Sri Radha Ashtottara Shatanamavali

field_imag_alt

Sri Radha Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Shree Raadhaayai Namah
 2. Om Shree Raadhikaayai Namah
 3. Om Krishnavallabhaayai Namah
 4. Om Krishnasamyuktaayai Namah
 5. Om Vrindaavaneshvaryai Namah
 6. Om Krishnapriyaayai Namah
 7. Om Madanamohinyai Namah
 8. Om Shreematyai Namah
 9. Om Krishnakaantaayai Namah
 10. Om Krishnaanandapradaayinyai Namah
 11. Om Yashasvinyai Namah
 12. Om Yashodaanandanavallabhaayai Namah
 13. Om Trailokyasundaryai Namah
 14. Om Vrindaavanavihaarinyai Namah
 15. Om Vrishabhaanusutaayai Namah
 16. Om Hemaangaayai Namah
 17. Om Ujjvalagaatrikaayai Namah
 18. Om Shubhaangaayai Namah
 19. Om Vimalaangaayai Namah
 20. Om Vimalaayai Namah
 21. Om Krishnachandrapriyaayai Namah
 22. Om Raasapriyaayai Namah
 23. Om Raasaadhishtaatridevataayai Namah
 24. Om Rasikaayai Namah
 25. Om Rasikaanandaayai Namah
 26. Om Raaseshvarye Namah
 27. Om Raasamandalamadhyasthaayai Namah
 28. Om Raasamandalashobhitaayai Namah
 29. Om Raasamandalasevyaayai Namah
 30. Om Raasakridaamanoharyai Namah
 31. Om Krishnapremaparaayanaayai Namah
 32. Om Vrindaaranyapriyaayai Namah
 33. Om Vrindaavanavilaasinyai Namah
 34. Om Tulasyadhishtaatridevyai Namah
 35. Om Karunaarnavasampoornaayai Namah
 36. Om Mangalapradaayai Namah
 37. Om Krishnabhajanaashritaayai Namah
 38. Om Govindaarpitachittaayai Namah
 39. Om Govindapriyakaarinyai Namah
 40. Om Raasakreedaakaryai Namah
 41. Om Raasavaasinyai Namah
 42. Om Raasasundaryai Namah
 43. Om Gokulatvapradaayinyai Namah
 44. Om Kishoravallabhaayai Namah
 45. Om Kaalindeekuladeepikaayai Namah
 46. Om Premapriyaayai Namah
 47. Om Premaroopaayai Namah
 48. Om Premaanandataranginyai Namah
 49. Om Premadhaatryai Namah
 50. Om Premashaktimayyai Namah
 51. Om Krishnapremavatyai Namah
 52. Om Krishnapremataranginyai Namah
 53. Om Gaurachandraananaayai Namah
 54. Om Chandragaatryai Namah
 55. Om Sukomalaayai Namah
 56. Om Rativeshaayai Namah
 57. Om Ratipriyaayai Namah
 58. Om Krishnarataayai Namah
 59. Om Krishnatoshanatatparaayai Namah
 60. Om Krishnapremavatyai Namah
 61. Om Krishnabhaktaayai Namah
 62. Om Krishnapriyabhaktaayai Namah
 63. Om Krishnakreedaayai Namah
 64. Om Premarataambikaayai Namah
 65. Om Krishnapraanaayai Namah
 66. Om Krishnapraanasarvasvadaayinyai Namah
 67. Om Kotikandarpalaavanyaayai Namah
 68. Om Kandarpakotisundaryai Namah
 69. Om Leelaalaavanyamangalaayai Namah
 70. Om Karunaarnavaroopinyai Namah
 71. Om Yamunaapaarakautukaayai Namah
 72. Om Krishnahaasyabhaashanatatparaayai Namah
 73. Om Gopaanganaaveshtitaayai Namah
 74. Om Krishnasankeertinyai Namah
 75. Om Raasasaktaayai Namah
 76. Om Krishnabhaashaativeginyai Namah
 77. Om Krishnaraaginyai Namah
 78. Om Bhaavinyai Namah
 79. Om Krishnabhaavanaamodaayai Namah
 80. Om Krishnonmaadavidaayinyai Namah
 81. Om Krishnaartakushalaayai Namah
 82. Om Pativrataayai Namah
 83. Om Mahaabhaavasvaroopinyai Namah
 84. Om Krishnapremakalpalataayai Namah
 85. Om Govindanandinyai Namah
 86. Om Govindamohinyai Namah
 87. Om Govindasarvasvaayai Namah
 88. Om Sarvakaantaashiromanyai Namah
 89. Om Krishnakaantaashiromanyai Namah
 90. Om Krishnapraanadhanaayai Namah
 91. Om Krishnapremaanandaamritasindhave Namah
 92. Om Premachintaamanyai Namah
 93. Om Premasaadhyashiromanyai Namah
 94. Om Sarvaishvaryasarvashaktisarvarasapoornaayai Namah
 95. Om Mahaabhaavachintaamanyai Namah
 96. Om Kaarunyaamritaayai Namah
 97. Om Taarunyaamritaayai Namah
 98. Om Laavanyaamritaayai Namah
 99. Om Nijalajjaapareedhaanashyaamapatushaaryai Namah
 100. Om Saundaryakunkumaayai Namah
 101. Om Sakheepranayachandanaayai Namah
 102. Om Gandhonmaaditamaadhavaayai Namah
 103. Om Mahaabhaavaparamotkarshatarshinyai Namah
 104. Om Sakheepranayitaavashaayai Namah
 105. Om Krishnapriyaavaleemukhyaayai Namah
 106. Om Aanandasvaroopaayai Namah
 107. Om Roopagunasaubhaagyapremasarvaadhikaaraadhikaayai Namah
 108. Om Ekamaatrakrishnaparaayanaayai Namah

|| Iti Shree Raadha Shatanaamaavali Samaaptam ||