ശ്രീ രാധാ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ രാധാ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവളിഃ

 1. ഓം ശ്രീ രാധായൈ നമഃ
 2. ഓം ശ്രീ രാധികായൈ നമഃ
 3. ഓം കൃഷ്ണവല്ലഭായൈ നമഃ
 4. ഓം കൃഷ്ണസംയുക്തായൈ നമഃ
 5. ഓം വൃന്ദാവനേശ്വര്യൈ നമഃ
 6. ഓം കൃഷ്ണപ്രിയായൈ നമഃ
 7. ഓം മദനമോഹിന്യൈ നമഃ
 8. ഓം ശ്രീമത്യൈ നമഃ
 9. ഓം കൃഷ്ണകാന്തായൈ നമഃ
 10. ഓം കൃഷ്ണാനന്ദപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 11. ഓം യശസ്വിന്യൈ നമഃ
 12. ഓം യശോദാനന്ദനവല്ലഭായൈ നമഃ
 13. ഓം ത്രൈലോക്യസുന്ദര്യൈ നമഃ
 14. ഓം വൃന്ദാവനവിഹാരിണ്യൈ നമഃ
 15. ഓം വൃഷഭാനുസുതായൈ നമഃ
 16. ഓം ഹേമാംഗായൈ നമഃ
 17. ഓം ഉജ്ജ്വലഗാത്രികായൈ നമഃ
 18. ഓം ശുഭാംഗായൈ നമഃ
 19. ഓം വിമലാംഗായൈ നമഃ
 20. ഓം വിമലായൈ നമഃ
 21. ഓം കൃഷ്ണചന്ദ്രപ്രിയായൈ നമഃ
 22. ഓം രാസപ്രിയായൈ നമഃ
 23. ഓം രാസാധിഷ്ടാതൃദേവതായൈ നമഃ
 24. ഓം രസികായൈ നമഃ
 25. ഓം രസികാനന്ദായൈ നമഃ
 26. ഓം രാസേശ്വര്യേ നമഃ
 27. ഓം രാസമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
 28. ഓം രാസമണ്ഡലശോഭിതായൈ നമഃ
 29. ഓം രാസമണ്ഡലസേവ്യായൈ നമഃ
 30. ഓം രാസക്രിഡാമനോഹര്യൈ നമഃ
 31. ഓം കൃഷ്ണപ്രേമപരായണായൈ നമഃ
 32. ഓം വൃന്ദാരണ്യപ്രിയായൈ നമഃ
 33. ഓം വൃന്ദാവനവിലാസിന്യൈ നമഃ
 34. ഓം തുലസ്യധിഷ്ടാതൃദേവ്യൈ നമഃ
 35. ഓം കരുണാർണവസമ്പൂർണായൈ നമഃ
 36. ഓം മംഗളപ്രദായൈ നമഃ
 37. ഓം കൃഷ്ണഭജനാശ്രിതായൈ നമഃ
 38. ഓം ഗോവിന്ദാർപിതചിത്തായൈ നമഃ
 39. ഓം ഗോവിന്ദപ്രിയകാരിണ്യൈ നമഃ
 40. ഓം രാസക്രീഡാകര്യൈ നമഃ
 41. ഓം രാസവാസിന്യൈ നമഃ
 42. ഓം രാസസുന്ദര്യൈ നമഃ
 43. ഓം ഗോകുലത്വപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 44. ഓം കിശോരവല്ലഭായൈ നമഃ
 45. ഓം കാലിന്ദീകുലദീപികായൈ നമഃ
 46. ഓം പ്രേമപ്രിയായൈ നമഃ
 47. ഓം പ്രേമരൂപായൈ നമഃ
 48. ഓം പ്രേമാനന്ദതരംഗിണ്യൈ നമഃ
 49. ഓം പ്രേമധാത്ര്യൈ നമഃ
 50. ഓം പ്രേമശക്തിമയ്യൈ നമഃ
 51. ഓം കൃഷ്ണപ്രേമവത്യൈ നമഃ
 52. ഓം കൃഷ്ണപ്രേമതരംഗിണ്യൈ നമഃ
 53. ഓം ഗൗരചന്ദ്രാനനായൈ നമഃ
 54. ഓം ചന്ദ്രഗാത്ര്യൈ നമഃ
 55. ഓം സുകോമലായൈ നമഃ
 56. ഓം രതിവേഷായൈ നമഃ
 57. ഓം രതിപ്രിയായൈ നമഃ
 58. ഓം കൃഷ്ണരതായൈ നമഃ
 59. ഓം കൃഷ്ണതോഷണതത്പരായൈ നമഃ
 60. ഓം കൃഷ്ണപ്രേമവത്യൈ നമഃ
 61. ഓം കൃഷ്ണഭക്തായൈ നമഃ
 62. ഓം കൃഷ്ണപ്രിയഭക്തായൈ നമഃ
 63. ഓം കൃഷ്ണക്രീഡായൈ നമഃ
 64. ഓം പ്രേമരതാംബികായൈ നമഃ
 65. ഓം കൃഷ്ണപ്രാണായൈ നമഃ
 66. ഓം കൃഷ്ണപ്രാണസർവസ്വദായിന്യൈ നമഃ
 67. ഓം കോടികന്ദർപലാവണ്യായൈ നമഃ
 68. ഓം കന്ദർപകോടിസുന്ദര്യൈ നമഃ
 69. ഓം ലീലാലാവണ്യമംഗലായൈ നമഃ
 70. ഓം കരുണാർണവരൂപിണ്യൈ നമഃ
 71. ഓം യമുനാപാരകൗതുകായൈ നമഃ
 72. ഓം കൃഷ്ണഹാസ്യഭാഷണതത്പരായൈ നമഃ
 73. ഓം ഗോപാംഗനാവേഷ്ടിതായൈ നമഃ
 74. ഓം കൃഷ്ണസങ്കീർതിന്യൈ നമഃ
 75. ഓം രാസസക്തായൈ നമഃ
 76. ഓം കൃഷ്ണഭാഷാതിവേഗിന്യൈ നമഃ
 77. ഓം കൃഷ്ണരാഗിണ്യൈ നമഃ
 78. ഓം ഭാവിന്യൈ നമഃ
 79. ഓം കൃഷ്ണഭാവനാമോദായൈ നമഃ
 80. ഓം കൃഷ്ണോന്മാദവിദായിന്യൈ നമഃ
 81. ഓം കൃഷ്ണാർതകുശലായൈ നമഃ
 82. ഓം പതിവ്രതായൈ നമഃ
 83. ഓം മഹാഭാവസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 84. ഓം കൃഷ്ണപ്രേമകല്പലതായൈ നമഃ
 85. ഓം ഗോവിന്ദനന്ദിന്യൈ നമഃ
 86. ഓം ഗോവിന്ദമോഹിന്യൈ നമഃ
 87. ഓം ഗോവിന്ദസർവസ്വായൈ നമഃ
 88. ഓം സർവകാന്താശിരോമണ്യൈ നമഃ
 89. ഓം കൃഷ്ണകാന്താശിരോമണ്യൈ നമഃ
 90. ഓം കൃഷ്ണപ്രാണധനായൈ നമഃ
 91. ഓം കൃഷ്ണപ്രേമാനന്ദാമൃതസിന്ധവേ നമഃ
 92. ഓം പ്രേമചിന്താമണ്യൈ നമഃ
 93. ഓം പ്രേമസാധ്യശിരോമണ്യൈ നമഃ
 94. ഓം സർവൈശ്വര്യസർവശക്തിസർവരസപൂർണായൈ നമഃ
 95. ഓം മഹാഭാവചിന്താമണ്യൈ നമഃ
 96. ഓം കാരുണ്യാമൃതായൈ നമഃ
 97. ഓം താരുണ്യാമൃതായൈ നമഃ
 98. ഓം ലാവണ്യാമൃതായൈ നമഃ
 99. ഓം നിജലജ്ജാപരീധാനശ്യാമപടുശാര്യൈ നമഃ
 100. ഓം സൗന്ദര്യകുങ്കുമായൈ നമഃ
 101. ഓം സഖീപ്രണയചന്ദനായൈ നമഃ
 102. ഓം ഗന്ധോന്മാദിതമാധവായൈ നമഃ
 103. ഓം മഹാഭാവപരമോത്കർഷതർഷിണ്യൈ നമഃ
 104. ഓം സഖീപ്രണയിതാവശായൈ നമഃ
 105. ഓം കൃഷ്ണപ്രിയാവലീമുഖ്യായൈ നമഃ
 106. ഓം ആനന്ദസ്വരൂപായൈ നമഃ
 107. ഓം രൂപഗുണസൗഭാഗ്യപ്രേമസർവാധികാരാധികായൈ നമഃ
 108. ഓം ഏകമാത്രകൃഷ്ണപരായണായൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ രാധ ശതനാമാവളി സമാപ്തം ||