శ్రీ తులసి సహస్రనామావళిః

field_imag_alt

శ్రీ తులసి సహస్రనామావళిః

 1. ఓం తులస్యై నమః
 2. ఓం శ్రీప్రదాయై నమః
 3. ఓం భద్రాయై నమః
 4. ఓం శ్రీవిష్ణుప్రియకారిణ్యై నమః
 5. ఓం క్షీరవారిధిసంభూతాయై నమః
 6. ఓం భూతానామభయంకర్యై నమః
 7. ఓం మహేశ్వరాప్లవాయై నమః
 8. ఓం సిద్ధయే నమః
 9. ఓం సిద్ధిదాయై నమః
 10. ఓం సిద్ధపూజితాయై నమః
 11. ఓం సిద్ధాంతగమ్యాయై నమః
 12. ఓం సిద్ధేశప్రియాయై నమః
 13. ఓం సిద్ధజనార్థదాయై నమః
 14. ఓం నారదానుగ్రహాయై నమః
 15. ఓం దేవ్యై నమః
 16. ఓం భక్తాభద్రప్రణాశిన్యై నమః
 17. ఓం శ్యామజాయై నమః
 18. ఓం చపలాయై నమః
 19. ఓం శ్యామాయై నమః
 20. ఓం శ్యామాంగ్యై నమః  20
 21. ఓం సర్వసుందర్యై నమః
 22. ఓం కామదాయై నమః
 23. ఓం చాముండ్యై నమః
 24. ఓం త్రైలోక్యవిజయప్రదాయై నమః
 25. ఓం కృష్ణరోమాయై నమః
 26. ఓం కృష్ణవేణ్యై నమః
 27. ఓం వృందావనవిలాసిన్యై నమః
 28. ఓం హృద్ధ్యేయాయై నమః
 29. ఓం పంచమహిష్యై నమః
 30. ఓం ఈశ్వర్యై నమః
 31. ఓం సరస్వత్యై నమః
 32. ఓం కరాలవిక్రమాయై నమః
 33. ఓం కామాయై నమః
 34. ఓం గౌర్యై నమః
 35. ఓం కాల్యై నమః
 36. ఓం శాంభవ్యై నమః
 37. ఓం నిత్యాయై నమః
 38. ఓం నిగమవేద్యాయై నమః
 39. ఓం నిఖిలాగమరూపిణ్యై నమః
 40. ఓం నిరంజనాయై నమః  40
 41. ఓం నిత్యసుఖాయై నమః
 42. ఓం చంద్రవక్త్రాయై నమః
 43. ఓం మత్యై నమః
 44. ఓం మహ్యై నమః
 45. ఓం చంద్రహాసాయై నమః
 46. ఓం చంద్రలిప్తాయై నమః
 47. ఓం చందనాక్తస్తనద్వయాయై నమః
 48. ఓం వైష్ణవ్యై నమః
 49. ఓం విష్ణువనితాయై నమః
 50. ఓం విష్ణ్వారాధనలాలసాయై నమః
 51. ఓం ఉమాయై నమః
 52. ఓం చండ్యై నమః
 53. ఓం బ్రహ్మవిద్యాయై నమః
 54. ఓం మారమాత్రే నమః
 55. ఓం వరద్యుతయే నమః
 56. ఓం ద్వాదశీపూజితాయై నమః
 57. ఓం రమ్యాయై నమః
 58. ఓం ద్వాదశీసుప్రియాయై నమః
 59. ఓం రత్యై నమః
 60. ఓం ధృత్యై నమః  60
 61. ఓం కృత్యై నమః
 62. ఓం నత్యై నమః
 63. ఓం శాంత్యై నమః
 64. ఓం శాంతిదాయై నమః
 65. ఓం త్రిఫలాయై నమః
 66. ఓం శుచయే నమః
 67. ఓం శుభానురాగాయై నమః
 68. ఓం హరిద్వర్ణాయై నమః
 69. ఓం శుభావహాయై నమః
 70. ఓం శుభాయై నమః
 71. ఓం శుభాననాయై నమః
 72. ఓం సుభ్రువే నమః
 73. ఓం భూర్భువఃస్వఃస్థవందితాయై నమః
 74. ఓం పంజికాయై నమః
 75. ఓం కాశికాయై నమః
 76. ఓం పంక్త్యై నమః
 77. ఓం ముక్త్యై నమః
 78. ఓం ముక్తిప్రదాయై నమః
 79. ఓం వరాయై నమః
 80. ఓం దివ్యశాఖాయై నమః  80
 81. ఓం భవ్యరూపాయై నమః
 82. ఓం మీమాంసాయై నమః
 83. ఓం భవ్యరూపిణ్యై నమః
 84. ఓం దివ్యవేణ్యై నమః
 85. ఓం హరిద్రూపాయై నమః
 86. ఓం సృష్టిదాత్ర్యై నమః
 87. ఓం స్థితిప్రదాయై నమః
 88. ఓం కాల్యై నమః
 89. ఓం కరాలనేపథ్యాయై నమః
 90. ఓం బ్రహ్మరూపాయై నమః
 91. ఓం శివాత్మికాయై నమః
 92. ఓం పర్వమానాయై నమః
 93. ఓం పూర్ణతారాయై నమః
 94. ఓం రాకాయై నమః
 95. ఓం రాకాస్వవర్ణభాసే నమః
 96. ఓం సువర్ణవేద్యై నమః
 97. ఓం సౌవర్ణరత్నపీఠసమాశ్రితాయై నమః
 98. ఓం విశాలాయై నమః
 99. ఓం నిష్కలాయై నమః
 100. ఓం వృష్ట్యై నమః  100
 101. ఓం వృక్షవేద్యాయై నమః
 102. ఓం పదాత్మికాయై నమః
 103. ఓం విష్ణుపాదాశ్రితాయై నమః
 104. ఓం వేద్యై నమః
 105. ఓం విధిసూతాయై నమః
 106. ఓం మహాలికాయై నమః
 107. ఓం సూతికాయై నమః
 108. ఓం సుహితాయై నమః
 109. ఓం సూరిగమ్యాయై నమః
 110. ఓం సూర్యప్రకాశికాయై నమః
 111. ఓం కాశిన్యై నమః
 112. ఓం కాశితనయాయై నమః
 113. ఓం కాశిరాజవరప్రదాయై నమః
 114. ఓం క్షీరాబ్ధిపూజావిరతాయై నమః
 115. ఓం ఆద్యాయై నమః
 116. ఓం క్షీరప్రియాయై నమః
 117. ఓం అమృతాయై నమః
 118. ఓం క్షీరకంఠ్యై నమః
 119. ఓం సహస్రాక్ష్యై నమః
 120. ఓం శోణాయై నమః  120
 121. ఓం భుజగపాదుకాయై నమః
 122. ఓం ఉషసే నమః
 123. ఓం బుద్ధాయై నమః
 124. ఓం త్రియామాయై నమః
 125. ఓం శ్యామలాయై నమః
 126. ఓం శ్రీప్రదాయై నమః
 127. ఓం తనవే నమః
 128. ఓం సరస్వతీడ్యాయై నమః
 129. ఓం శర్వాణ్యై నమః
 130. ఓం శర్వాణీశప్రియంకర్యై నమః
 131. ఓం ఆద్యలక్ష్మ్యై నమః
 132. ఓం అంత్యలక్ష్మ్యై నమః
 133. ఓం సుగుణాయై నమః
 134. ఓం నిర్గుణాయై నమః
 135. ఓం సత్యై నమః
 136. ఓం నిర్వాణమార్గదాయై నమః
 137. ఓం దేవ్యై నమః
 138. ఓం క్షీరిణ్యై నమః
 139. ఓం హసిన్యై నమః
 140. ఓం క్షమాయై నమః  140
 141. ఓం క్షమావత్యై నమః
 142. ఓం క్షమానాథాయై నమః
 143. ఓం నిర్విద్యాయై నమః
 144. ఓం నీరజాయై నమః
 145. ఓం విద్యకాయై నమః
 146. ఓం క్షిత్యై నమః
 147. ఓం రాత్రిరూపాయై నమః
 148. ఓం శాఖాయై నమః
 149. ఓం బాలాత్మికాయై నమః
 150. ఓం బలాయై నమః
 151. ఓం భారత్యై నమః
 152. ఓం విశిఖాయై నమః
 153. ఓం పద్మాయై నమః
 154. ఓం గరిమ్ణే నమః
 155. ఓం హంసగామిన్యై నమః
 156. ఓం గౌర్యై నమః
 157. ఓం భూత్యై నమః
 158. ఓం విరక్తాయై నమః
 159. ఓం భూధాత్ర్యై నమః
 160. ఓం భూతిదాయై నమః  160
 161. ఓం భృత్యై నమః
 162. ఓం ప్రభంజన్యై నమః
 163. ఓం సుపుష్టాంగ్యై నమః
 164. ఓం మాహేంద్ర్యై నమః
 165. ఓం జాలరూపిణ్యై నమః
 166. ఓం పద్మార్చితాయై నమః
 167. ఓం పద్మజేడ్యాయై నమః
 168. ఓం పథ్యాయై నమః
 169. ఓం పద్మాననాయై నమః
 170. ఓం అద్భుతాయై నమః
 171. ఓం పుణ్యాయై నమః
 172. ఓం పుణ్యప్రదాయై నమః
 173. ఓం వేద్యాయై నమః
 174. ఓం లేఖ్యాయై నమః
 175. ఓం వృక్షాత్మికాయై నమః
 176. ఓం స్థిరాయై నమః
 177. ఓం గోమత్యై నమః
 178. ఓం జాహ్నవ్యై నమః
 179. ఓం గమ్యాయై నమః
 180. ఓం గంగాయై నమః  180
 181. ఓం సప్తశిఖాత్మికాయై నమః
 182. ఓం లక్షణాయై నమః
 183. ఓం సర్వవేదార్థసంపత్త్యై నమః
 184. ఓం కల్పకాయై నమః
 185. ఓం అరుణాయై నమః
 186. ఓం కలికాయై నమః
 187. ఓం కుడ్మలాగ్రాయై నమః
 188. ఓం మాయాయై నమః
 189. ఓం అనంతాయై నమః
 190. ఓం విరాధికాయై నమః
 191. ఓం అవిద్యావాసనానాగ్యై (శ్యై) నమః
 192. ఓం నాగకన్యాయై నమః
 193. ఓం కలాననాయై నమః
 194. ఓం బీజాలీనాయై నమః
 195. ఓం మంత్రఫలాయై నమః
 196. ఓం సర్వలక్షణలక్షితాయై నమః
 197. ఓం వనే స్వవృక్షరూపేణరోపితాయై నమః
 198. ఓం నాకివందితాయై నమః
 199. ఓం వనప్రియాయై నమః
 200. ఓం వనచరాయై నమః  200
 201. ఓం సద్వరాయై నమః
 202. ఓం పర్వలక్షణాయై నమః
 203. ఓం మంజరీభిర్విరాజంత్యై నమః
 204. ఓం సుగంధాయై నమః
 205. ఓం సుమనోహరాయై నమః
 206. ఓం సత్యై నమః
 207. ఓం ఆధారశక్త్యై నమః
 208. ఓం చిచ్ఛక్త్యై నమః
 209. ఓం వీరశక్తికాయై నమః
 210. ఓం ఆగ్నేయ్యై తన్వై నమః
 211. ఓం పార్థివాయై తన్వై నమః
 212. ఓం ఆప్యాయై తన్వై నమః
 213. ఓం వాయవ్యై తన్వై నమః
 214. ఓం స్వరిన్యై తన్వై నమః
 215. ఓం నిత్యాయై నమః
 216. ఓం నియతకల్యాణాయై నమః
 217. ఓం శుద్ధాయై నమః
 218. ఓం శుద్ధాత్మికాయై నమః
 219. ఓం పరాయై నమః
 220. ఓం సంసారతారికాయై నమః  220
 221. ఓం భైమ్యై నమః
 222. ఓం క్షత్రియాంతకర్యై నమః
 223. ఓం క్షత్యై నమః
 224. ఓం సత్యగర్భాయై నమః
 225. ఓం సత్యరూపాయై నమః
 226. ఓం సవ్యాసవ్యపరాయై నమః
 227. ఓం అద్భుతాయై నమః
 228. ఓం సవ్యార్ధిన్యై నమః
 229. ఓం సర్వదాత్ర్యై నమః
 230. ఓం సవ్యేశానప్రియాయై నమః
 231. ఓం అంబికాయై నమః
 232. ఓం అశ్వకర్ణాంయై నమః
 233. ఓం సహస్రాంశుప్రభాయై నమః
 234. ఓం కైవల్యతత్పరాయై నమః
 235. ఓం యజ్ఞార్థిన్యై నమః
 236. ఓం యజ్ఞదాత్ర్యై నమః
 237. ఓం యజ్ఞభోక్త్ర్యై నమః
 238. ఓం దురుద్ధరాయై నమః
 239. ఓం పరశ్వథధరాయై నమః
 240. ఓం రాధాయై నమః  240
 241. ఓం రేణుకాయై నమః
 242. ఓం భీతిహారిణ్యై నమః
 243. ఓం ప్రాచ్యై నమః
 244. ఓం ప్రతీచ్యై నమః
 245. ఓం గరుడాయై నమః
 246. ఓం విష్వక్సేనాయై నమః
 247. ఓం ధనంజయాయై నమః
 248. ఓం కామాక్ష్యై నమః
 249. ఓం క్షీరకంఠాయై నమః
 250. ఓం కామదాయై నమః
 251. ఓం ఉద్దామకాండగాయై నమః
 252. ఓం చాముండాయై నమః
 253. ఓం లోకమాత్రే నమః
 254. ఓం పార్వత్యై నమః
 255. ఓం పరమాద్భుతాయై నమః
 256. ఓం బ్రహ్మవిద్యాయై నమః
 257. ఓం మంత్రవిద్యాయై నమః
 258. ఓం మోక్షవిద్యాయై నమః
 259. ఓం మహాచిత్యై నమః
 260. ఓం కాముకాయై నమః  260
 261. ఓం కామదాత్ర్యై నమః
 262. ఓం కామ్యశఫాయై నమః
 263. ఓం దివాయై నమః
 264. ఓం నిశాయై నమః
 265. ఓం ఘటికాయై నమః
 266. ఓం కలాయై నమః
 267. ఓం కాష్ఠాయై నమః
 268. ఓం మాసరూపాయై నమః
 269. ఓం శరద్వరాయై నమః
 270. ఓం రుద్రాత్మికాయై నమః
 271. ఓం రుద్రధాత్ర్యై నమః
 272. ఓం రౌద్ర్యై నమః
 273. ఓం రుద్రప్రభాధికాయై నమః
 274. ఓం కరాలవదనాయై నమః
 275. ఓం దోషాయై నమః
 276. ఓం నిర్దోషాయై నమః
 277. ఓం సాకృత్యై నమః
 278. ఓం పరాయై నమః
 279. ఓం తేజోమయ్యై నమః
 280. ఓం వీర్యవత్యై నమః  280
 281. ఓం వీర్యాతీతాయై నమః
 282. ఓం పరాయణాయై నమః
 283. ఓం క్షురప్రవారిణ్యై నమః
 284. ఓం అక్షుద్రాయై నమః
 285. ఓం క్షురధారాయై నమః
 286. ఓం సుమధ్యమాయై నమః
 287. ఓం ఔదుంబర్యై నమః
 288. ఓం తీర్థకర్యై నమః
 289. ఓం వికృతాయై నమః
 290. ఓం అవికృతాయై నమః
 291. ఓం సమాయై నమః
 292. ఓం తోషిణ్యై నమః
 293. ఓం తుకారేణవాచ్యాయై నమః
 294. ఓం సర్వార్థసిద్ధిదాయై నమః
 295. ఓం ఉద్దామచేష్టాయై నమః
 296. ఓం ఆకారవాచ్యాయై నమః
 297. ఓం సర్వాయై నమః
 298. ఓం ప్రభాకర్యై నమః
 299. ఓం లక్ష్మీరూపాయై నమః
 300. ఓం లకారేణవాచ్యాయై నమః  300
 301. ఓం నృణాం లక్ష్మీప్రదాయై నమః
 302. ఓం శీతలాయై నమః
 303. ఓం సీకారవాచ్యాయై నమః
 304. ఓం సుఖరూపిణ్యై నమః
 305. ఓం గుకారవాచ్యాయై నమః
 306. ఓం శ్రీరూపాయై నమః
 307. ఓం శ్రుతిరూపాయై నమః
 308. ఓం సదాశివాయై నమః
 309. ఓం భవ్యాయై నమః
 310. ఓం భవస్థితాయై నమః
 311. ఓం భావాధారాయై నమః
 312. ఓం భవహితంకర్యై నమః
 313. ఓం భవాయై నమః
 314. ఓం భావుకదాత్ర్యై నమః
 315. ఓం భవాభవవినాశిన్యై నమః
 316. ఓం భవవంద్యాయై నమః
 317. ఓం భగవత్యై నమః
 318. ఓం భగవద్వాసరూపిణ్యై నమః
 319. ఓం దాతాభావం భూజనీలాయై (దాతృభావే పూజనీయాయై) నమః
 320. ఓం శాంత్యై నమః  320
 321. ఓం భాగవత్యై నమః
 322. ఓం ప్రియాయై నమః
 323. ఓం మహాదేవ్యై నమః
 324. ఓం మహేశానాయై నమః
 325. ఓం మహీపాలాయై నమః
 326. ఓం మహేశ్వర్యై నమః
 327. ఓం గహనాదిస్థితాయై నమః
 328. ఓం శక్త్యై నమః
 329. ఓం కమలాయై నమః
 330. ఓం కలినాశిన్యై నమః
 331. ఓం కాలకేయప్రహర్త్ర్యై నమః
 332. ఓం సకలాకలనక్షమాయై నమః
 333. ఓం కలధౌతాకృత్యై నమః
 334. ఓం కాల్యై నమః
 335. ఓం కాలకాలప్రవర్తిన్యై నమః
 336. ఓం కల్యగ్రాయై నమః
 337. ఓం సకలాయై నమః
 338. ఓం భద్రాయై నమః
 339. ఓం కాలకాలగలప్రియాయై నమః
 340. ఓం మంగలాయై నమః  340
 341. ఓం జృంభిణ్యై నమః
 342. ఓం జృంభాయై నమః
 343. ఓం భంజిన్యై నమః
 344. ఓం కర్ణికాకృతయే నమః
 345. ఓం మంత్రారాధ్యాయై నమః
 346. ఓం వారుణ్యై నమః
 347. ఓం శారదాయై నమః
 348. ఓం పరిఘాయై నమః
 349. ఓం సరితే నమః
 350. ఓం వైనాయక్యై నమః
 351. ఓం రత్నమాలాయై నమః
 352. ఓం శరభాయై నమః
 353. ఓం వర్తికాననాయై నమః
 354. ఓం మైత్రేయాయై నమః
 355. ఓం కామిన్యై నమః
 356. ఓం భైష్మ్యై నమః
 357. ఓం ధనుర్నారాచధారిణ్యై నమః
 358. ఓం కమనీయాయై నమః
 359. ఓం రంభోరవే నమః
 360. ఓం రంభారాధ్యపదాయై నమః  360
 361. ఓం శుభాతిథ్యాయై నమః
 362. ఓం పండితకాయై నమః
 363. ఓం సదానందాయై నమః
 364. ఓం ప్రపంచికాయై నమః
 365. ఓం వామమల్లస్వరూపాయై నమః
 366. ఓం () నమః ?
 367. ఓం సద్యోజాతాయై నమః
 368. ఓం శాకభక్షాయై నమః
 369. ఓం అదిత్యై నమః
 370. ఓం దేవతామయ్యై నమః
 371. ఓం బ్రహ్మణ్యాయై నమః
 372. ఓం బ్రహ్మణాగమ్యాయై నమః
 373. ఓం వేదవాచే నమః
 374. ఓం సురేశ్వర్యై నమః
 375. ఓం గాయత్ర్యై నమః
 376. ఓం వ్యాహృత్యై నమః
 377. ఓం పుష్ట్యై నమః
 378. ఓం తాటంకద్వయశోభిన్యై నమః
 379. ఓం భైరవ్యై నమః
 380. ఓం చారురూపాయై నమః 380
 381. ఓం స్వర్ణస్వచ్ఛకపోలికాయై నమః
 382. ఓం సుపర్వ (వర్ణ )జ్యాయై నమః
 383. ఓం యుద్ధశూరాయై నమః
 384. ఓం చారుభోజ్యాయై నమః
 385. ఓం సుకామిన్యై నమః
 386. ఓం భృగువాసరసంపూజ్యాయై నమః
 387. ఓం భృగుపుత్ర్యై నమః
 388. ఓం నిరామయాయై నమః
 389. ఓం త్రివర్గదాయై నమః
 390. ఓం త్రిసుఖదాయై నమః
 391. ఓం తృతీయసవనప్రియాయై నమః
 392. ఓం భాగ్యప్రదాయై నమః
 393. ఓం భాగ్యరూపాయై నమః
 394. ఓం భగవద్భక్తిదాయిన్యై నమః
 395. ఓం స్వాహాయై నమః
 396. ఓం స్వధాయై నమః
 397. ఓం క్షుధారూపాయై నమః
 398. ఓం స్తోత్రాక్షరనిరూపికాయై నమః
 399. ఓం మార్యై నమః
 400. ఓం కుమార్యై నమః  400
 401. ఓం మారారిభంజన్యై నమః
 402. ఓం శక్తిరూపిణ్యై నమః
 403. ఓం కమనీయతరశ్రోణ్యై నమః
 404. ఓం రమణీయస్తన్యై నమః
 405. ఓం కృశాయై నమః
 406. ఓం అచింత్యరూపాయై నమః
 407. ఓం విశ్వాక్ష్యై నమః
 408. ఓం విశాలాక్ష్యై నమః
 409. ఓం విరూపాక్ష్యై నమః
 410. ఓం ప్రియంకర్యై నమః
 411. ఓం విశ్వస్యై నమః
 412. ఓం విశ్వప్రదాయై నమః
 413. ఓం విశ్వభోక్త్ర్యై నమః
 414. ఓం విశ్వాధికాయై నమః
 415. ఓం శుచయే నమః
 416. ఓం కరవీరేశ్వర్యై నమః
 417. ఓం క్షీరనాయక్యై నమః
 418. ఓం విజయప్రదాయై నమః
 419. ఓం ఉష్ణిగే నమః
 420. ఓం త్రిష్టుభే నమః  420
 421. ఓం అనుష్ఠుభే నమః
 422. ఓం జగత్యై నమః
 423. ఓం బృహత్యై నమః
 424. ఓం క్రియాయై నమః
 425. ఓం క్రియావత్యై నమః
 426. ఓం వేత్రవత్యై నమః
 427. ఓం సుభగాయై నమః
 428. ఓం ధవలాంబరాయై నమః
 429. ఓం శుభ్రద్విజాయై నమః
 430. ఓం భాసురాక్ష్యై నమః
 431. ఓం దివ్యకంచుకభూషితాయై నమః
 432. ఓం నూపురాఢ్యాయై నమః
 433. ఓం ఝణఝణచ్ఛింజానమణిభూషితాయై నమః
 434. ఓం శచీమధ్యాయై నమః
 435. ఓం బృహద్బాహుయుగాయై నమః
 436. ఓం మంథరగామిన్యై నమః
 437. ఓం మందరోద్ధారకరణ్యై నమః
 438. ఓం ప్రియకారివినోదిన్యై నమః
 439. ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః
 440. ఓం సుధాత్ర్యై నమః  440
 441. ఓం బ్రహ్మాణ్యై నమః
 442. ఓం అపర్ణాయై నమః
 443. ఓం వారుణ్యై నమః
 444. ఓం ప్రభా (మా ) యై నమః
 445. ఓం సౌపర్ణ్యై నమః
 446. ఓం శేషవినుతాయై నమః
 447. ఓం గారుడ్యై నమః
 448. ఓం గరుడాసనాయై నమః
 449. ఓం ధనంజయాయై నమః
 450. ఓం విజయాయై నమః
 451. ఓం పింగాయై నమః
 452. ఓం లీలావినోదిన్యై నమః
 453. ఓం కౌశాంబ్యై నమః
 454. ఓం కాంతిదాత్ర్యై నమః
 455. ఓం కుసుంభాయై నమః
 456. ఓం లోకపావన్యై నమః
 457. ఓం పింగాక్ష్యై నమః
 458. ఓం పింగరూపాయై నమః
 459. ఓం పిశంగవదనాయై నమః
 460. ఓం వసవే నమః  460
 461. ఓం త్ర్యక్షాయై నమః
 462. ఓం త్రిశూలాయై నమః
 463. ఓం ధరణ్యై నమః
 464. ఓం సింహారూఢాయై నమః
 465. ఓం మృగేక్షణాయై నమః
 466. ఓం ఈషణాత్రయనిర్ముక్తాయై నమః
 467. ఓం నిత్యముక్తాయై నమః
 468. ఓం సర్వార్థదాయై నమః
 469. ఓం శివవంద్యాయై నమః
 470. ఓం శాంకర్యై నమః
 471. ఓం హరేః పదసువాహికాయై నమః
 472. ఓం హారిణ్యై నమః
 473. ఓం హారకేయూరకనకాంగదభూషణాయై నమః
 474. ఓం వారాణస్యై నమః
 475. ఓం దానశీలాయై నమః
 476. ఓం శోభాయై నమః
 477. ఓం అశేషకలాశ్రయాయై నమః
 478. ఓం వారాహ్యై నమః
 479. ఓం శ్యామలాయై నమః
 480. ఓం మహాసుందప్రపూజితాయై నమః  480
 481. ఓం అణిమావత్యై నమః
 482. ఓం త్రయీవిద్యాయై నమః
 483. ఓం మహిమోపేతలక్షణాయై నమః
 484. ఓం గరిమాయుతాయై నమః
 485. ఓం సుభగాయై నమః
 486. ఓం లఘిమాలక్షణైర్యుతాయై నమః
 487. ఓం జిహ్మాయై నమః
 488. ఓం జిహ్వాగ్రరమ్యాయై నమః
 489. ఓం శ్రుతిభూషాయై నమః
 490. ఓం మనోరమాయై నమః
 491. ఓం రంజన్యై నమః
 492. ఓం రంగనిత్యాయై నమః
 493. ఓం చాక్షుష్యై నమః
 494. ఓం శ్రుతికృద్బలాయై నమః
 495. ఓం రామప్రియాయై నమః
 496. ఓం శ్రోత్రియాయై నమః
 497. ఓం ఉపసర్గభృతాయై నమః
 498. ఓం భుజ్యై నమః
 499. ఓం అరుంధత్యై నమః
 500. ఓం శచ్యై నమః  500
 501. ఓం భామాయై నమః
 502. ఓం సర్వవంద్యాయై నమః
 503. ఓం విలక్షణాయై నమః
 504. ఓం ఏకరూపాయై నమః
 505. ఓం అనంతరూపాయై నమః
 506. ఓం త్రయీరూపాయై నమః
 507. ఓం సమాకృత్యై నమః
 508. ఓం సమాసాయై నమః
 509. ఓం తద్ధితాకారాయై నమః
 510. ఓం విభక్త్యై నమః
 511. ఓం వ్యంజనాత్మికాయై నమః
 512. ఓం స్వరాకారాయై నమః
 513. ఓం నిరాకారాయై నమః
 514. ఓం గంభీరాయై నమః
 515. ఓం గహనోపమాయై నమః
 516. ఓం గుహాయై నమః
 517. ఓం గుహ్యాయై నమః
 518. ఓం జ్యోతిర్మయ్యై నమః
 519. ఓం తంత్ర్యై నమః
 520. ఓం శక్కర్యై నమః  520
 521. ఓం బలాబలాయై నమః
 522. ఓం సద్రూపాయై నమః
 523. ఓం సూక్తిపరాయై నమః
 524. ఓం శ్రోతవ్యాయై నమః
 525. ఓం వంజులాయై నమః
 526. ఓం అధ్వరాయై నమః
 527. ఓం విద్యాధరీప్రియాయై నమః
 528. ఓం సౌర్యై నమః
 529. ఓం సూరిగమ్యాయై నమః
 530. ఓం సురేశ్వర్యై నమః
 531. ఓం యంత్రవిద్యాయై నమః
 532. ఓం ప్రదాత్ర్యై నమః
 533. ఓం మోహితాయై నమః
 534. ఓం శ్రుతిగర్భిణ్యై నమః
 535. ఓం వ్యక్త్యై నమః
 536. ఓం విభావర్యై నమః
 537. ఓం జాత్యై నమః
 538. ఓం హృదయగ్రంథిభేదిన్యై నమః
 539. ఓం దారిద్ర్యధ్వంసిన్యై నమః
 540. ఓం కాశాయై నమః  540
 541. ఓం మాతృకాయై నమః
 542. ఓం చండరూపిణ్యై నమః
 543. ఓం నవదుర్గాయై నమః
 544. ఓం విశాలాక్ష్యై నమః
 545. ఓం విపంచ్యై నమః
 546. ఓం కుబ్జికాయై నమః
 547. ఓం కామాయై నమః
 548. ఓం ఇడారూపాయై నమః
 549. ఓం మృణాల్యై నమః
 550. ఓం దక్షిణాయై నమః
 551. ఓం పింగలాస్థితాయై నమః
 552. ఓం దూతిన్యై నమః
 553. ఓం మౌనిన్యై నమః
 554. ఓం మాయాయై నమః
 555. ఓం యామాతాకరసంజ్ఞికాయై నమః
 556. ఓం కృతాంతతాపిన్యై నమః
 557. ఓం తారాయై నమః
 558. ఓం తారాధిపనిభాననాయై నమః
 559. ఓం రక్షోఘ్న్యై నమః
 560. ఓం విరూపాక్ష్యై నమః  560
 561. ఓం పూర్ణిమాయై నమః
 562. ఓం అనుమత్యై నమః
 563. ఓం కుహ్వై నమః
 564. ఓం అమావాస్యాయై నమః
 565. ఓం సినీవాల్యై నమః
 566. ఓం వైజయంత్యై నమః
 567. ఓం మరాలికాయై నమః
 568. ఓం క్షీరాబ్ధితనయాయై నమః
 569. ఓం చంద్రసౌందర్యై నమః
 570. ఓం అమృతసేవిన్యై నమః
 571. ఓం జ్యోత్స్నానామధికాయై నమః
 572. ఓం గుర్వ్యై నమః
 573. ఓం యమునాయై నమః
 574. ఓం రేవత్యై నమః
 575. ఓం జ్యేష్ఠాయై నమః
 576. ఓం జనో (లో )దర్యై నమః
 577. ఓం విశ్వంభరాయై నమః
 578. ఓం శబరసూదిన్యై నమః
 579. ఓం ప్రబోధిన్యై నమః
 580. ఓం మహాకన్యాయై నమః  880
 581. ఓం కమఠాయై నమః
 582. ఓం ప్రసూతికాయై నమః
 583. ఓం మిహిరాభాయై నమః
 584. ఓం తటిద్రూపాయై నమః
 585. ఓం భూత్యై నమః
 586. ఓం హిమవతీకరాయై నమః
 587. ఓం సునందాయై నమః
 588. ఓం మానవ్యై నమః
 589. ఓం ఘంటాయై నమః
 590. ఓం ఛాయాదేవ్యై నమః
 591. ఓం మహేశ్వర్యై నమః
 592. ఓం స్తంభిన్యై నమః
 593. ఓం భ్రమర్యై నమః
 594. ఓం దూత్యై నమః
 595. ఓం సప్తదుర్గాయై నమః
 596. ఓం అష్టభైరవ్యై నమః
 597. ఓం బిందురూపాయై నమః
 598. ఓం కలారూపాయై నమః
 599. ఓం నాదరూపాయై నమః
 600. ఓం కలాత్మికాయై నమః  600
 601. ఓం అజరాయై నమః
 602. ఓం కలశాయై నమః
 603. ఓం పుణ్యాయై నమః
 604. ఓం కృపాఢ్యాయై నమః
 605. ఓం చక్రవాసిన్యై నమః
 606. ఓం శుంభాయై నమః
 607. ఓం నిశుంభాయై నమః
 608. ఓం దాశాహ్వాయై నమః
 609. ఓం హరిపాదసమాశ్రయాయై నమః
 610. ఓం త్రిసంధ్యాయై నమః
 611. ఓం సహస్రాక్ష్యై నమః
 612. ఓం శంఖిన్యై నమః
 613. ఓం చిత్రిణ్యై నమః
 614. ఓం శ్రితాయై నమః
 615. ఓం అశ్వత్థధారిణ్యై నమః
 616. ఓం ఈంశానాయై నమః
 617. ఓం పంచపత్రాయై నమః
 618. ఓం వరూథిన్యై నమః
 619. ఓం వాయుమండలమధ్యస్థాయై నమః
 620. ఓం పదాతయే నమః  620
 621. ఓం పంక్తిపావన్యై నమః
 622. ఓం హిరణ్యవర్ణాయై నమః
 623. ఓం హరిణ్యై నమః
 624. ఓం లేఖాయై నమః
 625. ఓం కోశాత్మికాయై నమః
 626. ఓం తతాయై నమః
 627. ఓం పదవ్యై నమః
 628. ఓం పంక్తివిజ్ఞానాయై నమః
 629. ఓం పుణ్యపంక్తివిరాజితాయై నమః
 630. ఓం నిస్త్రింశాయై నమః
 631. ఓం పీఠికాయై నమః
 632. ఓం సోమాయై నమః
 633. ఓం పక్షిణ్యై నమః
 634. ఓం కిన్నరేశ్వర్యై నమః
 635. ఓం కేతక్యై నమః
 636. ఓం అష్టభుజాకారాయై నమః
 637. ఓం మల్లికాయై నమః
 638. ఓం అంతర్బహిష్కృతాయై నమః
 639. ఓం తపస్విన్యై నమః
 640. ఓం శనైష్కార్యై నమః  640
 641. ఓం గద్యపద్యాత్మికాయై నమః
 642. ఓం క్షరాయై నమః
 643. ఓం తమఃపరాయై నమః
 644. ఓం పురాణజ్ఞాయై నమః
 645. ఓం జాడ్యహంత్ర్యై నమః
 646. ఓం ప్రియంకర్యై నమః
 647. ఓం నారాయణ్యై నమః
 648. ఓం మూర్తిమయ్యై నమః
 649. ఓం తత్పదాయై నమః
 650. ఓం పుణ్యలక్షణాయై నమః
 651. ఓం కపాలిన్యై నమః
 652. ఓం మహాదంష్ట్రాయై నమః
 653. ఓం సర్వాంవాసాయై నమః
 654. ఓం సుందర్యై నమః
 655. ఓం బ్రాహ్మణ్యై నమః
 656. ఓం బ్రహ్మసంపత్త్యై నమః
 657. ఓం మాతంగ్యై నమః
 658. ఓం అమృతాకరాయై నమః
 659. ఓం జాగ్రతే నమః
 660. ఓం సుప్తాయై నమః  660
 661. ఓం సుషుప్తాయై నమః
 662. ఓం మూర్చ్ఛాయై నమః
 663. ఓం స్వప్నప్రదాయిన్యై నమః
 664. ఓం సాంఖ్యాయన్యై నమః
 665. ఓం మహాజ్వాలాయై నమః
 666. ఓం వికృత్యై నమః
 667. ఓం సాంప్రదాయికాయై నమః
 668. ఓం లక్ష్యాయై నమః
 669. ఓం సానుమత్యై నమః
 670. ఓం నీత్యై నమః
 671. ఓం దండనీత్యై నమః
 672. ఓం మధుప్రియాయై నమః
 673. ఓం ఆఖ్యాధికాయై నమః
 674. ఓం ఆఖ్యాతవత్యై నమః
 675. ఓం మధువిదే నమః
 676. ఓం విధివల్లభాయై నమః
 677. ఓం మాధ్వ్యై నమః
 678. ఓం మధుమదాస్వాదాయై నమః
 679. ఓం మధురాస్యాయై నమః
 680. ఓం దవీయస్యై నమః  680
 681. ఓం వైరాజ్యై నమః
 682. ఓం వింధ్యసంస్థానాయై నమః
 683. ఓం కాశ్మీరతలవాసిన్యై నమః
 684. ఓం యోగనిద్రాయై నమః
 685. ఓం వినిద్రాయై నమః
 686. ఓం ద్వాసుపర్ణాశ్రుతిప్రియాయై నమః
 687. ఓం మాతృకాయై నమః
 688. ఓం పంచసామేడ్యాయై నమః
 689. ఓం కల్యాణ్యై నమః
 690. ఓం కల్పనాయై నమః
 691. ఓం కృత్యై నమః
 692. ఓం పంచస్తంభాత్మికాయై నమః
 693. ఓం క్షౌమవస్రాయై నమః
 694. ఓం పంచాగ్నిమధ్యగాయై నమః
 695. ఓం ఆదిదేవ్యై నమః
 696. ఓం ఆదిభూతాయై నమః
 697. ఓం అశ్వాత్మనే నమః
 698. ఓం ఖ్యాతిరంజితాయై నమః
 699. ఓం ఉద్దామన్యై నమః
 700. ఓం సంహితాఖ్యాయై నమః  700
 701. ఓం పంచపక్షాయై నమః
 702. ఓం కలావత్యై నమః
 703. ఓం వ్యోమప్రియాయై  నమః
 704. ఓం వేణుబంధాయై నమః
 705. ఓం దివ్యరత్నగలప్రభాయై నమః
 706. ఓం నాడీదృష్టాయై నమః
 707. ఓం జ్ఞానదృష్టిదృష్టాయై నమః
 708. ఓం తద్భ్రాజిన్యై నమః
 709. ఓం దృఢాయై నమః
 710. ఓం ద్రుతాయై (హుతాయై) నమః
 711. ఓం పంచవట్యై నమః
 712. ఓం పంచగ్రాసాయై నమః
 713. ఓం ప్రణవసంయత్యై నమః
 714. ఓం త్రిశిఖాయై నమః
 715. ఓం ప్రమదారత్నాయ (క్తాయై) నమః
 716. ఓం సపంచాస్యాయై నమః
 717. ఓం ప్రమాదిన్యై నమః
 718. ఓం గీతజ్ఞేయాయై నమః
 719. ఓం చంచరీకాయై నమః
 720. ఓం సర్వాంతర్యామిరూపిణ్యై నమః  720
 721. ఓం సమయాయై నమః
 722. ఓం సామవల్లభ్యాయై నమః
 723. ఓం జ్యోతిశ్చక్రాయై నమః
 724. ఓం ప్రభాకర్యై నమః
 725. ఓం సప్తజిహ్వాయై నమః
 726. ఓం మహాజిహ్వాయై నమః
 727. ఓం మహాదుర్గాయై నమః
 728. ఓం మహోత్సవాయై నమః
 729. ఓం స్వరసాయై నమః
 730. ఓం మానవ్యై నమః
 731. ఓం పూర్ణాయై నమః
 732. ఓం ఇష్టికాయై నమః
 733. ఓం వరూథిన్యై నమః
 734. ఓం సర్వలోకానాం నిర్మాత్ర్యై నమః
 735. ఓం అవ్యయాయై నమః
 736. ఓం శ్రీకరాంబరాయై నమః
 737. ఓం ప్రజావత్యై నమః
 738. ఓం ప్రజాదక్షాయై నమః
 739. ఓం శిక్షారూపాయై నమః
 740. ఓం ప్రజాకర్యై నమః  740
 741. ఓం సిద్ధలక్ష్మ్యై నమః
 742. ఓం మోక్షలక్ష్మ్యై నమః
 743. ఓం రంజనాయై నమః
 744. ఓం నిరంజనాయై నమః
 745. ఓం స్వయంప్రకాశాయై నమః
 746. ఓం మాయై నమః
 747. ఓం ఆశాస్యదాత్ర్యై నమః
 748. ఓం అవిద్యావిదారిణ్యై నమః
 749. ఓం పద్మావత్యై నమః
 750. ఓం మాతులంగధారిణ్యై నమః
 751. ఓం గదాధరాయై నమః
 752. ఓం ఖేయాత్రాయై నమః
 753. ఓం పాత్రసంవిష్టాయై నమః
 754. ఓం కుష్ఠామయనివర్తిన్యై నమః
 755. ఓం కృత్స్నం వ్యాప్య స్థితాయై నమః
 756. ఓం సర్వప్రతీకాయై నమః
 757. ఓం శ్రవణక్షమాయై నమః
 758. ఓం ఆయుష్యదాయై నమః
 759. ఓం విముక్త్యై నమః
 760. ఓం సాయుజ్యపదవీప్రదాయై నమః  760
 761. ఓం సనత్కుమార్యై నమః
 762. ఓం వైధాత్ర్యై నమః
 763. ఓం ఘృతాచ్యాస్తు వరప్రదాయై నమః
 764. ఓం శ్రీసూక్తసంస్తుతాయై నమః
 765. ఓం బాహ్యోపాసనాశ్చ ప్రకుర్వత్యై నమః
 766. ఓం జగత్సఖ్యై నమః
 767. ఓం సఖ్యదాత్ర్యై నమః
 768. ఓం కంబుకంఠాయై నమః
 769. ఓం మహోర్మిణ్యై నమః
 770. ఓం యోగధ్యానరతాయై నమః
 771. ఓం విష్ణుయోగిన్యై నమః
 772. ఓం విష్ణుసంశ్రితాయై నమః
 773. ఓం నిఃశ్రేయస్యై నమః
 774. ఓం నిఃశ్రేయఃప్రదాయై నమః
 775. ఓం సర్వగుణాధికాయై నమః
 776. ఓం శోభాఢ్యాయై నమః
 777. ఓం శాంభవ్యై నమః
 778. ఓం శంభువంద్యాయై నమః
 779. ఓం వందారుబంధురాయై నమః
 780. ఓం హరేర్గుణానుధ్యాయంత్యై నమః  780
 781. ఓం హరిపాదార్చనే రతాయై నమః
 782. ఓం హరిదాసోత్తమాయై నమః
 783. ఓం సాధ్వ్యై నమః
 784. ఓం హర్యధీనాయై నమః
 785. ఓం సదాశుచయే నమః
 786. ఓం హరిణ్యై నమః
 787. ఓం హరిపత్న్యై నమః
 788. ఓం శుద్ధసత్వాయై నమః
 789. ఓం తమోతిగాయై నమః
 790. ఓం శునాసీరపురారాధ్యాయై నమః
 791. ఓం సునాసాయై నమః
 792. ఓం త్రిపురేశ్వర్యై నమః
 793. ఓం ధర్మదాయై నమః
 794. ఓం కామదాయై నమః
 795. ఓం అర్థదాత్ర్యై నమః
 796. ఓం మోక్షప్రదాయిన్యై నమః
 797. ఓం విరజాయై నమః
 798. ఓం తారిణ్యై నమః
 799. ఓం లింగభంగదాత్ర్యై నమః
 800. ఓం త్రిదశేశ్వర్యై నమః  800
 801. ఓం వాసుదేవం దర్శయంత్యై నమః
 802. ఓం వాసుదేవపదాశ్రయాయై నమః
 803. ఓం అమ్లానాయై నమః
 804. ఓం అవనసర్వజ్ఞాయై నమః
 805. ఓం ఈశాయై నమః
 806. ఓం సావిత్రికప్రదాయై నమః
 807. ఓం అవృద్ధిహ్రాసవిజ్ఞానాయై నమః
 808. ఓం లోభత్యక్తసమీపగాయై నమః
 809. ఓం దేవేశమౌలిసంబద్ధపాదపీఠాయై నమః
 810. ఓం తమో ఘ్నత్యై నమః
 811. ఓం ఈశభోగాధికరణాయై నమః
 812. ఓం యజ్ఞేశ్యై నమః
 813. ఓం యజ్ఞమానిన్యై నమః
 814. ఓం హర్యంగగాయై నమః
 815. ఓం వక్షఃస్థాయై నమః
 816. ఓం శిరఃస్థాయై నమః
 817. ఓం దక్షిణాత్మికాయై నమః
 818. ఓం స్ఫురచ్ఛక్తిమయ్యై నమః
 819. ఓం గీతాయై నమః
 820. ఓం పుంవికారాయై నమః  820
 821. ఓం పుమాకృత్యై నమః
 822. ఓం ఈశావియోగిన్యై నమః
 823. ఓం పుంసా సమాయై నమః
 824. ఓం అతులవపుర్ధరాయై నమః
 825. ఓం వటపత్రాత్మికాయై నమః
 826. ఓం బాహ్యాకృత్యై నమః
 827. ఓం కీలాలరూపిణ్యై నమః
 828. ఓం తమోభిదే నమః
 829. ఓం మానవ్యై నమః
 830. ఓం దుర్గాయై నమః
 831. ఓం అల్పసుఖార్థిభిరగమ్యాయై నమః
 832. ఓం కరాగ్రవారినీకాశాయై నమః
 833. ఓం కరవారిసుపోషితాయై నమః
 834. ఓం గోరూపాయై నమః
 835. ఓం గోష్ఠమధ్యస్థాయై నమః
 836. ఓం గోపాలప్రియకారిణ్యై నమః
 837. ఓం జితేంద్రియాయై నమః
 838. ఓం విశ్వభోక్త్ర్యై నమః
 839. ఓం యంత్ర్యై నమః
 840. ఓం యానాయై నమః  840
 841. ఓం చికిత్విష్యై నమః
 842. ఓం పుణ్యకీర్త్యై నమః
 843. ఓం చేతయిత్ర్యై నమః
 844. ఓం మర్త్యాపస్మారహారిణ్యై నమః
 845. ఓం స్వర్గవర్త్మకర్యై నమః
 846. ఓం గాథాయై నమః
 847. ఓం నిరాలంబాయై నమః
 848. ఓం గుణాకరాయై నమః
 849. ఓం శశ్వద్రూపాయై నమః
 850. ఓం శూరసేనాయై నమః
 851. ఓం వృష్ట్యై నమః
 852. ఓం వృష్టిప్రవర్షిణ్యై నమః
 853. ఓం ప్రమదాత్తాయై నమః
 854. ఓం అప్రమత్తాయై నమః
 855. ఓం ప్రమాదఘ్న్యై నమః
 856. ఓం ప్రమోదదాయై నమః
 857. ఓం బ్రాహ్మణ్యై నమః
 858. ఓం క్షత్రియాయై నమః
 859. ఓం వైశ్యాయై నమః
 860. ఓం శూద్రాయై నమః  860
 861. ఓం జాత్యై నమః
 862. ఓం మసూరికాయై నమః
 863. ఓం వానప్రస్థాయై నమః
 864. ఓం తీర్థరూపాయై నమః
 865. ఓం గృహస్థాయై నమః
 866. ఓం బ్రహ్మచారిణ్యై నమః
 867. ఓం ఆత్మక్రీడాయై నమః
 868. ఓం ఆత్మరత్యై నమః
 869. ఓం ఆత్మవత్యై నమః
 870. ఓం అసితేక్షణాయై నమః
 871. ఓం అనీహాయై నమః
 872. ఓం మౌనిన్యై నమః
 873. ఓం హానిశూన్యాయై నమః
 874. ఓం కాశ్మీరవాసిన్యై నమః
 875. ఓం అవ్యథాయై నమః
 876. ఓం విజయాయై నమః
 877. ఓం రాజ్ఞ్యై నమః
 878. ఓం మృణాలతులితాంశుకాయై నమః
 879. ఓం గుహాశయాయై నమః
 880. ఓం ధీరమత్యై నమః  880
 881. ఓం అనాథాయై నమః
 882. ఓం అనాథరక్షిణ్యై నమః
 883. ఓం యూపాత్మికాయై నమః
 884. ఓం వేదిరూపాయై నమః
 885. ఓం స్రుగ్రూపాయై నమః
 886. ఓం స్రువరూపిణ్యై నమః
 887. ఓం జ్ఞానోపదేశిన్యై నమః
 888. ఓం పట్టసూత్రాంకాయై నమః
 889. ఓం జ్ఞానముద్రికాయై నమః
 890. ఓం విధివేద్యాయై నమః
 891. ఓం మంత్రవేద్యాయై నమః
 892. ఓం అర్థవాదప్రరోచితాయై నమః
 893. ఓం క్రియారూపాయై నమః
 894. ఓం మంత్రరూపాయై నమః
 895. ఓం దక్షిణాయై నమః
 896. ఓం బ్రాహ్మణాత్మికాయై నమః
 897. ఓం అన్నేశాయై నమః
 898. ఓం అన్నదాయై నమః
 899. ఓం అన్నోపాసిన్యై నమః
 900. ఓం పరమాన్నభుజే నమః  900
 901. ఓం సభాయై నమః
 902. ఓం సభావత్యై నమః
 903. ఓం సభ్యాయై నమః
 904. ఓం సభ్యానాం జీవనప్రదాయై నమః
 905. ఓం లిప్సాయై నమః
 906. ఓం బడబాయై నమః
 907. ఓం అశ్వత్థాయై నమః
 908. ఓం జిజ్ఞాసాయై నమః
 909. ఓం విషయాత్మికాయై నమః
 910. ఓం స్వరరూపాయై నమః
 911. ఓం వర్ణరూపాయై నమః
 912. ఓం దీర్ఘాయై నమః
 913. ఓం హ్రస్వాయై నమః
 914. ఓం స్వరాత్మికాయై నమః
 915. ఓం ధర్మరూపాయై నమః
 916. ఓం ధర్మపుణ్యాయై నమః
 917. ఓం ఆద్యాయై నమః
 918. ఓం ఈశాన్యై నమః
 919. ఓం శార్ఙ్గివల్లభాయై నమః
 920. ఓం చలంత్యై నమః  920
 921. ఓం ఛత్రిణ్యై నమః
 922. ఓం ఇచ్ఛాయై నమః
 923. ఓం జగన్నాథాయై నమః
 924. ఓం అజరాయై నమః
 925. ఓం అమరాయై నమః
 926. ఓం ఝషాంకసుప్రియాయై నమః
 927. ఓం రమ్యాయై నమః
 928. ఓం రత్యై నమః
 929. ఓం రతిసుఖప్రదాయై నమః
 930. ఓం నవాక్షరాత్మికాయై నమః
 931. ఓం కాదిసర్వవర్ణాత్మికాయై నమః
 932. ఓం లిప్యై నమః
 933. ఓం రత్నకుంకుమఫాలాఢ్యాయై నమః
 934. ఓం హరిద్రాంచితపాదుకాయై నమః
 935. ఓం దివ్యాంగరాగాయై నమః
 936. ఓం దివ్యాంగాయై నమః
 937. ఓం సువర్ణలతికోపమాయై నమః
 938. ఓం సుదేవ్యై నమః
 939. ఓం వామదేవ్యై నమః
 940. ఓం సప్తద్వీపాత్మికాయై నమః  940
 941. ఓం భృత్యై నమః
 942. ఓం గజశుండాద్వయభృతసువర్ణకలశప్రియాయై నమః
 943. ఓం తపనీయప్రభాయై నమః
 944. ఓం లికుచాయై నమః
 945. ఓం లికుచస్తన్యై నమః
 946. ఓం కాంతారసుప్రియాయై నమః
 947. ఓం కాంతాయై నమః
 948. ఓం అరాతివ్రాతాంతదాయిన్యై నమః
 949. ఓం పురాణాయై నమః
 950. ఓం కీటకాభాసాయై నమః
 951. ఓం బింబోష్ఠ్యై నమః
 952. ఓం పుణ్యచర్మిణ్యై నమః
 953. ఓం ఓంకారఘోషరూపాయై నమః
 954. ఓం నవమీతిథిపూజితాయై నమః
 955. ఓం క్షీరాబ్ధికన్యకాయై నమః
 956. ఓం వన్యాయై నమః
 957. ఓం పుండరీకనిభాంబరాయై నమః
 958. ఓం వైకుంఠరూపిణ్యై నమః
 959. ఓం హరిపాదాబ్జసేవిన్యై నమః
 960. ఓం కైలాసపూజితాయై నమః  960
 961. ఓం కామరూపాయై నమః
 962. ఓం హిరణ్మయ్యై నమః
 963. ఓం కంఠసూత్రస్థితాయై నమః
 964. ఓం సౌమంగల్యప్రదాయిన్యై నమః
 965. ఓం కామ్యమానాయై నమః
 966. ఓం ఉపేంద్రదూత్యై నమః
 967. ఓం శ్రీకృష్ణతులస్యై నమః
 968. ఓం ఘృణాయై నమః
 969. ఓం శ్రీరామతులస్యై నమః
 970. ఓం మిత్రాయై నమః
 971. ఓం ఆలోలవిలాసిన్యై నమః
 972. ఓం సర్వతీర్థాయై నమః
 973. ఓం ఆత్మమూలాయై నమః
 974. ఓం దేవతామయమధ్యగాయై నమః
 975. ఓం సర్వవేదమయాగ్రాయై నమః
 976. ఓం శ్రీమోక్షతులస్యై నమః
 977. ఓం దృఢాయై నమః
 978. ఓం శివజాడ్యాపహంత్ర్యై నమః
 979. ఓం శైవసిద్ధాంతకాశిన్యై నమః
 980. ఓం కాకాసురర్స్యాతిహంత్ర్యై నమః  980
 981. ఓం మహిషాసురమర్దిన్యై నమః
 982. ఓం పీయూషపాణ్యై నమః
 983. ఓం పీయూషాయై నమః
 984. ఓం కామంవాదివినోదిన్యై నమః
 985. ఓం కమనీయశ్రోణితటాయై నమః
 986. ఓం తటిన్నిభవరద్యుత్యై నమః
 987. ఓం భాగ్యలక్ష్మ్యై నమః
 988. ఓం మోక్షదాత్ర్యై నమః
 989. ఓం తులసీతరురూపిణ్యై నమః
 990. ఓం వృందావన శిరోరోహత్పాదద్వయసుశోభితాయై నమః
 991. ఓం సర్వత్రవ్యాప్తతులస్యై నమః
 992. ఓం కామధుక్తులస్యై నమః
 993. ఓం మోక్షతులస్యై నమః
 994. ఓం భవ్యతులస్యై నమః
 995. ఓం సదా సంసృతితారిణ్యై నమః
 996. ఓం భవపాశవినాశిన్యై నమః
 997. ఓం మోక్షసాధనదాయిన్యై నమః
 998. ఓం స్వదలైఃపరమాత్మనః పదద్వంద్వం శోభయిత్ర్యై నమః
 999. ఓం రాగబంధాదసంసక్తరజోభిః కృతదూతికాయై నమః
 1000. ఓం భగవచ్ఛబ్దసంసేవ్యపాద సర్వార్థదాయిన్యై నమః  1000

ఓం నమో నమో నమస్తస్యై సదా తస్యై నమో నమః 

|| ఇతి శ్రీ తులసీ సహస్రనామావళిః సంపూర్ణం ||