ശ്രീ ലക്ഷ്മീവരാഹ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ ലക്ഷ്മീവരാഹ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

 1. ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
 2. ഓം വരാഹായ നമഃ
 3. ഓം സിംഹാദ്രിവാസായ നമഃ
 4. ഓം ശ്രീവത്സലക്ഷണായ നമഃ
 5. ഓം അശ്രിതാഭീഷ്ടവരദായ നമഃ
 6. ഓം അമേയായ നമഃ
 7. ഓം ചതുർഭുജായ നമഃ
 8. ഓം ചന്ദന പ്രവിലിപ്താംഗായ നമഃ
 9. ഓം സാർവഭൗമായ നമഃ
 10. ഓം ദുഷ്ടഭൂ ഭൃദ്ധരായ നമഃ
 11. ഓം സ്വാമിനേ നമഃ
 12. ഓം രാജാരാജാർചിതായഃപ്രഭവേ നമഃ
 13. ഓം പാതാളാന്തസ്ഥ പാദാബായ നമഃ
 14. ഓം ഭക്തജീവനദായ നമഃ
 15. ഓം പുംസേ നമഃ
 16. ഓം യജ്ഞമൂർതയേ നമഃ
 17. ഓം യജ്ഞസാക്ഷിണേ നമഃ
 18. ഓം യജ്ഞഭുജേ നമഃ
 19. ഓം യജ്ഞരക്ഷകായ നമഃ
 20. ഓം മഹായജ്ഞവരാഹായ നമഃ
 21. ഓം മഹാകാരുണ്യരൂപധൃതേ നമഃ
 22. ഓം ഘർഘരാരാവ നിർദൂത ശാത്രവായ നമഃ
 23. ഓം ശ്രീകരായ നമഃ
 24. ഓം ശുചയേ നമഃ
 25. ഓം മഹാബ്ധേസ്തേരവാസായ നമഃ
 26. ഓം മഹാതേജസേ നമഃ
 27. ഓം പ്രഹ്ലാദാർചിത പാദാഭായ നമഃ
 28. ഓം പ്രഭുസത്തമാസേവിതായ നമഃ
 29. ഓം ദിവ്യവൈഭവ സംയുക്തായ നമഃ
 30. ഓം ശ്രീനിവാസായ നമഃ
 31. ഓം കൃപാനിധയേ നമഃ
 32. ഓം ശ്രീരമാധിഷ്ടിതോരസേ നമഃ
 33. ഓം ശ്രിതഭക്താർതിനാശകായ നമഃ
 34. ഓം വിശാഖപട്ടണാധീശായ നമഃ
 35. ഓം സർവരോഗോപഹായ നമഃ
 36. ഓം പ്രഭവേ നമഃ
 37. ഓം ഹിരണ്യാക്ഷ നിഹന്ത്രേ നമഃ
 38. ഓം ഹിരണ്മയ വിഭൂഷണായ നമഃ
 39. ഓം സിംഹാദ്രിശിഖരാവാസിനേ നമഃ
 40. ഓം ആന്ധ്രഭൂപാർതിതായ നമഃ
 41. ഓം സ്വരാജേ നമഃ
 42. ഓം ചന്ദനാലങ്കൃതായ നമഃ
 43. ഓം മന്ദാരസമമാല്യവതേ നമഃ
 44. ഓം വജ്രരോമധരായ നമഃ
 45. ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
 46. ഓം വേദവ്യാസമുനിസ്തുതായ നമഃ
 47. ഓം ശ്വേതരുചേ നമഃ
 48. ഓം ശ്വേതദൃശേ നമഃ
 49. ഓം ശ്വേതദംഷ്ട്രികാതുണ്ഡ മണ്ഡിതായ നമഃ
 50. ഓം മനോഹരായ നമഃ
 51. ഓം ശംഖചക്രഗദാ അഭയധരായ നമഃ
 52. ഓം ഹരയേ നമഃ
 53. ഓം പാതാളമഗ്ന ഭൂദേവീ രക്ഷകായ നമഃ
 54. ഓം ശൗനകായ നമഃ
 55. ഓം സ്വഭുവേ നമഃ
 56. ഓം സ്വാമി പുഷ്കരിണീ തീരവാസായ നമഃ
 57. ഓം വേങ്കടാശ്രയായ നമഃ
 58. ഓം കുന്ദമന്ദാര പുന്നാഗ പാരിജാതാർചന പ്രിയായ നമഃ
 59. ഓം താളോത്തുംഗമഹാദിവ്യ വിമാനാന്തര സംസ്ഥിതായ നമഃ
 60. ഓം മഹാമണ്ടപയുക്തായനമഃ
 61. ഓം യതിരാജസമർചിതായനമഃ
 62. ഓം ഭൂശയായ നമഃ
 63. ഓം ഭൂപ്രിയായ നമഃ
 64. ഓം ഭൂതയേ നമഃ
 65. ഓം ഭൂനാതി പ്രിയായ നമഃ
 66. ഓം അച്യുതായ നമഃ
 67. ഓം സുലഭായ നമഃ
 68. ഓം സുരശായ നമഃ
 69. ഓം സ്ഥൂലായ നമഃ
 70. ഓം സൂക്ഷ്മായ നമഃ
 71. ഓം സർവഗുഹാശയായ നമഃ
 72. ഓം സർവാത്മനേ നമഃ
 73. ഓം സർവലോകാത്മനേ നമഃ
 74. ഓം രമാലിംഗിതതോഷിതായ നമഃ
 75. ഓം ഭക്താഭയപ്രദായ നമഃ
 76. ഓം ഭക്തവാഞ്ഛിതാർഥായ നമഃ
 77. ഓം ജഗത്പതയേ നമഃ
 78. ഓം ജഗദ്ധാത്രേ നമഃ
 79. ഓം ജഗത്താത്രേ നമഃ
 80. ഓം ജഗന്നേത്രേ നമഃ
 81. ഓം ജഗത്പിത്രേ നമഃ
 82. ഓം ചിദചിദ്രവിടണായ നമഃ
 83. ഓം ശാംഗിണേ നമഃ
 84. ഓം ശംഖിനേ നമഃ
 85. ഓം ചക്രിണേ നമഃ
 86. ഓം ഗദിനേ നമഃ
 87. ഓം ജയിനേ നമഃ
 88. ഓം ശ്രീ ഘനായ നമഃ
 89. ഓം ശ്രീ നിധാനായ നമഃ
 90. ഓം ശ്രിയൈ നമഃ
 91. ഓം ശ്രിയഃപതയേ നമഃ
 92. ഓം ശ്രീമതാംവരായ നമഃ
 93. ഓം ധർമകൃതേ നമഃ
 94. ഓം ധർമഭൃതേ നമഃ
 95. ഓം ധർമിണേ നമഃ
 96. ഓം ധർമരൂപിണേ നമഃ
 97. ഓം ധനഞ്ജയായ നമഃ
 98. ഓം പരാത്പരായ നമഃ
 99. ഓം ശേഷിണേ നമഃ
 100. ഓം പദ്മമാലാപ്രിയായ നമഃ
 101. ഓം സമായ നമഃ
 102. ഓം ശ്രീമല്ലക്ഷ്മീവരാഹായ നമഃ
 103. ഓം നിർണേതുകദയാംബുധയേ നമഃ
 104. ഓം പ്രണതാഭയദായ നമഃ
 105. ഓം ശ്രീശായ നമഃ
 106. ഓം പ്രണവാത്മ സ്വരൂപായ നമഃ
 107. ഓം സർവഭക്തഭയാപഹായ നമഃ
 108. ഓം ശ്രീലക്ഷ്മീവരാഹായ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ ലക്ഷ്മീവരാഹ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സമാപ്തം ||