శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః

field_imag_alt

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః

 1. ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః
 2. ఓం సురేశానాయ నమః
 3. ఓం సురారికులనాశనాయ నమః
 4. ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః
 5. ఓం బ్రహ్మవిదే నమః
 6. ఓం బ్రహ్మణే నమః
 7. ఓం బ్రహ్మవిద్యాగురవే నమః
 8. ఓం గురవే నమః
 9. ఓం ఈశానగురవే నమః
 10. ఓం అవ్యక్తాయ నమః
 11. ఓం వ్యక్తరూపాయ నమః
 12. ఓం సనాతనాయ నమః
 13. ఓం ప్రధానపురుషాయ నమః
 14. ఓం కర్త్రే నమః
 15. ఓం కర్మణే నమః
 16. ఓం కార్యాయ నమః
 17. ఓం కారణాయ నమః
 18. ఓం అధిష్ఠానాయ నమః
 19. ఓం విజ్ఞానాయ నమః
 20. ఓం భోక్త్రే నమః
 21. ఓం భోగాయ నమః
 22. ఓం కేవలాయ నమః
 23. ఓం అనాదినిధనాయ నమః
 24. ఓం సాక్షిణే నమః
 25. ఓం నియంత్రే నమః
 26. ఓం నియమాయ నమః
 27. ఓం యమాయ నమః
 28. ఓం వాక్పతయే
 29. ఓం వాక్ప్రదాయ నమః
 30. ఓం వాగ్మిణే నమః
 31. ఓం వాచ్యాయ నమః
 32. ఓం వాచే నమః
 33. ఓం వాచకాయ నమః
 34. ఓం పితామహగురవే నమః
 35. ఓం లోకగురవే నమః
 36. ఓం తత్వార్థబోధకాయ నమః
 37. ఓం ప్రణవార్థోపదేష్ట్రే నమః
 38. ఓం అజాయ నమః
 39. ఓం బ్రహ్మణే నమః
 40. ఓం వేదాంతవేద్యాయ నమః
 41. ఓం వేదాత్మనే నమః
 42. ఓం వేదాదయే నమః
 43. ఓం వేదబోధకాయ నమః
 44. ఓం వేదాంతాయ నమః
 45. ఓం వేదగుహ్యాయ నమః
 46. ఓం వేదశాస్త్రార్థబోధకాయ నమః
 47. ఓం సర్వవిద్యాత్మకాయ నమః
 48. ఓం శాంతాయ నమః
 49. ఓం చతుష్షష్టికలాగురవే నమః
 50. ఓం మంత్రార్థాయ నమః
 51. ఓం మంత్రమూర్తయే నమః
 52. ఓం మంత్రతంత్రప్రవర్తకాయ నమః
 53. ఓం మంత్రిణే నమః
 54. ఓం మంత్రాయ నమః
 55. ఓం మంత్రబీజాయ నమః
 56. ఓం మహామంత్రోపదేశకాయ నమః
 57. ఓం మహోత్సాహాయ నమః
 58. ఓం మహాశక్తయే నమః
 59. ఓం మహాశక్తిధరాయ నమః
 60. ఓం ప్రభవే నమః
 61. ఓం జగత్స్రష్ట్రే నమః
 62. ఓం జగద్భర్త్రే నమః
 63. ఓం జగన్మూర్తయే నమః
 64. ఓం జగన్మయాయ నమః
 65. ఓం జగదాదయే నమః
 66. ఓం అనాదయే నమః
 67. ఓం జగద్బీజాయ నమః
 68. ఓం జగద్గురవే నమః
 69. ఓం జ్యోతిర్మయాయ నమః
 70. ఓం ప్రశాంతాత్మనే నమః
 71. ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః
 72. ఓం సుఖమూర్తయే నమః
 73. ఓం సుఖకరాయ నమః
 74. ఓం సుఖినే నమః
 75. ఓం సుఖకరాకృతయే నమః
 76. ఓం జ్ఞాత్రే నమః
 77. ఓం జ్ఞేయాయ నమః
 78. ఓం జ్ఞానరూపాయ నమః
 79. ఓం జ్ఞప్తయే నమః
 80. ఓం జ్ఞానఫలాయ నమః
 81. ఓం బుధాయ నమః
 82. ఓం విష్ణవే నమః
 83. ఓం జిష్ణవే నమః
 84. ఓం గ్రసిష్ణవే నమః
 85. ఓం ప్రభవిష్ణవే నమః
 86. ఓం సహిష్ణుకాయ నమః
 87. ఓం వర్ధిష్ణవే నమః
 88. ఓం భూష్ణవే నమః
 89. ఓం అజరాయ నమః
 90. ఓం తితిక్ష్ణవే నమః
 91. ఓం క్షాంతయే నమః
 92. ఓం ఆర్జవాయ నమః
 93. ఓం ఋజవే నమః
 94. ఓం సుగమ్యాయ నమః
 95. ఓం సులభాయ నమః
 96. ఓం దుర్లభాయ నమః
 97. ఓం లాభాయ నమః
 98. ఓం ఈప్సితాయ నమః
 99. ఓం విజ్ఞాయ నమః
 100. ఓం విజ్ఞానభోక్త్రే నమః
 101. ఓం శివజ్ఞానప్రదాయకాయ నమః
 102. ఓం మహదాదయే నమః
 103. ఓం అహంకారాయ నమః
 104. ఓం భూతాదయే నమః
 105. ఓం భూతభావనాయ నమః
 106. ఓం భూతభవ్యభవిష్యతే నమః
 107. ఓం భూతభవ్యభవత్ప్రభవే నమః
 108. ఓం దేవసేనాపతయే నమః
 109. ఓం నేత్రే నమః
 110. ఓం కుమారాయ నమః
 111. ఓం దేవనాయకాయ నమః
 112. ఓం తారకారయే నమః
 113. ఓం మహావీర్యాయ నమః
 114. ఓం సింహవక్త్ర శిరోహరాయ నమః
 115. ఓం అనేకకోటిబ్రహ్మాండ పరిపూర్ణాసురాంతకాయ నమః
 116. ఓం సురానందకరాయ నమః
 117. ఓం శ్రీమతే నమః
 118. ఓం అసురాదిభయంకరాయ నమః
 119. ఓం అసురాంతః పురాక్రందకరభేరీనినాదనాయ నమః
 120. ఓం సురవంద్యాయ నమః
 121. ఓం జనానందకరశింజన్మణిధ్వనయే నమః
 122. ఓం స్ఫుటాట్టహాససంక్షుభ్యత్తారకాసురమానసాయ నమః
 123. ఓం మహాక్రోధాయ నమః
 124. ఓం మహోత్సాహాయ నమః
 125. ఓం మహాబలపరాక్రమాయ నమః
 126. ఓం మహాబుద్ధయే నమః
 127. ఓం మహాబాహవే నమః
 128. ఓం మహామాయాయ నమః
 129. ఓం మహాధృతయే నమః
 130. ఓం రణభీమాయ నమః
 131. ఓం శత్రుహరాయ నమః
 132. ఓం ధీరోదాత్తగుణోత్తరాయ నమః
 133. ఓం మహాధనుషే నమః
 134. ఓం మహాబాణాయ నమః
 135. ఓం మహాదేవప్రియాత్మజాయ నమః
 136. ఓం మహాఖడ్గాయ నమః
 137. ఓం మహాఖేటాయ నమః
 138. ఓం మహాసత్వాయ నమః
 139. ఓం మహాద్యుతయే నమః
 140. ఓం మహర్ధయే నమః
 141. ఓం మహామాయినే నమః
 142. ఓం మయూరవరవాహనాయ నమః
 143. ఓం మయూరబర్హాతపత్రాయ నమః
 144. ఓం మయూరనటనప్రియాయ నమః
 145. ఓం మహానుభావాయ నమః
 146. ఓం అమేయాత్మనే నమః
 147. ఓం అమేయశ్రియే నమః
 148. ఓం మహాప్రభవే నమః
 149. ఓం సుగుణాయ నమః
 150. ఓం దుర్గుణద్వేషిణే నమః
 151. ఓం నిర్గుణాయ నమః
 152. ఓం నిర్మలాయ నమః
 153. ఓం అమలాయ నమః
 154. ఓం సుబలాయ నమః
 155. ఓం విమలాయ నమః
 156. ఓం కాంతాయ నమః
 157. ఓం కమలాసనపూజితాయ నమః
 158. ఓం కాలాయ నమః
 159. ఓం కమలపత్రాక్షాయ నమః
 160. ఓం కలికల్మషనాశకాయ నమః
 161. ఓం మహారణాయ నమః
 162. ఓం మహాయోద్దఘ్నే నమః
 163. ఓం మహాయుద్ధప్రియాయ నమః
 164. ఓం అభయాయ నమః
 165. ఓం మహారథాయ నమః
 166. ఓం మహాభాగాయ నమః
 167. ఓం భక్తాభీష్టఫలప్రదాయ నమః
 168. ఓం భక్తప్రియాయ నమః
 169. ఓం ప్రియాయ నమః
 170. ఓం ప్రేమ్ణే నమః
 171. ఓం ప్రేయసే నమః
 172. ఓం ప్రీతిధరాయ నమః
 173. ఓం సఖ్యే నమః
 174. ఓం గౌరీకరసరోజాగ్ర లాలనీయ ముఖాంబుజాయ నమః
 175. ఓం కృత్తికాస్తన్యపానైకవ్యగ్రషడ్వదనాంబుజాయ నమః
 176. ఓం చంద్రచూడాంగభూభాగ విహారణవిశారదాయ నమః
 177. ఓం ఈశాననయనానందకందలావణ్యనాసికాయ నమః
 178. ఓం చంద్రచూడకరాంభోఅ పరిమృష్టభుజావలయే నమః
 179. ఓం లంబోదరసహక్రీడా లంపటాయ నమః
 180. ఓం శరసంభవాయ నమః
 181. ఓం అమరానననాలీక చకోరీపూర్ణచంద్రమసే నమః
 182. ఓం సర్వాంగ సుందరాయ నమః
 183. ఓం శ్రీశాయ నమః
 184. ఓం శ్రీకరాయ నమః
 185. ఓం శ్రీప్రదాయ నమః
 186. ఓం శివాయ నమః
 187. ఓం వల్లీసఖాయ నమః
 188. ఓం వనచరాయ నమః
 189. ఓం వక్త్రే నమః
 190. ఓం వాచస్పతయే నమః
 191. ఓం వరాయ నమః
 192. ఓం చంద్రచూడాయ నమః
 193. ఓం బర్హిపింఛశేఖరాయ నమః
 194. ఓం మకుటోజ్జ్వలాయ నమః
 195. ఓం గుడాకేశాయ నమః
 196. ఓం సువృత్తోరుశిరసే నమః
 197. ఓం మందారశేఖరాయ నమః
 198. ఓం బింబాధరాయ నమః
 199. ఓం కుందదంతాయ నమః
 200. ఓం జపాశోణాగ్రలోచనాయ నమః
 201. ఓం షడ్దర్శనీనటీరంగరసనాయ నమః
 202. ఓం మధురస్వనాయ నమః
 203. ఓం మేఘగంభీరనిర్ఘోషాయ నమః
 204. ఓం ప్రియవాచే నమః
 205. ఓం ప్రస్ఫుటాక్షరాయ నమః
 206. ఓం స్మితవక్త్రాయ నమః
 207. ఓం ఉత్పలాక్షాయ నమః
 208. ఓం చారుగంభీరవీక్షణాయ నమః
 209. ఓం కర్ణాంతదీర్ఘనయనాయ నమః
 210. ఓం కర్ణభూషణభూషితాయ నమః
 211. ఓం సుకుండలాయ నమః
 212. ఓం చారుగండాయ నమః
 213. ఓం కంబుగ్రీవాయ నమః
 214. ఓం మహాహనవే నమః
 215. ఓం పీనాంసాయ నమః
 216. ఓం గూఢజత్రవే నమః
 217. ఓం పీనవృత్తభుజావలయే నమః
 218. ఓం రక్తాంగాయ నమః
 219. ఓం రత్నకేయూరాయ నమః
 220. ఓం రత్నకంకణభూషితాయ నమః
 221. ఓం జ్యాకిణాంకలసద్వామప్రకోష్ఠవలయోజ్జ్వలాయ నమః
 222. ఓం రేఖాంకుశధ్వజచ్ఛత్రపాణిపద్మాయ నమః
 223. ఓం మహాయుధాయ నమః
 224. ఓం సురలోకభయధ్వాంతబాలారుణకరోదయాయ నమః
 225. ఓం అంగులీయకరత్నాంశు ద్విగుణోద్యన్నఖాంకురాయ నమః
 226. ఓం పీనవక్షసే నమః
 227. ఓం మహాహారాయ నమః
 228. ఓం నవరత్నవిభూషణాయ నమః
 229. ఓం హిరణ్యగర్భాయ నమః
 230. ఓం హేమాంగాయ నమః
 231. ఓం హిరణ్యకవచాయ నమః
 232. ఓం హరాయ నమః
 233. ఓం హిరణ్మయ శిరస్త్రాణాయ నమః
 234. ఓం హిరణ్యాక్షాయ నమః
 235. ఓం హిరణ్యదాయ నమః
 236. ఓం హిరణ్యనాభయే నమః
 237. ఓం త్రివలీలలితోదరసుందరాయ నమః
 238. ఓం సువర్ణసూత్రవిలసద్విశంకటకటీతటాయ నమః
 239. ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
 240. ఓం రత్నమేఖలావృత మధ్యకాయ నమః
 241. ఓం పీవరాలోమవృత్తోద్యత్సుజానవే నమః
 242. ఓం గుప్తగుల్ఫకాయ నమః
 243. ఓం శంఖచక్రాబ్జకులిశధ్వజరేఖాంఘ్రిపంకజాయ నమః
 244. ఓం నవరత్నోజ్జ్వలత్పాదకటకాయ నమః
 245. ఓం పరమాయుధాయ నమః
 246. ఓం సురేంద్రమకుటప్రోద్యన్మణి రంజితపాదుకాయ నమః
 247. ఓం పూజ్యాంఘ్రయే నమః
 248. ఓం చారునఖరాయ నమః
 249. ఓం దేవసేవ్యస్వపాదుకాయ నమః
 250. ఓం పార్వతీపాణికమలపరిమృష్టపదాంబుజాయ నమః
 251. ఓం మత్తమాతంగగమనాయ నమః
 252. ఓం మాన్యాయ నమః
 253. ఓం మాన్యగుణాకరాయ నమః
 254. ఓం క్రౌంచ దారణదక్షౌజసే నమః
 255. ఓం క్షణాయ నమః
 256. ఓం క్షణవిభాగకృతే నమః
 257. ఓం సుగమాయ నమః
 258. ఓం దుర్గమాయ నమః
 259. ఓం దుర్గాయ నమః
 260. ఓం దురారోహాయ నమః
 261. ఓం అరిదుఃసహాయ నమః
 262. ఓం సుభగాయ నమః
 263. ఓం సుముఖాయ నమః
 264. ఓం సూర్యాయ నమః
 265. ఓం సూర్యమండలమధ్యగాయ నమః
 266. ఓం స్వకింకరోపసంసృష్టసృష్టిసంరక్షితాఖిలాయ నమః
 267. ఓం జగత్స్రష్ట్రే నమః
 268. ఓం జగద్భర్త్రే నమః
 269. ఓం జగత్సంహారకారకాయ నమః
 270. ఓం స్థావరాయ నమః
 271. ఓం జంగమాయ నమః
 272. ఓం జేత్రే నమః
 273. ఓం విజయాయ నమః
 274. ఓం విజయప్రదాయ నమః
 275. ఓం జయశీలాయ నమః
 276. ఓం జితారాతయే నమః
 277. ఓం జితమాయాయ నమః
 278. ఓం జితాసురాయ నమః
 279. ఓం జితకామాయ నమః
 280. ఓం జితక్రోధాయ నమః
 281. ఓం జితమోహాయ నమః
 282. ఓం సుమోహనాయ నమః
 283. ఓం కామదాయ నమః
 284. ఓం కామభృతే నమః
 285. ఓం కామినే నమః
 286. ఓం కామరూపాయ నమః
 287. ఓం కృతాగమాయ నమః
 288. ఓం కాంతాయ నమః
 289. ఓం కల్యాయ నమః
 290. ఓం కలిధ్వంసినే నమః
 291. ఓం కల్హారకుసుమప్రియాయ నమః
 292. ఓం రామాయ నమః
 293. ఓం రమయిత్రే నమః
 294. ఓం రమ్యాయ నమః
 295. ఓం రమణీజనవల్లభాయ నమః
 296. ఓం రసజ్ఞాయ నమః
 297. ఓం రసమూర్తయే నమః
 298. ఓం రసాయ నమః
 299. ఓం నవరసాత్మకాయ నమః
 300. ఓం రసాత్మనే నమః
 301. ఓం రసికాత్మనే నమః
 302. ఓం రాసక్రీడాపరాయ నమః
 303. ఓం రతయే నమః
 304. ఓం సూర్యకోటిప్రతీకాశాయ నమః
 305. ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః
 306. ఓం కలాభిజ్ఞాయ నమః
 307. ఓం కలారూపిణే నమః
 308. ఓం కలాపిణే నమః
 309. ఓం సకలప్రభవే నమః
 310. ఓం బిందవే నమః
 311. ఓం నాదాయ నమః
 312. ఓం కలామూర్తయే నమః
 313. ఓం కలాతీతాయ నమః
 314. ఓం అక్షరాత్మకాయ నమః
 315. ఓం మాత్రాకారాయ నమః
 316. ఓం స్వరాకారాయ నమః
 317. ఓం ఏకమాత్రాయ నమః
 318. ఓం ద్విమాత్రకాయ నమః
 319. ఓం త్రిమాత్రకాయ నమః
 320. ఓం చతుర్మాత్రాయ నమః
 321. ఓం వ్యక్తాయ నమః
 322. ఓం సంధ్యక్షరాత్మకాయ నమః
 323. ఓం వ్యంజనాత్మనే నమః
 324. ఓం వియుక్తాత్మనే నమః
 325. ఓం సంయుక్తాత్మనే నమః
 326. ఓం స్వరాత్మకాయ నమః
 327. ఓం విసర్జనీయాయ నమః
 328. ఓం అనుస్వారాయ నమః
 329. ఓం సర్వవర్ణతనవే నమః
 330. ఓం మహతే నమః
 331. ఓం అకారాత్మనే నమః
 332. ఓం ఉకారాత్మనే నమః
 333. ఓం మకారాత్మనే నమః
 334. ఓం త్రివర్ణకాయ నమః
 335. ఓం ఓంకారాయ నమః
 336. ఓం వషట్కారాయ నమః
 337. ఓం స్వాహాకారాయ నమః
 338. ఓం స్వధాకృతయే నమః
 339. ఓం ఆహుతయే నమః
 340. ఓం హవనాయ నమః
 341. ఓం హవ్యాయ నమః
 342. ఓం హోత్రే నమః
 343. ఓం అధ్వర్యవే నమః
 344. ఓం మహాహవిషే నమః
 345. ఓం బ్రహ్మణే నమః
 346. ఓం ఉద్గాత్రే నమః
 347. ఓం సదస్యాయ నమః
 348. ఓం బర్హిషే నమః
 349. ఓం ఇధ్మాయ నమః
 350. ఓం సమిధే నమః
 351. ఓం చరవే నమః
 352. ఓం కవ్యాయ నమః
 353. ఓం పశవే నమః
 354. ఓం పురోడాశాయ నమః
 355. ఓం ఆమిక్షాయ నమః
 356. ఓం వాజాయ నమః
 357. ఓం వాజినాయ నమః
 358. ఓం పవనాయ నమః
 359. ఓం పావనాయ నమః
 360. ఓం పూతాయ నమః
 361. ఓం పవమానాయ నమః
 362. ఓం పరాకృతయే నమః
 363. ఓం పవిత్రాయ నమః
 364. ఓం పరిధయే నమః
 365. ఓం పూర్ణపాత్రాయ నమః
 366. ఓం ఉద్భూతయే నమః
 367. ఓం ఇంధనాయ నమః
 368. ఓం విశోధనాయ నమః
 369. ఓం పశుపతయే నమః
 370. ఓం పశుపాశవిమోచకాయ నమః
 371. ఓం పాకయజ్ఞాయ నమః
 372. ఓం మహాయజ్ఞాయ నమః
 373. ఓం యజ్ఞాయ నమః
 374. ఓం యజ్ఞపతయే నమః
 375. ఓం యజుషే నమః
 376. ఓం యజ్ఞాంగాయ నమః
 377. ఓం యజ్ఞగమ్యాయ నమః
 378. ఓం యజ్వనే నమః
 379. ఓం యజ్ఞఫలప్రదాయ నమః
 380. ఓం యజ్ఞాంగభువే నమః
 381. ఓం యజ్ఞపతయే నమః
 382. ఓం యజ్ఞశ్రియే నమః
 383. ఓం యజ్ఞవాహనాయ నమః
 384. ఓం యజ్ఞరాజే నమః
 385. ఓం యజ్ఞవిధ్వంసినే నమః
 386. ఓం యజ్ఞేశాయ నమః
 387. ఓం యజ్ఞరక్షకాయ నమః
 388. ఓం సహస్రబాహవే నమః
 389. ఓం సర్వాత్మనే నమః
 390. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
 391. ఓం సహస్రపాదే నమః
 392. ఓం సహస్రవదనాయ నమః
 393. ఓం నిత్యాయ నమః
 394. ఓం సహస్రాత్మనే నమః
 395. ఓం విరాజే నమః
 396. ఓం స్వరాజే నమః
 397. ఓం సహస్రశీర్షాయ నమః
 398. ఓం విశ్వాయ నమః
 399. ఓం తైజసాయ నమః
 400. ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః
 401. ఓం ఆత్మవతే నమః
 402. ఓం అణవే నమః
 403. ఓం బృహతే నమః
 404. ఓం కృశాయ నమః
 405. ఓం స్థూలాయ నమః
 406. ఓం దీర్ఘాయ నమః
 407. ఓం హ్రస్వాయ నమః
 408. ఓం వామనాయ నమః
 409. ఓం సూక్ష్మాయ నమః
 410. ఓం సూక్ష్మతరాయ నమః
 411. ఓం అనంతాయ నమః
 412. ఓం విశ్వరూపాయ నమః
 413. ఓం నిరంజనాయ నమః
 414. ఓం అమృతేశాయ నమః
 415. ఓం అమృతాహారాయ నమః
 416. ఓం అమృతదాత్రే నమః
 417. ఓం అమృతాంగవతే నమః
 418. ఓం అహోరూపాయ నమః
 419. ఓం స్త్రియామాయై నమః
 420. ఓం సంధ్యారూపాయ నమః
 421. ఓం దినాత్మకాయ నమః
 422. ఓం అనిమేషాయ నమః
 423. ఓం నిమేషాత్మనే నమః
 424. ఓం కలాయై నమః
 425. ఓం కాష్టాయై నమః
 426. ఓం క్షణాత్మకాయ నమః
 427. ఓం ముహూర్తాయ నమః
 428. ఓం ఘటికారూపాయ నమః
 429. ఓం యామాయ నమః
 430. ఓం యామాత్మకాయ నమః
 431. ఓం పూర్వాహ్ణరూపాయ నమః
 432. ఓం మధ్యాహ్నరూపాయ నమః
 433. ఓం సాయాహ్నరూపకాయ నమః
 434. ఓం అపరాహ్ణాయ నమః
 435. ఓం అతినిపుణాయ నమః
 436. ఓం సవనాత్మనే నమః
 437. ఓం ప్రజాగరాయ నమః
 438. ఓం వేద్యాయ నమః
 439. ఓం వేదయిత్రే నమః
 440. ఓం వేదాయ నమః
 441. ఓం వేదదృష్టాయ నమః
 442. ఓం విదాంవరాయ నమః
 443. ఓం వినయాయ నమః
 444. ఓం నయనేత్రే నమః
 445. ఓం విద్వజ్జనబహుప్రియాయ నమః
 446. ఓం విశ్వగోప్త్రే నమః
 447. ఓం విశ్వభోక్త్రే నమః
 448. ఓం విశ్వకృతే నమః
 449. ఓం విశ్వభేషజాయ నమః
 450. ఓం విశ్వంభరాయ నమః
 451. ఓం విశ్వపతయే నమః
 452. ఓం విశ్వరాజే నమః
 453. ఓం విశ్వమోహనాయ నమః
 454. ఓం విశ్వసాక్షిణే నమః
 455. ఓం విశ్వహంత్రే నమః
 456. ఓం వీరాయ నమః
 457. ఓం విశ్వంభరాధిపాయ నమః
 458. ఓం వీరబాహవే నమః
 459. ఓం వీరహంత్రే నమః
 460. ఓం వీరాగ్ర్యాయ నమః
 461. ఓం వీరసైనికాయ నమః
 462. ఓం వీరవాదప్రియాయ నమః
 463. ఓం శూరాయ నమః
 464. ఓం ఏకవీరాయ నమః
 465. ఓం సురాధిపాయ నమః
 466. ఓం శూరపద్మాసురద్వేషిణే నమః
 467. ఓం తారకాసురభంజనాయ నమః
 468. ఓం తారాధిపాయ నమః
 469. ఓం తారహారాయ నమః
 470. ఓం శూరహంత్రే నమః
 471. ఓం అశ్వవాహనాయ నమః
 472. ఓం శరభాయ నమః
 473. ఓం శరసంభూతాయ నమః
 474. ఓం శక్తాయ నమః
 475. ఓం శరవణేశయాయ నమః
 476. ఓం శాంకరయే నమః
 477. ఓం శాంభవాయ నమః
 478. ఓం శంభవే నమః
 479. ఓం సాధవే నమః
 480. ఓం సాధుజనప్రియాయ నమః
 481. ఓం సారాంగాయ నమః
 482. ఓం సారకాయ నమః
 483. ఓం సర్వస్మై నమః
 484. ఓం శార్వాయ నమః
 485. ఓం శార్వజనప్రియాయ నమః
 486. ఓం గంగాసుతాయ నమః
 487. ఓం అతిగంభీరాయ నమః
 488. ఓం గంభీరహృదయాయ నమః
 489. ఓం అనఘాయ నమః
 490. ఓం అమోఘవిక్రమాయ నమః
 491. ఓం చక్రాయ నమః
 492. ఓం చక్రభువే నమః
 493. ఓం శక్రపూజితాయ నమః
 494. ఓం చక్రపాణయే నమః
 495. ఓం చక్రపతయే నమః
 496. ఓం చక్రవాలాంతభూపతయే నమః
 497. ఓం సార్వభౌమాయ నమః
 498. ఓం సురపతయే నమః
 499. ఓం సర్వలోకాధిరక్షకాయ నమః
 500. ఓం సాధుపాయ నమః
 501. ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః
 502. ఓం సత్యాయ నమః
 503. ఓం సత్యవతాం వరాయ నమః
 504. ఓం సత్యప్రియాయ నమః
 505. ఓం సత్యగతయే నమః
 506. ఓం సత్యలోకజనప్రియాయ నమః
 507. ఓం భూతభవ్యభవద్రూపాయ నమః
 508. ఓం భూతభవ్యభవత్ప్రభవే నమః
 509. ఓం భూతాదయే నమః
 510. ఓం భూతమధ్యస్థాయ నమః
 511. ఓం భూతవిధ్వంసకారకాయ నమః
 512. ఓం భూతప్రతిష్ఠాసంకర్త్రే నమః
 513. ఓం భూతాధిష్ఠానాయ నమః
 514. ఓం అవ్యయాయ నమః
 515. ఓం ఓజోనిధయే నమః
 516. ఓం గుణనిధయే నమః
 517. ఓం తేజోరాశయే నమః
 518. ఓం అకల్మషాయ నమః
 519. ఓం కల్మషఘ్నాయ నమః
 520. ఓం కలిధ్వంసినే నమః
 521. ఓం కలౌ వరదవిగ్రహాయ నమః
 522. ఓం కల్యాణమూర్తయే నమః
 523. ఓం కామాత్మనే నమః
 524. ఓం కామక్రోధవివర్జితాయ నమః
 525. ఓం గోప్త్రే నమః
 526. ఓం గోపాయిత్రే నమః
 527. ఓం గుప్తయే నమః
 528. ఓం గుణాతీతాయ నమః
 529. ఓం గుణాశ్రయాయ నమః
 530. ఓం సత్వమూర్తయే నమః
 531. ఓం రజోమూర్తయే నమః
 532. ఓం తమోమూర్తయే నమః
 533. ఓం చిదాత్మకాయ నమః
 534. ఓం దేవసేనాపతయే నమః
 535. ఓం భూమ్నే నమః
 536. ఓం మహిమ్నే నమః
 537. ఓం మహిమాకరాయ నమః
 538. ఓం ప్రకాశరూపాయ నమః
 539. ఓం పాపఘ్నాయ నమః
 540. ఓం పవనాయ నమః
 541. ఓం పావనాయ నమః
 542. ఓం అనలాయ నమః
 543. ఓం కైలాసనిలయాయ నమః
 544. ఓం కాంతాయ నమః
 545. ఓం కనకాచలకార్ముకాయ నమః
 546. ఓం నిర్ధూతాయ నమః
 547. ఓం దేవభూతయే నమః
 548. ఓం వ్యాకృతయే నమః
 549. ఓం క్రతురక్షకాయ నమః
 550. ఓం ఉపేంద్రాయ నమః
 551. ఓం ఇంద్రవంద్యాంఘ్రయే నమః
 552. ఓం ఉరుజంఘాయ నమః
 553. ఓం ఉరుక్రమాయ నమః
 554. ఓం విక్రాంతాయ నమః
 555. ఓం విజయక్రాంతాయ నమః
 556. ఓం వివేకవినయప్రదాయ నమః
 557. ఓం అవినీతజనధ్వంసినే నమః
 558. ఓం సర్వావగుణవర్జితాయ నమః
 559. ఓం కులశైలైకనిలయాయ నమః
 560. ఓం వల్లీవాంఛితవిభ్రమాయ నమః
 561. ఓం శాంభవాయ నమః
 562. ఓం శంభుతనయాయ నమః
 563. ఓం శంకరాంగవిభూషణాయ నమః
 564. ఓం స్వయంభువే నమః
 565. ఓం స్వవశాయ నమః
 566. ఓం స్వస్థాయ నమః
 567. ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః
 568. ఓం పురూద్భవాయ నమః
 569. ఓం మనవే నమః
 570. ఓం మానవగోప్త్రే నమః
 571. ఓం స్థవిష్ఠాయ నమః
 572. ఓం స్థవిరాయ నమః
 573. ఓం యునే నమః
 574. ఓం బాలాయ నమః
 575. ఓం శిశవే నమః
 576. ఓం నిత్యయూనే నమః
 577. ఓం నిత్యకౌమారవతే నమః
 578. ఓం మహతే నమః
 579. ఓం అగ్రాహ్యరూపాయ నమః
 580. ఓం గ్రాహ్యాయ నమః
 581. ఓం సుగ్రహాయ నమః
 582. ఓం సుందరాకృతయే నమః
 583. ఓం ప్రమర్దనాయ నమః
 584. ఓం ప్రభూతశ్ర్యే నమః
 585. ఓం లోహితాక్షాయ నమః
 586. ఓం అరిమర్దనాయ నమః
 587. ఓం త్రిధామ్నే నమః
 588. ఓం త్రికకుదే నమః
 589. ఓం త్రిశ్రియే నమః
 590. ఓం త్రిలోకనిలయాయ నమః
 591. ఓం అలయాయ నమః
 592. ఓం శర్మదాయ నమః
 593. ఓం శర్మవతే నమః
 594. ఓం శర్మణే నమః
 595. ఓం శరణ్యాయ నమః
 596. ఓం శరణాలయాయ నమః
 597. ఓం స్థాణవే నమః
 598. ఓం స్థిరతరాయ నమః
 599. ఓం స్థేయసే నమః
 600. ఓం స్థిరశ్రియే నమః
 601. ఓం స్థిరవిక్రమాయ నమః
 602. ఓం స్థిరప్రతిజ్ఞాయ నమః
 603. ఓం స్థిరధియే నమః
 604. ఓం విశ్వరేతసే నమః
 605. ఓం ప్రజాభవాయ నమః
 606. ఓం అత్యయాయ నమః
 607. ఓం ప్రత్యయాయ నమః
 608. ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః
 609. ఓం సర్వయోగవినిఃసృతాయ నమః
 610. ఓం సర్వయోగేశ్వరాయ నమః
 611. ఓం సిద్ధాయ నమః
 612. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 613. ఓం సర్వదర్శనాయ నమః
 614. ఓం వసవే నమః
 615. ఓం వసుమనసే నమః
 616. ఓం దేవాయ నమః
 617. ఓం వసురేతసే నమః
 618. ఓం వసుప్రదాయ నమః
 619. ఓం సమాత్మనే నమః
 620. ఓం సమదర్శినే నమః
 621. ఓం సమదాయ నమః
 622. ఓం సర్వదర్శనాయ నమః
 623. ఓం వృషాకృతాయ నమః
 624. ఓం వృషారూఢాయ నమః
 625. ఓం వృషకర్మణే నమః
 626. ఓం వృషప్రియాయ నమః
 627. ఓం శుచయే నమః
 628. ఓం శుచిమనసే నమః
 629. ఓం శుద్ధాయ నమః
 630. ఓం శుద్ధకీర్తయే నమః
 631. ఓం శుచిశ్రవసే నమః
 632. ఓం రౌద్రకర్మణే నమః
 633. ఓం మహారౌద్రాయ నమః
 634. ఓం రుద్రాత్మనే నమః
 635. ఓం రుద్రసంభవాయ నమః
 636. ఓం అనేకమూర్తయే నమః
 637. ఓం విశ్వాత్మనే నమః
 638. ఓం అనేకబాహవే నమః
 639. ఓం అరిందమాయ నమః
 640. ఓం వీరబాహవే నమః
 641. ఓం విశ్వసేనాయ నమః
 642. ఓం వినేయాయ నమః
 643. ఓం వినయప్రదాయ నమః
 644. ఓం సర్వగాయ నమః
 645. ఓం సర్వవిదాయ నమః
 646. ఓం సర్వస్మై నమః
 647. ఓం సర్వవేదాంతగోచరాయ నమః
 648. ఓం కవయే నమః
 649. ఓం పురాణాయ నమః
 650. ఓం అనుశాస్త్రే నమః
 651. ఓం స్థూలస్థూలాయ నమః
 652. ఓం అణోరణవే నమః
 653. ఓం భ్రాజిష్ణవే నమః
 654. ఓం విష్ణు వినుతాయ నమః
 655. ఓం కృష్ణకేశాయ నమః
 656. ఓం కిశోరకాయ నమః
 657. ఓం భోజనాయ నమః
 658. ఓం భాజనాయ నమః
 659. ఓం భోక్త్రే నమః
 660. ఓం విశ్వభోక్త్రే నమః
 661. ఓం విశాంపతయే నమః
 662. ఓం విశ్వయోనయే నమః
 663. ఓం విశాలాక్షాయ నమః
 664. ఓం విరాగాయ నమః
 665. ఓం వీరసేవితాయ నమః
 666. ఓం పుణ్యాయ నమః
 667. ఓం పురుయశసే నమః
 668. ఓం పూజ్యాయ నమః
 669. ఓం పూతకీర్తయే నమః
 670. ఓం పునర్వసవే నమః
 671. ఓం సురేంద్రాయ నమః
 672. ఓం సర్వలోకేంద్రాయ నమః
 673. ఓం మహేంద్రోపేంద్రవందితాయ నమః
 674. ఓం విశ్వవేద్యాయ నమః
 675. ఓం విశ్వపతయే నమః
 676. ఓం విశ్వభృతే నమః
 677. ఓం మధవే నమః
 678. ఓం మధురసంగీతాయ నమః
 679. ఓం మాధవాయ నమః
 680. ఓం శుచయే నమః
 681. ఓం ఊష్మలాయ నమః
 682. ఓం శుక్రాయ నమః
 683. ఓం శుభ్రగుణాయ నమః
 684. ఓం శుక్లాయ నమః
 685. ఓం శోకహంత్రే నమః
 686. ఓం శుచిస్మితాయ నమః
 687. ఓం మహేష్వాసాయ నమః
 688. ఓం విష్ణుపతయే నమః
 689. ఓం మహీహంత్రే నమః
 690. ఓం మహీపతయే నమః
 691. ఓం మరీచయే నమః
 692. ఓం మదనాయ నమః
 693. ఓం మానినే నమః
 694. ఓం మాతంగగతయే నమః
 695. ఓం అద్భుతాయ నమః
 696. ఓం హంసాయ నమః
 697. ఓం సుపూర్ణాయ నమః
 698. ఓం సుమనసే నమః
 699. ఓం భుజంగేశభుజావలయే నమః
 700. ఓం పద్మనాభాయ నమః
 701. ఓం పశుపతయే నమః
 702. ఓం పారజ్ఞాయ నమః
 703. ఓం వేదపారగాయ నమః
 704. ఓం పండితాయ నమః
 705. ఓం పరఘాతినే నమః
 706. ఓం సంధాత్రే నమః
 707. ఓం సంధిమతే నమః
 708. ఓం సమాయ నమః
 709. ఓం దుర్మర్షణాయ నమః
 710. ఓం దుష్టశాస్త్రే నమః
 711. ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
 712. ఓం యుద్ధధర్షణాయ నమః
 713. ఓం విఖ్యాతాత్మనే నమః
 714. ఓం విధేయాత్మనే నమః
 715. ఓం విశ్వప్రఖ్యాతవిక్రమాయ నమః
 716. ఓం సన్మార్గదేశికాయ నమః
 717. ఓం మార్గరక్షకాయ నమః
 718. ఓం మార్గదాయకాయ నమః
 719. ఓం అనిరుద్ధాయ నమః
 720. ఓం అనిరుద్ధశ్రియే నమః
 721. ఓం ఆదిత్యాయ నమః
 722. ఓం దైత్యమర్దనాయ నమః
 723. ఓం అనిమేషాయ నమః
 724. ఓం అనిమేషార్చ్యాయ నమః
 725. ఓం త్రిజగద్గ్రామణ్యే నమః
 726. ఓం గుణినే నమః
 727. ఓం సంపృక్తాయ నమః
 728. ఓం సంప్రవృత్తాత్మనే నమః
 729. ఓం నివృత్తాత్మనే నమః
 730. ఓం ఆత్మవిత్తమాయ నమః
 731. ఓం అర్చిష్మతే నమః
 732. ఓం అర్చనప్రీతాయ నమః
 733. ఓం పాశభృతే నమః
 734. ఓం పావకాయ నమః
 735. ఓం మరుతే నమః
 736. ఓం సోమాయ నమః
 737. ఓం సౌమ్యాయ నమః
 738. ఓం సోమసుతాయ నమః
 739. ఓం సోమసుతే నమః
 740. ఓం సోమభూషణాయ నమః
 741. ఓం సర్వసామప్రియాయ నమః
 742. ఓం సర్వసమాయ నమః
 743. ఓం సర్వంసహాయ నమః
 744. ఓం వసవే నమః
 745. ఓం ఉమాసూనవే నమః
 746. ఓం ఉమాభక్తాయ నమః
 747. ఓం ఉత్ఫుల్లముఖపంకజాయ నమః
 748. ఓం అమృత్యవే నమః
 749. ఓం అమరారాతిమృత్యవే నమః
 750. ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
 751. ఓం అజితాయ నమః
 752. ఓం మందారకుసుమాపీడాయ నమః
 753. ఓం మదనాంతకవల్లభాయ నమః
 754. ఓం మాల్యవన్మదనాకారాయ నమః
 755. ఓం మాలతీకుసుమప్రియాయ నమః
 756. ఓం సుప్రసాదాయ నమః
 757. ఓం సురారాధ్యాయ నమః
 758. ఓం సుముఖాయ నమః
 759. ఓం సుమహాయశసే నమః
 760. ఓం వృషపర్వనే నమః
 761. ఓం విరూపాక్షాయ నమః
 762. ఓం విష్వక్సేనాయ నమః
 763. ఓం వృషోదరాయ నమః
 764. ఓం ముక్తాయ నమః
 765. ఓం ముక్తగతయే నమః
 766. ఓం మోక్షాయ నమః
 767. ఓం ముకుందాయ నమః
 768. ఓం ముద్గలినే నమః
 769. ఓం మునయే నమః
 770. ఓం శ్రుతవతే నమః
 771. ఓం సుశ్రుతాయ నమః
 772. ఓం శ్రోత్రే నమః
 773. ఓం శ్రుతిగమ్యాయ నమః
 774. ఓం శ్రుతిస్తుతాయ నమః
 775. ఓం వర్ధమానాయ నమః
 776. ఓం వనరతయే నమః
 777. ఓం వానప్రస్థనిషేవితాయ నమః
 778. ఓం వాగ్మిణే నమః
 779. ఓం వరాయ నమః
 780. ఓం వావదూకాయ నమః
 781. ఓం వసుదేవవరప్రదాయ నమః
 782. ఓం మహేశ్వరాయ నమః
 783. ఓం మయూరస్థాయ నమః
 784. ఓం శక్తిహస్తాయ నమః
 785. ఓం త్రిశూలధృతే నమః
 786. ఓం ఓజసే నమః
 787. ఓం తేజసే నమః
 788. ఓం తేజస్వినే నమః
 789. ఓం ప్రతాపాయ నమః
 790. ఓం సుప్రతాపవతే నమః
 791. ఓం ఋద్ధయే నమః
 792. ఓం సమృద్ధయే నమః
 793. ఓం సంసిద్ధయే నమః
 794. ఓం సుసిద్ధయే నమః
 795. ఓం సిద్ధసేవితాయ నమః
 796. ఓం అమృతాశాయ నమః
 797. ఓం అమృతవపుషే నమః
 798. ఓం అమృతాయ నమః
 799. ఓం అమృతదాయకాయ నమః
 800. ఓం చంద్రమసే నమః
 801. ఓం చంద్రవదనాయ నమః
 802. ఓం చంద్రదృషే నమః
 803. ఓం చంద్రశీతలాయ నమః
 804. ఓం మతిమతే నమః
 805. ఓం నీతిమతే నమః
 806. ఓం నీతయే నమః
 807. ఓం కీర్తిమతే నమః
 808. ఓం కీర్తివర్ధనాయ నమః
 809. ఓం ఔషధాయ నమః
 810. ఓం ఓషధీనాథాయ నమః
 811. ఓం ప్రదీపాయ నమః
 812. ఓం భవమోచనాయ నమః
 813. ఓం భాస్కరాయ నమః
 814. ఓం భాస్కరతనవే నమః
 815. ఓం భానవే నమః
 816. ఓం భయవినాశనాయ నమః
 817. ఓం చతుర్యుగవ్యవస్థాత్రే నమః
 818. ఓం యుగధర్మప్రవర్తకాయ నమః
 819. ఓం అయుజాయ నమః
 820. ఓం మిథునాయ నమః
 821. ఓం యోగాయ నమః
 822. ఓం యోగజ్ఞాయ నమః
 823. ఓం యోగపారగాయ నమః
 824. ఓం మహాశనాయ నమః
 825. ఓం మహాభూతాయ నమః
 826. ఓం మహాపురుషవిక్రమాయ నమః
 827. ఓం యుగాంతకృతే నమః
 828. ఓం యుగావర్తాయ నమః
 829. ఓం దృశ్యాదృశ్యస్వరూపకాయ నమః
 830. ఓం సహస్రజితే నమః
 831. ఓం మహామూర్తయే నమః
 832. ఓం సహస్రాయుధపండితాయ నమః
 833. ఓం అనంతాసురసంహర్త్రే నమః
 834. ఓం సుప్రతిష్ఠాయ నమః
 835. ఓం సుఖాకరాయ నమః
 836. ఓం అక్రోధనాయ నమః
 837. ఓం క్రోధహంత్రే నమః
 838. ఓం శత్రుక్రోధవిమర్దనాయ నమః
 839. ఓం విశ్వముర్తయే నమః
 840. ఓం విశ్వబాహవే నమః
 841. ఓం విశ్వదృఙ్శే నమః
 842. ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః
 843. ఓం విశ్వేశాయ నమః
 844. ఓం విశ్వసంసేవ్యాయ నమః
 845. ఓం ద్యావాభూమివివర్ధనాయ నమః
 846. ఓం అపాన్నిధయే నమః
 847. ఓం అకర్త్రే నమః
 848. ఓం అన్నాయ నమః
 849. ఓం అన్నదాత్రే నమః
 850. ఓం అన్నదారుణాయ నమః
 851. ఓం అంభోజమౌలయే నమః
 852. ఓం ఉజ్జీవాయ నమః
 853. ఓం ప్రాణాయ నమః
 854. ఓం ప్రాణప్రదాయకాయ నమః
 855. ఓం స్కందాయ నమః
 856. ఓం స్కందధరాయ నమః
 857. ఓం ధుర్యాయ నమః
 858. ఓం ధార్యాయ నమః
 859. ఓం ధృతయే నమః
 860. ఓం అనాతురాయ నమః ? ధృతిరనాతురాయ
 861. ఓం ఆతురౌషధయే నమః
 862. ఓం అవ్యగ్రాయ నమః
 863. ఓం వైద్యనాథాయ నమః
 864. ఓం అగదంకరాయ నమః
 865. ఓం దేవదేవాయ నమః
 866. ఓం బృహద్భానవే నమః
 867. ఓం స్వర్భానవే నమః
 868. ఓం పద్మవల్లభాయ నమః
 869. ఓం అకులాయ నమః
 870. ఓం కులనేత్రే నమః
 871. ఓం కులస్రష్ట్రే నమః
 872. ఓం కులేశ్వరాయనమః
 873. ఓం నిధయే నమః
 874. ఓం నిధిప్రియాయ నమః
 875. ఓం శంఖపద్మాదినిధిసేవితాయ నమః
 876. ఓం శతానందాయ నమః
 877. ఓం శతావర్తాయ నమః
 878. ఓం శతమూర్తయే నమః
 879. ఓం శతాయుధాయ నమః
 880. ఓం పద్మాసనాయ నమః
 881. ఓం పద్మనేత్రాయ నమః
 882. ఓం పద్మాంఘ్రయే నమః
 883. ఓం పద్మపాణికాయ నమః
 884. ఓం ఈశాయ నమః
 885. ఓం కారణకార్యాత్మనే నమః
 886. ఓం సూక్ష్మాత్మనే నమః
 887. ఓం స్థూలమూర్తిమతే నమః
 888. ఓం అశరీరిణే నమః
 889. ఓం త్రిశరీరిణే నమః
 890. ఓం శరీరత్రయనాయకాయ నమః
 891. ఓం జాగ్రత్ప్రపంచాధిపతయే నమః
 892. ఓం స్వప్నలోకాభిమానవతే నమః
 893. ఓం సుషుప్త్యవస్థాభిమానినే నమః
 894. ఓం సర్వసాక్షిణే నమః
 895. ఓం తురీయకాయ నామ్ః  var??  తురీయగాయ
 896. ఓం స్వాపనాయ నమః
 897. ఓం స్వవశాయ నమః
 898. ఓం వ్యాపిణే నమః
 899. ఓం విశ్వమూర్తయే నమః
 900. ఓం విరోచనాయ నమః
 901. ఓం వీరసేనాయ నమః
 902. ఓం వీరవేషాయ నమః
 903. ఓం వీరాయుధసమావృతాయ నమః
 904. ఓం సర్వలక్షణలక్షణ్యాయ నమః
 905. ఓం లక్ష్మీవతే నమః
 906. ఓం శుభలక్షణాయ నమః
 907. ఓం సమయజ్ఞాయ నమః
 908. ఓం సుసమయసమాధిజనవల్లభాయ నమః
 909. ఓం అతుల్యాయ నమః
 910. ఓం అతుల్యమహిమ్నే నమః
 911. ఓం శరభోపమవిక్రమాయ నమః
 912. ఓం అహేతవే నమః
 913. ఓం హేతుమతే నమః
 914. ఓం హేతవే నమః
 915. ఓం హేతుహేతుమదాశ్రయాయ నమః
 916. ఓం విక్షరాయ నమః
 917. ఓం రోహితాయ నమః
 918. ఓం రక్తాయ నమః
 919. ఓం విరక్తాయ నమః
 920. ఓం విజనప్రియాయ నమః
 921. ఓం మహీధరాయ నమః
 922. ఓం మాతరిశ్వనే నమః
 923. ఓం మాంగల్యమకరాలయాయ నమః
 924. ఓం మధ్యమాంతాదయే నమః
 925. ఓం అక్షోభ్యాయ నమః
 926. ఓం రక్షోవిక్షోభకారకాయ నమః
 927. ఓం గుహాయ నమః
 928. ఓం గుహాశయాయ నమః
 929. ఓం గోప్త్రే నమః
 930. ఓం గుహ్యాయ నమః
 931. ఓం గుణమహార్ణవాయ నమః
 932. ఓం నిరుద్యోగాయ నమః
 933. ఓం మహోద్యోగినే నమః
 934. ఓం నిర్నిరోధాయ నమః
 935. ఓం నిరంకుశాయ నమః
 936. ఓం మహావేగాయ నమః
 937. ఓం మహాప్రాణాయ నమః
 938. ఓం మహేశ్వరమనోహరాయ నమః
 939. ఓం అమృతాశాయ నమః
 940. ఓం అమితాహారాయ నమః
 941. ఓం మితభాషిణే నమః
 942. ఓం అమితార్థవాచే నమః
 943. ఓం అక్షోభ్యాయ నమః
 944. ఓం క్షోభకృతే నమః
 945. ఓం క్షేమాయ నమః
 946. ఓం క్షేమవతే నమః
 947. ఓం క్షేమవర్ధనాయ నమః
 948. ఓం ఋద్ధాయ నమః
 949. ఓం ఋద్ధిప్రదాయ నమః
 950. ఓం మత్తాయ నమః
 951. ఓం మత్తకేకినిషూదనాయ నమః
 952. ఓం ధర్మాయ నమః
 953. ఓం ధర్మవిదాం శ్రేష్ఠాయ నమః
 954. ఓం వైకుంఠాయ నమః
 955. ఓం వాసవప్రియాయ నమః
 956. ఓం పరధీరాయ నమః
 957. ఓం అపరాక్రాంతాయ నమః
 958. ఓం పరితుష్టాయ నమః
 959. ఓం పరాసుహృతే నమః
 960. ఓం రామాయ నమః
 961. ఓం రామనుతాయ నమః
 962. ఓం రమ్యాయ నమః
 963. ఓం రమాపతినుతాయ నమః
 964. ఓం హితాయ నమః
 965. ఓం విరామాయ నమః
 966. ఓం వినతాయ నమః
 967. ఓం విదిషే నమః
 968. ఓం వీరభద్రాయ నమః
 969. ఓం విధిప్రియాయ నమః
 970. ఓం వినయాయ నమః
 971. ఓం వినయప్రీతాయ నమః
 972. ఓం విమతోరుమదాపహాయ నమః
 973. ఓం సర్వశక్తిమతాం శ్రేష్ఠాయ నమః
 974. ఓం సర్వదైత్యభయంకరాయ నమః
 975. ఓం శత్రుఘ్నాయ నమః
 976. ఓం శత్రువినతాయ నమః
 977. ఓం శత్రుసంఘప్రధర్షకాయ నమః
 978. ఓం సుదర్శనాయ నమః
 979. ఓం ఋతుపతయే నమః
 980. ఓం వసంతాయ నమః
 981. ఓం మధవే నమః
 982. ఓం వసంతకేలినిరతాయ నమః
 983. ఓం వనకేలివిశారదాయ నమః
 984. ఓం పుష్పధూలీపరివృతాయ నమః
 985. ఓం నవపల్లవశేఖరాయ నమః
 986. ఓం జలకేలిపరాయ నమః
 987. ఓం జన్యాయ నమః
 988. ఓం జహ్నుకన్యోపలాలితాయ నమః
 989. ఓం గాంగేయాయ నమః
 990. ఓం గీతకుశలాయ నమః
 991. ఓం గంగాపూరవిహారవతే నమః
 992. ఓం గంగాధరాయ నమః
 993. ఓం గణపతయే నమః
 994. ఓం గణనాథసమావృతాయ నమః
 995. ఓం విశ్రామాయ నమః
 996. ఓం విశ్రమయుతాయ నమః
 997. ఓం విశ్వభుజే నమః
 998. ఓం విశ్వదక్షిణాయ నమః
 999. ఓం విస్తారాయ నమః
 1000. ఓం విగ్రహాయ నమః
 1001. ఓం వ్యాసాయ నమః
 1002. ఓం విశ్వరక్షణతత్పరాయ నమః
 1003. ఓం వినతానందకారిణే నమః
 1004. ఓం పార్వతీప్రాణనందనాయ నమః
 1005. ఓం విశాఖాయ నమః
 1006. ఓం షణ్ముఖాయ నమః
 1007. ఓం కార్తికేయాయ నమః
 1008. ఓం కామప్రదాయకాయ నమః

 
|| ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః సంపూర్ణం ||