Saptamatrika - Sri Indrani Ashtottara Shatanamavali

field_imag_alt

Saptamatrika - Sri Indrani Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Indraakshee Naamnyai Devyai Namah
 2. Om Daivataih Samudaahritaayai Namah
 3. Om Gauryai Namah
 4. Om Shaakambharyai Namah
 5. Om Devyai Namah
 6. Om Durgaanaamneeti Vishrutaayai Namah
 7. Om Kaatyaayanyai Namah
 8. Om Mahaadevyai Namah
 9. Om Chandraghantaayai Namah
 10. Om Mahaatapase Namah
 11. Om Gaayatryai Namah
 12. Om Saavitryai Namah
 13. Om Brahmaanyai Namah
 14. Om Brahmavaadinyai Namah
 15. Om Naaraayanyai Namah
 16. Om Bhadrakaalyai Namah
 17. Om Rudraanyai Namah
 18. Om Krishnaayai Namah
 19. Om Pingalaayai Namah
 20. Om Agnijvaalaayai Namah
 21. Om Raudramukhyai Namah
 22. Om Kaalaraatryai Namah
 23. Om Tapasvinyai Namah
 24. Om Meghashyaamaayai Namah
 25. Om Sahasraakshyai Namah
 26. Om Vishnumaayaayai Namah
 27. Om Jalodaryai Namah
 28. Om Mahodaryai Namah
 29. Om Muktakeshyai Namah
 30. Om Ghoraroopaayai Namah
 31. Om Mahaabalaayai Namah
 32. Om Aanandaayai Namah
 33. Om Bhadradaayai Anantaayai Namah
 34. Om Rogahartryai Namah
 35. Om Shivapriyaayai Namah
 36. Om Shivadootyai Namah
 37. Om Karaalyai Namah
 38. Om Shaktyai Parameshvaryai Namah
 39. Om Indraanyai Namah
 40. Om Indraroopaayai Namah
 41. Om Indrashaktiparaayanaayai Namah
 42. Om Mahishaasurasamhartryai Namah
 43. Om Chaamundaayai Namah
 44. Om Saptamaatrikaayai Namah
 45. Om Vaaraahyai Namah
 46. Om Naarasimhyai Namah
 47. Om Bheemaayai Namah
 48. Om Bhairavanaadinyai Namah
 49. Om Shrutyaih Namah
 50. Om Smrityaih Namah
 51. Om Dhrityaih Namah
 52. Om Medhaayai Namah
 53. Om Vidyaayai Namah
 54. Om Lakshamyai Namah
 55. Om Sarasvatyai Namah
 56. Om Anantaayai Namah
 57. Om Vijayaayai Namah
 58. Om Poornaayai Namah
 59. Om Maanastokaayai Namah
 60. Om Aparaajitaayai Namah
 61. Om Bhavaanyai Namah
 62. Om Paarvatyai Namah
 63. Om Durgaayai Namah
 64. Om Haimavatyai Namah
 65. Om Ambikaayai Namah
 66. Om Shivaayai Namah
 67. Om Shivaabhavaanyai Namah
 68. Om Rudraanyai Namah
 69. Om Shankaraardhashareerinyai Namah
 70. Om Sadaa Sammohinyai Devyai Namah
 71. Om Sundaryai Namah
 72. Om Bhuvaneshvaryai Namah
 73. Om Trinetraayai Namah
 74. Om Tripuraayai Namah
 75. Om Aaraadhyaayai Namah
 76. Om Sarvaatmane Namah
 77. Om Kamalaatmikaayai Namah
 78. Om Chandayai Namah
 79. Om Bhagavatyai Namah
 80. Om Bhadraayai Namah
 81. Om Siddhyai Namah
 82. Om Buddhyai Namah
 83. Om Samanvitaayai Namah
 84. Om Ekaaksharyai Namah
 85. Om Paraabrahmaanyai Namah
 86. Om Sthoolasookshmapravartinyai Namah
 87. Om Nityaayai Namah
 88. Om Sakalakalyaanyai Namah
 89. Om Bhogamokshapradaayinyai Namah
 90. Om Airaavatagajaaroodhaayai Namah
 91. Om Vajrahastaayai Namah
 92. Om Varapradaayai Namah
 93. Om Bhraamaryai Namah
 94. Om Kaanchikaamaakshyai Namah
 95. Om Kvananmaanikyanoopuraayai Namah
 96. Om Tripaadbhasmapraharanaayai Namah
 97. Om Trishiraaraktalochanaayai Namah
 98. Om Shivaayai Namah
 99. Om Shivaroopaayai Namah
 100. Om Shivabhaktaparaayanaayai Namah
 101. Om Paraayanaayai Namah
 102. Om Mrityunjayaayai Namah
 103. Om Mahaamaayaayai Namah
 104. Om Sarvaroganivaarinyai Namah
 105. Om Aindryai Namah
 106. Om Devyai Namah
 107. Om Sadaayai Namah
 108. Om Shaantimaashukartryai Namah

|| Iti Shree Indraani Shatanaamaavali Samaaptam ||