ஶ்ரீ துலஸி ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉

field_imag_alt

ஶ்ரீ துலஸி ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉

 1. ௐ துலஸ்யை நம꞉
 2. ௐ ஶ்ரீப்ரதா³யை நம꞉
 3. ௐ ப⁴த்³ராயை நம꞉
 4. ௐ ஶ்ரீவிஷ்ணுப்ரியகாரிண்யை நம꞉
 5. ௐ க்ஷீரவாரிதி⁴ஸம்பூ⁴தாயை நம꞉
 6. ௐ பூ⁴தாநாமப⁴யங்கர்யை நம꞉
 7. ௐ மஹேஶ்வராப்லவாயை நம꞉
 8. ௐ ஸித்³த⁴யே நம꞉
 9. ௐ ஸித்³தி⁴தா³யை நம꞉
 10. ௐ ஸித்³த⁴பூஜிதாயை நம꞉
 11. ௐ ஸித்³தா⁴ந்தக³ம்யாயை நம꞉
 12. ௐ ஸித்³தே⁴ஶப்ரியாயை நம꞉
 13. ௐ ஸித்³த⁴ஜனார்த²தா³யை நம꞉
 14. ௐ நாரதா³னுக்³ரஹாயை நம꞉
 15. ௐ தே³வ்யை நம꞉
 16. ௐ ப⁴க்தாப⁴த்³ரப்ரணாஶின்யை நம꞉
 17. ௐ ஶ்யாமஜாயை நம꞉
 18. ௐ சபலாயை நம꞉
 19. ௐ ஶ்யாமாயை நம꞉
 20. ௐ ஶ்யாமாங்க்³யை நம꞉ 20
 21. ௐ ஸர்வஸுந்த³ர்யை நம꞉
 22. ௐ காமதா³யை நம꞉
 23. ௐ சாமுண்ட்³யை நம꞉
 24. ௐ த்ரைலோக்யவிஜயப்ரதா³யை நம꞉
 25. ௐ க்ருʼஷ்ணரோமாயை நம꞉
 26. ௐ க்ருʼஷ்ணவேண்யை நம꞉
 27. ௐ வ்ருʼந்தா³வனவிலாஸின்யை நம꞉
 28. ௐ ஹ்ருʼத்³த்⁴யேயாயை நம꞉
 29. ௐ பஞ்சமஹிஷ்யை நம꞉
 30. ௐ ஈஶ்வர்யை நம꞉
 31. ௐ ஸரஸ்வத்யை நம꞉
 32. ௐ கராலவிக்ரமாயை நம꞉
 33. ௐ காமாயை நம꞉
 34. ௐ கௌ³ர்யை நம꞉
 35. ௐ கால்யை நம꞉
 36. ௐ ஶாம்ப⁴வ்யை நம꞉
 37. ௐ நித்யாயை நம꞉
 38. ௐ நிக³மவேத்³யாயை நம꞉
 39. ௐ நிகி²லாக³மரூபிண்யை நம꞉
 40. ௐ நிரஞ்ஜனாயை நம꞉ 40
 41. ௐ நித்யஸுகா²யை நம꞉
 42. ௐ சந்த்³ரவக்த்ராயை நம꞉
 43. ௐ மத்யை நம꞉
 44. ௐ மஹ்யை நம꞉
 45. ௐ சந்த்³ரஹாஸாயை நம꞉
 46. ௐ சந்த்³ரலிப்தாயை நம꞉
 47. ௐ சந்த³னாக்தஸ்தனத்³வயாயை நம꞉
 48. ௐ வைஷ்ணவ்யை நம꞉
 49. ௐ விஷ்ணுவனிதாயை நம꞉
 50. ௐ விஷ்ண்வாராத⁴னலாலஸாயை நம꞉
 51. ௐ உமாயை நம꞉
 52. ௐ சண்ட்³யை நம꞉
 53. ௐ ப்³ரஹ்மவித்³யாயை நம꞉
 54. ௐ மாரமாத்ரே நம꞉
 55. ௐ வரத்³யுதயே நம꞉
 56. ௐ த்³வாத³ஶீபூஜிதாயை நம꞉
 57. ௐ ரம்யாயை நம꞉
 58. ௐ த்³வாத³ஶீஸுப்ரியாயை நம꞉
 59. ௐ ரத்யை நம꞉
 60. ௐ த்⁴ருʼத்யை நம꞉ 60
 61. ௐ க்ருʼத்யை நம꞉
 62. ௐ நத்யை நம꞉
 63. ௐ ஶாந்த்யை நம꞉
 64. ௐ ஶாந்திதா³யை நம꞉
 65. ௐ த்ரிப²லாயை நம꞉
 66. ௐ ஶுசயே நம꞉
 67. ௐ ஶுபா⁴னுராகா³யை நம꞉
 68. ௐ ஹரித்³வர்ணாயை நம꞉
 69. ௐ ஶுபா⁴வஹாயை நம꞉
 70. ௐ ஶுபா⁴யை நம꞉
 71. ௐ ஶுபா⁴னனாயை நம꞉
 72. ௐ ஸுப்⁴ருவே நம꞉
 73. ௐ பூ⁴ர்பு⁴வ꞉ஸ்வ꞉ஸ்த²வந்தி³தாயை நம꞉
 74. ௐ பஞ்ஜிகாயை நம꞉
 75. ௐ காஶிகாயை நம꞉
 76. ௐ பங்க்த்யை நம꞉
 77. ௐ முக்த்யை நம꞉
 78. ௐ முக்திப்ரதா³யை நம꞉
 79. ௐ வராயை நம꞉
 80. ௐ தி³வ்யஶாகா²யை நம꞉ 80
 81. ௐ ப⁴வ்யரூபாயை நம꞉
 82. ௐ மீமாம்ʼஸாயை நம꞉
 83. ௐ ப⁴வ்யரூபிண்யை நம꞉
 84. ௐ தி³வ்யவேண்யை நம꞉
 85. ௐ ஹரித்³ரூபாயை நம꞉
 86. ௐ ஸ்ருʼஷ்டிதா³த்ர்யை நம꞉
 87. ௐ ஸ்தி²திப்ரதா³யை நம꞉
 88. ௐ கால்யை நம꞉
 89. ௐ கராலனேபத்²யாயை நம꞉
 90. ௐ ப்³ரஹ்மரூபாயை நம꞉
 91. ௐ ஶிவாத்மிகாயை நம꞉
 92. ௐ பர்வமானாயை நம꞉
 93. ௐ பூர்ணதாராயை நம꞉
 94. ௐ ராகாயை நம꞉
 95. ௐ ராகாஸ்வவர்ணபா⁴ஸே நம꞉
 96. ௐ ஸுவர்ணவேத்³யை நம꞉
 97. ௐ ஸௌவர்ணரத்னபீட²ஸமாஶ்ரிதாயை நம꞉
 98. ௐ விஶாலாயை நம꞉
 99. ௐ நிஷ்கலாயை நம꞉
 100. ௐ வ்ருʼஷ்ட்யை நம꞉ 100
 101. ௐ வ்ருʼக்ஷவேத்³யாயை நம꞉
 102. ௐ பதா³த்மிகாயை நம꞉
 103. ௐ விஷ்ணுபாதா³ஶ்ரிதாயை நம꞉
 104. ௐ வேத்³யை நம꞉
 105. ௐ விதி⁴ஸூதாயை நம꞉
 106. ௐ மஹாலிகாயை நம꞉
 107. ௐ ஸூதிகாயை நம꞉
 108. ௐ ஸுஹிதாயை நம꞉
 109. ௐ ஸூரிக³ம்யாயை நம꞉
 110. ௐ ஸூர்யப்ரகாஶிகாயை நம꞉
 111. ௐ காஶின்யை நம꞉
 112. ௐ காஶிதனயாயை நம꞉
 113. ௐ காஶிராஜவரப்ரதா³யை நம꞉
 114. ௐ க்ஷீராப்³தி⁴பூஜாவிரதாயை நம꞉
 115. ௐ ஆத்³யாயை நம꞉
 116. ௐ க்ஷீரப்ரியாயை நம꞉
 117. ௐ அம்ருʼதாயை நம꞉
 118. ௐ க்ஷீரகண்ட்²யை நம꞉
 119. ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம꞉
 120. ௐ ஶோணாயை நம꞉ 120
 121. ௐ பு⁴ஜக³பாது³காயை நம꞉
 122. ௐ உஷஸே நம꞉
 123. ௐ பு³த்³தா⁴யை நம꞉
 124. ௐ த்ரியாமாயை நம꞉
 125. ௐ ஶ்யாமலாயை நம꞉
 126. ௐ ஶ்ரீப்ரதா³யை நம꞉
 127. ௐ தனவே நம꞉
 128. ௐ ஸரஸ்வதீட்³யாயை நம꞉
 129. ௐ ஶர்வாண்யை நம꞉
 130. ௐ ஶர்வாணீஶப்ரியங்கர்யை நம꞉
 131. ௐ ஆத்³யலக்ஷ்ம்யை நம꞉
 132. ௐ அந்த்யலக்ஷ்ம்யை நம꞉
 133. ௐ ஸுகு³ணாயை நம꞉
 134. ௐ நிர்கு³ணாயை நம꞉
 135. ௐ ஸத்யை நம꞉
 136. ௐ நிர்வாணமார்க³தா³யை நம꞉
 137. ௐ தே³வ்யை நம꞉
 138. ௐ க்ஷீரிண்யை நம꞉
 139. ௐ ஹஸின்யை நம꞉
 140. ௐ க்ஷமாயை நம꞉ 140
 141. ௐ க்ஷமாவத்யை நம꞉
 142. ௐ க்ஷமாநாதா²யை நம꞉
 143. ௐ நிர்வித்³யாயை நம꞉
 144. ௐ நீரஜாயை நம꞉
 145. ௐ வித்³யகாயை நம꞉
 146. ௐ க்ஷித்யை நம꞉
 147. ௐ ராத்ரிரூபாயை நம꞉
 148. ௐ ஶாகா²யை நம꞉
 149. ௐ பா³லாத்மிகாயை நம꞉
 150. ௐ ப³லாயை நம꞉
 151. ௐ பா⁴ரத்யை நம꞉
 152. ௐ விஶிகா²யை நம꞉
 153. ௐ பத்³மாயை நம꞉
 154. ௐ க³ரிம்ணே நம꞉
 155. ௐ ஹம்ʼஸகா³மின்யை நம꞉
 156. ௐ கௌ³ர்யை நம꞉
 157. ௐ பூ⁴த்யை நம꞉
 158. ௐ விரக்தாயை நம꞉
 159. ௐ பூ⁴தா⁴த்ர்யை நம꞉
 160. ௐ பூ⁴திதா³யை நம꞉ 160
 161. ௐ ப்⁴ருʼத்யை நம꞉
 162. ௐ ப்ரப⁴ஞ்ஜன்யை நம꞉
 163. ௐ ஸுபுஷ்டாங்க்³யை நம꞉
 164. ௐ மாஹேந்த்³ர்யை நம꞉
 165. ௐ ஜாலரூபிண்யை நம꞉
 166. ௐ பத்³மார்சிதாயை நம꞉
 167. ௐ பத்³மஜேட்³யாயை நம꞉
 168. ௐ பத்²யாயை நம꞉
 169. ௐ பத்³மானனாயை நம꞉
 170. ௐ அத்³பு⁴தாயை நம꞉
 171. ௐ புண்யாயை நம꞉
 172. ௐ புண்யப்ரதா³யை நம꞉
 173. ௐ வேத்³யாயை நம꞉
 174. ௐ லேக்²யாயை நம꞉
 175. ௐ வ்ருʼக்ஷாத்மிகாயை நம꞉
 176. ௐ ஸ்தி²ராயை நம꞉
 177. ௐ கோ³மத்யை நம꞉
 178. ௐ ஜாஹ்நவ்யை நம꞉
 179. ௐ க³ம்யாயை நம꞉
 180. ௐ க³ங்கா³யை நம꞉ 180
 181. ௐ ஸப்தஶிகா²த்மிகாயை நம꞉
 182. ௐ லக்ஷணாயை நம꞉
 183. ௐ ஸர்வவேதா³ர்த²ஸம்பத்த்யை நம꞉
 184. ௐ கல்பகாயை நம꞉
 185. ௐ அருணாயை நம꞉
 186. ௐ கலிகாயை நம꞉
 187. ௐ குட்³மலாக்³ராயை நம꞉
 188. ௐ மாயாயை நம꞉
 189. ௐ அனந்தாயை நம꞉
 190. ௐ விராதி⁴காயை நம꞉
 191. ௐ அவித்³யாவாஸனாநாக்³யை (ஶ்யை) நம꞉
 192. ௐ நாக³கந்யாயை நம꞉
 193. ௐ கலானனாயை நம꞉
 194. ௐ பீ³ஜாலீனாயை நம꞉
 195. ௐ மந்த்ரப²லாயை நம꞉
 196. ௐ ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாயை நம꞉
 197. ௐ வனே ஸ்வவ்ருʼக்ஷரூபேணரோபிதாயை நம꞉
 198. ௐ நாகிவந்தி³தாயை நம꞉
 199. ௐ வனப்ரியாயை நம꞉
 200. ௐ வனசராயை நம꞉ 200
 201. ௐ ஸத்³வராயை நம꞉
 202. ௐ பர்வலக்ஷணாயை நம꞉
 203. ௐ மஞ்ஜரீபி⁴ர்விராஜந்த்யை நம꞉
 204. ௐ ஸுக³ந்தா⁴யை நம꞉
 205. ௐ ஸுமனோஹராயை நம꞉
 206. ௐ ஸத்யை நம꞉
 207. ௐ ஆதா⁴ரஶக்த்யை நம꞉
 208. ௐ சிச்ச²க்த்யை நம꞉
 209. ௐ வீரஶக்திகாயை நம꞉
 210. ௐ ஆக்³னேய்யை தன்வை நம꞉
 211. ௐ பார்தி²வாயை தன்வை நம꞉
 212. ௐ ஆப்யாயை தன்வை நம꞉
 213. ௐ வாயவ்யை தன்வை நம꞉
 214. ௐ ஸ்வரின்யை தன்வை நம꞉
 215. ௐ நித்யாயை நம꞉
 216. ௐ நியதகல்யாணாயை நம꞉
 217. ௐ ஶுத்³தா⁴யை நம꞉
 218. ௐ ஶுத்³தா⁴த்மிகாயை நம꞉
 219. ௐ பராயை நம꞉
 220. ௐ ஸம்ʼஸாரதாரிகாயை நம꞉ 220
 221. ௐ பை⁴ம்யை நம꞉
 222. ௐ க்ஷத்ரியாந்தகர்யை நம꞉
 223. ௐ க்ஷத்யை நம꞉
 224. ௐ ஸத்யக³ர்பா⁴யை நம꞉
 225. ௐ ஸத்யரூபாயை நம꞉
 226. ௐ ஸவ்யாஸவ்யபராயை நம꞉
 227. ௐ அத்³பு⁴தாயை நம꞉
 228. ௐ ஸவ்யார்தி⁴ன்யை நம꞉
 229. ௐ ஸர்வதா³த்ர்யை நம꞉
 230. ௐ ஸவ்யேஶானப்ரியாயை நம꞉
 231. ௐ அம்பி³காயை நம꞉
 232. ௐ அஶ்வகர்ணாம்ʼயை நம꞉
 233. ௐ ஸஹஸ்ராம்ʼஶுப்ரபா⁴யை நம꞉
 234. ௐ கைவல்யதத்பராயை நம꞉
 235. ௐ யஜ்ஞார்தி²ன்யை நம꞉
 236. ௐ யஜ்ஞதா³த்ர்யை நம꞉
 237. ௐ யஜ்ஞபோ⁴க்த்ர்யை நம꞉
 238. ௐ து³ருத்³த⁴ராயை நம꞉
 239. ௐ பரஶ்வத²த⁴ராயை நம꞉
 240. ௐ ராதா⁴யை நம꞉ 240
 241. ௐ ரேணுகாயை நம꞉
 242. ௐ பீ⁴திஹாரிண்யை நம꞉
 243. ௐ ப்ராச்யை நம꞉
 244. ௐ ப்ரதீச்யை நம꞉
 245. ௐ க³ருடா³யை நம꞉
 246. ௐ விஷ்வக்ஸேனாயை நம꞉
 247. ௐ த⁴னஞ்ஜயாயை நம꞉
 248. ௐ காமாக்ஷ்யை நம꞉
 249. ௐ க்ஷீரகண்டா²யை நம꞉
 250. ௐ காமதா³யை நம꞉
 251. ௐ உத்³தா³மகாண்ட³கா³யை நம꞉
 252. ௐ சாமுண்டா³யை நம꞉
 253. ௐ லோகமாத்ரே நம꞉
 254. ௐ பார்வத்யை நம꞉
 255. ௐ பரமாத்³பு⁴தாயை நம꞉
 256. ௐ ப்³ரஹ்மவித்³யாயை நம꞉
 257. ௐ மந்த்ரவித்³யாயை நம꞉
 258. ௐ மோக்ஷவித்³யாயை நம꞉
 259. ௐ மஹாசித்யை நம꞉
 260. ௐ காமுகாயை நம꞉ 260
 261. ௐ காமதா³த்ர்யை நம꞉
 262. ௐ காம்யஶபா²யை நம꞉
 263. ௐ தி³வாயை நம꞉
 264. ௐ நிஶாயை நம꞉
 265. ௐ க⁴டிகாயை நம꞉
 266. ௐ கலாயை நம꞉
 267. ௐ காஷ்டா²யை நம꞉
 268. ௐ மாஸரூபாயை நம꞉
 269. ௐ ஶரத்³வராயை நம꞉
 270. ௐ ருத்³ராத்மிகாயை நம꞉
 271. ௐ ருத்³ரதா⁴த்ர்யை நம꞉
 272. ௐ ரௌத்³ர்யை நம꞉
 273. ௐ ருத்³ரப்ரபா⁴தி⁴காயை நம꞉
 274. ௐ கராலவத³னாயை நம꞉
 275. ௐ தோ³ஷாயை நம꞉
 276. ௐ நிர்தோ³ஷாயை நம꞉
 277. ௐ ஸாக்ருʼத்யை நம꞉
 278. ௐ பராயை நம꞉
 279. ௐ தேஜோமய்யை நம꞉
 280. ௐ வீர்யவத்யை நம꞉ 280
 281. ௐ வீர்யாதீதாயை நம꞉
 282. ௐ பராயணாயை நம꞉
 283. ௐ க்ஷுரப்ரவாரிண்யை நம꞉
 284. ௐ அக்ஷுத்³ராயை நம꞉
 285. ௐ க்ஷுரதா⁴ராயை நம꞉
 286. ௐ ஸுமத்⁴யமாயை நம꞉
 287. ௐ ஔது³ம்ப³ர்யை நம꞉
 288. ௐ தீர்த²கர்யை நம꞉
 289. ௐ விக்ருʼதாயை நம꞉
 290. ௐ அவிக்ருʼதாயை நம꞉
 291. ௐ ஸமாயை நம꞉
 292. ௐ தோஷிண்யை நம꞉
 293. ௐ துகாரேணவாச்யாயை நம꞉
 294. ௐ ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴தா³யை நம꞉
 295. ௐ உத்³தா³மசேஷ்டாயை நம꞉
 296. ௐ ஆகாரவாச்யாயை நம꞉
 297. ௐ ஸர்வாயை நம꞉
 298. ௐ ப்ரபா⁴கர்யை நம꞉
 299. ௐ லக்ஷ்மீரூபாயை நம꞉
 300. ௐ லகாரேணவாச்யாயை நம꞉ 300
 301. ௐ ந்ருʼணாம்ʼ லக்ஷ்மீப்ரதா³யை நம꞉
 302. ௐ ஶீதலாயை நம꞉
 303. ௐ ஸீகாரவாச்யாயை நம꞉
 304. ௐ ஸுக²ரூபிண்யை நம꞉
 305. ௐ கு³காரவாச்யாயை நம꞉
 306. ௐ ஶ்ரீரூபாயை நம꞉
 307. ௐ ஶ்ருதிரூபாயை நம꞉
 308. ௐ ஸதா³ஶிவாயை நம꞉
 309. ௐ ப⁴வ்யாயை நம꞉
 310. ௐ ப⁴வஸ்தி²தாயை நம꞉
 311. ௐ பா⁴வாதா⁴ராயை நம꞉
 312. ௐ ப⁴வஹிதங்கர்யை நம꞉
 313. ௐ ப⁴வாயை நம꞉
 314. ௐ பா⁴வுகதா³த்ர்யை நம꞉
 315. ௐ ப⁴வாப⁴வவிநாஶின்யை நம꞉
 316. ௐ ப⁴வவந்த்³யாயை நம꞉
 317. ௐ ப⁴க³வத்யை நம꞉
 318. ௐ ப⁴க³வத்³வாஸரூபிண்யை நம꞉
 319. ௐ தா³தாபா⁴வம்ʼ பூ⁴ஜநீலாயை (தா³த்ருʼபா⁴வே பூஜனீயாயை) நம꞉
 320. ௐ ஶாந்த்யை நம꞉ 320
 321. ௐ பா⁴க³வத்யை நம꞉
 322. ௐ ப்ரியாயை நம꞉
 323. ௐ மஹாதே³வ்யை நம꞉
 324. ௐ மஹேஶானாயை நம꞉
 325. ௐ மஹீபாலாயை நம꞉
 326. ௐ மஹேஶ்வர்யை நம꞉
 327. ௐ க³ஹநாதி³ஸ்தி²தாயை நம꞉
 328. ௐ ஶக்த்யை நம꞉
 329. ௐ கமலாயை நம꞉
 330. ௐ கலிநாஶின்யை நம꞉
 331. ௐ காலகேயப்ரஹர்த்ர்யை நம꞉
 332. ௐ ஸகலாகலனக்ஷமாயை நம꞉
 333. ௐ கலதௌ⁴தாக்ருʼத்யை நம꞉
 334. ௐ கால்யை நம꞉
 335. ௐ காலகாலப்ரவர்தின்யை நம꞉
 336. ௐ கல்யக்³ராயை நம꞉
 337. ௐ ஸகலாயை நம꞉
 338. ௐ ப⁴த்³ராயை நம꞉
 339. ௐ காலகாலக³லப்ரியாயை நம꞉
 340. ௐ மங்க³லாயை நம꞉ 340
 341. ௐ ஜ்ருʼம்பி⁴ண்யை நம꞉
 342. ௐ ஜ்ருʼம்பா⁴யை நம꞉
 343. ௐ ப⁴ஞ்ஜின்யை நம꞉
 344. ௐ கர்ணிகாக்ருʼதயே நம꞉
 345. ௐ மந்த்ராராத்⁴யாயை நம꞉
 346. ௐ வாருண்யை நம꞉
 347. ௐ ஶாரதா³யை நம꞉
 348. ௐ பரிகா⁴யை நம꞉
 349. ௐ ஸரிதே நம꞉
 350. ௐ வைநாயக்யை நம꞉
 351. ௐ ரத்னமாலாயை நம꞉
 352. ௐ ஶரபா⁴யை நம꞉
 353. ௐ வர்திகானனாயை நம꞉
 354. ௐ மைத்ரேயாயை நம꞉
 355. ௐ காமின்யை நம꞉
 356. ௐ பை⁴ஷ்ம்யை நம꞉
 357. ௐ த⁴னுர்னாராசதா⁴ரிண்யை நம꞉
 358. ௐ கமனீயாயை நம꞉
 359. ௐ ரம்போ⁴ரவே நம꞉
 360. ௐ ரம்பா⁴ராத்⁴யபதா³யை நம꞉ 360
 361. ௐ ஶுபா⁴தித்²யாயை நம꞉
 362. ௐ பண்டி³தகாயை நம꞉
 363. ௐ ஸதா³னந்தா³யை நம꞉
 364. ௐ ப்ரபஞ்சிகாயை நம꞉
 365. ௐ வாமமல்லஸ்வரூபாயை நம꞉
 366. ௐ () நம꞉ ?
 367. ௐ ஸத்³யோஜாதாயை நம꞉
 368. ௐ ஶாகப⁴க்ஷாயை நம꞉
 369. ௐ அதி³த்யை நம꞉
 370. ௐ தே³வதாமய்யை நம꞉
 371. ௐ ப்³ரஹ்மண்யாயை நம꞉
 372. ௐ ப்³ரஹ்மணாக³ம்யாயை நம꞉
 373. ௐ வேத³வாசே நம꞉
 374. ௐ ஸுரேஶ்வர்யை நம꞉
 375. ௐ கா³யத்ர்யை நம꞉
 376. ௐ வ்யாஹ்ருʼத்யை நம꞉
 377. ௐ புஷ்ட்யை நம꞉
 378. ௐ தாடங்கத்³வயஶோபி⁴ன்யை நம꞉
 379. ௐ பை⁴ரவ்யை நம꞉
 380. ௐ சாருரூபாயை நம꞉ 380
 381. ௐ ஸ்வர்ணஸ்வச்ச²கபோலிகாயை நம꞉
 382. ௐ ஸுபர்வ (வர்ண )ஜ்யாயை நம꞉
 383. ௐ யுத்³த⁴ஶூராயை நம꞉
 384. ௐ சாருபோ⁴ஜ்யாயை நம꞉
 385. ௐ ஸுகாமின்யை நம꞉
 386. ௐ ப்⁴ருʼகு³வாஸரஸம்பூஜ்யாயை நம꞉
 387. ௐ ப்⁴ருʼகு³புத்ர்யை நம꞉
 388. ௐ நிராமயாயை நம꞉
 389. ௐ த்ரிவர்க³தா³யை நம꞉
 390. ௐ த்ரிஸுக²தா³யை நம꞉
 391. ௐ த்ருʼதீயஸவனப்ரியாயை நம꞉
 392. ௐ பா⁴க்³யப்ரதா³யை நம꞉
 393. ௐ பா⁴க்³யரூபாயை நம꞉
 394. ௐ ப⁴க³வத்³ப⁴க்திதா³யின்யை நம꞉
 395. ௐ ஸ்வாஹாயை நம꞉
 396. ௐ ஸ்வதா⁴யை நம꞉
 397. ௐ க்ஷுதா⁴ரூபாயை நம꞉
 398. ௐ ஸ்தோத்ராக்ஷரநிரூபிகாயை நம꞉
 399. ௐ மார்யை நம꞉
 400. ௐ குமார்யை நம꞉ 400
 401. ௐ மாராரிப⁴ஞ்ஜன்யை நம꞉
 402. ௐ ஶக்திரூபிண்யை நம꞉
 403. ௐ கமனீயதரஶ்ரோண்யை நம꞉
 404. ௐ ரமணீயஸ்தன்யை நம꞉
 405. ௐ க்ருʼஶாயை நம꞉
 406. ௐ அசிந்த்யரூபாயை நம꞉
 407. ௐ விஶ்வாக்ஷ்யை நம꞉
 408. ௐ விஶாலாக்ஷ்யை நம꞉
 409. ௐ விரூபாக்ஷ்யை நம꞉
 410. ௐ ப்ரியங்கர்யை நம꞉
 411. ௐ விஶ்வஸ்யை நம꞉
 412. ௐ விஶ்வப்ரதா³யை நம꞉
 413. ௐ விஶ்வபோ⁴க்த்ர்யை நம꞉
 414. ௐ விஶ்வாதி⁴காயை நம꞉
 415. ௐ ஶுசயே நம꞉
 416. ௐ கரவீரேஶ்வர்யை நம꞉
 417. ௐ க்ஷீரநாயக்யை நம꞉
 418. ௐ விஜயப்ரதா³யை நம꞉
 419. ௐ உஷ்ணிகே³ நம꞉
 420. ௐ த்ரிஷ்டுபே⁴ நம꞉ 420
 421. ௐ அனுஷ்டு²பே⁴ நம꞉
 422. ௐ ஜக³த்யை நம꞉
 423. ௐ ப்³ருʼஹத்யை நம꞉
 424. ௐ க்ரியாயை நம꞉
 425. ௐ க்ரியாவத்யை நம꞉
 426. ௐ வேத்ரவத்யை நம꞉
 427. ௐ ஸுப⁴கா³யை நம꞉
 428. ௐ த⁴வலாம்ப³ராயை நம꞉
 429. ௐ ஶுப்⁴ரத்³விஜாயை நம꞉
 430. ௐ பா⁴ஸுராக்ஷ்யை நம꞉
 431. ௐ தி³வ்யகஞ்சுகபூ⁴ஷிதாயை நம꞉
 432. ௐ நூபுராட்⁴யாயை நம꞉
 433. ௐ ஜ²ணஜ²ணச்சி²ஞ்ஜானமணிபூ⁴ஷிதாயை நம꞉
 434. ௐ ஶசீமத்⁴யாயை நம꞉
 435. ௐ ப்³ருʼஹத்³பா³ஹுயுகா³யை நம꞉
 436. ௐ மந்த²ரகா³மின்யை நம꞉
 437. ௐ மந்த³ரோத்³தா⁴ரகரண்யை நம꞉
 438. ௐ ப்ரியகாரிவினோதி³ன்யை நம꞉
 439. ௐ ப்³ராஹ்ம்யை நம꞉
 440. ௐ ஸுதா⁴த்ர்யை நம꞉ 440
 441. ௐ ப்³ரஹ்மாண்யை நம꞉
 442. ௐ அபர்ணாயை நம꞉
 443. ௐ வாருண்யை நம꞉
 444. ௐ ப்ரபா⁴ (மா ) யை நம꞉
 445. ௐ ஸௌபர்ண்யை நம꞉
 446. ௐ ஶேஷவினுதாயை நம꞉
 447. ௐ கா³ருட்³யை நம꞉
 448. ௐ க³ருடா³ஸனாயை நம꞉
 449. ௐ த⁴னஞ்ஜயாயை நம꞉
 450. ௐ விஜயாயை நம꞉
 451. ௐ பிங்கா³யை நம꞉
 452. ௐ லீலாவினோதி³ன்யை நம꞉
 453. ௐ கௌஶாம்ப்³யை நம꞉
 454. ௐ காந்திதா³த்ர்யை நம꞉
 455. ௐ குஸும்பா⁴யை நம꞉
 456. ௐ லோகபாவன்யை நம꞉
 457. ௐ பிங்கா³க்ஷ்யை நம꞉
 458. ௐ பிங்க³ரூபாயை நம꞉
 459. ௐ பிஶங்க³வத³னாயை நம꞉
 460. ௐ வஸவே நம꞉ 460
 461. ௐ த்ர்யக்ஷாயை நம꞉
 462. ௐ த்ரிஶூலாயை நம꞉
 463. ௐ த⁴ரண்யை நம꞉
 464. ௐ ஸிம்ʼஹாரூடா⁴யை நம꞉
 465. ௐ ம்ருʼகே³க்ஷணாயை நம꞉
 466. ௐ ஈஷணாத்ரயநிர்முக்தாயை நம꞉
 467. ௐ நித்யமுக்தாயை நம꞉
 468. ௐ ஸர்வார்த²தா³யை நம꞉
 469. ௐ ஶிவவந்த்³யாயை நம꞉
 470. ௐ ஶாங்கர்யை நம꞉
 471. ௐ ஹரே꞉ பத³ஸுவாஹிகாயை நம꞉
 472. ௐ ஹாரிண்யை நம꞉
 473. ௐ ஹாரகேயூரகனகாங்க³த³பூ⁴ஷணாயை நம꞉
 474. ௐ வாராணஸ்யை நம꞉
 475. ௐ தா³னஶீலாயை நம꞉
 476. ௐ ஶோபா⁴யை நம꞉
 477. ௐ அஶேஷகலாஶ்ரயாயை நம꞉
 478. ௐ வாராஹ்யை நம꞉
 479. ௐ ஶ்யாமலாயை நம꞉
 480. ௐ மஹாஸுந்த³ப்ரபூஜிதாயை நம꞉ 480
 481. ௐ அணிமாவத்யை நம꞉
 482. ௐ த்ரயீவித்³யாயை நம꞉
 483. ௐ மஹிமோபேதலக்ஷணாயை நம꞉
 484. ௐ க³ரிமாயுதாயை நம꞉
 485. ௐ ஸுப⁴கா³யை நம꞉
 486. ௐ லகி⁴மாலக்ஷணைர்யுதாயை நம꞉
 487. ௐ ஜிஹ்மாயை நம꞉
 488. ௐ ஜிஹ்வாக்³ரரம்யாயை நம꞉
 489. ௐ ஶ்ருதிபூ⁴ஷாயை நம꞉
 490. ௐ மனோரமாயை நம꞉
 491. ௐ ரஞ்ஜன்யை நம꞉
 492. ௐ ரங்க³நித்யாயை நம꞉
 493. ௐ சாக்ஷுஷ்யை நம꞉
 494. ௐ ஶ்ருதிக்ருʼத்³ப³லாயை நம꞉
 495. ௐ ராமப்ரியாயை நம꞉
 496. ௐ ஶ்ரோத்ரியாயை நம꞉
 497. ௐ உபஸர்க³ப்⁴ருʼதாயை நம꞉
 498. ௐ பு⁴ஜ்யை நம꞉
 499. ௐ அருந்த⁴த்யை நம꞉
 500. ௐ ஶச்யை நம꞉ 500
 501. ௐ பா⁴மாயை நம꞉
 502. ௐ ஸர்வவந்த்³யாயை நம꞉
 503. ௐ விலக்ஷணாயை நம꞉
 504. ௐ ஏகரூபாயை நம꞉
 505. ௐ அனந்தரூபாயை நம꞉
 506. ௐ த்ரயீரூபாயை நம꞉
 507. ௐ ஸமாக்ருʼத்யை நம꞉
 508. ௐ ஸமாஸாயை நம꞉
 509. ௐ தத்³தி⁴தாகாராயை நம꞉
 510. ௐ விப⁴க்த்யை நம꞉
 511. ௐ வ்யஞ்ஜனாத்மிகாயை நம꞉
 512. ௐ ஸ்வராகாராயை நம꞉
 513. ௐ நிராகாராயை நம꞉
 514. ௐ க³ம்பீ⁴ராயை நம꞉
 515. ௐ க³ஹனோபமாயை நம꞉
 516. ௐ கு³ஹாயை நம꞉
 517. ௐ கு³ஹ்யாயை நம꞉
 518. ௐ ஜ்யோதிர்மய்யை நம꞉
 519. ௐ தந்த்ர்யை நம꞉
 520. ௐ ஶக்கர்யை நம꞉ 520
 521. ௐ ப³லாப³லாயை நம꞉
 522. ௐ ஸத்³ரூபாயை நம꞉
 523. ௐ ஸூக்திபராயை நம꞉
 524. ௐ ஶ்ரோதவ்யாயை நம꞉
 525. ௐ வஞ்ஜுலாயை நம꞉
 526. ௐ அத்⁴வராயை நம꞉
 527. ௐ வித்³யாத⁴ரீப்ரியாயை நம꞉
 528. ௐ ஸௌர்யை நம꞉
 529. ௐ ஸூரிக³ம்யாயை நம꞉
 530. ௐ ஸுரேஶ்வர்யை நம꞉
 531. ௐ யந்த்ரவித்³யாயை நம꞉
 532. ௐ ப்ரதா³த்ர்யை நம꞉
 533. ௐ மோஹிதாயை நம꞉
 534. ௐ ஶ்ருதிக³ர்பி⁴ண்யை நம꞉
 535. ௐ வ்யக்த்யை நம꞉
 536. ௐ விபா⁴வர்யை நம꞉
 537. ௐ ஜாத்யை நம꞉
 538. ௐ ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²பே⁴தி³ன்யை நம꞉
 539. ௐ தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ʼஸின்யை நம꞉
 540. ௐ காஶாயை நம꞉ 540
 541. ௐ மாத்ருʼகாயை நம꞉
 542. ௐ சண்ட³ரூபிண்யை நம꞉
 543. ௐ நவது³ர்கா³யை நம꞉
 544. ௐ விஶாலாக்ஷ்யை நம꞉
 545. ௐ விபஞ்ச்யை நம꞉
 546. ௐ குப்³ஜிகாயை நம꞉
 547. ௐ காமாயை நம꞉
 548. ௐ இடா³ரூபாயை நம꞉
 549. ௐ ம்ருʼணால்யை நம꞉
 550. ௐ த³க்ஷிணாயை நம꞉
 551. ௐ பிங்க³லாஸ்தி²தாயை நம꞉
 552. ௐ தூ³தின்யை நம꞉
 553. ௐ மௌனின்யை நம꞉
 554. ௐ மாயாயை நம꞉
 555. ௐ யாமாதாகரஸஞ்ஜ்ஞிகாயை நம꞉
 556. ௐ க்ருʼதாந்ததாபின்யை நம꞉
 557. ௐ தாராயை நம꞉
 558. ௐ தாராதி⁴பனிபா⁴னனாயை நம꞉
 559. ௐ ரக்ஷோக்⁴ன்யை நம꞉
 560. ௐ விரூபாக்ஷ்யை நம꞉ 560
 561. ௐ பூர்ணிமாயை நம꞉
 562. ௐ அனுமத்யை நம꞉
 563. ௐ குஹ்வை நம꞉
 564. ௐ அமாவாஸ்யாயை நம꞉
 565. ௐ ஸினீவால்யை நம꞉
 566. ௐ வைஜயந்த்யை நம꞉
 567. ௐ மராலிகாயை நம꞉
 568. ௐ க்ஷீராப்³தி⁴தனயாயை நம꞉
 569. ௐ சந்த்³ரஸௌந்த³ர்யை நம꞉
 570. ௐ அம்ருʼதஸேவின்யை நம꞉
 571. ௐ ஜ்யோத்ஸ்னாநாமதி⁴காயை நம꞉
 572. ௐ கு³ர்வ்யை நம꞉
 573. ௐ யமுனாயை நம꞉
 574. ௐ ரேவத்யை நம꞉
 575. ௐ ஜ்யேஷ்டா²யை நம꞉
 576. ௐ ஜனோ (லோ )த³ர்யை நம꞉
 577. ௐ விஶ்வம்ப⁴ராயை நம꞉
 578. ௐ ஶப³ரஸூதி³ன்யை நம꞉
 579. ௐ ப்ரபோ³தி⁴ன்யை நம꞉
 580. ௐ மஹாகந்யாயை நம꞉ 880
 581. ௐ கமடா²யை நம꞉
 582. ௐ ப்ரஸூதிகாயை நம꞉
 583. ௐ மிஹிராபா⁴யை நம꞉
 584. ௐ தடித்³ரூபாயை நம꞉
 585. ௐ பூ⁴த்யை நம꞉
 586. ௐ ஹிமவதீகராயை நம꞉
 587. ௐ ஸுனந்தா³யை நம꞉
 588. ௐ மாநவ்யை நம꞉
 589. ௐ க⁴ண்டாயை நம꞉
 590. ௐ சா²யாதே³வ்யை நம꞉
 591. ௐ மஹேஶ்வர்யை நம꞉
 592. ௐ ஸ்தம்பி⁴ன்யை நம꞉
 593. ௐ ப்⁴ரமர்யை நம꞉
 594. ௐ தூ³த்யை நம꞉
 595. ௐ ஸப்தது³ர்கா³யை நம꞉
 596. ௐ அஷ்டபை⁴ரவ்யை நம꞉
 597. ௐ பி³ந்து³ரூபாயை நம꞉
 598. ௐ கலாரூபாயை நம꞉
 599. ௐ நாத³ரூபாயை நம꞉
 600. ௐ கலாத்மிகாயை நம꞉ 600
 601. ௐ அஜராயை நம꞉
 602. ௐ கலஶாயை நம꞉
 603. ௐ புண்யாயை நம꞉
 604. ௐ க்ருʼபாட்⁴யாயை நம꞉
 605. ௐ சக்ரவாஸின்யை நம꞉
 606. ௐ ஶும்பா⁴யை நம꞉
 607. ௐ நிஶும்பா⁴யை நம꞉
 608. ௐ தா³ஶாஹ்வாயை நம꞉
 609. ௐ ஹரிபாத³ஸமாஶ்ரயாயை நம꞉
 610. ௐ த்ரிஸந்த்⁴யாயை நம꞉
 611. ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷ்யை நம꞉
 612. ௐ ஶங்கி²ன்யை நம꞉
 613. ௐ சித்ரிண்யை நம꞉
 614. ௐ ஶ்ரிதாயை நம꞉
 615. ௐ அஶ்வத்த²தா⁴ரிண்யை நம꞉
 616. ௐ ஈம்ʼஶானாயை நம꞉
 617. ௐ பஞ்சபத்ராயை நம꞉
 618. ௐ வரூதி²ன்யை நம꞉
 619. ௐ வாயுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉
 620. ௐ பதா³தயே நம꞉ 620
 621. ௐ பங்க்திபாவன்யை நம꞉
 622. ௐ ஹிரண்யவர்ணாயை நம꞉
 623. ௐ ஹரிண்யை நம꞉
 624. ௐ லேகா²யை நம꞉
 625. ௐ கோஶாத்மிகாயை நம꞉
 626. ௐ ததாயை நம꞉
 627. ௐ பத³வ்யை நம꞉
 628. ௐ பங்க்திவிஜ்ஞானாயை நம꞉
 629. ௐ புண்யபங்க்திவிராஜிதாயை நம꞉
 630. ௐ நிஸ்த்ரிம்ʼஶாயை நம꞉
 631. ௐ பீடி²காயை நம꞉
 632. ௐ ஸோமாயை நம꞉
 633. ௐ பக்ஷிண்யை நம꞉
 634. ௐ கின்னரேஶ்வர்யை நம꞉
 635. ௐ கேதக்யை நம꞉
 636. ௐ அஷ்டபு⁴ஜாகாராயை நம꞉
 637. ௐ மல்லிகாயை நம꞉
 638. ௐ அந்தர்ப³ஹிஷ்க்ருʼதாயை நம꞉
 639. ௐ தபஸ்வின்யை நம꞉
 640. ௐ ஶநைஷ்கார்யை நம꞉ 640
 641. ௐ க³த்³யபத்³யாத்மிகாயை நம꞉
 642. ௐ க்ஷராயை நம꞉
 643. ௐ தம꞉பராயை நம꞉
 644. ௐ புராணஜ்ஞாயை நம꞉
 645. ௐ ஜாட்³யஹந்த்ர்யை நம꞉
 646. ௐ ப்ரியங்கர்யை நம꞉
 647. ௐ நாராயண்யை நம꞉
 648. ௐ மூர்திமய்யை நம꞉
 649. ௐ தத்பதா³யை நம꞉
 650. ௐ புண்யலக்ஷணாயை நம꞉
 651. ௐ கபாலின்யை நம꞉
 652. ௐ மஹாத³ம்ʼஷ்ட்ராயை நம꞉
 653. ௐ ஸர்வாம்ʼவாஸாயை நம꞉
 654. ௐ ஸுந்த³ர்யை நம꞉
 655. ௐ ப்³ராஹ்மண்யை நம꞉
 656. ௐ ப்³ரஹ்மஸம்பத்த்யை நம꞉
 657. ௐ மாதங்க்³யை நம꞉
 658. ௐ அம்ருʼதாகராயை நம꞉
 659. ௐ ஜாக்³ரதே நம꞉
 660. ௐ ஸுப்தாயை நம꞉ 660
 661. ௐ ஸுஷுப்தாயை நம꞉
 662. ௐ மூர்ச்சா²யை நம꞉
 663. ௐ ஸ்வப்னப்ரதா³யின்யை நம꞉
 664. ௐ ஸாங்க்²யாயன்யை நம꞉
 665. ௐ மஹாஜ்வாலாயை நம꞉
 666. ௐ விக்ருʼத்யை நம꞉
 667. ௐ ஸாம்ப்ரதா³யிகாயை நம꞉
 668. ௐ லக்ஷ்யாயை நம꞉
 669. ௐ ஸானுமத்யை நம꞉
 670. ௐ நீத்யை நம꞉
 671. ௐ த³ண்ட³னீத்யை நம꞉
 672. ௐ மது⁴ப்ரியாயை நம꞉
 673. ௐ ஆக்²யாதி⁴காயை நம꞉
 674. ௐ ஆக்²யாதவத்யை நம꞉
 675. ௐ மது⁴விதே³ நம꞉
 676. ௐ விதி⁴வல்லபா⁴யை நம꞉
 677. ௐ மாத்⁴வ்யை நம꞉
 678. ௐ மது⁴மதா³ஸ்வாதா³யை நம꞉
 679. ௐ மது⁴ராஸ்யாயை நம꞉
 680. ௐ த³வீயஸ்யை நம꞉ 680
 681. ௐ வைராஜ்யை நம꞉
 682. ௐ விந்த்⁴யஸம்ʼஸ்தா²னாயை நம꞉
 683. ௐ காஶ்மீரதலவாஸின்யை நம꞉
 684. ௐ யோக³நித்³ராயை நம꞉
 685. ௐ விநித்³ராயை நம꞉
 686. ௐ த்³வாஸுபர்ணாஶ்ருதிப்ரியாயை நம꞉
 687. ௐ மாத்ருʼகாயை நம꞉
 688. ௐ பஞ்சஸாமேட்³யாயை நம꞉
 689. ௐ கல்யாண்யை நம꞉
 690. ௐ கல்பனாயை நம꞉
 691. ௐ க்ருʼத்யை நம꞉
 692. ௐ பஞ்சஸ்தம்பா⁴த்மிகாயை நம꞉
 693. ௐ க்ஷௌமவஸ்ராயை நம꞉
 694. ௐ பஞ்சாக்³னிமத்⁴யகா³யை நம꞉
 695. ௐ ஆதி³தே³வ்யை நம꞉
 696. ௐ ஆதி³பூ⁴தாயை நம꞉
 697. ௐ அஶ்வாத்மனே நம꞉
 698. ௐ க்²யாதிரஞ்ஜிதாயை நம꞉
 699. ௐ உத்³தா³மன்யை நம꞉
 700. ௐ ஸம்ʼஹிதாக்²யாயை நம꞉ 700
 701. ௐ பஞ்சபக்ஷாயை நம꞉
 702. ௐ கலாவத்யை நம꞉
 703. ௐ வ்யோமப்ரியாயை நம꞉
 704. ௐ வேணுப³ந்தா⁴யை நம꞉
 705. ௐ தி³வ்யரத்னக³லப்ரபா⁴யை நம꞉
 706. ௐ நாடீ³த்³ருʼஷ்டாயை நம꞉
 707. ௐ ஜ்ஞானத்³ருʼஷ்டித்³ருʼஷ்டாயை நம꞉
 708. ௐ தத்³ப்⁴ராஜின்யை நம꞉
 709. ௐ த்³ருʼடா⁴யை நம꞉
 710. ௐ த்³ருதாயை (ஹுதாயை) நம꞉
 711. ௐ பஞ்சவட்யை நம꞉
 712. ௐ பஞ்சக்³ராஸாயை நம꞉
 713. ௐ ப்ரணவஸம்ʼயத்யை நம꞉
 714. ௐ த்ரிஶிகா²யை நம꞉
 715. ௐ ப்ரமதா³ரத்னாய (க்தாயை) நம꞉
 716. ௐ ஸபஞ்சாஸ்யாயை நம꞉
 717. ௐ ப்ரமாதி³ன்யை நம꞉
 718. ௐ கீ³தஜ்ஞேயாயை நம꞉
 719. ௐ சஞ்சரீகாயை நம꞉
 720. ௐ ஸர்வாந்தர்யாமிரூபிண்யை நம꞉ 720
 721. ௐ ஸமயாயை நம꞉
 722. ௐ ஸாமவல்லப்⁴யாயை நம꞉
 723. ௐ ஜ்யோதிஶ்சக்ராயை நம꞉
 724. ௐ ப்ரபா⁴கர்யை நம꞉
 725. ௐ ஸப்தஜிஹ்வாயை நம꞉
 726. ௐ மஹாஜிஹ்வாயை நம꞉
 727. ௐ மஹாது³ர்கா³யை நம꞉
 728. ௐ மஹோத்ஸவாயை நம꞉
 729. ௐ ஸ்வரஸாயை நம꞉
 730. ௐ மாநவ்யை நம꞉
 731. ௐ பூர்ணாயை நம꞉
 732. ௐ இஷ்டிகாயை நம꞉
 733. ௐ வரூதி²ன்யை நம꞉
 734. ௐ ஸர்வலோகானாம்ʼ நிர்மாத்ர்யை நம꞉
 735. ௐ அவ்யயாயை நம꞉
 736. ௐ ஶ்ரீகராம்ப³ராயை நம꞉
 737. ௐ ப்ரஜாவத்யை நம꞉
 738. ௐ ப்ரஜாத³க்ஷாயை நம꞉
 739. ௐ ஶிக்ஷாரூபாயை நம꞉
 740. ௐ ப்ரஜாகர்யை நம꞉ 740
 741. ௐ ஸித்³த⁴லக்ஷ்ம்யை நம꞉
 742. ௐ மோக்ஷலக்ஷ்ம்யை நம꞉
 743. ௐ ரஞ்ஜனாயை நம꞉
 744. ௐ நிரஞ்ஜனாயை நம꞉
 745. ௐ ஸ்வயம்ப்ரகாஶாயை நம꞉
 746. ௐ மாயை நம꞉
 747. ௐ ஆஶாஸ்யதா³த்ர்யை நம꞉
 748. ௐ அவித்³யாவிதா³ரிண்யை நம꞉
 749. ௐ பத்³மாவத்யை நம꞉
 750. ௐ மாதுலங்க³தா⁴ரிண்யை நம꞉
 751. ௐ க³தா³த⁴ராயை நம꞉
 752. ௐ கே²யாத்ராயை நம꞉
 753. ௐ பாத்ரஸம்ʼவிஷ்டாயை நம꞉
 754. ௐ குஷ்டா²மயநிவர்தின்யை நம꞉
 755. ௐ க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ வ்யாப்ய ஸ்தி²தாயை நம꞉
 756. ௐ ஸர்வப்ரதீகாயை நம꞉
 757. ௐ ஶ்ரவணக்ஷமாயை நம꞉
 758. ௐ ஆயுஷ்யதா³யை நம꞉
 759. ௐ விமுக்த்யை நம꞉
 760. ௐ ஸாயுஜ்யபத³வீப்ரதா³யை நம꞉ 760
 761. ௐ ஸனத்குமார்யை நம꞉
 762. ௐ வைதா⁴த்ர்யை நம꞉
 763. ௐ க்⁴ருʼதாச்யாஸ்து வரப்ரதா³யை நம꞉
 764. ௐ ஶ்ரீஸூக்தஸம்ʼஸ்துதாயை நம꞉
 765. ௐ பா³ஹ்யோபாஸநாஶ்ச ப்ரகுர்வத்யை நம꞉
 766. ௐ ஜக³த்ஸக்²யை நம꞉
 767. ௐ ஸக்²யதா³த்ர்யை நம꞉
 768. ௐ கம்பு³கண்டா²யை நம꞉
 769. ௐ மஹோர்மிண்யை நம꞉
 770. ௐ யோக³த்⁴யானரதாயை நம꞉
 771. ௐ விஷ்ணுயோகி³ன்யை நம꞉
 772. ௐ விஷ்ணுஸம்ʼஶ்ரிதாயை நம꞉
 773. ௐ நி꞉ஶ்ரேயஸ்யை நம꞉
 774. ௐ நி꞉ஶ்ரேய꞉ப்ரதா³யை நம꞉
 775. ௐ ஸர்வகு³ணாதி⁴காயை நம꞉
 776. ௐ ஶோபா⁴ட்⁴யாயை நம꞉
 777. ௐ ஶாம்ப⁴வ்யை நம꞉
 778. ௐ ஶம்பு⁴வந்த்³யாயை நம꞉
 779. ௐ வந்தா³ருப³ந்து⁴ராயை நம꞉
 780. ௐ ஹரேர்கு³ணானுத்⁴யாயந்த்யை நம꞉ 780
 781. ௐ ஹரிபாதா³ர்சனே ரதாயை நம꞉
 782. ௐ ஹரிதா³ஸோத்தமாயை நம꞉
 783. ௐ ஸாத்⁴வ்யை நம꞉
 784. ௐ ஹர்யதீ⁴னாயை நம꞉
 785. ௐ ஸதா³ஶுசயே நம꞉
 786. ௐ ஹரிண்யை நம꞉
 787. ௐ ஹரிபத்ன்யை நம꞉
 788. ௐ ஶுத்³த⁴ஸத்வாயை நம꞉
 789. ௐ தமோதிகா³யை நம꞉
 790. ௐ ஶுனாஸீரபுராராத்⁴யாயை நம꞉
 791. ௐ ஸுனாஸாயை நம꞉
 792. ௐ த்ரிபுரேஶ்வர்யை நம꞉
 793. ௐ த⁴ர்மதா³யை நம꞉
 794. ௐ காமதா³யை நம꞉
 795. ௐ அர்த²தா³த்ர்யை நம꞉
 796. ௐ மோக்ஷப்ரதா³யின்யை நம꞉
 797. ௐ விரஜாயை நம꞉
 798. ௐ தாரிண்யை நம꞉
 799. ௐ லிங்க³ப⁴ங்க³தா³த்ர்யை நம꞉
 800. ௐ த்ரித³ஶேஶ்வர்யை நம꞉ 800
 801. ௐ வாஸுதே³வம்ʼ த³ர்ஶயந்த்யை நம꞉
 802. ௐ வாஸுதே³வபதா³ஶ்ரயாயை நம꞉
 803. ௐ அம்லானாயை நம꞉
 804. ௐ அவனஸர்வஜ்ஞாயை நம꞉
 805. ௐ ஈஶாயை நம꞉
 806. ௐ ஸாவித்ரிகப்ரதா³யை நம꞉
 807. ௐ அவ்ருʼத்³தி⁴ஹ்ராஸவிஜ்ஞானாயை நம꞉
 808. ௐ லோப⁴த்யக்தஸமீபகா³யை நம꞉
 809. ௐ தே³வேஶமௌலிஸம்ப³த்³த⁴பாத³பீடா²யை நம꞉
 810. ௐ தமோ க்⁴னத்யை நம꞉
 811. ௐ ஈஶபோ⁴கா³தி⁴கரணாயை நம꞉
 812. ௐ யஜ்ஞேஶ்யை நம꞉
 813. ௐ யஜ்ஞமானின்யை நம꞉
 814. ௐ ஹர்யங்க³கா³யை நம꞉
 815. ௐ வக்ஷ꞉ஸ்தா²யை நம꞉
 816. ௐ ஶிர꞉ஸ்தா²யை நம꞉
 817. ௐ த³க்ஷிணாத்மிகாயை நம꞉
 818. ௐ ஸ்பு²ரச்ச²க்திமய்யை நம꞉
 819. ௐ கீ³தாயை நம꞉
 820. ௐ பும்ʼவிகாராயை நம꞉ 820
 821. ௐ புமாக்ருʼத்யை நம꞉
 822. ௐ ஈஶாவியோகி³ன்யை நம꞉
 823. ௐ பும்ʼஸா ஸமாயை நம꞉
 824. ௐ அதுலவபுர்த⁴ராயை நம꞉
 825. ௐ வடபத்ராத்மிகாயை நம꞉
 826. ௐ பா³ஹ்யாக்ருʼத்யை நம꞉
 827. ௐ கீலாலரூபிண்யை நம꞉
 828. ௐ தமோபி⁴தே³ நம꞉
 829. ௐ மாநவ்யை நம꞉
 830. ௐ து³ர்கா³யை நம꞉
 831. ௐ அல்பஸுகா²ர்தி²பி⁴ரக³ம்யாயை நம꞉
 832. ௐ கராக்³ரவாரினீகாஶாயை நம꞉
 833. ௐ கரவாரிஸுபோஷிதாயை நம꞉
 834. ௐ கோ³ரூபாயை நம꞉
 835. ௐ கோ³ஷ்ட²மத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉
 836. ௐ கோ³பாலப்ரியகாரிண்யை நம꞉
 837. ௐ ஜிதேந்த்³ரியாயை நம꞉
 838. ௐ விஶ்வபோ⁴க்த்ர்யை நம꞉
 839. ௐ யந்த்ர்யை நம꞉
 840. ௐ யானாயை நம꞉ 840
 841. ௐ சிகித்விஷ்யை நம꞉
 842. ௐ புண்யகீர்த்யை நம꞉
 843. ௐ சேதயித்ர்யை நம꞉
 844. ௐ மர்த்யாபஸ்மாரஹாரிண்யை நம꞉
 845. ௐ ஸ்வர்க³வர்த்மகர்யை நம꞉
 846. ௐ கா³தா²யை நம꞉
 847. ௐ நிராலம்பா³யை நம꞉
 848. ௐ கு³ணாகராயை நம꞉
 849. ௐ ஶஶ்வத்³ரூபாயை நம꞉
 850. ௐ ஶூரஸேனாயை நம꞉
 851. ௐ வ்ருʼஷ்ட்யை நம꞉
 852. ௐ வ்ருʼஷ்டிப்ரவர்ஷிண்யை நம꞉
 853. ௐ ப்ரமதா³த்தாயை நம꞉
 854. ௐ அப்ரமத்தாயை நம꞉
 855. ௐ ப்ரமாத³க்⁴ன்யை நம꞉
 856. ௐ ப்ரமோத³தா³யை நம꞉
 857. ௐ ப்³ராஹ்மண்யை நம꞉
 858. ௐ க்ஷத்ரியாயை நம꞉
 859. ௐ வைஶ்யாயை நம꞉
 860. ௐ ஶூத்³ராயை நம꞉ 860
 861. ௐ ஜாத்யை நம꞉
 862. ௐ மஸூரிகாயை நம꞉
 863. ௐ வானப்ரஸ்தா²யை நம꞉
 864. ௐ தீர்த²ரூபாயை நம꞉
 865. ௐ க்³ருʼஹஸ்தா²யை நம꞉
 866. ௐ ப்³ரஹ்மசாரிண்யை நம꞉
 867. ௐ ஆத்மக்ரீடா³யை நம꞉
 868. ௐ ஆத்மரத்யை நம꞉
 869. ௐ ஆத்மவத்யை நம꞉
 870. ௐ அஸிதேக்ஷணாயை நம꞉
 871. ௐ அனீஹாயை நம꞉
 872. ௐ மௌனின்யை நம꞉
 873. ௐ ஹாநிஶூந்யாயை நம꞉
 874. ௐ காஶ்மீரவாஸின்யை நம꞉
 875. ௐ அவ்யதா²யை நம꞉
 876. ௐ விஜயாயை நம꞉
 877. ௐ ராஜ்ஞ்யை நம꞉
 878. ௐ ம்ருʼணாலதுலிதாம்ʼஶுகாயை நம꞉
 879. ௐ கு³ஹாஶயாயை நம꞉
 880. ௐ தீ⁴ரமத்யை நம꞉ 880
 881. ௐ அநாதா²யை நம꞉
 882. ௐ அநாத²ரக்ஷிண்யை நம꞉
 883. ௐ யூபாத்மிகாயை நம꞉
 884. ௐ வேதி³ரூபாயை நம꞉
 885. ௐ ஸ்ருக்³ரூபாயை நம꞉
 886. ௐ ஸ்ருவரூபிண்யை நம꞉
 887. ௐ ஜ்ஞானோபதே³ஶின்யை நம꞉
 888. ௐ பட்டஸூத்ராங்காயை நம꞉
 889. ௐ ஜ்ஞானமுத்³ரிகாயை நம꞉
 890. ௐ விதி⁴வேத்³யாயை நம꞉
 891. ௐ மந்த்ரவேத்³யாயை நம꞉
 892. ௐ அர்த²வாத³ப்ரரோசிதாயை நம꞉
 893. ௐ க்ரியாரூபாயை நம꞉
 894. ௐ மந்த்ரரூபாயை நம꞉
 895. ௐ த³க்ஷிணாயை நம꞉
 896. ௐ ப்³ராஹ்மணாத்மிகாயை நம꞉
 897. ௐ அன்னேஶாயை நம꞉
 898. ௐ அன்னதா³யை நம꞉
 899. ௐ அன்னோபாஸின்யை நம꞉
 900. ௐ பரமான்னபு⁴ஜே நம꞉ 900
 901. ௐ ஸபா⁴யை நம꞉
 902. ௐ ஸபா⁴வத்யை நம꞉
 903. ௐ ஸப்⁴யாயை நம꞉
 904. ௐ ஸப்⁴யானாம்ʼ ஜீவனப்ரதா³யை நம꞉
 905. ௐ லிப்ஸாயை நம꞉
 906. ௐ ப³ட³பா³யை நம꞉
 907. ௐ அஶ்வத்தா²யை நம꞉
 908. ௐ ஜிஜ்ஞாஸாயை நம꞉
 909. ௐ விஷயாத்மிகாயை நம꞉
 910. ௐ ஸ்வரரூபாயை நம꞉
 911. ௐ வர்ணரூபாயை நம꞉
 912. ௐ தீ³ர்கா⁴யை நம꞉
 913. ௐ ஹ்ரஸ்வாயை நம꞉
 914. ௐ ஸ்வராத்மிகாயை நம꞉
 915. ௐ த⁴ர்மரூபாயை நம꞉
 916. ௐ த⁴ர்மபுண்யாயை நம꞉
 917. ௐ ஆத்³யாயை நம꞉
 918. ௐ ஈஶான்யை நம꞉
 919. ௐ ஶார்ங்கி³வல்லபா⁴யை நம꞉
 920. ௐ சலந்த்யை நம꞉ 920
 921. ௐ ச²த்ரிண்யை நம꞉
 922. ௐ இச்சா²யை நம꞉
 923. ௐ ஜக³ந்நாதா²யை நம꞉
 924. ௐ அஜராயை நம꞉
 925. ௐ அமராயை நம꞉
 926. ௐ ஜ²ஷாங்கஸுப்ரியாயை நம꞉
 927. ௐ ரம்யாயை நம꞉
 928. ௐ ரத்யை நம꞉
 929. ௐ ரதிஸுக²ப்ரதா³யை நம꞉
 930. ௐ நவாக்ஷராத்மிகாயை நம꞉
 931. ௐ காதி³ஸர்வவர்ணாத்மிகாயை நம꞉
 932. ௐ லிப்யை நம꞉
 933. ௐ ரத்னகுங்குமபா²லாட்⁴யாயை நம꞉
 934. ௐ ஹரித்³ராஞ்சிதபாது³காயை நம꞉
 935. ௐ தி³வ்யாங்க³ராகா³யை நம꞉
 936. ௐ தி³வ்யாங்கா³யை நம꞉
 937. ௐ ஸுவர்ணலதிகோபமாயை நம꞉
 938. ௐ ஸுதே³வ்யை நம꞉
 939. ௐ வாமதே³வ்யை நம꞉
 940. ௐ ஸப்தத்³வீபாத்மிகாயை நம꞉ 940
 941. ௐ ப்⁴ருʼத்யை நம꞉
 942. ௐ க³ஜஶுண்டா³த்³வயப்⁴ருʼதஸுவர்ணகலஶப்ரியாயை நம꞉
 943. ௐ தபனீயப்ரபா⁴யை நம꞉
 944. ௐ லிகுசாயை நம꞉
 945. ௐ லிகுசஸ்தன்யை நம꞉
 946. ௐ காந்தாரஸுப்ரியாயை நம꞉
 947. ௐ காந்தாயை நம꞉
 948. ௐ அராதிவ்ராதாந்ததா³யின்யை நம꞉
 949. ௐ புராணாயை நம꞉
 950. ௐ கீடகாபா⁴ஸாயை நம꞉
 951. ௐ பி³ம்போ³ஷ்ட்²யை நம꞉
 952. ௐ புண்யசர்மிண்யை நம꞉
 953. ௐ ஓங்காரகோ⁴ஷரூபாயை நம꞉
 954. ௐ நவமீதிதி²பூஜிதாயை நம꞉
 955. ௐ க்ஷீராப்³தி⁴கன்யகாயை நம꞉
 956. ௐ வந்யாயை நம꞉
 957. ௐ புண்ட³ரீகனிபா⁴ம்ப³ராயை நம꞉
 958. ௐ வைகுண்ட²ரூபிண்யை நம꞉
 959. ௐ ஹரிபாதா³ப்³ஜஸேவின்யை நம꞉
 960. ௐ கைலாஸபூஜிதாயை நம꞉ 960
 961. ௐ காமரூபாயை நம꞉
 962. ௐ ஹிரண்மய்யை நம꞉
 963. ௐ கண்ட²ஸூத்ரஸ்தி²தாயை நம꞉
 964. ௐ ஸௌமங்க³ல்யப்ரதா³யின்யை நம꞉
 965. ௐ காம்யமானாயை நம꞉
 966. ௐ உபேந்த்³ரதூ³த்யை நம꞉
 967. ௐ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணதுலஸ்யை நம꞉
 968. ௐ க்⁴ருʼணாயை நம꞉
 969. ௐ ஶ்ரீராமதுலஸ்யை நம꞉
 970. ௐ மித்ராயை நம꞉
 971. ௐ ஆலோலவிலாஸின்யை நம꞉
 972. ௐ ஸர்வதீர்தா²யை நம꞉
 973. ௐ ஆத்மமூலாயை நம꞉
 974. ௐ தே³வதாமயமத்⁴யகா³யை நம꞉
 975. ௐ ஸர்வவேத³மயாக்³ராயை நம꞉
 976. ௐ ஶ்ரீமோக்ஷதுலஸ்யை நம꞉
 977. ௐ த்³ருʼடா⁴யை நம꞉
 978. ௐ ஶிவஜாட்³யாபஹந்த்ர்யை நம꞉
 979. ௐ ஶைவஸித்³தா⁴ந்தகாஶின்யை நம꞉
 980. ௐ காகாஸுரர்ஸ்யாதிஹந்த்ர்யை நம꞉ 980
 981. ௐ மஹிஷாஸுரமர்தி³ன்யை நம꞉
 982. ௐ பீயூஷபாண்யை நம꞉
 983. ௐ பீயூஷாயை நம꞉
 984. ௐ காமம்ʼவாதி³வினோதி³ன்யை நம꞉
 985. ௐ கமனீயஶ்ரோணிதடாயை நம꞉
 986. ௐ தடின்னிப⁴வரத்³யுத்யை நம꞉
 987. ௐ பா⁴க்³யலக்ஷ்ம்யை நம꞉
 988. ௐ மோக்ஷதா³த்ர்யை நம꞉
 989. ௐ துலஸீதருரூபிண்யை நம꞉
 990. ௐ வ்ருʼந்தா³வன ஶிரோரோஹத்பாத³த்³வயஸுஶோபி⁴தாயை நம꞉
 991. ௐ ஸர்வத்ரவ்யாப்ததுலஸ்யை நம꞉
 992. ௐ காமது⁴க்துலஸ்யை நம꞉
 993. ௐ மோக்ஷதுலஸ்யை நம꞉
 994. ௐ ப⁴வ்யதுலஸ்யை நம꞉
 995. ௐ ஸதா³ ஸம்ʼஸ்ருʼதிதாரிண்யை நம꞉
 996. ௐ ப⁴வபாஶவிநாஶின்யை நம꞉
 997. ௐ மோக்ஷஸாத⁴னதா³யின்யை நம꞉
 998. ௐ ஸ்வத³லை꞉பரமாத்மன꞉ பத³த்³வந்த்³வம்ʼ ஶோப⁴யித்ர்யை நம꞉
 999. ௐ ராக³ப³ந்தா⁴த³ஸம்ʼஸக்தரஜோபி⁴꞉ க்ருʼததூ³திகாயை நம꞉
 1000. ௐ ப⁴க³வச்ச²ப்³த³ஸம்ʼஸேவ்யபாத³ ஸர்வார்த²தா³யின்யை நம꞉ 1000


ௐ நமோ நமோ நமஸ்தஸ்யை ஸதா³ தஸ்யை நமோ நம꞉

|| இதி ஶ்ரீ துலஸீ ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉ ஸம்பூர்ணம்ʼ ||