ശ്രീ ലലിത ദേവി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ ലലിത ദേവി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

 1. ഓം രജതാചല ശൃംഗാഗ്ര മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
 2. ഓം ഹിമാചല മഹാവംശ പാവനായൈ നമഃ
 3. ഓം ശങ്കരാർധാംഗ സൗന്ദര്യ ശരീരായൈ നമഃ
 4. ഓം ലസന്മരകത സ്വച്ച വിഗ്രഹായൈ നമഃ
 5. ഓം മഹാതിശയ സൗന്ദര്യ ലാവണ്യായൈ നമഃ
 6. ഓം ശശാങ്കശേഖര പ്രാണവല്ലഭായൈ നമഃ
 7. ഓം സദാ പഞ്ചദശാത്മൈക്യ സ്വരൂപായൈ നമഃ
 8. ഓം വജ്രമാണിക്യ കടക കിരീടായൈ നമഃ
 9. ഓം കസ്തൂരീ തിലകോല്ലാസിത നിടലായൈ നമഃ
 10. ഓം ഭസ്മരേഖാങ്കിത ലസന്മസ്തകായൈ നമഃ
 11. ഓം വികചാംഭോരുഹദള ലോചനായൈ നമഃ
 12. ഓം ശരച്ചാമ്പേയ പുഷ്പാഭ നാസികായൈ നമഃ
 13. ഓം ലസത്കാഞ്ചന താടങ്ക യുഗളായൈ നമഃ
 14. ഓം മണിദർപണ സങ്കാശ കപോലായൈ നമഃ
 15. ഓം താംബൂലപൂരിതസ്മേര വദനായൈ നമഃ
 16. ഓം സുപക്വദാഡിമീബീജ വദനായൈ നമഃ
 17. ഓം കംബുപൂഗ സമച്ഛായ കന്ധരായൈ നമഃ
 18. ഓം സ്ഥൂലമുക്താഫലോദാര സുഹാരായൈ നമഃ
 19. ഓം ഗിരീശബദ്ദമാംഗള്യ മംഗളായൈ നമഃ
 20. ഓം പദ്മപാശാങ്കുശ ലസത്കരാബ്ജായൈ നമഃ
 21. ഓം പദ്മകൈരവ മന്ദാര സുമാലിന്യൈ നമഃ
 22. ഓം സുവർണ കുംഭയുഗ്മാഭ സുകുചായൈ നമഃ
 23. ഓം രമണീയചതുർഭാഹു സംയുക്തായൈ നമഃ
 24. ഓം കനകാംഗദ കേയൂര ഭൂഷിതായൈ നമഃ
 25. ഓം ബൃഹത്സൗവർണ സൗന്ദര്യ വസനായൈ നമഃ
 26. ഓം ബൃഹന്നിതംബ വിലസജ്ജഘനായൈ നമഃ
 27. ഓം സൗഭാഗ്യജാത ശൃംഗാര മധ്യമായൈ നമഃ
 28. ഓം ദിവ്യഭൂഷണസന്ദോഹ രഞ്ജിതായൈ നമഃ
 29. ഓം പാരിജാതഗുണാധിക്യ പദാബ്ജായൈ നമഃ
 30. ഓം സുപദ്മരാഗസങ്കാശ ചരണായൈ നമഃ
 31. ഓം കാമകോടി മഹാപദ്മ പീഠസ്ഥായൈ നമഃ
 32. ഓം ശ്രീകണ്ഠനേത്ര കുമുദ ചന്ദ്രികായൈ നമഃ
 33. ഓം സചാമര രമാവാണീ വിരാജിതായൈ നമഃ
 34. ഓം ഭക്ത രക്ഷണ ദാക്ഷിണ്യ കടാക്ഷായൈ നമഃ
 35. ഓം ഭൂതേശാലിംഗനോധ്ബൂത പുലകാംഗ്യൈ നമഃ
 36. ഓം അനംഗഭംഗജന കാപാംഗ വീക്ഷണായൈ നമഃ
 37. ഓം ബ്രഹ്മോപേന്ദ്ര ശിരോരത്ന രഞ്ജിതായൈ നമഃ
 38. ഓം ശചീമുഖ്യാമരവധൂ സേവിതായൈ നമഃ
 39. ഓം ലീലാകല്പിത ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലായൈ നമഃ
 40. ഓം അമൃതാദി മഹാശക്തി സംവൃതായൈ നമഃ
 41. ഓം ഏകാപത്ര സാമ്രാജ്യദായികായൈ നമഃ
 42. ഓം സനകാദി സമാരാധ്യ പാദുകായൈ നമഃ
 43. ഓം ദേവർഷഭിസ്തൂയമാന വൈഭവായൈ നമഃ
 44. ഓം കലശോദ്ഭവ ദുർവാസ പൂജിതായൈ നമഃ
 45. ഓം മത്തേഭവക്ത്ര ഷഡ്വക്ത്ര വത്സലായൈ നമഃ
 46. ഓം ചക്രരാജ മഹായന്ത്ര മധ്യവര്യൈ നമഃ
 47. ഓം ചിദഗ്നികുണ്ഡസംഭൂത സുദേഹായൈ നമഃ
 48. ഓം ശശാങ്കഖണ്ഡസംയുക്ത മകുടായൈ നമഃ
 49. ഓം മത്തഹംസവധൂ മന്ദഗമനായൈ നമഃ
 50. ഓം വന്ദാരുജനസന്ദോഹ വന്ദിതായൈ നമഃ
 51. ഓം അന്തർമുഖ ജനാനന്ദ ഫലദായൈ നമഃ
 52. ഓം പതിവ്രതാംഗനാഭീഷ്ട ഫലദായൈ നമഃ
 53. ഓം അവ്യാജകരുണാപൂരപൂരിതായൈ നമഃ
 54. ഓം നിതാന്ത സച്ചിദാനന്ദ സംയുക്തായൈ നമഃ
 55. ഓം സഹസ്രസൂര്യ സംയുക്ത പ്രകാശായൈ നമഃ
 56. ഓം രത്നചിന്താമണി ഗൃഹമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
 57. ഓം ഹാനിവൃദ്ധി ഗുണാധിക്യ രഹിതായൈ നമഃ
 58. ഓം മഹാപദ്മാടവീമധ്യ നിവാസായൈ നമഃ
 59. ഓം ജാഗ്രത് സ്വപ്ന സുഷുപ്തീനാം സാക്ഷിഭൂത്യൈ നമഃ
 60. ഓം മഹാപാപൗഘപാപാനാം വിനാശിന്യൈ നമഃ
 61. ഓം ദുഷ്ടഭീതി മഹാഭീതി ഭഞ്ജനായൈ നമഃ
 62. ഓം സമസ്ത ദേവദനുജ പ്രേരകായൈ നമഃ
 63. ഓം സമസ്ത ഹൃദയാംഭോജ നിലയായൈ നമഃ
 64. ഓം അനാഹത മഹാപദ്മ മന്ദിരായൈ നമഃ
 65. ഓം സഹസ്രാര സരോജാത വാസിതായൈ നമഃ
 66. ഓം പുനരാവൃത്തിരഹിത പുരസ്ഥായൈ നമഃ
 67. ഓം വാണീ ഗായത്രീ സാവിത്രീ സന്നുതായൈ നമഃ
 68. ഓം രമാഭൂമിസുതാരാധ്യ പദാബ്ജായൈ നമഃ
 69. ഓം ലോപാമുദ്രാർചിത ശ്രീമച്ചരണായൈ നമഃ
 70. ഓം സഹസ്രരതി സൗന്ദര്യ ശരീരായൈ നമഃ
 71. ഓം ഭാവനാമാത്ര സന്തുഷ്ട ഹൃദയായൈ നമഃ
 72. ഓം സത്യസമ്പൂർണ വിജ്ഞാന സിദ്ധിദായൈ നമഃ
 73. ഓം ത്രിലോചന കൃതോല്ലാസ ഫലദായൈ നമഃ
 74. ഓം സുധാബ്ധി മണിദ്വീപ മധ്യഗായൈ നമഃ
 75. ഓം ദക്ഷാധ്വര വിനിർഭേദ സാധനായൈ നമഃ
 76. ഓം ശ്രീനാഥ സോദരീഭൂത ശോഭിതായൈ നമഃ
 77. ഓം ചന്ദ്രശേഖര ഭക്താർതി ഭഞ്ജനായൈ നമഃ
 78. ഓം സർവോപാധി വിനിർമുക്ത ചൈതന്യായൈ നമഃ
 79. ഓം നാമപാരായണാഭീഷ്ട ഫലദായൈ നമഃ
 80. ഓം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി തിരോധാന സങ്കല്പായൈ നമഃ
 81. ഓം ശ്രീഷോഡശാക്ഷരി മന്ത്ര മധ്യഗായൈ നമഃ
 82. ഓം അനാദ്യന്ത സ്വയംഭൂത ദിവ്യമൂർത്യൈ നമഃ
 83. ഓം ഭക്തഹംസ പരീമുഖ്യ വിയോഗായൈ നമഃ
 84. ഓം മാതൃ മണ്ഡല സംയുക്ത ലലിതായൈ നമഃ
 85. ഓം ഭണ്ഡദൈത്യ മഹസത്ത്വ നാശനായൈ നമഃ
 86. ഓം ക്രൂരഭണ്ഡ ശിരഛ്ചേദ നിപുണായൈ നമഃ
 87. ഓം ധാത്ര്യച്യുത സുരാധീശ സുഖദായൈ നമഃ
 88. ഓം ചണ്ഡമുണ്ഡനിശുംഭാദി ഖണ്ഡനായൈ നമഃ
 89. ഓം രക്താക്ഷ രക്തജിഹ്വാദി ശിക്ഷണായൈ നമഃ
 90. ഓം മഹിഷാസുരദോർവീര്യ നിഗ്രഹയൈ നമഃ
 91. ഓം അഭ്രകേശ മഹൊത്സാഹ കാരണായൈ നമഃ
 92. ഓം മഹേശയുക്ത നടന തത്പരായൈ നമഃ
 93. ഓം നിജഭർതൃ മുഖാംഭോജ ചിന്തനായൈ നമഃ
 94. ഓം വൃഷഭധ്വജ വിജ്ഞാന ഭാവനായൈ നമഃ
 95. ഓം ജന്മമൃത്യുജരാരോഗ ഭഞ്ജനായൈ നമഃ
 96. ഓം വിദേഹമുക്തി വിജ്ഞാന സിദ്ധിദായൈ നമഃ
 97. ഓം കാമക്രോധാദി ഷഡ്വർഗ നാശനായൈ നമഃ
 98. ഓം രാജരാജാർചിത പദസരോജായൈ നമഃ
 99. ഓം സർവവേദാന്ത സംസിദ്ദ സുതത്ത്വായൈ നമഃ
 100. ഓം ശ്രീ വീരഭക്ത വിജ്ഞാന നിധാനായൈ നമഃ
 101. ഓം ആശേഷ ദുഷ്ടദനുജ സൂദനായൈ നമഃ
 102. ഓം സാക്ഷാച്ച്രീദക്ഷിണാമൂർതി മനോജ്ഞായൈ നമഃ
 103. ഓം ഹയമേഥാഗ്ര സമ്പൂജ്യ മഹിമായൈ നമഃ
 104. ഓം ദക്ഷപ്രജാപതിസുത വേഷാഢ്യായൈ നമഃ
 105. ഓം സുമബാണേക്ഷു കോദണ്ഡ മണ്ഡിതായൈ നമഃ
 106. ഓം നിത്യയൗവന മാംഗല്യ മംഗളായൈ നമഃ
 107. ഓം മഹാദേവ സമായുക്ത ശരീരായൈ നമഃ
 108. ഓം മഹാദേവ രത്യൗത്സുക്യ മഹദേവ്യൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ ലലിതാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സമാപ്തം ||