Sri Durga Ashtakam

field_imag_alt

Sri Durga Ashtakam

Durge Pareshi Shubhadeshi Paraatpareshi
Vandye Maheshadayite Karoonaarnaveshi |
Stutye Svadhe Sakalataapahare Sureshi
Krishnastute Kuru Kripaam Lalitekhileshi || 1||

Divye Nute Shrutishatairvimale Bhaveshi
Kandarpadaaraashatasundari Maadhaveshi |
Medhe Gireeshatanaye Niyate Shiveshi
Krishnastute Kuru Kripaam Lalitekhileshi || 2||

Raaseshvari Pranatataapahare Kuleshi
Dharmapriye Bhayahare Varadaagrageshi |
Vaagdevate Vidhinute Kamalaasaneshi
Krishnastutekuru Kripaam Lalitekhileshi || 3||

Poojye Mahaavrishabhavaahini Mangaleshi
Padme Digambari Maheshvari Kaananeshi
Ramyedhare Sakaladevanute Gayeshi
Krishnastute Kuru Kripaam Lalitekhileshi || 4||

Shraddhe Suraasuranute Sakale Jaleshi
Gange Gireeshadayite Gananaayakeshi |
Dakshe Smashaananilaye Suranaayakeshi
Krishnastute Kuru Kripaam Lalitekhileshi || 5||

Taare Kripaardranayane Madhukaitabheshi
Vidyeshvareshvari Yame Nikhalaakshareshi |
Oorje Chatuhstani Sanaatani Muktakeshi
Krishnastute Kuru Kripaam Lalitakhileshi || 6||

Mokshesthire Tripurasundaripaataleshi
Maaheshvari Trinayane Prabale Makheshi |
Trishne Tarangini Bale Gatide Dhruveshi
Krishnastute Kuru Kripaam Lalitekhileshi || 7||

Vishvambhare Sakalade Vidite Jayeshi
Vindhyasthite Shashimukhi Kshanade Dayeshi |
Maatah Sarojanayane Rasike Smareshi
Krishnastute Kuru Kripaam Lalitekhileshi || 8||

Durgaashtakam Pathati Yah Prayatah Prabhaate
Sarvaarthadam Hariharaadinutaam Varenyaam |
Durgaam Supoojya Mahitaam Vividhopachaaraih
Praapnoti Vaanchhitaphalam Na Chiraanmanushyah || 9||

|| Iti Shree Matparamahamsaparivraajakaachaarya
Shreemaduttaraamnaayajyotishpeethaadheeshvarajagadguroo-Shankaraachaarya-Svaami-
Shreeshaantaananda Sarasvatee Shishya-Svaami Shree Madanantaananda-Sarasvati
Virachitam Shree Durgaashtakam Sampoornam||