ஶ்ரீ ப்ரத்யங்கி³ரா கவசம்ʼ

field_imag_alt

ஶ்ரீ ப்ரத்யங்கி³ரா கவசம்ʼ - Sri Prathyangira Kavacham

ஹரி꞉ ௐ- தே³வ தே³வ மஹாதே³வ ஸர்வஜ்ஞ கருணாநிதே⁴,
ப்ரத்யங்கி³ராயா꞉ கவசம்ʼ ஸர்வரக்ஷாகரம்ʼ ந்ருʼணாம்.
ஜக³ன்மாங்க³ளிகம்ʼ நாம ப்ரஸித்³த⁴ம்ʼ பு⁴வனத்ரயே,
ஸர்வரக்ஷாகரம்ʼ ந்ருʼணாம்ʼ ரஹஸ்யமபி தத்³வத³.

ஶ்ரீ ஶிவ உவாச:
ஶ்ருʼணு கல்யாணி வக்ஷ்யாமி கவசம்ʼ ஶத்ருநிக்³ரஹம்,
பரப்ரேஷிதகர்மாணி தத்ர ஶல்யாதி³ ப⁴க்ஷணம்.

மஹாபி⁴சாரஶமனம்ʼ ஸர்வகார்யப்ரத³ம்ʼ ந்ருʼணாம்,
பரஸேனாஸமூஹேச ராஜ்ஞமுத்³தி³ஶ்ய மண்ட³லாத்.

ஜப மாத்ரேண தே³வேஶி ஸம்யகு³ச்சாடனம்ʼ ப⁴வேத்,
ஸர்வதந்த்ர ப்ரஶமனம்ʼ காராக்³ருʼஹ விமோசனம்.

க்ஷயாபஸ்மாரகுஷ்டாதி³ தாப ஜ்வர நிவாரணம்,
புத்ரத³ம்ʼ த⁴னத³ம்ʼ ஶ்ரீத³ம்ʼ புண்யத³ம்ʼ பாபநாஶனம்.

வஶ்யப்ரத³ம்ʼ மஹாராஜ்ஞம்ʼ விஶேஷாச்ச²த்ருநாஶனம்,
ஸர்வரக்ஷாபரம்ʼ ஶூன்ய க்³ரஹபீடா³ விநாஶனம்.

பி³ந்து³த்ரிகோணம்ʼ த்வத² பஞ்சகோணம்ʼ த³ளாஷ்டகம்ʼ ஷோட³ஶபத்ர வ்ருʼத்தம்,
மஹீ புரேணாவ்ருʼதமம்பு³ஜாக்ஷி லிகே²ன்மனோரஞ்ஜன மக்³ரதோபி

யாம்யாம்ʼ புரீம்ʼ யாதிரிபு꞉ ப்ரயோகா³த்,
ஸ்வதம்ʼநிவ்ருʼத்த்யா ரகு⁴நாத² பீ³ஜாத். (?)

மஹீபுராத்வூர்வமேவ த்³வாத்ரிம்ʼஶ த்பத்ர மாலிகே²த்,
அந்தரே பூ⁴புரம்ʼ லேக்²யம்ʼ கோணாக்³ரே க்ஷாம்ʼ ஸமாலிகே²த்.

ப⁴த்³ரகாளீமனும்ʼ லேக்²யம்ʼ மந்த்ரம்ʼ ப்ரத்யங்கி³ராத்மகம்,
ப⁴த்³ரகாள்யுக்தமார்கே³ண பூஜ்யாம்ʼ ப்ரத்யங்கி³ராம்ʼ ஶிவாம்.

ரக்தபுஷ்பைஸ்ஸமப்⁴யர்ச்ய கவசம்ʼ ஜப மாசரேத்,
ஸக்ருʼத்பட²னமாத்ரேண ஸர்வஶத்ரூன் விநாஶயேத்.

ஶத்ரவஶ்ச பலாயம்ʼ தே தஸ்ய த³ர்ஶனமாத்ரத꞉,
மாஸமாத்ரம்ʼ ஜபேத்³தே³வி ஸர்வஶத்ரூன் விநாஶயேத்.

யாம்ʼ கல்பயந்தீ ப்ரதி³ஶம்ʼ ரக்ஷேத்காளீ த்வத⁴ர்வணீ, –
ரக்ஷேத்கராளத்வாக்³னேய்யாம்ʼ ஸதா³ மாம்ʼ ஸிம்ʼஹவாஹனீ
.
யாம்யாம்ʼ தி³ஶம்ʼ ஸதா³ ரக்ஷேத்ருʼக்ஷஜ்வாலா ஸ்வரூபிணீ,
நைர்ருʼத்யாம்ʼ ரக்ஷது ஸதா³ மாஸ்மாந்ருʼச்சோ அநாக³ஸ꞉.

வாருண்யாம்ʼ ரக்ஷது மம ப்ரஜாம்ʼ ச புருஷார்தி⁴னீ,
வாயவ்யாம்ʼ ரக்ஷது ஸதா³ யாதுதா⁴ன்யோ மமாகி²லா꞉

த³ம்ʼஷ்ட்ராகராளவத³னா கௌபே³ர்யாம்ʼ ப³ட³பா³னலா,
ஈஶான்யாம்ʼ மே ஸதா³ ரக்ஷத்³வீராம்ʼஶ்சான்யான்னி ப³ர்ஹய.

உக்³ரா ரக்ஷேத³தோ⁴பா⁴கே³ மாயாமந்த்ர ஸ்வரூபிணீ,
ஊர்த்⁴வம்ʼ கபாலினீ ரக்ஷேத் க்ஷம்ʼ ஹ்ரீம்ʼ ஹும்ʼ ப²ட் ஸ்வரூபிணீ.

அதோ⁴ மே விதி³ஶம்ʼ ரக்ஷோத்குருகுள்ளா கபாலினீ,
ப்ரவிசித்தா ஸதா³ ரக்ஷேத் தி³வாராத்ரம்ʼ விரோதி⁴னீ.

குருகுள்லா து மே புத்ரான் பா³ந்த⁴வா நுக்³ரரூபிணீ,
ப்ரபா⁴தீ³ப்த க்³ரஹா ரக்ஷேத் மாதாபுத்ராந்த்ஸ்வமாத்ருʼஜான்.

ஸ்வப்⁴ருʼத்யான் மே ஸதா³ ரக்ஷேத்பாயாத் ஸா மே பஶூன்ஸதா³,
அஜிதா மே ஸதா³ ரக்ஷேத³பராஜித காமதா³..

கேஶம்ʼ ரக்ஷேத்ஸஹப்ராணீ த்³விநேத்ரா காஸராத்ரிகா,
பா²லம்ʼ பாது மஹாக்ரூரா வேக³ கேஶீ ஶிரோருஹான்.

ப்⁴ருவா மே க்ரூரவத³னா பாயாச்சண்டீ³ ப்ரசண்டி³கா,
ஶ்ரோத்ரயோர்யுக³ளம்ʼ பாது ததா³ மே ஶங்க²குண்ட³லா.

ப்ரேத சித்யாஸனா தே³வீ பாயாந்நேத்ரயுக³ம்ʼ மம,
மம நாஸாயுக³த்³வந்த்³வம்ʼ ப்³ரஹ்மரோசிஷ்ண்ய மித்ரஹா.


கபோலௌ மே ஸதா³ பாது ப்⁴ருʼக³வஶ்சாப ஸேதி⁴ரே,
ஊர்வோஷ்ட²ம்ʼ து ஸதா³ பாது ரத²ஸ்யேவ விபு⁴ர்தி³யா

அத⁴ரோஷ்ட²ம்ʼ ஸதா³ பாது அஜ்ஞாதஸ்தே வஶோ ஜன꞉,
த³ந்தபங்க்தித்³வயம்ʼ பாது ப்³ரஹ்மரூபீ கராளினீ.

வாசம்ʼ வாகீ³ஶ்வரீ ரக்ஷே த்³ரஸனாம்ʼ ஜனனீ மம,
சுபு³கம்ʼ பாது மேந்த்³ராணீ தனூம்ʼருʼச்ச²ஸ்வ ஹேளிகா.

கர்ணஸ்தா²னம்ʼ மம ஸதா³ ரக்ஷதாம்ʼ கம்பு³கந்த⁴ரா,
கண்ட²த்⁴வனிம்ʼ ஸதா³ பாது நாத³ப்³ரஹ்மமயீ மம.

ஜட²ரம்ʼ மேங்கி³ர꞉ புத்ரீ மே வக்ஷ꞉ பாது காஞ்சனீ,
பாது மே பு⁴ஜயோர்மூலம்ʼ ஜாத வேத³ஸ்வரூபிணீ.

த³க்ஷிணம்ʼ மே பு⁴ஜம்ʼ பாது ஸததம்ʼ காளராத்ரிகா,
வாமம்ʼ பு⁴ஜம்ʼ வாம கேஶீ பராயந்தீ பராவதீ.

பாது மே கூர்பரத்³வந்த்³வம்ʼ மனஸ்தத்வாபி⁴தா⁴ ஸதீ,
வாசம்ʼ வாகீ³ஶ்வரீ ரக்ஷேத்ரஸனாம்ʼ ஜனனீ மம. .

வஜ்ரே ஶ்வரீ ஸதா³ பாது ப்ரகோஷ்ட²யுக³ளம்ʼ மம,
மணித்³வயம்ʼ ஸதா³ பாது தூ⁴ம்ரா ஶத்ருஜிகா⁴ம்ʼஸயா.

பாயாத்கரதலத்³வந்த்³வம்ʼ கத³ம்ப³வனவாஸினீ,
வாமபாண்யங்கு³ளீ பாது ஹினஸ்தி பரஶாஸனம்.

ஸவ்ய பாண்யங்கு³ளீ பாது யத³வைஷி சதுஷ்பதீ³,
நாபி⁴ம்ʼ நித்யா ஸதா³ பாது ஜ்வாலாபை⁴ரவரூபிணீ.

பஞ்சாஸ்யபீட²நிலயா பாது மே பார்ஶ்வ யோர்யுக³ம்,
ப்ருʼஷ்ட²ம்ʼ ப்ரஜ்ஞேஶ்வரி பாது கடிம்ʼ ஸ்வஸ்த²நிதம்பி³னீ.

கு³ஹ்யமானந்த³ரூபாவ்யாத³ண்ட³ம்ʼ ப்³ரஹ்மாண்ட³நாயகீ,
பாயான்மம கு³த³ஸ்தா²ன மிந்து³மௌளிமன ஶுபா⁴.

பீ³ஜம்ʼ மம ஸதா³ பாது து³ர்கா³ து³ர்கா³ர்தி ஹாரிணீ,
ஊரூ மே பாது க்ஷாந்தாத்மா த்வம்ʼ ப்ரத்யஸ்ய ஸ்வம்ருʼத்யவே.

வாணீ து³ர்கா³ ஸதா³ பாது ஜானுனீ வனவாஸினீ,
ஜங்கா⁴காண்ட³த்³வயம்ʼ பாது யஶ்சஜாமிஶபாதின꞉.

கு³ல்ப²யோர்யுக³ளம்ʼ பாது யோ ஸ்மான் த்³வேஷ்டி வத⁴ஸ்வ தம்,
பத³த்³வந்த்³வம்ʼ ஸதா³வ்யான்மே பதா³விஸ்பா²ர்ய தச்சி²ர꞉.

அபி⁴ப்ரேஹி ஸஹஸ்ராக்ஷ பாத³யோர்யுக³ளம்ʼ மம,
பாயான்மம பத³த்³வந்த்³வம்ʼ த³ஹந்நக்³நிரிவ ப்ரத³ம்.

ஸர்வாங்க³ம்ʼ பாது பானீயாத்ஸர்வ ப்ரக்ருʼதிரூபிணீ,
மந்த்ரம்ʼ ப்ரத்யங்கி³ராக்ருʼத்யா க்ருʼத்யா ச்சாஸுஹ்ருʼதோ³ ஸுஹா.

பராபி⁴சாரக்ருʼத்யாத்ம ஸம்மித⁴ம்ʼ ஜாத வேத³ஸம்,
பரப்ரேஷித ஶல்யாத்மே  தமிதோ நாஶயாமஸி.

வ்ருʼக்ஷாதி³ ப்ரதிரூபாத்ம ஶிவம்ʼ த³க்ஷிணதஸ்க்ருʼதி⁴,
அப⁴யம்ʼ ஸததம்ʼ பஶ்சாத்³ப⁴த்³ரமுத்தரதோ க்³ருʼஹே.

பூ⁴த ப்ரேதபிஶாசாத்³யான் ப்ரேஷிதான் ஜஹி மாம்ʼ ப்ரதி,
பூ⁴த ப்ரேதபிஶாசாதீ³ பரதந்த்ர விநாஶினீ.

பராபி⁴சாரஶமனீ தா⁴ரணாத்ஸர்வஸித்³தி⁴தா³ம்,
பூ⁴ர்ஜபத்ரே ஸ்வர்ண பத்ரே லிகி²த்வா தா⁴ரயேத்³யதி³.

ஸர்வஸித்³தி⁴மவாப்னோதி ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத்
ஏகவ்ருʼத்திம்ʼ ஜபேத்³தே³வி ஸர்வருʼக்³ஜபதா³ ப⁴வேத்.

ப⁴த்³ரகாளீ ப்ரஸன்னா பூ⁴த³பீ⁴ஷ்ட ப²லதா³ ப⁴வேத்,
ப³ந்தீ³க்³ருʼஹே ஸப்தராத்ரம்ʼ சோரத்³ரவ்ய ஷ்ட ராத்ரகம்.

மஹாஜ்வரே ஸப்தராத்ரம்ʼ உச்சாடே மாஸமாத்ரகம்,
மஹாவ்யாதி⁴ நிவ்ருʼத்திஸ்ஸ்யான்மண்ட³லம்ʼ ஜபமாசரேத். 

புத்ரகார்யே மாஸமாத்ரம்ʼ மஹாஶத்ருத்வமண்ட³லாத்,
யுத்³த⁴கார்யே மண்ட³லம்ʼ ஸ்யாத்³தா⁴ர்யம்ʼ ஸர்வேஷு கர்மஸு.

அஸ்மின்யஜ்ஞே ஸமாவாஹ்ய ரக்தபுஷ்பைஸ்ஸமர்சயேத்,
நத்வா ந கர்து மர்ஹாஸி இஷுரூபே க்³ருʼஹாத்ஸதா³.


ஶாஸ்த்ராலயே சதுஷ்பதே² ஸ்வக்³ருʼஹே கே³ஹளீஸ்த²லே,
நிக²னேத்³யம்ʼ த்ரிஶல்யாதி³ தத³ர்த⁴ம்ʼ ப்ராபயாஶுமே.

மாஸோச்சி²ஷ்டஶ்ச த்³விபத³மேதத்கிஞ்சி ச்சதுஷ்பத³ம்,
மாஜ்ஜாதி ரனுஜானஸ்யான்மாஸாவேஶி ப்ரவேஶின꞉. .

ப³லே ஸ்வப்னஸ்த²லே ரக்ஷேத்³யோ மே பாபம்ʼ சிகீர்ஷதி,
ஆபாத³மஸ்தகம்ʼ ரக்ஷேத்தமேவ ப்ரதிதா⁴வது.

ப்ரதிஸர ப்ரதிதா⁴வ குமாரீவ பிதுர் க்³ருʼஹம்ʼ
மூர்தா²ன மேஷாம்ʼ ஸ்போ²டய வதா⁴ம்யேஷாம்ʼ குலே ஜஹி.

யே மே மனஸா வாசா யஶ்ச பாபம்ʼ சிகீர்ஷதி,
தத்ஸர்வம்ʼ ரக்ஷதாம்ʼ தே³வீ ஜஹி ஶத்ரூந்த்ஸதா³ மம.

க²ட்ப²ட்³ஜஹி மஹாக்ருʼத்யே விதூ⁴மாக்³னி ஸமப்ரபே⁴,
தே³வி தே³வி மஹாதே³வி மம ஶத்ரூன்விநாஶய. .

த்ரிகாலம்ʼ ரக்ஷ மாம்ʼ தே³வி பட²தாம்ʼ பாபநாஶனம்,
ஸர்வஶத்ருக்ஷயகரம்ʼ ஸர்வவ்யாதி⁴ விநாஶனம்.

இத³ம்ʼ து கவசம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ஜபேத்ர்பத்யங்கி³ரா  ருʼசம்
ஶதலக்ஷம்ʼ ப்ரஜப்த்வாபி தஸ்ய வித்³யா ந ஸித்⁴யதி.

மந்த்ரஸ்வரூப கவச மேக காலம்ʼ படே²த்³யதி³,
ப⁴த்³ரகாளீ ப்ரஸன்னாத்மா ஸர்வாபீ⁴ஷ்டம்ʼ த³தா³தி ஹி. 

மஹாபன்னோ மஹாரோகீ³ மஹாக்³ரந்த்³யாதி³ பீட³னே,
கவசம்ʼ ப்ரத²மம்ʼ ஜப்த்வா பஶ்சாத்³ருʼக்³ஜபமாசரேத்.

பக்ஷமாத்ராத்ஸர்வரோகா³ நஶ்யந்த்யேவ ஹி நிஶ்சயம்,
மஹாத⁴ன ப்ரத³ம்ʼ பும்ʼஸாம்ʼ மஹாது³ஸ்ஸ்வப்ன நாஶனம்.

ஸர்வமங்க³ளத³ம்ʼ நித்ய வாஞ்சி²தார்த² ப²லப்ரத³ம்,
க்ருʼத்யாதி³ ப்ரேஷிதே க்³ரஸ்தே புரஸ்தாஜ்ஜுஹுயாத்³யதி³.

ப்ரேஷிதம்ʼ ப்ராப்ய ஜ²டி³தி விநாஶம்ʼ ப்ரத³தா³தி ஹி,
ஸ்வக்³ருʼஹ்யோக்தவிதா⁴னேன ப்ரதிஷ்டாப்ய ஹூதாஶனம்.

த்ரிகோணகுண்டே³ சாவாஹ்ய ஷோட³ஶைருபசாரத꞉,
யோ மே கரோதி மந்த்ரோண க²ட்ப²ட்³ஜஹீதி மந்த்ரத꞉.

ஹுனே த³யுதமாத்ரேண யந்த்ரஸ்ய புரதோ த்³விஜ꞉,
க்ஷணாதா³வேஶ மாப்னோதி பூ⁴தக்³ரஸ்தகளேப³ரே.

விபீ⁴தகமபாமார்க³ம்ʼ விஷவ்ருʼக்ஷ ஸமுத்³ப⁴வம்,
கு³ளூசீம்ʼ விகதம்ʼ காந்தமங்கோலம்ʼ நிம்ப³வ்ருʼக்ஷகம்.

த்ரிகடும்ʼ ஸர்ஷ பம்ʼ ஶிக்³ரும்ʼ லஶுனம்ʼ ப்⁴ராமகம்ʼ ப²லம்,
பஞ்ச ருʼக்³பி³ஸ்ஸுஸம்பாத்³ய ஆசார்ய ஸஹிதஶ்ஶுசி꞉.

தி³னமேக ஸஹஸ்ரம்ʼ து ஹுனேத்³யான புரஸ்ஸர꞉,
ஸர்வாரிஷ்ட ஸ்ஸர்வஶாந்தி꞉ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉.

ஶத்ருக்ருʼத்யே சைவமேவ ஹுனேத்³யதி³ ஸமாஹித꞉,
ஸ ஶத்ருர்மித்ர புத்ராதி³யுக்தோ யமபுரீம்ʼ வ்ரஜேத்.

ப்³ரஹ்மாபி ரக்ஷிதும்ʼ நைவ ஶக்த꞉ ப்ரதிநிவர்தனே,
மஹத்கார்ய ஸமாயோகே³ ஏவமேவம்ʼ ஸமாசரேத்.

தத்கார்யம்ʼ ஸப²லம்ʼ ப்ராப்ய வாஞ்சி²தான் லப⁴தே ஸுதீ⁴꞉,
இத³ம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ தே³வேஶி மந்த்ரயுக்தம்ʼ தவான கே⁴.

ஶிஷ்யாய ப⁴க்தி யுக்தாய வக்தவ்யம்ʼ நான்யமேவ ஹி,
நிகும்பி⁴ளாமிந்த்³ரஜிதா க்ருʼதம்ʼ ஜய ரிபுக்ஷயே.


இதி ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீஸ்தே ப்ரத்யக்ஷ ஸித்³தி⁴ ப்ரதே³ உமாமஹேஶ்வர ஸம்ʼவாதே³ ஶ்ரீ ஶங்கரேண விரசிதே ஶ்ரீ ப்ரத்யங்கி³ரா கவசம்.