ശ്രീ ദേവീ ഖഡ്ഗമാലാ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ ദേവീ ഖഡ്ഗമാലാ അഷ്ടോത്തരശതനാമാവളിഃ

 1. ഓം ത്രിപുരസുന്ദര്യൈ നമഃ
 2. ഓം ഹൃദയദേവ്യൈ നമഃ
 3. ഓം ശിരോദേവ്യൈ നമഃ
 4. ഓം കവചദേവ്യൈ നമഃ
 5. ഓം അസ്ത്രദേവ്യൈ നമഃ
 6. ഓം കാമേശ്വര്യൈ നമഃ
 7. ഓം ഭഗമാലിന്യൈ നമഃ
 8. ഓം ഭേരുണ്ഡായൈ നമഃ
 9. ഓം വഹ്നിവാസിന്യൈ നമഃ
 10. ഓം മഹാവജേശ്വര്യൈ നമഃ
 11. ഓം ശിവദൂത്യൈ നമഃ
 12. ഓം കുലസുന്ദര്യൈ നമഃ
 13. ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 14. ഓം നീലപതാകായ നമഃ
 15. ഓം വിജയായൈ നമഃ
 16. ഓം സർവമംഗളായൈ നമഃ
 17. ഓം ചിത്രായൈ നമഃ
 18. ഓം മഹാനിത്യായൈ നമഃ
 19. ഓം മിത്രേശമയ്യൈ നമഃ
 20. ഓം ഷഷ്ഠീശമയൈ നമഃ
 21. ഓം അഗസ്ത്യമയ്യൈ നമഃ
 22. ഓം കാലതാപനമയ്യൈ നമഃ
 23. ഓം ധർമാചാര്യമയ്യൈ നമഃ
 24. ഓം വിഷ്ണുദേവമയ്യൈ നമഃ
 25. ഓം പ്രഭാകരദേവമയ്യൈ നമഃ
 26. ഓം തേജോദേവമയ്യൈ നമഃ
 27. ഓം മനോജദേവമയ്യൈ നമഃ
 28. ഓം കള്യാണദേവമയൈ നമഃ
 29. ഓം വാസുദേവമയൈ നമഃ
 30. ഓം രത്നദേവമയൈ നമഃ
 31. ഓം അണിമാസിദ്ധയൈ നമഃ
 32. ഓം ലഘിമാസിദ്ധയേ നമഃ
 33. ഓം ഗരിമാസിദ്ധയേ നമഃ
 34. ഓം മഹിമാസിദ്ധയേ നമഃ
 35. ഓം പ്രാപ്തിസിദ്ധയേ നമഃ
 36. ഓം ഈശത്വസിദ്ധയേ നമഃ
 37. ഓം പ്രാകാമ്യസിദ്ധയേ നമഃ
 38. ഓം ഭുക്തി സിദ്ധയേ നമഃ
 39. ഓം സർവകാമസിദ്ധയേ നമഃ
 40. ഓം ബ്രാഹ്യൈ നമഃ
 41. ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ
 42. ഓം ക്രൈമാര്യൈ നമഃ
 43. ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
 44. ഓം വാരാഹ്യൈ നമഃ
 45. ഓം മാഹേന്ദ്ര്യൈ നമഃ
 46. ഓം ചാമുണ്ഡായൈ നമഃ
 47. ഓം സർവസങ്ക്ഷോഭിണ്യൈ നമഃ
 48. ഓം സർവവിദ്രാവിണ്യൈ നമഃ
 49. ഓം സർവാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 50. ഓം പ്രകടയോഗിന്യൈ നമഃ
 51. ഓം കാമകർഷിണ്യെ നമഃ
 52. ഓം ബുദ്ധ്യാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 53. ഓം അഹങ്കാരാകർഷിണ്യെ നമഃ
 54. ഓം ശബ്ദാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 55. ഓം സ്പർഷാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 56. ഓം രൂപാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 57. ഓം രസാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 58. ഓം ഗന്ധാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 59. ഓം ചിത്താകർഷിണ്യൈ നമഃ
 60. ഓം ധൈര്യാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 61. ഓം സ്കൃതാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 62. ഓം ബീജാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 63. ഓം ആത്മാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 64. ഓം അമൃതാകരിണ്യൈ നമഃ
 65. ഓം ശരീരാകർഷിണ്യൈ നമഃ
 66. ഓം ഗുപ്തയോഗിന്യൈ നമഃ
 67. ഓം അനംഗകുസുമായൈ നമഃ
 68. ഓം അനംഗമദനായൈ നമഃ
 69. ഓം അനംഗരേഖായൈ നമഃ
 70. ഓം അനംഗമാലിന്യൈ നമഃ
 71. ഓം ഗുപ്തതരയോഗിന്യൈ നമഃ
 72. ഓം സർവാഹ്ലാദിന്യൈ നമഃ
 73. ഓം സർവസമ്പത്തിപൂരണ്യൈ നമഃ
 74. ഓം സർവമന്ത്രമയ്യൈ നമഃ
 75. ഓം കുലോത്തീർണയോഗിന്യൈ നമഃ
 76. ഓം സർവജ്ഞായ നമഃ
 77. ഓം സർവശക്തി നമഃ
 78. ഓം സർവൈശ്വരപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 79. ഓം സർവജ്ഞാനമയൈ നമഃ
 80. ഓം സർവവ്യാധിവിനാശിന്യൈ നമഃ
 81. ഓം സർവാധാരസ്വരൂപായൈ നമഃ
 82. ഓം സർവപാപഹരായൈ നമഃ
 83. ഓം സർവാനന്ദമയ്യൈ നമഃ
 84. ഓം സർവരക്ഷാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 85. ഓം സർവേപ്സിത ഫലപ്രദായൈ നമഃ
 86. ഓം സർവരക്ഷാകരചക്രസ്വാമിന്യൈ നമഃ
 87. ഓം നിഗർഭയോഗിന്യൈ നമഃ
 88. ഓം വശിന്യൈ നമഃ
 89. ഓം കാമേശ്വര്യൈ നമഃ
 90. ഓം മോദിന്യൈ നമഃ
 91. ഓം വിമലായൈ നമഃ
 92. ഓം അരുണായൈ നമഃ
 93. ഓം ജയിന്യൈ നമഃ
 94. ഓം സർവേശ്വര്യൈ നമഃ
 95. ഓം കൗളിണ്യൈ നമഃ
 96. ഓം രഹസ്യയോഗിന്യൈ നമഃ
 97. ഓം ബാണിന്യൈ നമഃ
 98. ഓം ചാപിന്യൈ നമഃ
 99. ഓം പാശിന്യൈ നമഃ
 100. ഓം അങ്കുശിന്യൈ നമഃ
 101. ഓം മഹാകാമേശ്വര്യൈ നമഃ
 102. ഓം മഹാവജേശ്വര്യൈ നമഃ
 103. ഓം മഹാഭഗമാലിന്യൈ നമഃ
 104. ഓം സർവസിദ്ധി പ്രദചക്രസ്വാമിന്യൈ നമഃ
 105. ഓം അതിരഹസ്യയോഗിന്യൈ നമഃ
 106. ഓം ശ്രീ ശ്രീ മഹാഭട്ടാരികായൈ നമഃ
 107. ഓം മഹാത്രിപുരസുന്ദര്യൈ നമഃ
 108. ഓം മഹാമഹേശ്വര്യൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ ദേവീ ഖഡ്ഗമാലാ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ സമാപ്തം ||