ശ്രീ സൂക്ത അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി

field_imag_alt

ശ്രീ സൂക്ത അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി

 1. ഓം ഹിരണ്യവർണായൈ നമഃ
 2. ഓം ഹിരണ്യൈ നമഃ
 3. ഓം സുവർണരജതസ്രജായൈ നമഃ
 4. ഓം ചന്ദ്രായൈ നമഃ
 5. ഓം ഹിരണ്യയ്യൈ നമഃ
 6. ഓം ലക്ഷ്മേ നമഃ
 7. ഓം അനപഗാമിന്യൈ നമഃ
 8. ഓം അശ്വപൂർവായൈ നമഃ
 9. ഓം രധമധ്യായൈ നമഃ
 10. ഓം ഹസ്തിനാധപ്രബോധിന്യൈ നമഃ
 11. ഓം ശ്രിയൈ നമഃ
 12. ഓം ദേവ്യൈ നമഃ
 13. ഓം ഹിരണ്യപ്രാകാരായൈ നമഃ
 14. ഓം ആർദ്രായൈ നമഃ
 15. ഓം ജ്വലന്ത്യൈ നമഃ
 16. ഓം തൃപ്തായൈ നമഃ
 17. ഓം തർപയന്യൈ നമഃ
 18. ഓം പദ്മേസ്ഥിതായൈ നമഃ
 19. ഓം പദ്മവർണായൈ നമഃ
 20. ഓം പ്രഭാസായൈ നമഃ
 21. ഓം യശസാജ്വലന്ത്യൈ നമഃ
 22. ഓം ദേവജുഷ്ടായൈ നമഃ
 23. ഓം ഉദാരായൈ നമഃ
 24. ഓം പദ്മനേമ്യൈ നമഃ
 25. ഓം ആദിത്യവർണായൈ നമഃ
 26. ഓം ബില്വനിലയായൈ നമഃ
 27. ഓം കീർതിപ്രദായൈ നമഃ
 28. ഓം ബുദ്ധിപ്രദായൈ നമഃ
 29. ഓം ഗന്ധദ്വാരായൈ നമഃ
 30. ഓം ദുരാധർഷായൈ നമഃ
 31. ഓം നിത്യപുഷ്ടായൈ നമഃ
 32. ഓം കരീഷിണ്യൈ നമഃ
 33. ഓം സർവഭൂതാനാമീശ്വര്യൈ നമഃ
 34. ഓം മനസആകൂത്യൈ നമഃ
 35. ഓം വാചസ്സത്യായൈ നമഃ
 36. ഓം കർദമമാത്രേ നമഃ
 37. ഓം പദ്മമാലിന്യൈ നമഃ
 38. ഓം ചിക്ലീതമാത്രേ നമഃ
 39. ഓം പുഷ്കരിണ്യൈ നമഃ
 40. ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 41. ഓം പുഷ്ടൈ നമഃ
 42. ഓം സുവർണായൈ നമഃ
 43. ഓം ഹേമമാലിന്യൈ നമഃ
 44. ഓം സൂര്യായൈ നമഃ
 45. ഓം യഃ കരണ്യൈ നമഃ
 46. ഓം യഷ്ടൈ നമഃ
 47. ഓം പിംഗളായൈ നമഃ
 48. ഓം ചന്ദ്രായൈ നമഃ
 49. ഓം സർവസമ്പ്രത്പദായൈ നമഃ
 50. ഓം പദ്മപ്രിയായൈ നമഃ
 51. ഓം പദ്മിന്യൈ നമഃ
 52. ഓം പദ്മഹസ്തായൈ നമഃ
 53. ഓം പദ്മാലയായൈ നമഃ
 54. ഓം പദ്മദളായതാക്ഷ്യേ നമഃ
 55. ഓം വിശ്വ പ്രിയായൈ നമഃ
 56. ഓം വിഷ്ണുമനോനുകൂലായൈ നമഃ
 57. ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ
 58. ഓം വിഷ്ണുപത്യൈ നമഃ
 59. ഓം പദ്മാലയായൈ നമഃ
 60. ഓം പദ്മകരായൈ നമഃ
 61. ഓം പ്രസന്നവദനായൈ നമഃ
 62. ഓം സൗഭാഗ്യദായൈ നമഃ
 63. ഓം ഭാഗ്യദായൈ നമഃ
 64. ഓം അഭയപ്രദായൈ നമഃ
 65. ഓം നാനാവിധമണിഗണഭൂഷിതായൈ നമഃ
 66. ഓം ഭക്താഭീഷ്ടഫലപ്രദായൈ നമഃ
 67. ഓം വിശ്വരൂപദർശിന്യൈ നമഃ
 68. ഓം ഹരിഹര ബ്രഹ്മദിസേവിതായൈ നമഃ
 69. ഓം പാർശ്വേപങ്കജശംഖയൈ നമഃ
 70. ഓം പദ്മനിധിഭിര്യുക്തായൈ നമഃ
 71. ഓം ധവളതരാംശുകയൈ നമഃ
 72. ഓം ഗന്ധമാല്യശോഭായൈ നമഃ
 73. ഓം ഹരിവല്ലഭായൈ നമഃ
 74. ഓം ക്ഷീരസമുദ്രരാജതനയായൈ നമഃ
 75. ഓം ശ്രീരംഗധാമേശ്വര്യൈ നമഃ
 76. ഓം ദാസീഭൂതസമസ്തദേവവനിതായൈ നമഃ
 77. ഓം ലോകൈകദീപാങ്കുരായൈ നമഃ
 78. ഓം ശ്രീമന്മന്ദകടാക്ഷലബ്ധായൈ നമഃ
 79. ഓം വിഭവത് ബ്രഹ്മേന്ദ്രഗംഗാധരായൈ നമഃ
 80. ഓം ത്രൈലോക്യകുടുംബിന്യൈ നമഃ
 81. ഓം സരസിജായൈ നമഃ
 82. ഓം മുകുന്ദപ്രിയായൈ നമഃ
 83. ഓം കമലായൈ നമഃ
 84. ഓം ശ്രീ വിഷ്ണുഹൃത്കമലവാസിന്യൈ നമഃ
 85. ഓം വിശ്വ മാത്രേ നമഃ
 86. ഓം കമലകോമല അദേഗർഭഗൗര്യൈ നമഃ
 87. ഓം നമതാംശരണ്യായൈ നമഃ
 88. ഓം വിഷ്ണുവക്ഷസ്ഥലസ്ഥിതായൈ നമഃ
 89. ഓം ഗരുഡവാഹനായൈ നമഃ
 90. ഓം ശേഷശായിന്യൈ നമഃ
 91. ഓം അപ്രമേയവൈഭവായൈ നമഃ
 92. ഓം ലോകൈകേശ്വര്യൈ നമഃ
 93. ഓം ലോകനഥദയിതായൈ നമഃ
 94. ഓം ദാന്തായൈ നമഃ
 95. ഓം രമായൈ നമഃ
 96. ഓം മംഗളദേവതായൈ നമഃ
 97. ഓം ആകാരത്രയസമ്പന്നായൈ നമഃ
 98. ഓം അരവിന്ദനിവാസിന്യൈ നമഃ
 99. ഓം അശേഷജഗദീശിത്ര്യൈ നമഃ
 100. ഓം വരദവല്ലഭായൈ നമഃ
 101. ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ
 102. ഓം ശ്രീ ദേവ്യൈ നമഃ
 103. ഓം നിത്യാനപായിന്യൈ നമഃ
 104. ഓം വിരവ്യായൈ നമഃ
 105. ഓം ദേവദേവദിവ്യമഹിഷ്യൈ നമഃ
 106. ഓം അഖിലജഗന്മാത്രേ നമഃ
 107. ഓം അസ്മനാത്രേ നമഃ
 108. ഓം ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മീണ്യേ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ സൂക്ത അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സമാപ്തം ||