ശ്രീ സരസ്വതീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ സരസ്വതീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

 1. ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ
 2. ഓം മഹാഭദ്രായൈ നമഃ
 3. ഓം മഹാ മയായൈ നമഃ
 4. ഓം വരപ്രദായൈ നമഃ
 5. ഓം ശ്രീ പ്രദായൈ നമഃ
 6. ഓം ശ്രീ പദ്മാനിലയായൈ നമഃ
 7. ഓം പദ്മാക്ഷ്യൈ നമഃ
 8. ഓം പദ്മ വക്ത്രായൈ നമഃ
 9. ഓം ശ്രീ ശിവാനുജായൈ നമഃ
 10. ഓം ജ്ഞാനമുദ്രായൈ നമഃ
 11. ഓം രമായൈ നമഃ
 12. ഓം പരായൈ നമഃ
 13. ഓം കാമരൂപായൈ നമഃ
 14. ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ
 15. ഓം മഹാ പാതക നാശിന്യൈ നമഃ
 16. ഓം മഹാശ്രയായൈ നമഃ
 17. ഓം മാലിന്യൈ നമഃ
 18. ഓം മഹാഭാഗായൈ നമഃ
 19. ഓം മഹാഭുജായൈ നമഃ
 20. ഓം മഹാഭാഗ്യായൈ നമഃ
 21. ഓം മഹോത്സാഹായൈ നമഃ
 22. ഓം ദിവ്യാമ്ഗായൈ നമഃ
 23. ഓം സുരവന്ദിതായൈ നമഃ
 24. ഓം മഹാകാല്യൈ നമഃ
 25. ഓം മഹാപാശായൈ നമഃ
 26. ഓം മഹാകാരായൈ നമഃ
 27. ഓം മഹാങ്കുശായൈ നമഃ
 28. ഓം സീതായൈ നമഃ
 29. ഓം വിമലായൈ നമഃ
 30. ഓം വിശ്വായൈ നമഃ
 31. ഓം വിദ്യുന്മാലായൈ നമഃ
 32. ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
 33. ഓം ചന്ദ്രികായൈ നമഃ
 34. ഓം ചന്ദ്രവദനായൈ നമഃ
 35. ഓം ചന്ദ്രലേഖാവിഭൂഷിതായൈ നമഃ
 36. ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ
 37. ഓം സുരാപായൈ നമഃ
 38. ഓം ദേവ്യൈ നമഃ
 39. ഓം ദിവ്യാലങ്കാരഭൂഷിതായൈ നമഃ
 40. ഓം വാഗ്ദേവ്യൈ നമഃ
 41. ഓം വസുധായൈ നമഃ
 42. ഓം തീവ്രായൈ നമഃ
 43. ഓം മഹാഭദ്രായൈ നമഃ
 44. ഓം മഹാബലായൈ നമഃ
 45. ഓം ഭോഗദായൈ നമഃ
 46. ഓം ഭാരത്യൈ നമഃ
 47. ഓം ഭാമായൈ നമഃ
 48. ഓം ഗോവിന്ദായൈ നമഃ
 49. ഓം ഗോമാത്യൈ നമഃ
 50. ഓം ശിവായൈ നമഃ
 51. ഓം ജടിലായൈ നമഃ
 52. ഓം വിന്ധ്യവാസായൈ നമഃ
 53. ഓം വിന്ധ്യാചല വിരാജിതായൈ നമഃ
 54. ഓം ചണ്ഡികായൈ നമഃ
 55. ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
 56. ഓം ബ്രാഹ്മ്യൈ നമഃ
 57. ഓം ബ്രഹ്മജ്ഞാനൈക സാധനായൈ നമഃ
 58. ഓം സൗദാമന്യൈ നമഃ
 59. ഓം സുദാമുർത്യൈ നമഃ
 60. ഓം സുഭദ്രായൈ നമഃ
 61. ഓം സുരപൂജിതായൈ നമഃ
 62. ഓം സുവാസിന്യൈ നമഃ
 63. ഓം സുവാസായൈ നമഃ
 64. ഓം വിനിദ്രായൈ നമഃ
 65. ഓം പദ്മലോചനായൈ നമഃ
 66. ഓം വിദ്യാരൂപായൈ നമഃ
 67. ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ
 68. ഓം ബ്രഹ്മജായായൈ നമഃ
 69. ഓം മഹാബലായൈ നമഃ
 70. ഓം ത്രയീമൂർഹ്യൈ നമഃ
 71. ഓം ത്രികാലജ്ഞായൈ നമഃ
 72. ഓം ത്രിഗുണായൈ നമഃ
 73. ഓം ശാസ്ത്രരൂപിന്യൈ നമഃ
 74. ഓം ശുംഭാസുരപ്രമദിന്യൈ നമഃ
 75. ഓം ശുഭദായൈ നമഃ
 76. ഓം സർവാത്മികായൈ നമഃ
 77. ഓം രക്തബീജ നിഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 78. ഓം ചാമുണ്ഡായൈ നമഃ
 79. ഓം വീണാപാണിനേ നമഃ
 80. ഓം അംബികായൈ നമഃ
 81. ഓം ചണ്ഡകായ പ്രഹരണായൈ നമഃ
 82. ഓം ധൂമ്രലോചനമർധനായൈ നമഃ
 83. ഓം സർവദേവസ്തുതായൈ നമഃ
 84. ഓം സൗമ്യായൈ നമഃ
 85. ഓം സുരാസുര നമസ്കൃതായൈ നമഃ
 86. ഓം കാളരാത്ര്യൈ നമഃ
 87. ഓം കലാധാരായൈ നമഃ
 88. ഓം രൂപസൗഭാഗ്യ ദായിന്യൈ നമഃ
 89. ഓം വാഗ്ദേവ്യൈ നമഃ
 90. ഓം വരാരോഹായൈ നമഃ
 91. ഓം വരാഹ്യൈ നമഃ
 92. ഓം വാരിജാസനായൈ നമഃ
 93. ഓം ചിത്രാംബരായൈ
 94. ഓം ചിത്രഗന്ധായൈ നമഃ
 95. ഓം ചിത്രമാല്യ വിഭൂഷിതായൈ നമഃ
 96. ഓം കാന്തായൈ നമഃ
 97. ഓം കാമപ്രദായൈ നമഃ
 98. ഓം വന്ദ്യായൈ നമഃ
 99. ഓം വിദ്യാധരസുപൂജിതായൈ നമഃ
 100. ഓം ശ്വേതാസനായൈ നമഃ
 101. ഓം നീലഭുജായൈ നമഃ
 102. ഓം ചതുർവർഗ ഫലപ്രദായൈ നമഃ
 103. ഓം ചതുരാസന സാമ്രാജ്യൈ നമഃ
 104. ഓം രക്ത മദ്യായൈ നമഃ
 105. ഓം നിരഞ്ജനായൈ നമഃ
 106. ഓം ഹിംസാശനായൈ നമഃ
 107. ഓം നീലജംഘായൈ നമഃ
 108. ഓം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികായൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ സരസ്വതീ ദേവീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സമാപ്തം ||