శృంగేరి శారద అష్టోత్తర శతనామావళిః

field_imag_alt

శ్రీ శృంగేరి శారద అష్టోత్తర శతనామావళిః - Sri Sringeri Sharada Ashtottara Shatanamavali

 1. ఓం సరస్వత్యై నమః 
 2. ఓం మహాభద్రాయై నమః 
 3. ఓం మహామాయాయై నమః 
 4. ఓం వరప్రదాయై నమః 
 5. ఓం శ్రీప్రదాయై నమః 
 6. ఓం పద్మనిలయాయై నమః 
 7. ఓం పద్మవక్త్రికాయై నమః 
 8. ఓం శివానుజాయై నమః 
 9. ఓం రామాయై నమః 
 10. ఓం పుస్తకధారిణ్యై నమః  10
 11. ఓం కామరూపాయై నమః 
 12. ఓం మహావిద్యాయై నమః 
 13. ఓం మహాపాతకనాశిన్యై నమః 
 14. ఓం మహాశ్రియై నమః 
 15. ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః 
 16. ఓం దివ్యాంగాయై నమః 
 17. ఓం మాలిన్యై నమః 
 18. ఓం మహాకాల్యై నమః 
 19. ఓం మహాపాశాయై నమః  20
 20. ఓం మహాకారాయై నమః 
 21. ఓం మహాంకుశాయై నమః 
 22. ఓం వినీతాయై నమః 
 23. ఓం విమలాయై నమః 
 24. ఓం విశ్వాయై నమః 
 25. ఓం విద్యున్మాలాయై నమః 
 26. ఓం విలాసిన్యై నమః 
 27. ఓం చండికాయై నమః 
 28. ఓం చంద్రవదనాయై నమః 
 29. ఓం చంద్రలేఖావిభూషితాయై నమః  30
 30. ఓం సావిత్ర్యై నమః 
 31. ఓం సురసాయై నమః 
 32. ఓం దివ్యాయై నమః 
 33. ఓం దివ్యాలంకారభూషితాయై నమః 
 34. ఓం వాగ్దేవ్యై నమః 
 35. ఓం వసుధాయై నమః 
 36. ఓం తీవ్రాయై నమః 
 37. ఓం మహాభోగాయై నమః 
 38. ఓం మహాబలాయై నమః 
 39. ఓం గోదావర్యై నమః  40
 40. ఓం గోమత్యై నమః 
 41. ఓం జటిలాయై నమః 
 42. ఓం వింధ్యవాసిన్యై నమః 
 43. ఓం గర్జిన్యై నమః 
 44. ఓం భేదిన్యై నమః 
 45. ఓం ప్రీతాయై నమః 
 46. ఓం సౌదామిన్యై నమః 
 47. ఓం భోగదాయై నమః 
 48. ఓం సత్యవాదిన్యై నమః 
 49. ఓం సుధామూర్త్యై నమః  50
 50. ఓం సుభద్రాయై నమః 
 51. ఓం సురవందితాయై నమః 
 52. ఓం యమునాయై నమః 
 53. ఓం సుప్రభాయై నమః 
 54. ఓం నిద్రాయై నమః 
 55. ఓం నిత్యాయై నమః 
 56. ఓం నీరజలోచనాయై నమః 
 57. ఓం త్రిమూర్త్యై నమః 
 58. ఓం త్రికాలజ్ఞాయై నమః 
 59. ఓం బ్రహ్మిష్ఠాయై నమః  60
 60. ఓం త్రిగుణాత్మికాయై నమః 
 61. ఓం మహాశాంత్యై నమః 
 62. ఓం మహావిద్యాయై నమః 
 63. ఓం ధారిణ్యై నమః 
 64. ఓం సర్వాత్మికాయై నమః 
 65. ఓం శాస్త్రరూపాయై నమః 
 66. ఓం శుంభాసురమర్దిన్యై నమః 
 67. ఓం పద్మాసనాయై నమః 
 68. ఓం పద్మహస్తాయై నమః 
 69. ఓం రక్తబీజనిహంత్ర్యై నమః  70
 70. ఓం ధూమ్రలోచనదర్పఘ్న్యై నమః 
 71. ఓం నిశుంభప్రాణహారిణ్యై నమః 
 72. ఓం చాముండాయై నమః 
 73. ఓం చండహంత్ర్యై నమః 
 74. ఓం ముండకాయప్రభేదిన్యై నమః 
 75. ఓం సుప్రభాయై నమః 
 76. ఓం కాలరాత్ర్యై నమః 
 77. ఓం సర్వదేవస్తుతాయై నమః 
 78. ఓం అనఘాయై నమః 
 79. ఓం పంచాశద్వర్ణరూపాయై నమః  80
 80. ఓం సుధాకలశధారిణ్యై నమః 
 81. ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః 
 82. ఓం మాహేశ్వర్యై నమః 
 83. ఓం కామార్యై నమః 
 84. ఓం వైష్ణవ్యై నమః 
 85. ఓం వారాహ్యై నమః 
 86. ఓం మాహేంద్ర్యై నమః 
 87. ఓం చిత్రాంబరవిభూషితాయై నమః 
 88. ఓం చిత్రమాలాధరాయై నమః 
 89. ఓం కాంతాయై నమః  90
 90. ఓం చిత్రగంధానులేపనాయై నమః 
 91. ఓం అక్షమాలాధరాయై నమః 
 92. ఓం నిత్యాయై నమః 
 93. ఓం రూపసౌభాగ్యదాయిన్యై నమః 
 94. ఓం శ్వేతాననాయై నమః 
 95. ఓం నీలభుజాయై నమః 
 96. ఓం పీవరస్తనమండితాయై నమః 
 97. ఓం సూక్ష్మమధ్యాయై నమః 
 98. ఓం రక్తపాదాయై నమః 
 99. ఓం ఉన్మదాయై నమః  100
 100. ఓం నీలజంఘితాయై నమః 
 101. ఓం బుద్ధిరూపాయై నమః 
 102. ఓం తుష్టిరూపాయై నమః 
 103. ఓం నిద్రారూపాయై నమః 
 104. ఓం పుష్టిరూపాయై నమః 
 105. ఓం చతురాననజాయాయై నమః 
 106. ఓం చతుర్వర్గఫలదాయై నమః 
 107. ఓం శ్రీశారదాంబికాయై నమః  108

ఇతి శ్రీ శృంగేరి శారద అష్టోత్తర శతనామావళిః