ശ്രീ വാരാഹീ ദേവീ സഹസ്രനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ വാരാഹീ ദേവീ സഹസ്രനാമാവളിഃ

|| അഥ ശ്രീ വാരാഹീ സഹസ്രനാമം ||

 1. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാരാഹ്യൈ നമഃ
 2. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാമന്യൈ നമഃ
 3. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാമായൈ നമഃ
 4. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബഗളായൈ നമഃ
 5. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാസവ്യൈ നമഃ
 6. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വസവേ നമഃ
 7. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൈദേഹ്യൈ നമഃ
 8. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിരസുവേ നമഃ
 9. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബാലായൈ നമഃ
 10. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വരദായൈ നമഃ
 11. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിഷ്ണുവല്ലഭായൈ നമഃ
 12. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വന്ദിതായൈ നമഃ
 13. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വസുധായൈ നമഃ
 14. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വശ്യായൈ നമഃ
 15. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വ്യാത്താസ്യായൈ നമഃ
 16. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വഞ്ചിന്യൈ നമഃ
 17. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബലായൈ നമഃ
 18. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വസുന്ധരായൈ നമഃ
 19. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വീഥിഹോത്രായൈ നമഃ
 20. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വീഥിരാജായൈ നമഃ
 21. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിഹായസ്യൈ നമഃ
 22. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗർവായൈ നമഃ
 23. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഖനിപ്രിയായൈ നമഃ
 24. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാമ്യായൈ നമഃ
 25. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കമലായൈ നമഃ
 26. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാഞ്ചന്യൈ നമഃ
 27. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രമായൈ നമഃ
 28. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധൂമ്രായൈ നമഃ
 29. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കപാലിന്യൈ നമഃ
 30. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാമായൈ നമഃ
 31. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കുരുകുല്ലായൈ നമഃ
 32. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കലാവത്യൈ നമഃ
 33. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യാമ്യായൈ നമഃ
 34. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആഗ്നേയ്യൈ നമഃ
 35. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധരായൈ നമഃ
 36. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധന്യായൈ നമഃ
 37. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദായിന്യൈ നമഃ
 38. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധ്യാനിന്യൈ നമഃ
 39. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധ്രുവായൈ നമഃ
 40. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധൃത്യൈ നമഃ
 41. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
 42. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജയായൈ നമഃ
 43. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തുഷ്ട്യൈ നമഃ
 44. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശക്ത്യൈ നമഃ
 45. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മേധായൈ നമഃ
 46. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തപസ്വിന്യൈ നമഃ
 47. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വേധായൈ നമഃ
 48. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജയായൈ നമഃ
 49. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൃത്യൈ നമഃ
 50. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാന്തായൈ നമഃ
 51. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്വാഹായൈ നമഃ
 52. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശാന്ത്യൈ നമഃ
 53. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തമായൈ നമഃ
 54. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രത്യൈ നമഃ
 55. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ലജ്ജായൈ നമഃ
 56. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മത്യൈ നമഃ
 57. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്മൃത്യൈ നമഃ
 58. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിദ്രായൈ നമഃ
 59. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തന്ത്രായൈ നമഃ
 60. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗൗര്യൈ നമഃ
 61. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശിവായൈ നമഃ
 62. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്വധായൈ നമഃ
 63. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചണ്ഡ്യൈ നമഃ
 64. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുർഗായൈ നമഃ
 65. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഭയായൈ നമഃ
 66. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭീമായൈ നമഃ
 67. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭാഷായൈ നമഃ
 68. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭാമായൈ നമഃ
 69. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭയാനകായൈ നമഃ
 70. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭൂധരായൈ നമഃ
 71. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭയാപഹായൈ നമഃ
 72. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭീരവേ നമഃ
 73. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭൈരവ്യൈ നമഃ
 74. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പങ്കാരായൈ നമഃ
 75. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പട്യൈ നമഃ
 76. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗുർഗുരായൈ നമഃ
 77. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘോഷണായൈ നമഃ
 78. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘോരായൈ നമഃ
 79. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘോഷിണ്യൈ നമഃ
 80. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘോണസംയുക്തായൈ നമഃ
 81. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘനായൈ നമഃ
 82. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഘ്നായൈ നമഃ
 83. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘർഘരായൈ നമഃ
 84. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘോണയുക്തായൈ നമഃ
 85. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഘനാശിന്യൈ നമഃ
 86. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പൂർവായൈ നമഃ
 87. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആഗ്നേയ്യൈ നമഃ
 88. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യാമ്യായൈ നമഃ
 89. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നൈഋത്യൈ നമഃ
 90. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വായവ്യൈ നമഃ
 91. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉത്തരായൈ നമഃ
 92. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാരുണ്യൈ നമഃ
 93. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഐശാന്യൈ നമഃ
 94. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഊർധ്വായൈ നമഃ
 95. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അധഃസ്ഥിതായൈ നമഃ
 96. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പൃഷ്ടായൈ നമഃ
 97. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദക്ഷായൈ നമഃ
 98. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഗ്രഗായൈ നമഃ
 99. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാമഗായൈ നമഃ
 100. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹൃങ്കായൈ നമഃ
 101. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നാഭികായൈ നമഃ
 102. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബ്രഹ്മരന്ധ്രായൈ നമഃ
 103. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അർക്കായൈ നമഃ
 104. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്വർഗായൈ നമഃ
 105. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പാതാലഗായൈ നമഃ
 106. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭൂമികായൈ നമഃ
 107. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഐമ്യൈ നമഃ
 108. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹ്രിയൈ നമഃ
 109. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശ്രിയൈ നമഃ
 110. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ക്ലീമ്യൈ നമഃ
 111. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തീർഥായൈ നമഃ
 112. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗത്യൈ നമഃ
 113. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രീത്യൈ നമഃ
 114. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ത്രിയൈ നമഃ
 115. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗിരേ നമഃ
 116. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കലായൈ നമഃ
 117. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അവ്യയായൈ നമഃ
 118. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഋഗ്രൂപായൈ നമഃ
 119. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യജുര്രൂപായൈ നമഃ
 120. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാമരൂപായൈ നമഃ
 121. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പരായൈ നമഃ
 122. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യാത്രിണ്യൈ നമഃ
 123. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉദുംബരായൈ നമഃ
 124. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗദാധാരിണ്യൈ നമഃ
 125. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അസിധാരിണ്യൈ നമഃ
 126. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശക്തിധാരിണ്യൈ നമഃ
 127. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചാപകാരിണ്യൈ നമഃ
 128. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഇക്ഷുധാരിണ്യൈ നമഃ
 129. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശൂലധാരിണ്യൈ നമഃ
 130. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചക്രധാരിണ്യൈ നമഃ
 131. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സൃഷ്ടിധാരിണ്യൈ നമഃ
 132. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഝരത്യൈ നമഃ
 133. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യുവത്യൈ നമഃ
 134. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബാലായൈ നമഃ
 135. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചതുരംഗബലോത്കടായൈ നമഃ
 136. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സത്യായൈ നമഃ
 137. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അക്ഷരായൈ നമഃ
 138. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആദിഭേത്ര്യൈ നമഃ
 139. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധാത്ര്യൈ നമഃ
 140. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭക്ത്യൈ നമഃ
 141. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭരായൈ നമഃ
 142. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭടവേ നമഃ
 143. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ക്ഷേത്രജ്ഞായൈ നമഃ
 144. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കമ്പിന്യൈ നമഃ
 145. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജ്യേഷ്ഠായൈ നമഃ
 146. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദൂരദർശായൈ നമഃ
 147. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധുരന്ധരായൈ നമഃ
 148. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മാലിന്യൈ നമഃ
 149. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മാനിന്യൈ നമഃ
 150. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മാത്രേ നമഃ
 151. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മാനനീയായൈ നമഃ
 152. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മനസ്വിന്യൈ നമഃ
 153. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹോദ്ഘടായൈ നമഃ
 154. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മന്യുകായൈ നമഃ
 155. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മനുരൂപായൈ നമഃ
 156. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മനോജവായൈ നമഃ
 157. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മേധസ്വിന്യൈ നമഃ
 158. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മധ്യാവധായൈ നമഃ
 159. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മധുപായൈ നമഃ
 160. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മംഗലായൈ നമഃ
 161. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അമരായൈ നമഃ
 162. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മായായൈ നമഃ
 163. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മാത്രേ നമഃ
 164. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആമ്യഹരായൈ നമഃ
 165. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൃഡാന്യൈ നമഃ
 166. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹിലായൈ നമഃ
 167. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൃത്യൈ നമഃ
 168. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാദേവ്യൈ നമഃ
 169. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മോഹകര്യൈ നമഃ
 170. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഞ്ജവേ നമഃ
 171. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൃത്യുഞ്ജയായൈ നമഃ
 172. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അമലായൈ നമഃ
 173. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മാംസലായൈ നമഃ
 174. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മാനവായൈ നമഃ
 175. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൂലായൈ നമഃ
 176. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാലസായൈ നമഃ
 177. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൃഗാങ്കകാര്യൈ നമഃ
 178. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മർകാലസായൈ നമഃ
 179. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മീനകായൈ നമഃ
 180. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശ്യാമമഹിഷ്യൈ നമഃ
 181. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മതന്ദികായൈ നമഃ
 182. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൂർചാപഹായൈ നമഃ
 183. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മോഹാപഹായൈ നമഃ
 184. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൃഷാപഹായൈ നമഃ
 185. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മോഹാപഹായൈ നമഃ
 186. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മദാപഹായൈ നമഃ
 187. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൃത്യപഹായൈ നമഃ
 188. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മലാപഹായൈ നമഃ
 189. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സിംഹാനനായൈ നമഃ
 190. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വ്യാഘ്രാനനായൈ നമഃ
 191. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കുക്ഷാനനായൈ നമഃ
 192. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹിഷാനനായൈ നമഃ
 193. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൃഗാനനായൈ നമഃ
 194. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ക്രോഢാനനായൈ നമഃ
 195. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധുന്യൈ നമഃ
 196. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധരിണ്യൈ നമഃ
 197. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധാരിണ്യൈ നമഃ
 198. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കേതവേ നമഃ
 199. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദരിദ്ര്യൈ നമഃ
 200. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധാവത്യൈ നമഃ
 201. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധവായൈ നമഃ
 202. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധർമധ്വനായൈ നമഃ
 203. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധ്യാനപരായൈ നമഃ
 204. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധനപ്രദായൈ നമഃ
 205. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധാന്യപ്രദായൈ നമഃ
 206. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധരാപ്രദായൈ നമഃ
 207. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പാപനാശിന്യൈ നമഃ
 208. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദോഷനാശിന്യൈ നമഃ
 209. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രിപുനാശിന്യൈ നമഃ
 210. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വ്യാധിനാശിന്യൈ നമഃ
 211. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സിദ്ധിദായിന്യൈ നമഃ
 212. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കലാരൂപിണ്യൈ നമഃ
 213. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാഷ്ഠാരൂപിണ്യൈ നമഃ
 214. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ക്ഷമാരൂപിണ്യൈ നമഃ
 215. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പക്ഷരൂപിണ്യൈ നമഃ
 216. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഹോരൂപിണ്യൈ നമഃ
 217. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ത്രുടിരൂപിണ്യൈ നമഃ
 218. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശ്വാസരൂപിണ്യൈ നമഃ
 219. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സമൃദ്ധാരൂപിണ്യൈ നമഃ
 220. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുഭുജായൈ നമഃ
 221. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രൗദ്ര്യൈ നമഃ
 222. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രാധായൈ നമഃ
 223. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രാഗായൈ നമഃ
 224. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രമായൈ നമഃ
 225. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശരണ്യൈ നമഃ
 226. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രാമായൈ നമഃ
 227. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രതിപ്രിയായൈ നമഃ
 228. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രുഷ്ടായൈ നമഃ
 229. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 230. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രവിമധ്യഗായൈ നമഃ
 231. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രജന്യൈ നമഃ
 232. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രമണ്യൈ നമഃ
 233. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രേവായൈ നമഃ
 234. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രംഗണ്യൈ നമഃ
 235. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രഞ്ജന്യൈ നമഃ
 236. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രമായൈ നമഃ
 237. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രോഷായൈ നമഃ
 238. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രോഷവത്യൈ നമഃ
 239. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗർവിജയപ്രദായൈ നമഃ
 240. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രഥായൈ നമഃ
 241. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രൂക്ഷായൈ നമഃ
 242. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രൂപവത്യൈ നമഃ
 243. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശരാസ്യൈ നമഃ
 244. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രുദ്രാണ്യൈ നമഃ
 245. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രണപണ്ഡിതായൈ നമഃ
 246. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗംഗായൈ നമഃ
 247. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യമുനായൈ നമഃ
 248. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സരസ്വത്യൈ നമഃ
 249. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്വസവേ നമഃ
 250. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മധ്വൈ നമഃ
 251. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കണ്ടക്യൈ നമഃ
 252. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തുംഗഭദ്രായൈ നമഃ
 253. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാവേര്യൈ നമഃ
 254. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൗശിക്യൈ നമഃ
 255. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പടവേ നമഃ
 256. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഖട്വായൈ നമഃ
 257. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉരഗവത്യൈ നമഃ
 258. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചാരായൈ നമഃ
 259. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സഹസ്രാക്ഷായൈ നമഃ
 260. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രതർദനായൈ നമഃ
 261. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സർവജ്ഞായൈ നമഃ
 262. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശാങ്കര്യൈ നമഃ
 263. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശാസ്ത്ര്ര്യൈ നമഃ
 264. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജടാധാരിണ്യൈ നമഃ
 265. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അയോധസായൈ നമഃ
 266. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യാവത്യൈ നമഃ
 267. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സൗരഭ്യൈ നമഃ
 268. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കുബ്ജായൈ നമഃ
 269. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വക്രതുണ്ഡായൈ നമഃ
 270. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വധോദ്യതായൈ നമഃ
 271. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചന്ദ്രപീഡായൈ നമഃ
 272. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വേദവേദ്യായൈ നമഃ
 273. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സംഗിന്യൈ നമഃ
 274. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നീലോചിതായൈ നമഃ
 275. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധ്യാനാതീതായൈ നമഃ
 276. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അപരിച്ഛേദ്യായൈ നമഃ
 277. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൃത്യുരൂപായൈ നമഃ
 278. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ത്രിവർഗദായൈ നമഃ
 279. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അരൂപായൈ നമഃ
 280. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബഹുരൂപായൈ നമഃ
 281. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നാനാരൂപായൈ നമഃ
 282. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നതാനനായൈ നമഃ
 283. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൃഷാകപയേ നമഃ
 284. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൃഷാരൂഢായൈ നമഃ
 285. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൃഷേശ്യൈ നമഃ
 286. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൃഷവാഹനായൈ നമഃ
 287. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൃഷപ്രിയായൈ നമഃ
 288. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൃഷാവർതായൈ നമഃ
 289. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൃഷപർവായൈ നമഃ
 290. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൃഷാക്രുത്യൈ നമഃ
 291. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കോദണ്ഡിന്യൈ നമഃ
 292. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നാഗചൂഡായൈ നമഃ
 293. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചക്ഷുവ്യാഖ്യായൈ നമഃ
 294. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പരമാർഥികായൈ നമഃ
 295. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുർവാസായൈ നമഃ
 296. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുർഗഹായൈ നമഃ
 297. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദേവ്യൈ നമഃ
 298. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുരാവാസായൈ നമഃ
 299. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുരാരിഹായൈ നമഃ
 300. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുർഗായൈ നമഃ
 301. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രാധായൈ നമഃ
 302. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുഃഖഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 303. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുരാരാധ്യൈ നമഃ
 304. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദവീയസ്യൈ നമഃ
 305. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുരാവാസായൈ നമഃ
 306. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുപ്രഹസ്തായൈ നമഃ
 307. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുഃകമ്പായൈ നമഃ
 308. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദ്രുഹിണ്യൈ നമഃ
 309. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുവേണ്യൈ നമഃ
 310. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്മരണ്യൈ നമഃ
 311. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശ്യാമായൈ നമഃ
 312. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൃഗതാപിന്യൈ നമഃ
 313. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വ്യാതതാപിന്യൈ നമഃ
 314. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അർക്കതാപിന്യൈ നമഃ
 315. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുർഗായൈ നമഃ
 316. ഓം ഐം ഗ്ലൗം താർക്ഷ്യൈ നമഃ
 317. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പാശുപത്യൈ നമഃ
 318. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗൗണഭ്യൈ നമഃ
 319. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗുണപാഷണായൈ നമഃ
 320. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കപർദിന്യൈ നമഃ
 321. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാമകാമായൈ നമഃ
 322. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കമനീയായൈ നമഃ
 323. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കലോജ്വലായൈ നമഃ
 324. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാസാവഹൃദേ നമഃ
 325. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാരകാണ്യൈ നമഃ
 326. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കംബുകണ്ഠ്യൈ നമഃ
 327. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൃതാഗമായൈ നമഃ
 328. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കർകശായൈ നമഃ
 329. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാരണായൈ നമഃ
 330. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാന്തായൈ നമഃ
 331. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കല്പായൈ നമഃ
 332. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അകല്പായൈ നമഃ
 333. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കടങ്കടായൈ നമഃ
 334. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശ്മശാനനിലയായൈ നമഃ
 335. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബിന്ദായൈ നമഃ
 336. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗജാരുഢായൈ നമഃ
 337. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗജാപഹായൈ നമഃ
 338. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തത്പ്രിയായൈ നമഃ
 339. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തത്പരായൈ നമഃ
 340. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രായായൈ നമഃ
 341. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്വർഭാനവേ നമഃ
 342. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാലവഞ്ചിന്യൈ നമഃ
 343. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശാഖായൈ നമഃ
 344. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിശിഖായൈ നമഃ
 345. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കോശായൈ നമഃ
 346. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുശാഖായൈ നമഃ
 347. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കേശപാശിന്യൈ നമഃ
 348. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വ്യംഗ്യായൈ നമഃ
 349. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുശാങ്കായൈ നമഃ
 350. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാമാംഗായൈ നമഃ
 351. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നീലാംഗായൈ നമഃ
 352. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അനംഗരൂപിണ്യൈ നമഃ
 353. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാംഗോപാംഗായൈ നമഃ
 354. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാരംഗായൈ നമഃ
 355. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശുഭാംഗായൈ നമഃ
 356. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രംഗരൂപിണ്യൈ നമഃ
 357. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭദ്രായൈ നമഃ
 358. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുഭദ്രായൈ നമഃ
 359. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭദ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ
 360. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സിംഹികായൈ നമഃ
 361. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിനതായൈ നമഃ
 362. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അദിത്യായൈ നമഃ
 363. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹൃദയായൈ നമഃ
 364. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അവദ്യായൈ നമഃ
 365. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുവദ്യായൈ നമഃ
 366. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗദ്യപ്രിയായൈ നമഃ
 367. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പദ്യപ്രിയായൈ നമഃ
 368. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രസവേ നമഃ
 369. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചർചികായൈ നമഃ
 370. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭോഗവത്യൈ നമഃ
 371. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അംബായൈ നമഃ
 372. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാരസ്യൈ നമഃ
 373. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സവായൈ നമഃ
 374. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നട്യൈ നമഃ
 375. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യോഗിന്യൈ നമഃ
 376. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പുഷ്കലായൈ നമഃ
 377. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അനന്തായൈ നമഃ
 378. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പരായൈ നമഃ
 379. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാംഖ്യായൈ നമഃ
 380. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശച്യൈ നമഃ
 381. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സത്യൈ നമഃ
 382. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിമ്നഗായൈ നമഃ
 383. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിമ്നനാഭായൈ നമഃ
 384. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സഹിഷ്ണ്യൈ നമഃ
 385. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജാഗൃത്യൈ നമഃ
 386. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ലിപ്യൈ നമഃ
 387. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദമയന്ത്യൈ നമഃ
 388. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദമായൈ നമഃ
 389. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദണ്ഡായൈ നമഃ
 390. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉദ്ദണ്ഡിന്യൈ നമഃ
 391. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദാരദായികായൈ നമഃ
 392. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദീപിന്യൈ നമഃ
 393. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധാവിന്യൈ നമഃ
 394. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധാത്ര്യൈ നമഃ
 395. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദക്ഷകന്യായൈ നമഃ
 396. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധരദേ നമഃ
 397. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദാഹിന്യൈ നമഃ
 398. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദ്രവിണ്യൈ നമഃ
 399. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദർവ്യൈ നമഃ
 400. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദണ്ഡിന്യൈ നമഃ
 401. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദണ്ഡനായികായൈ നമഃ
 402. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദാനപ്രിയായൈ നമഃ
 403. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദോഷഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 404. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുഃഖനാശിന്യൈ നമഃ
 405. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദാരിദ്ര്യനാശിന്യൈ നമഃ
 406. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദോഷദായൈ നമഃ
 407. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദോഷകൃതയേ നമഃ
 408. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദോഗ്ധ്രേ നമഃ
 409. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദോഹത്യൈ നമഃ
 410. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദേവികായൈ നമഃ
 411. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അധനായൈ നമഃ
 412. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദർവികര്യൈ നമഃ
 413. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുർവലിതായൈ നമഃ
 414. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുര്യുകായൈ നമഃ
 415. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അദ്വയവാദിന്യൈ നമഃ
 416. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചരായൈ നമഃ
 417. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അശ്വായൈ നമഃ
 418. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അനന്തായൈ നമഃ
 419. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൃഷ്ട്യൈ നമഃ
 420. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉന്മത്തായൈ നമഃ
 421. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കമലായൈ നമഃ
 422. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അലസായൈ നമഃ
 423. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധാരിണ്യൈ നമഃ
 424. ഓം ഐം ഗ്ലൗം താരകാന്തരായൈ നമഃ
 425. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പരമാത്മനേ നമഃ
 426. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കുബ്ജലോചനായൈ നമഃ
 427. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഇന്ദവേ നമഃ
 428. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹിരണ്യകവചായൈ നമഃ
 429. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വ്യവസ്ഥായൈ നമഃ
 430. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വ്യവസായികായൈ നമഃ
 431. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഈശനന്ദായൈ നമഃ
 432. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നട്യൈ നമഃ
 433. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നാട്യൈ നമഃ
 434. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 435. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സർപിണ്യൈ നമഃ
 436. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വര്യൈ നമഃ
 437. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുധായൈ നമഃ
 438. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിശ്വസഖായൈ നമഃ
 439. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശുദ്ധായൈ നമഃ
 440. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുവർണായൈ നമഃ
 441. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അംഗധാരിണ്യൈ നമഃ
 442. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജനന്യൈ നമഃ
 443. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രതിഭാഘേരവേ നമഃ
 444. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാമ്രാജ്ഞ്യൈ നമഃ
 445. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സംവിദേ നമഃ
 446. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉത്തമായൈ നമഃ
 447. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അമേയായൈ നമഃ
 448. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അരിഷ്ടദമന്യൈ നമഃ
 449. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പിംഗലായൈ നമഃ
 450. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ലിംഗവാരുണ്യൈ നമഃ
 451. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചാമുണ്ഡായൈ നമഃ
 452. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്ലാവിന്യൈ നമഃ
 453. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹാലായൈ നമഃ
 454. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബൃഹതേ നമഃ
 455. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജ്യോതിഷ്യൈ നമഃ
 456. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉരുക്രമായൈ നമഃ
 457. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുപ്രതീകായൈ നമഃ
 458. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുരായൈ നമഃ
 459. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹവ്യവാഹ്യൈ നമഃ
 460. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രലാപിന്യൈ നമഃ
 461. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സപസ്യൈ നമഃ
 462. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മാധ്വിന്യൈ നമഃ
 463. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജ്യേഷ്ഠായൈ നമഃ
 464. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശിശിരായൈ നമഃ
 465. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജ്വാലിന്യൈ നമഃ
 466. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രുച്യൈ നമഃ
 467. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശുക്ലായൈ നമഃ
 468. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശുക്രായൈ നമഃ
 469. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശുചായൈ നമഃ
 470. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശോകായൈ നമഃ
 471. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശുക്യൈ നമഃ
 472. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭേര്യൈ നമഃ
 473. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭിദ്യൈ നമഃ
 474. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭഗ്യൈ നമഃ
 475. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൃക്ഷതസ്വായൈ നമഃ
 476. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നഭോയോന്യൈ നമഃ
 477. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുപ്രഥിതായൈ നമഃ
 478. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിഭാവര്യൈ നമഃ
 479. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗർവിതായൈ നമഃ
 480. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗുർവിണ്യൈ നമഃ
 481. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗണ്യായൈ നമഃ
 482. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗുരവേ നമഃ
 483. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗുരുതര്യൈ നമഃ
 484. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗയായൈ നമഃ
 485. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗന്ധർവ്യൈ നമഃ
 486. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗണികായൈ നമഃ
 487. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കുന്ദരായൈ നമഃ
 488. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാരുണ്യൈ നമഃ
 489. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗോപികായൈ നമഃ
 490. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഗ്രഗായൈ നമഃ
 491. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗണേശ്യൈ നമഃ
 492. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാമിന്യൈ നമഃ
 493. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കന്ദായൈ നമഃ
 494. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗോപതയേ നമഃ
 495. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗന്ധിന്യൈ നമഃ
 496. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗവ്യൈ നമഃ
 497. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗർജിതായൈ നമഃ
 498. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാനന്യൈ നമഃ
 499. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘോണായൈ നമഃ
 500. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗോരക്ഷായൈ നമഃ
 501. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കോവിദായൈ നമഃ
 502. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗത്യൈ നമഃ
 503. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ക്രാതിക്യൈ നമഃ
 504. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ക്രതിക്യൈ നമഃ
 505. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗോഷ്ട്യൈ നമഃ
 506. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗർഭരൂപായൈ നമഃ
 507. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗുണേശിന്യൈ നമഃ
 508. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പാരസ്കര്യൈ നമഃ
 509. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പാഞ്ചനതായൈ നമഃ
 510. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബഹുരൂപായൈ നമഃ
 511. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിരൂപികായൈ നമഃ
 512. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഊഹായൈ നമഃ
 513. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുരൂഹായൈ നമഃ
 514. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സമ്മോഹായൈ നമഃ
 515. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മോഹഹാരിണ്യൈ നമഃ
 516. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യജ്ഞവിഗ്രഹിണ്യൈ നമഃ
 517. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യജ്ഞായൈ നമഃ
 518. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യായജുദായൈ നമഃ
 519. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യശസ്വിന്യൈ നമഃ
 520. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സങ്കേതായൈ നമഃ
 521. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഗ്നിഷ്ഠോമായൈ നമഃ
 522. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അത്യഗ്നിഷ്ടോമായൈ നമഃ
 523. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാജപേയായൈ നമഃ
 524. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഷോഡശ്യൈ നമഃ
 525. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പുണ്ഡരീകായൈ നമഃ
 526. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അശ്വമേധായൈ നമഃ
 527. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രാജസൂയായൈ നമഃ
 528. ഓം ഐം ഗ്ലൗം താപസായൈ നമഃ
 529. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശിഷ്ടകൃതേ നമഃ
 530. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബഹ്വ്യൈ നമഃ
 531. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സൗവർണായൈ നമഃ
 532. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കോശലായൈ നമഃ
 533. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാവ്രതായൈ നമഃ
 534. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിശ്വജിത്യൈ നമഃ
 535. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബ്രഹ്മയജ്ഞായൈ നമഃ
 536. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രാജാപത്യായൈ നമഃ
 537. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശിലാവയവായൈ നമഃ
 538. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അശ്വക്രാന്തായൈ നമഃ
 539. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അരിഘ്ന്യൈ നമഃ
 540. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആജ്ഞാചക്രേശ്വര്യൈ നമഃ
 541. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിഭാവസേ നമഃ
 542. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സൂര്യക്രാന്തായൈ നമഃ
 543. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗജക്രാന്തായൈ നമഃ
 544. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബലിബിദ്യൈ നമഃ
 545. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നാഗയജ്ഞകായൈ നമഃ
 546. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാവിത്ര്യൈ നമഃ
 547. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അർദ്ധസാവിത്ര്യൈ നമഃ
 548. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സർവതോഭദ്രവാരിണ്യൈ നമഃ
 549. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആദിത്യമായൈ നമഃ
 550. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗോദോഹായൈ നമഃ
 551. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാമായൈ നമഃ
 552. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൃഗമയായൈ നമഃ
 553. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സർപമയായൈ നമഃ
 554. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാലപിഞ്ജായൈ നമഃ
 555. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൗണ്ഡിന്യായൈ നമഃ
 556. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉപനാഗാഹലായൈ നമഃ
 557. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഗ്നിവിദേ നമഃ
 558. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദ്വാദശാഹസ്വായൈ നമഃ
 559. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പാംസവേ നമഃ
 560. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സോമായൈ നമഃ
 561. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അശ്വപ്രതിഗ്രഹായൈ നമഃ
 562. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭാഗീരഥ്യൈ നമഃ
 563. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഭ്യുദായൈ നമഃ
 564. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഋദ്ധ്യൈ നമഃ
 565. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രാജേ നമഃ
 566. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സർവസ്വദക്ഷിണായൈ നമഃ
 567. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദീക്ഷായൈ നമഃ
 568. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സോമാഖ്യായൈ നമഃ
 569. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സമിദാഹ്വായൈ നമഃ
 570. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കഡായനായൈ നമഃ
 571. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗോദോഹായൈ നമഃ
 572. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്വാഹാകാരായൈ നമഃ
 573. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തനൂനപാതേ നമഃ
 574. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദണ്ഡായൈ നമഃ
 575. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പുരുഷായൈ നമഃ
 576. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശ്യേനായൈ നമഃ
 577. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വജ്രായൈ നമഃ
 578. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഇഷവേ നമഃ
 579. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉമായൈ നമഃ
 580. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അംഗിരസേ നമഃ
 581. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗംഗായൈ നമഃ
 582. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭേരുണ്ഡായൈ നമഃ
 583. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചാന്ദ്രായണപരായണായൈ നമഃ
 584. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജ്യോതിഷ്ഠോമായൈ നമഃ
 585. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗുദായൈ നമഃ
 586. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദർശായൈ നമഃ
 587. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നന്ദിഖ്യായൈ നമഃ
 588. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പൗർണമാസികായൈ നമഃ
 589. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗജപ്രതിഗ്രഹായൈ നമഃ
 590. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രാത്ര്യൈ നമഃ
 591. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സൗരഭായൈ നമഃ
 592. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശാങ്കലായനായൈ നമഃ
 593. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സൗഭാഗ്യകൃതേ നമഃ
 594. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാരീഷായൈ നമഃ
 595. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൈതലായനായൈ നമഃ
 596. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രാമപായൈ നമഃ
 597. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സോചിഷ്കാര്യൈ നമഃ
 598. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പോത്രിണ്യൈ നമഃ
 599. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നാചികേതായൈ നമഃ
 600. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശാന്തികൃതേ നമഃ
 601. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പുഷ്ടികൃത്യൈ നമഃ
 602. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൈനതേയായൈ നമഃ
 603. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉച്ചാടനായൈ നമഃ
 604. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വശീകരണായൈ നമഃ
 605. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മാരണായൈ നമഃ
 606. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ത്രൈലോക്യമോഹനായൈ നമഃ
 607. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വീരായൈ നമഃ
 608. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കന്ദർപബലശാദനായൈ നമഃ
 609. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശംഖചൂഡായൈ നമഃ
 610. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗജാചായായൈ നമഃ
 611. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രൗദ്രാഖ്യായൈ നമഃ
 612. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിഷ്ണുവിക്രമായൈ നമഃ
 613. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭൈരവായൈ നമഃ
 614. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കവഹാഖ്യായൈ നമഃ
 615. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അവഭൃതായൈ നമഃ
 616. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഷ്ടപാലകായൈ നമഃ
 617. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്രൗഷ്ട്യൈ നമഃ
 618. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൗഷ്ട്യൈ നമഃ
 619. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വഷട്കാരായൈ നമഃ
 620. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പാകസംസ്ഥായൈ നമഃ
 621. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പരിശ്രുത്യൈ നമഃ
 622. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശമനായൈ നമഃ
 623. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നരമേധായൈ നമഃ
 624. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാരീര്യൈ നമഃ
 625. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രത്നദാനകായൈ നമഃ
 626. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സൗദാമന്യൈ നമഃ
 627. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാരംഗായൈ നമഃ
 628. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭാർഗസ്പത്യായൈ നമഃ
 629. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്ലവംഗമായൈ നമഃ
 630. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രചേതസേ നമഃ
 631. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സർവസ്വധരായൈ നമഃ
 632. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗജമേധായൈ നമഃ
 633. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കരംബകായൈ നമഃ
 634. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹവിസ്സംസ്ഥായൈ നമഃ
 635. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സോമസംസ്ഥായൈ നമഃ
 636. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പാകസംസ്ഥായൈ നമഃ
 637. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൃതിമത്യൈ നമഃ
 638. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സത്യായൈ നമഃ
 639. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സൂര്യായൈ നമഃ
 640. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചമസേ നമഃ
 641. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്രുചേ നമഃ
 642. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്രുവായൈ നമഃ
 643. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉലൂഖലായൈ നമഃ
 644. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മോക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 645. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചപലായൈ നമഃ
 646. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മന്ഥിന്യൈ നമഃ
 647. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മേദിന്യൈ നമഃ
 648. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യൂപായൈ നമഃ
 649. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രാഗ്വംശായൈ നമഃ
 650. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കുഞ്ജികായൈ നമഃ
 651. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രശ്മയേ നമഃ
 652. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അംശവേ നമഃ
 653. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദോഭ്യായൈ നമഃ
 654. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാരുണായൈ നമഃ
 655. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉദ്ധയേ നമഃ
 656. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭവയേ നമഃ
 657. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രുദ്രായൈ നമഃ
 658. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അബ്ദോര്യാമായൈ നമഃ
 659. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദ്രോണകലശായൈ നമഃ
 660. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൈത്രാവരുണായൈ നമഃ
 661. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആശ്വിനായൈ നമഃ
 662. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പാത്നീവധായൈ നമഃ
 663. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മന്ഥ്യൈ നമഃ
 664. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹാരിയോജനായൈ നമഃ
 665. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രതിപരസ്ഥാനായൈ നമഃ
 666. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശുക്രായൈ നമഃ
 667. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാമിധേന്യൈ നമഃ
 668. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സമിധേ നമഃ
 669. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാമായൈ നമഃ
 670. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹോത്രേ നമഃ
 671. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അധ്വര്യവേ നമഃ
 672. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉദ്ഘാത്രേ നമഃ
 673. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നേത്രേ നമഃ
 674. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ത്വഷ്ട്രേ നമഃ
 675. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പോത്രികായൈ നമഃ
 676. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആഗ്നീദ്രായൈ നമഃ
 677. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അച്ചവാസായൈ നമഃ
 678. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഷ്ടാവസവേ നമഃ
 679. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നാഭസ്തുതേ നമഃ
 680. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രാർഥകായൈ നമഃ
 681. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുബ്രഹ്മണ്യായൈ നമഃ
 682. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബ്രാഹ്മണായൈ നമഃ
 683. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൈത്രാവരുണായൈ നമഃ
 684. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാരുണ്യൈ നമഃ
 685. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രസ്താത്രേ നമഃ
 686. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രതിപ്രസ്താത്രേ നമഃ
 687. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യജമാനായൈ നമഃ
 688. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധ്രുവന്ത്രികായൈ നമഃ
 689. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആമിക്ഷായൈ നമഃ
 690. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഈശതാജ്യായൈ നമഃ
 691. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹവ്യായൈ നമഃ
 692. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗവ്യായൈ നമഃ
 693. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചരവേ നമഃ
 694. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പയസേ നമഃ
 695. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജുഹോത്യൈ നമഃ
 696. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തൃണോഭൃതേ നമഃ
 697. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബ്രഹ്മണേ നമഃ
 698. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ത്രയ്യൈ നമഃ
 699. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ത്രേതായൈ നമഃ
 700. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദാസ്വിന്യൈ നമഃ
 701. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പുരോഡശായൈ നമഃ
 702. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പശുകർശായൈ നമഃ
 703. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രേക്ഷണ്യൈ നമഃ
 704. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബ്രഹ്മയജ്ഞിന്യൈ നമഃ
 705. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഗ്നിജിഹ്വായൈ നമഃ
 706. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദർപരോമായൈ നമഃ
 707. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബ്രഹ്മശീർഷായൈ നമഃ
 708. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹോദര്യൈ നമഃ
 709. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അമൃതപ്രാശികായൈ നമഃ
 710. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നാരായണ്യൈ നമഃ
 711. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നഗ്നായൈ നമഃ
 712. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദിഗംബരായൈ നമഃ
 713. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഓങ്കാരിണ്യൈ നമഃ
 714. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചതുർവേദരൂപിണ്യൈ നമഃ
 715. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശ്രുത്യൈ നമഃ
 716. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അനുൽബണായൈ നമഃ
 717. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഷ്ടാദശഭുജായൈ നമഃ
 718. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രമ്യായൈ നമഃ
 719. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സത്യായൈ നമഃ
 720. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗഗനചാരിണ്യൈ നമഃ
 721. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭീമവക്ത്രായൈ നമഃ
 722. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാവക്ത്രായൈ നമഃ
 723. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കീർത്യൈ നമഃ
 724. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആകർഷണായൈ നമഃ
 725. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പിംഗലായൈ നമഃ
 726. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൃഷ്ണമൂർതായൈ നമഃ
 727. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാമൂർതായൈ നമഃ
 728. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘോരമൂർതായൈ നമഃ
 729. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭയാനനായൈ നമഃ
 730. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘോരാനനായൈ നമഃ
 731. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘോരജിഹ്വായൈ നമഃ
 732. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘോരരവായൈ നമഃ
 733. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാവ്രതായൈ നമഃ
 734. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദീപ്താസ്യായൈ നമഃ
 735. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദീപ്തനേത്രായൈ നമഃ
 736. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചണ്ഡപ്രഹരണായൈ നമഃ
 737. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജട്യൈ നമഃ
 738. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുരഭ്യൈ നമഃ
 739. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സൗലഭ്യൈ നമഃ
 740. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വീച്യൈ നമഃ
 741. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഛായായൈ നമഃ
 742. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സന്ധ്യായൈ നമഃ
 743. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മാംസായൈ നമഃ
 744. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൃഷ്ണായൈ നമഃ
 745. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൃഷ്ണാംബരായൈ നമഃ
 746. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൃഷ്ണസാരംഗിണ്യൈ നമഃ
 747. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൃഷ്ണവല്ലബായൈ നമഃ
 748. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധരാസിന്യൈ നമഃ
 749. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മോഹിന്യൈ നമഃ
 750. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദ്വേഷ്യായൈ നമഃ
 751. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൃത്യുരൂപായൈ നമഃ
 752. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭയാവഹായൈ നമഃ
 753. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭീഷണായൈ നമഃ
 754. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദാനവേന്ദ്രഗത്യൈ നമഃ
 755. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കല്പകർതായൈ നമഃ
 756. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ക്ഷയങ്കര്യൈ നമഃ
 757. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഭയായൈ നമഃ
 758. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പൃഥിവ്യൈ നമഃ
 759. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാധ്വൈ നമഃ
 760. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കേശിന്യൈ നമഃ
 761. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വ്യാധിഹായൈ നമഃ
 762. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജന്മഹായൈ നമഃ
 763. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അക്ഷോഭ്യായൈ നമഃ
 764. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആഹ്ലാദിന്യൈ നമഃ
 765. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കന്യായൈ നമഃ
 766. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പവിത്രായൈ നമഃ
 767. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ക്ഷോഭിണ്യൈ നമഃ
 768. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശുഭായൈ നമഃ
 769. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കന്യാദേവ്യൈ നമഃ
 770. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സുരാദേവ്യൈ നമഃ
 771. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭീമാദേവ്യൈ നമഃ
 772. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മദന്തികായൈ നമഃ
 773. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശാകംബര്യൈ നമഃ
 774. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാശ്വേതായൈ നമഃ
 775. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധൂമായൈ നമഃ
 776. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധൂമ്രേശ്വര്യൈ നമഃ
 777. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഈശ്വര്യൈ നമഃ
 778. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വീരഭദ്രായൈ നമഃ
 779. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാഭദ്രായൈ നമഃ
 780. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാദേവ്യൈ നമഃ
 781. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാശുക്യൈ നമഃ
 782. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശ്മശാനവാസിന്യൈ നമഃ
 783. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദീപ്തായൈ നമഃ
 784. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചിതിസംസ്ഥായൈ നമഃ
 785. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചിതിപ്രിയായൈ നമഃ
 786. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കപാലഹസ്തായൈ നമഃ
 787. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഖട്വാംഗ്യൈ നമഃ
 788. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഖഡ്ഗിന്യൈ നമഃ
 789. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശൂലിന്യൈ നമഃ
 790. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹല്യൈ നമഃ
 791. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗാന്ധാരിണ്യൈ നമഃ
 792. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹായോഗിന്യൈ നമഃ
 793. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യോഗമാർഗായൈ നമഃ
 794. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യുഗഗ്രഹായൈ നമഃ
 795. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധൂമ്രകേതവേ നമഃ
 796. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാസ്യായൈ നമഃ
 797. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആയുഷേ നമഃ
 798. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യുഗാരംഭപരിവർതിന്യൈ നമഃ
 799. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അംഗാരിണ്യൈ നമഃ
 800. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അങ്കുശകരായൈ നമഃ
 801. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘണ്ടാവർണായൈ നമഃ
 802. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചക്രിണ്യൈ നമഃ
 803. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വേതാല്യൈ നമഃ
 804. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബ്രഹ്മവേതാലികായൈ നമഃ
 805. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാവേതാലികായൈ നമഃ
 806. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിദ്യാരാജ്ഞൈ നമഃ
 807. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മോഹാരാജ്ഞൈ നമഃ
 808. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹോദര്യൈ നമഃ
 809. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭൂതായൈ നമഃ
 810. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭവ്യായൈ നമഃ
 811. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭവിഷ്യായൈ നമഃ
 812. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാംഖ്യായൈ നമഃ
 813. ഓം ഐം ഗ്ലൗം യോഗായൈ നമഃ
 814. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തപസേ നമഃ
 815. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തമായൈ നമഃ
 816. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അധ്യാത്മായൈ നമഃ
 817. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അധിദൈവതായൈ നമഃ
 818. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അധിഭൂതായൈ നമഃ
 819. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അംശായൈ നമഃ
 820. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അശ്വക്രാന്തായൈ നമഃ
 821. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഘണ്ടാരവായൈ നമഃ
 822. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിരൂപാക്ഷ്യൈ നമഃ
 823. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശിഖിവിദേ നമഃ
 824. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശ്രീശൈലപ്രിയായൈ നമഃ
 825. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഖഡ്ഗഹസ്തായൈ നമഃ
 826. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശൂലഹസ്തായൈ നമഃ
 827. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗദാഹസ്തായൈ നമഃ
 828. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹിഷാസുരമർദിന്യൈ നമഃ
 829. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മാതംഗ്യൈ നമഃ
 830. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മത്തമാതംഗ്യൈ നമഃ
 831. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൗശിക്യൈ നമഃ
 832. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബ്രഹ്മവാദിന്യൈ നമഃ
 833. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഉഗ്രതേജസേ നമഃ
 834. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സിദ്ധസേനായൈ നമഃ
 835. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജൃംഭിണ്യൈ നമഃ
 836. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മോഹിന്യൈ നമഃ
 837. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജയായൈ നമഃ
 838. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിജയായൈ നമഃ
 839. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിനതായൈ നമഃ
 840. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കത്രവേ നമഃ
 841. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദാത്ര്യൈ നമഃ
 842. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിധാത്ര്യൈ നമഃ
 843. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിക്രാന്തായൈ നമഃ
 844. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധ്വസ്തായൈ നമഃ
 845. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൂർചായൈ നമഃ
 846. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൂർചന്യൈ നമഃ
 847. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദമന്യൈ നമഃ
 848. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദാമിന്യൈ നമഃ
 849. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദമ്യായൈ നമഃ
 850. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചേതിന്യൈ നമഃ
 851. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശാപിന്യൈ നമഃ
 852. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തപ്യൈ നമഃ
 853. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബന്ധിന്യൈ നമഃ
 854. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബാധിന്യൈ നമഃ
 855. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വന്ദ്യായൈ നമഃ
 856. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബോധാതീതായൈ നമഃ
 857. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബുധപ്രിയായൈ നമഃ
 858. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹരിണ്യൈ നമഃ
 859. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹാരിണ്യൈ നമഃ
 860. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹന്തായൈ നമഃ
 861. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധരിണ്യൈ നമഃ
 862. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധാരിണ്യൈ നമഃ
 863. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധരായൈ നമഃ
 864. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിഷാദിന്യൈ നമഃ
 865. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സാധിന്യൈ നമഃ
 866. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സന്ധ്യായൈ നമഃ
 867. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സന്തോപന്തന്യൈ നമഃ
 868. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രിയായൈ നമഃ
 869. ഓം ഐം ഗ്ലൗം രേവത്യൈ നമഃ
 870. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധൂമ്രകാരിണ്യൈ നമഃ
 871. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചിത്യൈ നമഃ
 872. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
 873. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അരുന്ധത്യൈ നമഃ
 874. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധർമപ്രിയായൈ നമഃ
 875. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധർമാദ്യൈ നമഃ
 876. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധർമിഷ്ഠായൈ നമഃ
 877. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ധർമചാരിണ്യൈ നമഃ
 878. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വ്യുഷ്ട്യൈ നമഃ
 879. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഖ്യാത്യൈ നമഃ
 880. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സിനീവാല്യൈ നമഃ
 881. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗുഹ്യൈ നമഃ
 882. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഋതുമത്യൈ നമഃ
 883. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഋത്യൈ നമഃ
 884. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ത്വഷ്ട്ര്യൈ നമഃ
 885. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വൈരോചന്യൈ നമഃ
 886. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൈത്ര്യൈ നമഃ
 887. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിരജായൈ നമഃ
 888. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൈതകേശ്വര്യൈ നമഃ
 889. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബ്രഹ്മണ്യൈ നമഃ
 890. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബ്രാഹ്മിണ്യൈ നമഃ
 891. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബ്രാഹ്മായൈ നമഃ
 892. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭ്രമര്യൈ നമഃ
 893. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഭ്രാമായൈ നമഃ
 894. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിഷ്കലായൈ നമഃ
 895. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കലഹായൈ നമഃ
 896. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നീതായൈ നമഃ
 897. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കൗലകാരായൈ നമഃ
 898. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കലേബരായൈ നമഃ
 899. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിദ്യുജ്ജിഹ്വായൈ നമഃ
 900. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വർഷിണ്യൈ നമഃ
 901. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹിരണ്യാക്ഷനിപാതിന്യൈ നമഃ
 902. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ജിതകാമായൈ നമഃ
 903. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കാമൃഗായൈ നമഃ
 904. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കോലായൈ നമഃ
 905. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കല്പാംഗിന്യൈ നമഃ
 906. ഓം ഐം ഗ്ലൗം കലായൈ നമഃ
 907. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രദാനായൈ നമഃ
 908. ഓം ഐം ഗ്ലൗം താരകായൈ നമഃ
 909. ഓം ഐം ഗ്ലൗം താരായൈ നമഃ
 910. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹിതാത്മനേ നമഃ
 911. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഹിതവേദിന്യൈ നമഃ
 912. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുരക്ഷരായൈ നമഃ
 913. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ
 914. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാദാനായൈ നമഃ
 915. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാഹവായൈ നമഃ
 916. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാരുണ്യൈ നമഃ
 917. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വ്യരുണ്യൈ നമഃ
 918. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വാണ്യൈ നമഃ
 919. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വീണായൈ നമഃ
 920. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വേണ്യൈ നമഃ
 921. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിഹംഗമായൈ നമഃ
 922. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മോദപ്രിയായൈ നമഃ
 923. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മോഹിന്യൈ നമഃ
 924. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്ലവനായൈ നമഃ
 925. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്ലാവിന്യൈ നമഃ
 926. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്ലുത്യൈ നമഃ
 927. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അജരായൈ നമഃ
 928. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ലോഹിതായൈ നമഃ
 929. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ലാക്ഷായൈ നമഃ
 930. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രതപ്തായൈ നമഃ
 931. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിശ്വജനന്യൈ നമഃ
 932. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മനസേ നമഃ
 933. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ബുദ്ധയേ നമഃ
 934. ഓം ഐം ഗ്ലൗം അഹങ്കാരായൈ നമഃ
 935. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ക്ഷേത്രജ്ഞായൈ നമഃ
 936. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ക്ഷേത്രപാലികായൈ നമഃ
 937. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചതുർവേദായൈ നമഃ
 938. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചതുർപാരായൈ നമഃ
 939. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചതുരന്തായൈ നമഃ
 940. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചരുപ്രിയായൈ നമഃ
 941. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചർവിണ്യൈ നമഃ
 942. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചോരിണ്യൈ നമഃ
 943. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശാര്യൈ നമഃ
 944. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ശാങ്കര്യൈ നമഃ
 945. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ചരമഭേരവ്യൈ നമഃ
 946. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിർലേപായൈ നമഃ
 947. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിഷ്പ്രപഞ്ചായൈ നമഃ
 948. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പ്രശാന്തായൈ നമഃ
 949. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിത്യവിഗ്രഹായൈ നമഃ
 950. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്തവ്യായൈ നമഃ
 951. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സ്തവപ്രിയായൈ നമഃ
 952. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വ്യാലായൈ നമഃ
 953. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗുരവേ നമഃ
 954. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആശ്രിതവത്സലായൈ നമഃ
 955. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിഷ്കലങ്കായൈ നമഃ
 956. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിരാലംബായൈ നമഃ
 957. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിർദ്വൈതായൈ നമഃ
 958. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിഷ്പരിഗ്രഹായൈ നമഃ
 959. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിർഗുണായൈ നമഃ
 960. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിർമലായൈ നമഃ
 961. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിത്യായൈ നമഃ
 962. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിരീഹായൈ നമഃ
 963. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിരഹായൈ നമഃ
 964. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നവായൈ നമഃ
 965. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിരിന്ദ്രിയായൈ നമഃ
 966. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിരാഭാസായൈ നമഃ
 967. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിർമോഹായൈ നമഃ
 968. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നീതിനായികായൈ നമഃ
 969. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിരന്തരായൈ നമഃ
 970. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിശ്ചലായൈ നമഃ
 971. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ലീലായൈ നമഃ
 972. ഓം ഐം ഗ്ലൗം നിരാമയായൈ നമഃ
 973. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മുണ്ഡായൈ നമഃ
 974. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിരൂപായൈ നമഃ
 975. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വികൃതായൈ നമഃ
 976. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പിംഗലാക്ഷ്യൈ നമഃ
 977. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ഗുണോത്തരായൈ നമഃ
 978. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പദ്മഗർഭായൈ നമഃ
 979. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മഹാഗർഭായൈ നമഃ
 980. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിശ്വഗർഭായൈ നമഃ
 981. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിലക്ഷണായൈ നമഃ
 982. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പരമാത്മനേ നമഃ
 983. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പരേശാന്യൈ നമഃ
 984. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പരായൈ നമഃ
 985. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പാരായൈ നമഃ
 986. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പരന്തപായൈ നമഃ
 987. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സംസരസേവ്യൈ നമഃ
 988. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ക്രൂരാക്ഷ്യൈ നമഃ
 989. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മൂർച്ഛായൈ നമഃ
 990. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മത്തായൈ നമഃ
 991. ഓം ഐം ഗ്ലൗം മനുപ്രിയായൈ നമഃ
 992. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിസ്മയായൈ നമഃ
 993. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദുർജയായൈ നമഃ
 994. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദക്ഷായൈ നമഃ
 995. ഓം ഐം ഗ്ലൗം തനുഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 996. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ദയാലയായൈ നമഃ
 997. ഓം ഐം ഗ്ലൗം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ
 998. ഓം ഐം ഗ്ലൗം ആനന്ദരൂപായൈ നമഃ
 999. ഓം ഐം ഗ്ലൗം സർവസിദ്ധ്യൈ നമഃ
 1000. ഓം ഐം ഗ്ലൗം വിധായിന്യൈ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ വാരാഹീ സഹസ്രനാമം സപൂർണം ||