ശ്രീ ഗോദാദേവി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി

field_imag_alt

ശ്രീ ഗോദാദേവി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി

 1. ഓം ഗോദായൈ നമഃ
 2. ഓം ശ്രീരംഗനായക്യൈ നമഃ
 3. ഓം വിഷ്ണുചിത്താത്മജായൈ നമഃ
 4. ഓം സത്യൈ നമഃ
 5. ഓം ഗോപീവേഷധരായൈ നമഃ
 6. ഓം ദേവ്യൈ നമഃ
 7. ഓം ഭൂസുതായൈ നമഃ
 8. ഓം ഭോഗദായിന്യൈ നമഃ
 9. ഓം തുലസീവാസജ്ഞായൈ നമഃ
 10. . ശ്രീ തന്വീപുരവാസിന്യൈ നമഃ
 11. ഓം ഭട്ടനാഥപ്രിയകര്യൈ നമഃ
 12. ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണായുധഭോഗിന്യൈ നമഃ
 13. ഓം ആമുക്തമാല്യദായൈ നമഃ
 14. ഓം ബാലായൈ നമഃ
 15. ഓം രംഗനാഥപ്രിയായൈ നമഃ
 16. ഓം വരായൈ നമഃ
 17. ഓം വിശ്വംഭരായൈ നമഃ
 18. ഓം യതിരാജസഹോദര്യൈ നമഃ
 19. ഓം കലാലാപായൈ നമഃ
 20. ഓം കൃഷ്ണാസുരക്തായൈ നമഃ
 21. ഓം സുഭഗായൈ നമഃ
 22. ഓം ദുർലഭ ശ്രീ സുലക്ഷണായൈ നമഃ
 23. ഓം ലക്ഷ്മീപ്രിയസഖ്യൈ നമഃ
 24. ഓം ശ്യാമായൈ നമഃ
 25. ഓം ഫൽഗുണ്യാ വിർഭവായൈ നമഃ
 26. ഓം രമ്യായൈ നമഃ
 27. ഓം ധനുർമാസകൃതവൃതായൈ നമഃ
 28. ഓം ചമ്പകാശോകപുന്നാഗൈ നമഃ
 29. ഓം മാലാവിരസത് കചായൈ നമഃ
 30. ഓം ആകാരത്രയസമ്പന്നായൈ നമഃ
 31. ഓം നാരായണപദാംഘ്രിതായൈ നമഃ
 32. ഓം രാജസ്ഥിത മനോരഥായൈ നമഃ
 33. ഓം മോക്ഷ പ്രധാനനിപുണായൈ നമഃ
 34. ഓം മനുരക്താദിദേവതായൈ നമഃ
 35. ഓം ബ്രാഹ്മണ്യൈ നമഃ
 36. ഓം ലോകജനന്യൈ നമഃ
 37. ഓം ലീലാമാനുഷ രൂപിണ്യൈ നമഃ
 38. ഓം ബ്രഹ്മജ്ഞാനപ്രദായൈ നമഃ
 39. ഓം മായായൈ നമഃ
 40. ഓം സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹായൈ നമഃ
 41. ഓം മഹാപതിവ്രതായൈ നമഃ
 42. ഓം വിഷ്ണുഗുണ കീർതനലോലുപായൈ നമഃ
 43. ഓം പ്രസന്നാർതിഹരായൈ നമഃ
 44. ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 45. ഓം വേദസൗധവിഹാരിണ്യൈ നമഃ
 46. ഓം ശ്രീരംഗനാധമാണിക്യമഞ്ജര്യൈ നമഃ
 47. ഓം മഞ്ജുഭാഷിണ്യൈ നമഃ
 48. ഓം പദ്മപ്രിയായൈ നമഃ
 49. ഓം പദ്മഹസ്തായൈ നമഃ
 50. ഓം വേദാന്തദ്വയഭോധിന്യൈ നമഃ
 51. ഓം സുപ്രസന്നായൈ നമഃ
 52. ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ
 53. ഓം ജനാർധനദീപികായൈ നമഃ
 54. ഓം സുഗന്ധാവയവായൈ നമഃ
 55. ഓം ചാരുരംഗമംഗളദീപികായൈ നമഃ
 56. ഓം ധ്വജവജ്രാങ്കുശാബ്ദ്ബാംഗയ നമഃ
 57. ഓം മൃദുപാദകലാഞ്ജിതായൈ നമഃ
 58. ഓം താരകാകാരനഖരായൈ നമഃ
 59. ഓം കൂർമോപമേയപാദോർധ്വഭാഗാമൈ നമഃ
 60. ഓം ശോഭനപാർഷികായൈ നമഃ
 61. ഓം വേദാർഥഭാവതത്വജ്ഞായൈ നമഃ
 62. ഓം ലോകാരാധ്യാംഘ്രിപങ്കജായൈ നമഃ
 63. ഓം പരമാസങ്കായൈ നമഃ
 64. ഓം കുജ്ജാസുദ്വയാഢ്യായൈ നമഃ
 65. ഓം വിശാലജഘനായൈ നമഃ
 66. ഓം പീനസുശ്രോണ്യൈ നമഃ
 67. ഓം മണിമേഖലായൈ നമഃ
 68. ഓം ആനന്ദസാഗരാവർത്രെ നമഃ
 69. ഓം ഗംഭീരാഭോജനാഭികായൈ നമഃ
 70. ഓം ഭാസ്വതവല്ലിത്രികായൈ നമഃ
 71. ഓം നവവല്ലീരോമരാജ്യൈ നമഃ
 72. ഓം സുധാകുംഭായിതസ്തനായൈ നമഃ
 73. ഓം കല്പശാഖാനിദഭുജായൈ നമഃ
 74. ഓം കർണകുണ്ഡലകാഞ്ചിതായൈ നമഃ
 75. ഓം പ്രവാളാംഗുലിവിന്യസ്തമയൈ നമഃ
 76. ഓം ഹാരത്നാംഗുലിയകായൈ നമഃ
 77. ഓംഓം കംബുകണ്ഠ്യൈ നമഃ
 78. ഓംഓം സുചുംബകായൈ നമഃ
 79. ഓം ബിംബോഷ്ഠ്യൈ നമഃ
 80. ഓം കുന്ദദന്തയുതേ നമഃ
 81. ഓം കമനീയ പ്രഭാസ്വച്ചയൈ നമഃ
 82. ഓം ചാമ്പേയനിഭനാസികായൈ നമഃ
 83. ഓം യാഞ്ചികായൈ നമഃ
 84. ഓം അനന്ദാർകപ്രകാശോത്പദ്മണി നമഃ
 85. ഓം താടങ്കശോഭിതായൈ നമഃ
 86. ഓം കോടിസൂര്യാഗ്നിസങ്കാശൈ നമഃ
 87. ഓം നാനാഭൂഷണഭൂഷിതായൈ നമഃ
 88. ഓം സുഗന്ധവദനായൈ നമഃ
 89. ഓം സുഭ്രുവേ നമഃ
 90. ഓം അർഥചന്ദ്രലലാടകായൈ നമഃ
 91. ഓം പൂർണചന്ദ്രാനനായൈ നമഃ
 92. ഓം നീലകുടിലാലകശോഭിതായൈ നമഃ
 93. ഓം സൗന്ദര്യസീമാവിലസത്യൈ നമഃ
 94. ഓം കസ്തൂരീതിലകോജ്ജ്വലായൈ നമഃ
 95. ഓം ദഗദ്ദകായമനോദ്യത് മണിനേ നമഃ
 96. ഓം ഭൂഷണരാജിതായൈ നമഃ
 97. ഓം ജാജ്വല്യമാനസത്ര രത്ന ദിവ്യചൂഡാവതംസകായൈ നമഃ
 98. ഓം അത്യർകാനല തേജസ്വിമണീ കഞ്ജുകധാരിണ്യൈ നമഃ
 99. ഓം നാനാമണിഗണാ കീർഘ കാഞ്ചനാംഗദ ഭൂഷിതായൈ നമഃ
 100. ഓം കുങ്കുമാഗരു കസ്തൂരീ ദിവ്യചന്ദനചർചിതായൈ നമഃ
 101. ഓം സ്വോചിതൗജ്ജ്വല്യ വിവിധ വിചിത്ര മണിഹരിണ്യൈ നമഃ
 102. ഓം ശുഭഹാരിണ്യൈ നമഃ
 103. ഓം സർവാവയവഭൂഷണായൈ നമഃ
 104. ഓം ശ്രീരംഗനിലയായൈ നമഃ
 105. ഓം പൂജ്യായൈ നമഃ
 106. ഓം ദിവ്യദേവിസു സേവിതായൈ നമഃ
 107. ഓം ശ്രീമത്യൈകോതായൈ നമഃ
 108. ഓം ശ്രീഗോദാദേവ്യൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ ഗോദാദേവി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ സമാപ്തം ||