श्री गायत्री सहस्रनामावळिः

field_imag_alt

श्री गायत्री सहस्रनामावळिः

 1. ॐ तत्काररूपायै नमः
 2. ॐ तत्वज्ञायै नमः
 3. ॐ तत्पदार्थस्वरूपिण्यै नमः
 4. ॐ तपस्स्वाध्यायनिरतायै नमः
 5. ॐ तपस्विजनसन्नुतायै नमः
 6. ॐ तत्कीर्तिगुणसंपन्नायै नमः
 7. ॐ तथ्यवाचे नमः
 8. ॐ तपोनिधये नमः
 9. ॐ तत्वोपदेशसंबंधायै नमः
 10. ॐ तपोलोकनिवासिन्यै नमः
 11. ॐ तरुणादित्यसंकाशायै नमः
 12. ॐ तप्तकांचनभूषणायै नमः
 13. ॐ तमोपहारिण्यै नमः
 14. ॐ तंत्र्यै नमः
 15. ॐ तारिण्यै नमः
 16. ॐ ताररूपिण्यै नमः
 17. ॐ तलादिभुवनांतस्थायै नमः
 18. ॐ तर्कशास्त्रविधायिन्यै नमः
 19. ॐ तंत्रसारायै नमः
 20. ॐ तंत्रमात्रे नमः
 21. ॐ तंत्रमार्गप्रदर्शिन्यै नमः
 22. ॐ तत्वायै नमः
 23. ॐ तंत्रविधानज्ञायै नमः
 24. ॐ तंत्रस्थायै नमः
 25. ॐ तंत्रसाक्षिण्यै नमः
 26. ॐ तदेकध्याननिरतायै नमः
 27. ॐ तत्वज्ञानप्रबोधिन्यै नमः
 28. ॐ तन्नाममंत्रसुप्रीतायै नमः
 29. ॐ तपस्वीजनसेवितायै नमः
 30. ॐ सकाररूपायै नमः
 31. ॐ सावित्र्यै नमः
 32. ॐ सर्वरूपायै नमः
 33. ॐ सनातन्यै नमः
 34. ॐ संसारदुःखशमन्यै नमः
 35. ॐ सर्वयागफलप्रदायै नमः
 36. ॐ सकलायै नमः
 37. ॐ सत्यसंकल्पायै नमः
 38. ॐ सत्यायै नमः
 39. ॐ सत्यप्रदायिन्यै नमः
 40. ॐ संतोषजनन्यै नमः
 41. ॐ सारायै नमः
 42. ॐ सत्यलोकनिवासिन्यै नमः
 43. ॐ समुद्रतनयाराध्यायै नमः
 44. ॐ सामगानप्रियायै नमः
 45. ॐ सत्यै नमः
 46. ॐ समान्यै नमः
 47. ॐ सामदेव्यै नमः
 48. ॐ समस्तसुरसेवितायै नमः
 49. ॐ सर्वसंपत्तिजनन्यै नमः
 50. ॐ सद्गुणायै नमः
 51. ॐ सकलेष्टदायै नमः
 52. ॐ सनकादिमुनिध्येयायै नमः
 53. ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः
 54. ॐ साध्यायै नमः
 55. ॐ सिद्धायै नमः
 56. ॐ सुधावासायै नमः
 57. ॐ सिद्ध्यै नमः
 58. ॐ साध्यप्रदायिन्यै नमः
 59. ॐ सद्युगाराध्यनिलयायै नमः
 60. ॐ समुत्तीर्णायै नमः
 61. ॐ सदाशिवायै नमः
 62. ॐ सर्ववेदांतनिलयायै नमः
 63. ॐ सर्वशास्त्रार्थगोचरायै नमः
 64. ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः
 65. ॐ सर्वज्ञायै नमः
 66. ॐ सर्वतोमुख्यै नमः
 67. ॐ समयायै नमः
 68. ॐ समयाचारायै नमः
 69. ॐ सद्सद्ग्रंथिभेदिन्यै नमः
 70. ॐ सप्तकोटिमहामंत्रमात्रे नमः
 71. ॐ सर्वप्रदायिन्यै नमः
 72. ॐ सगुणायै नमः
 73. ॐ संभ्रमायै नमः
 74. ॐ साक्षिण्यै नमः
 75. ॐ सर्वचैतन्यरूपिण्यै नमः
 76. ॐ सत्कीर्तये नमः
 77. ॐ सात्विकायै नमः
 78. ॐ साध्व्यै नमः
 79. ॐ सच्चिदानंदस्वरूपिण्यै नमः
 80. ॐ संकल्परूपिण्यै नमः
 81. ॐ संध्यायै नमः
 82. ॐ सालग्रामनिवासिन्यै नमः
 83. ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः
 84. ॐ सत्यज्ञानप्रबोधिन्यै नमः
 85. ॐ विकाररूपायै नमः
 86. ॐ विप्रश्रियै नमः
 87. ॐ विप्राराधनतत्परायै नमः
 88. ॐ विप्रप्रियायै नमः
 89. ॐ विप्रकल्याण्यै नमः
 90. ॐ विप्रवाक्यस्वरूपिण्यै नमः
 91. ॐ विप्रमंदिरमध्यस्थायै नमः
 92. ॐ विप्रवादविनोदिन्यै नमः
 93. ॐ विप्रोपाधिविनिर्भेत्रे नमः
 94. ॐ विप्रहत्याविमोचन्यै नमः
 95. ॐ विप्रत्रात्रे नमः
 96. ॐ विप्रगात्रायै नमः
 97. ॐ विप्रगोत्रविवर्धिन्यै नमः
 98. ॐ विप्रभोजनसंतुष्टायै नमः
 99. ॐ विष्णुरूपायै नमः
 100. ॐ विनोदिन्यै नमः
 101. ॐ विष्णुमायायै नमः
 102. ॐ विष्णुवंद्यायै नमः
 103. ॐ विष्णुगर्भायै नमः
 104. ॐ विचित्रिण्यै नमः
 105. ॐ वैष्णव्यै नमः
 106. ॐ विष्णुभगिन्यै नमः
 107. ॐ विष्णुमायाविलासिन्यै नमः
 108. ॐ विकाररहितायै नमः
 109. ॐ विश्वविज्ञानघनरूपिण्यै नमः
 110. ॐ विबुधायै नमः
 111. ॐ विष्णुसंकल्पायै नमः
 112. ॐ विश्वामित्रप्रसादिन्यै नमः
 113. ॐ विष्णुचैतन्यनिलयायै नमः
 114. ॐ विष्णुस्वायै नमः
 115. ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः
 116. ॐ विवेकिन्यै नमः
 117. ॐ वियद्रूपायै नमः
 118. ॐ विजयायै नमः
 119. ॐ विश्वमोहिन्यै नमः
 120. ॐ विद्याधर्यै नमः
 121. ॐ विधानज्ञायै नमः
 122. ॐ वेदतत्वार्थरूपिण्यै नमः
 123. ॐ विरूपाक्ष्यै नमः
 124. ॐ विराड्रूपायै नमः
 125. ॐ विक्रमायै नमः
 126. ॐ विश्वमंगलायै नमः
 127. ॐ विश्वंभरासमाराध्यायै नमः
 128. ॐ विश्वभ्रमणकारिण्यै नमः
 129. ॐ विनायक्यै नमः
 130. ॐ विनोदस्थायै नमः
 131. ॐ वीरगोष्ठीविवर्धिन्यै नमः
 132. ॐ विवाहरहितायै नमः
 133. ॐ विंध्यायै नमः
 134. ॐ विंध्याचलनिवासिन्यै नमः
 135. ॐ विद्याविद्याकर्यै नमः
 136. ॐ विद्यायै नमः
 137. ॐ विद्याविद्याप्रबोधिन्यै नमः
 138. ॐ विमलायै नमः
 139. ॐ विभवायै नमः
 140. ॐ वेद्यायै नमः
 141. ॐ विश्वस्थायै नमः
 142. ॐ विविधोज्ज्वलायै नमः
 143. ॐ वीरमध्यायै नमः
 144. ॐ वरारोहायै नमः
 145. ॐ वितंत्रायै नमः
 146. ॐ विश्वनायिकायै नमः
 147. ॐ वीरहत्याप्रशमन्यै नमः
 148. ॐ विनम्रजनपालिन्यै नमः
 149. ॐ वीरधिये नमः
 150. ॐ विविधाकारायै नमः
 151. ॐ विरोधिजननाशिन्यै नमः
 152. ॐ तुकाररूपायै नमः
 153. ॐ तुर्यश्रियै नमः
 154. ॐ तुलसीवनवासिन्यै नमः
 155. ॐ तुरंग्यै नमः
 156. ॐ तुरंगारूढायै नमः
 157. ॐ तुलादानफलप्रदायै नमः
 158. ॐ तुलामाघस्नानतुष्टायै नमः
 159. ॐ तुष्टिपुष्टिप्रदायिन्यै नमः
 160. ॐ तुरंगमप्रसंतुष्टायै नमः
 161. ॐ तुलितायै नमः
 162. ॐ तुल्यमध्यगायै नमः
 163. ॐ तुंगोत्तुंगायै नमः
 164. ॐ तुंगकुचायै नमः
 165. ॐ तुहिनाचलसंस्थितायै नमः
 166. ॐ तुंबुरादिस्तुतिप्रीतायै नमः
 167. ॐ तुषारशिखरीश्वर्यै नमः
 168. ॐ तुष्टायै नमः
 169. ॐ तुष्टिजनन्यै नमः
 170. ॐ तुष्टलोकनिवासिन्यै नमः
 171. ॐ तुलाधारायै नमः
 172. ॐ तुलामध्यायै नमः
 173. ॐ तुलस्थायै नमः
 174. ॐ तुर्यरूपिण्यै नमः
 175. ॐ तुरीयगुणगंभीरायै नमः
 176. ॐ तुर्यनादस्वरूपिण्यै नमः
 177. ॐ तुर्यविद्यालास्यतुष्टायै नमः
 178. ॐ तुर्यशास्त्रार्थवादिन्यै नमः
 179. ॐ तुरीयशास्त्रतत्वज्ञायै नमः
 180. ॐ तूर्यवादविनोदिन्यै नमः
 181. ॐ तूर्यनादांतनिलयायै नमः
 182. ॐ तूर्यानंदस्वरूपिण्यै नमः
 183. ॐ तुरीयभक्तिजनन्यै नमः
 184. ॐ तुर्यमार्गप्रदर्शिन्यै नमः
 185. ॐ वकाररूपायै नमः
 186. ॐ वागीश्यै नमः
 187. ॐ वरेण्यायै नमः
 188. ॐ वरसंविधायै नमः
 189. ॐ वरायै नमः
 190. ॐ वरिष्ठायै नमः
 191. ॐ वैदेह्यै नमः
 192. ॐ वेदशास्त्रप्रदर्शिन्यै नमः
 193. ॐ विकल्पशमन्यै नमः
 194. ॐ वाण्यै नमः
 195. ॐ वांछितार्थफलप्रदायै नमः
 196. ॐ वयस्थायै नमः
 197. ॐ वयोमध्यायै नमः
 198. ॐ वयोवस्थावर्जितायै नमः
 199. ॐ वंदिन्यै नमः
 200. ॐ वादिन्यै नमः
 201. ॐ वर्यायै नमः
 202. ॐ वाङ्मय्यै नमः
 203. ॐ वीरवंदितायै नमः
 204. ॐ वानप्रस्थाश्रमस्थायै नमः
 205. ॐ वनदुर्गायै नमः
 206. ॐ वनालयायै नमः
 207. ॐ वनजाक्ष्यै नमः
 208. ॐ वनचर्यै नमः
 209. ॐ वनितायै नमः
 210. ॐ विश्वमोहिन्यै नमः
 211. ॐ वशिष्ठवामदेवादिवंद्यायै नमः
 212. ॐ वंद्यस्वरूपिण्यै नमः
 213. ॐ वैद्यायै नमः
 214. ॐ वैद्यचिकित्सायै नमः
 215. ॐ वसुंधरायै नमः
 216. ॐ वषट्कार्यै नमः
 217. ॐ वसुत्रात्रे नमः
 218. ॐ वसुमात्रे नमः
 219. ॐ वसुजन्मविमोचन्यै नमः
 220. ॐ वसुप्रदायै नमः
 221. ॐ वासुदेव्यै नमः
 222. ॐ वासुदेवमनोहर्यै नमः
 223. ॐ वासवार्चितपादश्रियै नमः
 224. ॐ वासवारिविनाशिन्यै नमः
 225. ॐ वागीश्यै नमः
 226. ॐ वाङ्मनस्थायिन्यै नमः
 227. ॐ वशिन्यै नमः
 228. ॐ वनवासभुवे नमः
 229. ॐ वामदेव्यै नमः
 230. ॐ वरारोहायै नमः
 231. ॐ वाद्यघोषणतत्परायै नमः
 232. ॐ वाचस्पतिसमाराध्यायै नमः
 233. ॐ वेदमात्रे नमः
 234. ॐ रेकाररूपायै नमः
 235. ॐ रेवायै नमः
 236. ॐ रेवातीरनिवासिन्यै नमः
 237. ॐ राजीवलोचनायै नमः
 238. ॐ रामायै नमः
 239. ॐ रागिण्यै नमः
 240. ॐ रतिवंदिताय नमः
 241. ॐ रमण्यै नमः
 242. ॐ रामजप्त्र्यै नमः
 243. ॐ राज्यपायै नमः
 244. ॐ रजिताद्रिगायै नमः
 245. ॐ राकिण्यै नमः
 246. ॐ रेवत्यै नमः
 247. ॐ रक्षायै नमः
 248. ॐ रुद्रजन्मायै नमः
 249. ॐ रजस्वलायै नमः
 250. ॐ रेणुकारमण्यै नमः
 251. ॐ रम्यायै नमः
 252. ॐ रतिवृद्धायै नमः
 253. ॐ रतायै नमः
 254. ॐ रत्यै नमः
 255. ॐ रावणानंदसंधायिन्यै नमः
 256. ॐ राजश्रियै नमः
 257. ॐ राजशेखर्यै नमः
 258. ॐ रणमध्यायै नमः
 259. ॐ रधारूढायै नमः
 260. ॐ रविकोटिअसमप्रभायै नमः
 261. ॐ रविमंडलमध्यस्थायै नमः
 262. ॐ रजन्यै नमः
 263. ॐ रविलोचनायै नमः
 264. ॐ रथांगपाण्यै नमः
 265. ॐ रक्षोघ्न्यै नमः
 266. ॐ रागिण्यै नमः
 267. ॐ रावणार्चितायै नमः
 268. ॐ रंभादिकन्यकाराध्यायै नमः
 269. ॐ राज्यदायै नमः
 270. ॐ रम्यायै नमः
 271. ॐ राजवर्धिन्यै नमः
 272. ॐ रजताद्रीशसक्थिस्थायै नमः
 273. ॐ राजीवलोचनायै नमः
 274. ॐ रम्यवाणै नमः
 275. ॐ रमाराध्यायै नमः
 276. ॐ राज्यधात्र्यै नमः
 277. ॐ रतोत्सवायै नमः
 278. ॐ रेवत्यै नमः
 279. ॐ रतोत्साहायै नमः
 280. ॐ राजहृद्रोगहारिण्यै नमः
 281. ॐ रंगप्रवृद्धमधुरायै नमः
 282. ॐ रंगमंडपमध्यगायै नमः
 283. ॐ रंजितायै नमः
 284. ॐ राजजनन्यै नमः
 285. ॐ रम्यायै नमः
 286. ॐ राकेंदुमध्यगायै नमः
 287. ॐ राविण्यै नमः
 288. ॐ रागिण्यै नमः
 289. ॐ रंज्यायै नमः
 290. ॐ राजराजेश्वरार्चितायै नमः
 291. ॐ राजन्वत्यै नमः
 292. ॐ राजनीत्यै नमः
 293. ॐ रजताचलवासिन्यै नमः
 294. ॐ राघवार्चितपादश्रियै नमः
 295. ॐ राघवायै नमः
 296. ॐ राघवप्रियायै नमः
 297. ॐ रत्ननूपुरमध्याढ्यायै नमः
 298. ॐ रत्नद्वीपनिवासिन्यै नमः
 299. ॐ रत्नप्राकारमद्यस्थायै नमः
 300. ॐ रत्नमंडपमध्यगायै नमः
 301. ॐ रत्नाभिषेकसंतुष्टायै नमः
 302. ॐ रत्नांग्यै नमः
 303. ॐ रत्नदायिन्यै नमः
 304. ॐ णिकाररूपिण्यै नमः
 305. ॐ नित्यायै नमः
 306. ॐ नित्यतृप्तायै नमः
 307. ॐ निरंजनायै नमः
 308. ॐ निद्रात्ययविशेषज्ञायै नमः
 309. ॐ नीलजीमूतसन्निभायै नमः
 310. ॐ नीवारशुकवत्तन्व्यै नमः
 311. ॐ नित्यकल्याणरूपिण्यै नमः
 312. ॐ नित्योत्सवायै नमः
 313. ॐ नित्यपूज्यायै नमः
 314. ॐ नित्यानंदस्वरूपिण्यै नमः
 315. ॐ निर्विकल्पायै नमः
 316. ॐ निर्गुणस्थायै नमः
 317. ॐ निश्चिंतायै नमः
 318. ॐ निरुपद्रवायै नमः
 319. ॐ निस्संशयायै नमः
 320. ॐ निरीहायै नमः
 321. ॐ निर्लोभायै नमः
 322. ॐ नीलमूर्धजायै नमः
 323. ॐ निखिलागममध्यस्थायै नमः
 324. ॐ निखिलागमसंस्थितायै नमः
 325. ॐ नित्योपाधिविनिर्मुक्तायै नमः
 326. ॐ नित्यकर्मफलप्रदायै नमः
 327. ॐ नीलग्रीवायै नमः
 328. ॐ निराहारायै नमः
 329. ॐ निरंजनवरप्रदायै नमः
 330. ॐ नवनीतप्रियायै नमः
 331. ॐ नार्यै नमः
 332. ॐ नरकार्णवतारिण्यै नमः
 333. ॐ नारायण्यै नमः
 334. ॐ निरीहायै नमः
 335. ॐ निर्मलायै नमः
 336. ॐ निर्गुणप्रियायै नमः
 337. ॐ निश्चिंतायै नमः
 338. ॐ निगमाचारनिखिलागमवेदिन्यै नमः
 339. ॐ निमेषायै नमः
 340. ॐ निमिषोत्पन्नायै नमः
 341. ॐ निमेषांडविधायिन्यै नमः
 342. ॐ निर्विघ्नायै नमः
 343. ॐ निवातदीपमध्यस्थायै नमः
 344. ॐ नीचनाशिन्यै नमः
 345. ॐ नीचवेण्यै नमः
 346. ॐ नीलखंडायै नमः
 347. ॐ निर्विषायै नमः
 348. ॐ निष्कशोभितायै नमः
 349. ॐ नीलांशुकपरीधानायै नमः
 350. ॐ निंदघ्न्यै नमः
 351. ॐ निरीश्वर्यै नमः
 352. ॐ निश्वासोच्छ्वासमध्यस्थायै नमः
 353. ॐ नित्ययानविलासिन्यै नमः
 354. ॐ यंकाररूपायै नमः
 355. ॐ यंत्रेश्यै नमः
 356. ॐ यंत्र्यै नमः
 357. ॐ यंत्रयशस्विन्यै नमः
 358. ॐ यंत्राराधनसंतुष्टायै नमः
 359. ॐ यजमानस्वरूपिण्यै नमः
 360. ॐ योगिपूज्यायै नमः
 361. ॐ यकारस्थायै नमः
 362. ॐ यूपस्तंभनिवासिन्यै नमः
 363. ॐ यमग्नयै नमः
 364. ॐ यमकल्पायै नमः
 365. ॐ यशःकामायै नमः
 366. ॐ यतीश्वर्यै नमः
 367. ॐ यमादियोगनिरतायै नमः
 368. ॐ यतिदुःखापहारिण्यै नमः
 369. ॐ यज्ञायै नमः
 370. ॐ यज्वने नमः
 371. ॐ यजुर्गेयायै नमः
 372. ॐ यज्ञेश्वरपतीव्रतायै नमः
 373. ॐ यज्ञसूत्रप्रदायै नमः
 374. ॐ यष्ट्र्यै नमः
 375. ॐ यज्ञकर्मफलप्रदायै नमः
 376. ॐ यवांकुरप्रियायै नमः
 377. ॐ यंत्र्यै नमः
 378. ॐ यवदघ्न्यै नमः
 379. ॐ यवार्चितायै नमः
 380. ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः
 381. ॐ यज्ञभोक्त्र्यै नमः
 382. ॐ यज्ञांग्यै नमः
 383. ॐ यज्ञवाहिन्यै नमः
 384. ॐ यज्ञसाक्षिण्यै नमः
 385. ॐ यज्ञमुख्यै नमः
 386. ॐ यजुष्यै नमः
 387. ॐ यज्ञरक्षण्यै नमः
 388. ॐ भकाररूपायै नमः
 389. ॐ भद्रेश्यै नमः
 390. ॐ भद्रकल्याणदायिन्यै नमः
 391. ॐ भक्तप्रियायै नमः
 392. ॐ भक्तसखायै नमः
 393. ॐ भक्ताभीष्टस्वरूपिण्यै नमः
 394. ॐ भगिन्यै नमः
 395. ॐ भक्तसुलभायै नमः
 396. ॐ भक्तिदायै नमः
 397. ॐ भक्तवत्सलायै नमः
 398. ॐ भक्तचैतन्यनिलयायै नमः
 399. ॐ भक्तबंधविमोचिन्यै नमः
 400. ॐ भक्तस्वरूपिण्यै नमः
 401. ॐ भाग्यायै नमः
 402. ॐ भक्तारोग्यप्रदायिन्यै नमः
 403. ॐ भक्तमात्रे नमः
 404. ॐ भक्तगम्यायै नमः
 405. ॐ भक्ताभीष्टप्रदायिन्यै नमः
 406. ॐ भास्कर्यै नमः
 407. ॐ भैरव्यै नमः
 408. ॐ भोग्यायै नमः
 409. ॐ भवान्यै नमः
 410. ॐ भयनाशिन्यै नमः
 411. ॐ भद्रात्मिकायै नमः
 412. ॐ भद्रदायिन्यै नमः
 413. ॐ भद्रकाल्यै नमः
 414. ॐ भयंकर्यै नमः
 415. ॐ भगनिष्यंदिन्यै नमः
 416. ॐ भूम्न्यै नमः
 417. ॐ भवबंधविमोचिन्यै नमः
 418. ॐ भीमायै नमः
 419. ॐ भवसखायै नमः
 420. ॐ भंग्यै नमः
 421. ॐ भंगुरायै नमः
 422. ॐ भीमदर्शिन्यै नमः
 423. ॐ भल्लयै नमः
 424. ॐ भल्लीधरायै नमः
 425. ॐ भीरवे नमः
 426. ॐ भेरुंडायै नमः
 427. ॐ भीमपापघ्न्यै नमः
 428. ॐ भावज्ञायै नमः
 429. ॐ भोगदात्र्यै नमः
 430. ॐ भवघ्नयै नमः
 431. ॐ भूतिभूषणायै नमः
 432. ॐ भूतिदायै नमः
 433. ॐ भूमिदात्र्यै नमः
 434. ॐ भूपतित्वप्रदायिन्यै नमः
 435. ॐ भ्रामर्यै नमः
 436. ॐ भ्रमर्यै नमः
 437. ॐ भार्यै नमः
 438. ॐ भवसागरतारिण्यै नमः
 439. ॐ भंडासुरवधोत्साहायै नमः
 440. ॐ भाग्यदायै नमः
 441. ॐ भावमोदिन्यै नमः
 442. ॐ गोकाररूपायै नमः
 443. ॐ गोमात्रे नमः
 444. ॐ गुरुपत्न्यै नमः
 445. ॐ गुरुप्रियायै नमः
 446. ॐ गोरोचनप्रियायै नमः
 447. ॐ गौर्यै नमः
 448. ॐ गोविंदगुणवर्धिन्यै नमः
 449. ॐ गोपालचेष्टासंतुष्टायै नमः
 450. ॐ गोवर्धनविवर्धिन्यै नमः
 451. ॐ गोविंदरूपिण्यै नमः
 452. ॐ गोप्त्र्यै नमः
 453. ॐ गोकुलविवर्धिन्यै नमः
 454. ॐ गीतायै नमः
 455. ॐ गीताप्रियायै नमः
 456. ॐ गेयायै नमः
 457. ॐ गोदायै नमः
 458. ॐ गोरूपधारिण्यै नमः
 459. ॐ गोप्यै नमः
 460. ॐ गोहत्याशमन्यै नमः
 461. ॐ गुणिन्यै नमः
 462. ॐ गुणिविग्रहायै नमः
 463. ॐ गोविंदजनन्यै नमः
 464. ॐ गोष्ठायै नमः
 465. ॐ गोप्रदायै नमः
 466. ॐ गोकुलोत्सवायै नमः
 467. ॐ गोचर्यै नमः
 468. ॐ गौतम्यै नमः
 469. ॐ गंगायै नमः
 470. ॐ गोमुख्यै नमः
 471. ॐ गुरुवासिन्यै नमः
 472. ॐ गोपाल्यै नमः
 473. ॐ गोमय्यै नमः
 474. ॐ गुंभायै नमः
 475. ॐ गोष्ठ्यै नमः
 476. ॐ गोपुरवासिन्यै नमः
 477. ॐ गरुडायै नमः
 478. ॐ गमनश्रेष्ठायै नमः
 479. ॐ गारुडायै नमः
 480. ॐ गरुडध्वजायै नमः
 481. ॐ गंभीरायै नमः
 482. ॐ गंडक्यै नमः
 483. ॐ गुंभायै नमः
 484. ॐ गरुडध्वजवल्लभायै नमः
 485. ॐ गगनस्थायै नमः
 486. ॐ गयावासायै नमः
 487. ॐ गुणवृत्त्यै नमः
 488. ॐ गुणोद्भवायै नमः
 489. ॐ देकाररूपायै नमः
 490. ॐ देवेश्यै नमः
 491. ॐ दृग्रूपायै नमः
 492. ॐ देवतार्चितायै नमः
 493. ॐ देवराजेश्वरार्धांग्यै नमः
 494. ॐ दीनदैन्यविमोचन्यै नमः
 495. ॐ देशकालपरिज्ञानायै नमः
 496. ॐ देशोपद्रवनाशिन्यै नमः
 497. ॐ देवमात्रे नमः
 498. ॐ देवमोहायै नमः
 499. ॐ देवदानवमोहिन्यै नमः
 500. ॐ देवेंद्रार्चितपादश्रियै नमः
 501. ॐ देवदेवप्रसादिन्यै नमः
 502. ॐ देशांतर्यै नमः
 503. ॐ देवालयनिवासिन्यै नमः
 504. ॐ देशरूपायै नमः
 505. ॐ देशभ्रमणसंतुष्टायै नमः
 506. ॐ देशस्वास्थ्यप्रदायिन्यै नमः
 507. ॐ देवयानायै नमः
 508. ॐ देवतायै नमः
 509. ॐ देवसैन्यप्रपालिन्यै नमः
 510. ॐ वकाररूपायै नमः
 511. ॐ वाग्देव्यै नमः
 512. ॐ वेदमानसगोचरायै नमः
 513. ॐ वैकुंठदेशिकायै नमः
 514. ॐ वेद्यायै नमः
 515. ॐ वायुरूपायै नमः
 516. ॐ वरप्रदायै नमः
 517. ॐ वक्रतुंडार्चितपदायै नमः
 518. ॐ वक्रतुंडप्रसादिन्यै नमः
 519. ॐ वैचित्ररूपायै नमः
 520. ॐ वसुधायै नमः
 521. ॐ वसुस्थानायै नमः
 522. ॐ वसुप्रियायै नमः
 523. ॐ वषट्कारस्वरूपायै नमः
 524. ॐ वरारोहायै नमः
 525. ॐ वरासनायै नमः
 526. ॐ वैदेहीजनन्यै नमः
 527. ॐ वेद्यायै नमः
 528. ॐ वैदेहीशोकनाशिन्यै नमः
 529. ॐ वेदमात्रे नमः
 530. ॐ वेदकन्यायै नमः
 531. ॐ वेदरूपायै नमः
 532. ॐ वेदांतवादिन्यै नमः
 533. ॐ वेदांतनिलयप्रियायै नमः
 534. ॐ वेदश्रवायै नमः
 535. ॐ वेदघोषायै नमः
 536. ॐ वेदगीतविनोदिन्यै नमः
 537. ॐ वेदशास्त्रार्थतत्वज्ञायै नमः
 538. ॐ वेदमार्गप्रदर्शन्यै नमः
 539. ॐ वैदिकीकर्मफलदायै नमः
 540. ॐ वेदसागरवाडवायै नमः
 541. ॐ वेदवंद्यायै नमः
 542. ॐ वेदगुह्यायै नमः
 543. ॐ वेदाश्वरथवाहिन्यै नमः
 544. ॐ वेदचक्रायै नमः
 545. ॐ वेदवंद्यायै नमः
 546. ॐ वेदांग्यै नमः
 547. ॐ वेदवित्कवयै नमः
 548. ॐ सकाररूपायै नमः
 549. ॐ सामंतायै नमः
 550. ॐ सामगानविचक्षणायै नमः
 551. ॐ साम्राज्ञै नमः
 552. ॐ सामरूपायै नमः
 553. ॐ सदानंदप्रदायिन्यै नमः
 554. ॐ सर्वदृक्सन्निविष्टायै नमः
 555. ॐ सर्वसंप्रेषिण्यै नमः
 556. ॐ सहायै नमः
 557. ॐ सव्यापसव्यदायै नमः
 558. ॐ सव्यसध्रीच्यै नमः
 559. ॐ सहायिन्यै नमः
 560. ॐ सकलायै नमः
 561. ॐ सागरायै नमः
 562. ॐ सारायै नमः
 563. ॐ सार्वभौमस्वरूपिण्यै नमः
 564. ॐ संतोषजनन्यै नमः
 565. ॐ सेव्यायै नमः
 566. ॐ सर्वेश्यै नमः
 567. ॐ सर्वरंजन्यै नमः
 568. ॐ सरस्वत्यै नमः
 569. ॐ समाराध्यायै नमः
 570. ॐ सामदायै नमः
 571. ॐ सिंधुसेवितायै नमः
 572. ॐ सम्मोहिन्यै नमः
 573. ॐ सदामोहायै नमः
 574. ॐ सर्वमांगल्यदायिन्यै नमः
 575. ॐ समस्तभुवनेशान्यै नमः
 576. ॐ सर्वकामफलप्रदायै नमः
 577. ॐ सर्वसिद्धिप्रदायै नमः
 578. ॐ साध्व्यै नमः
 579. ॐ सर्वज्ञानप्रदायिन्यै नमः
 580. ॐ सर्वदारिद्र्यशमन्यै नमः
 581. ॐ सर्वदुःखविमोचन्यै नमः
 582. ॐ सर्वरोगप्रशमन्यै नमः
 583. ॐ सर्वपापविमोचन्यै नमः
 584. ॐ समदृष्ट्यै नमः
 585. ॐ समगुणाय नमः
 586. ॐ सर्वगोप्त्र्यै नमः
 587. ॐ सहायिन्यै नमः
 588. ॐ सामर्थ्यवाहिन्यै नमः
 589. ॐ संख्यायै नमः
 590. ॐ सांद्रानंदपयोधरायै नमः
 591. ॐ संकीर्णमंदिरस्थानायै नमः
 592. ॐ साकेतकुलपालिन्यै नमः
 593. ॐ संहारिण्यै नमः
 594. ॐ सुधारूपायै नमः
 595. ॐ साकेतपुरवासिन्यै नमः
 596. ॐ संबोधिन्यै नमः
 597. ॐ समस्तेश्यै नमः
 598. ॐ सत्यज्ञानस्वरूपिण्यै नमः
 599. ॐ संपत्कर्यै नमः
 600. ॐ समानांग्यै नमः
 601. ॐ सर्वभावसुसंस्थितायै नमः
 602. ॐ संध्यावंदनसुप्रीतायै नमः
 603. ॐ सन्मार्गकुलपालिन्यै नमः
 604. ॐ संजीवन्यै नमः
 605. ॐ सर्वमेधायै नमः
 606. ॐ सभ्यायै नमः
 607. ॐ साधुपूजितायै नमः
 608. ॐ समिद्धायै नमः
 609. ॐ सामिधेन्यै नमः
 610. ॐ सामान्यायै नमः
 611. ॐ सामवेदिन्यै नमः
 612. ॐ समुत्तीर्णायै नमः
 613. ॐ सदाचारायै नमः
 614. ॐ संहारायै नमः
 615. ॐ सर्वपावन्यै नमः
 616. ॐ सर्पिण्यै नमः
 617. ॐ सर्पमात्रे नमः
 618. ॐ सामगानसुखप्रदायै नमः
 619. ॐ सर्वरोगप्रशमन्यै नमः
 620. ॐ सर्वज्ञत्वफलप्रदायै नमः
 621. ॐ संक्रमायै नमः
 622. ॐ समदायै नमः
 623. ॐ सिंधवे नमः
 624. ॐ सर्गादिकरणक्षमायै नमः
 625. ॐ संकटायै नमः
 626. ॐ संकटहरायै नमः
 627. ॐ सकुंकुमविलेपनायै नमः
 628. ॐ सुमुखायै नमः
 629. ॐ सुमुखप्रीतायै नमः
 630. ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः
 631. ॐ संस्तुतायै नमः
 632. ॐ स्तुतिसुप्रीतायै नमः
 633. ॐ सत्यवादिन्यै नमः
 634. ॐ सदास्पदायै नमः
 635. ॐ धिकाररूपायै नमः
 636. ॐ धीमात्रे नमः
 637. ॐ धीरायै नमः
 638. ॐ धीरप्रसादिन्यै नमः
 639. ॐ धीरोत्तमायै नमः
 640. ॐ धीरधीरायै नमः
 641. ॐ धीरस्थायै नमः
 642. ॐ धीरशेखरायै नमः
 643. ॐ धृतिरूपायै नमः
 644. ॐ धनाढ्यायै नमः
 645. ॐ धनपायै नमः
 646. ॐ धनदायिन्यै नमः
 647. ॐ धीरूपायै नमः
 648. ॐ धिरवंद्यायै नमः
 649. ॐ धीप्रभायै नमः
 650. ॐ धीरमानसायै नमः
 651. ॐ धीगेयायै नमः
 652. ॐ धीपदस्थायै नमः
 653. ॐ धीशानायै नमः
 654. ॐ धीप्रसादिन्यै नमः
 655. ॐ मकररूपायै नमः
 656. ॐ मैत्रेयायै नमः
 657. ॐ महामंगलदेवतायै नमः
 658. ॐ मनोवैकल्यशमन्यै नमः
 659. ॐ मलयाचलवासिन्यै नमः
 660. ॐ मलयध्वजराजश्रियै नमः
 661. ॐ मायायै नमः
 662. ॐ मोहविभेदिन्यै नमः
 663. ॐ महादेव्यै नमः
 664. ॐ महारूपायै नमः
 665. ॐ महाभैरवपूजितायै नमः
 666. ॐ मनुप्रीतायै नमः
 667. ॐ मंत्रमूर्त्यै नमः
 668. ॐ मंत्रवश्यायै नमः
 669. ॐ महेश्वर्यै नमः
 670. ॐ मत्तमातंगगमनायै नमः
 671. ॐ मधुरायै नमः
 672. ॐ मेरुमंटपायै नमः
 673. ॐ महागुप्तायै नमः
 674. ॐ महाभूतमहाभयविनाशिन्यै नमः
 675. ॐ महाशौर्यायै नमः
 676. ॐ मंत्रिण्यै नमः
 677. ॐ महावैरिविनाशिन्यै नमः
 678. ॐ महालक्ष्म्यै नमः
 679. ॐ महागौर्यै नमः
 680. ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः
 681. ॐ मह्यै नमः
 682. ॐ मंडलस्थायै नमः
 683. ॐ मधुरागमपूजितायै नमः
 684. ॐ मेधायै नमः
 685. ॐ मेधाकर्यै नमः
 686. ॐ मेध्यायै नमः
 687. ॐ माधव्यै नमः
 688. ॐ मधुमर्दिन्यै नमः
 689. ॐ मंत्रायै नमः
 690. ॐ मंत्रमय्यै नमः
 691. ॐ मान्यायै नमः
 692. ॐ मायायै नमः
 693. ॐ माधवमंत्रिण्यै नमः
 694. ॐ मायादूरायै नमः
 695. ॐ मायाव्यै नमः
 696. ॐ मायाज्ञायै नमः
 697. ॐ मानदायिन्यै नमः
 698. ॐ मायासंकल्पजनन्यै नमः
 699. ॐ मायामयाविनोदिन्यै नमः
 700. ॐ मायाप्रपंचशमन्यै नमः
 701. ॐ मायासंहाररूपिण्यै नमः
 702. ॐ मायामंत्रप्रसादायै नमः
 703. ॐ मायाजनविमोहिन्यै नमः
 704. ॐ महापथायै नमः
 705. ॐ महाभोगायै नमः
 706. ॐ महाविघ्नविनाशिन्यै नमः
 707. ॐ महानुभावायै नमः
 708. ॐ मंत्रढ्यायै नमः
 709. ॐ महामंगलदेवतायै नमः
 710. ॐ ह्रींकाररूपायै नमः
 711. ॐ हृद्यायै नमः
 712. ॐ हितकार्यप्रवर्धिन्यै नमः
 713. ॐ हेयोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः
 714. ॐ हीनलोकविनाशिन्यै नमः
 715. ॐ ह्रींकार्यै नमः
 716. ॐ ह्रींमत्यै नमः
 717. ॐ हृद्यायै नमः
 718. ॐ ह्रींदेव्यै नमः
 719. ॐ ह्रींस्वभाविन्यै नमः
 720. ॐ ह्रींमंदिरायै नमः
 721. ॐ हितकरायै नमः
 722. ॐ हृष्टायै नमः
 723. ॐ ह्रींकुलोद्भवायै नमः
 724. ॐ हितप्रज्ञायै नमः
 725. ॐ हितप्रीतायै नमः
 726. ॐ हितकारुण्यवर्धिन्यै नमः
 727. ॐ हितासिन्यै नमः
 728. ॐ हितक्रोधायै नमः
 729. ॐ हितकर्मफलप्रदायै नमः
 730. ॐ हिमायै नमः
 731. ॐ हैमवत्यै नमः
 732. ॐ हैम्न्यै नमः
 733. ॐ हेमाचलनिवासिन्यै नमः
 734. ॐ हिमगजायै नमः
 735. ॐ हितकर्यै नमः
 736. ॐ हितायै नमः
 737. ॐ हितकर्मस्वभाविन्यै नमः
 738. ॐ धिकाररूपायै नमः
 739. ॐ धिषणायै नमः
 740. ॐ धर्मरूपायै नमः
 741. ॐ धनुर्धरायै नमः
 742. ॐ धराधारायै नमः
 743. ॐ धर्मकर्मफलप्रदायै नमः
 744. ॐ धर्माचारायै नमः
 745. ॐ धर्मसारायै नमः
 746. ॐ धर्ममध्यनिवासिन्यै नमः
 747. ॐ धनुर्विद्यायै नमः
 748. ॐ धनुर्वेदायै नमः
 749. ॐ धन्यायै नमः
 750. ॐ धूर्तविनाशिन्यै नमः
 751. ॐ धनधान्यायै नमः
 752. ॐ धेनुरूपायै नमः
 753. ॐ धनाढ्यायै नमः
 754. ॐ धनदायिन्यै नमः
 755. ॐ धनेश्यै नमः
 756. ॐ धर्मनिरतायै नमः
 757. ॐ धर्मराजप्रसादिन्यै नमः
 758. ॐ धर्मस्वरूपायै नमः
 759. ॐ धर्मेश्यै नमः
 760. ॐ धर्माधर्मविचारिण्यै नमः
 761. ॐ धर्मसूक्ष्मायै नमः
 762. ॐ धर्मगेहायै नमः
 763. ॐ धर्मिष्ठायै नमः
 764. ॐ धर्मगोचरायै नमः
 765. ॐ योकाररूपायै नमः
 766. ॐ योगेश्यै नमः
 767. ॐ योगस्थायै नमः
 768. ॐ योगरूपिण्यै नमः
 769. ॐ योग्यायै नमः
 770. ॐ योगीशवरदायै नमः
 771. ॐ योगमार्गनिवासिन्यै नमः
 772. ॐ योगासनस्थायै नमः
 773. ॐ योगेश्यै नमः
 774. ॐ योगमायाविलासिन्यै नमः
 775. ॐ योगिन्यै नमः
 776. ॐ योगरक्तायै नमः
 777. ॐ योगांग्यै नमः
 778. ॐ योगविग्रहायै नमः
 779. ॐ योगवासायै नमः
 780. ॐ योगभोग्यायै नमः
 781. ॐ योगमार्गप्रदर्शिन्यै नमः
 782. ॐ योकाररूपायै नमः
 783. ॐ योधाढ्यायै नमः
 784. ॐ योध्र्यै नमः
 785. ॐ योधसुततत्परायै नमः
 786. ॐ योगिन्यै नमः
 787. ॐ योगिनीसेव्यायै नमः
 788. ॐ योगज्ञानप्रबोधिन्यै नमः
 789. ॐ योगेश्वरप्राणनाथायै नमः
 790. ॐ योगीश्वरहृदिस्थितायै नमः
 791. ॐ योगायै नमः
 792. ॐ योगक्षेमकर्त्र्यै नमः
 793. ॐ योगक्षेमविधायिन्यै नमः
 794. ॐ योगराजेश्वराराध्यायै नमः
 795. ॐ योगानंदस्वरूपिण्यै नमः
 796. ॐ नकाररूपायै नमः
 797. ॐ नादेश्यै नमः
 798. ॐ नामपारायणप्रियायै नमः
 799. ॐ नवसिद्धिसमाराध्यायै नमः
 800. ॐ नारायणमनोहर्यै नमः
 801. ॐ नवाधारायै नमः
 802. ॐ नवब्रह्मार्चितांघ्रिकायै नमः
 803. ॐ नगेंद्रतनयाराध्यायै नमः
 804. ॐ नामरूपविवर्जितायै नमः
 805. ॐ नरसिंहार्चितपदायै नमः
 806. ॐ नवबंधविमोचन्यै नमः
 807. ॐ नवग्रहार्चितपदायै नमः
 808. ॐ नवमीपूजनप्रियायै नमः
 809. ॐ नैमित्तिकार्थफलदायै नमः
 810. ॐ नंदितारिविनाशिन्यै नमः
 811. ॐ नवपीठस्थितायै नमः
 812. ॐ नादायै नमः
 813. ॐ नवर्षिगणसेवितायै नमः
 814. ॐ नवसूत्रविधानज्ञायै नमः
 815. ॐ नैमिषारण्यवासिन्यै नमः
 816. ॐ नवचंदनदिग्धांगायै नमः
 817. ॐ नवकुंकुमधारिण्यै नमः
 818. ॐ नववस्त्रपरीधानायै नमः
 819. ॐ नवरत्नविभूषणायै नमः
 820. ॐ नव्यभस्मविदिग्धांगायै नमः
 821. ॐ नवचंद्रकलाधरायै नमः
 822. ॐ प्रकाररूपायै नमः
 823. ॐ प्राणेश्यै नमः
 824. ॐ प्राणसंरक्षण्यै नमः
 825. ॐ पराय नमः
 826. ॐ प्राणसंजीविन्यै नमः
 827. ॐ प्राच्यायै नमः
 828. ॐ प्राणिप्राणप्रबोधिन्यै नमः
 829. ॐ प्रज्ञायै नमः
 830. ॐ प्राज्ञायै नमः
 831. ॐ प्रभापुष्पायै नमः
 832. ॐ प्रतीच्यै नमः
 833. ॐ प्रभुदायै नमः
 834. ॐ प्रियायै नमः
 835. ॐ प्राचीनायै नमः
 836. ॐ प्राणिचित्तस्थायै नमः
 837. ॐ प्रभायै नमः
 838. ॐ प्रज्ञानरूपिण्यै नमः
 839. ॐ प्रभातकर्मसंतुष्टायै नमः
 840. ॐ प्राणायामपरायणायै नमः
 841. ॐ प्रायज्ञायै नमः
 842. ॐ प्रणवायै नमः
 843. ॐ प्राणायै नमः
 844. ॐ प्रवृत्त्यैनमः
 845. ॐ प्रकृत्यै नमः
 846. ॐ परायै नमः
 847. ॐ प्रबंधायै नमः
 848. ॐ प्रथमायै नमः
 849. ॐ प्रगायै नमः
 850. ॐ प्रारब्धनाशिन्यै नमः
 851. ॐ प्रबोधनिरतायै नमः
 852. ॐ प्रेक्ष्यायै नमः
 853. ॐ प्रबंधायै नमः
 854. ॐ प्राणसाक्षिण्यै नमः
 855. ॐ प्रयागतीर्थनिलयायै नमः
 856. ॐ प्रत्यक्षपरमेश्वर्यै नमः
 857. ॐ प्रणवाद्यंतनिलयायै नमः
 858. ॐ प्रणवादये नमः
 859. ॐ प्रजेश्वर्यै नमः
 860. ॐ चोकाररूपायै नमः
 861. ॐ चोरध्न्यै नमः
 862. ॐ चोरबाधाविनाशिन्यै नमः
 863. ॐ चैतन्यायै नमः
 864. ॐ चेतनस्थायै नमः
 865. ॐ चतुरायै नमः
 866. ॐ चमत्कृत्यै नमः
 867. ॐ चक्रवर्तिकुलाधारायै नमः
 868. ॐ चक्रिण्यै नमः
 869. ॐ चक्रधारिण्यै नमः
 870. ॐ चित्तगेयायै नमः
 871. ॐ चिदानंदायै नमः
 872. ॐ चिद्रूपायै नमः
 873. ॐ चिद्विलासिन्यै नमः
 874. ॐ चिंतायै नमः
 875. ॐ चित्तप्रशमन्यै नमः
 876. ॐ चिंतितार्थफलप्रदायै नमः
 877. ॐ चांपेय्यै नमः
 878. ॐ चंपकप्रीतायै नमः
 879. ॐ चंड्यै नमः
 880. ॐ चंडाट्टहासिन्यै नमः
 881. ॐ चंडेश्वर्यै नमः
 882. ॐ चंडमात्रे नमः
 883. ॐ चंडमुंडविनाशिन्यै नमः
 884. ॐ चकोराक्ष्यै नमः
 885. ॐ चिरप्रीतायै नमः
 886. ॐ चिकुरायै नमः
 887. ॐ चिकुरालकायै नमः
 888. ॐ चैतन्यरूपिण्यै नमः
 889. ॐ चैत्र्यै नमः
 890. ॐ चेतनायै नमः
 891. ॐ चित्तसाक्षिण्यै नमः
 892. ॐ चित्रायै नमः
 893. ॐ चित्रविचित्रांग्यै नमः
 894. ॐ चित्रगुप्तप्रसादिन्यै नमः
 895. ॐ चलनायै नमः
 896. ॐ चक्रसंस्थायै नमः
 897. ॐ चांपेय्यै नमः
 898. ॐ चलचित्रिण्यै नमः
 899. ॐ चंद्रमंडलमध्यस्थायै नमः
 900. ॐ चंद्रकोटिसुशीतलायै नमः
 901. ॐ चंदानुजसमाराध्यायै नमः
 902. ॐ चंद्रायै नमः
 903. ॐ चंडमहोदर्यै नमः
 904. ॐ चर्चितारये नमः
 905. ॐ चंद्रमात्रे नमः
 906. ॐ चंद्रकांतायै नमः
 907. ॐ चलेश्वर्यै नमः
 908. ॐ चराचरनिवासिन्यै नमः
 909. ॐ चक्रपाणिसहोदर्यै नमः
 910. ॐ दकाररूपायै नमः
 911. ॐ दत्तश्रिये नमः
 912. ॐ दारिद्र्यच्छेदकारिण्यै नमः
 913. ॐ दत्तात्रेयवरदायै नमः
 914. ॐ दर्यायै नमः
 915. ॐ दीनवत्सलायै नमः
 916. ॐ दक्षाराध्यायै नमः
 917. ॐ दक्षकन्यायै नमः
 918. ॐ दक्षयज्ञविनाशिन्यै नमः
 919. ॐ दक्षायै नमः
 920. ॐ दाक्षायण्यै नमः
 921. ॐ दीक्षायै नमः
 922. ॐ दृष्टायै नमः
 923. ॐ दक्षवरप्रदायै नमः
 924. ॐ दक्षिणायै नमः
 925. ॐ दक्षिणाराध्यायै नमः
 926. ॐ दक्षिणामूर्तिरूपिण्यै नमः
 927. ॐ दयावत्यै नमः
 928. ॐ दमस्वांतायै नमः
 929. ॐ दनुजारये नमः
 930. ॐ दयानिधये नमः
 931. ॐ दंतशोभनिभायै नमः
 932. ॐ देव्यै नमः
 933. ॐ दमनायै नमः
 934. ॐ दाडीमस्तनायै नमः
 935. ॐ दंडायै नमः
 936. ॐ दमयित्र्यै नमः
 937. ॐ दंडिन्यै नमः
 938. ॐ दमनप्रियायै नमः
 939. ॐ दंडकारण्यनिलयायै नमः
 940. ॐ दंडकारिविनाशिन्यै नमः
 941. ॐ दंष्ट्राकरालवदनार्ये नमः
 942. ॐ दंडशोभायै नमः
 943. ॐ दरोदर्यै नमः
 944. ॐ दरिद्रारिष्टशमन्यै नमः
 945. ॐ दम्यायै नमः
 946. ॐ दमनपूजितायै नमः
 947. ॐ दानवार्चितपादश्रिये नमः
 948. ॐ द्रविणायै नमः
 949. ॐ द्राविण्यै नमः
 950. ॐ दयायै नमः
 951. ॐ दामोदर्यै नमः
 952. ॐ दानवारये नमः
 953. ॐ दामोदरसहोदर्यै नमः
 954. ॐ दात्र्यै नमः
 955. ॐ दानप्रियायै नमः
 956. ॐ दाम्न्यै नमः
 957. ॐ दानश्रियै नमः
 958. ॐ द्विजवंदितायै नमः
 959. ॐ दंतिगायै नमः
 960. ॐ दूर्वायै नमः
 961. ॐ दधिदुग्धस्वरूपिण्यै नमः
 962. ॐ दाडिमीबीजसंदोहायै नमः
 963. ॐ दंतपंक्तिविराजितायै नमः
 964. ॐ दर्पणायै नमः
 965. ॐ दर्पणस्वच्छायै नमः
 966. ॐ द्रुममंडलवासिन्यै नमः
 967. ॐ दशावतारजनन्यै नमः
 968. ॐ दशदिग्दैवपूजितायै नमः
 969. ॐ दमायै नमः
 970. ॐ दशदिशायै नमः
 971. ॐ दृष्यायै नमः
 972. ॐ दशदास्यै नमः
 973. ॐ देशकालपरिज्ञानायै नमः
 974. ॐ देशकालविशोधिन्यै नमः
 975. ॐ दशम्यादिकलाराध्यायै नमः
 976. ॐ दशग्रीवविरोधिन्यै नमः
 977. ॐ दशापराधशमन्यै नमः
 978. ॐ दशवृत्तिफलप्रदायै नमः
 979. ॐ यात्काररूपिण्यै नमः
 980. ॐ याज्ञ्यै नमः
 981. ॐ यादव्यै नमः
 982. ॐ यादवार्चितायै नमः
 983. ॐ ययातिपूजनप्रितायै नमः
 984. ॐ याज्ञक्यै नमः
 985. ॐ याजकप्रियायै नमः
 986. ॐ यजमानायै नमः
 987. ॐ यदुप्रितायै नमः
 988. ॐ यामपूजाफलप्रदायै नमः
 989. ॐ यशस्विन्यै नमः
 990. ॐ यमाराध्यायै नमः
 991. ॐ यमकन्यायै नमः
 992. ॐ यतीश्वर्यै नमः
 993. ॐ यमादियोगसंतुष्टायै नमः
 994. ॐ योगींद्रहृदयायै नमः
 995. ॐ यमायै नमः
 996. ॐ यमोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः
 997. ॐ यशस्यविधिसन्नुतायै नमः
 998. ॐ यवीयस्यै नमः
 999. ॐ युवप्रितायै नमः
 1000. ॐ यात्रानंदायै नमः
 1001. ॐ योगप्रियायै नमः
 1002. ॐ योगगम्यायै नमः
 1003. ॐ योगध्येयायै नमः
 1004. ॐ यथेच्छगायै नमः
 1005. ॐ यागप्रियायै नमः
 1006. ॐ यज्ञसेन्यै नमः
 1007. ॐ योगरूपायै नमः
 1008. ॐ यथेष्टदायै नमः


|| इति श्री गायत्री सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||