ശ്രീ സന്തോഷീമാത അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ സന്തോഷീമാത അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

 1. ഓം കമലസനായൈ നമഃ
 2. ഓം കാരുണ്യ രൂപിന്യൈ നമഃ
 3. ഓം കിശോരിന്യൈ നമഃ
 4. ഓം കുന്ദരദനായൈ നമഃ
 5. ഓം കൂടസ്ഥായൈ നമഃ
 6. ഓം കേശവാർചിതായൈ നമഃ
 7. ഓം കൗതുകായൈ നമഃ
 8. ഓം കംബുകണ്ടായൈ നമഃ
 9. ഓം ഖഡ്ഗദായിന്യൈ നമഃ
 10. ഓം ഗഗന ചാരിന്യൈ നമഃ
 11. ഓം ഗായത്രൈ നമഃ
 12. ഓം ഗീതപ്രിയായൈ നമഃ
 13. ഓം ഗൂഡപ്രിയായൈ നമഃ
 14. ഓം ഗൂഡാത്മികായൈ നമഃ
 15. ഓം ഗോപിരൂന്യൈ നമഃ
 16. ഓം ഗൗര്യൈ നമഃ
 17. ഓം ഗന്ധപ്രിയായൈ നമഃ
 18. ഓം ഘണ്ടാരവായൈ നമഃ
 19. ഓം ഘോഷ നായൈ നമഃ
 20. ഓം ചന്ദ്രാസനായൈ നമഃ
 21. ഓം ചാമീകരംഗായൈ നമഃ
 22. ഓം ചിത്സ്യരൂപിന്യൈ നമഃ
 23. ഓം ചൂഡാമന്യൈ നമഃ
 24. ഓം ചേതാനായൈ നമഃ
 25. ഓം ഛായായൈ നമഃ
 26. ഓം ജഗദ്ദാത്രേ നമഃ
 27. ഓം ജാതി പ്രിയായൈ നമഃ
 28. ഓം ജീമൂതനാദിന്യൈ നമഃ
 29. ഓം ജേത്രേ നമഃ
 30. ഓം ശ്രീ ജ്ഞാനദായൈ നമഃ
 31. ഓം ഝല്ലരീ പ്രിയായൈ നമഃ
 32. ഓം ടങ്കാര പ്രിയായൈ നമഃ
 33. ഓം ഡമരു പ്രിയായൈ നമഃ
 34. ഓം ഡക്കാനാദ്യ പ്രിയായൈ നമഃ
 35. ഓം തത്ത്വസ്വാരൂപിന്യൈ നമഃ
 36. ഓം താപന പ്രിയായൈ നമഃ
 37. ഓം പ്രിയ ഭാഷിന്യൈ നമഃ
 38. ഓം തീർഥപ്രിയായൈ നമഃ
 39. ഓം തുഷാര പ്രിയായൈ നമഃ
 40. ഓം തൂഷ്നീ ശീലായൈ നമഃ
 41. ഓം തെജസ്വിന്യൈ നമഃ
 42. ഓം ത്രപായൈ നമഃ
 43. ഓം ത്രാണാദായൈ നമഃ
 44. ഓം ത്രിഗുനാത്മികായൈ നമഃ
 45. ഓം ത്രയംബകായൈ നമഃ
 46. ഓം ത്രയീധർമായൈ നമഃ
 47. ഓം ദക്ഷായൈ നമഃ
 48. ഓം ദാഡിമീപ്രിയായൈ നമഃ
 49. ഓം ദിനകര പ്രഭായൈ നമഃ
 50. ഓം ധീന പ്രിയായൈ നമഃ
 51. ഓം ദുർഗായൈ നമഃ
 52. ഓം കീർതിദായൈ നമഃ
 53. ഓം ദൂർവ പ്രിയായൈ നമഃ
 54. ഓം ദേവപൂജിതായൈ നമഃ
 55. ഓം ദൈവജ്ഞായൈ നമഃ
 56. ഓം ഡോലാ പ്രിയായൈ നമഃ
 57. ഓം ദ്യുതയേ നമഃ
 58. ഓം ധനദായൈ നമഃ
 59. ഓം ധർമപ്രിയായൈ നമഃ
 60. ഓം ധീമത്യൈ നമഃ
 61. ഓം ധൂർതനാശിന്യൈ നമഃ
 62. ഓം ധൃതയേ നമഃ
 63. ഓം ധൈര്യായൈ നമഃ
 64. ഓം നന്ദായൈ നമഃ
 65. ഓം നാധപ്രിയായൈ നമഃ
 66. ഓം നിരഞ്ജനായൈ നമഃ
 67. ഓം നീതിദായൈ നമഃ
 68. ഓം നുതപ്രിയായൈ നമഃ
 69. ഓം നൂതനായൈ നമഃ
 70. ഓം നേത്രേ നമഃ
 71. ഓം നൈഗമായൈ നമഃ
 72. ഓം പദ്മജായൈ നമഃ
 73. ഓം പായസപ്രിയായൈ നമഃ
 74. ഓം പിംഗളവർണായൈ നമഃ
 75. ഓം പീടപ്രിയായൈ നമഃ
 76. ഓം പൂജ്യായൈ നമഃ
 77. ഓം ഫലദായൈ നമഃ
 78. ഓം ബഹുരൂപിന്യൈ നമഃ
 79. ഓം ബാലായൈ നമഃ
 80. ഓം ഭഗവത്യേ നമഃ
 81. ഓം ഭക്തി പ്രിയായൈ നമഃ
 82. ഓം ഭരത്യൈ നമഃ
 83. ഓം ഭീമായൈ നമഃ
 84. ഓം ഭൂഷിതായൈ നമഃ
 85. ഓം ഭേഷജായൈ നമഃ
 86. ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ
 87. ഓം ഭോഗവത്യൈ നമഃ
 88. ഓം മംഗളായൈ നമഃ
 89. ഓം മാത്രേ നമഃ
 90. ഓം മീനാക്ഷ്യൈ നമഃ
 91. ഓം മുക്താമണിഭൂഷിതായൈ നമഃ
 92. ഓം മൂലാധാരായൈ നമഃ
 93. ഓം മേദിന്യൈ നമഃ
 94. ഓം മൈത്ര്യേ നമഃ
 95. ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ
 96. ഓം മോക്ഷദായിന്യൈ നമഃ
 97. ഓം മന്ദാര മാലിന്യൈ നമഃ
 98. ഓം മഞ്ജുലായൈ നമഃ
 99. ഓം യശോദായൈ നമഃ
 100. ഓം രക്താംബരായൈ നമഃ
 101. ഓം ലലിതായൈ നമഃ
 102. ഓം വത്സപ്രിയായൈ നമഃ
 103. ഓം ശരണ്യായൈ നമഃ
 104. ഓം ഷട്കർമ പ്രിയായൈ നമഃ
 105. ഓം സംസിധ്യൈ നമഃ
 106. ഓം സന്തോഷിന്യൈ നമഃ
 107. ഓം ഹംസപ്രിയായൈ നമഃ
 108. ഓം സന്തോഷീ മാതൃദേവതായൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ സന്തോഷീമാതാ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളീ സമാപ്തം ||