ശ്രീ ജഗന്മാത അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ ജഗന്മാത അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

 1. ഓം തരുണാദിത്യ സങ്കാശായൈ നമഃ
 2. ഓം സഹസ്രനയനോ ജ്വാലായൈ നമഃ
 3. ഓം വിചിത്ര മാല്യാഭരണായൈ നമഃ
 4. ഓം വരദാഭയ ഹസ്താബ്ജായൈ നമഃ
 5. ഓം രേവാതീര നിവാസിന്യൈ നമഃ
 6. ഓം പ്രണിത്യയ നിശേഷജ്ഞായൈ നമഃ
 7. ഓം യന്ത്രാകൃതി വിരാജിതായൈ നമഃ
 8. ഓം ഗോവിദ പദഗാമിന്യൈ നമഃ
 9. ഓം ദേവർഷി ഗണ സന്തുഷ്ടായൈ നമഃ
 10. ഓം വനമാലാ വിഭൂഷിതായൈ നമഃ
 11. ഓം സ്വന്ദനോത്തമ സംസ്ഥായൈ നമഃ
 12. ഓം ധീരജീമൂത നിസ്വനായൈ നമഃ
 13. ഓം മത്ത മാതംഗ ഗമനായൈ നമഃ
 14. ഓം ഹിരണ്യ കമാലാസനായൈ നമഃ
 15. ഓം ജനധാര നിരതായൈ നമഃ
 16. ഓം യോഗിന്യൈ നമഃ
 17. ഓം യോഗിധാരിണ്യൈ നമഃ
 18. ഓം നടനാട്യൈക നിരതായൈ നമഃ
 19. ഓം പ്രണവാദ്യക്ഷ രാത്മികായൈ നമഃ
 20. ഓം ചോര ചാര ക്രിയാ സക്തായൈ നമഃ
 21. ഓം ദാരിദ്ര്യച്ചേദ കാരിണ്യൈ നമഃ
 22. ഓം യാദവേന്ദ്ര കുലോദ്ഭൂതായൈ നമഃ
 23. ഓം തുരീയപഥ ഗാമിന്യൈ നമഃ
 24. ഓം ഗായത്യൈ നമഃ
 25. ഓം ഗോമത്യൈ നമഃ
 26. ഓം ഗംഗായൈ നമഃ
 27. ഓം ഗൗതമ്യൈ നമഃ
 28. ഓം ഗരുഡാസനായൈ നമഃ
 29. ഓം ഗേയഗാനപ്രിയായൈ നമഃ
 30. ഓം ഗൗര്യൈ നമഃ
 31. ഓം ഗോവിന്ദ പദ പൂജിതായൈ നമഃ
 32. ഓം ഗന്ധർവ നഗര കാരായൈ നമഃ
 33. ഓം ഗൗര വർണായൈ നമഃ
 34. ഓം ഗണേശ്വര്യൈ നമഃ
 35. ഓം ഗദാശ്രയായൈ നമഃ
 36. ഓം ഗുണവത്യൈ നമഃ
 37. ഓം ഗഹ്വര്യൈ നമഃ
 38. ഓം ഗണപൂജിതായൈ നമഃ
 39. ഓം ഗുണത്രയാനമാമുക്തായൈ നമഃ
 40. ഓം ഗുഹാബാസായൈ നമഃ
 41. ഓം ഗുഹീധാരായൈ നമഃ
 42. ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ
 43. ഓം ഗന്ധർവരൂപിണ്യൈ നമഃ
 44. ഓം ഗാർഗ്യപ്രിയായൈ നമഃ
 45. ഓം ഗുരുപദായൈ നമഃ
 46. ഓം ഗുഹ്യ ലിംഗാംഗ ധാരിണ്യൈ നമഃ
 47. ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ
 48. ഓം സൂര്യ തനയായൈ നമഃ
 49. ഓം സുഷുമ്നാനാഡ ഭേദിന്യൈ നമഃ
 50. ഓം സുപ്രകാശായൈ നമഃ
 51. ഓം സുഖാസീനായൈ നമഃ
 52. ഓം സുമത്യൈ നമഃ
 53. ഓം സുരപൂജിതായൈ നമഃ
 54. ഓം സുഷുപ്ത്യവസ്ഥായൈ നമഃ
 55. ഓം സുദത്യൈ നമഃ
 56. ഓം സുന്ദര്യൈ നമഃ
 57. ഓം സാഗരാംബരായൈ നമഃ
 58. ഓം സുധാംശുബിംബ വദനനായൈ നമഃ
 59. ഓം സുസ്തന്യൈ നമഃ
 60. ഓം സുവിലോചനായൈ നമഃ
 61. ഓം സീതായൈ നമഃ
 62. ഓം സർവാശ്രയായൈ നമഃ
 63. ഓം സന്ധ്യായൈ നമഃ
 64. ഓം സഫലായൈ നമഃ
 65. ഓം സുഖദായിന്യൈ നമഃ
 66. ഓം സുഭ്രവേ നമഃ
 67. ഓം സുനാസായൈ നമഃ
 68. ഓം സുശ്രോണ്യൈ നമഃ
 69. ഓം സംസാരാർണവ താരിണ്യൈ നമഃ
 70. ഓം സാമഗാനപ്രിയായൈ നമഃ
 71. ഓം സാധ്ത്യൈ നമഃ
 72. ഓം ശുഭങ്കരിയൈ നമഃ
 73. ഓം സർവാ ഭരണ പൂജിതായൈ നമഃ
 74. ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
 75. ഓം വിമലാ കാരയൈ നമഃ
 76. ഓം മഹേന്ദ്രയൈ നമഃ
 77. ഓം മന്ത്ര രൂപിണ്യൈ നമഃ
 78. ഓം മഹാലക്ഷ്മീയൈ നമഃ
 79. ഓം മഹാസിദ്യയൈ നമഃ
 80. ഓം മഹാമായായൈ നമഃ
 81. ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ
 82. ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ
 83. ഓം മഹാ രൂപിണ്യൈ നമഃ
 84. ഓം മധനാകാരായൈ നമഃ
 85. ഓം മധു സുധന ചോദിതായൈ നമഃ
 86. ഓം മീനാക്ഷേയൈ നമഃ
 87. ഓം മധുരാവാസായൈ നമഃ
 88. ഓം നാഗേന്ദ്രതനയായൈ നമഃ
 89. ഓം ഉമായൈ നമഃ
 90. ഓം ത്രിവിക്രമപദാക്രാന്തമൈ നമഃ
 91. ഓം ത്രിസ്വരായൈ നമഃ
 92. ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ
 93. ഓം സൂര്യ മണ്ഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
 94. ഓം ചന്ദ്ര മണ്ഡല സംസ്ഥിതായൈ നമഃ
 95. ഓം വഹ്നി മണ്ഡല സംസ്ഥിതായൈ നമഃ
 96. ഓം വായു മണ്ഡല സുസ്ഥിതായൈ നമഃ
 97. ഓം വ്യോമ മണ്ഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
 98. ഓം ചക്രിണ്യൈ നമഃ
 99. ഓം ചക്ര രൂപിണ്യൈ നമഃ
 100. ഓം കാലചക്ര വിതാനസ്ഥായൈ നമഃ
 101. ഓം ചന്ദ്ര മണ്ഡല ദർപണായൈ നമഃ
 102. ഓം ജ്യോത്സ്നാതപാസു ലിപ്താംഗ്യൈ നമഃ
 103. ഓം മഹാമാരുത വീജിതായൈ നമഃ
 104. ഓം സർവമന്ത്രാ ശ്രയായൈ നമഃ
 105. ഓം ധേനവേ നമഃ
 106. ഓം പാപ ഘ്നേ നമഃ
 107. ഓം പരമേശ്വര്യൈ നമഃ
 108. ഓം ജഗന്മാത്യൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ ജഗന്മാത അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സമാപ്തം ||