സൂര്യാഷ്ടകം

field_imag_alt

സൂര്യാഷ്ടകം - Sri Surya Ashtakam 

|| ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ||

സാംബ ഉവാച ||

ആദിദേവ നമസ്തുഭ്യം പ്രസീദ മമ ഭാസ്കര |
ദിവാകര നമസ്തുഭ്യം പ്രഭാകര നമോഽസ്തുതേ || 1||

സപ്താശ്വരഥമാരൂഢം പ്രചണ്ഡം കശ്യപാത്മജം |
ശ്വേതപദ്മധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം || 2||

ലോഹിതം രഥമാരൂഢം സർവലോകപിതാമഹം |
മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം || 3||

ത്രൈഗുണ്യം ച മഹാശൂരം ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുമഹേശ്വരം |
മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം || 4||

ബൃംഹിതം തേജഃപുഞ്ജം ച വായുമാകാശമേവ ച |
പ്രഭും ച സർവലോകാനാം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം || 5||

ബന്ധൂകപുഷ്പസങ്കാശം ഹാരകുണ്ഡലഭൂഷിതം |
ഏകചക്രധരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം || 6||

തം സൂര്യം ജഗത്കർതാരം മഹാതേജഃപ്രദീപനം |
മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം || 7||

തം സൂര്യം ജഗതാം നാഥം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനമോക്ഷദം |
മഹാപാപഹരം ദേവം തം സൂര്യം പ്രണമാമ്യഹം || 8||

സൂര്യാഷ്ടകം പഠേന്നിത്യം ഗ്രഹപീഡാപ്രണാശനം |
അപുത്രോ ലഭതേ പുത്രം ദരിദ്രോ ധനവാൻഭവേത് || 9||

ആമിശം മധുപാനം ച യഃ കരോതി രവേർദിനേ |
സപ്തജന്മ ഭവേദ്രോഗീ പ്രതിജന്മ ദരിദ്രതാ || 10||

സ്ത്രീതൈലമധുമാംസാനി യസ്ത്യജേത്തു രവേർദിനേ |
ന വ്യാധിഃ ശോകദാരിദ്ര്യം സൂര്യലോകം സ ഗച്ഛതി || 11||

ഇതി ശ്രീസൂര്യാഷ്ടകസ്തോത്രം സമ്പൂർണം ||