ശ്രീ മണിദ്വീപേശ്വരി അഷ്ടോത്തരശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ മണിദ്വീപേശ്വരി അഷ്ടോത്തരശതനാമാവളിഃ

 1. ഓം ദിവ്യലോകവാസിന്യൈ നമഃ
 2. ഓം സർവലോക സംരക്ഷണായൈ നമഃ
 3. ഓം സർവമൃത്യുസർവാപദ്വിനിവാരണ്യൈ നമഃ
 4. ഓം ലലിതാബാലാ, ദുർഗാശ്യാമലാകൃത്യൈ നമഃ
 5. ഓം ഗംഗാ,ഭവാനീ ഗായത്രീ സ്വരൂപായൈ നമഃ
 6. ഓം ലക്ഷ്മീ, പാർവതീ, സരസ്വതീ, സ്വരൂപ വിഭവായൈ നമഃ
 7. ഓം രാജരാജേശ്വരീ ദേവ്യൈ നമഃ
 8. ഓം ഭക്താഭീഷ്ടദായിന്യൈ നമഃ
 9. ഓം ഭക്തിഭുക്തിമുക്തി പ്രദായിന്യൈ നമഃ
 10. ഓം ഭക്തസങ്കല്പസിദ്ധിദായൈ നമഃ
 11. ഓം പൃധ്വീശ്വരീ ദേവ്യൈ നമഃ
 12. ഓം ആധിവ്യാധി നിവാരിണ്യൈ നമഃ
 13. ഓം ദൗർഭാഗ്യനാശിന്യൈ നമഃ
 14. ഓം സൗഭാഗ്യദായിന്യൈ നമഃ
 15. ഓം സൃഷ്ടി സ്ഥിതിലയായൈ നമഃ
 16. ഓം അഷ്ടസിദ്ധി നവനിധി പ്രദായിന്യൈ നമഃ
 17. ഓം അഷ്ടദിക്പാലക വന്ദിതായൈ നമഃ
 18. ഓം ത്രികാല വേദിന്യൈ നമഃ
 19. ഓം ഷഡ്ഗുണ സം സേവിതായൈ നമഃ
 20. ഓം ഷഡ്രുതു പരിവേഷ്ടിതായൈ നമഃ
 21. ഓം നവഗ്രഹവിധിവിധാനാധിഷ്ടാനായൈ നമഃ
 22. ഓം സത്യധർമ ശാന്തി പ്രേമ പ്രസാദിന്യൈ നമഃ
 23. ഓം സർവകാല സർവാവസ്ഥാ സമസ്ഥിതായൈ നമഃ
 24. ഓം അനന്തസാഗര, നദീനദാ കൃത്യൈ നമഃ
 25. ഓം കാംസ്യ (കഞ്ചു) ലോഹമയ പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 26. ഓം പീത (ഇത്തഡി) ലോഹമയി പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 27. ഓം താമ്ര(രാഗി) ലോഹമയ പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 28. ഓം സീസലോഹമയ പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 29. ഓം പഞ്ചലോഹമയ പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 30. ഓം രജിതസാല പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 31. ഓം സുവർണസാല പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 32. ഓം പുഷ്യരാഗമയ പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 33. ഓം പദ്മരാഗമയ പ്രകാരിണ്യൈ നമഃ
 34. ഓം ഗോമേധികമണിമയ പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 35. ഓം വജ്രനിർമിത പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 36. ഓം വൈഡൂര്യനിർമിത പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 37. ഓം ഇന്ദ്രനീലമണിമയ പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 38. ഓം മരകതസാലമയ പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 39. ഓം പ്രവാളസാലമയ പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 40. ഓം രത്നസാലമയ പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 41. ഓം ചിന്താമണിമയ പ്രാകാരിണ്യൈ നമഃ
 42. ഓം ശൃംഗാരമണ്ഡപ ദേവദേവതായൈ നമഃ
 43. ഓം ജ്ഞാനമണ്ഡപ ജ്ഞാനേശ്വരീദേവ്യൈ നമഃ
 44. ഓം ഏകാന്തമണ്ഡപ ധ്യാനേശ്വരീദേവ്യൈ
 45. ഓം മുക്തിമണ്ഡപ മുക്തേശ്വരീദേവ്യൈ നമഃ
 46. ഓം കാശ്മീരവന കാമാക്ഷീദേവ്യൈ നമഃ
 47. ഓം മല്ലികാവന മഹാരാജ്ഞൈ നമഃ
 48. ഓം കുന്ദവന കൗമാരീദേവ്യൈ നമഃ
 49. ഓം കസ്തൂരീവനകാമേശ്വരീ ദേവ്യൈ നമഃ
 50. ഓം സാലോക്യമുക്തി പ്രസാദിന്യൈ നമഃ
 51. ഓം സാരൂപ്യമുക്തി പ്രദായിന്യൈ നമഃ
 52. ഓം സാമീപ്യമുക്തിദായിന്യൈ നമഃ
 53. ഓം സായുജ്യമുക്തി സുപ്രസാദിന്യൈ നമഃ
 54. ഓം ഇച്ചാജ്ഞാന ക്രിയാശക്തി രൂപിണ്യൈ നമഃ
 55. ഓം വരാങ്കുശപാശാഭയ ഹസ്തായൈ നമഃ
 56. ഓം സഹസ്രകോടി സഹസ്രവദനായൈ നമഃ
 57. ഓം മകരം ദഘൃതാംബുധയേ നമഃ
 58. ഓം സഹസ്രകോടി സഹസ്രചന്ദ്ര സമസുധാനേത്രായൈ നമഃ
 59. ഓം സഹസ്രകോടി സഹസ്ര സൂര്യ സമാഭാസായൈ നമഃ
 60. ഓം ജരാമരണ രഹിതായൈ നമഃ
 61. ഓം നാരദതുംബുരു സകല മുനിഗണവന്ദിതായൈ നമഃ
 62. ഓം പഞ്ചഭൂതയജമാന സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 63. ഓം ജന്മജന്മാന്തര ദുഃഖഭഞ്ജനായൈ നമഃ
 64. ഓം ലോകരക്ഷാകൃത്യതത്പരായൈ നമഃ
 65. ഓം ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹേശ്വര കോടി വന്ദിതായൈ നമഃ
 66. ഓം ചതുഷഷ്ടി കളാ സമ്പൂർണ സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 67. ഓം ഷോഡശകളാ ശക്തി സേനാ സമന്വിതായൈ നമഃ
 68. ഓം സപ്തകോടി ഘനമന്ത്ര വിദ്യാലയായൈ നമഃ
 69. ഓം മദന വിഘ്നേശ്വര കുമാര മാതൃകായൈ നമഃ
 70. ഓം കുങ്കുമ ശോഭിത ദിവ്യ വദനായൈ നമഃ
 71. ഓം അനന്തനക്ഷത്ര ഗണനായികായൈ നമഃ
 72. ഓം ചതുർദശഭുവന കല്പിതായൈ നമഃ
 73. ഓം സുരാധിനാഥ സത്സംഗ സമാചാര കാര്യകലാപായൈ നമഃ
 74. ഓം അനംഗരൂപപരിചാരികാ സേവതായൈ നമഃ
 75. ഓം ഗന്ധർവ യക്ഷകിന്നര കിമ്പുരുഷ വന്ദിതായൈ നമഃ
 76. ഓം സന്താന കല്പവൃക്ഷ സമുദായ ഭാസിന്യൈ നമഃ
 77. ഓം അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡ സൈനികാധ്യക്ഷ സേവിതായൈ നമഃ
 78. ഓം പാരിജാത, കദംബനവിഹാരിണ്യൈ നമഃ
 79. ഓം സമസ്തദേവീ കുടുംബ വന്ദിതായൈ നമഃ
 80. ഓം ചതുർവേദ കളാചാതുര്യൈ നമഃ
 81. ഓം ബ്രാഹ്മീ മഹേശ്വരീ വൈഷ്ണവീ വാരാഹീ വന്ദിതായൈ നമഃ
 82. ഓം ചാമുണ്ഡീ മഹാലക്ഷ്മീ ഇന്ദ്രാണീ പരിപൂജിതായൈ നമഃ
 83. ഓം ഷട്കോണ യന്ത്ര പ്രകാശിന്യൈ നമഃ
 84. ഓം സഹസ്രസ്തംഭ മണ്ഡപവിഹാരിണ്യൈ നമഃ
 85. ഓം സമസ്ത പതിവ്രതാസം സേവിതായൈ നമഃ
 86. ഓം നാദബിന്ദു കളാതീത ശ്രീ ചക്രവാസിന്യൈ നമഃ
 87. ഓം പാപതാപ ദാരിദ്ര്യ നാശിന്യൈ നമഃ
 88. ഓം ശ്രുതി, സ്മൃതി, പുരാണ കാവ്യ സംരക്ഷണായൈ നമഃ
 89. ഓം പഞ്ചബ്രഹ്മാസന വിരാജിതായൈ നമഃ
 90. ഓം വജ്രവൈഡൂര്യ മരകത മാണിക്യ ചന്ദ്രകാന്ത രത്നസിംഹാസന ശോഭിതായൈ നമഃ
 91. ഓം ദിവ്യാംബര പ്രഭാദിവ്യതേജോ വിഭാസായൈ നമഃ
 92. ഓം പഞ്ചമുഖ സർവേശ്വര ഹൃദയാധിഷ്ടാനായൈ നമഃ
 93. ഓം ആപാദ മസ്തക നവരത്ന സുവർണാഭരണ ധാരിണ്യൈ നമഃ
 94. ഓം വിലാസിനീ അഘോരാ മംഗളാസനാ പീഠശക്തി വന്ദിതായൈ നമഃ
 95. ഓം ക്ഷമാ, ദയാ, ജയാ, വിജയാ പീഠശക്തി പരിപാലിതായൈ നമഃ
 96. ഓം അജിതാ, അപരാജിതാ, നിത്യപീഠശക്തി പരിപൂജിതായൈ നമഃ
 97. ഓം സിദ്ധി, ബുദ്ധി, മേധാ, ലക്ഷ്മീ, ശൃതി പീഠശക്തി സേവിതായൈ നമഃ
 98. ഓം ലജ്ജാതുഷ്ടിപുഷ്ടി പീഠശക്തി പ്രഭാസിതായൈ നമഃ
 99. ഓം നവരാത്ര ദീക്ഷാ പ്രിയായൈ നമഃ
 100. ഓം നാമ, ഗാന, ജ്ഞാന യജ്ഞ പ്രിയായൈ നമഃ
 101. ഓം ജപതപോ യോഗത്യാഗ സന്തുഷ്ടായൈ നമഃ
 102. ഓം പഞ്ചദശീ മഹാവിദ്യായൈ നമഃ
 103. ഓം സദാഷോഡശ പ്രായസർവേശ്വര വല്ലഭായൈ നമഃ
 104. ഓം ഓങ്കാരാക്ഷര സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 105. ഓം സകലയന്ത്ര സകല തന്ത്ര സമർചിതായൈ നമഃ
 106. ഓം സഹസ്ര യോജന പ്രമാണ, ചിന്താമണി ഗൃഹവാസിന്യൈ നമഃ
 107. ഓം മഹാദേവസഹിത ശ്രീ പരമേശ്വരീ ദേവ്യൈ നമഃ
 108. ഓം മണിദ്വീപ വിരാജിത മഹാ ഭുവനേശ്വരീ ദേവ്യൈ നമഃ


|| ശ്രീ മണിദ്വീപേശ്വരി അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി സമാപ്തം ||