సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం

field_imag_alt

సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం - Sankata Nasana Ganesha Stotram

             శ్రీగణేశాయ నమః | నారద ఉవాచ |
         ప్రణమ్య శిరసా దేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం |
         భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యమాయుఃకామార్థసిద్ధయే || 1||

         ప్రథమం వక్రతుండం చ ఏకదంతం ద్వితీయకం |
         తృతీయం కృష్ణపింగాక్షం గజవక్త్రం చతుర్థకం || 2||

         లంబోదరం పంచమం చ షష్ఠం వికటమేవ చ |
         సప్తమం విఘ్నరాజేంద్రం ధూమ్రవర్ణం తథాష్టమం || 3||

         నవమం భాలచంద్రం చ దశమం తు వినాయకం |
         ఏకాదశం గణపతిం ద్వాదశం తు గజాననం || 4||

         ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నరః |
         న చ విఘ్నభయం తస్య సర్వసిద్ధికరః ప్రభుః || 5||

         విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనం |
         పుత్రార్థీ లభతే పుత్రాన్మోక్షార్థీ లభతే గతిం || 6||

         జపేద్గణపతిస్తోత్రం షడ్భిర్మాసైః ఫలం లభేత్ |
         సంవత్సరేణ సిద్ధిం చ లభతే నాత్ర సంశయః || 7||

         అష్టభ్యో బ్రాహ్మణేభ్యశ్చ లిఖిత్వా యః సమర్పయేత్ |
         తస్య విద్యా భవేత్సర్వా గణేశస్య ప్రసాదతః || 8||

|| ఇతి శ్రీ నారదపురాణే సంకటనాశనం గణేశస్తోత్రం సంపూర్ణం ||