ശ്രീ വാസവി കന്യകാ പരമേശ്വരി സഹസ്രനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ വാസവി കന്യകാ പരമേശ്വരി സഹസ്രനാമാവളിഃ

 1. ഓം ശ്രീകന്യകായൈ നമഃ
 2. ഓം കന്യകാംബായൈ നമഃ
 3. ഓം കന്യകാവാസവീദേവ്യൈ നമഃ
 4. ഓം മാത്രേ നമഃ
 5. ഓം വാസവകന്യകായൈ നമഃ
 6. ഓം മണിദ്വീപാദിനേത്രായൈ നമഃ
 7. ഓം മംഗലായൈ നമഃ
 8. ഓം മംഗലപ്രദായൈ നമഃ
 9. ഓം ഗൗതമീതീരഭൂമിസ്ഥായൈ നമഃ
 10. ഓം മഹാഗിരിനിവാസിന്യൈ നമഃ
 11. ഓം സർവമന്ത്രാത്മികായൈ നമഃ
 12. ഓം സർവയന്ത്രാദിനായികായൈ നമഃ
 13. ഓം സർവതന്ത്രമയ്യൈ നമഃ
 14. ഓം സർവമന്ത്രാർഥരൂപിണ്യൈ നമഃ
 15. ഓം സർവഗായൈ നമഃ
 16. ഓം സർവായൈ നമഃ
 17. ഓം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാർചിതായൈ നമഃ
 18. ഓം നവ്യായൈ നമഃ
 19. ഓം ദിവ്യായൈ നമഃ
 20. ഓം സേവ്യായൈ നമഃ
 21. ഓം ഭവ്യായൈ നമഃ
 22. ഓം സവ്യായൈ നമഃ
 23. ഓം സതവ്യയായൈ നമഃ
 24. ഓം ചിത്രഘണ്ടമദച്ഛേദ്ര്യൈ നമഃ
 25. ഓം ചിത്രലീലാമയ്യൈ നമഃ
 26. ഓം വേദാതീതായൈ നമഃ
 27. ഓം ശുഭപ്രദായൈ നമഃ
 28. ഓം ശുഭശ്രേഷ്ഠിസുതായൈ നമഃ
 29. ഓം ഈഷായൈ നമഃ
 30. ഓം വിശ്വംഭരാവന്യൈ നമഃ || 30 ||
 31. ഓം വിശ്വമയ്യൈ നമഃ
 32. ഓം പുണ്യായൈ നമഃ
 33. ഓം രൂപസുന്ദര്യൈ നമഃ
 34. ഓം സഗുണായൈ നമഃ
 35. ഓം നിർഗുണായൈ നമഃ
 36. ഓം നിർദ്വന്ദ്വായൈ നമഃ
 37. ഓം സത്യായൈ നമഃ
 38. ഓം സത്യസ്വരൂപായൈ നമഃ
 39. ഓം സത്യാസത്യസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 40. ഓം ചരാചരമയ്യൈ നമഃ
 41. ഓം യോഗനിദ്രായൈ നമഃ
 42. ഓം സുയോഗിന്യൈ നമഃ
 43. ഓം നിത്യധർമായൈ നമഃ
 44. ഓം നിത്യധർമപരായണായൈ നമഃ
 45. ഓം കുസുമശ്രേഷ്ഠിപുത്ര്യൈ നമഃ
 46. ഓം കുസുമാലയഭൂഷണായൈ നമഃ
 47. ഓം കുസുമാംബായൈ നമഃ
 48. ഓം കർമമയ്യൈ നമഃ
 49. ഓം കർമഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 50. ഓം കർമബന്ധവിമോചന്യൈ നമഃ
 51. ഓം ബലദായൈ നമഃ
 52. ഓം നിഷ്ഠായൈ നമഃ
 53. ഓം നിർമലായൈ നമഃ
 54. ഓം നിസ്തുലപ്രഭായൈ നമഃ
 55. ഓം ഇന്ദീവരസമാനാക്ഷ്യൈ നമഃ
 56. ഓം കൃപാസിന്ദവേ നമഃ
 57. ഓം കൃപാവാർതായൈ നമഃ
 58. ഓം മണിനൂപുരമണ്ഡിതായൈ നമഃ
 59. ഓം ത്രിമൂർതിപദവീധാത്ര്യൈ നമഃ
 60. ഓം ജഗദ്രക്ഷണകാരിണ്യൈ നമഃ || 60 ||
 61. ഓം സർവഭദ്രസ്വരൂപായൈ നമഃ
 62. ഓം സർവഭദ്രപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 63. ഓം മണികാഞ്ചനമഞ്ജീരായൈ നമഃ
 64. ഓം അരുണാംഗ്രിസരോരുഹായൈ നമഃ
 65. ഓം ശൂന്യമധ്യായൈ നമഃ
 66. ഓം സർവമാന്യായൈ നമഃ
 67. ഓം സമാദ്ഭുതായൈ നമഃ
 68. ഓം വിഷ്ണുവർദനസമ്മോഹകാരിണ്യൈ നമഃ
 69. ഓം പാപഹാരിണ്യൈ നമഃ
 70. ഓം സർവസമ്പത്കര്യൈ നമഃ
 71. ഓം സർവരോഗശോകനിവാരിണ്യൈ നമഃ
 72. ഓം ആത്മഗൗരവസൗജന്യബോധിന്യൈ നമഃ
 73. ഓം മാനദായിന്യൈ നമഃ
 74. ഓം മാനരക്ഷാകരീമാതായൈ നമഃ
 75. ഓം ഭുക്തിമുക്തിപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 76. ഓം ശിവപ്രദായൈ നമഃ
 77. ഓം നിസ്സമായൈ നമഃ
 78. ഓം നിരതികായൈ നമഃ
 79. ഓം അനുത്തമായൈ നമഃ
 80. ഓം യോഗമായായൈ നമഃ
 81. ഓം മഹാശക്തിസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 82. ഓം അരിവർഗാപഹാരിണ്യൈ നമഃ
 83. ഓം ഭാനുകോടിസമപ്രഭായൈ നമഃ
 84. ഓം മല്ലീചമ്പകഗന്ധാഢ്യായൈ നമഃ
 85. ഓം രത്നകാഞ്ചനഭൂഷിതായൈ നമഃ
 86. ഓം ചന്ദ്രചൂഡായൈ നമഃ
 87. ഓം ശിവമയ്യൈ നമഃ
 88. ഓം ചന്ദ്രബിംബസമാനനായൈ നമഃ
 89. ഓം രാഗരൂപകപാശാഢ്യായൈ നമഃ
 90. ഓം മൃഗനാഭിവിശേഷകായൈ നമഃ || 90 ||
 91. ഓം അഗ്നിപൂജ്യായൈ നമഃ
 92. ഓം ചതുർഭുജായൈ നമഃ
 93. ഓം നാസാചാമ്പേയപുഷ്പകായൈ നമഃ
 94. ഓം നാസാമൗക്തികസുജ്വാലായൈ നമഃ
 95. ഓം കുരുവിന്ദകപോലകായൈ നമഃ
 96. ഓം ഇന്ദുരോചിസ്മിതായൈ നമഃ
 97. ഓം വീണായൈ നമഃ
 98. ഓം വീണാസ്വരനിവാസിന്യൈ നമഃ
 99. ഓം അഗ്നിശുദ്ധായൈ നമഃ
 100. ഓം സുകാഞ്ചിതായൈ നമഃ
 101. ഓം ഗൂഢഗുൽഫായൈ നമഃ
 102. ഓം ജഗന്മയ്യൈ നമഃ
 103. ഓം മണിസിമ്ഹാസനസ്ഥിതായൈ നമഃ
 104. ഓം അപ്രമേയായൈ നമഃ
 105. ഓം സ്വപ്രകാശായൈ നമഃ
 106. ഓം ശിഷ്ടേഷ്ടായൈ നമഃ
 107. ഓം ശിഷ്ടപൂജിതായൈ നമഃ
 108. ഓം ചിച്ഛക്ത്യൈ നമഃ
 109. ഓം ചേതനാകാരായൈ നമഃ
 110. ഓം മനോവാചാമഗോചരായൈ നമഃ
 111. ഓം ചതുർദശവിദ്യാരൂപായൈ നമഃ
 112. ഓം ചതുർദശകലാമയ്യൈ നമഃ
 113. ഓം മഹാചതുഷ്ഷഷ്ടികോടിയോഗിനീഗണസേവിതായൈ നമഃ
 114. ഓം ചിന്മയ്യൈ നമഃ
 115. ഓം പരമാനന്ദായൈ നമഃ
 116. ഓം ധ്യാനരൂപായൈ നമഃ
 117. ഓം ധ്യേയരൂപായൈ നമഃ
 118. ഓം ധർമാധർമവിവർജിതായൈ നമഃ
 119. ഓം ചാരുരൂപായൈ നമഃ
 120. ഓം ചാരുഹാസായൈ നമഃ || 120 ||
 121. ഓം ചാരുചന്ദ്രകലാധരായൈ നമഃ
 122. ഓം ചരാചരജഗന്നേത്രായൈ നമഃ
 123. ഓം ചക്രരാജനികേതനായൈ നമഃ
 124. ഓം ബ്രഹ്മാദിസൃഷ്ടികർത്ര്യൈ നമഃ
 125. ഓം ഗോപ്ത്ര്യൈ നമഃ
 126. ഓം തേജസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 127. ഓം ഭാനുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
 128. ഓം ബ്രഹ്മാണ്ഡകോടിജനന്യൈ നമഃ
 129. ഓം പുരുഷാർഥപ്രദാംബികായൈ നമഃ
 130. ഓം ആദിമധ്യാന്തരഹിതായൈ നമഃ
 131. ഓം ഹരിബ്രഹ്മേശ്വരാർചിതായൈ നമഃ
 132. ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ
 133. ഓം നാദരൂപായൈ നമഃ
 134. ഓം സമ്പൂർണായൈ നമഃ
 135. ഓം രാജരാജാർചിതായൈ നമഃ
 136. ഓം രഞ്ജന്യൈ നമഃ
 137. ഓം മുനിരഞ്ജന്യൈ നമഃ
 138. ഓം കല്യാണ്യൈ നമഃ
 139. ഓം ലോകവരദായൈ നമഃ
 140. ഓം കരുണാരസമഞ്ജുലായൈ നമഃ
 141. ഓം വാമനയനായൈ നമഃ
 142. ഓം മഹാരാജ്ഞ്യൈ നമഃ
 143. ഓം നിരീശ്വര്യൈ നമഃ
 144. ഓം രക്ഷാകര്യൈ നമഃ
 145. ഓം രാക്ഷസഘ്ന്യൈ നമഃ
 146. ഓം ദുഷ്ടരാജമദാപഹായൈ നമഃ
 147. ഓം വിധാത്ര്യൈ നമഃ
 148. ഓം വേദജനന്യൈ നമഃ
 149. ഓം രാകായ്ചന്ദ്രസമാനനായൈ നമഃ
 150. ഓം തന്ത്രരൂപായൈ നമഃ || 150 ||
 151. ഓം തന്ത്രിണ്യൈ നമഃ
 152. ഓം തന്ത്രവേദ്യായൈ നമഃ
 153. ഓം ശാസ്ത്രരൂപായൈ നമഃ
 154. ഓം ശാസ്ത്രാധാരായൈ നമഃ
 155. ഓം സർവശാസ്ത്രസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 156. ഓം രാഗപാശായൈ നമഃ
 157. ഓം മനശ്ശ്യാഭായൈ നമഃ
 158. ഓം പഞ്ചഭൂതമയ്യൈ നമഃ
 159. ഓം പഞ്ചതന്മാത്രസായകായൈ നമഃ
 160. ഓം ക്രോധാകാരാങ്കുശാഞ്ചിതായൈ നമഃ
 161. ഓം നിജകാന്തിപരാജണ്ഡായൈ നമഃ
 162. ഓം മണ്ഡലായൈ നമഃ
 163. ഓം ഭാനുമണ്ഡലായൈ നമഃ
 164. ഓം കദംബമയതാടങ്കായൈ നമഃ
 165. ഓം ചാമ്പേയകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ
 166. ഓം സർവവിദ്യാങ്കുരാകാരായൈ നമഃ
 167. ഓം ദന്തപങ്ക്തിദ്വയാഞ്ചിതായൈ നമഃ
 168. ഓം സരസാലാപമാധുര്യൈ നമഃ
 169. ഓം ജിതവാണ്യൈ നമഃ
 170. ഓം വിപഞ്ചികായൈ നമഃ
 171. ഓം ഗ്രൈവേയമണിഭൂഷിതായൈ നമഃ
 172. ഓം കൂർമപൃഷ്ഠപദദ്വയായൈ നമഃ
 173. ഓം നഖകാന്തിപരിച്ഛിന്നായൈ നമഃ
 174. ഓം കാമരൂപിണ്യൈ നമഃ
 175. ഓം മണികിങ്കിണികാ ദിവ്യരചനായൈ നമഃ
 176. ഓം ദാമഭൂഷിതായൈ നമഃ
 177. ഓം രംഭാസ്തംഭമനോജ്ഞായൈ നമഃ
 178. ഓം മാർദവോരുദ്വയാന്വിതായൈ നമഃ
 179. ഓം പദശോഭാജിതാംബോജായൈ നമഃ
 180. ഓം മഹാഗിരിപുരീശ്വര്യൈ നമഃ || 180 ||
 181. ഓം ദേവരത്നഗൃഹാന്തസ്ഥായൈ നമഃ
 182. ഓം സർവജ്ഞായൈ നമഃ
 183. ഓം ജ്ഞാനമോചനായൈ നമഃ
 184. ഓം മഹാപദ്മാസനസ്ഥായൈ നമഃ
 185. ഓം കദംബവനവാസിന്യൈ നമഃ
 186. ഓം നിജാംശഭോഗസരോല്ലസിതലക്ഷ്മീഗൗരീസരസ്വത്യൈ നമഃ
 187. ഓം മഞ്ജുകുഞ്ജന്മണിമഞ്ജീരാലങ്കൃതപദാംഭുജായൈ നമഃ
 188. ഓം ഹംസികായൈ നമഃ
 189. ഓം മന്ദഗമനായൈ നമഃ
 190. ഓം മഹാസൗന്ദര്യവാരദ്യൈ നമഃ
 191. ഓം അനവദ്യായൈ നമഃ
 192. ഓം അരുണായൈ നമഃ
 193. ഓം ഗണ്യായൈ നമഃ
 194. ഓം അഗണ്യായൈ നമഃ
 195. ഓം ദുർഗുണദൂരകായൈ നമഃ
 196. ഓം സമ്പത്ദാത്ര്യൈ നമഃ
 197. ഓം സൗഖ്യദാത്ര്യൈ നമഃ
 198. ഓം കരുണാമയസുന്ദര്യൈ നമഃ
 199. ഓം അശ്വിനിദേവസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ
 200. ഓം സർവദേവസുസേവിതായൈ നമഃ
 201. ഓം ഗേയചക്രരഥാരൂഢായൈ നമഃ
 202. ഓം മന്ത്രിണ്യംബാസമർചിതായൈ നമഃ
 203. ഓം കാമദായൈ നമഃ
 204. ഓം അനവദ്യാംഗ്യൈ നമഃ
 205. ഓം ദേവർഷിസ്തുതവൈഭവായൈ നമഃ
 206. ഓം വിഘ്നയന്ത്രസമോഭേദായൈ നമഃ
 207. ഓം കരോത്യന്നൈകമാധവായൈ നമഃ
 208. ഓം സങ്കല്പമാത്രനിർധൂതായൈ നമഃ
 209. ഓം മൂർതിത്രയസദാസേവായൈ നമഃ
 210. ഓം സമയസ്ഥായൈ നമഃ || 210 ||
 211. ഓം സർവഗായൈ നമഃ
 212. ഓം നിരാമയായൈ നമഃ
 213. ഓം മൂലാധാരായൈ നമഃ
 214. ഓം അപാരായൈ നമഃ
 215. ഓം ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ
 216. ഓം മണിപൂരാന്തരാവാസായൈ നമഃ
 217. ഓം വിഷ്ണു ഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ
 218. ഓം ആജ്ഞാചക്രഗദാമായായൈ നമഃ
 219. ഓം രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ
 220. ഓം സഹസ്രാരസമാരൂഢായൈ നമഃ
 221. ഓം സുധാസാരാഭിവർഷിണ്യൈ നമഃ
 222. ഓം തടിന്രേഖായൈ നമഃ
 223. ഓം സമാപാസായൈ നമഃ
 224. ഓം ഷട്ചക്രോപരിവാസിന്യൈ നമഃ
 225. ഓം ഭക്തിവശ്യായൈ നമഃ
 226. ഓം ഭക്തിഗമ്യായൈ നമഃ
 227. ഓം ഭക്തരക്ഷണകാരിണ്യൈ നമഃ
 228. ഓം ഭദ്രമൂർത്യൈ നമഃ
 229. ഓം ഭക്തസന്തോഷദായിന്യൈ നമഃ
 230. ഓം സർവദായൈ നമഃ
 231. ഓം കുണ്ഡലിന്യൈ നമഃ
 232. ഓം അംബായൈ നമഃ
 233. ഓം ശാരദായൈ നമഃ
 234. ഓം ശർമദായൈ നമഃ
 235. ഓം ശുഭായൈ നമഃ
 236. ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ
 237. ഓം ശ്രീകര്യുദാരായൈ നമഃ
 238. ഓം ധീകര്യൈ നമഃ
 239. ഓം ശംഭുമാനിതായൈ നമഃ
 240. ഓം ശംഭു മാനസികാമാതായൈ നമഃ || 240 ||
 241. ഓം ശരച്ചന്ദ്രമുഖ്യൈ നമഃ
 242. ഓം ശിഷ്ടായൈ നമഃ
 243. ഓം ശിവായൈ നമഃ
 244. ഓം നിരാകാരായൈ നമഃ
 245. ഓം നിർഗുണാംബായൈ നമഃ
 246. ഓം നിരാകുലായൈ നമഃ
 247. ഓം നിർലേപായൈ നമഃ
 248. ഓം നിസ്തുലായൈ നമഃ
 249. ഓം നിരവദ്യായൈ നമഃ
 250. ഓം നിരന്തരായൈ നമഃ
 251. ഓം നിഷ്കാരണായൈ നമഃ
 252. ഓം നിഷ്കലങ്കായൈ നമഃ
 253. ഓം നിത്യബുദ്ധായൈ നമഃ
 254. ഓം നിരീശ്വരായൈ നമഃ
 255. ഓം നീരാഗായൈ നമഃ
 256. ഓം രാഗമഥന്യൈ നമഃ
 257. ഓം നിർമദായൈ നമഃ
 258. ഓം മദനാശിന്യൈ നമഃ
 259. ഓം നിർമമായൈ നമഃ
 260. ഓം സമമായായൈ നമഃ
 261. ഓം അനന്യായൈ നമഃ
 262. ഓം ജഗദീശ്വര്യൈ നമഃ
 263. ഓം നിരോഗായൈ നമഃ
 264. ഓം നിരാബാധായൈ നമഃ
 265. ഓം നിജാനന്ദായൈ നമഃ
 266. ഓം നിരാശ്രയായൈ നമഃ
 267. ഓം നിത്യമുക്തായൈ നമഃ
 268. ഓം നിഗമമായൈ നമഃ
 269. ഓം നിത്യശുദ്ധായൈ നമഃ
 270. ഓം നിരുത്തമായൈ നമഃ || 270 ||
 271. ഓം നിർവ്യാധായൈ നമഃ
 272. ഓം വ്യാധിമഥനായൈ നമഃ
 273. ഓം നിഷ്ക്രിയായൈ നമഃ
 274. ഓം നിരുപപ്ലവായൈ നമഃ
 275. ഓം നിശ്ചിന്തായൈ നമഃ
 276. ഓം നിരഹങ്കാരായൈ നമഃ
 277. ഓം നിർമോഹായൈ നമഃ
 278. ഓം മോഹനാശിന്യൈ നമഃ
 279. ഓം നിർബാധായൈ നമഃ
 280. ഓം മമതാഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 281. ഓം നിഷ്പാപായൈ നമഃ
 282. ഓം അഭേദായൈ നമഃ
 283. ഓം സാക്ഷിരൂപായൈ നമഃ
 284. ഓം നിർഭേദായൈ നമഃ
 285. ഓം ഭേദനാശിന്യൈ നമഃ
 286. ഓം നിർനാശായൈ നമഃ
 287. ഓം നാശമഥന്യൈ നമഃ
 288. ഓം പുഷ്കലായൈ നമഃ
 289. ഓം ലോഭഹാരിണ്യൈ നമഃ
 290. ഓം നീലവേണ്യൈ നമഃ
 291. ഓം നിരാലംബായൈ നമഃ
 292. ഓം നിരപായായൈ നമഃ
 293. ഓം ഭയാപഹായൈ നമഃ
 294. ഓം നിസ്സന്ദേഹായൈ നമഃ
 295. ഓം സംശയജ്ഞ്യൈ നമഃ
 296. ഓം നിർഭവായൈ നമഃ
 297. ഓം നിരഞ്ജിതായൈ നമഃ
 298. ഓം സുഖപ്രദായൈ നമഃ
 299. ഓം ദുഷ്ടദൂരായൈ നമഃ
 300. ഓം നിർവികല്പായൈ നമഃ || 300 ||
 301. ഓം നിരത്യയായൈ നമഃ
 302. ഓം സർവജ്ഞാനായൈ നമഃ
 303. ഓം ദുഃഖഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 304. ഓം സമാനാധികവർജിതായൈ നമഃ
 305. ഓം സർവശക്തിമയ്യൈ നമഃ
 306. ഓം സർവമംഗലായൈ നമഃ
 307. ഓം സത്ഗതിപ്രദായൈ നമഃ
 308. ഓം സർവേശ്വര്യൈ നമഃ
 309. ഓം സർവമയ്യൈ നമഃ
 310. ഓം സർവതത്ത്വസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 311. ഓം മഹാമായായൈ നമഃ
 312. ഓം മഹാസത്വായൈ നമഃ
 313. ഓം മഹാബലായൈ നമഃ
 314. ഓം മഹാവീര്യായൈ നമഃ
 315. ഓം മഹാബുദ്ധ്യൈ നമഃ
 316. ഓം മഹൈശ്വര്യായൈ നമഃ
 317. ഓം മഹാഗത്യൈ നമഃ
 318. ഓം മനോന്മണ്യൈ നമഃ
 319. ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ
 320. ഓം മഹാപൂജ്യായൈ നമഃ
 321. ഓം മഹാസിദ്ധ്യൈ നമഃ
 322. ഓം മഹായോഗീശ്വരേശ്വര്യൈ നമഃ
 323. ഓം മഹാതന്ത്രായൈ നമഃ
 324. ഓം മഹാമന്ത്രായൈ നമഃ
 325. ഓം മഹായന്ത്രായൈ നമഃ
 326. ഓം മഹാസനായൈ നമഃ
 327. ഓം മഹായാഗക്രമാരാധ്യായൈ നമഃ
 328. ഓം മഹായോഗസമർചിതായൈ നമഃ
 329. ഓം പ്രകൃത്യൈ നമഃ
 330. ഓം വികൃത്യൈ നമഃ || 330 ||
 331. ഓം സർവഭൂതഹിതപ്രദായൈ നമഃ
 332. ഓം ശുച്യൈ നമഃ
 333. ഓം സ്വാഹായൈ നമഃ
 334. ഓം ഹിരണ്മയ്യൈ നമഃ
 335. ഓം ധന്യായൈ നമഃ
 336. ഓം സുതായൈ നമഃ
 337. ഓം സ്വധായൈ നമഃ
 338. ഓം ശ്രദ്ധായൈ നമഃ
 339. ഓം വിഭൂദിതായൈ നമഃ
 340. ഓം ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിവാത്മികായൈ നമഃ
 341. ഓം ദീപ്തായൈ നമഃ
 342. ഓം കാന്തായൈ നമഃ
 343. ഓം കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ
 344. ഓം ഭാവിതായൈ നമഃ
 345. ഓം അനുഗ്രഹപ്രദായൈ നമഃ
 346. ഓം ശിവപ്രിയായൈ നമഃ
 347. ഓം രമായൈ നമഃ
 348. ഓം അനഘായൈ നമഃ
 349. ഓം അമൃതായൈ നമഃ
 350. ഓം ആനന്ദരൂപിണ്യൈ നമഃ
 351. ഓം ലോകദുഃഖവിനാശിന്യൈ നമഃ
 352. ഓം കരുണായൈ നമഃ
 353. ഓം ധർമവർധിന്യൈ നമഃ
 354. ഓം പദ്മിന്യൈ നമഃ
 355. ഓം പദ്മഗന്ധിന്യൈ നമഃ
 356. ഓം സുപ്രസന്നായൈ നമഃ
 357. ഓം സുനന്ദിന്യൈ നമഃ
 358. ഓം പുണ്യഗന്ധായൈ നമഃ
 359. ഓം പ്രസാദാഭിമുഖ്യൈ നമഃ
 360. ഓം പ്രഭായൈ നമഃ || 360 ||
 361. ഓം ആഹ്ലാദജനന്യൈ നമഃ
 362. ഓം പുഷ്ടായൈ നമഃ
 363. ഓം ലോകമാതേന്ദുശീതലായൈ നമഃ
 364. ഓം പദ്മമാലാധരായൈ നമഃ
 365. ഓം അത്ഭുതായൈ നമഃ
 366. ഓം അർധചന്ദ്രവിഭൂഷിണ്യൈ നമഃ
 367. ഓം ആര്യവൈശ്യസഹോദര്യൈ നമഃ
 368. ഓം തുഷ്ട്യൈ നമഃ
 369. ഓം പുഷ്ട്യൈ നമഃ
 370. ഓം ശിവാരൂഢായൈ നമഃ
 371. ഓം ദാരിദ്രയവിനാശിന്യൈ നമഃ
 372. ഓം ശിവധാത്ര്യൈ നമഃ
 373. ഓം സ്വാമിന്യൈ നമഃ
 374. ഓം പ്രീതിപുഷ്കലായൈ നമഃ
 375. ഓം ആര്യായൈ നമഃ
 376. ഓം ശ്യാമായൈ നമഃ
 377. ഓം സത്യൈ നമഃ
 378. ഓം സൗമ്യായൈ നമഃ
 379. ഓം മംഗലദായിന്യൈ നമഃ
 380. ഓം ഭക്തകോടിപരാനന്ദായൈ നമഃ
 381. ഓം സിദ്ധിരൂപായൈ നമഃ
 382. ഓം വസുപ്രദായൈ നമഃ
 383. ഓം ഭാസ്കര്യൈ നമഃ
 384. ഓം ജ്ഞാനനിലയായൈ നമഃ
 385. ഓം ലലിതാംഗ്യൈ നമഃ
 386. ഓം യശസ്വിന്യൈ നമഃ
 387. ഓം ഊർജിതായൈ നമഃ
 388. ഓം സർവകാലസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 389. ഓം ദാരിദ്രയനാശിന്യൈ നമഃ
 390. ഓം സർവോപദ്രവഹാരിണ്യൈ നമഃ || 390 ||
 391. ഓം അന്നദായൈ നമഃ
 392. ഓം അന്നദാത്ര്യൈ നമഃ
 393. ഓം അച്യുദാനന്ദകാരിണ്യൈ നമഃ
 394. ഓം അനന്തായൈ നമഃ
 395. ഓം അച്യുതായൈ നമഃ
 396. ഓം വ്യക്തായൈ നമഃ
 397. ഓം വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 398. ഓം ശാരദംബോജഭദ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ
 399. ഓം അജയായൈ നമഃ
 400. ഓം ഭക്തവത്സലായൈ നമഃ
 401. ഓം ആശായൈ നമഃ
 402. ഓം ആശ്രിതായൈ നമഃ
 403. ഓം രമ്യായൈ നമഃ
 404. ഓം അവകാശസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 405. ഓം ആകാശമയപദ്മസ്ഥായൈ നമഃ
 406. ഓം അയോനിജായൈ നമഃ
 407. ഓം അബലായൈ നമഃ
 408. ഓം അഗജായൈ നമഃ
 409. ഓം ആത്മജായൈ നമഃ
 410. ഓം ആത്മഗോചരായൈ നമഃ
 411. ഓം അനാദ്യായൈ നമഃ
 412. ഓം ആദിദേവ്യൈ നമഃ
 413. ഓം ആദിത്യദയഭാസ്വരായൈ നമഃ
 414. ഓം കാർതേശ്വരമനോജ്ഞായൈ നമഃ
 415. ഓം കാലകണ്ഠനിഭസ്വരായൈ നമഃ
 416. ഓം ആധാരായൈ നമഃ
 417. ഓം ആത്മദയിതായൈ നമഃ
 418. ഓം അനീശായൈ നമഃ
 419. ഓം ആത്മരൂപിണ്യൈ നമഃ
 420. ഓം ഈശികായൈ നമഃ || 420 ||
 421. ഓം ഈശായൈ നമഃ
 422. ഓം ഈശാന്യൈ നമഃ
 423. ഓം ഈശ്വരൈശ്വര്യദായിന്യൈ നമഃ
 424. ഓം ഇന്ദുസുതായൈ നമഃ
 425. ഓം ഇന്ദുമാതായൈ നമഃ
 426. ഓം ഇന്ദ്രിയായൈ നമഃ
 427. ഓം ഇന്ദുമന്ദിരായൈ നമഃ
 428. ഓം ഇന്ദുബിംബസമാനാസ്യായൈ നമഃ
 429. ഓം ഇന്ദ്രിയാണാം വശങ്കര്യൈ നമഃ
 430. ഓം ഏകായൈ നമഃ
 431. ഓം ഏകവീരായൈ നമഃ
 432. ഓം ഏകാകാരൈകവൈഭവായൈ നമഃ
 433. ഓം ലോകത്രയസുസമ്പൂജ്യായൈ നമഃ
 434. ഓം ലോകത്രയപ്രസൂതിതായൈ നമഃ
 435. ഓം ലോകമാതായൈ നമഃ
 436. ഓം ജഗന്മാതായൈ നമഃ
 437. ഓം വർണാത്മായൈ നമഃ
 438. ഓം വർണനിലയായൈ നമഃ
 439. ഓം ഷോഡഷാക്ഷരരൂപിണ്യൈ നമഃ
 440. ഓം കാല്യൈ നമഃ
 441. ഓം കൃത്യായൈ നമഃ
 442. ഓം മഹാരാത്ര്യൈ നമഃ
 443. ഓം മോഹരാത്ര്യൈ നമഃ
 444. ഓം സുലോചനായൈ നമഃ
 445. ഓം കമനീയായൈ നമഃ
 446. ഓം കലാധാരായൈ നമഃ
 447. ഓം കാമിന്യൈ നമഃ
 448. ഓം വർണമാലിന്യൈ നമഃ
 449. ഓം കാശ്മീരദ്രവലിപ്താംഗ്യൈ നമഃ
 450. ഓം കാമ്യായൈ നമഃ || 450 ||
 451. ഓം കമലാർചിതായൈ നമഃ
 452. ഓം മാണിക്യഭാസാലങ്കാരായൈ നമഃ
 453. ഓം കനകായൈ നമഃ
 454. ഓം കനകപ്രദായൈ നമഃ
 455. ഓം കംബുഗ്രീവായൈ നമഃ
 456. ഓം കൃപായുക്തായൈ നമഃ
 457. ഓം കിശോര്യൈ നമഃ
 458. ഓം ലലാടിന്യൈ നമഃ
 459. ഓം കാലസ്ഥായൈ നമഃ
 460. ഓം നിമേഷായൈ നമഃ
 461. ഓം കാലദാത്ര്യൈ നമഃ
 462. ഓം കലാവത്യൈ നമഃ
 463. ഓം കാലജ്ഞായൈ നമഃ
 464. ഓം കാലമാതായൈ നമഃ
 465. ഓം കന്യകായൈ നമഃ
 466. ഓം ക്ലേശനാശിന്യൈ നമഃ
 467. ഓം കാലനേത്രായൈ നമഃ
 468. ഓം കലാവാണ്യൈ നമഃ
 469. ഓം കാലദായൈ നമഃ
 470. ഓം കാലവിഗ്രഹായൈ നമഃ
 471. ഓം കീർതിവർധിന്യൈ നമഃ
 472. ഓം കീർതിജ്ഞായൈ നമഃ
 473. ഓം കീർതിസ്ഥായൈ നമഃ
 474. ഓം കീർതിദായിന്യൈ നമഃ
 475. ഓം സുകീർതിതായൈ നമഃ
 476. ഓം കേശവാനന്ദകാരിണ്യൈ നമഃ
 477. ഓം കുമാര്യൈ നമഃ
 478. ഓം കുമുദാബായൈ നമഃ
 479. ഓം കർമഭഞ്ജന്യൈ നമഃ
 480. ഓം കൗമുദ്യൈ നമഃ || 480 ||
 481. ഓം കുമുദാനന്ദായൈ നമഃ
 482. ഓം കന്യകാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ
 483. ഓം കാലാംഗ്യൈ നമഃ
 484. ഓം കാലഭൂഷണായൈ നമഃ
 485. ഓം കപർദിന്യൈ നമഃ
 486. ഓം കോമലാംഗ്യൈ നമഃ
 487. ഓം കൃപാസിന്ധവേ നമഃ
 488. ഓം കൃപാമയ്യൈ നമഃ
 489. ഓം കഞ്ചസ്ഥായൈ നമഃ
 490. ഓം കഞ്ചവദനായൈ നമഃ
 491. ഓം കൂടസ്ഥായൈ നമഃ
 492. ഓം കുലരൂപിണ്യൈ നമഃ
 493. ഓം ലോകേശ്വര്യൈ നമഃ
 494. ഓം കുശലായൈ നമഃ
 495. ഓം കുലസംഭവായൈ നമഃ
 496. ഓം ചിതജ്ഞായൈ നമഃ
 497. ഓം ചിന്തിതപദായൈ നമഃ
 498. ഓം ചിന്തസ്ഥായൈ നമഃ
 499. ഓം ചിത്സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 500. ഓം ചമ്പകാപമനോജ്ഞായൈ നമഃ
 501. ഓം ചാരു ചമ്പകമാലിന്യൈ നമഃ
 502. ഓം ചണ്ഡസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 503. ഓം ചണ്ഡ്യൈ നമഃ
 504. ഓം ചൈതന്യഘനകേഹിന്യൈ നമഃ
 505. ഓം ചിതാനന്ദായൈ നമഃ
 506. ഓം ചിതാധാരായൈ നമഃ
 507. ഓം ചിതാകാരായൈ നമഃ
 508. ഓം ചിതാലയായൈ നമഃ
 509. ഓം ചബലാപാംഗലതികായൈ നമഃ
 510. ഓം ചന്ദ്രകോടിസുഭാസ്വരായൈ നമഃ || 510 ||
 511. ഓം ചിന്താമണിഗുണാധാരായൈ നമഃ
 512. ഓം ചിന്താമണിവിഭൂഷിതായൈ നമഃ
 513. ഓം ഭക്തചിന്താമണിലതായൈ നമഃ
 514. ഓം ചിന്താമണിസുമന്ദിരായൈ നമഃ
 515. ഓം ചാരുചന്ദനലിപ്താംഗ്യൈ നമഃ
 516. ഓം ചതുരായൈ നമഃ
 517. ഓം ചതുരാനനായൈ നമഃ
 518. ഓം ഛത്രദായൈ നമഃ
 519. ഓം ഛത്രദാര്യൈ നമഃ
 520. ഓം ചാരുചാമരവീജിതായൈ നമഃ
 521. ഓം ഭക്താനാം ഛത്രരൂപായൈ നമഃ
 522. ഓം ഛത്രഛായാകൃതാലയായൈ നമഃ
 523. ഓം ജഗജ്ജീവായൈ നമഃ
 524. ഓം ജഗദ്ധാത്ര്യൈ നമഃ
 525. ഓം ജഗദാനന്ദകാരിണ്യൈ നമഃ
 526. ഓം യജ്ഞരതായൈ നമഃ
 527. ഓം ജപയജ്ഞപരായണായൈ നമഃ
 528. ഓം യജ്ഞദായൈ നമഃ
 529. ഓം യജ്ഞഫലദായൈ നമഃ
 530. ഓം യജ്ഞസ്ഥാനകൃതാലയായൈ നമഃ
 531. ഓം യജ്ഞഭോക്ത്ര്യൈ നമഃ
 532. ഓം യജ്ഞരൂപായൈ നമഃ
 533. ഓം യജ്ഞവിഘ്നവിനാശിന്യൈ നമഃ
 534. ഓം കർമയോഗായൈ നമഃ
 535. ഓം കർമരൂപായൈ നമഃ
 536. ഓം കർമവിഘ്നവിനാശിന്യൈ നമഃ
 537. ഓം കർമദായൈ നമഃ
 538. ഓം കർമഫലദായൈ നമഃ
 539. ഓം കർമസ്ഥാനകൃതാലയായൈ നമഃ
 540. ഓം അകാലുഷ്യസുചാരിത്രായൈ നമഃ || 540 ||
 541. ഓം സർവകർമസമഞ്ചിതായൈ നമഃ
 542. ഓം ജയസ്ഥായൈ നമഃ
 543. ഓം ജയദായൈ നമഃ
 544. ഓം ജൈത്ര്യൈ നമഃ
 545. ഓം ജീവിതായൈ നമഃ
 546. ഓം ജയകാരിണ്യൈ നമഃ
 547. ഓം യശോദായൈ നമഃ
 548. ഓം യശസാമ്രാജ്യായൈ നമഃ
 549. ഓം യശോദാനന്ദകാരിണ്യൈ നമഃ
 550. ഓം ജ്വലിന്യൈ നമഃ
 551. ഓം ജ്വാലിന്യൈ നമഃ
 552. ഓം ജ്വാലായൈ നമഃ
 553. ഓം ജ്വലദ്പാവകസന്നിഭായൈ നമഃ
 554. ഓം ജ്വാലാമുഖ്യൈ നമഃ
 555. ഓം ജനാനന്ദായൈ നമഃ
 556. ഓം ജംബൂദ്വീപകൃതാലയായൈ നമഃ
 557. ഓം ജന്മദായൈ നമഃ
 558. ഓം ജന്മഹതായൈ നമഃ
 559. ഓം ജന്മന്യൈ നമഃ
 560. ഓം ജന്മരഞ്ജന്യൈ നമഃ
 561. ഓം ജനന്യൈ നമഃ
 562. ഓം ജന്മഭുവേ നമഃ
 563. ഓം വേദശാസ്ത്രപ്രദർശിന്യൈ നമഃ
 564. ഓം ജഗദംബായൈ നമഃ
 565. ഓം ജനിത്ര്യൈ നമഃ
 566. ഓം ജീവകാരുണ്യകാരിണ്യൈ നമഃ
 567. ഓം ജ്ഞാതിദായൈ നമഃ
 568. ഓം ജാതിദായൈ നമഃ
 569. ഓം ജാത്യൈ നമഃ
 570. ഓം ജ്ഞാനദായൈ നമഃ || 570 ||
 571. ഓം ജ്ഞാനഗോചരായൈ നമഃ
 572. ഓം ജ്ഞാനമയ്യൈ നമഃ
 573. ഓം ജ്ഞാനരൂപായൈ നമഃ
 574. ഓം ഈശ്വര്യൈ നമഃ
 575. ഓം ജ്ഞാനവിഗ്രഹായൈ നമഃ
 576. ഓം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനശാലിന്യൈ നമഃ
 577. ഓം ജപാപുഷ്പസമഷ്ടിതായൈ നമഃ
 578. ഓം ജിനജൈത്ര്യൈ നമഃ
 579. ഓം ജിനാധാരായൈ നമഃ
 580. ഓം ജപാകുസുമശോഭിതായൈ നമഃ
 581. ഓം തീർഥങ്കര്യൈ നമഃ
 582. ഓം നിരാധാരായൈ നമഃ
 583. ഓം ജിനമാതായൈ നമഃ
 584. ഓം ജിനേശ്വര്യൈ നമഃ
 585. ഓം അമലാംബരധാരിണ്യൈ നമഃ
 586. ഓം വിഷ്ണുവർദനമർദിന്യൈ നമഃ
 587. ഓം ശംഭുകോടിദുരാധർഷായൈ നമഃ
 588. ഓം സമുദ്രകോടിഗംഭീരായൈ നമഃ
 589. ഓം സൂര്യകോടിപ്രതീകാശായൈ നമഃ
 590. ഓം വായുകോടിമഹാബലായൈ നമഃ
 591. ഓം യമകോടിപരാക്രമായൈ നമഃ
 592. ഓം കാമകോടിഫലപ്രദായൈ നമഃ
 593. ഓം രതികോടിസുലാവണ്യായൈ നമഃ
 594. ഓം ചക്രകോടിസുരാജ്യദായൈ നമഃ
 595. ഓം പൃഥ്വികോടിക്ഷമാധാരായൈ നമഃ
 596. ഓം പദ്മകോടിനിഭാനനായൈ നമഃ
 597. ഓം അഗ്നികോടിഭയങ്കര്യൈ നമഃ
 598. ഓം ഈശാനാദികചിച്ഛക്ത്യൈ നമഃ
 599. ഓം ധനാധാരായൈ നമഃ
 600. ഓം ധനപ്രദായൈ നമഃ || 600 ||
 601. ഓം അണിമായൈ നമഃ
 602. ഓം മഹിമായൈ നമഃ
 603. ഓം പ്രാപ്ത്യൈ നമഃ
 604. ഓം കരിമായൈ നമഃ
 605. ഓം ലധിമായൈ നമഃ
 606. ഓം പ്രാകാമ്യായൈ നമഃ
 607. ഓം വശിത്വായൈ നമഃ
 608. ഓം ഈശിത്വായൈ നമഃ
 609. ഓം സിദ്ധിദായിന്യൈ നമഃ
 610. ഓം മഹിമാദിഗുണൈര്യുക്തായൈ നമഃ
 611. ഓം അണിമാദ്യഷ്ടസിദ്ധിദായൈ നമഃ
 612. ഓം യവനാംഗ്യൈ നമഃ
 613. ഓം ജനാദീനായൈ നമഃ
 614. ഓം അജരായൈ നമഃ
 615. ഓം ജരാവഹായൈ നമഃ
 616. ഓം താരിണ്യൈ നമഃ
 617. ഓം ത്രിഗുണായൈ നമഃ
 618. ഓം താരികായൈ നമഃ
 619. ഓം തുലസീനതായൈ നമഃ
 620. ഓം ത്രയീവിദ്യായൈ നമഃ
 621. ഓം ത്രയീമൂർത്യൈ നമഃ
 622. ഓം ത്രയജ്ഞായൈ നമഃ
 623. ഓം തുരീയായൈ നമഃ
 624. ഓം ത്രിഗുണേശ്വര്യൈ നമഃ
 625. ഓം ത്രിവിദായൈ നമഃ
 626. ഓം വിശ്വമാതായൈ നമഃ
 627. ഓം ത്രപാവത്യൈ നമഃ
 628. ഓം ത്രിദശാരാദ്യായൈ നമഃ
 629. ഓം ത്രിമൂർതിജനന്യൈ നമഃ
 630. ഓം ത്വരായൈ നമഃ || 630 ||
 631. ഓം ത്രിവർണായൈ നമഃ
 632. ഓം ത്രൈലോക്യായൈ നമഃ
 633. ഓം ത്രിദിവായൈ നമഃ
 634. ഓം ലോകപാവന്യൈ നമഃ
 635. ഓം ത്രിമൂർത്യൈ നമഃ
 636. ഓം ത്രിജനന്യൈ നമഃ
 637. ഓം ത്രിഭുവേ നമഃ
 638. ഓം താരായൈ നമഃ
 639. ഓം തപസ്വിന്യൈ നമഃ
 640. ഓം തരുണ്യൈ നമഃ
 641. ഓം താപസാരാധ്യായൈ നമഃ
 642. ഓം തപോനിഷ്ടായൈ നമഃ
 643. ഓം തമോപഹായൈ നമഃ
 644. ഓം തരുണായൈ നമഃ
 645. ഓം ത്രിദിവേശാനായൈ നമഃ
 646. ഓം തപ്തകാഞ്ചനസന്നിഭായൈ നമഃ
 647. ഓം താപസ്യൈ നമഃ
 648. ഓം താരാരൂപിണ്യൈ നമഃ
 649. ഓം തരുണാർകപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 650. ഓം താപജ്ഞ്യൈ നമഃ
 651. ഓം തർകികായൈ നമഃ
 652. ഓം തർകവിദ്യായൈ നമഃ
 653. ഓം അവിദ്യാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 654. ഓം ത്രിപുഷ്കരായൈ നമഃ
 655. ഓം ത്രികാലജ്ഞായൈ നമഃ
 656. ഓം ത്രൈലോക്യവ്യാപിനീശ്വര്യൈ നമഃ
 657. ഓം താപത്രയവിനാശിന്യൈ നമഃ
 658. ഓം തപസ്സിദ്ധിപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 659. ഓം ഗുണാരാധ്യായൈ നമഃ
 660. ഓം ഗുണാതീതായൈ നമഃ || 660 ||
 661. ഓം കുലീനായൈ നമഃ
 662. ഓം കുലനന്ദിന്യൈ നമഃ
 663. ഓം തീർഥരൂപായൈ നമഃ
 664. ഓം തീർഥകര്യൈ നമഃ
 665. ഓം ശോകദുഃഖവിനാശിന്യൈ നമഃ
 666. ഓം അദീനായൈ നമഃ
 667. ഓം ദീനവത്സലായൈ നമഃ
 668. ഓം ദീനാനാഥപ്രിയങ്കര്യൈ നമഃ
 669. ഓം ദയാത്മികായൈ നമഃ
 670. ഓം ദയാപൂർണായൈ നമഃ
 671. ഓം ദേവദാനവപൂജിതായൈ നമഃ
 672. ഓം ദക്ഷിണായൈ നമഃ
 673. ഓം ദക്ഷിണാരാധ്യായൈ നമഃ
 674. ഓം ദേവാനാം മോദകാരിണ്യൈ നമഃ
 675. ഓം ദാക്ഷായണ്യൈ നമഃ
 676. ഓം ദേവസുതായൈ നമഃ
 677. ഓം ദുർഗായൈ നമഃ
 678. ഓം ദുർഗതിനാശിന്യൈ നമഃ
 679. ഓം ഘോരാഗ്നിദാഹദമന്യൈ നമഃ
 680. ഓം ദുഃഖദുഃസ്വപ്നവാരിണ്യൈ നമഃ
 681. ഓം ശ്രീമയ്യൈ നമഃ
 682. ഓം ശ്രേഷ്ഠായൈ നമഃ
 683. ഓം ശ്രീകര്യൈ നമഃ
 684. ഓം ശ്രീവിഭാവര്യൈ നമഃ
 685. ഓം ശ്രീദായൈ നമഃ
 686. ഓം ശ്രീശായൈ നമഃ
 687. ഓം ശ്രീനിവാസായൈ നമഃ
 688. ഓം ശ്രീയുതായൈ നമഃ
 689. ഓം ശ്രീമത്യൈ നമഃ
 690. ഓം ധനദായൈ നമഃ || 690 ||
 691. ഓം ദാമിന്യൈ നമഃ
 692. ഓം ദയായൈ നമഃ
 693. ഓം ദാന്തായൈ നമഃ
 694. ഓം ധർമദായൈ നമഃ
 695. ഓം ശാന്തായൈ നമഃ
 696. ഓം ദാഡിമീകുസുമപ്രഭായൈ നമഃ
 697. ഓം ധരണ്യൈ നമഃ
 698. ഓം ധാരണ്യൈ നമഃ
 699. ഓം ധൈര്യായൈ നമഃ
 700. ഓം ധൈര്യദായൈ നമഃ
 701. ഓം ധനശാലിന്യൈ നമഃ
 702. ഓം ധനഞ്ജയായൈ നമഃ
 703. ഓം ധനാകാരായൈ നമഃ
 704. ഓം ധർമായൈ നമഃ
 705. ഓം ധാത്ര്യൈ നമഃ
 706. ഓം ദേദീപ്യമാനായൈ നമഃ
 707. ഓം ധർമിണ്യൈ നമഃ
 708. ഓം ദുരാവാരായൈ നമഃ
 709. ഓം ദുരാസദായൈ നമഃ
 710. ഓം നാനാരത്നവിചിത്രാംഗ്യൈ നമഃ
 711. ഓം നാനാഭരണമണ്ഡിതായൈ നമഃ
 712. ഓം നീരജാസ്യായൈ നമഃ
 713. ഓം നിരാതംഗായൈ നമഃ
 714. ഓം നവലാവണ്യസുന്ദര്യൈ നമഃ
 715. ഓം ദമനായൈ നമഃ
 716. ഓം നിധിതായൈ നമഃ
 717. ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 718. ഓം നിജായൈ നമഃ
 719. ഓം നിർണയസുന്ദര്യൈ നമഃ
 720. ഓം പരമായൈ നമഃ || 720 ||
 721. ഓം നിർവികാരായൈ നമഃ
 722. ഓം നിർവൈരായൈ നമഃ
 723. ഓം നിഖിലായൈ നമഃ
 724. ഓം പ്രമദായൈ നമഃ
 725. ഓം പ്രഥമായൈ നമഃ
 726. ഓം പ്രാജ്ഞായൈ നമഃ
 727. ഓം സർവപാവനപാവന്യൈ നമഃ
 728. ഓം സർവപ്രിയായൈ നമഃ
 729. ഓം സർവവ്രതായൈ നമഃ
 730. ഓം പാവനായൈ നമഃ
 731. ഓം പാപനാശിന്യൈ നമഃ
 732. ഓം വാസവ്യംശഭാഗായൈ നമഃ
 733. ഓം അപൂർവായൈ നമഃ
 734. ഓം പരഞ്ജ്യോതിസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 735. ഓം പരോക്ഷായൈ നമഃ
 736. ഓം പാരഗായൈ നമഃ
 737. ഓം കന്യായൈ നമഃ
 738. ഓം കന്യായൈ നമഃ
 739. ഓം പരിശുദ്ധായൈ നമഃ
 740. ഓം അപാരഗായൈ നമഃ
 741. ഓം പരാസിദ്ധ്യൈ നമഃ
 742. ഓം പരാഗത്യൈ നമഃ
 743. ഓം പശുപാശവിമോചന്യൈ നമഃ
 744. ഓം പദ്മഗന്ധായൈ നമഃ
 745. ഓം പദ്മാക്ഷ്യൈ നമഃ
 746. ഓം പരബ്രഹ്മസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 747. ഓം പദ്മകേസരമന്ദിരായൈ നമഃ
 748. ഓം പരബ്രഹ്മനിവാസിന്യൈ നമഃ
 749. ഓം പരമാനന്ദമുദിതായൈ നമഃ
 750. ഓം പൂർണപീഠനിവാസിന്യൈ നമഃ || 750 ||
 751. ഓം പരമേശ്യൈ നമഃ
 752. ഓം പൃഥ്വ്യൈ നമഃ
 753. ഓം പരചക്രനിവാസിന്യൈ നമഃ
 754. ഓം പരാവരായൈ നമഃ
 755. ഓം പരാവിദ്യായൈ നമഃ
 756. ഓം പരമാനന്ദദായിന്യൈ നമഃ
 757. ഓം വാഗ്രൂപായൈ നമഃ
 758. ഓം വാഗ്മയ്യൈ നമഃ
 759. ഓം വാഗ്ദായൈ നമഃ
 760. ഓം വാഗ്നേത്ര്യൈ നമഃ
 761. ഓം വാഗ്വിശാരദായൈ നമഃ
 762. ഓം ധീരൂപായൈ നമഃ
 763. ഓം ധീമയ്യൈ നമഃ
 764. ഓം ധീരായൈ നമഃ
 765. ഓം ധീദാത്ര്യൈ നമഃ
 766. ഓം ധീവിശാരദായൈ നമഃ
 767. ഓം ബൃന്ദാരകബൃന്ദവന്ദ്യായൈ നമഃ
 768. ഓം വൈശ്യബൃന്ദസഹോദര്യൈ നമഃ
 769. ഓം രാജരാജേശ്വരാർചിതായൈ നമഃ
 770. ഓം ഭക്തസർവാർഥസാധകായൈ നമഃ
 771. ഓം പണിഭൂഷായൈ നമഃ
 772. ഓം ബാലാപൂജായൈ നമഃ
 773. ഓം പ്രാണരൂപായൈ നമഃ
 774. ഓം പ്രിയംവദായൈ നമഃ
 775. ഓം ഭക്തിപ്രിയായൈ നമഃ
 776. ഓം ഭവാരാധ്യായൈ നമഃ
 777. ഓം ഭവേശ്യൈ നമഃ
 778. ഓം ഭയനാശിന്യൈ നമഃ
 779. ഓം ഭവേശ്വര്യൈ നമഃ
 780. ഓം ഭദ്രമുഖ്യൈ നമഃ || 780 ||
 781. ഓം ഭവമാതായൈ നമഃ
 782. ഓം ഭവായൈ നമഃ
 783. ഓം ഭട്ടാരികായൈ നമഃ
 784. ഓം ഭവാഗമ്യായൈ നമഃ
 785. ഓം ഭവകണ്ടകനാശിന്യൈ നമഃ
 786. ഓം ഭവാനന്ദായൈ നമഃ
 787. ഓം ഭാവനീയായൈ നമഃ
 788. ഓം ഭൂതപഞ്ചകവാസിന്യൈ നമഃ
 789. ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ
 790. ഓം ഭൂദാത്ര്യൈ നമഃ
 791. ഓം ഭൂതേശ്യൈ നമഃ
 792. ഓം ഭൂതരൂപിണ്യൈ നമഃ
 793. ഓം ഭൂതസ്ഥായൈ നമഃ
 794. ഓം ഭൂതമാതായൈ നമഃ
 795. ഓം ഭൂതജ്ഞായൈ നമഃ
 796. ഓം ഭവമോചന്യൈ നമഃ
 797. ഓം ഭക്തശോകതമോഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 798. ഓം ഭവഭാരവിനാശിന്യൈ നമഃ
 799. ഓം ഭൂഗോപചാരകുശലായൈ നമഃ
 800. ഓം ദാത്ര്യൈ നമഃ
 801. ഓം ഭൂചര്യൈ നമഃ
 802. ഓം ഭീതിഹായൈ നമഃ
 803. ഓം ഭക്തിരമ്യായൈ നമഃ
 804. ഓം ഭക്താനാമിഷ്ടദായിന്യൈ നമഃ
 805. ഓം ഭക്താനുകമ്പിന്യൈ നമഃ
 806. ഓം ഭീമായൈ നമഃ
 807. ഓം ഭക്താനാമാർതിനാശിന്യൈ നമഃ
 808. ഓം ഭാസ്വരായൈ നമഃ
 809. ഓം ഭാസ്വത്യൈ നമഃ
 810. ഓം ഭീത്യൈ നമഃ || 810 ||
 811. ഓം ഭാസ്വദുത്ഥാനശാലിന്യൈ നമഃ
 812. ഓം ഭൂതിദായൈ നമഃ
 813. ഓം ഭൂതിരൂപായൈ നമഃ
 814. ഓം ഭൂതികായൈ നമഃ
 815. ഓം ഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ
 816. ഓം മഹാജിഹ്വായൈ നമഃ
 817. ഓം മഹാദംഷ്ട്രായൈ നമഃ
 818. ഓം മണിപൂരനിവാസിന്യൈ നമഃ
 819. ഓം മാനസ്യൈ നമഃ
 820. ഓം മാനദായൈ നമഃ
 821. ഓം മനഃചക്ഷുരഗോചരായൈ നമഃ
 822. ഓം മഹാകുണ്ഡലിന്യൈ നമഃ
 823. ഓം മാതായൈ നമഃ
 824. ഓം മഹാശത്രുവിനാശിന്യൈ നമഃ
 825. ഓം മഹാമോഹാന്തകാരജ്ഞായൈ നമഃ
 826. ഓം മഹാമോക്ഷപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 827. ഓം മഹാശക്ത്യൈ നമഃ
 828. ഓം മഹാവിര്യായൈ നമഃ
 829. ഓം മഹിഷാസുരമർദിന്യൈ നമഃ
 830. ഓം മധുരായൈ നമഃ
 831. ഓം മേധായൈ നമഃ
 832. ഓം മേധ്യായൈ നമഃ
 833. ഓം മഹാവൈഭവവർധിന്യൈ നമഃ
 834. ഓം മഹാവ്രതായൈ നമഃ
 835. ഓം മഹാമൂർതായൈ നമഃ
 836. ഓം മുക്തികാമ്യാർഥസിദ്ധിദായൈ നമഃ
 837. ഓം മഹനീയായൈ നമഃ
 838. ഓം മാനനീയായൈ നമഃ
 839. ഓം മഹാദുഃഖവിനാശിന്യൈ നമഃ
 840. ഓം മുക്താഹാരാലതോഭേതായൈ നമഃ || 840 ||
 841. ഓം മത്തമാതംഗകാമിന്യൈ നമഃ
 842. ഓം മഹാഘോരായൈ നമഃ
 843. ഓം മന്ത്രമാതായൈ നമഃ
 844. ഓം മഹാചോരഭയാപഹായൈ നമഃ
 845. ഓം മഹാസൂക്ഷ്മായൈ നമഃ
 846. ഓം മകരാകൃതികുണ്ഡലായൈ നമഃ
 847. ഓം മഹാപ്രഭായൈ നമഃ
 848. ഓം മഹാചിന്ത്യായൈ നമഃ
 849. ഓം മഹാമന്ത്രമഹൗഷധ്യൈ നമഃ
 850. ഓം മണിമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
 851. ഓം മണിമാലാവിരാജിതായൈ നമഃ
 852. ഓം മനോരമായൈ നമഃ
 853. ഓം മഹാരൂപായൈ നമഃ
 854. ഓം രാജ്ഞ്യൈ നമഃ
 855. ഓം രാജീവലോചനായൈ നമഃ
 856. ഓം വിദ്യാർഥിന്യൈ നമഃ
 857. ഓം രമാമാതായൈ നമഃ
 858. ഓം വിഷ്ണുരൂപായൈ നമഃ
 859. ഓം വീരേശ്വര്യൈ നമഃ
 860. ഓം വരദായൈ നമഃ
 861. ഓം വിശാലനയനോത്പലായൈ നമഃ
 862. ഓം വീരസുതായൈ നമഃ
 863. ഓം വീരവന്ദ്യായൈ നമഃ
 864. ഓം വിശ്വഭുവേ നമഃ
 865. ഓം വീരനന്ദിന്യൈ നമഃ
 866. ഓം വിശ്വേശ്വര്യൈ നമഃ
 867. ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ
 868. ഓം വിഷ്ണുമായാവിമോഹിന്യൈ നമഃ
 869. ഓം വിഖ്യാതായൈ നമഃ
 870. ഓം വിലസത്കചായൈ നമഃ || 870 ||
 871. ഓം ബ്രഹ്മേശ്യൈ നമഃ
 872. ഓം ബ്രഹ്മരൂപിണ്യൈ നമഃ
 873. ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യായൈ നമഃ
 874. ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ
 875. ഓം വിശ്വായൈ നമഃ
 876. ഓം വിശ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 877. ഓം വിശ്വവന്ദ്യായൈ നമഃ
 878. ഓം വിശ്വശക്ത്യൈ നമഃ
 879. ഓം വീരായൈ നമഃ
 880. ഓം വിചക്ഷണായൈ നമഃ
 881. ഓം ബാലായൈ നമഃ
 882. ഓം ബാലികായൈ നമഃ
 883. ഓം ബിന്ദുസ്ഥായൈ നമഃ
 884. ഓം വിശ്വപാശവിമോചന്യൈ നമഃ
 885. ഓം ശിശുപ്രായായൈ നമഃ
 886. ഓം വൈദ്യവിദ്യായൈ നമഃ
 887. ഓം ശീലാശീലപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 888. ഓം ക്ഷേത്രായൈ നമഃ
 889. ഓം ക്ഷേമങ്കര്യൈ നമഃ
 890. ഓം വൈശ്യായൈ നമഃ
 891. ഓം ആര്യവൈശ്യകുലേശ്വര്യൈ നമഃ
 892. ഓം കുസുമശ്രേഷ്ഠിസത്പുത്ര്യൈ നമഃ
 893. ഓം കുസുമാംബാകുമാരികായൈ നമഃ
 894. ഓം ബാലനഗരസമ്പൂജ്യായൈ നമഃ
 895. ഓം വിരൂപാക്ഷസഹോദര്യൈ നമഃ
 896. ഓം സർവസിദ്ധേശ്വരാരാദ്യായൈ നമഃ
 897. ഓം സർവാഭീഷ്ടഫലപ്രദായൈ നമഃ
 898. ഓം സർവദുഃഖപ്രശമന്യൈ നമഃ
 899. ഓം സർവരക്ഷാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 900. ഓം വിഭുദായൈ നമഃ || 900 ||
 901. ഓം വിഷ്ണുസങ്കല്പായൈ നമഃ
 902. ഓം വിജ്ഞാനഘനരൂപിണ്യൈ നമഃ
 903. ഓം വിചിത്രിണ്യൈ നമഃ
 904. ഓം വിഷ്ണുപൂജ്യായൈ നമഃ
 905. ഓം വിഷ്ണുമായാവിലാസിന്യൈ നമഃ
 906. ഓം വൈശ്യദാത്ര്യൈ നമഃ
 907. ഓം വൈശ്യഗോത്രായൈ നമഃ
 908. ഓം വൈശ്യഗോത്രവിവർധിന്യൈ നമഃ
 909. ഓം വൈശ്യഭോജനസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ
 910. ഓം മഹാസങ്കല്പരൂപിണ്യൈ നമഃ
 911. ഓം സന്ധ്യായൈ നമഃ
 912. ഓം വിനോദിന്യൈ നമഃ
 913. ഓം സത്യജ്ഞാനപ്രബോധിന്യൈ നമഃ
 914. ഓം വികാരരഹിതാമാതായൈ നമഃ
 915. ഓം വിജയായൈ നമഃ
 916. ഓം വിശ്വസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 917. ഓം തത്ത്വജ്ഞായൈ നമഃ
 918. ഓം തത്വാകാരായൈ നമഃ
 919. ഓം തത്ത്വമർഥസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 920. ഓം തപഃസ്വാധ്യായനിരതായൈ നമഃ
 921. ഓം തപസ്വീജനസന്നുതായൈ നമഃ
 922. ഓം വിപുലായൈ നമഃ
 923. ഓം വിന്ധ്യവാസിന്യൈ നമഃ
 924. ഓം നഗരേശ്വരമാനിതായൈ നമഃ
 925. ഓം കമലാദേവിസമ്പൂജ്യായൈ നമഃ
 926. ഓം ജനാർദനസുപൂജിതായൈ നമഃ
 927. ഓം വന്ദിതായൈ നമഃ
 928. ഓം വരരൂപായൈ നമഃ
 929. ഓം മതിതായൈ നമഃ
 930. ഓം മത്തകാശിന്യൈ നമഃ || 930 ||
 931. ഓം മാധവ്യൈ നമഃ
 932. ഓം മാലിന്യൈ നമഃ
 933. ഓം മാന്യായൈ നമഃ
 934. ഓം മഹാപാതകനാശിന്യൈ നമഃ
 935. ഓം വരായൈ നമഃ
 936. ഓം വരവർണിന്യൈ നമഃ
 937. ഓം വാരിതാകാരവർഷിണ്യൈ നമഃ
 938. ഓം സത്കീർതിഗുണസമ്പന്നായൈ നമഃ
 939. ഓം വൈശ്യലോകവശങ്കര്യൈ നമഃ
 940. ഓം തത്വാസനായൈ നമഃ
 941. ഓം തപോഫലായൈ നമഃ
 942. ഓം തരുണാദിത്യപാടലായൈ നമഃ
 943. ഓം തന്ത്രസാരായൈ നമഃ
 944. ഓം തന്ത്രമാതായൈ നമഃ
 945. ഓം തപോലോകനിവാസിന്യൈ നമഃ
 946. ഓം തന്ത്രസ്ഥായൈ നമഃ
 947. ഓം തന്ത്രസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 948. ഓം തന്ത്രമാർഗപ്രദർശിന്യൈ നമഃ
 949. ഓം സർവസമ്പത്തിജനന്യൈ നമഃ
 950. ഓം സത്പഥായൈ നമഃ
 951. ഓം സകലേഷ്ടദായൈ നമഃ
 952. ഓം അസമാനായൈ നമഃ
 953. ഓം സാമദേവ്യൈ നമഃ
 954. ഓം സമർഹായൈ നമഃ
 955. ഓം സകലസ്തുതായൈ നമഃ
 956. ഓം സനകാദിമുനിദ്യേയായൈ നമഃ
 957. ഓം സർവശാസ്ത്രാർഥഗോചരായൈ നമഃ
 958. ഓം സദാശിവായൈ നമഃ
 959. ഓം സമുത്തീർണായൈ നമഃ
 960. ഓം സാത്വികായൈ നമഃ || 960 ||
 961. ഓം ശാന്തരൂപിണ്യൈ നമഃ
 962. ഓം സർവവേദാന്തനിലയായൈ നമഃ
 963. ഓം സമയായൈ നമഃ
 964. ഓം സർവതോമുഖ്യൈ നമഃ
 965. ഓം സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥായൈ നമഃ
 966. ഓം സർവചൈതന്യരൂപിണ്യൈ നമഃ
 967. ഓം സർവദോഷവിനിർമുക്തായൈ നമഃ
 968. ഓം സച്ചിദാനന്ദരൂപിണ്യൈ നമഃ
 969. ഓം സർവവിശ്വംബരായൈ നമഃ
 970. ഓം സർവജ്ഞാനവിശാരദായൈ നമഃ
 971. ഓം വിദ്യാവിദ്യാകര്യൈ നമഃ
 972. ഓം വിദ്യായൈ നമഃ
 973. ഓം വിദ്യാവിദ്യപ്രബോധിന്യൈ നമഃ
 974. ഓം വിമലായൈ നമഃ
 975. ഓം വിഭവായൈ നമഃ
 976. ഓം വേദ്യായൈ നമഃ
 977. ഓം വിശ്വസ്ഥായൈ നമഃ
 978. ഓം വിവിതോജ്വലായൈ നമഃ
 979. ഓം വീരഹത്യപ്രശമന്യൈ നമഃ
 980. ഓം വിനമ്രജനപാലിന്യൈ നമഃ
 981. ഓം വീരമധ്യായൈ നമഃ
 982. ഓം വിരാട്രൂപായൈ നമഃ
 983. ഓം വിതന്ത്രായൈ നമഃ
 984. ഓം വിശ്വനായികായൈ നമഃ
 985. ഓം വിശ്വംബരായൈ നമഃ
 986. ഓം സമാരാധ്യായൈ നമഃ
 987. ഓം വിക്രമായൈ നമഃ
 988. ഓം വിശ്വമംഗലായൈ നമഃ
 989. ഓം വിനായക്യൈ നമഃ
 990. ഓം വാസവ്യൈ നമഃ || 990 ||
 991. ഓം നിരഞ്ജനായൈ നമഃ
 992. ഓം കന്യകാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ
 993. ഓം നിത്യകർമഫലപ്രദായൈ നമഃ
 994. ഓം നിത്യമംഗലരൂപിണ്യൈ നമഃ
 995. ഓം ക്ഷേത്രപാലസമർചിതായൈ നമഃ
 996. ഓം ഗ്രഹപീഡാനിവാരിണ്യൈ നമഃ
 997. ഓം ക്ഷേമകാരുണ്യകാരിണ്യൈ നമഃ
 998. ഓം രുദ്രലക്ഷണധാരിണ്യൈ നമഃ
 999. ഓം സർവാനന്ദമയ്യൈ നമഃ
 1000. ഓം ഭദ്രായൈ നമഃ
 1001. ഓം വൈശ്യസൗഖ്യപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 1002. ഓം നിത്യാനന്ദസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
 1003. ഓം വൈശ്യസമ്പത്പ്രദായിന്യൈ നമഃ
 1004. ഓം വൈശ്യാകുലോദ്ഭാവായൈ നമഃ
 1005. ഓം ക്ഷേത്രജ്യേഷ്ഠാചലസ്ഥിതായൈ നമഃ
 1006. ഓം ശ്രീമന്ത്രപുരവാസിന്യൈ നമഃ
 1007. ഓം സൗമംഗല്യാദിദേവതായൈ നമഃ
 1008. ഓം ശ്രീകന്യകാപരമേശ്വര്യൈ നമഃ || 1008 ||


|| ഇതി ശ്രീ വാസവി കന്യകാ പരമേശ്വരി സഹസ്രനാമാവളിഃ സമ്പൂർണം ||