श्री वासवि कन्यका परमेश्वरि सहस्रनामावळिः

field_imag_alt

श्री वासवि कन्यका परमेश्वरि सहस्रनामावळिः

 1. ॐ श्रीकन्यकायै नमः
 2. ॐ कन्यकांबायै नमः
 3. ॐ कन्यकावासवीदेव्यै नमः
 4. ॐ मात्रे नमः
 5. ॐ वासवकन्यकायै नमः
 6. ॐ मणिद्वीपादिनेत्रायै नमः
 7. ॐ मंगलायै नमः
 8. ॐ मंगलप्रदायै नमः
 9. ॐ गौतमीतीरभूमिस्थायै नमः
 10. ॐ महागिरिनिवासिन्यै नमः
 11. ॐ सर्वमंत्रात्मिकायै नमः
 12. ॐ सर्वयंत्रादिनायिकायै नमः
 13. ॐ सर्वतंत्रमय्यै नमः
 14. ॐ सर्वमंत्रार्थरूपिण्यै नमः
 15. ॐ सर्वगायै नमः
 16. ॐ सर्वायै नमः
 17. ॐ ब्रह्मविष्णुशिवार्चितायै नमः
 18. ॐ नव्यायै नमः
 19. ॐ दिव्यायै नमः
 20. ॐ सेव्यायै नमः
 21. ॐ भव्यायै नमः
 22. ॐ सव्यायै नमः
 23. ॐ सतव्ययायै नमः
 24. ॐ चित्रघंटमदच्छेद्र्यै नमः
 25. ॐ चित्रलीलामय्यै नमः
 26. ॐ वेदातीतायै नमः
 27. ॐ शुभप्रदायै नमः
 28. ॐ शुभश्रेष्ठिसुतायै नमः
 29. ॐ ईषायै नमः
 30. ॐ विश्वंभरावन्यै नमः || 30 ||
 31. ॐ विश्वमय्यै नमः
 32. ॐ पुण्यायै नमः
 33. ॐ रूपसुंदर्यै नमः
 34. ॐ सगुणायै नमः
 35. ॐ निर्गुणायै नमः
 36. ॐ निर्द्वंद्वायै नमः
 37. ॐ सत्यायै नमः
 38. ॐ सत्यस्वरूपायै नमः
 39. ॐ सत्यासत्यस्वरूपिण्यै नमः
 40. ॐ चराचरमय्यै नमः
 41. ॐ योगनिद्रायै नमः
 42. ॐ सुयोगिन्यै नमः
 43. ॐ नित्यधर्मायै नमः
 44. ॐ नित्यधर्मपरायणायै नमः
 45. ॐ कुसुमश्रेष्ठिपुत्र्यै नमः
 46. ॐ कुसुमालयभूषणायै नमः
 47. ॐ कुसुमांबायै नमः
 48. ॐ कर्ममय्यै नमः
 49. ॐ कर्महंत्र्यै नमः
 50. ॐ कर्मबंधविमोचन्यै नमः
 51. ॐ बलदायै नमः
 52. ॐ निष्ठायै नमः
 53. ॐ निर्मलायै नमः
 54. ॐ निस्तुलप्रभायै नमः
 55. ॐ इंदीवरसमानाक्ष्यै नमः
 56. ॐ कृपासिंदवे नमः
 57. ॐ कृपावार्तायै नमः
 58. ॐ मणिनूपुरमंडितायै नमः
 59. ॐ त्रिमूर्तिपदवीधात्र्यै नमः
 60. ॐ जगद्रक्षणकारिण्यै नमः || 60 ||
 61. ॐ सर्वभद्रस्वरूपायै नमः
 62. ॐ सर्वभद्रप्रदायिन्यै नमः
 63. ॐ मणिकांचनमंजीरायै नमः
 64. ॐ अरुणांग्रिसरोरुहायै नमः
 65. ॐ शून्यमध्यायै नमः
 66. ॐ सर्वमान्यायै नमः
 67. ॐ समाद्भुतायै नमः
 68. ॐ विष्णुवर्दनसम्मोहकारिण्यै नमः
 69. ॐ पापहारिण्यै नमः
 70. ॐ सर्वसंपत्कर्यै नमः
 71. ॐ सर्वरोगशोकनिवारिण्यै नमः
 72. ॐ आत्मगौरवसौजन्यबोधिन्यै नमः
 73. ॐ मानदायिन्यै नमः
 74. ॐ मानरक्षाकरीमातायै नमः
 75. ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः
 76. ॐ शिवप्रदायै नमः
 77. ॐ निस्समायै नमः
 78. ॐ निरतिकायै नमः
 79. ॐ अनुत्तमायै नमः
 80. ॐ योगमायायै नमः
 81. ॐ महाशक्तिस्वरूपिण्यै नमः
 82. ॐ अरिवर्गापहारिण्यै नमः
 83. ॐ भानुकोटिसमप्रभायै नमः
 84. ॐ मल्लीचंपकगंधाढ्यायै नमः
 85. ॐ रत्नकांचनभूषितायै नमः
 86. ॐ चंद्रचूडायै नमः
 87. ॐ शिवमय्यै नमः
 88. ॐ चंद्रबिंबसमाननायै नमः
 89. ॐ रागरूपकपाशाढ्यायै नमः
 90. ॐ मृगनाभिविशेषकायै नमः || 90 ||
 91. ॐ अग्निपूज्यायै नमः
 92. ॐ चतुर्भुजायै नमः
 93. ॐ नासाचांपेयपुष्पकायै नमः
 94. ॐ नासामौक्तिकसुज्वालायै नमः
 95. ॐ कुरुविंदकपोलकायै नमः
 96. ॐ इंदुरोचिस्मितायै नमः
 97. ॐ वीणायै नमः
 98. ॐ वीणास्वरनिवासिन्यै नमः
 99. ॐ अग्निशुद्धायै नमः
 100. ॐ सुकांचितायै नमः
 101. ॐ गूढगुल्फायै नमः
 102. ॐ जगन्मय्यै नमः
 103. ॐ मणिसिम्हासनस्थितायै नमः
 104. ॐ अप्रमेयायै नमः
 105. ॐ स्वप्रकाशायै नमः
 106. ॐ शिष्टेष्टायै नमः
 107. ॐ शिष्टपूजितायै नमः
 108. ॐ चिच्छक्त्यै नमः
 109. ॐ चेतनाकारायै नमः
 110. ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः
 111. ॐ चतुर्दशविद्यारूपायै नमः
 112. ॐ चतुर्दशकलामय्यै नमः
 113. ॐ महाचतुष्षष्टिकोटियोगिनीगणसेवितायै नमः
 114. ॐ चिन्मय्यै नमः
 115. ॐ परमानंदायै नमः
 116. ॐ ध्यानरूपायै नमः
 117. ॐ ध्येयरूपायै नमः
 118. ॐ धर्माधर्मविवर्जितायै नमः
 119. ॐ चारुरूपायै नमः
 120. ॐ चारुहासायै नमः || 120 ||
 121. ॐ चारुचंद्रकलाधरायै नमः
 122. ॐ चराचरजगन्नेत्रायै नमः
 123. ॐ चक्रराजनिकेतनायै नमः
 124. ॐ ब्रह्मादिसृष्टिकर्त्र्यै नमः
 125. ॐ गोप्त्र्यै नमः
 126. ॐ तेजस्वरूपिण्यै नमः
 127. ॐ भानुमंडलमध्यस्थायै नमः
 128. ॐ ब्रह्मांडकोटिजनन्यै नमः
 129. ॐ पुरुषार्थप्रदांबिकायै नमः
 130. ॐ आदिमध्यांतरहितायै नमः
 131. ॐ हरिब्रह्मेश्वरार्चितायै नमः
 132. ॐ नारायण्यै नमः
 133. ॐ नादरूपायै नमः
 134. ॐ संपूर्णायै नमः
 135. ॐ राजराजार्चितायै नमः
 136. ॐ रंजन्यै नमः
 137. ॐ मुनिरंजन्यै नमः
 138. ॐ कल्याण्यै नमः
 139. ॐ लोकवरदायै नमः
 140. ॐ करुणारसमंजुलायै नमः
 141. ॐ वामनयनायै नमः
 142. ॐ महाराज्ञ्यै नमः
 143. ॐ निरीश्वर्यै नमः
 144. ॐ रक्षाकर्यै नमः
 145. ॐ राक्षसघ्न्यै नमः
 146. ॐ दुष्टराजमदापहायै नमः
 147. ॐ विधात्र्यै नमः
 148. ॐ वेदजनन्यै नमः
 149. ॐ राकाय्चंद्रसमाननायै नमः
 150. ॐ तंत्ररूपायै नमः || 150 ||
 151. ॐ तंत्रिण्यै नमः
 152. ॐ तंत्रवेद्यायै नमः
 153. ॐ शास्त्ररूपायै नमः
 154. ॐ शास्त्राधारायै नमः
 155. ॐ सर्वशास्त्रस्वरूपिण्यै नमः
 156. ॐ रागपाशायै नमः
 157. ॐ मनश्श्याभायै नमः
 158. ॐ पंचभूतमय्यै नमः
 159. ॐ पंचतन्मात्रसायकायै नमः
 160. ॐ क्रोधाकारांकुशांचितायै नमः
 161. ॐ निजकांतिपराजंडायै नमः
 162. ॐ मंडलायै नमः
 163. ॐ भानुमंडलायै नमः
 164. ॐ कदंबमयताटंकायै नमः
 165. ॐ चांपेयकुसुमप्रियायै नमः
 166. ॐ सर्वविद्यांकुराकारायै नमः
 167. ॐ दंतपंक्तिद्वयांचितायै नमः
 168. ॐ सरसालापमाधुर्यै नमः
 169. ॐ जितवाण्यै नमः
 170. ॐ विपंचिकायै नमः
 171. ॐ ग्रैवेयमणिभूषितायै नमः
 172. ॐ कूर्मपृष्ठपदद्वयायै नमः
 173. ॐ नखकांतिपरिच्छिन्नायै नमः
 174. ॐ कामरूपिण्यै नमः
 175. ॐ मणिकिंकिणिका दिव्यरचनायै नमः
 176. ॐ दामभूषितायै नमः
 177. ॐ रंभास्तंभमनोज्ञायै नमः
 178. ॐ मार्दवोरुद्वयान्वितायै नमः
 179. ॐ पदशोभाजितांबोजायै नमः
 180. ॐ महागिरिपुरीश्वर्यै नमः || 180 ||
 181. ॐ देवरत्नगृहांतस्थायै नमः
 182. ॐ सर्वज्ञायै नमः
 183. ॐ ज्ञानमोचनायै नमः
 184. ॐ महापद्मासनस्थायै नमः
 185. ॐ कदंबवनवासिन्यै नमः
 186. ॐ निजांशभोगसरोल्लसितलक्ष्मीगौरीसरस्वत्यै नमः
 187. ॐ मंजुकुंजन्मणिमंजीरालंकृतपदांभुजायै नमः
 188. ॐ हंसिकायै नमः
 189. ॐ मंदगमनायै नमः
 190. ॐ महासौंदर्यवारद्यै नमः
 191. ॐ अनवद्यायै नमः
 192. ॐ अरुणायै नमः
 193. ॐ गण्यायै नमः
 194. ॐ अगण्यायै नमः
 195. ॐ दुर्गुणदूरकायै नमः
 196. ॐ संपत्दात्र्यै नमः
 197. ॐ सौख्यदात्र्यै नमः
 198. ॐ करुणामयसुंदर्यै नमः
 199. ॐ अश्विनिदेवसंतुष्टायै नमः
 200. ॐ सर्वदेवसुसेवितायै नमः
 201. ॐ गेयचक्ररथारूढायै नमः
 202. ॐ मंत्रिण्यंबासमर्चितायै नमः
 203. ॐ कामदायै नमः
 204. ॐ अनवद्यांग्यै नमः
 205. ॐ देवर्षिस्तुतवैभवायै नमः
 206. ॐ विघ्नयंत्रसमोभेदायै नमः
 207. ॐ करोत्यन्नैकमाधवायै नमः
 208. ॐ संकल्पमात्रनिर्धूतायै नमः
 209. ॐ मूर्तित्रयसदासेवायै नमः
 210. ॐ समयस्थायै नमः || 210 ||
 211. ॐ सर्वगायै नमः
 212. ॐ निरामयायै नमः
 213. ॐ मूलाधारायै नमः
 214. ॐ अपारायै नमः
 215. ॐ ब्रह्मग्रंथिविभेदिन्यै नमः
 216. ॐ मणिपूरांतरावासायै नमः
 217. ॐ विष्णु ग्रंथिविभेदिन्यै नमः
 218. ॐ आज्ञाचक्रगदामायायै नमः
 219. ॐ रुद्रग्रंथिविभेदिन्यै नमः
 220. ॐ सहस्रारसमारूढायै नमः
 221. ॐ सुधासाराभिवर्षिण्यै नमः
 222. ॐ तटिन्रेखायै नमः
 223. ॐ समापासायै नमः
 224. ॐ षट्चक्रोपरिवासिन्यै नमः
 225. ॐ भक्तिवश्यायै नमः
 226. ॐ भक्तिगम्यायै नमः
 227. ॐ भक्तरक्षणकारिण्यै नमः
 228. ॐ भद्रमूर्त्यै नमः
 229. ॐ भक्तसंतोषदायिन्यै नमः
 230. ॐ सर्वदायै नमः
 231. ॐ कुंडलिन्यै नमः
 232. ॐ अंबायै नमः
 233. ॐ शारदायै नमः
 234. ॐ शर्मदायै नमः
 235. ॐ शुभायै नमः
 236. ॐ साध्व्यै नमः
 237. ॐ श्रीकर्युदारायै नमः
 238. ॐ धीकर्यै नमः
 239. ॐ शंभुमानितायै नमः
 240. ॐ शंभु मानसिकामातायै नमः || 240 ||
 241. ॐ शरच्चंद्रमुख्यै नमः
 242. ॐ शिष्टायै नमः
 243. ॐ शिवायै नमः
 244. ॐ निराकारायै नमः
 245. ॐ निर्गुणांबायै नमः
 246. ॐ निराकुलायै नमः
 247. ॐ निर्लेपायै नमः
 248. ॐ निस्तुलायै नमः
 249. ॐ निरवद्यायै नमः
 250. ॐ निरंतरायै नमः
 251. ॐ निष्कारणायै नमः
 252. ॐ निष्कलंकायै नमः
 253. ॐ नित्यबुद्धायै नमः
 254. ॐ निरीश्वरायै नमः
 255. ॐ नीरागायै नमः
 256. ॐ रागमथन्यै नमः
 257. ॐ निर्मदायै नमः
 258. ॐ मदनाशिन्यै नमः
 259. ॐ निर्ममायै नमः
 260. ॐ सममायायै नमः
 261. ॐ अनन्यायै नमः
 262. ॐ जगदीश्वर्यै नमः
 263. ॐ निरोगायै नमः
 264. ॐ निराबाधायै नमः
 265. ॐ निजानंदायै नमः
 266. ॐ निराश्रयायै नमः
 267. ॐ नित्यमुक्तायै नमः
 268. ॐ निगममायै नमः
 269. ॐ नित्यशुद्धायै नमः
 270. ॐ निरुत्तमायै नमः || 270 ||
 271. ॐ निर्व्याधायै नमः
 272. ॐ व्याधिमथनायै नमः
 273. ॐ निष्क्रियायै नमः
 274. ॐ निरुपप्लवायै नमः
 275. ॐ निश्चिंतायै नमः
 276. ॐ निरहंकारायै नमः
 277. ॐ निर्मोहायै नमः
 278. ॐ मोहनाशिन्यै नमः
 279. ॐ निर्बाधायै नमः
 280. ॐ ममताहंत्र्यै नमः
 281. ॐ निष्पापायै नमः
 282. ॐ अभेदायै नमः
 283. ॐ साक्षिरूपायै नमः
 284. ॐ निर्भेदायै नमः
 285. ॐ भेदनाशिन्यै नमः
 286. ॐ निर्नाशायै नमः
 287. ॐ नाशमथन्यै नमः
 288. ॐ पुष्कलायै नमः
 289. ॐ लोभहारिण्यै नमः
 290. ॐ नीलवेण्यै नमः
 291. ॐ निरालंबायै नमः
 292. ॐ निरपायायै नमः
 293. ॐ भयापहायै नमः
 294. ॐ निस्संदेहायै नमः
 295. ॐ संशयज्ञ्यै नमः
 296. ॐ निर्भवायै नमः
 297. ॐ निरंजितायै नमः
 298. ॐ सुखप्रदायै नमः
 299. ॐ दुष्टदूरायै नमः
 300. ॐ निर्विकल्पायै नमः || 300 ||
 301. ॐ निरत्ययायै नमः
 302. ॐ सर्वज्ञानायै नमः
 303. ॐ दुःखहंत्र्यै नमः
 304. ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः
 305. ॐ सर्वशक्तिमय्यै नमः
 306. ॐ सर्वमंगलायै नमः
 307. ॐ सत्गतिप्रदायै नमः
 308. ॐ सर्वेश्वर्यै नमः
 309. ॐ सर्वमय्यै नमः
 310. ॐ सर्वतत्त्वस्वरूपिण्यै नमः
 311. ॐ महामायायै नमः
 312. ॐ महासत्वायै नमः
 313. ॐ महाबलायै नमः
 314. ॐ महावीर्यायै नमः
 315. ॐ महाबुद्ध्यै नमः
 316. ॐ महैश्वर्यायै नमः
 317. ॐ महागत्यै नमः
 318. ॐ मनोन्मण्यै नमः
 319. ॐ महादेव्यै नमः
 320. ॐ महापूज्यायै नमः
 321. ॐ महासिद्ध्यै नमः
 322. ॐ महायोगीश्वरेश्वर्यै नमः
 323. ॐ महातंत्रायै नमः
 324. ॐ महामंत्रायै नमः
 325. ॐ महायंत्रायै नमः
 326. ॐ महासनायै नमः
 327. ॐ महायागक्रमाराध्यायै नमः
 328. ॐ महायोगसमर्चितायै नमः
 329. ॐ प्रकृत्यै नमः
 330. ॐ विकृत्यै नमः || 330 ||
 331. ॐ सर्वभूतहितप्रदायै नमः
 332. ॐ शुच्यै नमः
 333. ॐ स्वाहायै नमः
 334. ॐ हिरण्मय्यै नमः
 335. ॐ धन्यायै नमः
 336. ॐ सुतायै नमः
 337. ॐ स्वधायै नमः
 338. ॐ श्रद्धायै नमः
 339. ॐ विभूदितायै नमः
 340. ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः
 341. ॐ दीप्तायै नमः
 342. ॐ कांतायै नमः
 343. ॐ कामाक्ष्यै नमः
 344. ॐ भावितायै नमः
 345. ॐ अनुग्रहप्रदायै नमः
 346. ॐ शिवप्रियायै नमः
 347. ॐ रमायै नमः
 348. ॐ अनघायै नमः
 349. ॐ अमृतायै नमः
 350. ॐ आनंदरूपिण्यै नमः
 351. ॐ लोकदुःखविनाशिन्यै नमः
 352. ॐ करुणायै नमः
 353. ॐ धर्मवर्धिन्यै नमः
 354. ॐ पद्मिन्यै नमः
 355. ॐ पद्मगंधिन्यै नमः
 356. ॐ सुप्रसन्नायै नमः
 357. ॐ सुनंदिन्यै नमः
 358. ॐ पुण्यगंधायै नमः
 359. ॐ प्रसादाभिमुख्यै नमः
 360. ॐ प्रभायै नमः || 360 ||
 361. ॐ आह्लादजनन्यै नमः
 362. ॐ पुष्टायै नमः
 363. ॐ लोकमातेंदुशीतलायै नमः
 364. ॐ पद्ममालाधरायै नमः
 365. ॐ अत्भुतायै नमः
 366. ॐ अर्धचंद्रविभूषिण्यै नमः
 367. ॐ आर्यवैश्यसहोदर्यै नमः
 368. ॐ तुष्ट्यै नमः
 369. ॐ पुष्ट्यै नमः
 370. ॐ शिवारूढायै नमः
 371. ॐ दारिद्रयविनाशिन्यै नमः
 372. ॐ शिवधात्र्यै नमः
 373. ॐ स्वामिन्यै नमः
 374. ॐ प्रीतिपुष्कलायै नमः
 375. ॐ आर्यायै नमः
 376. ॐ श्यामायै नमः
 377. ॐ सत्यै नमः
 378. ॐ सौम्यायै नमः
 379. ॐ मंगलदायिन्यै नमः
 380. ॐ भक्तकोटिपरानंदायै नमः
 381. ॐ सिद्धिरूपायै नमः
 382. ॐ वसुप्रदायै नमः
 383. ॐ भास्कर्यै नमः
 384. ॐ ज्ञाननिलयायै नमः
 385. ॐ ललितांग्यै नमः
 386. ॐ यशस्विन्यै नमः
 387. ॐ ऊर्जितायै नमः
 388. ॐ सर्वकालस्वरूपिण्यै नमः
 389. ॐ दारिद्रयनाशिन्यै नमः
 390. ॐ सर्वोपद्रवहारिण्यै नमः || 390 ||
 391. ॐ अन्नदायै नमः
 392. ॐ अन्नदात्र्यै नमः
 393. ॐ अच्युदानंदकारिण्यै नमः
 394. ॐ अनंतायै नमः
 395. ॐ अच्युतायै नमः
 396. ॐ व्यक्तायै नमः
 397. ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः
 398. ॐ शारदंबोजभद्राक्ष्यै नमः
 399. ॐ अजयायै नमः
 400. ॐ भक्तवत्सलायै नमः
 401. ॐ आशायै नमः
 402. ॐ आश्रितायै नमः
 403. ॐ रम्यायै नमः
 404. ॐ अवकाशस्वरूपिण्यै नमः
 405. ॐ आकाशमयपद्मस्थायै नमः
 406. ॐ अयोनिजायै नमः
 407. ॐ अबलायै नमः
 408. ॐ अगजायै नमः
 409. ॐ आत्मजायै नमः
 410. ॐ आत्मगोचरायै नमः
 411. ॐ अनाद्यायै नमः
 412. ॐ आदिदेव्यै नमः
 413. ॐ आदित्यदयभास्वरायै नमः
 414. ॐ कार्तेश्वरमनोज्ञायै नमः
 415. ॐ कालकंठनिभस्वरायै नमः
 416. ॐ आधारायै नमः
 417. ॐ आत्मदयितायै नमः
 418. ॐ अनीशायै नमः
 419. ॐ आत्मरूपिण्यै नमः
 420. ॐ ईशिकायै नमः || 420 ||
 421. ॐ ईशायै नमः
 422. ॐ ईशान्यै नमः
 423. ॐ ईश्वरैश्वर्यदायिन्यै नमः
 424. ॐ इंदुसुतायै नमः
 425. ॐ इंदुमातायै नमः
 426. ॐ इंद्रियायै नमः
 427. ॐ इंदुमंदिरायै नमः
 428. ॐ इंदुबिंबसमानास्यायै नमः
 429. ॐ इंद्रियाणां वशंकर्यै नमः
 430. ॐ एकायै नमः
 431. ॐ एकवीरायै नमः
 432. ॐ एकाकारैकवैभवायै नमः
 433. ॐ लोकत्रयसुसंपूज्यायै नमः
 434. ॐ लोकत्रयप्रसूतितायै नमः
 435. ॐ लोकमातायै नमः
 436. ॐ जगन्मातायै नमः
 437. ॐ वर्णात्मायै नमः
 438. ॐ वर्णनिलयायै नमः
 439. ॐ षोडषाक्षररूपिण्यै नमः
 440. ॐ काल्यै नमः
 441. ॐ कृत्यायै नमः
 442. ॐ महारात्र्यै नमः
 443. ॐ मोहरात्र्यै नमः
 444. ॐ सुलोचनायै नमः
 445. ॐ कमनीयायै नमः
 446. ॐ कलाधारायै नमः
 447. ॐ कामिन्यै नमः
 448. ॐ वर्णमालिन्यै नमः
 449. ॐ काश्मीरद्रवलिप्तांग्यै नमः
 450. ॐ काम्यायै नमः || 450 ||
 451. ॐ कमलार्चितायै नमः
 452. ॐ माणिक्यभासालंकारायै नमः
 453. ॐ कनकायै नमः
 454. ॐ कनकप्रदायै नमः
 455. ॐ कंबुग्रीवायै नमः
 456. ॐ कृपायुक्तायै नमः
 457. ॐ किशोर्यै नमः
 458. ॐ ललाटिन्यै नमः
 459. ॐ कालस्थायै नमः
 460. ॐ निमेषायै नमः
 461. ॐ कालदात्र्यै नमः
 462. ॐ कलावत्यै नमः
 463. ॐ कालज्ञायै नमः
 464. ॐ कालमातायै नमः
 465. ॐ कन्यकायै नमः
 466. ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः
 467. ॐ कालनेत्रायै नमः
 468. ॐ कलावाण्यै नमः
 469. ॐ कालदायै नमः
 470. ॐ कालविग्रहायै नमः
 471. ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः
 472. ॐ कीर्तिज्ञायै नमः
 473. ॐ कीर्तिस्थायै नमः
 474. ॐ कीर्तिदायिन्यै नमः
 475. ॐ सुकीर्तितायै नमः
 476. ॐ केशवानंदकारिण्यै नमः
 477. ॐ कुमार्यै नमः
 478. ॐ कुमुदाबायै नमः
 479. ॐ कर्मभंजन्यै नमः
 480. ॐ कौमुद्यै नमः || 480 ||
 481. ॐ कुमुदानंदायै नमः
 482. ॐ कन्यकापरमेश्वर्यै नमः
 483. ॐ कालांग्यै नमः
 484. ॐ कालभूषणायै नमः
 485. ॐ कपर्दिन्यै नमः
 486. ॐ कोमलांग्यै नमः
 487. ॐ कृपासिंधवे नमः
 488. ॐ कृपामय्यै नमः
 489. ॐ कंचस्थायै नमः
 490. ॐ कंचवदनायै नमः
 491. ॐ कूटस्थायै नमः
 492. ॐ कुलरूपिण्यै नमः
 493. ॐ लोकेश्वर्यै नमः
 494. ॐ कुशलायै नमः
 495. ॐ कुलसंभवायै नमः
 496. ॐ चितज्ञायै नमः
 497. ॐ चिंतितपदायै नमः
 498. ॐ चिंतस्थायै नमः
 499. ॐ चित्स्वरूपिण्यै नमः
 500. ॐ चंपकापमनोज्ञायै नमः
 501. ॐ चारु चंपकमालिन्यै नमः
 502. ॐ चंडस्वरूपिण्यै नमः
 503. ॐ चंड्यै नमः
 504. ॐ चैतन्यघनकेहिन्यै नमः
 505. ॐ चितानंदायै नमः
 506. ॐ चिताधारायै नमः
 507. ॐ चिताकारायै नमः
 508. ॐ चितालयायै नमः
 509. ॐ चबलापांगलतिकायै नमः
 510. ॐ चंद्रकोटिसुभास्वरायै नमः || 510 ||
 511. ॐ चिंतामणिगुणाधारायै नमः
 512. ॐ चिंतामणिविभूषितायै नमः
 513. ॐ भक्तचिंतामणिलतायै नमः
 514. ॐ चिंतामणिसुमंदिरायै नमः
 515. ॐ चारुचंदनलिप्तांग्यै नमः
 516. ॐ चतुरायै नमः
 517. ॐ चतुराननायै नमः
 518. ॐ छत्रदायै नमः
 519. ॐ छत्रदार्यै नमः
 520. ॐ चारुचामरवीजितायै नमः
 521. ॐ भक्तानां छत्ररूपायै नमः
 522. ॐ छत्रछायाकृतालयायै नमः
 523. ॐ जगज्जीवायै नमः
 524. ॐ जगद्धात्र्यै नमः
 525. ॐ जगदानंदकारिण्यै नमः
 526. ॐ यज्ञरतायै नमः
 527. ॐ जपयज्ञपरायणायै नमः
 528. ॐ यज्ञदायै नमः
 529. ॐ यज्ञफलदायै नमः
 530. ॐ यज्ञस्थानकृतालयायै नमः
 531. ॐ यज्ञभोक्त्र्यै नमः
 532. ॐ यज्ञरूपायै नमः
 533. ॐ यज्ञविघ्नविनाशिन्यै नमः
 534. ॐ कर्मयोगायै नमः
 535. ॐ कर्मरूपायै नमः
 536. ॐ कर्मविघ्नविनाशिन्यै नमः
 537. ॐ कर्मदायै नमः
 538. ॐ कर्मफलदायै नमः
 539. ॐ कर्मस्थानकृतालयायै नमः
 540. ॐ अकालुष्यसुचारित्रायै नमः || 540 ||
 541. ॐ सर्वकर्मसमंचितायै नमः
 542. ॐ जयस्थायै नमः
 543. ॐ जयदायै नमः
 544. ॐ जैत्र्यै नमः
 545. ॐ जीवितायै नमः
 546. ॐ जयकारिण्यै नमः
 547. ॐ यशोदायै नमः
 548. ॐ यशसाम्राज्यायै नमः
 549. ॐ यशोदानंदकारिण्यै नमः
 550. ॐ ज्वलिन्यै नमः
 551. ॐ ज्वालिन्यै नमः
 552. ॐ ज्वालायै नमः
 553. ॐ ज्वलद्पावकसन्निभायै नमः
 554. ॐ ज्वालामुख्यै नमः
 555. ॐ जनानंदायै नमः
 556. ॐ जंबूद्वीपकृतालयायै नमः
 557. ॐ जन्मदायै नमः
 558. ॐ जन्महतायै नमः
 559. ॐ जन्मन्यै नमः
 560. ॐ जन्मरंजन्यै नमः
 561. ॐ जनन्यै नमः
 562. ॐ जन्मभुवे नमः
 563. ॐ वेदशास्त्रप्रदर्शिन्यै नमः
 564. ॐ जगदंबायै नमः
 565. ॐ जनित्र्यै नमः
 566. ॐ जीवकारुण्यकारिण्यै नमः
 567. ॐ ज्ञातिदायै नमः
 568. ॐ जातिदायै नमः
 569. ॐ जात्यै नमः
 570. ॐ ज्ञानदायै नमः || 570 ||
 571. ॐ ज्ञानगोचरायै नमः
 572. ॐ ज्ञानमय्यै नमः
 573. ॐ ज्ञानरूपायै नमः
 574. ॐ ईश्वर्यै नमः
 575. ॐ ज्ञानविग्रहायै नमः
 576. ॐ ज्ञानविज्ञानशालिन्यै नमः
 577. ॐ जपापुष्पसमष्टितायै नमः
 578. ॐ जिनजैत्र्यै नमः
 579. ॐ जिनाधारायै नमः
 580. ॐ जपाकुसुमशोभितायै नमः
 581. ॐ तीर्थंकर्यै नमः
 582. ॐ निराधारायै नमः
 583. ॐ जिनमातायै नमः
 584. ॐ जिनेश्वर्यै नमः
 585. ॐ अमलांबरधारिण्यै नमः
 586. ॐ विष्णुवर्दनमर्दिन्यै नमः
 587. ॐ शंभुकोटिदुराधर्षायै नमः
 588. ॐ समुद्रकोटिगंभीरायै नमः
 589. ॐ सूर्यकोटिप्रतीकाशायै नमः
 590. ॐ वायुकोटिमहाबलायै नमः
 591. ॐ यमकोटिपराक्रमायै नमः
 592. ॐ कामकोटिफलप्रदायै नमः
 593. ॐ रतिकोटिसुलावण्यायै नमः
 594. ॐ चक्रकोटिसुराज्यदायै नमः
 595. ॐ पृथ्विकोटिक्षमाधारायै नमः
 596. ॐ पद्मकोटिनिभाननायै नमः
 597. ॐ अग्निकोटिभयंकर्यै नमः
 598. ॐ ईशानादिकचिच्छक्त्यै नमः
 599. ॐ धनाधारायै नमः
 600. ॐ धनप्रदायै नमः || 600 ||
 601. ॐ अणिमायै नमः
 602. ॐ महिमायै नमः
 603. ॐ प्राप्त्यै नमः
 604. ॐ करिमायै नमः
 605. ॐ लधिमायै नमः
 606. ॐ प्राकाम्यायै नमः
 607. ॐ वशित्वायै नमः
 608. ॐ ईशित्वायै नमः
 609. ॐ सिद्धिदायिन्यै नमः
 610. ॐ महिमादिगुणैर्युक्तायै नमः
 611. ॐ अणिमाद्यष्टसिद्धिदायै नमः
 612. ॐ यवनांग्यै नमः
 613. ॐ जनादीनायै नमः
 614. ॐ अजरायै नमः
 615. ॐ जरावहायै नमः
 616. ॐ तारिण्यै नमः
 617. ॐ त्रिगुणायै नमः
 618. ॐ तारिकायै नमः
 619. ॐ तुलसीनतायै नमः
 620. ॐ त्रयीविद्यायै नमः
 621. ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः
 622. ॐ त्रयज्ञायै नमः
 623. ॐ तुरीयायै नमः
 624. ॐ त्रिगुणेश्वर्यै नमः
 625. ॐ त्रिविदायै नमः
 626. ॐ विश्वमातायै नमः
 627. ॐ त्रपावत्यै नमः
 628. ॐ त्रिदशाराद्यायै नमः
 629. ॐ त्रिमूर्तिजनन्यै नमः
 630. ॐ त्वरायै नमः || 630 ||
 631. ॐ त्रिवर्णायै नमः
 632. ॐ त्रैलोक्यायै नमः
 633. ॐ त्रिदिवायै नमः
 634. ॐ लोकपावन्यै नमः
 635. ॐ त्रिमूर्त्यै नमः
 636. ॐ त्रिजनन्यै नमः
 637. ॐ त्रिभुवे नमः
 638. ॐ तारायै नमः
 639. ॐ तपस्विन्यै नमः
 640. ॐ तरुण्यै नमः
 641. ॐ तापसाराध्यायै नमः
 642. ॐ तपोनिष्टायै नमः
 643. ॐ तमोपहायै नमः
 644. ॐ तरुणायै नमः
 645. ॐ त्रिदिवेशानायै नमः
 646. ॐ तप्तकांचनसन्निभायै नमः
 647. ॐ तापस्यै नमः
 648. ॐ तारारूपिण्यै नमः
 649. ॐ तरुणार्कप्रदायिन्यै नमः
 650. ॐ तापज्ञ्यै नमः
 651. ॐ तर्किकायै नमः
 652. ॐ तर्कविद्यायै नमः
 653. ॐ अविद्यास्वरूपिण्यै नमः
 654. ॐ त्रिपुष्करायै नमः
 655. ॐ त्रिकालज्ञायै नमः
 656. ॐ त्रैलोक्यव्यापिनीश्वर्यै नमः
 657. ॐ तापत्रयविनाशिन्यै नमः
 658. ॐ तपस्सिद्धिप्रदायिन्यै नमः
 659. ॐ गुणाराध्यायै नमः
 660. ॐ गुणातीतायै नमः || 660 ||
 661. ॐ कुलीनायै नमः
 662. ॐ कुलनंदिन्यै नमः
 663. ॐ तीर्थरूपायै नमः
 664. ॐ तीर्थकर्यै नमः
 665. ॐ शोकदुःखविनाशिन्यै नमः
 666. ॐ अदीनायै नमः
 667. ॐ दीनवत्सलायै नमः
 668. ॐ दीनानाथप्रियंकर्यै नमः
 669. ॐ दयात्मिकायै नमः
 670. ॐ दयापूर्णायै नमः
 671. ॐ देवदानवपूजितायै नमः
 672. ॐ दक्षिणायै नमः
 673. ॐ दक्षिणाराध्यायै नमः
 674. ॐ देवानां मोदकारिण्यै नमः
 675. ॐ दाक्षायण्यै नमः
 676. ॐ देवसुतायै नमः
 677. ॐ दुर्गायै नमः
 678. ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नमः
 679. ॐ घोराग्निदाहदमन्यै नमः
 680. ॐ दुःखदुःस्वप्नवारिण्यै नमः
 681. ॐ श्रीमय्यै नमः
 682. ॐ श्रेष्ठायै नमः
 683. ॐ श्रीकर्यै नमः
 684. ॐ श्रीविभावर्यै नमः
 685. ॐ श्रीदायै नमः
 686. ॐ श्रीशायै नमः
 687. ॐ श्रीनिवासायै नमः
 688. ॐ श्रीयुतायै नमः
 689. ॐ श्रीमत्यै नमः
 690. ॐ धनदायै नमः || 690 ||
 691. ॐ दामिन्यै नमः
 692. ॐ दयायै नमः
 693. ॐ दांतायै नमः
 694. ॐ धर्मदायै नमः
 695. ॐ शांतायै नमः
 696. ॐ दाडिमीकुसुमप्रभायै नमः
 697. ॐ धरण्यै नमः
 698. ॐ धारण्यै नमः
 699. ॐ धैर्यायै नमः
 700. ॐ धैर्यदायै नमः
 701. ॐ धनशालिन्यै नमः
 702. ॐ धनंजयायै नमः
 703. ॐ धनाकारायै नमः
 704. ॐ धर्मायै नमः
 705. ॐ धात्र्यै नमः
 706. ॐ देदीप्यमानायै नमः
 707. ॐ धर्मिण्यै नमः
 708. ॐ दुरावारायै नमः
 709. ॐ दुरासदायै नमः
 710. ॐ नानारत्नविचित्रांग्यै नमः
 711. ॐ नानाभरणमंडितायै नमः
 712. ॐ नीरजास्यायै नमः
 713. ॐ निरातंगायै नमः
 714. ॐ नवलावण्यसुंदर्यै नमः
 715. ॐ दमनायै नमः
 716. ॐ निधितायै नमः
 717. ॐ नित्यायै नमः
 718. ॐ निजायै नमः
 719. ॐ निर्णयसुंदर्यै नमः
 720. ॐ परमायै नमः || 720 ||
 721. ॐ निर्विकारायै नमः
 722. ॐ निर्वैरायै नमः
 723. ॐ निखिलायै नमः
 724. ॐ प्रमदायै नमः
 725. ॐ प्रथमायै नमः
 726. ॐ प्राज्ञायै नमः
 727. ॐ सर्वपावनपावन्यै नमः
 728. ॐ सर्वप्रियायै नमः
 729. ॐ सर्वव्रतायै नमः
 730. ॐ पावनायै नमः
 731. ॐ पापनाशिन्यै नमः
 732. ॐ वासव्यंशभागायै नमः
 733. ॐ अपूर्वायै नमः
 734. ॐ परंज्योतिस्वरूपिण्यै नमः
 735. ॐ परोक्षायै नमः
 736. ॐ पारगायै नमः
 737. ॐ कन्यायै नमः
 738. ॐ कन्यायै नमः
 739. ॐ परिशुद्धायै नमः
 740. ॐ अपारगायै नमः
 741. ॐ परासिद्ध्यै नमः
 742. ॐ परागत्यै नमः
 743. ॐ पशुपाशविमोचन्यै नमः
 744. ॐ पद्मगंधायै नमः
 745. ॐ पद्माक्ष्यै नमः
 746. ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः
 747. ॐ पद्मकेसरमंदिरायै नमः
 748. ॐ परब्रह्मनिवासिन्यै नमः
 749. ॐ परमानंदमुदितायै नमः
 750. ॐ पूर्णपीठनिवासिन्यै नमः || 750 ||
 751. ॐ परमेश्यै नमः
 752. ॐ पृथ्व्यै नमः
 753. ॐ परचक्रनिवासिन्यै नमः
 754. ॐ परावरायै नमः
 755. ॐ पराविद्यायै नमः
 756. ॐ परमानंददायिन्यै नमः
 757. ॐ वाग्रूपायै नमः
 758. ॐ वाग्मय्यै नमः
 759. ॐ वाग्दायै नमः
 760. ॐ वाग्नेत्र्यै नमः
 761. ॐ वाग्विशारदायै नमः
 762. ॐ धीरूपायै नमः
 763. ॐ धीमय्यै नमः
 764. ॐ धीरायै नमः
 765. ॐ धीदात्र्यै नमः
 766. ॐ धीविशारदायै नमः
 767. ॐ बृंदारकबृंदवंद्यायै नमः
 768. ॐ वैश्यबृंदसहोदर्यै नमः
 769. ॐ राजराजेश्वरार्चितायै नमः
 770. ॐ भक्तसर्वार्थसाधकायै नमः
 771. ॐ पणिभूषायै नमः
 772. ॐ बालापूजायै नमः
 773. ॐ प्राणरूपायै नमः
 774. ॐ प्रियंवदायै नमः
 775. ॐ भक्तिप्रियायै नमः
 776. ॐ भवाराध्यायै नमः
 777. ॐ भवेश्यै नमः
 778. ॐ भयनाशिन्यै नमः
 779. ॐ भवेश्वर्यै नमः
 780. ॐ भद्रमुख्यै नमः || 780 ||
 781. ॐ भवमातायै नमः
 782. ॐ भवायै नमः
 783. ॐ भट्टारिकायै नमः
 784. ॐ भवागम्यायै नमः
 785. ॐ भवकंटकनाशिन्यै नमः
 786. ॐ भवानंदायै नमः
 787. ॐ भावनीयायै नमः
 788. ॐ भूतपंचकवासिन्यै नमः
 789. ॐ भगवत्यै नमः
 790. ॐ भूदात्र्यै नमः
 791. ॐ भूतेश्यै नमः
 792. ॐ भूतरूपिण्यै नमः
 793. ॐ भूतस्थायै नमः
 794. ॐ भूतमातायै नमः
 795. ॐ भूतज्ञायै नमः
 796. ॐ भवमोचन्यै नमः
 797. ॐ भक्तशोकतमोहंत्र्यै नमः
 798. ॐ भवभारविनाशिन्यै नमः
 799. ॐ भूगोपचारकुशलायै नमः
 800. ॐ दात्र्यै नमः
 801. ॐ भूचर्यै नमः
 802. ॐ भीतिहायै नमः
 803. ॐ भक्तिरम्यायै नमः
 804. ॐ भक्तानामिष्टदायिन्यै नमः
 805. ॐ भक्तानुकंपिन्यै नमः
 806. ॐ भीमायै नमः
 807. ॐ भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः
 808. ॐ भास्वरायै नमः
 809. ॐ भास्वत्यै नमः
 810. ॐ भीत्यै नमः || 810 ||
 811. ॐ भास्वदुत्थानशालिन्यै नमः
 812. ॐ भूतिदायै नमः
 813. ॐ भूतिरूपायै नमः
 814. ॐ भूतिकायै नमः
 815. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः
 816. ॐ महाजिह्वायै नमः
 817. ॐ महादंष्ट्रायै नमः
 818. ॐ मणिपूरनिवासिन्यै नमः
 819. ॐ मानस्यै नमः
 820. ॐ मानदायै नमः
 821. ॐ मनःचक्षुरगोचरायै नमः
 822. ॐ महाकुंडलिन्यै नमः
 823. ॐ मातायै नमः
 824. ॐ महाशत्रुविनाशिन्यै नमः
 825. ॐ महामोहांतकारज्ञायै नमः
 826. ॐ महामोक्षप्रदायिन्यै नमः
 827. ॐ महाशक्त्यै नमः
 828. ॐ महाविर्यायै नमः
 829. ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः
 830. ॐ मधुरायै नमः
 831. ॐ मेधायै नमः
 832. ॐ मेध्यायै नमः
 833. ॐ महावैभववर्धिन्यै नमः
 834. ॐ महाव्रतायै नमः
 835. ॐ महामूर्तायै नमः
 836. ॐ मुक्तिकाम्यार्थसिद्धिदायै नमः
 837. ॐ महनीयायै नमः
 838. ॐ माननीयायै नमः
 839. ॐ महादुःखविनाशिन्यै नमः
 840. ॐ मुक्ताहारालतोभेतायै नमः || 840 ||
 841. ॐ मत्तमातंगकामिन्यै नमः
 842. ॐ महाघोरायै नमः
 843. ॐ मंत्रमातायै नमः
 844. ॐ महाचोरभयापहायै नमः
 845. ॐ महासूक्ष्मायै नमः
 846. ॐ मकराकृतिकुंडलायै नमः
 847. ॐ महाप्रभायै नमः
 848. ॐ महाचिंत्यायै नमः
 849. ॐ महामंत्रमहौषध्यै नमः
 850. ॐ मणिमंडलमध्यस्थायै नमः
 851. ॐ मणिमालाविराजितायै नमः
 852. ॐ मनोरमायै नमः
 853. ॐ महारूपायै नमः
 854. ॐ राज्ञ्यै नमः
 855. ॐ राजीवलोचनायै नमः
 856. ॐ विद्यार्थिन्यै नमः
 857. ॐ रमामातायै नमः
 858. ॐ विष्णुरूपायै नमः
 859. ॐ वीरेश्वर्यै नमः
 860. ॐ वरदायै नमः
 861. ॐ विशालनयनोत्पलायै नमः
 862. ॐ वीरसुतायै नमः
 863. ॐ वीरवंद्यायै नमः
 864. ॐ विश्वभुवे नमः
 865. ॐ वीरनंदिन्यै नमः
 866. ॐ विश्वेश्वर्यै नमः
 867. ॐ विशालाक्ष्यै नमः
 868. ॐ विष्णुमायाविमोहिन्यै नमः
 869. ॐ विख्यातायै नमः
 870. ॐ विलसत्कचायै नमः || 870 ||
 871. ॐ ब्रह्मेश्यै नमः
 872. ॐ ब्रह्मरूपिण्यै नमः
 873. ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः
 874. ॐ ब्रह्माण्यै नमः
 875. ॐ विश्वायै नमः
 876. ॐ विश्वरूपिण्यै नमः
 877. ॐ विश्ववंद्यायै नमः
 878. ॐ विश्वशक्त्यै नमः
 879. ॐ वीरायै नमः
 880. ॐ विचक्षणायै नमः
 881. ॐ बालायै नमः
 882. ॐ बालिकायै नमः
 883. ॐ बिंदुस्थायै नमः
 884. ॐ विश्वपाशविमोचन्यै नमः
 885. ॐ शिशुप्रायायै नमः
 886. ॐ वैद्यविद्यायै नमः
 887. ॐ शीलाशीलप्रदायिन्यै नमः
 888. ॐ क्षेत्रायै नमः
 889. ॐ क्षेमंकर्यै नमः
 890. ॐ वैश्यायै नमः
 891. ॐ आर्यवैश्यकुलेश्वर्यै नमः
 892. ॐ कुसुमश्रेष्ठिसत्पुत्र्यै नमः
 893. ॐ कुसुमांबाकुमारिकायै नमः
 894. ॐ बालनगरसंपूज्यायै नमः
 895. ॐ विरूपाक्षसहोदर्यै नमः
 896. ॐ सर्वसिद्धेश्वराराद्यायै नमः
 897. ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदायै नमः
 898. ॐ सर्वदुःखप्रशमन्यै नमः
 899. ॐ सर्वरक्षास्वरूपिण्यै नमः
 900. ॐ विभुदायै नमः || 900 ||
 901. ॐ विष्णुसंकल्पायै नमः
 902. ॐ विज्ञानघनरूपिण्यै नमः
 903. ॐ विचित्रिण्यै नमः
 904. ॐ विष्णुपूज्यायै नमः
 905. ॐ विष्णुमायाविलासिन्यै नमः
 906. ॐ वैश्यदात्र्यै नमः
 907. ॐ वैश्यगोत्रायै नमः
 908. ॐ वैश्यगोत्रविवर्धिन्यै नमः
 909. ॐ वैश्यभोजनसंतुष्टायै नमः
 910. ॐ महासंकल्परूपिण्यै नमः
 911. ॐ संध्यायै नमः
 912. ॐ विनोदिन्यै नमः
 913. ॐ सत्यज्ञानप्रबोधिन्यै नमः
 914. ॐ विकाररहितामातायै नमः
 915. ॐ विजयायै नमः
 916. ॐ विश्वसाक्षिण्यै नमः
 917. ॐ तत्त्वज्ञायै नमः
 918. ॐ तत्वाकारायै नमः
 919. ॐ तत्त्वमर्थस्वरूपिण्यै नमः
 920. ॐ तपःस्वाध्यायनिरतायै नमः
 921. ॐ तपस्वीजनसन्नुतायै नमः
 922. ॐ विपुलायै नमः
 923. ॐ विंध्यवासिन्यै नमः
 924. ॐ नगरेश्वरमानितायै नमः
 925. ॐ कमलादेविसंपूज्यायै नमः
 926. ॐ जनार्दनसुपूजितायै नमः
 927. ॐ वंदितायै नमः
 928. ॐ वररूपायै नमः
 929. ॐ मतितायै नमः
 930. ॐ मत्तकाशिन्यै नमः || 930 ||
 931. ॐ माधव्यै नमः
 932. ॐ मालिन्यै नमः
 933. ॐ मान्यायै नमः
 934. ॐ महापातकनाशिन्यै नमः
 935. ॐ वरायै नमः
 936. ॐ वरवर्णिन्यै नमः
 937. ॐ वारिताकारवर्षिण्यै नमः
 938. ॐ सत्कीर्तिगुणसंपन्नायै नमः
 939. ॐ वैश्यलोकवशंकर्यै नमः
 940. ॐ तत्वासनायै नमः
 941. ॐ तपोफलायै नमः
 942. ॐ तरुणादित्यपाटलायै नमः
 943. ॐ तंत्रसारायै नमः
 944. ॐ तंत्रमातायै नमः
 945. ॐ तपोलोकनिवासिन्यै नमः
 946. ॐ तंत्रस्थायै नमः
 947. ॐ तंत्रसाक्षिण्यै नमः
 948. ॐ तंत्रमार्गप्रदर्शिन्यै नमः
 949. ॐ सर्वसंपत्तिजनन्यै नमः
 950. ॐ सत्पथायै नमः
 951. ॐ सकलेष्टदायै नमः
 952. ॐ असमानायै नमः
 953. ॐ सामदेव्यै नमः
 954. ॐ समर्हायै नमः
 955. ॐ सकलस्तुतायै नमः
 956. ॐ सनकादिमुनिद्येयायै नमः
 957. ॐ सर्वशास्त्रार्थगोचरायै नमः
 958. ॐ सदाशिवायै नमः
 959. ॐ समुत्तीर्णायै नमः
 960. ॐ सात्विकायै नमः || 960 ||
 961. ॐ शांतरूपिण्यै नमः
 962. ॐ सर्ववेदांतनिलयायै नमः
 963. ॐ समयायै नमः
 964. ॐ सर्वतोमुख्यै नमः
 965. ॐ सहस्रदलपद्मस्थायै नमः
 966. ॐ सर्वचैतन्यरूपिण्यै नमः
 967. ॐ सर्वदोषविनिर्मुक्तायै नमः
 968. ॐ सच्चिदानंदरूपिण्यै नमः
 969. ॐ सर्वविश्वंबरायै नमः
 970. ॐ सर्वज्ञानविशारदायै नमः
 971. ॐ विद्याविद्याकर्यै नमः
 972. ॐ विद्यायै नमः
 973. ॐ विद्याविद्यप्रबोधिन्यै नमः
 974. ॐ विमलायै नमः
 975. ॐ विभवायै नमः
 976. ॐ वेद्यायै नमः
 977. ॐ विश्वस्थायै नमः
 978. ॐ विवितोज्वलायै नमः
 979. ॐ वीरहत्यप्रशमन्यै नमः
 980. ॐ विनम्रजनपालिन्यै नमः
 981. ॐ वीरमध्यायै नमः
 982. ॐ विराट्रूपायै नमः
 983. ॐ वितंत्रायै नमः
 984. ॐ विश्वनायिकायै नमः
 985. ॐ विश्वंबरायै नमः
 986. ॐ समाराध्यायै नमः
 987. ॐ विक्रमायै नमः
 988. ॐ विश्वमंगलायै नमः
 989. ॐ विनायक्यै नमः
 990. ॐ वासव्यै नमः || 990 ||
 991. ॐ निरंजनायै नमः
 992. ॐ कन्यकापरमेश्वर्यै नमः
 993. ॐ नित्यकर्मफलप्रदायै नमः
 994. ॐ नित्यमंगलरूपिण्यै नमः
 995. ॐ क्षेत्रपालसमर्चितायै नमः
 996. ॐ ग्रहपीडानिवारिण्यै नमः
 997. ॐ क्षेमकारुण्यकारिण्यै नमः
 998. ॐ रुद्रलक्षणधारिण्यै नमः
 999. ॐ सर्वानंदमय्यै नमः
 1000. ॐ भद्रायै नमः
 1001. ॐ वैश्यसौख्यप्रदायिन्यै नमः
 1002. ॐ नित्यानंदस्वरूपिण्यै नमः
 1003. ॐ वैश्यसंपत्प्रदायिन्यै नमः
 1004. ॐ वैश्याकुलोद्भावायै नमः
 1005. ॐ क्षेत्रज्येष्ठाचलस्थितायै नमः
 1006. ॐ श्रीमंत्रपुरवासिन्यै नमः
 1007. ॐ सौमंगल्यादिदेवतायै नमः
 1008. ॐ श्रीकन्यकापरमेश्वर्यै नमः || 1008 ||


|| इति श्री वासवि कन्यका परमेश्वरि सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||