നാഗദേവതാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ

field_imag_alt

നാഗദേവതാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ - Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali

 1. ഓം അനന്തായ നമഃ
 2. ഓം ആദിശേഷായ നമഃ
 3. ഓം അഗദായ നമഃ
 4. ഓം അഖിലോർവേചരായ നമഃ
 5. ഓം അമിതവിക്രമായ നമഃ
 6. ഓം അനിമിഷാർചിതായ നമഃ
 7. ഓം ആദിവന്ദ്യാനിവൃത്തയേ നമഃ
 8. ഓം വിനായകോദരബദ്ധായ നമഃ
 9. ഓം വിഷ്ണുപ്രിയായ നമഃ
 10. ഓം വേദസ്തുത്യായ നമഃ 10
 11. ഓം വിഹിതധർമായ നമഃ
 12. ഓം വിഷധരായ നമഃ
 13. ഓം ശേഷായ നമഃ
 14. ഓം ശത്രുസൂദനായ നമഃ
 15. ഓം അശേഷപണാമണ്ഡലമണ്ഡിതായ നമഃ
 16. ഓം അപ്രതിഹതാനുഗ്രഹദായായേ നമഃ
 17. ഓം അമിതാചാരായ നമഃ
 18. ഓം അഖണ്ഡൈശ്വര്യസമ്പന്നായ നമഃ
 19. ഓം അമരാഹിപസ്തുത്യായ നമഃ
 20. ഓം അഘോരരൂപായ നമഃ 20
 21. ഓം വ്യാലവ്യായ നമഃ
 22. ഓം വാസുകയേ നമഃ
 23. ഓം വരപ്രദായകായ നമഃ
 24. ഓം വനചരായ നമഃ
 25. ഓം വംശവർധനായ നമഃ
 26. ഓം വാസുദേവശയനായ നമഃ
 27. ഓം വടവൃക്ഷാർചിതായ നമഃ
 28. ഓം വിപ്രവേഷധാരിണേ നമഃ
 29. ഓം ത്വരിതാഗമനായ നമഃ
 30. ഓം തമോരൂപായ നമഃ 30
 31. ഓം ദർപീകരായ നമഃ
 32. ഓം ധരണീധരായ നമഃ
 33. ഓം കശ്യപാത്മജായ നമഃ
 34. ഓം കാലരൂപായ നമഃ
 35. ഓം യുഗാധിപായ നമഃ
 36. ഓം യുഗന്ധരായ നമഃ
 37. ഓം രശ്മിവന്തായ നമഃ
 38. ഓം രമ്യഗാത്രായ നമഃ
 39. ഓം കേശവപ്രിയായ നമഃ
 40. ഓം വിശ്വംഭരായ നമഃ 40
 41. ഓം ശങ്കരാഭരണായ നമഃ
 42. ഓം ശംഖപാലായ നമഃ
 43. ഓം ശംഭുപ്രിയായ നമഃ
 44. ഓം ഷഡാനനായ നമഃ
 45. ഓം പഞ്ചശിരസേ നമഃ
 46. ഓം പാപനാശായ നമഃ
 47. ഓം പ്രമദായ നമഃ
 48. ഓം പ്രചണ്ഡായ നമഃ
 49. ഓം ഭക്തിവശ്യായ നമഃ
 50. ഓം ഭക്തരക്ഷകായ നമഃ 50
 51. ഓം ബഹുശിരസേ നമഃ
 52. ഓം ഭാഗ്യവർധനായ നമഃ
 53. ഓം ഭവഭീതിഹരായ നമഃ
 54. ഓം തക്ഷകായ നമഃ
 55. ഓം ലോകത്രയാധീശായ നമഃ
 56. ഓം ശിവായ നമഃ
 57. ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ
 58. ഓം പൂർണായ നമഃ
 59. ഓം പുണ്യായ നമഃ
 60. ഓം പുണ്യകീർതയേ നമഃ 60
 61. ഓം പടേശായ നമഃ
 62. ഓം പാരഗായ നമഃ
 63. ഓം നിഷ്കലായ നമഃ
 64. ഓം വരപ്രദായ നമഃ
 65. ഓം കർകോടകായ നമഃ
 66. ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
 67. ഓം ശാന്തായ നമഃ
 68. ഓം ദാന്തായ നമഃ
 69. ഓം ആദിത്യമർദനായ നമഃ
 70. ഓം സർവപൂജ്യായ നമഃ 70
 71. ഓം സർവാകാരായ നമഃ
 72. ഓം നിരാശായായ നമഃ
 73. ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ
 74. ഓം ഐരാവതായ നമഃ
 75. ഓം ശരണ്യായ നമഃ
 76. ഓം സർവദായകായ നമഃ
 77. ഓം ധനഞ്ജയായ നമഃ
 78. ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
 79. ഓം വ്യക്തരൂപായ നമഃ
 80. ഓം തമോഹരായ നമഃ 80
 81. ഓം യോഗീശ്വരായ നമഃ
 82. ഓം കല്യാണായ നമഃ
 83. ഓം വാലായ നമഃ
 84. ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ
 85. ഓം ശങ്കരാനന്ദകരായ നമഃ
 86. ഓം ജിതക്രോധായ നമഃ
 87. ഓം ജീവായ നമഃ
 88. ഓം ജയദായ നമഃ
 89. ഓം ജപപ്രിയായ നമഃ
 90. ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ 90
 91. ഓം വിധിസ്തുതായ നമഃ
 92. ഓം വിധേന്ദ്രശിവസംസ്തുത്യായ നമഃ
 93. ഓം ശ്രേയപ്രദായ നമഃ
 94. ഓം പ്രാണദായ നമഃ
 95. ഓം വിഷ്ണുതല്പായ നമഃ
 96. ഓം ഗുപ്തായ നമഃ
 97. ഓം ഗുപ്താതരായ നമഃ
 98. ഓം രക്തവസ്ത്രായ നമഃ
 99. ഓം രക്തഭൂഷായ നമഃ
 100. ഓം ഭുജംഗായ നമഃ 100
 101. ഓം ഭയരൂപായ നമഃ
 102. ഓം സരീസൃപായ നമഃ
 103. ഓം സകലരൂപായ നമഃ
 104. ഓം കദ്രുവാസംഭൂതായ നമഃ
 105. ഓം ആധാരവിധിപഥികായ നമഃ
 106. ഓം സുഷുമ്നാദ്വാരമധ്യഗായ നമഃ
 107. ഓം ഫണിരത്നവിഭൂഷണായ നമഃ
 108. ഓം നാഗേന്ദ്രായ നമഃ 108


|| ഇതി നാഗദേവതാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ||