శ్రీ బ్రహ్మ అష్టోత్తర శతనామావళిః

field_imag_alt

శ్రీ బ్రహ్మ అష్టోత్తర శతనామావళిః - Sri Brahma Ashtottara Shatanamavali

 1. ఓం బ్రహ్మణే నమః
 2. ఓం గాయత్రీపతయే నమః
 3. ఓం సావిత్రీపతయే నమః
 4. ఓం సరస్వతిపతయే  నమః
 5. ఓం ప్రజాపతయే నమః
 6. ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః
 7. ఓం కమండలుధరాయ నమః
 8. ఓం రక్తవర్ణాయ  నమః
 9. ఓం ఊర్ధ్వలోకపాలాయ నమః
 10. ఓం వరదాయ నమః
 11. ఓం వనమాలినే నమః
 12. ఓం సురశ్రేష్ఠాయ నమః
 13. ఓం పితమహాయ  నమః
 14. ఓం వేదగర్భాయ నమః
 15. ఓం చతుర్ముఖాయ నమః
 16. ఓం సృష్టికర్త్రే నమః
 17. ఓం బృహస్పతయే నమః
 18. ఓం బాలరూపిణే  నమః
 19. ఓం సురప్రియాయ నమః
 20. ఓం చక్రదేవాయ నమః  నమః
 21. ఓం ఓం భువనాధిపాయ నమః
 22. ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః
 23. ఓం పీతాక్షాయ నమః
 24. ఓం విజయాయ  నమః
 25. ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
 26. ఓం పద్మహస్తాయ నమః
 27. ఓం తమోనుదే నమః
 28. ఓం జనానందాయ నమః
 29. ఓం జనప్రియాయ  నమః
 30. ఓం బ్రహ్మణే నమః
 31. ఓం మునయే నమః
 32. ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
 33. ఓం శుభంకరాయ నమః
 34. ఓం దేవకర్త్రే  నమః
 35. ఓం స్రష్ట్రే నమః
 36. ఓం విష్ణవే నమః
 37. ఓం భార్గవాయ నమః
 38. ఓం గోనర్దాయ నమః
 39. ఓం పితామహాయ  నమః
 40. ఓం మహాదేవాయ నమః  నమః
 41. ఓం ఓం రాఘవాయ నమః
 42. ఓం విరించయే నమః
 43. ఓం వారాహాయ నమః
 44. ఓం శంకరాయ నమః
 45. ఓం సృకాహస్తాయ  నమః
 46. ఓం పద్మనేత్రాయ నమః
 47. ఓం కుశహస్తాయ నమః
 48. ఓం గోవిందాయ నమః
 49. ఓం సురేంద్రాయ నమః
 50. ఓం పద్మతనవే  నమః
 51. ఓం మధ్వక్షాయ నమః
 52. ఓం కనకప్రభాయ నమః
 53. ఓం అన్నదాత్రే నమః
 54. ఓం శంభవే నమః
 55. ఓం పౌలస్త్యాయ  నమః
 56. ఓం హంసవాహనాయ నమః
 57. ఓం వసిష్ఠాయ నమః
 58. ఓం నారదాయ నమః
 59. ఓం శ్రుతిదాత్రే  నమః
 60. ఓం యజుషాం పతయే నమః  నమః
 61. ఓం ఓం మధుప్రియాయ నమః
 62. ఓం నారాయణాయ నమః
 63. ఓం ద్విజప్రియాయ నమః
 64. ఓం బ్రహ్మగర్భాయ  నమః
 65. ఓం సుతప్రియాయ నమః
 66. ఓం మహారూపాయ నమః
 67. ఓం సురూపాయ నమః
 68. ఓం విశ్వకర్మణే నమః
 69. ఓం జనాధ్యక్షాయ  నమః
 70. ఓం దేవాధ్యక్షాయ నమః
 71. ఓం గంగాధరాయ నమః
 72. ఓం జలదాయ నమః
 73. ఓం త్రిపురారయే నమః
 74. ఓం త్రిలోచనాయ  నమః
 75. ఓం వధనాశనాయ నమః
 76. ఓం శౌరయే నమః
 77. ఓం చక్రధారకాయ నమః
 78. ఓం విరూపాక్షాయ నమః
 79. ఓం గౌతమాయ  నమః
 80. ఓం మాల్యవతే నమః  నమః
 81. ఓం ఓం ద్విజేంద్రాయ నమః
 82. ఓం దివానాథాయ నమః
 83. ఓం పురందరాయ నమః
 84. ఓం హంసబాహవే  నమః
 85. ఓం గరుడప్రియాయ నమః
 86. ఓం మహాయక్షాయ నమః
 87. ఓం సుయజ్ఞాయ నమః
 88. ఓం శుక్లవర్ణాయ  నమః
 89. ఓం పద్మబోధకాయ నమః
 90. ఓం లింగినే నమః
 91. ఓం ఉమాపతయే నమః
 92. ఓం వినాయకాయ నమః
 93. ఓం ధనాధిపాయ  నమః
 94. ఓం వాసుకయే నమః
 95. ఓం యుగాధ్యక్షాయ నమః
 96. ఓం స్త్రీరాజ్యాయ నమః
 97. ఓం సుభోగాయ నమః
 98. ఓం తక్షకాయ  నమః
 99. ఓం పాపహర్త్రే నమః
 100. ఓం సుదర్శనాయ నమః  నమః
 101. ఓం ఓం మహావీరాయ నమః
 102. ఓం దుర్గనాశనాయ నమః
 103. ఓం పద్మగృహాయ నమః
 104. ఓం మృగలాంఛనాయ  నమః
 105. ఓం వేదరూపిణే నమః
 106. ఓం అక్షమాలాధరాయ నమః
 107. ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః
 108. ఓం విధయే నమః 

|| ఇతి బ్రహ్మాష్టోత్తరశతనామావలిః సంపూర్ణం ||