శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా అష్టోత్తరశతనామావళిః

field_imag_alt

శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా అష్టోత్తరశతనామావళిః

 1. ఓం త్రిపురసుందర్యై నమః
 2. ఓం హృదయదేవ్యై నమః
 3. ఓం శిరోదేవ్యై నమః
 4. ఓం కవచదేవ్యై నమః
 5. ఓం అస్త్రదేవ్యై నమః
 6. ఓం కామేశ్వర్యై నమః
 7. ఓం భగమాలిన్యై నమః
 8. ఓం భేరుండాయై నమః
 9. ఓం వహ్నివాసిన్యై నమః
 10. ఓం మహావజేశ్వర్యై నమః
 11. ఓం శివదూత్యై నమః
 12. ఓం కులసుందర్యై నమః
 13. ఓం నిత్యాయై నమః
 14. ఓం నీలపతాకాయ నమః
 15. ఓం విజయాయై నమః
 16. ఓం సర్వమంగళాయై నమః
 17. ఓం చిత్రాయై నమః
 18. ఓం మహానిత్యాయై నమః
 19. ఓం మిత్రేశమయ్యై నమః
 20. ఓం షష్ఠీశమయై నమః
 21. ఓం అగస్త్యమయ్యై నమః
 22. ఓం కాలతాపనమయ్యై నమః
 23. ఓం ధర్మాచార్యమయ్యై నమః
 24. ఓం విష్ణుదేవమయ్యై నమః
 25. ఓం ప్రభాకరదేవమయ్యై నమః
 26. ఓం తేజోదేవమయ్యై నమః
 27. ఓం మనోజదేవమయ్యై నమః
 28. ఓం కళ్యాణదేవమయై నమః
 29. ఓం వాసుదేవమయై నమః
 30. ఓం రత్నదేవమయై నమః
 31. ఓం అణిమాసిద్ధయై నమః
 32. ఓం లఘిమాసిద్ధయే నమః
 33. ఓం గరిమాసిద్ధయే నమః
 34. ఓం మహిమాసిద్ధయే నమః
 35. ఓం ప్రాప్తిసిద్ధయే నమః
 36. ఓం ఈశత్వసిద్ధయే నమః
 37. ఓం ప్రాకామ్యసిద్ధయే నమః
 38. ఓం భుక్తి సిద్ధయే నమః
 39. ఓం సర్వకామసిద్ధయే నమః
 40. ఓం బ్రాహ్యై నమః
 41. ఓం మహేశ్వర్యై నమః
 42. ఓం క్రైమార్యై నమః
 43. ఓం వైష్ణవ్యై నమః
 44. ఓం వారాహ్యై నమః
 45. ఓం మాహేంద్ర్యై నమః
 46. ఓం చాముండాయై నమః
 47. ఓం సర్వసంక్షోభిణ్యై నమః
 48. ఓం సర్వవిద్రావిణ్యై నమః
 49. ఓం సర్వాకర్షిణ్యై నమః
 50. ఓం ప్రకటయోగిన్యై నమః
 51. ఓం కామకర్షిణ్యె నమః
 52. ఓం బుద్ధ్యాకర్షిణ్యై నమః
 53. ఓం అహంకారాకర్షిణ్యె నమః
 54. ఓం శబ్దాకర్షిణ్యై నమః
 55. ఓం స్పర్షాకర్షిణ్యై నమః
 56. ఓం రూపాకర్షిణ్యై నమః
 57. ఓం రసాకర్షిణ్యై నమః
 58. ఓం గంధాకర్షిణ్యై నమః
 59. ఓం చిత్తాకర్షిణ్యై నమః
 60. ఓం ధైర్యాకర్షిణ్యై నమః
 61. ఓం స్కృతాకర్షిణ్యై నమః
 62. ఓం బీజాకర్షిణ్యై నమః
 63. ఓం ఆత్మాకర్షిణ్యై నమః
 64. ఓం అమృతాకరిణ్యై నమః
 65. ఓం శరీరాకర్షిణ్యై నమః
 66. ఓం గుప్తయోగిన్యై నమః
 67. ఓం అనంగకుసుమాయై నమః
 68. ఓం అనంగమదనాయై నమః
 69. ఓం అనంగరేఖాయై నమః
 70. ఓం అనంగమాలిన్యై నమః
 71. ఓం గుప్తతరయోగిన్యై నమః
 72. ఓం సర్వాహ్లాదిన్యై నమః
 73. ఓం సర్వసంపత్తిపూరణ్యై నమః
 74. ఓం సర్వమంత్రమయ్యై నమః
 75. ఓం కులోత్తీర్ణయోగిన్యై నమః
 76. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 77. ఓం సర్వశక్తి నమః
 78. ఓం సర్వైశ్వరప్రదాయిన్యై నమః
 79. ఓం సర్వజ్ఞానమయై నమః
 80. ఓం సర్వవ్యాధివినాశిన్యై నమః
 81. ఓం సర్వాధారస్వరూపాయై నమః
 82. ఓం సర్వపాపహరాయై నమః
 83. ఓం సర్వానందమయ్యై నమః
 84. ఓం సర్వరక్షాస్వరూపిణ్యై నమః
 85. ఓం సర్వేప్సిత ఫలప్రదాయై నమః
 86. ఓం సర్వరక్షాకరచక్రస్వామిన్యై నమః
 87. ఓం నిగర్భయోగిన్యై నమః
 88. ఓం వశిన్యై నమః
 89. ఓం కామేశ్వర్యై నమః
 90. ఓం మోదిన్యై నమః
 91. ఓం విమలాయై నమః
 92. ఓం అరుణాయై నమః
 93. ఓం జయిన్యై నమః
 94. ఓం సర్వేశ్వర్యై నమః
 95. ఓం కౌళిణ్యై నమః
 96. ఓం రహస్యయోగిన్యై నమః
 97. ఓం బాణిన్యై నమః
 98. ఓం చాపిన్యై నమః
 99. ఓం పాశిన్యై నమః
 100. ఓం అంకుశిన్యై నమః
 101. ఓం మహాకామేశ్వర్యై నమః
 102. ఓం మహావజేశ్వర్యై నమః
 103. ఓం మహాభగమాలిన్యై నమః
 104. ఓం సర్వసిద్ధి ప్రదచక్రస్వామిన్యై నమః
 105. ఓం అతిరహస్యయోగిన్యై నమః
 106. ఓం శ్రీ శ్రీ మహాభట్టారికాయై నమః
 107. ఓం మహాత్రిపురసుందర్యై నమః
 108. ఓం మహామహేశ్వర్యై నమః

|| ఇతి శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా అష్టోత్తర శతనామావళిః సంపూర్ణం ||