ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉

field_imag_alt

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉

 1. ௐ ஶ்ரீவேங்கடேஶாய நம꞉
 2. ௐ விரூபாக்ஷாய நம꞉
 3. ௐ விஶ்வேஶாய நம꞉
 4. ௐ விஶ்வபா⁴வனாய நம꞉
 5. ௐ விஶ்வஸ்ருʼஜே நம꞉
 6. ௐ விஶ்வஸம்ʼஹர்த்ரே நம꞉
 7. ௐ விஶ்வப்ராணாய நம꞉
 8. ௐ விராட்³வபுஷே நம꞉
 9. ௐ ஶேஷாத்³ரிநிலயாய நம꞉
 10. ௐ அஶேஷப⁴க்தது³꞉க²ப்ரணாஶனாய நம꞉
 11. ௐ ஶேஷஸ்துத்யாய நம꞉
 12. ௐ ஶேஷஶாயினே நம꞉
 13. ௐ விஶேஷஜ்ஞாய நம꞉
 14. ௐ விப⁴வே நம꞉
 15. ௐ ஸ்வபு⁴வே நம꞉
 16. ௐ விஷ்ணவே நம꞉
 17. ௐ ஜிஷ்ணவே நம꞉
 18. ௐ வர்தி⁴ஷ்ணவே நம꞉
 19. ௐ உத்ஸஹிஷ்ணவே நம꞉
 20. ௐ ஸஹிஷ்ணுகாய நம꞉ 20
 21. ௐ ப்⁴ராஜிஷ்ணவே நம꞉
 22. ௐ க்³ரஸிஷ்ணவே நம꞉
 23. ௐ வர்திஷ்ணவே நம꞉
 24. ௐ ப⁴ரிஷ்ணுகாய நம꞉
 25. ௐ காலயந்த்ரே நம꞉
 26. ௐ காலாய நம꞉
 27. ௐ காலகோ³ப்த்ரே நம꞉
 28. ௐ காலாந்தகாய நம꞉
 29. ௐ அகி²லாய நம꞉
 30. ௐ காலக³ம்யாய நம꞉
 31. ௐ காலகண்ட²வந்த்³யாய நம꞉
 32. ௐ காலகாலேஶ்வராய நம꞉
 33. ௐ ஶம்ப⁴வே நம꞉
 34. ௐ ஸ்வயம்பு⁴வே நம꞉
 35. ௐ அம்போ⁴ஜநாப⁴யே நம꞉
 36. ௐ ஸ்தம்பி⁴தவாரித⁴யே நம꞉
 37. ௐ அம்போ⁴தி⁴னந்தி³னீஜானயே நம꞉
 38. ௐ ஶோணாம்போ⁴ஜபத³ப்ரபா⁴ய நம꞉
 39. ௐ கம்பு³க்³ரீவாய நம꞉
 40. ௐ ஶம்ப³ராரிரூபாய நம꞉ 40
 41. ௐ ஶம்ப³ரஜேக்ஷணாய நம꞉
 42. ௐ பி³ம்பா³த⁴ராய நம꞉
 43. ௐ பி³ம்ப³ரூபிணே நம꞉
 44. ௐ ப்ரதிபி³ம்ப³க்ரியாதிகா³ய நம꞉
 45. ௐ கு³ணவதே நம꞉
 46. ௐ கு³ணக³ம்யாய நம꞉
 47. ௐ கு³ணாதீதாய நம꞉
 48. ௐ கு³ணப்ரியாய நம꞉
 49. ௐ து³ர்கு³ணத்⁴வம்ʼஸக்ருʼதே நம꞉
 50. ௐ ஸர்வஸுகு³ணாய நம꞉
 51. ௐ கு³ணபா⁴ஸகாய நம꞉
 52. ௐ பரேஶாய நம꞉
 53. ௐ பரமாத்மனே நம꞉
 54. ௐ பரஞ்ஜ்யோதிஷே நம꞉
 55. ௐ பராயைக³தயே நம꞉
 56. ௐ பரஸ்மைபதா³ய நம꞉
 57. ௐ வியத்³வாஸஸே நம꞉
 58. ௐ பாரம்பர்யஶுப⁴ப்ரதா³ய நம꞉
 59. ௐ ப்³ரஹ்மாண்ட³க³ர்பா⁴ய நம꞉
 60. ௐ ப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉ 60
 61. ௐ ப்³ரஹ்மஸ்ருʼஜே நம꞉
 62. ௐ ப்³ரஹ்மபோ³தி⁴தாய நம꞉
 63. ௐ ப்³ரஹ்மஸ்துத்யாய நம꞉
 64. ௐ ப்³ரஹ்மவாதி³னே நம꞉
 65. ௐ ப்³ரஹ்மசர்யபராயணாய நம꞉
 66. ௐ ஸத்யவ்ரதார்த²ஸந்துஷ்டாய நம꞉
 67. ௐ ஸத்யரூபிணே நம꞉
 68. ௐ ஜ²ஷாங்க³வதே நம꞉
 69. ௐ ஸோமகப்ராணஹாரிணே நம꞉
 70. ௐ ஆனீதாம்னாயாய நம꞉
 71. ௐ அப்³தி³வந்தி³தாய நம꞉
 72. ௐ தே³வாஸுரஸ்துத்யாய நம꞉
 73. ௐ பதன்மந்த³ரதா⁴ரகாய நம꞉
 74. ௐ த⁴ன்வந்தரயே நம꞉
 75. ௐ கச்ச²பாங்கா³ய நம꞉
 76. ௐ பயோநிதி⁴விமந்த²காய நம꞉
 77. ௐ அமராம்ருʼத ஸந்தா³த்ரே நம꞉
 78. ௐ த்⁴ருʼதஸம்மோஹினீவபுஷே நம꞉
 79. ௐ ஹரமோஹகமாயாவினே நம꞉
 80. ௐ ரக்ஷஸ்ஸந்தோ³ஹப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉ 80
 81. ௐ ஹிரண்யாக்ஷவிதா³ரிணே நம꞉
 82. ௐ யஜ்ஞாய நம꞉
 83. ௐ யஜ்ஞவிபா⁴வனாய நம꞉
 84. ௐ யஜ்ஞீயோர்வீஸமுத்³த⁴ர்த்ரே நம꞉
 85. ௐ லீலாக்ரோடா³ய நம꞉
 86. ௐ ப்ரதாபவதே நம꞉
 87. ௐ த³ண்ட³காஸுரவித்⁴வம்ʼஸினே நம꞉
 88. ௐ வக்ரத³ம்ʼஷ்ட்ராய நம꞉
 89. ௐ க்ஷமாத⁴ராய நம꞉
 90. ௐ க³ந்த⁴ர்வஶாபஹரணாய நம꞉
 91. ௐ புண்யக³ந்தா⁴ய நம꞉
 92. ௐ விசக்ஷணாய நம꞉
 93. ௐ கராலவக்த்ராய நம꞉
 94. ௐ ஸோமார்கநேத்ராய நம꞉
 95. ௐ ஷட்³கு³ணவைப⁴வாய நம꞉
 96. ௐ ஶ்வேதகோ⁴ணினே நம꞉
 97. ௐ கூ⁴ர்ணிதப்⁴ருவே நம꞉
 98. ௐ கு⁴ர்கு⁴ரத்⁴வனிவிப்⁴ரமாய நம꞉
 99. ௐ த்³ராகீ⁴யஸே நம꞉
 100. ௐ நீலகேஶினே நம꞉ 100
 101. ௐ ஜாக்³ரத³ம்பு³ஜலோசனாய நம꞉
 102. ௐ க்⁴ருʼணாவதே நம꞉
 103. ௐ க்⁴ருʼணிஸம்மோஹாய நம꞉
 104. ௐ மஹாகாலாக்³னிதீ³தி⁴தயே நம꞉
 105. ௐ ஜ்வாலாகராலவத³னாய நம꞉
 106. ௐ மஹோல்காகுலவீக்ஷணாய நம꞉
 107. ௐ ஸடாநிர்பி³ன்னமேகௌ⁴கா⁴ய நம꞉
 108. ௐ த³ம்ʼஷ்ட்ராருக்³வ்யாப்ததி³க்தடாய நம꞉
 109. ௐ உச்ச்²வாஸாக்ருʼஷ்டபூ⁴தேஶாய நம꞉
 110. ௐ நி:ஶ்வாஸத்யக்தவிஶ்வஸ்ருʼஜே நம꞉
 111. ௐ அந்தர்ப்⁴ரமஜ்ஜக³த்³க³ர்பா⁴ய நம꞉
 112. ௐ அனந்தாய நம꞉
 113. ௐ ப்³ரஹ்மகபாலஹ்ருʼதே நம꞉
 114. ௐ உக்³ராய நம꞉
 115. ௐ வீராய நம꞉
 116. ௐ மஹாவிஷ்ணவே நம꞉
 117. ௐ ஜ்வலனாய நம꞉
 118. ௐ ஸர்வதோமுகா²ய நம꞉
 119. ௐ ந்ருʼஸிம்ʼஹாய நம꞉
 120. ௐ பீ⁴ஷணாய நம꞉
 121. ௐ ப⁴த்³ராய நம꞉
 122. ௐ ம்ருʼத்யும்ருʼத்யவே நம꞉
 123. ௐ ஸனாதனாய நம꞉
 124. ௐ ஸபா⁴ஸ்தம்போ⁴த்³ப⁴வாய நம꞉
 125. ௐ பீ⁴மாய நம꞉
 126. ௐ ஶிரோமாலினே நம꞉
 127. ௐ மஹேஶ்வராய நம꞉
 128. ௐ த்³வாத³ஶாதி³த்யசூடா³லாய நம꞉
 129. ௐ கல்பதூ⁴மஸடாச்ச²வயே நம꞉
 130. ௐ ஹிரண்யகோரஸ்த²லபி⁴ந்நகா²ய நம꞉
 131. ௐ ஸிம்ʼஹமுகா²ய நம꞉
 132. ௐ அனகா⁴ய நம꞉
 133. ௐ ப்ரஹ்லாத³வரதா³ய நம꞉
 134. ௐ தீ⁴மதே நம꞉
 135. ௐ ப⁴க்தஸங்க⁴ப்ரதிஷ்டி²தாய நம꞉
 136. ௐ ப்³ரஹ்மருத்³ராதி³ஸம்ʼஸேவ்யாய நம꞉
 137. ௐ ஸித்³த⁴ஸாத்⁴யப்ரபூஜிதாய நம꞉
 138. ௐ லக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ʼஹாய நம꞉
 139. ௐ தே³வேஶாய நம꞉
 140. ௐ ஜ்வாலாஜிஹ்வாந்த்ரமாலிகாய நம꞉
 141. ௐ க²ட்³கி³னே நம꞉
 142. ௐ மஹேஷ்வாஸினே நம꞉
 143. ௐ கே²டினே நம꞉
 144. ௐ கபாலினே நம꞉
 145. ௐ முஸலினே நம꞉
 146. ௐ ஹலினே நம꞉
 147. ௐ பாஶினே நம꞉
 148. ௐ ஶூலினே நம꞉
 149. ௐ மஹாபா³ஹவே நம꞉
 150. ௐ ஜ்வரக்⁴னாய நம꞉
 151. ௐ ரோக³லுண்டகாய நம꞉
 152. ௐ மௌஞ்ஜீயுஜே நம꞉
 153. ௐ ச²த்ரகாய நம꞉
 154. ௐ த³ண்டி³னே நம꞉
 155. ௐ க்ருʼஷ்ணாஜினத⁴ராய நம꞉
 156. ௐ வடவே நம꞉
 157. ௐ அதீ⁴தவேதா³ய நம꞉
 158. ௐ வேதா³ந்தோத்³தா⁴ரகாய நம꞉
 159. ௐ ப்³ரஹ்மநைஷ்டி²காய நம꞉
 160. ௐ அஹீனஶயனப்ரீதாய நம꞉
 161. ௐ ஆதி³தேயாய நம꞉
 162. ௐ அனகா⁴ய நம꞉
 163. ௐ ஹரயே நம꞉
 164. ௐ ஸம்ʼவித்ப்ரியாய நம꞉
 165. ௐ ஸாமவேத்³யாய நம꞉
 166. ௐ ப³லிவேஶ்மப்ரதிஷ்டி²தாய நம꞉
 167. ௐ ப³லிக்ஷாலிதபாதா³ப்³ஜாய நம꞉
 168. ௐ விந்த்⁴யாவலிவிமானிதாய நம꞉
 169. ௐ த்ரிபாத³பூ⁴மிஸ்வீகர்த்ரே நம꞉
 170. ௐ விஶ்வரூபப்ரத³ர்ஶகாய நம꞉
 171. ௐ த்⁴ருʼதத்ரிவிக்ரமாய நம꞉
 172. ௐ ஸ்வாங்க்⁴ரீநக²பி⁴ன்னாண்டா³கர்பராய நம꞉
 173. ௐ பஜ்ஜாதவாஹினீதா⁴ராபவித்ரிதஜக³த்த்ரயாய நம꞉
 174. ௐ விதி⁴ஸம்மானிதாய நம꞉
 175. ௐ புண்யாய நம꞉
 176. ௐ தை³த்யயோத்³த்⁴ரே நம꞉
 177. ௐ ஜயோர்ஜிதாய நம꞉
 178. ௐ ஸுரராஜ்யப்ரதா³ய நம꞉
 179. ௐ ஶுக்ரமத³ஹ்ருʼதே நம꞉
 180. ௐ ஸுக³தீஶ்வராய நம꞉
 181. ௐ ஜாமத³க்³ந்யாய நம꞉
 182. ௐ குடா²ரிணே நம꞉
 183. ௐ கார்தவீர்யவிதா³ரணாய நம꞉
 184. ௐ ரேணுகாயாஶ்ஶிரோஹாரிணே நம꞉
 185. ௐ து³ஷ்டக்ஷத்ரியமர்த³னாய நம꞉
 186. ௐ வர்சஸ்வினே நம꞉
 187. ௐ தா³னஶீலாய நம꞉
 188. ௐ த⁴னுஷ்மதே நம꞉
 189. ௐ ப்³ரஹ்மவித்தமாய நம꞉
 190. ௐ அத்யுத³க்³ராய நம꞉
 191. ௐ ஸமக்³ராய நம꞉
 192. ௐ ந்யக்³ரோதா⁴ய நம꞉
 193. ௐ து³ஷ்டநிக்³ரஹாய நம꞉
 194. ௐ ரவிவம்ʼஶஸமுத்³பூ⁴தாய நம꞉
 195. ௐ ராக⁴வாய நம꞉
 196. ௐ ப⁴ரதாக்³ரஜாய நம꞉
 197. ௐ கௌஸல்யாதனயாய நம꞉
 198. ௐ ராமாய நம꞉
 199. ௐ விஶ்வாமித்ரப்ரியங்கராய நம꞉
 200. ௐ தாடகாரயே நம꞉ 200
 201. ௐ ஸுபா³ஹுக்⁴னாய நம꞉
 202. ௐ ப³லாதிப³லமந்த்ரவதே நம꞉
 203. ௐ அஹல்யாஶாபவிச்சே²தி³னே நம꞉
 204. ௐ ப்ரவிஷ்டஜனகாலயாய நம꞉
 205. ௐ ஸ்வயம்ʼவரஸபா⁴ஸம்ʼஸ்தா²ய நம꞉
 206. ௐ ஈஶசாபப்ரப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉
 207. ௐ ஜானகீபரிணேத்ரே நம꞉
 208. ௐ ஜனகாதீ⁴ஶஸம்ʼஸ்துதாய நம꞉
 209. ௐ ஜமத³க்³னிதனூஜாதயோத்³த்⁴ரே நம꞉
 210. ௐ அயோத்⁴யாதி⁴பாக்³ரண்யே நம꞉
 211. ௐ பித்ருʼவாக்யப்ரதீபாலாய நம꞉
 212. ௐ த்யக்தராஜ்யாய நம꞉
 213. ௐ ஸலக்ஷ்மணாய நம꞉
 214. ௐ ஸஸீதாய நம꞉
 215. ௐ சித்ரகூடஸ்தா²ய நம꞉
 216. ௐ ப⁴ரதாஹிதராஜ்யகாய நம꞉
 217. ௐ காகத³ர்பப்ரஹர்தே நம꞉
 218. ௐ த³ண்ட³காரண்யவாஸகாய நம꞉
 219. ௐ பஞ்சவட்யாம்ʼ விஹாரிணே நம꞉
 220. ௐ ஸ்வத⁴ர்மபரிபோஷகாய நம꞉ 220
 221. ௐ விராத⁴க்⁴னே நம꞉
 222. ௐ அக³ஸ்த்யமுக்²யமுனி ஸம்மானிதாய நம꞉
 223. ௐ பும்ʼஸே நம꞉
 224. ௐ இந்த்³ரசாபத⁴ராய நம꞉
 225. ௐ க²ட்³க³த⁴ராய நம꞉
 226. ௐ அக்ஷயஸாயகாய நம꞉
 227. ௐ க²ராந்தகாய நம꞉
 228. ௐ தூ⁴ஷணாரயே நம꞉
 229. ௐ த்ரிஶிரஸ்கரிபவே நம꞉
 230. ௐ வ்ருʼஷாய நம꞉
 231. ௐ ஶூர்பணகா²னாஸாச்சே²த்த்ரே நம꞉
 232. ௐ வல்கலதா⁴ரகாய நம꞉
 233. ௐ ஜடாவதே நம꞉
 234. ௐ பர்ணஶாலாஸ்தா²ய நம꞉
 235. ௐ மாரீசப³லமர்த³காய நம꞉
 236. ௐ பக்ஷிராட்க்ருʼதஸம்ʼவாதா³ய நம꞉
 237. ௐ ரவிதேஜஸே நம꞉
 238. ௐ மஹாப³லாய நம꞉
 239. ௐ ஶப³ர்யானீதப²லபு⁴ஜே நம꞉
 240. ௐ ஹனூமத்பரிதோஷிதாய நம꞉ 240
 241. ௐ ஸுக்³ரீவாப⁴யதா³ய நம꞉
 242. ௐ தை³த்யகாயக்ஷேபணபா⁴ஸுராய நம꞉
 243. ௐ ஸப்தஸாலஸமுச்சே²த்த்ரே நம꞉
 244. ௐ வாலிஹ்ருʼதே நம꞉
 245. ௐ கபிஸம்ʼவ்ருʼதாய நம꞉
 246. ௐ வாயுஸூனுக்ருʼதாஸேவாய நம꞉
 247. ௐ த்யக்தபம்பாய நம꞉
 248. ௐ குஶாஸனாய நம꞉
 249. ௐ உத³ன்வத்தீரகா³ய நம꞉
 250. ௐ ஶூராய நம꞉
 251. ௐ விபீ⁴ஷணவரப்ரதா³ய நம꞉
 252. ௐ ஸேதுக்ருʼதே நம꞉
 253. ௐ தை³த்யக்⁴னே நம꞉
 254. ௐ ப்ராப்தலங்காய நம꞉
 255. ௐ அலங்காரவதே நம꞉
 256. ௐ அதிகாயஶிரஶ்சே²த்த்ரே நம꞉
 257. ௐ கும்ப⁴கர்ணவிபே⁴த³னாய நம꞉
 258. ௐ த³ஶகண்ட²ஶிரோத்⁴வம்ʼஸினே நம꞉
 259. ௐ ஜாம்ப³வத்ப்ரமுகா²வ்ருʼதாய நம꞉
 260. ௐ ஜானகீஶாய நம꞉ 260
 261. ௐ ஸுராத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 262. ௐ ஸாகேதேஶாய நம꞉
 263. ௐ புராதனாய நம꞉
 264. ௐ புண்யஶ்லோகாய நம꞉
 265. ௐ வேத³வேத்³யாய நம꞉
 266. ௐ ஸ்வாமிதீர்த²நிவாஸகாய நம꞉
 267. ௐ லக்ஷ்மீஸர꞉கேலிலோலாய நம꞉
 268. ௐ லக்ஷ்மீஶாய நம꞉
 269. ௐ லோகரக்ஷகாய நம꞉
 270. ௐ தே³வகீக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாய நம꞉
 271. ௐ யஶோதே³க்ஷணலாலிதாய நம꞉
 272. ௐ வஸுதே³வக்ருʼதஸ்தோத்ராய நம꞉
 273. ௐ நந்த³கோ³பமனோஹராய நம꞉
 274. ௐ சதுர்பு⁴ஜாய நம꞉
 275. ௐ கோமலாங்கா³ய நம꞉
 276. ௐ க³தா³வதே நம꞉
 277. ௐ நீலகுந்தலாய நம꞉
 278. ௐ பூதனாப்ராணஸம்ʼஹர்த்ரே நம꞉
 279. ௐ த்ருʼணாவர்தவிநாஶனாய நம꞉
 280. ௐ க³ர்கா³ரோபிதநாமாங்காய நம꞉ 280
 281. ௐ வாஸுதே³வாய நம꞉
 282. ௐ அதோ⁴க்ஷஜாய நம꞉
 283. ௐ கோ³பிகாஸ்தன்யபாயினே நம꞉
 284. ௐ ப³லப⁴த்³ரானுஜாய நம꞉
 285. ௐ அச்யுதாய நம꞉
 286. ௐ வையாக்⁴ரநக²பூ⁴ஷாய நம꞉
 287. ௐ வத்ஸஜிதே நம꞉
 288. ௐ வத்ஸவர்த⁴னாய நம꞉
 289. ௐ க்ஷீரஸாராஶனரதாய நம꞉
 290. ௐ த³தி⁴பா⁴ண்ட³ப்ரமர்த⁴னாய நம꞉
 291. ௐ நவனீதாபஹர்த்ரே நம꞉
 292. ௐ நீலநீரத³பா⁴ஸுராய நம꞉
 293. ௐ ஆபீ⁴ரத்³ருʼஷ்டதௌ³ர்ஜந்யாய நம꞉
 294. ௐ நீலபத்³மனிபா⁴னனாய நம꞉
 295. ௐ மாத்ருʼத³ர்ஶிதவிஶ்வாஸாய நம꞉
 296. ௐ உலூக²லநிப³ந்த⁴னாய நம꞉
 297. ௐ நலகூப³ரஶாபாந்தாய நம꞉
 298. ௐ கோ³தூ⁴லிச்சு²ரிதாங்க³காய நம꞉
 299. ௐ கோ³ஸங்க⁴ரக்ஷகாய நம꞉
 300. ௐ ஶ்ரீஶாய நம꞉ 300
 301. ௐ ப்³ருʼந்தா³ரண்யநிவாஸகாய நம꞉
 302. ௐ வத்ஸாந்தகாய நம꞉
 303. ௐ ப³கத்³வேஷிணே நம꞉
 304. ௐ தை³த்யாம்பு³த³மஹானிலாய நம꞉
 305. ௐ மஹாஜக³ரசண்டா³க்³னயே நம꞉
 306. ௐ ஶகடப்ராணகண்டகாய நம꞉
 307. ௐ இந்த்³ரஸேவ்யாய நம꞉
 308. ௐ புண்யகா³த்ராய நம꞉
 309. ௐ க²ரஜிதே நம꞉
 310. ௐ சண்ட³தீ³தி⁴தயே நம꞉
 311. ௐ தாலபக்வப²லாஶினே நம꞉
 312. ௐ காலீயப²ணித³ர்பக்⁴னே நம꞉
 313. ௐ நாக³பத்னீஸ்துதிப்ரீதாய நம꞉
 314. ௐ ப்ரலம்பா³ஸுரக²ண்ட³னாய நம꞉
 315. ௐ தா³வாக்³னிப³லஸம்ʼஹாரிணே நம꞉
 316. ௐ ப²லாஹாரிணே நம꞉
 317. ௐ க³தா³க்³ரஜாய நம꞉
 318. ௐ கோ³பாங்க³னாசேலசோராய நம꞉
 319. ௐ பாதோ²லீலாவிஶாரதா³ய நம꞉
 320. ௐ வம்ʼஶகா³னப்ரவீணாய நம꞉ 320
 321. ௐ கோ³பீஹஸ்தாம்பு³ஜார்சிதாய நம꞉
 322. ௐ முனிபத்ன்யாஹ்ருʼதாஹாராய நம꞉
 323. ௐ முநிஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉
 324. ௐ முனிப்ரியாய நம꞉
 325. ௐ கோ³வர்த⁴நாத்³ரிஸந்த⁴ர்த்ரே நம꞉
 326. ௐ ஸங்க்ரந்த³னதமோபஹாய நம꞉
 327. ௐ ஸது³த்³யானவிலாஸினே நம꞉
 328. ௐ ராஸக்ரீடா³பராயணாய நம꞉
 329. ௐ வருணாப்⁴யர்சிதாய நம꞉
 330. ௐ கோ³பீப்ரார்தி²தாய நம꞉
 331. ௐ புருஷோத்தமாய நம꞉
 332. ௐ அக்ரூரஸ்துதிஸம்ப்ரீதாய நம꞉
 333. ௐ குப்³ஜாயௌவனதா³யகாய நம꞉
 334. ௐ முஷ்டிகோர꞉ப்ரஹாரிணே நம꞉
 335. ௐ சாணூரோத³ராதா³ரணாய நம꞉
 336. ௐ மல்லயுத்³தா⁴க்³ரக³ண்யாய நம꞉
 337. ௐ பித்ருʼப³ந்த⁴நமோசகாய நம꞉
 338. ௐ மத்தமாதங்க³பஞ்சாஸ்யாய நம꞉
 339. ௐ கம்ʼஸக்³ரீவானிக்ருʼதனாய நம꞉
 340. ௐ உக்³ரஸேனப்ரதிஷ்டா²த்ரே நம꞉ 340
 341. ௐ ரத்னஸிம்ʼஹாஸனஸ்தி²தாய நம꞉
 342. ௐ காலனேமிக²லத்³வேஷிணே நம꞉
 343. ௐ முசுகுந்த³வரப்ரதா³ய நம꞉
 344. ௐ ஸால்வஸேவிதது³ர்த⁴ர்ஷராஜஸ்மயநிவாரணாய நம꞉
 345. ௐ ருக்மிக³ர்வாபஹாரிணே நம꞉
 346. ௐ ருக்மிணீநயனோத்ஸவாய நம꞉
 347. ௐ ப்ரத்³யும்னஜனகாய நம꞉
 348. ௐ காமினே நம꞉
 349. ௐ ப்ரத்³யும்னாய நம꞉
 350. ௐ த்³வாரகாதி⁴பாய நம꞉
 351. ௐ மண்யாஹர்த்ரே நம꞉
 352. ௐ மஹாமாயாய நம꞉
 353. ௐ ஜாம்ப³வத்க்ருʼதஸங்க³ராய நம꞉
 354. ௐ ஜாம்பூ³னதா³ம்ப³ரத⁴ராய நம꞉
 355. ௐ க³ம்யாய நம꞉
 356. ௐ ஜாம்ப³வதீவிப⁴வே நம꞉
 357. ௐ காலிந்தீ³ப்ரதி²தாராமகேலயே நம꞉
 358. ௐ கு³ஞ்ஜாவதம்ʼஸகாய நம꞉
 359. ௐ மந்தா³ரஸுமனோபா⁴ஸ்வதே நம꞉
 360. ௐ ஶசீஶாபீ⁴ஷ்டதா³யகாய நம꞉ 360
 361. ௐ ஸத்ராஜின்மானஸோல்லாஸினே நம꞉
 362. ௐ ஸத்யாஜானயே நம꞉
 363. ௐ ஶுபா⁴வஹாய நம꞉
 364. ௐ ஶதத⁴ன்வஹராய நம꞉
 365. ௐ ஸித்³தா⁴ய நம꞉
 366. ௐ பாண்ட³வப்ரியகோத்ஸவாய நம꞉
 367. ௐ ப⁴த்³ராப்ரியாய நம꞉
 368. ௐ ஸுப⁴த்³ராயா꞉ ப்⁴ராத்ரே நம꞉
 369. ௐ நாக்³னஜிதீவிப⁴வே நம꞉
 370. ௐ கிரீடகுண்ட³லத⁴ராய நம꞉
 371. ௐ கல்பபல்லவலாலிதாய நம꞉
 372. ௐ பை⁴ஷ்மீப்ரணயபா⁴ஷாவதே நம꞉
 373. ௐ மித்ரவிந்தா³தி⁴பாய நம꞉
 374. ௐ அப⁴யாய நம꞉
 375. ௐ ஸ்வமூர்திகேலிஸம்ப்ரீதாய நம꞉
 376. ௐ லக்ஷ்மணோதா³ரமானஸாய நம꞉
 377. ௐ ப்ராக்³ஜ்யோதிஷாதி⁴பத்⁴வம்ʼஸினே நம꞉
 378. ௐ தத்ஸைன்யாந்தகராய நம꞉
 379. ௐ அம்ருʼதாய நம꞉
 380. ௐ பூ⁴மிஸ்துதாய நம꞉ 380
 381. ௐ பூ⁴ரிபோ⁴கா³ய நம꞉
 382. ௐ பூ⁴ஷணாம்ப³ரஸம்ʼயுதாய நம꞉
 383. ௐ ப³ஹுராமாக்ருʼதாஹ்லாதா³ய நம꞉
 384. ௐ க³ந்த⁴மால்யானுலேபனாய நம꞉
 385. ௐ நாரதா³த்³ருʼஷ்டசரிதாய நம꞉
 386. ௐ தே³வேஶாய நம꞉
 387. ௐ விஶ்வராஜே நம꞉
 388. ௐ கு³ரவே நம꞉
 389. ௐ பா³ணபா³ஹுவிதா³ராய நம꞉
 390. ௐ தாபஜ்வரவிநாஶனாய நம꞉
 391. ௐ உபோத்³த⁴ர்ஷயித்ரே நம꞉
 392. ௐ அவ்யக்தாய நம꞉
 393. ௐ ஶிவவாக்துஷ்டமானஸாய நம꞉
 394. ௐ மஹேஶஜ்வரஸம்ʼஸ்துதாய நம꞉
 395. ௐ ஶீதஜ்வரப⁴யாந்தகாய நம꞉
 396. ௐ ந்ருʼக³ராஜோத்³தா⁴ரகாய நம꞉
 397. ௐ பௌண்ட்³ரகாதி³வதோ⁴த்³யதாய நம꞉
 398. ௐ விவிதா⁴ரிச்ச²லோத்³விக்³ன ப்³ராஹ்மணேஷு த³யாபராய நம꞉
 399. ௐ ஜராஸந்த⁴ப³லத்³வேஷிணே நம꞉
 400. ௐ கேஶிதை³த்யப⁴யங்கராய நம꞉ 400
 401. ௐ சக்ரிணே நம꞉
 402. ௐ சைத்³யாந்தகாய நம꞉
 403. ௐ ஸப்⁴யாய நம꞉
 404. ௐ ராஜப³ந்த⁴விமோசகாய நம꞉
 405. ௐ ராஜஸூயஹவிர்போ⁴க்த்ரே நம꞉
 406. ௐ ஸ்னிக்³தா⁴ங்கா³ய நம꞉
 407. ௐ ஶுப⁴லக்ஷணாய நம꞉
 408. ௐ தா⁴நாப⁴க்ஷணஸம்ப்ரீதாய நம꞉
 409. ௐ குசேலாபீ⁴ஷ்டதா³யகாய நம꞉
 410. ௐ ஸத்த்வாதி³கு³ணக³ம்பீ⁴ராய நம꞉
 411. ௐ த்³ரௌபதீ³மாநரக்ஷகாய நம꞉
 412. ௐ பீ⁴ஷ்மத்⁴யேயாய நம꞉
 413. ௐ ப⁴க்தவஶ்யாய நம꞉
 414. ௐ பீ⁴மபூஜ்யாய நம꞉
 415. ௐ த³யாநித⁴யே நம꞉
 416. ௐ த³ந்தவக்த்ரஶிரஶ்சே²த்த்ரே நம꞉
 417. ௐ க்ருʼஷ்ணாய நம꞉
 418. ௐ க்ருʼஷ்ணாஸகா²ய நம꞉
 419. ௐ ஸ்வராஜே நம꞉
 420. ௐ வைஜயந்தீப்ரமோதி³னே நம꞉ 420
 421. ௐ ப³ர்ஹிப³ர்ஹவிபூ⁴ஷணாய நம꞉
 422. ௐ பார்த²கௌரவஸந்தா⁴னகாரிணே நம꞉
 423. ௐ து³ஶ்ஶாஸனாந்தகாய நம꞉
 424. ௐ பு³த்³தா⁴ய நம꞉
 425. ௐ விஶுத்³தா⁴ய நம꞉
 426. ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉
 427. ௐ க்ரதுஹிம்ʼஸாவினிந்த³காய நம꞉
 428. ௐ த்ரிபுரஸ்த்ரீமானப⁴ங்கா³ய நம꞉
 429. ௐ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³ய நம꞉
 430. ௐ நிர்விகாராய நம꞉
 431. ௐ நிர்மமாய நம꞉
 432. ௐ நிராபா⁴ஸாய நம꞉
 433. ௐ விராமயாய நம꞉
 434. ௐ ஜக³ன்மோஹகத⁴ர்மிணே நம꞉
 435. ௐ தி³க்³வஸ்த்ராய நம꞉
 436. ௐ தி³க்பதீஶ்வராயாய நம꞉
 437. ௐ கல்கினே நம꞉
 438. ௐ ம்லேச்ச²ப்ரஹர்த்ரே நம꞉
 439. ௐ து³ஷ்டநிக்³ரஹகாரகாய நம꞉
 440. ௐ த⁴ர்மப்ரதிஷ்டா²காரிணே நம꞉ 440
 441. ௐ சாதுர்வர்ண்யவிபா⁴க³க்ருʼதே நம꞉
 442. ௐ யுகா³ந்தகாய நம꞉
 443. ௐ யுகா³க்ராந்தாய நம꞉
 444. ௐ யுக³க்ருʼதே நம꞉
 445. ௐ யுக³பா⁴ஸகாய நம꞉
 446. ௐ காமாரயே நம꞉
 447. ௐ காமகாரிணே நம꞉
 448. ௐ நிஷ்காமாய நம꞉
 449. ௐ காமிதார்த²தா³ய நம꞉
 450. ௐ ஸவிதுர்வரேண்யாய ப⁴ர்க³ஸே நம꞉
 451. ௐ ஶார்ங்கி³ணே நம꞉
 452. ௐ வைகுண்ட²மந்தி³ராய நம꞉
 453. ௐ ஹயக்³ரீவாய நம꞉
 454. ௐ கைடபா⁴ரயே நம꞉
 455. ௐ க்³ராஹக்⁴னாய நம꞉
 456. ௐ க³ஜரக்ஷகாய நம꞉
 457. ௐ ஸர்வஸம்ʼஶயவிச்சே²த்த்ரே நம꞉
 458. ௐ ஸர்வப⁴க்தஸமுத்ஸுகாய நம꞉
 459. ௐ கபர்தி³னே நம꞉
 460. ௐ காமஹாரிணே நம꞉ 460
 461. ௐ கலாயை நம꞉
 462. ௐ காஷ்டா²யை நம꞉
 463. ௐ ஸ்ம்ருʼதயே நம꞉
 464. ௐ த்⁴ருʼதயே நம꞉
 465. ௐ அநாத³யே நம꞉
 466. ௐ அப்ரமேயௌஜஸே நம꞉
 467. ௐ ப்ரதா⁴னாய நம꞉
 468. ௐ ஸந்நிரூபகாய நம꞉
 469. ௐ நிர்லேபாய நம꞉
 470. ௐ நிஸ்ஸ்ப்ருʼஹாய நம꞉
 471. ௐ அஸங்கா³ய நம꞉
 472. ௐ நிர்ப⁴யாய நம꞉
 473. ௐ நீதிபாரகா³ய நம꞉
 474. ௐ நிஷ்ப்ரேஷ்யாய நம꞉
 475. ௐ நிஷ்க்ரியாய நம꞉
 476. ௐ ஶாந்தாய நம꞉
 477. ௐ நித⁴யே நம꞉
 478. ௐ நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நம꞉
 479. ௐ நயாய நம꞉
 480. ௐ கர்மிணே நம꞉ 480
 481. ௐ அகர்மிணே நம꞉
 482. ௐ விகர்மிணே நம꞉
 483. ௐ கர்மேப்ஸவே நம꞉
 484. ௐ கர்மபா⁴வனாய நம꞉
 485. ௐ கர்மாங்கா³ய நம꞉
 486. ௐ கர்மவிந்யாஸாய நம꞉
 487. ௐ மஹாகர்மிணே நம꞉
 488. ௐ மஹாவ்ரதினே நம꞉
 489. ௐ கர்மபு⁴ஜே நம꞉
 490. ௐ கர்மப²லதா³ய நம꞉
 491. ௐ கர்மேஶாய நம꞉
 492. ௐ கர்மநிக்³ரஹாய நம꞉
 493. ௐ நராய நம꞉
 494. ௐ நாராயணாய நம꞉
 495. ௐ தா³ந்தாய நம꞉
 496. ௐ கபிலாய நம꞉
 497. ௐ காமதா³ய நம꞉
 498. ௐ ஶுசயே நம꞉
 499. ௐ தப்த்ரே நம꞉
 500. ௐ ஜப்த்ரே நம꞉ 500
 501. ௐ அக்ஷமாலாவதே நம꞉
 502. ௐ க³ந்த்ரே நம꞉
 503. ௐ நேத்ரே நம꞉
 504. ௐ லயாய நம꞉
 505. ௐ க³தயே நம꞉
 506. ௐ ஶிஷ்டாய நம꞉
 507. ௐ த்³ரஷ்ட்ரே நம꞉
 508. ௐ ரிபுத்³வேஷ்ட்ரே நம꞉
 509. ௐ ரோஷ்ட்ரே நம꞉
 510. ௐ வேஷ்ட்ரே நம꞉
 511. ௐ மஹானடாய நம꞉
 512. ௐ ரோத்³த்⁴ரே நம꞉
 513. ௐ போ³த்³த்⁴ரே நம꞉
 514. ௐ மஹாயோத்³த்⁴ரே நம꞉
 515. ௐ ஶ்ரத்³தா⁴வதே நம꞉
 516. ௐ ஸத்யதி⁴யே நம꞉
 517. ௐ ஶுபா⁴ய நம꞉
 518. ௐ மந்த்ரிணே நம꞉
 519. ௐ மந்த்ராய நம꞉
 520. ௐ மந்த்ரக³ம்யாய நம꞉
 521. ௐ மந்த்ரக்ருʼதே நம꞉
 522. ௐ பரமந்த்ரஹ்ருʼதே நம꞉
 523. ௐ மந்த்ரப்⁴ருʼதே நம꞉
 524. ௐ மந்த்ரப²லதா³ய நம꞉
 525. ௐ மந்த்ரேஶாய நம꞉
 526. ௐ மந்த்ரவிக்³ரஹாய நம꞉
 527. ௐ மந்த்ராங்கா³ய நம꞉
 528. ௐ மந்த்ரவிந்யாஸாய நம꞉
 529. ௐ மஹாமந்த்ராய நம꞉
 530. ௐ மஹாக்ரமாய நம꞉
 531. ௐ ஸ்தி²ரதி⁴யே நம꞉
 532. ௐ ஸ்தி²ரவிஜ்ஞானாய நம꞉
 533. ௐ ஸ்தி²ரப்ரஜ்ஞாய நம꞉
 534. ௐ ஸ்தி²ராஸனாய நம꞉
 535. ௐ ஸ்தி²ரயோகா³ய நம꞉
 536. ௐ ஸ்தி²ராதா⁴ராய நம꞉
 537. ௐ ஸ்தி²ரமார்கா³ய நம꞉
 538. ௐ ஸ்தி²ராக³மாய நம꞉
 539. ௐ விஶ்ஶ்ரேயஸாய நம꞉
 540. ௐ நிரீஹாய நம꞉
 541. ௐ அக்³னயே நம꞉
 542. ௐ நிரவத்³யாய நம꞉
 543. ௐ நிரஞ்ஜனாய நம꞉
 544. ௐ நிர்வைராய நம꞉
 545. ௐ நிரஹங்காராய நம꞉
 546. ௐ நிர்த³ம்பா⁴ய நம꞉
 547. ௐ நிரஸூயகாய நம꞉
 548. ௐ அனந்தாய நம꞉
 549. ௐ அனந்தபா³ஹூரவே நம꞉
 550. ௐ அனந்தாங்க்⁴ரயே நம꞉
 551. ௐ அனந்தத்³ருʼஶே நம꞉
 552. ௐ அனந்தவக்த்ராய நம꞉
 553. ௐ அனந்தாங்கா³ய நம꞉
 554. ௐ அனந்தரூபாய நம꞉
 555. ௐ அனந்தக்ருʼதே நம꞉
 556. ௐ ஊர்த்⁴வரேதஸே நம꞉
 557. ௐ ஊர்த்⁴வலிங்கா³ய நம꞉
 558. ௐ ஊர்த்⁴வமூர்த்⁴னே நம꞉
 559. ௐ ஊர்த்⁴வஶாக²காய நம꞉
 560. ௐ ஊர்த்⁴வாய நம꞉
 561. ௐ ஊர்த்⁴வாத்⁴வரக்ஷிணே நம꞉
 562. ௐ ஊர்த்⁴வஜ்வாலாய நம꞉
 563. ௐ நிராகுலாய நம꞉
 564. ௐ பீ³ஜாய நம꞉
 565. ௐ பீ³ஜப்ரதா³ய நம꞉
 566. ௐ நித்யாய நம꞉
 567. ௐ நிதா³னாய நம꞉
 568. ௐ நிஷ்க்ருʼதயே நம꞉
 569. ௐ க்ருʼதினே நம꞉
 570. ௐ மஹதே நம꞉
 571. ௐ அணீயஸே நம꞉
 572. ௐ க³ரிம்ணே நம꞉
 573. ௐ ஸுஷமாய நம꞉
 574. ௐ சித்ரமாலிகாய நம꞉
 575. ௐ நப⁴ஸ்ப்ருʼஶே நம꞉
 576. ௐ நப⁴ஸோ ஜ்யோதிஷே நம꞉
 577. ௐ நப⁴ஸ்வதே நம꞉
 578. ௐ நிர்னப⁴ஸே நம꞉
 579. ௐ நப⁴ஸே நம꞉
 580. ௐ அப⁴வே நம꞉
 581. ௐ விப⁴வே நம꞉
 582. ௐ ப்ரப⁴வே நம꞉
 583. ௐ ஶம்ப⁴வே நம꞉
 584. ௐ மஹீயஸே நம꞉
 585. ௐ பூ⁴ர்பு⁴வாக்ருʼதயே நம꞉
 586. ௐ மஹானந்தா³ய நம꞉
 587. ௐ மஹாஶூராய நம꞉
 588. ௐ மஹோராஶயே நம꞉
 589. ௐ மஹோத்ஸவாய நம꞉
 590. ௐ மஹாக்ரோதா⁴ய நம꞉
 591. ௐ மஹாஜ்வாலாய நம꞉
 592. ௐ மஹாஶாந்தாய நம꞉
 593. ௐ மஹாகு³ணாய நம꞉
 594. ௐ ஸத்யவ்ரதாய நம꞉
 595. ௐ ஸத்யபராய நம꞉
 596. ௐ ஸத்யஸந்தா⁴ய நம꞉
 597. ௐ ஸதாங்க³தயே நம꞉
 598. ௐ ஸத்யேஶாய நம꞉
 599. ௐ ஸத்யஸங்கல்பாய நம꞉
 600. ௐ ஸத்யசாரித்ரலக்ஷணாய நம꞉ 600
 601. ௐ அந்தஶ்சராய நம꞉
 602. ௐ அந்தராத்மனே நம꞉
 603. ௐ பரமாத்மனே நம꞉
 604. ௐ சிதா³த்மகாய நம꞉
 605. ௐ ரோசனாய நம꞉
 606. ௐ ரோசமானாய நம꞉
 607. ௐ ஸாக்ஷிணே நம꞉
 608. ௐ ஶௌரயே நம꞉
 609. ௐ ஜனார்த³னாய நம꞉
 610. ௐ முகுந்தா³ய நம꞉
 611. ௐ நந்த³நிஷ்பந்தா³ய நம꞉
 612. ௐ ஸ்வர்ணபி³ந்த³வே நம꞉
 613. ௐ புருத³ராய நம꞉
 614. ௐ அரிந்த³மாய நம꞉
 615. ௐ ஸுமந்தா³ய நம꞉
 616. ௐ குந்த³மந்தா³ரஹாஸவதே நம꞉
 617. ௐ ஸ்யந்த³னாரூட⁴சண்டா³ங்கா³ய நம꞉
 618. ௐ ஆனந்தி³னே நம꞉
 619. ௐ நந்த³னந்தா³ய நம꞉
 620. ௐ அனஸூயாநந்த³னாய நம꞉
 621. ௐ அத்ரிநேத்ரானந்தா³ய நம꞉
 622. ௐ ஸுனந்த³வதே நம꞉
 623. ௐ ஶங்க²வதே நம꞉
 624. ௐ பங்கஜகராய நம꞉
 625. ௐ குங்குமாங்காய நம꞉
 626. ௐ ஜயாங்குஶாய நம꞉
 627. ௐ அம்போ⁴ஜமகரந்தா³ட்⁴யாய நம꞉
 628. ௐ நிஷ்பங்காய நம꞉
 629. ௐ அக³ருபங்கிலாய நம꞉
 630. ௐ இந்த்³ராய நம꞉
 631. ௐ சந்த்³ராய நம꞉
 632. ௐ சந்த்³ரரதா²ய நம꞉
 633. ௐ அதிசந்த்³ராய நம꞉
 634. ௐ சந்த்³ரபா⁴ஸகாய நம꞉
 635. ௐ உபேந்த்³ராய நம꞉
 636. ௐ இந்த்³ரராஜாய நம꞉
 637. ௐ வாகீ³ந்த்³ராய நம꞉
 638. ௐ சந்த்³ரலோசனாய நம꞉
 639. ௐ ப்ரதீசே நம꞉
 640. ௐ பராசே நம꞉
 641. ௐ பரந்தா⁴ம்னே நம꞉
 642. ௐ பரமார்தா²ய நம꞉
 643. ௐ பராத்பராய நம꞉
 644. ௐ அபாரவாசே நம꞉
 645. ௐ பாரகா³மினே நம꞉
 646. ௐ பராவாராய நம꞉
 647. ௐ பராவராய நம꞉
 648. ௐ ஸஹஸ்வதே நம꞉
 649. ௐ அர்த²தா³த்ரே நம꞉
 650. ௐ ஸஹனாய நம꞉
 651. ௐ ஸாஹஸினே நம꞉
 652. ௐ ஜயினே நம꞉
 653. ௐ தேஜஸ்வினே நம꞉
 654. ௐ வாயுவிஶிகி²னே நம꞉
 655. ௐ தபஸ்வினே நம꞉
 656. ௐ தாபஸோத்தமாய நம꞉
 657. ௐ ஐஶ்வர்யோத்³பூ⁴திக்ருʼதே நம꞉
 658. ௐ பூ⁴தயே நம꞉
 659. ௐ ஐஶ்வர்யாங்க³கலாபவதே நம꞉
 660. ௐ அம்போ⁴தி⁴ஶாயினே நம꞉
 661. ௐ ப⁴க³வதே நம꞉
 662. ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉
 663. ௐ ஸாமபாரகா³ய நம꞉
 664. ௐ மஹாயோகி³னே நம꞉
 665. ௐ மஹாதீ⁴ராய நம꞉
 666. ௐ மஹாபோ⁴கி³னே நம꞉
 667. ௐ மஹாப்ரப⁴வே நம꞉
 668. ௐ மஹாவீராய நம꞉
 669. ௐ மஹாதுஷ்டயே நம꞉
 670. ௐ மஹாபுஷ்டயே நம꞉
 671. ௐ மஹாகு³ணாய நம꞉
 672. ௐ மஹாதே³வாய நம꞉
 673. ௐ மஹாபா³ஹவே நம꞉
 674. ௐ மஹாத⁴ர்மாய நம꞉
 675. ௐ மஹேஶ்வராய நம꞉
 676. ௐ ஸமீபகா³ய நம꞉
 677. ௐ தூ³ரகா³மினே நம꞉
 678. ௐ ஸ்வர்க³மார்க³நிரர்க³லாய நம꞉
 679. ௐ நகா³ய நம꞉
 680. ௐ நக³த⁴ராய நம꞉
 681. ௐ நாகா³ய நம꞉
 682. ௐ நாகே³ஶாய நம꞉
 683. ௐ நாக³பாலகாய நம꞉
 684. ௐ ஹிரண்மயாய நம꞉
 685. ௐ ஸ்வர்ணரேதஸே நம꞉
 686. ௐ ஹிரண்யார்சிஷே நம꞉
 687. ௐ ஹிரண்யதா³ய நம꞉
 688. ௐ கு³ணக³ண்யாய நம꞉
 689. ௐ ஶரண்யாய நம꞉
 690. ௐ புண்யகீர்தயே நம꞉
 691. ௐ புராணகா³ய நம꞉
 692. ௐ ஜன்யப்⁴ருʼதே நம꞉
 693. ௐ ஜன்யஸன்னத்³தா⁴ய நம꞉
 694. ௐ தி³வ்யபஞ்சாயுதா⁴ய நம꞉
 695. ௐ விஶினே நம꞉
 696. ௐ தௌ³ர்ஜன்யப⁴ங்கா³ய நம꞉
 697. ௐ பர்ஜந்யாய நம꞉
 698. ௐ ஸௌஜன்யநிலயாய நம꞉
 699. ௐ அலயாய நம꞉
 700. ௐ ஜலந்த⁴ராந்தகாய நம꞉ 800
 701. ௐ மஹாமனஸே நம꞉
 702. ௐ ப⁴ஸ்மதை³த்யநாஶினே நம꞉
 703. ௐ ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉
 704. ௐ ஶ்ரவிஷ்டா²ய நம꞉
 705. ௐ த்³ராகி⁴ஷ்டா²ய நம꞉
 706. ௐ க³ரிஷ்டா²ய நம꞉
 707. ௐ க³ருட³த்⁴வஜாய நம꞉
 708. ௐ ஜ்யேஷ்டா²ய நம꞉
 709. ௐ த்³ரடி⁴ஷ்டா²ய நம꞉
 710. ௐ வர்ஷிஷ்டா²ய நம꞉
 711. ௐ த்³ராகி⁴யஸே நம꞉
 712. ௐ ப்ரணவாய நம꞉
 713. ௐ ப²ணினே நம꞉
 714. ௐ ஸம்ப்ரதா³யகராய நம꞉
 715. ௐ ஸ்வாமினே நம꞉
 716. ௐ ஸுரேஶாய நம꞉
 717. ௐ மாத⁴வாய நம꞉
 718. ௐ மத⁴வே நம꞉
 719. ௐ நிர்ணிமேஷாய நம꞉
 720. ௐ வித⁴யே நம꞉
 721. ௐ வேத⁴ஸே நம꞉
 722. ௐ ப³லவதே நம꞉
 723. ௐ ஜீவனாய நம꞉
 724. ௐ ப³லினே நம꞉
 725. ௐ ஸ்மர்த்ரே நம꞉
 726. ௐ ஶ்ரோத்ரே நம꞉
 727. ௐ நிகர்த்ரே நம꞉
 728. ௐ த்⁴யாத்ரே நம꞉
 729. ௐ நேத்ரே நம꞉
 730. ௐ ஸமாய நம꞉
 731. ௐ அஸமாய நம꞉
 732. ௐ ஹோத்ரே நம꞉
 733. ௐ போத்ரே நம꞉
 734. ௐ மஹாவக்த்ரே நம꞉
 735. ௐ ரந்த்ரே நம꞉
 736. ௐ மந்த்ரே நம꞉
 737. ௐ க²லாந்தகாய நம꞉
 738. ௐ தா³த்ரே நம꞉
 739. ௐ க்³ராஹயித்ரே நம꞉
 740. ௐ மாத்ரே நம꞉
 741. ௐ நியந்த்ரே நம꞉
 742. ௐ அனந்தவைப⁴வாய நம꞉
 743. ௐ கோ³ப்த்ரே நம꞉
 744. ௐ கோ³பயித்ரே நம꞉
 745. ௐ ஹந்த்ரே நம꞉
 746. ௐ த⁴ர்மஜாக³ரித்ரே நம꞉
 747. ௐ த⁴வாய நம꞉
 748. ௐ கர்த்ரே நம꞉
 749. ௐ க்ஷேத்ரகராய நம꞉
 750. ௐ க்ஷேத்ரப்ரதா³ய நம꞉
 751. ௐ க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நம꞉
 752. ௐ ஆத்மவிதே³ நம꞉
 753. ௐ க்ஷேத்ரிணே நம꞉
 754. ௐ க்ஷேத்ரஹராய நம꞉
 755. ௐ க்ஷேத்ரப்ரியாய நம꞉
 756. ௐ க்ஷேமகராய நம꞉
 757. ௐ மருதே நம꞉
 758. ௐ ப⁴க்திப்ரதா³ய நம꞉
 759. ௐ முக்திதா³யினே நம꞉
 760. ௐ ஶக்திதா³ய நம꞉
 761. ௐ யுக்திதா³யகாய நம꞉
 762. ௐ ஶக்தியுஜே நம꞉
 763. ௐ மௌக்திகஸ்ரக்³விணே நம꞉
 764. ௐ ஸூக்தயே நம꞉
 765. ௐ ஆம்னாயஸூக்திகா³ய நம꞉
 766. ௐ த⁴னஞ்ஜயாய நம꞉
 767. ௐ த⁴னாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 768. ௐ த⁴நிகாய நம꞉
 769. ௐ த⁴னதா³தி⁴பாய நம꞉
 770. ௐ மஹாத⁴னாய நம꞉
 771. ௐ மஹாமானினே நம꞉
 772. ௐ து³ர்யோத⁴னவிமானிதாய நம꞉
 773. ௐ ரத்னகராய நம꞉
 774. ௐ ரத்ன ரோசிஷே நம꞉
 775. ௐ ரத்நக³ர்பா⁴ஶ்ரயாய நம꞉
 776. ௐ ஶுசயே நம꞉
 777. ௐ ரத்னஸானுநித⁴யே நம꞉
 778. ௐ மௌலிரத்னபா⁴ஸே நம꞉
 779. ௐ ரத்னகங்கணாய நம꞉
 780. ௐ அந்தர்லக்ஷ்யாய நம꞉
 781. ௐ அந்தரப்⁴யாஸினே நம꞉
 782. ௐ அந்தர்த்⁴யேயாய நம꞉
 783. ௐ ஜிதாஸனாய நம꞉
 784. ௐ அந்தரங்கா³ய நம꞉
 785. ௐ த³யாவதே நம꞉
 786. ௐ அந்தர்மாயாய நம꞉
 787. ௐ மஹார்ணவாய நம꞉
 788. ௐ ஸரஸாய நம꞉
 789. ௐ ஸித்³த⁴ரஸிகாய நம꞉
 790. ௐ ஸித்³த⁴யே நம꞉
 791. ௐ ஸித்³த்⁴யாய நம꞉
 792. ௐ ஸதா³க³தயே நம꞉
 793. ௐ ஆயு꞉ப்ரதா³ய நம꞉
 794. ௐ மஹாயுஷ்மதே நம꞉
 795. ௐ அர்சிஷ்மதே நம꞉
 796. ௐ ஓஷதீ⁴பதயே நம꞉
 797. ௐ அஷ்டஶ்ரியை நம꞉
 798. ௐ அஷ்டபா⁴கா³ய நம꞉
 799. ௐ அஷ்டககுப்³வ்யாப்தயஶஸே நம꞉
 800. ௐ வ்ரதினே நம꞉ 800
 801. ௐ அஷ்டாபதா³ய நம꞉
 802. ௐ ஸுவர்ணாபா⁴ய நம꞉
 803. ௐ அஷ்டமூர்தயே நம꞉
 804. ௐ த்ரிமூர்திமதே நம꞉
 805. ௐ அஸ்வப்னாய நம꞉
 806. ௐ ஸ்வப்னகா³ய நம꞉
 807. ௐ ஸ்வப்னாய நம꞉
 808. ௐ ஸுஸ்வப்னப²லதா³யகாய நம꞉
 809. ௐ து³ஸ்ஸ்வப்னத்⁴வம்ʼஸகாய நம꞉
 810. ௐ த்⁴வஸ்தது³ர்நிமித்தாய நம꞉
 811. ௐ ஶிவங்கராய நம꞉
 812. ௐ ஸுவர்ணவர்ணாய நம꞉
 813. ௐ ஸம்பா⁴வ்யாய நம꞉
 814. ௐ வர்ணிதாய நம꞉
 815. ௐ வர்ணஸம்முகா²ய நம꞉
 816. ௐ ஸுவர்ணமுக²ரீதீரஶிவ த்⁴யாதபதா³ம்பு³ஜாய நம꞉
 817. ௐ தா³க்ஷாயணீவசஸ்துஷ்டாய நம꞉
 818. ௐ து³ர்வாஸோத்³ருʼஷ்டிகோ³சராய நம꞉
 819. ௐ அம்ப³ரீஷவ்ரதப்ரீதாய நம꞉
 820. ௐ மஹாக்ருʼத்திவிப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉ 820
 821. ௐ மஹாபி⁴சாரகத்⁴வம்ʼஸினே நம꞉
 822. ௐ காலஸர்பப⁴யாந்தகாய நம꞉
 823. ௐ ஸுத³ர்ஶனாய நம꞉
 824. ௐ காலமேக⁴ஶ்யாமாய நம꞉
 825. ௐ ஶ்ரீமந்த்ரபா⁴விதாய நம꞉
 826. ௐ ஹேமாம்பு³ஜஸரஸ்னாயினே நம꞉
 827. ௐ ஶ்ரீமனோபா⁴விதாக்ருʼதயே நம꞉
 828. ௐ ஶ்ரீப்ரத³த்தாம்பு³ஜஸ்ரக்³விணே நம꞉
 829. ௐ ஶ்ரீ கேலயே நம꞉
 830. ௐ ஶ்ரீநித⁴யே நம꞉
 831. ௐ ப⁴வாய நம꞉
 832. ௐ ஶ்ரீப்ரதா³ய நம꞉
 833. ௐ வாமனாய நம꞉
 834. ௐ லக்ஷ்மீநாயகாய நம꞉
 835. ௐ சதுர்பு⁴ஜாய நம꞉
 836. ௐ ஸந்த்ருʼப்தாய நம꞉
 837. ௐ தர்பிதாய நம꞉
 838. ௐ தீர்த²ஸ்னாத்ருʼஸௌக்²யப்ரத³ர்ஶகாய நம꞉
 839. ௐ அக³ஸ்த்யஸ்துதிஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டாய நம꞉
 840. ௐ த³ர்ஶிதாவ்யக்தபா⁴வனாய நம꞉ 840
 841. ௐ கபிலார்சிஷே நம꞉
 842. ௐ கபிலவதே நம꞉
 843. ௐ ஸுஸ்னாதாகா⁴விபாடனாய நம꞉
 844. ௐ வ்ருʼஷாகபயே நம꞉
 845. ௐ கபிஸ்வாமிமனோந்தஸ்தி²தவிக்³ரஹாய நம꞉
 846. ௐ வஹ்னிப்ரியாய நம꞉
 847. ௐ அர்த²ஸம்ப⁴வாய நம꞉
 848. ௐ ஜனலோகவிதா⁴யகாய நம꞉
 849. ௐ வஹ்னிப்ரபா⁴ய நம꞉
 850. ௐ வஹ்னிதேஜஸே நம꞉
 851. ௐ ஶுபா⁴பீ⁴ஷ்டப்ரதா³ய நம꞉
 852. ௐ யமினே நம꞉
 853. ௐ வாருணக்ஷேத்ரநிலயாய நம꞉
 854. ௐ வருணாய நம꞉
 855. ௐ ஸாரணார்சிதாய நம꞉
 856. ௐ வாயுஸ்தா²னக்ருʼதாவாஸாய நம꞉
 857. ௐ வாயுகா³ய நம꞉
 858. ௐ வாயுஸம்ப்⁴ருʼதாய நம꞉
 859. ௐ யமாந்தகாய நம꞉
 860. ௐ அபி⁴ஜனனாய நம꞉ 860
 861. ௐ யமலோகநிவாரணாய நம꞉
 862. ௐ யமிநாமக்³ரக³ண்யாய நம꞉
 863. ௐ ஸம்ʼயமினே நம꞉
 864. ௐ யமபா⁴விதாய நம꞉
 865. ௐ இந்த்³ரோத்³யானஸமீபஸ்தா²ய நம꞉
 866. ௐ இந்த்³ரத்³ருʼக்³விஷயாய நம꞉
 867. ௐ ப்ரப⁴வே நம꞉
 868. ௐ யக்ஷராட்ஸரஸீவாஸாய நம꞉
 869. ௐ அக்ஷய்யநிதி⁴கோஶக்ருʼதே நம꞉
 870. ௐ ஸ்வாமிதீர்த²க்ருʼதாவாஸாய நம꞉
 871. ௐ ஸ்வாமித்⁴யேயாய நம꞉
 872. ௐ அதோ⁴க்ஷஜாய நம꞉
 873. ௐ வராஹாத்³யஷ்டதீர்தா²பி⁴ஸேவிதாங்க்⁴ரிஸரோருஹாய நம꞉
 874. ௐ பாண்டு³தீர்தா²பி⁴ஷிக்தாங்கா³ய நம꞉
 875. ௐ யுதி⁴ஷ்டி²ரவரப்ரதா³ய நம꞉
 876. ௐ பீ⁴மாந்த꞉கரணாரூடா⁴ய நம꞉
 877. ௐ ஶ்வேதவாஹனஸக்²யவதே நம꞉
 878. ௐ நகுலாப⁴யதா³ய நம꞉
 879. ௐ மாத்³ரீஸஹதே³வாபி⁴வந்தி³தாய நம꞉
 880. ௐ க்ருʼஷ்ணாஶபத²ஸந்தா⁴த்ரே நம꞉ 880
 881. ௐ குந்தீஸ்துதிரதாய நம꞉
 882. ௐ த³மினே நம꞉
 883. ௐ நாராதா³தி³முநிஸ்துத்யாய நம꞉
 884. ௐ நித்யகர்மபராயணாய நம꞉
 885. ௐ த³ர்ஶிதாவ்யக்தரூபாய நம꞉
 886. ௐ வீணாநாத³ப்ரமோதி³தாய நம꞉
 887. ௐ ஷட்கோடிதீர்த²சர்யாவதே நம꞉
 888. ௐ தே³வதீர்த²க்ருʼதாஶ்ரமாய நம꞉
 889. ௐ பி³ல்வாமலஜலஸ்னாயினே நம꞉
 890. ௐ ஸரஸ்வத்யம்பு³ஸேவிதாய நம꞉
 891. ௐ தும்பு³ரூத³கஸம்ʼஸ்பர்ஶஜசித்ததமோபஹாய நம꞉
 892. ௐ மத்ஸ்யவாமனகூர்மாதி³தீர்த²ராஜாய நம꞉
 893. ௐ புராணப்⁴ருʼதே நம꞉
 894. ௐ ஶக்ரத்⁴யேயபதா³ம்போ⁴ஜய நம꞉
 895. ௐ ஶங்க²பூஜிதபாது³காய நம꞉
 896. ௐ ராமதீர்த²விஹாரிணே நம꞉
 897. ௐ ப³லப⁴த்³ரப்³ரதிஷ்டி²தாய நம꞉
 898. ௐ ஜாமத³க்³ன்யஸரஸ்தீர்த²ஜலஸேசனதர்பிதாய நம꞉
 899. ௐ பாபஹாரிகீலாலஸுஸ்னாதாக⁴விநாஶனாய நம꞉
 900. ௐ நபோ⁴க³ங்கா³பி⁴ஷிக்தாய நம꞉ 900
 901. ௐ நாக³தீர்தா²பி⁴ஷேகவதே நம꞉
 902. ௐ குமாரதா⁴ராதீர்த²ஸ்தா²ய நம꞉
 903. ௐ வடுவேஷாய நம꞉
 904. ௐ ஸுமேக²லாய நம꞉
 905. ௐ வ்ருʼத்³த⁴ஸ்யஸுகுமாரத்வ ப்ரதா³ய நம꞉
 906. ௐ ஸௌந்த³ர்யவதே நம꞉
 907. ௐ ஸுகி²னே நம꞉
 908. ௐ ப்ரியம்ʼவதா³ய நம꞉
 909. ௐ மஹாகுக்ஷயே நம꞉
 910. ௐ இக்ஷ்வாகுகுலநந்த³னாய நம꞉
 911. ௐ நீலகோ³க்ஷீரதா⁴ராபு⁴வே நம꞉
 912. ௐ வராஹாசலநாயகாய நம꞉
 913. ௐ ப⁴ரத்³வாஜப்ரதிஷ்டா²வதே நம꞉
 914. ௐ ப்³ருʼஹஸ்பதிவிபா⁴விதாய நம꞉
 915. ௐ அஞ்ஜனாக்ருʼதபூஜாவதே நம꞉
 916. ௐ ஆஞ்ஜனேயகரார்சிதாய நம꞉
 917. ௐ அஞ்ஜநாத்³ரநிவாஸாய நம꞉
 918. ௐ முஞ்ஜிகேஶாய நம꞉
 919. ௐ புரந்த³ராய நம꞉
 920. ௐ கின்னரத்³வந்த்³வஸம்ப³ந்தி⁴ப³ந்த⁴மோக்ஷப்ரதா³யகாய நம꞉
 921. ௐ வைகா²னஸமகா²ரம்பா⁴ய நம꞉
 922. ௐ வ்ருʼஷஜ்ஞேயாய நம꞉
 923. ௐ வ்ருʼஷாசலாய நம꞉
 924. ௐ வ்ருʼஷகாயப்ரபே⁴த்த்ரே நம꞉
 925. ௐ க்ரீடா³னாசாரஸம்ப்⁴ரமாய நம꞉
 926. ௐ ஸௌவர்சலேயவின்யஸ்தராஜ்யாய நம꞉
 927. ௐ நாராயணப்ரியாய நம꞉
 928. ௐ து³ர்மேதோ⁴ப⁴ஞ்ஜகாய நம꞉
 929. ௐ ப்ராஜ்ஞாய நம꞉
 930. ௐ ப்³ரஹ்மோத்ஸவமஹோத்ஸுகாய நம꞉
 931. ௐ ஸுப⁴த்³ரவதே நம꞉
 932. ௐ ப⁴த்³ராஸுரஶிரஶ்சே²த்ரே நம꞉
 933. ௐ ப⁴த்³ரக்ஷேத்ரிணே நம꞉
 934. ௐ ம்ருʼக³யாக்ஷீணஸன்னாஹாய நம꞉
 935. ௐ ஶங்க²ராஜன்யதுஷ்டிதா³ய நம꞉
 936. ௐ ஸ்தா²ணுஸ்தா²ய நம꞉
 937. ௐ வைனதேயாங்க³பா⁴விதாய நம꞉
 938. ௐ அஶரீரவதே நம꞉
 939. ௐ போ⁴கீ³ந்த்³ரபோ⁴க³ஸம்ʼஸ்தா²னாய நம꞉
 940. ௐ ப்³ரஹ்மாதி³க³ணஸேவிதாய நம꞉
 941. ௐ ஸஹஸ்ரார்கச்ச²டாபா⁴ஸ்வத்³விமானாந்தஸ்ஸ்தி²தாய நம꞉
 942. ௐ கு³ணினே நம꞉
 943. ௐ விஷ்வக்ஸேனக்ருʼதஸ்தோத்ராய நம꞉
 944. ௐ ஸநந்த³னபரீவ்ருʼதாய நம꞉
 945. ௐ ஜாஹ்நவ்யாதி³நதீ³ஸேவ்யாய நம꞉
 946. ௐ ஸுரேஶாத்³யபி⁴வந்தி³தாய நம꞉
 947. ௐ ஸுராங்க³நாந்ருʼத்யபராய நம꞉
 948. ௐ க³ந்த⁴ர்வோத்³கா³யனப்ரியாய நம꞉
 949. ௐ ராகேந்து³ஸங்காஶநகா²ய நம꞉
 950. ௐ கோமலாங்க்⁴ரிஸரோருஹாய நம꞉
 951. ௐ கச்ச²பப்ரபதா³ய நம꞉
 952. ௐ குந்த³கு³ல்ப²காய நம꞉
 953. ௐ ஸ்வச்ச²கூர்பராய நம꞉
 954. ௐ ஶுப⁴ங்கராய நம꞉
 955. ௐ மேது³ரஸ்வர்ணவஸ்த்ராட்⁴யகடிதே³ஶஸ்த²மேக²லாய நம꞉
 956. ௐ ப்ரோல்லஸச்சு²ரிகாபா⁴ஸ்வத்கடிதே³ஶாய நம꞉
 957. ௐ அனந்தபத்³மஜஸ்தா²னநாப⁴யே நம꞉
 958. ௐ மௌக்திகமாலிகாய நம꞉
 959. ௐ மந்தா³ரசாம்பேயமாலினே நம꞉
 960. ௐ ரத்நாப⁴ரணஸம்ப்⁴ருʼதாய நம꞉
 961. ௐ லம்ப³யஜ்ஞோபவீதினே நம꞉
 962. ௐ சந்த்³ரஶ்ரீக²ண்ட³லேபவதே நம꞉
 963. ௐ வரதா³ய நம꞉
 964. ௐ அப⁴யதா³ய நம꞉
 965. ௐ சக்ரிணே நம꞉
 966. ௐ ஶங்கி²னே நம꞉
 967. ௐ கௌஸ்துப⁴தீ³ப்திமதே நம꞉
 968. ௐ ஶ்ரீவத்ஸாங்கிதவக்ஷஸ்காய நம꞉
 969. ௐ லக்ஷ்மீஸம்ʼஶ்ரிதஹ்ருʼத்தடாய நம꞉
 970. ௐ நீலோத்பலனிபா⁴காராய நம꞉
 971. ௐ ஶோணாம்போ⁴ஜஸமானனாய நம꞉
 972. ௐ கோடிமன்மத²லாவண்யாய நம꞉
 973. ௐ சந்த்³ரிகாஸ்மிதபூரிதாய நம꞉
 974. ௐ ஸுதா⁴ஸ்வச்சோ²ர்த்⁴வபுண்ட்³ராய நம꞉
 975. ௐ கஸ்தூரீதிலகாஞ்சிதாய நம꞉
 976. ௐ புண்ட³ரீகேக்ஷணாய நம꞉
 977. ௐ ஸ்வச்சா²ய நம꞉
 978. ௐ மௌலிஶோபா⁴விராஜிதாய நம꞉
 979. ௐ பத்³மஸ்தா²ய நம꞉
 980. ௐ பத்³மநாபா⁴ய நம꞉
 981. ௐ ஸோமமண்ட³லகா³ய நம꞉
 982. ௐ பு³தா⁴ய நம꞉
 983. ௐ வஹ்னிமண்ட³லகா³ய நம꞉
 984. ௐ ஸூர்யாய நம꞉
 985. ௐ ஸூர்யமண்ட³லஸம்ʼஸ்தி²தாய நம꞉
 986. ௐ ஶ்ரீபதயே நம꞉
 987. ௐ பூ⁴மிஜானயே நம꞉
 988. ௐ விமலாத்³யபி⁴ஸம்ʼவ்ருʼதாய நம꞉
 989. ௐ ஜக³த்குடும்ப³ஜனித்ரே நம꞉
 990. ௐ ரக்ஷகாய நம꞉
 991. ௐ காமிதப்ரதா³ய நம꞉
 992. ௐ அவஸ்தா²த்ரயயந்த்ரே நம꞉
 993. ௐ விஶ்வதேஜஸ்ஸ்வரூபவதே நம꞉
 994. ௐ ஜ்ஞப்தயே நம꞉
 995. ௐ ஜ்ஞேயாய நம꞉
 996. ௐ ஜ்ஞானக³ம்யாய நம꞉
 997. ௐ ஜ்ஞானாதீதாய நம꞉
 998. ௐ ஸுராதிகா³ய நம꞉
 999. ௐ ப்³ரஹ்மாண்டா³ந்தர்ப³ஹிர்வ்யாப்தாய நம꞉
 1000. ௐ வேங்கடாத்³ரிக³தா³த⁴ராய நம꞉ 1000


|| இதி ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉ ஸம்பூர்ணம்ʼ ||