ശ്രീ ഗായത്രീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ ഗായത്രീ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളിഃ

 1. ഓം ശ്രീ ഗായത്രൈ നമഃ
 2. ഓം ജഗന്മാത്രേ നമഃ
 3. ഓം പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 4. ഓം പരമാർഥപ്രദായൈ നമഃ
 5. ഓം ജപ്യായൈ നമഃ
 6. ഓം ബ്രഹ്മതേജോവിവർഥിന്യൈ നമഃ
 7. ഓം ബ്രഹ്മാസ്ത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ
 8. ഓം ഭവ്യായൈ നമഃ
 9. ഓം ത്രികാലധ്യേയരൂപിണ്യൈ നമഃ
 10. ഓം ത്രിമൂർതിരൂപായൈ നമഃ
 11. ഓം സർവജ്ഞായൈ നമഃ
 12. ഓം വേദമാത്രേ നമഃ
 13. ഓം മനോന്മന്യൈ നമഃ
 14. ഓം ബാലികായൈ നമഃ
 15. ഓം തരുണ്യൈ നമഃ
 16. ഓം വൃദ്ധായൈ നമഃ
 17. ഓം സൂര്യമണ്ഡലവാസിന്യൈ നമഃ
 18. ഓം മന്ദേഹദാനവധ്വംസകാരിണ്യൈ നമഃ
 19. ഓം സർവകാരണായൈ നമഃ
 20. ഓം ഹംസാരൂഢായൈ നമഃ
 21. ഓം വൃഷാരൂഢായൈ നമഃ
 22. ഓം ഗരുഡാരോഹിണ്യൈ നമഃ
 23. ഓം ശുഭായൈ നമഃ
 24. ഓം ഷട്കുക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 25. ഓം ത്രിപാദായൈ നമഃ
 26. ഓം ശുദ്ധായൈ നമഃ
 27. ഓം പഞ്ചശീർഷായൈ നമഃ
 28. ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ
 29. ഓം ത്രിവേദരൂപായൈ നമഃ
 30. ഓം ത്രിവിധായൈ നമഃ
 31. ഓം ത്രിവർഗഫലദായിന്യൈ നമഃ
 32. ഓം ദശഹസ്തായൈ നമഃ
 33. ഓം ചന്ദ്രവർണായൈ നമഃ
 34. ഓം വിശ്വാമിത്രവരപ്രദായൈ നമഃ
 35. ഓം ദശായുധധരായൈ നമഃ
 36. ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 37. ഓം സന്തുഷ്ടായൈ നമഃ
 38. ഓം ബ്രഹ്മപൂജിതായൈ നമഃ
 39. ഓം ആദിശക്ത്യൈ നമഃ
 40. ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ
 41. ഓം സുഷുമ്നാഭായൈ നമഃ
 42. ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ
 43. ഓം ചതുർവിംശത്യക്ഷരാഢ്യായൈ നമഃ
 44. ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ
 45. സത്യവത്സലായൈ നമഃ
 46. ഓം സന്ധ്യായൈ നമഃ
 47. ഓം രാത്ര്യൈ നമഃ
 48. ഓം സന്ധ്യാരാത്രിപ്രഭാതാഖ്യായൈ നമഃ
 49. ഓം സാംഖ്യായനകുലോദ്ഭവായൈ നമഃ
 50. ഓം സർവേശ്വര്യൈ നമഃ
 51. ഓം സർവവിദ്യായൈ നമഃ
 52. ഓം സർവമന്ത്ര്യാദ്യൈ നമഃ
 53. ഓം അവ്യായൈ നമഃ
 54. ഓം ശുദ്ധവസ്ത്രായൈ നമഃ
 55. ഓം ശുദ്ധവിദ്യായൈ നമഃ
 56. ഓം ശുക്ലമാല്യാനുലേപനായൈ നമഃ
 57. ഓം സുരസിന്ധുസമായൈ നമഃ
 58. ഓം സൗമ്യായൈ നമഃ
 59. ഓം ബ്രഹ്മലോകനിവാസിന്യൈ നമഃ
 60. ഓം പ്രണവപ്രതിപാദ്യാർഥായൈ നമഃ
 61. ഓം പ്രണതോദ്ധരണക്ഷമായൈ നമഃ
 62. ഓം ജലാഞ്ജലി സുസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ
 63. ഓം ജലഗർഭായൈ നമഃ
 64. ഓം ജലപ്രിയായൈ നമഃ
 65. ഓം സ്വാഹായൈ നമഃ
 66. ഓം സ്വധായൈ നമഃ
 67. ഓം സുധാസംസ്ഥായൈ നമഃ
 68. ഓം ശ്രൗഷഡ്വൗഷടഡ്വഷട്ര്കിയായൈ നമഃ
 69. ഓം സുരഭ്യൈ നമഃ
 70. ഓം ഷോഡശകലായൈ നമഃ
 71. ഓം മുനിബൃന്ദനിഷേവിതായൈ നമഃ
 72. ഓം യജ്ഞപ്രിയായൈ നമഃ
 73. ഓം യജ്ഞമൂർത്യൈ നമഃ
 74. ഓം സ്രുക്സ്രുവാജ്യസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 75. ഓം അക്ഷമാലാധരായൈ നമഃ
 76. ഓം അക്ഷമാലാസംസ്ഥായൈ നമഃ
 77. ഓം അക്ഷരാകൃത്യൈ നമഃ
 78. ഓം മദുച്ഛന്ദ ഋഷിപ്രീതായൈ നമഃ
 79. ഓം സ്വച്ഛന്ദായൈ നമഃ
 80. ഓം ഛന്ദസാംനിധ്യൈ നമഃ
 81. ഓം അംഗുളീപർവസംസ്ഥാനായൈ നമഃ
 82. ഓം ചതുർവിംശതിമുദ്രികായൈ നമഃ
 83. ഓം ബ്രഹ്മമൂർത്യൈ നമഃ
 84. ഓം രുദ്രശിഖരായൈ നമഃ
 85. ഓം സഹസ്രപരമായൈ നമഃ
 86. ഓം അംബികായൈ നമഃ
 87. ഓം വിഷ്ണുഹൃദയായൈ നമഃ
 88. ഓം അഗ്നിമുഖ്യൈ നമഃ
 89. ഓം ശതമധ്യായൈ നമഃ
 90. ഓം ശതാവരായൈ നമഃ
 91. ഓം സഹസ്രദളപദ്മസ്ഥായൈ നമഃ
 92. ഓം ഹംസരൂപായൈ നമഃ
 93. ഓം നിരഞ്ജനായൈ നമഃ
 94. ഓം ചരാചരസ്ഥായൈ നമഃ
 95. ഓം ചതുരായൈ നമഃ
 96. ഓം സൂര്യകോടിസമപ്രഭായൈ നമഃ
 97. ഓം പഞ്ചവർണമുഖ്യൈ നമഃ
 98. ഓം ധാത്ര്യൈ നമഃ
 99. ഓം ചന്ദ്രകോടിശുചിസ്മിതായൈ നമഃ
 100. ഓം മഹാമായായൈ നമഃ
 101. ഓം വിചിത്രാംഗ്യൈ നമഃ
 102. ഓം മായാബീജനിവാസിന്യൈ നമഃ
 103. ഓം സർവയന്ത്രാത്മികായൈ നമഃ
 104. ഓം സർവതന്ത്രസ്വരൂപായൈ നമഃ
 105. ഓം ജഗദ്ധിതായൈ നമഃ
 106. ഓം മര്യാദാപാലികായൈ നമഃ
 107. ഓം മാന്യായൈ നമഃ
 108. ഓം മഹാമന്ത്രഫലപ്രദായൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ ഗായത്രീ അശോത്തര ശതനാമാവളി സമാപ്തം ||