Sri Damodara Ashtottara Shatanamavali

field_imag_alt

Sri Damodara Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Vishnave Namah
 2. Om Lakshmeepataye Namah
 3. Om Krishnaaya Namah
 4. Om Vaikunthaaya Namah
 5. Om Garudadhvajaaya Namah
 6. Om Parabrahmane Namah
 7. Om Jagannaathaaya Namah
 8. Om Vaasudevaaya Namah
 9. Om Trivikramaaya Namah
 10. Om Hamsaaya Namah
 11. Om Shubhapradaaya Namah
 12. Om Maadhavaaya Namah
 13. Om Padmanaabhaaya Namah
 14. Om Hrisheekeshaaya Namah
 15. Om Sanaatanaaya Namah
 16. Om Naaraayanaaya Namah
 17. Om Madhuraapataye Namah
 18. Om Taarkshyavaahanaaya Namah
 19. Om Daityaantakaaya Namah
 20. Om Shimshumaaraaya Namah
 21. Om Pundareekaakshaaya Namah
 22. Om Sthitikartre Namah
 23. Om Paraatparaaya Namah
 24. Om Vanamaaline Namah
 25. Om Yajnyaroopaaya Namah
 26. Om Chakraroopaaya Namah
 27. Om Gadaadhaaraaya Namah
 28. Om Keshavaaya Namah
 29. Om Maadhavaaya Namah
 30. Om Bhootavaasaaya Namah
 31. Om Samudramathanaaya Namah
 32. Om Haraye Namah
 33. Om Govindaaya Namah
 34. Om Brahmajanakaaya Namah
 35. Om Kaitabhaasuramardanaaya Namah
 36. Om Shreekaraaya Namah
 37. Om Kaamajanakaaya Namah
 38. Om Sheshashaayine Namah
 39. Om Chaturbhujaaya Namah
 40. Om Paanchajanyadharaaya Namah
 41. Om Shreemate Namah
 42. Om Shaarngapaanaye Namah
 43. Om Janaardanaaya Namah
 44. Om Peetaambaradharaaya Namah
 45. Om Devaaya Namah
 46. Om Sooryachandralochanaaya Namah
 47. Om Matsyaroopaaya Namah
 48. Om Koormatanave Namah
 49. Om Krodaroopaaya Namah
 50. Om Hrisheekeshaaya Namah
 51. Om Vaamanaaya Namah
 52. Om Bhaargavaaya Namah
 53. Om Raamaaya Namah
 54. Om Haline Namah
 55. Om Kalkine Namah
 56. Om Hayaananaaya Namah
 57. Om Vishvambharaaya Namah
 58. Om Aadidevaaya Namah
 59. Om Shreedharaaya Namah
 60. Om Kapilaaya Namah
 61. Om Dhrivaaya Namah
 62. Om Dattaatreyaaya Namah
 63. Om Achyutaaya Namah
 64. Om Anantaaya Namah
 65. Om Mukundaaya Namah
 66. Om Rathavaahanaaya Namah
 67. Om Dhanvantaraye Namah
 68. Om Shreenivaasaaya Namah
 69. Om Pradyumnaaya Namah
 70. Om Purushottamaaya Namah
 71. Om Shreevatsakaustubhadharaaya Namah
 72. Om Muraaraataye Namah
 73. Om Adhokshajaaya Namah
 74. Om Rishabhaaya Namah
 75. Om Mohineeroopadharaaya Namah
 76. Om Sankarshanaaya Namah
 77. Om Pridhave Namah
 78. Om Ksheeraabdishaayine Namah
 79. Om Bhootaatmane Namah
 80. Om Aniruddhaaya Namah
 81. Om Bhaktavatsalaaya Namah
 82. Om Naaraayanaaya Namah
 83. Om Gajendravaradaaya Namah
 84. Om Tridhaamne Namah
 85. Om Prahlaada Paripaalanaaya Namah
 86. Om Shvetadveepavaasine Namah
 87. Om Avyayaaya Namah
 88. Om Sooryamandalamadhyagaaya Namah
 89. Om Aadimadhyaantarahitaaya Namah
 90. Om Bhagavate Namah
 91. Om Shankarapriyaaya Namah
 92. Om Neelatanave Namah
 93. Om Dharaakaantaaya Namah
 94. Om Vedaatmane Namah
 95. Om Baadaraayanaaya Namah
 96. Om Bhaageeratheejanmabhoopaadapadmaaya Namah
 97. Om Sataamprabhave Namah
 98. Om Praashamve Namah
 99. Om Vibhave Namah
 100. Om Ghanashyaamaaya Namah
 101. Om Jagatkaaranaaya Namah
 102. Om Priyaaya Namah
 103. Om Dashaavataaraaya Namah
 104. Om Shaantaatmane Namah
 105. Om Leelaamaanushavigrahaaya Namah
 106. Om Daamodaraaya Namah
 107. Om Viraadroopaaya Namah
 108. Om Bhootabhavyabhavatprabhave Namah

|| Iti Shree Daamodara Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||