Sri Santoshi Mata Ashtottara Shatanamavali

field_imag_alt

Sri Santoshi Mata Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Kamalasanaayai Namah
 2. Om Kaarunya Roopinyai Namah
 3. Om Kishorinyai Namah
 4. Om Kundaradanaayai Namah
 5. Om Kootasthaayai Namah
 6. Om Keshavaarchitaayai Namah
 7. Om Kautukaayai Namah
 8. Om Kambukantaayai Namah
 9. Om Khadgadaayinyai Namah
 10. Om Gagana Chaarinyai Namah
 11. Om Gaayatrai Namah
 12. Om Geetapriyaayai Namah
 13. Om Goodapriyaayai Namah
 14. Om Goodaatmikaayai Namah
 15. Om Gopiroonyai Namah
 16. Om Gauryai Namah
 17. Om Gandhapriyaayai Namah
 18. Om Ghantaaravaayai Namah
 19. Om Ghosha Naayai Namah
 20. Om Chandraasanaayai Namah
 21. Om Chaameekarangaayai Namah
 22. Om Chitsyaroopinyai Namah
 23. Om Choodaamanyai Namah
 24. Om Chetaanaayai Namah
 25. Om Chhaayaayai Namah
 26. Om Jagaddaatre Namah
 27. Om Jaati Priyaayai Namah
 28. Om Jeemootanaadinyai Namah
 29. Om Jetre Namah
 30. Om Shree Jnyaanadaayai Namah
 31. Om Jhallaree Priyaayai Namah
 32. Om Tankaara Priyaayai Namah
 33. Om Damaru Priyaayai Namah
 34. Om Dakkaanaadya Priyaayai Namah
 35. Om Tattvasvaaroopinyai Namah
 36. Om Taapana Priyaayai Namah
 37. Om Priya Bhaashinyai Namah
 38. Om Teerthapriyaayai Namah
 39. Om Tushaara Priyaayai Namah
 40. Om Tooshnee Sheelaayai Namah
 41. Om Tejasvinyai Namah
 42. Om Trapaayai Namah
 43. Om Traanaadaayai Namah
 44. Om Trigunaatmikaayai Namah
 45. Om Trayambakaayai Namah
 46. Om Trayeedharmaayai Namah
 47. Om Dakshaayai Namah
 48. Om Daadimeepriyaayai Namah
 49. Om Dinakara Prabhaayai Namah
 50. Om Dheena Priyaayai Namah
 51. Om Durgaayai Namah
 52. Om Keertidaayai Namah
 53. Om Doorva Priyaayai Namah
 54. Om Devapoojitaayai Namah
 55. Om Daivajnyaayai Namah
 56. Om Dolaa Priyaayai Namah
 57. Om Dyutaye Namah
 58. Om Dhanadaayai Namah
 59. Om Dharmapriyaayai Namah
 60. Om Dheematyai Namah
 61. Om Dhoortanaashinyai Namah
 62. Om Dhritaye Namah
 63. Om Dhairyaayai Namah
 64. Om Nandaayai Namah
 65. Om Naadhapriyaayai Namah
 66. Om Niranjanaayai Namah
 67. Om Neetidaayai Namah
 68. Om Nutapriyaayai Namah
 69. Om Nootanaayai Namah
 70. Om Netre Namah
 71. Om Naigamaayai Namah
 72. Om Padmajaayai Namah
 73. Om Paayasapriyaayai Namah
 74. Om Pingalavarnaayai Namah
 75. Om Peetapriyaayai Namah
 76. Om Poojyaayai Namah
 77. Om Phaladaayai Namah
 78. Om Bahuroopinyai Namah
 79. Om Baalaayai Namah
 80. Om Bhagavatye Namah
 81. Om Bhakti Priyaayai Namah
 82. Om Bharatyai Namah
 83. Om Bheemaayai Namah
 84. Om Bhooshitaayai Namah
 85. Om Bheshajaayai Namah
 86. Om Bhairavyai Namah
 87. Om Bhogavatyai Namah
 88. Om Mangalaayai Namah
 89. Om Maatre Namah
 90. Om Meenaakshyai Namah
 91. Om Muktaamanibhooshitaayai Namah
 92. Om Moolaadhaaraayai Namah
 93. Om Medinyai Namah
 94. Om Maitrye Namah
 95. Om Mohinyai Namah
 96. Om Mokshadaayinyai Namah
 97. Om Mandaara Maalinyai Namah
 98. Om Manjulaayai Namah
 99. Om Yashodaayai Namah
 100. Om Raktaambaraayai Namah
 101. Om Lalitaayai Namah
 102. Om Vatsapriyaayai Namah
 103. Om Sharanyaayai Namah
 104. Om Shatkarma Priyaayai Namah
 105. Om Samsidhyai Namah
 106. Om Santoshinyai Namah
 107. Om Hamsapriyaayai Namah
 108. Om Santoshee Maatridevataayai Namah

|| Iti Shree Santosheemaataa Ashtottara Shatanaamaavalee Samaaptam ||