ശ്രീ ഗോമാത അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി

field_imag_alt

ശ്രീ ഗോമാത അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി

 1. ഓം കൃഷ്ണവല്ലഭായൈ നമഃ
 2. ഓം കൃഷ്ണായൈ നമഃ
 3. ഓം ശ്രീ കൃഷ്ണ പാരിജാതായൈ നമഃ
 4. ഓം കൃഷ്ണ പ്രിയായൈ നമഃ
 5. ഓം കൃഷ്ണ രൂപായൈ നമഃ
 6. ഓം കൃഷ്ണ പ്രേമ വിവർദിന്യൈ നമഃ
 7. ഓം കമനീയായൈ നമഃ
 8. ഓം കള്യാന്യൈ നമഃ
 9. ഓം കള്യ വന്ദിതായൈ നമഃ
 10. ഓം കല്പവൃക്ഷ സ്വരൂപായൈ നമഃ
 11. ഓം ദിവ്യ കല്പ സമലങ്കൃതായൈ നമഃ
 12. ഓം ക്ഷീരാർണവ സംഭൂതായൈ നമഃ
 13. ഓം ക്ഷീരദായൈ നമഃ
 14. ഓം ക്ഷീര രൂപിന്യൈ നമഃ
 15. ഓം നന്ദാദിഗോപവിനുതായൈ നമഃ
 16. ഓം നന്ദിന്യൈ നമഃ
 17. ഓം നന്ദന പ്രദായൈ നമഃ
 18. ഓം ബ്രഹ്മാദിദേവവിനുതായൈ നമഃ
 19. ഓം ബ്രഹ്മ നന്ദവിദായിന്യൈ നമഃ
 20. ഓം സർവധർമ സ്വരൂപിന്യൈ നമഃ
 21. ഓം സർവഭൂതാവനതായൈ നമഃ
 22. ഓം സർവദായൈ നമഃ
 23. ഓം സർവാമോദദായൈ നമഃ
 24. ഓം ശിശ്ടേഷ്ടായൈ നമഃ
 25. ഓം ശിഷ്ടവരദായൈ നമഃ
 26. ഓം സൃഷ്ടിസ്ഥിതിതിലയാത്മികായൈ നമഃ
 27. ഓം സുരഭ്യൈ നമഃ
 28. ഓം സുരാസുരനമസ്കൃതായൈ നമഃ
 29. ഓം സിദ്ധി പ്രദായൈ നമഃ
 30. ഓം സൗരഭേയൈ നമഃ
 31. ഓം സിദ്ധവിദ്യായൈ നമഃ
 32. ഓം അഭിഷ്ടസിദ്ദിവർഷിന്യൈ നമഃ
 33. ഓം ജഗദ്ധിതായൈ നമഃ
 34. ഓം ബ്രഹ്മ പുത്ര്യൈ നമഃ
 35. ഓം ഗായത്ര്യൈ നമഃ
 36. ഓം എകഹായന്യൈ നമഃ
 37. ഓം ഗന്ധർവാദിസമാരാധ്യായൈ നമഃ
 38. ഓം യജ്ഞാംഗായൈ നമഃ
 39. ഓം യജ്ഞ ഫലദായൈ നമഃ
 40. ഓം യജ്ഞേശ്യൈ നമഃ
 41. ഓം ഹവ്യകവ്യ പ്രദായൈ നമഃ
 42. ഓം ശ്രീദായൈ നമഃ
 43. ഓം സ്തവ്യഭവ്യ ക്രമോജ്ജ്വലായൈ നമഃ
 44. ഓം ബുദ്ദിദായൈ നമഃ
 45. ഓം ബുദ്യൈ നമഃ
 46. ഓം ധന ധ്യാന വിവർദിന്യൈ നമഃ
 47. ഓം യശോദായൈ നമഃ
 48. ഓം സുയശഃ പൂർണായൈ നമഃ
 49. ഓം യശോദാനന്ദവർദിന്യൈ നമഃ
 50. ഓം ധർമജ്ഞായൈ നമഃ
 51. ഓം ധർമ വിഭവായൈ നമഃ
 52. ഓം ധർമരൂപതനൂരുഹായൈ നമഃ
 53. ഓം വിഷ്ണുസാദോദ്ഭവപ്രഖ്യായൈ നമഃ
 54. ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
 55. ഓം വിഷ്ണുരൂപിന്യൈ നമഃ
 56. ഓം വസിഷ്ഠപൂജിതായൈ നമഃ
 57. ഓം ശിഷ്ടായൈ നമഃ
 58. ഓം ശിഷ്ടകാമദുഹേ നമഃ
 59. ഓം ദിലീപ സേവിതായൈ നമഃ
 60. ഓം ദിവ്യായൈ നമഃ
 61. ഓം ഖുരപാവിതവിഷ്ടപായൈ നമഃ
 62. ഓം രത്നാകരമുദ്ഭൂതായൈ നമഃ
 63. ഓം രത്നദായൈ നമഃ
 64. ഓം ശക്രപൂജിതായൈ നമഃ
 65. ഓം പീയൂഷവർഷിന്യൈ നമഃ
 66. ഓം പുണ്യായൈ നമഃ
 67. ഓം പുണ്യാ പുണ്യ ഫലപ്രദായൈ നമഃ
 68. ഓം പയഃ പ്രദായൈ നമഃ
 69. ഓം പരാമോദായൈ നമഃ
 70. ഓം ഘ്രുതദായൈ നമഃ
 71. ഓം ഘ്രുതസംഭവായൈ നമഃ
 72. ഓം കാർത വീര്യാർജുന മൃത ഹേതവേ നമഃ
 73. ഓം ഹേതുകസന്നുതായൈ നമഃ
 74. ഓം ജമദഗ്നികൃതാജസ്ര സേവായൈ നമഃ
 75. ഓം സന്തുഷ്ടമാനസായൈ നമഃ
 76. ഓം രേണുകാവിനുതായൈ നമഃ
 77. ഓം പാദരേണുപാവിത ഭൂതലായൈ നമഃ
 78. ഓം ശിശ്ടേഷ്ടായൈ നമഃ
 79. ഓം സവത്സായൈ നമഃ
 80. ഓം യജ്ഞ രൂപിന്യൈ നമഃ
 81. ഓം വത്സ കാരാതിപാലിതായൈ നമഃ
 82. ഓം ഭക്തവത്സലായൈ നമഃ
 83. ഓം വ്രുഷദായൈ നമഃ
 84. ഓം ക്രുഷിദായൈ നമഃ
 85. ഓം ഹേമ ശ്രുജ്ഞാഗ്രതലശോഭനായൈ നമഃ
 86. ഓം ത്ര്യൈലോക്യ വന്ദിതായൈ നമഃ
 87. ഓം ഭവ്യായൈ നമഃ
 88. ഓം ഭാവിതായൈ നമഃ
 89. ഓം ഭവനാശിന്യൈ നമഃ
 90. ഓം ഭുക്തി മുക്തി പ്രദായൈ നമഃ
 91. ഓം കാന്തായൈ നമഃ
 92. ഓം കാന്താജന ശുഭങ്കര്യൈ നമഃ
 93. ഓം സുരൂപായൈ നമഃ
 94. ഓം ബഹുരൂപായൈ നമഃ
 95. ഓം അച്ചായൈ നമഃ
 96. ഓം കർഭുരായൈ നമഃ
 97. ഓം കപിലായൈ നമഃ
 98. ഓം അമലായൈ നമഃ
 99. ഓം സാധുശീതലായൈ നമഃ
 100. ഓം സാധു രൂപായൈ നമഃ
 101. ഓം സാധു ബൃന്ദാന സേവിതായൈ നമഃ
 102. ഓം സർവവേദമയൈ നമഃ
 103. ഓം സർവദേവ രൂപായൈ നമഃ
 104. ഓം പ്രഭാവത്യൈ നമഃ
 105. ഓം രുദ്ര മാത്രേ നമഃ
 106. ഓം ആദിത്യ സഹോദര്യൈ നമഃ
 107. ഓം മഹാ മായായൈ നമഃ
 108. ഓം മഹാ ദേവാദി വന്ദിതായൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ ഗോമാത അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സമാപ്തം ||