ശ്രീ ബ്രഹ്മ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ ബ്രഹ്മ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ - Sri Brahma Ashtottara Shatanamavali

 1. ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ
 2. ഓം ഗായത്രീപതയേ നമഃ
 3. ഓം സാവിത്രീപതയേ നമഃ
 4. ഓം സരസ്വതിപതയേ നമഃ
 5. ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ
 6. ഓം ഹിരണ്യഗർഭായ നമഃ
 7. ഓം കമണ്ഡലുധരായ നമഃ
 8. ഓം രക്തവർണായ നമഃ
 9. ഓം ഊർധ്വലോകപാലായ നമഃ
 10. ഓം വരദായ നമഃ
 11. ഓം വനമാലിനേ നമഃ
 12. ഓം സുരശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
 13. ഓം പിതമഹായ നമഃ
 14. ഓം വേദഗർഭായ നമഃ
 15. ഓം ചതുർമുഖായ നമഃ
 16. ഓം സൃഷ്ടികർത്രേ നമഃ
 17. ഓം ബൃഹസ്പതയേ നമഃ
 18. ഓം ബാലരൂപിണേ നമഃ
 19. ഓം സുരപ്രിയായ നമഃ
 20. ഓം ചക്രദേവായ നമഃ നമഃ
 21. ഓം ഓം ഭുവനാധിപായ നമഃ
 22. ഓം പുണ്ഡരീകാക്ഷായ നമഃ
 23. ഓം പീതാക്ഷായ നമഃ
 24. ഓം വിജയായ നമഃ
 25. ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
 26. ഓം പദ്മഹസ്തായ നമഃ
 27. ഓം തമോനുദേ നമഃ
 28. ഓം ജനാനന്ദായ നമഃ
 29. ഓം ജനപ്രിയായ നമഃ
 30. ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ
 31. ഓം മുനയേ നമഃ
 32. ഓം ശ്രീനിവാസായ നമഃ
 33. ഓം ശുഭങ്കരായ നമഃ
 34. ഓം ദേവകർത്രേ നമഃ
 35. ഓം സ്രഷ്ട്രേ നമഃ
 36. ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
 37. ഓം ഭാർഗവായ നമഃ
 38. ഓം ഗോനർദായ നമഃ
 39. ഓം പിതാമഹായ നമഃ
 40. ഓം മഹാദേവായ നമഃ നമഃ
 41. ഓം ഓം രാഘവായ നമഃ
 42. ഓം വിരിഞ്ചയേ നമഃ
 43. ഓം വാരാഹായ നമഃ
 44. ഓം ശങ്കരായ നമഃ
 45. ഓം സൃകാഹസ്തായ നമഃ
 46. ഓം പദ്മനേത്രായ നമഃ
 47. ഓം കുശഹസ്തായ നമഃ
 48. ഓം ഗോവിന്ദായ നമഃ
 49. ഓം സുരേന്ദ്രായ നമഃ
 50. ഓം പദ്മതനവേ നമഃ
 51. ഓം മധ്വക്ഷായ നമഃ
 52. ഓം കനകപ്രഭായ നമഃ
 53. ഓം അന്നദാത്രേ നമഃ
 54. ഓം ശംഭവേ നമഃ
 55. ഓം പൗലസ്ത്യായ നമഃ
 56. ഓം ഹംസവാഹനായ നമഃ
 57. ഓം വസിഷ്ഠായ നമഃ
 58. ഓം നാരദായ നമഃ
 59. ഓം ശ്രുതിദാത്രേ നമഃ
 60. ഓം യജുഷാം പതയേ നമഃ നമഃ
 61. ഓം ഓം മധുപ്രിയായ നമഃ
 62. ഓം നാരായണായ നമഃ
 63. ഓം ദ്വിജപ്രിയായ നമഃ
 64. ഓം ബ്രഹ്മഗർഭായ നമഃ
 65. ഓം സുതപ്രിയായ നമഃ
 66. ഓം മഹാരൂപായ നമഃ
 67. ഓം സുരൂപായ നമഃ
 68. ഓം വിശ്വകർമണേ നമഃ
 69. ഓം ജനാധ്യക്ഷായ നമഃ
 70. ഓം ദേവാധ്യക്ഷായ നമഃ
 71. ഓം ഗംഗാധരായ നമഃ
 72. ഓം ജലദായ നമഃ
 73. ഓം ത്രിപുരാരയേ നമഃ
 74. ഓം ത്രിലോചനായ നമഃ
 75. ഓം വധനാശനായ നമഃ
 76. ഓം ശൗരയേ നമഃ
 77. ഓം ചക്രധാരകായ നമഃ
 78. ഓം വിരൂപാക്ഷായ നമഃ
 79. ഓം ഗൗതമായ നമഃ
 80. ഓം മാല്യവതേ നമഃ നമഃ
 81. ഓം ഓം ദ്വിജേന്ദ്രായ നമഃ
 82. ഓം ദിവാനാഥായ നമഃ
 83. ഓം പുരന്ദരായ നമഃ
 84. ഓം ഹംസബാഹവേ നമഃ
 85. ഓം ഗരുഡപ്രിയായ നമഃ
 86. ഓം മഹായക്ഷായ നമഃ
 87. ഓം സുയജ്ഞായ നമഃ
 88. ഓം ശുക്ലവർണായ നമഃ
 89. ഓം പദ്മബോധകായ നമഃ
 90. ഓം ലിംഗിനേ നമഃ
 91. ഓം ഉമാപതയേ നമഃ
 92. ഓം വിനായകായ നമഃ
 93. ഓം ധനാധിപായ നമഃ
 94. ഓം വാസുകയേ നമഃ
 95. ഓം യുഗാധ്യക്ഷായ നമഃ
 96. ഓം സ്ത്രീരാജ്യായ നമഃ
 97. ഓം സുഭോഗായ നമഃ
 98. ഓം തക്ഷകായ നമഃ
 99. ഓം പാപഹർത്രേ നമഃ
 100. ഓം സുദർശനായ നമഃ നമഃ
 101. ഓം ഓം മഹാവീരായ നമഃ
 102. ഓം ദുർഗനാശനായ നമഃ
 103. ഓം പദ്മഗൃഹായ നമഃ
 104. ഓം മൃഗലാഞ്ഛനായ നമഃ
 105. ഓം വേദരൂപിണേ നമഃ
 106. ഓം അക്ഷമാലാധരായ നമഃ
 107. ഓം ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ നമഃ
 108. ഓം വിധയേ നമഃ


|| ഇതി ബ്രഹ്മാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സമ്പൂർണം ||