ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉

field_imag_alt

ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉

 1. ௐ ஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉
 2. ௐ ஸுரேஶானாய நம꞉
 3. ௐ ஸுராரிகுலநாஶனாய நம꞉
 4. ௐ ப்³ரஹ்மண்யாய நம꞉
 5. ௐ ப்³ரஹ்மவிதே³ நம꞉
 6. ௐ ப்³ரஹ்மணே நம꞉
 7. ௐ ப்³ரஹ்மவித்³யாகு³ரவே நம꞉
 8. ௐ கு³ரவே நம꞉
 9. ௐ ஈஶானகு³ரவே நம꞉
 10. ௐ அவ்யக்தாய நம꞉
 11. ௐ வ்யக்தரூபாய நம꞉
 12. ௐ ஸனாதனாய நம꞉
 13. ௐ ப்ரதா⁴னபுருஷாய நம꞉
 14. ௐ கர்த்ரே நம꞉
 15. ௐ கர்மணே நம꞉
 16. ௐ கார்யாய நம꞉
 17. ௐ காரணாய நம꞉
 18. ௐ அதி⁴ஷ்டா²னாய நம꞉
 19. ௐ விஜ்ஞானாய நம꞉
 20. ௐ போ⁴க்த்ரே நம꞉
 21. ௐ போ⁴கா³ய நம꞉
 22. ௐ கேவலாய நம꞉
 23. ௐ அநாதி³நித⁴னாய நம꞉
 24. ௐ ஸாக்ஷிணே நம꞉
 25. ௐ நியந்த்ரே நம꞉
 26. ௐ நியமாய நம꞉
 27. ௐ யமாய நம꞉
 28. ௐ வாக்பதயே
 29. ௐ வாக்ப்ரதா³ய நம꞉
 30. ௐ வாக்³மிணே நம꞉
 31. ௐ வாச்யாய நம꞉
 32. ௐ வாசே நம꞉
 33. ௐ வாசகாய நம꞉
 34. ௐ பிதாமஹகு³ரவே நம꞉
 35. ௐ லோககு³ரவே நம꞉
 36. ௐ தத்வார்த²போ³த⁴காய நம꞉
 37. ௐ ப்ரணவார்தோ²பதே³ஷ்ட்ரே நம꞉
 38. ௐ அஜாய நம꞉
 39. ௐ ப்³ரஹ்மணே நம꞉
 40. ௐ வேதா³ந்தவேத்³யாய நம꞉
 41. ௐ வேதா³த்மனே நம꞉
 42. ௐ வேதா³த³யே நம꞉
 43. ௐ வேத³போ³த⁴காய நம꞉
 44. ௐ வேதா³ந்தாய நம꞉
 45. ௐ வேத³கு³ஹ்யாய நம꞉
 46. ௐ வேத³ஶாஸ்த்ரார்த²போ³த⁴காய நம꞉
 47. ௐ ஸர்வவித்³யாத்மகாய நம꞉
 48. ௐ ஶாந்தாய நம꞉
 49. ௐ சதுஷ்ஷஷ்டிகலாகு³ரவே நம꞉
 50. ௐ மந்த்ரார்தா²ய நம꞉
 51. ௐ மந்த்ரமூர்தயே நம꞉
 52. ௐ மந்த்ரதந்த்ரப்ரவர்தகாய நம꞉
 53. ௐ மந்த்ரிணே நம꞉
 54. ௐ மந்த்ராய நம꞉
 55. ௐ மந்த்ரபீ³ஜாய நம꞉
 56. ௐ மஹாமந்த்ரோபதே³ஶகாய நம꞉
 57. ௐ மஹோத்ஸாஹாய நம꞉
 58. ௐ மஹாஶக்தயே நம꞉
 59. ௐ மஹாஶக்தித⁴ராய நம꞉
 60. ௐ ப்ரப⁴வே நம꞉
 61. ௐ ஜக³த்ஸ்ரஷ்ட்ரே நம꞉
 62. ௐ ஜக³த்³ப⁴ர்த்ரே நம꞉
 63. ௐ ஜக³ன்மூர்தயே நம꞉
 64. ௐ ஜக³ன்மயாய நம꞉
 65. ௐ ஜக³தா³த³யே நம꞉
 66. ௐ அநாத³யே நம꞉
 67. ௐ ஜக³த்³பீ³ஜாய நம꞉
 68. ௐ ஜக³த்³கு³ரவே நம꞉
 69. ௐ ஜ்யோதிர்மயாய நம꞉
 70. ௐ ப்ரஶாந்தாத்மனே நம꞉
 71. ௐ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹாய நம꞉
 72. ௐ ஸுக²மூர்தயே நம꞉
 73. ௐ ஸுக²கராய நம꞉
 74. ௐ ஸுகி²னே நம꞉
 75. ௐ ஸுக²கராக்ருʼதயே நம꞉
 76. ௐ ஜ்ஞாத்ரே நம꞉
 77. ௐ ஜ்ஞேயாய நம꞉
 78. ௐ ஜ்ஞானரூபாய நம꞉
 79. ௐ ஜ்ஞப்தயே நம꞉
 80. ௐ ஜ்ஞானப²லாய நம꞉
 81. ௐ பு³தா⁴ய நம꞉
 82. ௐ விஷ்ணவே நம꞉
 83. ௐ ஜிஷ்ணவே நம꞉
 84. ௐ க்³ரஸிஷ்ணவே நம꞉
 85. ௐ ப்ரப⁴விஷ்ணவே நம꞉
 86. ௐ ஸஹிஷ்ணுகாய நம꞉
 87. ௐ வர்தி⁴ஷ்ணவே நம꞉
 88. ௐ பூ⁴ஷ்ணவே நம꞉
 89. ௐ அஜராய நம꞉
 90. ௐ திதிக்ஷ்ணவே நம꞉
 91. ௐ க்ஷாந்தயே நம꞉
 92. ௐ ஆர்ஜவாய நம꞉
 93. ௐ ருʼஜவே நம꞉
 94. ௐ ஸுக³ம்யாய நம꞉
 95. ௐ ஸுலபா⁴ய நம꞉
 96. ௐ து³ர்லபா⁴ய நம꞉
 97. ௐ லாபா⁴ய நம꞉
 98. ௐ ஈப்ஸிதாய நம꞉
 99. ௐ விஜ்ஞாய நம꞉
 100. ௐ விஜ்ஞானபோ⁴க்த்ரே நம꞉
 101. ௐ ஶிவஜ்ஞானப்ரதா³யகாய நம꞉
 102. ௐ மஹதா³த³யே நம꞉
 103. ௐ அஹங்காராய நம꞉
 104. ௐ பூ⁴தாத³யே நம꞉
 105. ௐ பூ⁴தபா⁴வனாய நம꞉
 106. ௐ பூ⁴தப⁴வ்யப⁴விஷ்யதே நம꞉
 107. ௐ பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரப⁴வே நம꞉
 108. ௐ தே³வஸேனாபதயே நம꞉
 109. ௐ நேத்ரே நம꞉
 110. ௐ குமாராய நம꞉
 111. ௐ தே³வநாயகாய நம꞉
 112. ௐ தாரகாரயே நம꞉
 113. ௐ மஹாவீர்யாய நம꞉
 114. ௐ ஸிம்ʼஹவக்த்ர ஶிரோஹராய நம꞉
 115. ௐ அனேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ பரிபூர்ணாஸுராந்தகாய நம꞉
 116. ௐ ஸுரானந்த³கராய நம꞉
 117. ௐ ஶ்ரீமதே நம꞉
 118. ௐ அஸுராதி³ப⁴யங்கராய நம꞉
 119. ௐ அஸுராந்த꞉ புராக்ரந்த³கரபே⁴ரீனிநாத³னாய நம꞉
 120. ௐ ஸுரவந்த்³யாய நம꞉
 121. ௐ ஜனானந்த³கரஶிஞ்ஜன்மணித்⁴வனயே நம꞉
 122. ௐ ஸ்பு²டாட்டஹாஸஸங்க்ஷுப்⁴யத்தாரகாஸுரமானஸாய நம꞉
 123. ௐ மஹாக்ரோதா⁴ய நம꞉
 124. ௐ மஹோத்ஸாஹாய நம꞉
 125. ௐ மஹாப³லபராக்ரமாய நம꞉
 126. ௐ மஹாபு³த்³த⁴யே நம꞉
 127. ௐ மஹாபா³ஹவே நம꞉
 128. ௐ மஹாமாயாய நம꞉
 129. ௐ மஹாத்⁴ருʼதயே நம꞉
 130. ௐ ரணபீ⁴மாய நம꞉
 131. ௐ ஶத்ருஹராய நம꞉
 132. ௐ தீ⁴ரோதா³த்தகு³ணோத்தராய நம꞉
 133. ௐ மஹாத⁴னுஷே நம꞉
 134. ௐ மஹாபா³ணாய நம꞉
 135. ௐ மஹாதே³வப்ரியாத்மஜாய நம꞉
 136. ௐ மஹாக²ட்³கா³ய நம꞉
 137. ௐ மஹாகே²டாய நம꞉
 138. ௐ மஹாஸத்வாய நம꞉
 139. ௐ மஹாத்³யுதயே நம꞉
 140. ௐ மஹர்த⁴யே நம꞉
 141. ௐ மஹாமாயினே நம꞉
 142. ௐ மயூரவரவாஹனாய நம꞉
 143. ௐ மயூரப³ர்ஹாதபத்ராய நம꞉
 144. ௐ மயூரனடனப்ரியாய நம꞉
 145. ௐ மஹானுபா⁴வாய நம꞉
 146. ௐ அமேயாத்மனே நம꞉
 147. ௐ அமேயஶ்ரியே நம꞉
 148. ௐ மஹாப்ரப⁴வே நம꞉
 149. ௐ ஸுகு³ணாய நம꞉
 150. ௐ து³ர்கு³ணத்³வேஷிணே நம꞉
 151. ௐ நிர்கு³ணாய நம꞉
 152. ௐ நிர்மலாய நம꞉
 153. ௐ அமலாய நம꞉
 154. ௐ ஸுப³லாய நம꞉
 155. ௐ விமலாய நம꞉
 156. ௐ காந்தாய நம꞉
 157. ௐ கமலாஸனபூஜிதாய நம꞉
 158. ௐ காலாய நம꞉
 159. ௐ கமலபத்ராக்ஷாய நம꞉
 160. ௐ கலிகல்மஷநாஶகாய நம꞉
 161. ௐ மஹாரணாய நம꞉
 162. ௐ மஹாயோத்³த³க்⁴னே நம꞉
 163. ௐ மஹாயுத்³த⁴ப்ரியாய நம꞉
 164. ௐ அப⁴யாய நம꞉
 165. ௐ மஹாரதா²ய நம꞉
 166. ௐ மஹாபா⁴கா³ய நம꞉
 167. ௐ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ய நம꞉
 168. ௐ ப⁴க்தப்ரியாய நம꞉
 169. ௐ ப்ரியாய நம꞉
 170. ௐ ப்ரேம்ணே நம꞉
 171. ௐ ப்ரேயஸே நம꞉
 172. ௐ ப்ரீதித⁴ராய நம꞉
 173. ௐ ஸக்²யே நம꞉
 174. ௐ கௌ³ரீகரஸரோஜாக்³ர லாலனீய முகா²ம்பு³ஜாய நம꞉
 175. ௐ க்ருʼத்திகாஸ்தன்யபானைகவ்யக்³ரஷட்³வத³னாம்பு³ஜாய நம꞉
 176. ௐ சந்த்³ரசூடா³ங்க³பூ⁴பா⁴க³ விஹாரணவிஶாரதா³ய நம꞉
 177. ௐ ஈஶானநயனானந்த³கந்த³லாவண்யநாஸிகாய நம꞉
 178. ௐ சந்த்³ரசூட³கராம்போ⁴அ பரிம்ருʼஷ்டபு⁴ஜாவலயே நம꞉
 179. ௐ லம்போ³த³ரஸஹக்ரீடா³ லம்படாய நம꞉
 180. ௐ ஶரஸம்ப⁴வாய நம꞉
 181. ௐ அமரானனனாலீக சகோரீபூர்ணசந்த்³ரமஸே நம꞉
 182. ௐ ஸர்வாங்க³ ஸுந்த³ராய நம꞉
 183. ௐ ஶ்ரீஶாய நம꞉
 184. ௐ ஶ்ரீகராய நம꞉
 185. ௐ ஶ்ரீப்ரதா³ய நம꞉
 186. ௐ ஶிவாய நம꞉
 187. ௐ வல்லீஸகா²ய நம꞉
 188. ௐ வனசராய நம꞉
 189. ௐ வக்த்ரே நம꞉
 190. ௐ வாசஸ்பதயே நம꞉
 191. ௐ வராய நம꞉
 192. ௐ சந்த்³ரசூடா³ய நம꞉
 193. ௐ ப³ர்ஹிபிஞ்ச²ஶேக²ராய நம꞉
 194. ௐ மகுடோஜ்ஜ்வலாய நம꞉
 195. ௐ கு³டா³கேஶாய நம꞉
 196. ௐ ஸுவ்ருʼத்தோருஶிரஸே நம꞉
 197. ௐ மந்தா³ரஶேக²ராய நம꞉
 198. ௐ பி³ம்பா³த⁴ராய நம꞉
 199. ௐ குந்த³த³ந்தாய நம꞉
 200. ௐ ஜபாஶோணாக்³ரலோசனாய நம꞉
 201. ௐ ஷட்³த³ர்ஶனீநடீரங்க³ரஸனாய நம꞉
 202. ௐ மது⁴ரஸ்வனாய நம꞉
 203. ௐ மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநிர்கோ⁴ஷாய நம꞉
 204. ௐ ப்ரியவாசே நம꞉
 205. ௐ ப்ரஸ்பு²டாக்ஷராய நம꞉
 206. ௐ ஸ்மிதவக்த்ராய நம꞉
 207. ௐ உத்பலாக்ஷாய நம꞉
 208. ௐ சாருக³ம்பீ⁴ரவீக்ஷணாய நம꞉
 209. ௐ கர்ணாந்ததீ³ர்க⁴நயனாய நம꞉
 210. ௐ கர்ணபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதாய நம꞉
 211. ௐ ஸுகுண்ட³லாய நம꞉
 212. ௐ சாருக³ண்டா³ய நம꞉
 213. ௐ கம்பு³க்³ரீவாய நம꞉
 214. ௐ மஹாஹனவே நம꞉
 215. ௐ பீனாம்ʼஸாய நம꞉
 216. ௐ கூ³ட⁴ஜத்ரவே நம꞉
 217. ௐ பீனவ்ருʼத்தபு⁴ஜாவலயே நம꞉
 218. ௐ ரக்தாங்கா³ய நம꞉
 219. ௐ ரத்னகேயூராய நம꞉
 220. ௐ ரத்னகங்கணபூ⁴ஷிதாய நம꞉
 221. ௐ ஜ்யாகிணாங்கலஸத்³வாமப்ரகோஷ்ட²வலயோஜ்ஜ்வலாய நம꞉
 222. ௐ ரேகா²ங்குஶத்⁴வஜச்ச²த்ரபாணிபத்³மாய நம꞉
 223. ௐ மஹாயுதா⁴ய நம꞉
 224. ௐ ஸுரலோகப⁴யத்⁴வாந்தபா³லாருணகரோத³யாய நம꞉
 225. ௐ அங்கு³லீயகரத்னாம்ʼஶு த்³விகு³ணோத்³யந்நகா²ங்குராய நம꞉
 226. ௐ பீனவக்ஷஸே நம꞉
 227. ௐ மஹாஹாராய நம꞉
 228. ௐ நவரத்னவிபூ⁴ஷணாய நம꞉
 229. ௐ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய நம꞉
 230. ௐ ஹேமாங்கா³ய நம꞉
 231. ௐ ஹிரண்யகவசாய நம꞉
 232. ௐ ஹராய நம꞉
 233. ௐ ஹிரண்மய ஶிரஸ்த்ராணாய நம꞉
 234. ௐ ஹிரண்யாக்ஷாய நம꞉
 235. ௐ ஹிரண்யதா³ய நம꞉
 236. ௐ ஹிரண்யநாப⁴யே நம꞉
 237. ௐ த்ரிவலீலலிதோத³ரஸுந்த³ராய நம꞉
 238. ௐ ஸுவர்ணஸூத்ரவிலஸத்³விஶங்கடகடீதடாய நம꞉
 239. ௐ பீதாம்ப³ரத⁴ராய நம꞉
 240. ௐ ரத்னமேக²லாவ்ருʼத மத்⁴யகாய நம꞉
 241. ௐ பீவராலோமவ்ருʼத்தோத்³யத்ஸுஜானவே நம꞉
 242. ௐ கு³ப்தகு³ல்ப²காய நம꞉
 243. ௐ ஶங்க²சக்ராப்³ஜகுலிஶத்⁴வஜரேகா²ங்க்⁴ரிபங்கஜாய நம꞉
 244. ௐ நவரத்னோஜ்ஜ்வலத்பாத³கடகாய நம꞉
 245. ௐ பரமாயுதா⁴ய நம꞉
 246. ௐ ஸுரேந்த்³ரமகுடப்ரோத்³யன்மணி ரஞ்ஜிதபாது³காய நம꞉
 247. ௐ பூஜ்யாங்க்⁴ரயே நம꞉
 248. ௐ சாருநக²ராய நம꞉
 249. ௐ தே³வஸேவ்யஸ்வபாது³காய நம꞉
 250. ௐ பார்வதீபாணிகமலபரிம்ருʼஷ்டபதா³ம்பு³ஜாய நம꞉
 251. ௐ மத்தமாதங்க³க³மனாய நம꞉
 252. ௐ மாந்யாய நம꞉
 253. ௐ மான்யகு³ணாகராய நம꞉
 254. ௐ க்ரௌஞ்ச தா³ரணத³க்ஷௌஜஸே நம꞉
 255. ௐ க்ஷணாய நம꞉
 256. ௐ க்ஷணவிபா⁴க³க்ருʼதே நம꞉
 257. ௐ ஸுக³மாய நம꞉
 258. ௐ து³ர்க³மாய நம꞉
 259. ௐ து³ர்கா³ய நம꞉
 260. ௐ து³ராரோஹாய நம꞉
 261. ௐ அரிது³꞉ஸஹாய நம꞉
 262. ௐ ஸுப⁴கா³ய நம꞉
 263. ௐ ஸுமுகா²ய நம꞉
 264. ௐ ஸூர்யாய நம꞉
 265. ௐ ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யகா³ய நம꞉
 266. ௐ ஸ்வகிங்கரோபஸம்ʼஸ்ருʼஷ்டஸ்ருʼஷ்டிஸம்ʼரக்ஷிதாகி²லாய நம꞉
 267. ௐ ஜக³த்ஸ்ரஷ்ட்ரே நம꞉
 268. ௐ ஜக³த்³ப⁴ர்த்ரே நம꞉
 269. ௐ ஜக³த்ஸம்ʼஹாரகாரகாய நம꞉
 270. ௐ ஸ்தா²வராய நம꞉
 271. ௐ ஜங்க³மாய நம꞉
 272. ௐ ஜேத்ரே நம꞉
 273. ௐ விஜயாய நம꞉
 274. ௐ விஜயப்ரதா³ய நம꞉
 275. ௐ ஜயஶீலாய நம꞉
 276. ௐ ஜிதாராதயே நம꞉
 277. ௐ ஜிதமாயாய நம꞉
 278. ௐ ஜிதாஸுராய நம꞉
 279. ௐ ஜிதகாமாய நம꞉
 280. ௐ ஜிதக்ரோதா⁴ய நம꞉
 281. ௐ ஜிதமோஹாய நம꞉
 282. ௐ ஸுமோஹனாய நம꞉
 283. ௐ காமதா³ய நம꞉
 284. ௐ காமப்⁴ருʼதே நம꞉
 285. ௐ காமினே நம꞉
 286. ௐ காமரூபாய நம꞉
 287. ௐ க்ருʼதாக³மாய நம꞉
 288. ௐ காந்தாய நம꞉
 289. ௐ கல்யாய நம꞉
 290. ௐ கலித்⁴வம்ʼஸினே நம꞉
 291. ௐ கல்ஹாரகுஸுமப்ரியாய நம꞉
 292. ௐ ராமாய நம꞉
 293. ௐ ரமயித்ரே நம꞉
 294. ௐ ரம்யாய நம꞉
 295. ௐ ரமணீஜனவல்லபா⁴ய நம꞉
 296. ௐ ரஸஜ்ஞாய நம꞉
 297. ௐ ரஸமூர்தயே நம꞉
 298. ௐ ரஸாய நம꞉
 299. ௐ நவரஸாத்மகாய நம꞉
 300. ௐ ரஸாத்மனே நம꞉
 301. ௐ ரஸிகாத்மனே நம꞉
 302. ௐ ராஸக்ரீடா³பராய நம꞉
 303. ௐ ரதயே நம꞉
 304. ௐ ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஶாய நம꞉
 305. ௐ ஸோமஸூர்யாக்³னிலோசனாய நம꞉
 306. ௐ கலாபி⁴ஜ்ஞாய நம꞉
 307. ௐ கலாரூபிணே நம꞉
 308. ௐ கலாபிணே நம꞉
 309. ௐ ஸகலப்ரப⁴வே நம꞉
 310. ௐ பி³ந்த³வே நம꞉
 311. ௐ நாதா³ய நம꞉
 312. ௐ கலாமூர்தயே நம꞉
 313. ௐ கலாதீதாய நம꞉
 314. ௐ அக்ஷராத்மகாய நம꞉
 315. ௐ மாத்ராகாராய நம꞉
 316. ௐ ஸ்வராகாராய நம꞉
 317. ௐ ஏகமாத்ராய நம꞉
 318. ௐ த்³விமாத்ரகாய நம꞉
 319. ௐ த்ரிமாத்ரகாய நம꞉
 320. ௐ சதுர்மாத்ராய நம꞉
 321. ௐ வ்யக்தாய நம꞉
 322. ௐ ஸந்த்⁴யக்ஷராத்மகாய நம꞉
 323. ௐ வ்யஞ்ஜனாத்மனே நம꞉
 324. ௐ வியுக்தாத்மனே நம꞉
 325. ௐ ஸம்ʼயுக்தாத்மனே நம꞉
 326. ௐ ஸ்வராத்மகாய நம꞉
 327. ௐ விஸர்ஜனீயாய நம꞉
 328. ௐ அனுஸ்வாராய நம꞉
 329. ௐ ஸர்வவர்ணதனவே நம꞉
 330. ௐ மஹதே நம꞉
 331. ௐ அகாராத்மனே நம꞉
 332. ௐ உகாராத்மனே நம꞉
 333. ௐ மகாராத்மனே நம꞉
 334. ௐ த்ரிவர்ணகாய நம꞉
 335. ௐ ஓங்காராய நம꞉
 336. ௐ வஷட்காராய நம꞉
 337. ௐ ஸ்வாஹாகாராய நம꞉
 338. ௐ ஸ்வதா⁴க்ருʼதயே நம꞉
 339. ௐ ஆஹுதயே நம꞉
 340. ௐ ஹவனாய நம꞉
 341. ௐ ஹவ்யாய நம꞉
 342. ௐ ஹோத்ரே நம꞉
 343. ௐ அத்⁴வர்யவே நம꞉
 344. ௐ மஹாஹவிஷே நம꞉
 345. ௐ ப்³ரஹ்மணே நம꞉
 346. ௐ உத்³கா³த்ரே நம꞉
 347. ௐ ஸத³ஸ்யாய நம꞉
 348. ௐ ப³ர்ஹிஷே நம꞉
 349. ௐ இத்⁴மாய நம꞉
 350. ௐ ஸமிதே⁴ நம꞉
 351. ௐ சரவே நம꞉
 352. ௐ கவ்யாய நம꞉
 353. ௐ பஶவே நம꞉
 354. ௐ புரோடா³ஶாய நம꞉
 355. ௐ ஆமிக்ஷாய நம꞉
 356. ௐ வாஜாய நம꞉
 357. ௐ வாஜினாய நம꞉
 358. ௐ பவனாய நம꞉
 359. ௐ பாவனாய நம꞉
 360. ௐ பூதாய நம꞉
 361. ௐ பவமானாய நம꞉
 362. ௐ பராக்ருʼதயே நம꞉
 363. ௐ பவித்ராய நம꞉
 364. ௐ பரித⁴யே நம꞉
 365. ௐ பூர்ணபாத்ராய நம꞉
 366. ௐ உத்³பூ⁴தயே நம꞉
 367. ௐ இந்த⁴னாய நம꞉
 368. ௐ விஶோத⁴னாய நம꞉
 369. ௐ பஶுபதயே நம꞉
 370. ௐ பஶுபாஶவிமோசகாய நம꞉
 371. ௐ பாகயஜ்ஞாய நம꞉
 372. ௐ மஹாயஜ்ஞாய நம꞉
 373. ௐ யஜ்ஞாய நம꞉
 374. ௐ யஜ்ஞபதயே நம꞉
 375. ௐ யஜுஷே நம꞉
 376. ௐ யஜ்ஞாங்கா³ய நம꞉
 377. ௐ யஜ்ஞக³ம்யாய நம꞉
 378. ௐ யஜ்வனே நம꞉
 379. ௐ யஜ்ஞப²லப்ரதா³ய நம꞉
 380. ௐ யஜ்ஞாங்க³பு⁴வே நம꞉
 381. ௐ யஜ்ஞபதயே நம꞉
 382. ௐ யஜ்ஞஶ்ரியே நம꞉
 383. ௐ யஜ்ஞவாஹனாய நம꞉
 384. ௐ யஜ்ஞராஜே நம꞉
 385. ௐ யஜ்ஞவித்⁴வம்ʼஸினே நம꞉
 386. ௐ யஜ்ஞேஶாய நம꞉
 387. ௐ யஜ்ஞரக்ஷகாய நம꞉
 388. ௐ ஸஹஸ்ரபா³ஹவே நம꞉
 389. ௐ ஸர்வாத்மனே நம꞉
 390. ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉
 391. ௐ ஸஹஸ்ரபாதே³ நம꞉
 392. ௐ ஸஹஸ்ரவத³னாய நம꞉
 393. ௐ நித்யாய நம꞉
 394. ௐ ஸஹஸ்ராத்மனே நம꞉
 395. ௐ விராஜே நம꞉
 396. ௐ ஸ்வராஜே நம꞉
 397. ௐ ஸஹஸ்ரஶீர்ஷாய நம꞉
 398. ௐ விஶ்வாய நம꞉
 399. ௐ தைஜஸாய நம꞉
 400. ௐ ப்ராஜ்ஞாய நம꞉
 401. ௐ ஆத்மவதே நம꞉
 402. ௐ அணவே நம꞉
 403. ௐ ப்³ருʼஹதே நம꞉
 404. ௐ க்ருʼஶாய நம꞉
 405. ௐ ஸ்தூ²லாய நம꞉
 406. ௐ தீ³ர்கா⁴ய நம꞉
 407. ௐ ஹ்ரஸ்வாய நம꞉
 408. ௐ வாமனாய நம꞉
 409. ௐ ஸூக்ஷ்மாய நம꞉
 410. ௐ ஸூக்ஷ்மதராய நம꞉
 411. ௐ அனந்தாய நம꞉
 412. ௐ விஶ்வரூபாய நம꞉
 413. ௐ நிரஞ்ஜனாய நம꞉
 414. ௐ அம்ருʼதேஶாய நம꞉
 415. ௐ அம்ருʼதாஹாராய நம꞉
 416. ௐ அம்ருʼததா³த்ரே நம꞉
 417. ௐ அம்ருʼதாங்க³வதே நம꞉
 418. ௐ அஹோரூபாய நம꞉
 419. ௐ ஸ்த்ரியாமாயை நம꞉
 420. ௐ ஸந்த்⁴யாரூபாய நம꞉
 421. ௐ தி³னாத்மகாய நம꞉
 422. ௐ அனிமேஷாய நம꞉
 423. ௐ நிமேஷாத்மனே நம꞉
 424. ௐ கலாயை நம꞉
 425. ௐ காஷ்டாயை நம꞉
 426. ௐ க்ஷணாத்மகாய நம꞉
 427. ௐ முஹூர்தாய நம꞉
 428. ௐ க⁴டிகாரூபாய நம꞉
 429. ௐ யாமாய நம꞉
 430. ௐ யாமாத்மகாய நம꞉
 431. ௐ பூர்வாஹ்ணரூபாய நம꞉
 432. ௐ மத்⁴யாஹ்னரூபாய நம꞉
 433. ௐ ஸாயாஹ்னரூபகாய நம꞉
 434. ௐ அபராஹ்ணாய நம꞉
 435. ௐ அதிநிபுணாய நம꞉
 436. ௐ ஸவனாத்மனே நம꞉
 437. ௐ ப்ரஜாக³ராய நம꞉
 438. ௐ வேத்³யாய நம꞉
 439. ௐ வேத³யித்ரே நம꞉
 440. ௐ வேதா³ய நம꞉
 441. ௐ வேத³த்³ருʼஷ்டாய நம꞉
 442. ௐ விதா³ம்ʼவராய நம꞉
 443. ௐ வினயாய நம꞉
 444. ௐ நயநேத்ரே நம꞉
 445. ௐ வித்³வஜ்ஜனப³ஹுப்ரியாய நம꞉
 446. ௐ விஶ்வகோ³ப்த்ரே நம꞉
 447. ௐ விஶ்வபோ⁴க்த்ரே நம꞉
 448. ௐ விஶ்வக்ருʼதே நம꞉
 449. ௐ விஶ்வபே⁴ஷஜாய நம꞉
 450. ௐ விஶ்வம்ப⁴ராய நம꞉
 451. ௐ விஶ்வபதயே நம꞉
 452. ௐ விஶ்வராஜே நம꞉
 453. ௐ விஶ்வமோஹனாய நம꞉
 454. ௐ விஶ்வஸாக்ஷிணே நம꞉
 455. ௐ விஶ்வஹந்த்ரே நம꞉
 456. ௐ வீராய நம꞉
 457. ௐ விஶ்வம்ப⁴ராதி⁴பாய நம꞉
 458. ௐ வீரபா³ஹவே நம꞉
 459. ௐ வீரஹந்த்ரே நம꞉
 460. ௐ வீராக்³ர்யாய நம꞉
 461. ௐ வீரஸைநிகாய நம꞉
 462. ௐ வீரவாத³ப்ரியாய நம꞉
 463. ௐ ஶூராய நம꞉
 464. ௐ ஏகவீராய நம꞉
 465. ௐ ஸுராதி⁴பாய நம꞉
 466. ௐ ஶூரபத்³மாஸுரத்³வேஷிணே நம꞉
 467. ௐ தாரகாஸுரப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉
 468. ௐ தாராதி⁴பாய நம꞉
 469. ௐ தாரஹாராய நம꞉
 470. ௐ ஶூரஹந்த்ரே நம꞉
 471. ௐ அஶ்வவாஹனாய நம꞉
 472. ௐ ஶரபா⁴ய நம꞉
 473. ௐ ஶரஸம்பூ⁴தாய நம꞉
 474. ௐ ஶக்தாய நம꞉
 475. ௐ ஶரவணேஶயாய நம꞉
 476. ௐ ஶாங்கரயே நம꞉
 477. ௐ ஶாம்ப⁴வாய நம꞉
 478. ௐ ஶம்ப⁴வே நம꞉
 479. ௐ ஸாத⁴வே நம꞉
 480. ௐ ஸாது⁴ஜனப்ரியாய நம꞉
 481. ௐ ஸாராங்கா³ய நம꞉
 482. ௐ ஸாரகாய நம꞉
 483. ௐ ஸர்வஸ்மை நம꞉
 484. ௐ ஶார்வாய நம꞉
 485. ௐ ஶார்வஜனப்ரியாய நம꞉
 486. ௐ க³ங்கா³ஸுதாய நம꞉
 487. ௐ அதிக³ம்பீ⁴ராய நம꞉
 488. ௐ க³ம்பீ⁴ரஹ்ருʼத³யாய நம꞉
 489. ௐ அனகா⁴ய நம꞉
 490. ௐ அமோக⁴விக்ரமாய நம꞉
 491. ௐ சக்ராய நம꞉
 492. ௐ சக்ரபு⁴வே நம꞉
 493. ௐ ஶக்ரபூஜிதாய நம꞉
 494. ௐ சக்ரபாணயே நம꞉
 495. ௐ சக்ரபதயே நம꞉
 496. ௐ சக்ரவாலாந்தபூ⁴பதயே நம꞉
 497. ௐ ஸார்வபௌ⁴மாய நம꞉
 498. ௐ ஸுரபதயே நம꞉
 499. ௐ ஸர்வலோகாதி⁴ரக்ஷகாய நம꞉
 500. ௐ ஸாது⁴பாய நம꞉
 501. ௐ ஸத்யஸங்கல்பாய நம꞉
 502. ௐ ஸத்யாய நம꞉
 503. ௐ ஸத்யவதாம்ʼ வராய நம꞉
 504. ௐ ஸத்யப்ரியாய நம꞉
 505. ௐ ஸத்யக³தயே நம꞉
 506. ௐ ஸத்யலோகஜனப்ரியாய நம꞉
 507. ௐ பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்³ரூபாய நம꞉
 508. ௐ பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரப⁴வே நம꞉
 509. ௐ பூ⁴தாத³யே நம꞉
 510. ௐ பூ⁴தமத்⁴யஸ்தா²ய நம꞉
 511. ௐ பூ⁴தவித்⁴வம்ʼஸகாரகாய நம꞉
 512. ௐ பூ⁴தப்ரதிஷ்டா²ஸங்கர்த்ரே நம꞉
 513. ௐ பூ⁴தாதி⁴ஷ்டா²னாய நம꞉
 514. ௐ அவ்யயாய நம꞉
 515. ௐ ஓஜோநித⁴யே நம꞉
 516. ௐ கு³ணநித⁴யே நம꞉
 517. ௐ தேஜோராஶயே நம꞉
 518. ௐ அகல்மஷாய நம꞉
 519. ௐ கல்மஷக்⁴னாய நம꞉
 520. ௐ கலித்⁴வம்ʼஸினே நம꞉
 521. ௐ கலௌ வரத³விக்³ரஹாய நம꞉
 522. ௐ கல்யாணமூர்தயே நம꞉
 523. ௐ காமாத்மனே நம꞉
 524. ௐ காமக்ரோத⁴விவர்ஜிதாய நம꞉
 525. ௐ கோ³ப்த்ரே நம꞉
 526. ௐ கோ³பாயித்ரே நம꞉
 527. ௐ கு³ப்தயே நம꞉
 528. ௐ கு³ணாதீதாய நம꞉
 529. ௐ கு³ணாஶ்ரயாய நம꞉
 530. ௐ ஸத்வமூர்தயே நம꞉
 531. ௐ ரஜோமூர்தயே நம꞉
 532. ௐ தமோமூர்தயே நம꞉
 533. ௐ சிதா³த்மகாய நம꞉
 534. ௐ தே³வஸேனாபதயே நம꞉
 535. ௐ பூ⁴ம்னே நம꞉
 536. ௐ மஹிம்னே நம꞉
 537. ௐ மஹிமாகராய நம꞉
 538. ௐ ப்ரகாஶரூபாய நம꞉
 539. ௐ பாபக்⁴னாய நம꞉
 540. ௐ பவனாய நம꞉
 541. ௐ பாவனாய நம꞉
 542. ௐ அனலாய நம꞉
 543. ௐ கைலாஸநிலயாய நம꞉
 544. ௐ காந்தாய நம꞉
 545. ௐ கனகாசலகார்முகாய நம꞉
 546. ௐ நிர்தூ⁴தாய நம꞉
 547. ௐ தே³வபூ⁴தயே நம꞉
 548. ௐ வ்யாக்ருʼதயே நம꞉
 549. ௐ க்ரதுரக்ஷகாய நம꞉
 550. ௐ உபேந்த்³ராய நம꞉
 551. ௐ இந்த்³ரவந்த்³யாங்க்⁴ரயே நம꞉
 552. ௐ உருஜங்கா⁴ய நம꞉
 553. ௐ உருக்ரமாய நம꞉
 554. ௐ விக்ராந்தாய நம꞉
 555. ௐ விஜயக்ராந்தாய நம꞉
 556. ௐ விவேகவினயப்ரதா³ய நம꞉
 557. ௐ அவினீதஜனத்⁴வம்ʼஸினே நம꞉
 558. ௐ ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதாய நம꞉
 559. ௐ குலஶைலைகநிலயாய நம꞉
 560. ௐ வல்லீவாஞ்சி²தவிப்⁴ரமாய நம꞉
 561. ௐ ஶாம்ப⁴வாய நம꞉
 562. ௐ ஶம்பு⁴தனயாய நம꞉
 563. ௐ ஶங்கராங்க³விபூ⁴ஷணாய நம꞉
 564. ௐ ஸ்வயம்பு⁴வே நம꞉
 565. ௐ ஸ்வவஶாய நம꞉
 566. ௐ ஸ்வஸ்தா²ய நம꞉
 567. ௐ புஷ்கராக்ஷாய நம꞉
 568. ௐ புரூத்³ப⁴வாய நம꞉
 569. ௐ மனவே நம꞉
 570. ௐ மானவகோ³ப்த்ரே நம꞉
 571. ௐ ஸ்த²விஷ்டா²ய நம꞉
 572. ௐ ஸ்த²விராய நம꞉
 573. ௐ யுனே நம꞉
 574. ௐ பா³லாய நம꞉
 575. ௐ ஶிஶவே நம꞉
 576. ௐ நித்யயூனே நம꞉
 577. ௐ நித்யகௌமாரவதே நம꞉
 578. ௐ மஹதே நம꞉
 579. ௐ அக்³ராஹ்யரூபாய நம꞉
 580. ௐ க்³ராஹ்யாய நம꞉
 581. ௐ ஸுக்³ரஹாய நம꞉
 582. ௐ ஸுந்த³ராக்ருʼதயே நம꞉
 583. ௐ ப்ரமர்த³னாய நம꞉
 584. ௐ ப்ரபூ⁴தஶ்ர்யே நம꞉
 585. ௐ லோஹிதாக்ஷாய நம꞉
 586. ௐ அரிமர்த³னாய நம꞉
 587. ௐ த்ரிதா⁴ம்னே நம꞉
 588. ௐ த்ரிககுதே³ நம꞉
 589. ௐ த்ரிஶ்ரியே நம꞉
 590. ௐ த்ரிலோகநிலயாய நம꞉
 591. ௐ அலயாய நம꞉
 592. ௐ ஶர்மதா³ய நம꞉
 593. ௐ ஶர்மவதே நம꞉
 594. ௐ ஶர்மணே நம꞉
 595. ௐ ஶரண்யாய நம꞉
 596. ௐ ஶரணாலயாய நம꞉
 597. ௐ ஸ்தா²ணவே நம꞉
 598. ௐ ஸ்தி²ரதராய நம꞉
 599. ௐ ஸ்தே²யஸே நம꞉
 600. ௐ ஸ்தி²ரஶ்ரியே நம꞉
 601. ௐ ஸ்தி²ரவிக்ரமாய நம꞉
 602. ௐ ஸ்தி²ரப்ரதிஜ்ஞாய நம꞉
 603. ௐ ஸ்தி²ரதி⁴யே நம꞉
 604. ௐ விஶ்வரேதஸே நம꞉
 605. ௐ ப்ரஜாப⁴வாய நம꞉
 606. ௐ அத்யயாய நம꞉
 607. ௐ ப்ரத்யயாய நம꞉
 608. ௐ ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉
 609. ௐ ஸர்வயோக³விநி꞉ஸ்ருʼதாய நம꞉
 610. ௐ ஸர்வயோகே³ஶ்வராய நம꞉
 611. ௐ ஸித்³தா⁴ய நம꞉
 612. ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉
 613. ௐ ஸர்வத³ர்ஶனாய நம꞉
 614. ௐ வஸவே நம꞉
 615. ௐ வஸுமனஸே நம꞉
 616. ௐ தே³வாய நம꞉
 617. ௐ வஸுரேதஸே நம꞉
 618. ௐ வஸுப்ரதா³ய நம꞉
 619. ௐ ஸமாத்மனே நம꞉
 620. ௐ ஸமத³ர்ஶினே நம꞉
 621. ௐ ஸமதா³ய நம꞉
 622. ௐ ஸர்வத³ர்ஶனாய நம꞉
 623. ௐ வ்ருʼஷாக்ருʼதாய நம꞉
 624. ௐ வ்ருʼஷாரூடா⁴ய நம꞉
 625. ௐ வ்ருʼஷகர்மணே நம꞉
 626. ௐ வ்ருʼஷப்ரியாய நம꞉
 627. ௐ ஶுசயே நம꞉
 628. ௐ ஶுசிமனஸே நம꞉
 629. ௐ ஶுத்³தா⁴ய நம꞉
 630. ௐ ஶுத்³த⁴கீர்தயே நம꞉
 631. ௐ ஶுசிஶ்ரவஸே நம꞉
 632. ௐ ரௌத்³ரகர்மணே நம꞉
 633. ௐ மஹாரௌத்³ராய நம꞉
 634. ௐ ருத்³ராத்மனே நம꞉
 635. ௐ ருத்³ரஸம்ப⁴வாய நம꞉
 636. ௐ அனேகமூர்தயே நம꞉
 637. ௐ விஶ்வாத்மனே நம꞉
 638. ௐ அனேகபா³ஹவே நம꞉
 639. ௐ அரிந்த³மாய நம꞉
 640. ௐ வீரபா³ஹவே நம꞉
 641. ௐ விஶ்வஸேனாய நம꞉
 642. ௐ வினேயாய நம꞉
 643. ௐ வினயப்ரதா³ய நம꞉
 644. ௐ ஸர்வகா³ய நம꞉
 645. ௐ ஸர்வவிதா³ய நம꞉
 646. ௐ ஸர்வஸ்மை நம꞉
 647. ௐ ஸர்வவேதா³ந்தகோ³சராய நம꞉
 648. ௐ கவயே நம꞉
 649. ௐ புராணாய நம꞉
 650. ௐ அனுஶாஸ்த்ரே நம꞉
 651. ௐ ஸ்தூ²லஸ்தூ²லாய நம꞉
 652. ௐ அணோரணவே நம꞉
 653. ௐ ப்⁴ராஜிஷ்ணவே நம꞉
 654. ௐ விஷ்ணு வினுதாய நம꞉
 655. ௐ க்ருʼஷ்ணகேஶாய நம꞉
 656. ௐ கிஶோரகாய நம꞉
 657. ௐ போ⁴ஜனாய நம꞉
 658. ௐ பா⁴ஜனாய நம꞉
 659. ௐ போ⁴க்த்ரே நம꞉
 660. ௐ விஶ்வபோ⁴க்த்ரே நம꞉
 661. ௐ விஶாம்பதயே நம꞉
 662. ௐ விஶ்வயோனயே நம꞉
 663. ௐ விஶாலாக்ஷாய நம꞉
 664. ௐ விராகா³ய நம꞉
 665. ௐ வீரஸேவிதாய நம꞉
 666. ௐ புண்யாய நம꞉
 667. ௐ புருயஶஸே நம꞉
 668. ௐ பூஜ்யாய நம꞉
 669. ௐ பூதகீர்தயே நம꞉
 670. ௐ புனர்வஸவே நம꞉
 671. ௐ ஸுரேந்த்³ராய நம꞉
 672. ௐ ஸர்வலோகேந்த்³ராய நம꞉
 673. ௐ மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரவந்தி³தாய நம꞉
 674. ௐ விஶ்வவேத்³யாய நம꞉
 675. ௐ விஶ்வபதயே நம꞉
 676. ௐ விஶ்வப்⁴ருʼதே நம꞉
 677. ௐ மத⁴வே நம꞉
 678. ௐ மது⁴ரஸங்கீ³தாய நம꞉
 679. ௐ மாத⁴வாய நம꞉
 680. ௐ ஶுசயே நம꞉
 681. ௐ ஊஷ்மலாய நம꞉
 682. ௐ ஶுக்ராய நம꞉
 683. ௐ ஶுப்⁴ரகு³ணாய நம꞉
 684. ௐ ஶுக்லாய நம꞉
 685. ௐ ஶோகஹந்த்ரே நம꞉
 686. ௐ ஶுசிஸ்மிதாய நம꞉
 687. ௐ மஹேஷ்வாஸாய நம꞉
 688. ௐ விஷ்ணுபதயே நம꞉
 689. ௐ மஹீஹந்த்ரே நம꞉
 690. ௐ மஹீபதயே நம꞉
 691. ௐ மரீசயே நம꞉
 692. ௐ மத³னாய நம꞉
 693. ௐ மானினே நம꞉
 694. ௐ மாதங்க³க³தயே நம꞉
 695. ௐ அத்³பு⁴தாய நம꞉
 696. ௐ ஹம்ʼஸாய நம꞉
 697. ௐ ஸுபூர்ணாய நம꞉
 698. ௐ ஸுமனஸே நம꞉
 699. ௐ பு⁴ஜங்கே³ஶபு⁴ஜாவலயே நம꞉
 700. ௐ பத்³மநாபா⁴ய நம꞉
 701. ௐ பஶுபதயே நம꞉
 702. ௐ பாரஜ்ஞாய நம꞉
 703. ௐ வேத³பாரகா³ய நம꞉
 704. ௐ பண்டி³தாய நம꞉
 705. ௐ பரகா⁴தினே நம꞉
 706. ௐ ஸந்தா⁴த்ரே நம꞉
 707. ௐ ஸந்தி⁴மதே நம꞉
 708. ௐ ஸமாய நம꞉
 709. ௐ து³ர்மர்ஷணாய நம꞉
 710. ௐ து³ஷ்டஶாஸ்த்ரே நம꞉
 711. ௐ து³ர்த⁴ர்ஷாய நம꞉
 712. ௐ யுத்³த⁴த⁴ர்ஷணாய நம꞉
 713. ௐ விக்²யாதாத்மனே நம꞉
 714. ௐ விதே⁴யாத்மனே நம꞉
 715. ௐ விஶ்வப்ரக்²யாதவிக்ரமாய நம꞉
 716. ௐ ஸன்மார்க³தே³ஶிகாய நம꞉
 717. ௐ மார்க³ரக்ஷகாய நம꞉
 718. ௐ மார்க³தா³யகாய நம꞉
 719. ௐ அநிருத்³தா⁴ய நம꞉
 720. ௐ அநிருத்³த⁴ஶ்ரியே நம꞉
 721. ௐ ஆதி³த்யாய நம꞉
 722. ௐ தை³த்யமர்த³னாய நம꞉
 723. ௐ அனிமேஷாய நம꞉
 724. ௐ அனிமேஷார்ச்யாய நம꞉
 725. ௐ த்ரிஜக³த்³க்³ராமண்யே நம꞉
 726. ௐ கு³ணினே நம꞉
 727. ௐ ஸம்ப்ருʼக்தாய நம꞉
 728. ௐ ஸம்ப்ரவ்ருʼத்தாத்மனே நம꞉
 729. ௐ நிவ்ருʼத்தாத்மனே நம꞉
 730. ௐ ஆத்மவித்தமாய நம꞉
 731. ௐ அர்சிஷ்மதே நம꞉
 732. ௐ அர்சனப்ரீதாய நம꞉
 733. ௐ பாஶப்⁴ருʼதே நம꞉
 734. ௐ பாவகாய நம꞉
 735. ௐ மருதே நம꞉
 736. ௐ ஸோமாய நம꞉
 737. ௐ ஸௌம்யாய நம꞉
 738. ௐ ஸோமஸுதாய நம꞉
 739. ௐ ஸோமஸுதே நம꞉
 740. ௐ ஸோமபூ⁴ஷணாய நம꞉
 741. ௐ ஸர்வஸாமப்ரியாய நம꞉
 742. ௐ ஸர்வஸமாய நம꞉
 743. ௐ ஸர்வம்ʼஸஹாய நம꞉
 744. ௐ வஸவே நம꞉
 745. ௐ உமாஸூனவே நம꞉
 746. ௐ உமாப⁴க்தாய நம꞉
 747. ௐ உத்பு²ல்லமுக²பங்கஜாய நம꞉
 748. ௐ அம்ருʼத்யவே நம꞉
 749. ௐ அமராராதிம்ருʼத்யவே நம꞉
 750. ௐ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய நம꞉
 751. ௐ அஜிதாய நம꞉
 752. ௐ மந்தா³ரகுஸுமாபீடா³ய நம꞉
 753. ௐ மத³னாந்தகவல்லபா⁴ய நம꞉
 754. ௐ மால்யவன்மத³னாகாராய நம꞉
 755. ௐ மாலதீகுஸுமப்ரியாய நம꞉
 756. ௐ ஸுப்ரஸாதா³ய நம꞉
 757. ௐ ஸுராராத்⁴யாய நம꞉
 758. ௐ ஸுமுகா²ய நம꞉
 759. ௐ ஸுமஹாயஶஸே நம꞉
 760. ௐ வ்ருʼஷபர்வனே நம꞉
 761. ௐ விரூபாக்ஷாய நம꞉
 762. ௐ விஷ்வக்ஸேனாய நம꞉
 763. ௐ வ்ருʼஷோத³ராய நம꞉
 764. ௐ முக்தாய நம꞉
 765. ௐ முக்தக³தயே நம꞉
 766. ௐ மோக்ஷாய நம꞉
 767. ௐ முகுந்தா³ய நம꞉
 768. ௐ முத்³க³லினே நம꞉
 769. ௐ முனயே நம꞉
 770. ௐ ஶ்ருதவதே நம꞉
 771. ௐ ஸுஶ்ருதாய நம꞉
 772. ௐ ஶ்ரோத்ரே நம꞉
 773. ௐ ஶ்ருதிக³ம்யாய நம꞉
 774. ௐ ஶ்ருதிஸ்துதாய நம꞉
 775. ௐ வர்த⁴மானாய நம꞉
 776. ௐ வனரதயே நம꞉
 777. ௐ வானப்ரஸ்த²நிஷேவிதாய நம꞉
 778. ௐ வாக்³மிணே நம꞉
 779. ௐ வராய நம꞉
 780. ௐ வாவதூ³காய நம꞉
 781. ௐ வஸுதே³வவரப்ரதா³ய நம꞉
 782. ௐ மஹேஶ்வராய நம꞉
 783. ௐ மயூரஸ்தா²ய நம꞉
 784. ௐ ஶக்திஹஸ்தாய நம꞉
 785. ௐ த்ரிஶூலத்⁴ருʼதே நம꞉
 786. ௐ ஓஜஸே நம꞉
 787. ௐ தேஜஸே நம꞉
 788. ௐ தேஜஸ்வினே நம꞉
 789. ௐ ப்ரதாபாய நம꞉
 790. ௐ ஸுப்ரதாபவதே நம꞉
 791. ௐ ருʼத்³த⁴யே நம꞉
 792. ௐ ஸம்ருʼத்³த⁴யே நம꞉
 793. ௐ ஸம்ʼஸித்³த⁴யே நம꞉
 794. ௐ ஸுஸித்³த⁴யே நம꞉
 795. ௐ ஸித்³த⁴ஸேவிதாய நம꞉
 796. ௐ அம்ருʼதாஶாய நம꞉
 797. ௐ அம்ருʼதவபுஷே நம꞉
 798. ௐ அம்ருʼதாய நம꞉
 799. ௐ அம்ருʼததா³யகாய நம꞉
 800. ௐ சந்த்³ரமஸே நம꞉
 801. ௐ சந்த்³ரவத³னாய நம꞉
 802. ௐ சந்த்³ரத்³ருʼஷே நம꞉
 803. ௐ சந்த்³ரஶீதலாய நம꞉
 804. ௐ மதிமதே நம꞉
 805. ௐ நீதிமதே நம꞉
 806. ௐ நீதயே நம꞉
 807. ௐ கீர்திமதே நம꞉
 808. ௐ கீர்திவர்த⁴னாய நம꞉
 809. ௐ ஔஷதா⁴ய நம꞉
 810. ௐ ஓஷதீ⁴நாதா²ய நம꞉
 811. ௐ ப்ரதீ³பாய நம꞉
 812. ௐ ப⁴வமோசனாய நம꞉
 813. ௐ பா⁴ஸ்கராய நம꞉
 814. ௐ பா⁴ஸ்கரதனவே நம꞉
 815. ௐ பா⁴னவே நம꞉
 816. ௐ ப⁴யவிநாஶனாய நம꞉
 817. ௐ சதுர்யுக³வ்யவஸ்தா²த்ரே நம꞉
 818. ௐ யுக³த⁴ர்மப்ரவர்தகாய நம꞉
 819. ௐ அயுஜாய நம꞉
 820. ௐ மிது²னாய நம꞉
 821. ௐ யோகா³ய நம꞉
 822. ௐ யோக³ஜ்ஞாய நம꞉
 823. ௐ யோக³பாரகா³ய நம꞉
 824. ௐ மஹாஶனாய நம꞉
 825. ௐ மஹாபூ⁴தாய நம꞉
 826. ௐ மஹாபுருஷவிக்ரமாய நம꞉
 827. ௐ யுகா³ந்தக்ருʼதே நம꞉
 828. ௐ யுகா³வர்தாய நம꞉
 829. ௐ த்³ருʼஶ்யாத்³ருʼஶ்யஸ்வரூபகாய நம꞉
 830. ௐ ஸஹஸ்ரஜிதே நம꞉
 831. ௐ மஹாமூர்தயே நம꞉
 832. ௐ ஸஹஸ்ராயுத⁴பண்டி³தாய நம꞉
 833. ௐ அனந்தாஸுரஸம்ʼஹர்த்ரே நம꞉
 834. ௐ ஸுப்ரதிஷ்டா²ய நம꞉
 835. ௐ ஸுகா²கராய நம꞉
 836. ௐ அக்ரோத⁴னாய நம꞉
 837. ௐ க்ரோத⁴ஹந்த்ரே நம꞉
 838. ௐ ஶத்ருக்ரோத⁴விமர்த³னாய நம꞉
 839. ௐ விஶ்வமுர்தயே நம꞉
 840. ௐ விஶ்வபா³ஹவே நம꞉
 841. ௐ விஶ்வத்³ருʼங்ஶே நம꞉
 842. ௐ விஶ்வதோமுகா²ய நம꞉
 843. ௐ விஶ்வேஶாய நம꞉
 844. ௐ விஶ்வஸம்ʼஸேவ்யாய நம꞉
 845. ௐ த்³யாவாபூ⁴மிவிவர்த⁴னாய நம꞉
 846. ௐ அபாந்நித⁴யே நம꞉
 847. ௐ அகர்த்ரே நம꞉
 848. ௐ அன்னாய நம꞉
 849. ௐ அன்னதா³த்ரே நம꞉
 850. ௐ அன்னதா³ருணாய நம꞉
 851. ௐ அம்போ⁴ஜமௌலயே நம꞉
 852. ௐ உஜ்ஜீவாய நம꞉
 853. ௐ ப்ராணாய நம꞉
 854. ௐ ப்ராணப்ரதா³யகாய நம꞉
 855. ௐ ஸ்கந்தா³ய நம꞉
 856. ௐ ஸ்கந்த³த⁴ராய நம꞉
 857. ௐ து⁴ர்யாய நம꞉
 858. ௐ தா⁴ர்யாய நம꞉
 859. ௐ த்⁴ருʼதயே நம꞉
 860. ௐ அனாதுராய நம꞉ ? த்⁴ருʼதிரனாதுராய
 861. ௐ ஆதுரௌஷத⁴யே நம꞉
 862. ௐ அவ்யக்³ராய நம꞉
 863. ௐ வைத்³யநாதா²ய நம꞉
 864. ௐ அக³த³ங்கராய நம꞉
 865. ௐ தே³வதே³வாய நம꞉
 866. ௐ ப்³ருʼஹத்³பா⁴னவே நம꞉
 867. ௐ ஸ்வர்பா⁴னவே நம꞉
 868. ௐ பத்³மவல்லபா⁴ய நம꞉
 869. ௐ அகுலாய நம꞉
 870. ௐ குலநேத்ரே நம꞉
 871. ௐ குலஸ்ரஷ்ட்ரே நம꞉
 872. ௐ குலேஶ்வராயநம꞉
 873. ௐ நித⁴யே நம꞉
 874. ௐ நிதி⁴ப்ரியாய நம꞉
 875. ௐ ஶங்க²பத்³மாதி³நிதி⁴ஸேவிதாய நம꞉
 876. ௐ ஶதானந்தா³ய நம꞉
 877. ௐ ஶதாவர்தாய நம꞉
 878. ௐ ஶதமூர்தயே நம꞉
 879. ௐ ஶதாயுதா⁴ய நம꞉
 880. ௐ பத்³மாஸனாய நம꞉
 881. ௐ பத்³மநேத்ராய நம꞉
 882. ௐ பத்³மாங்க்⁴ரயே நம꞉
 883. ௐ பத்³மபாணிகாய நம꞉
 884. ௐ ஈஶாய நம꞉
 885. ௐ காரணகார்யாத்மனே நம꞉
 886. ௐ ஸூக்ஷ்மாத்மனே நம꞉
 887. ௐ ஸ்தூ²லமூர்திமதே நம꞉
 888. ௐ அஶரீரிணே நம꞉
 889. ௐ த்ரிஶரீரிணே நம꞉
 890. ௐ ஶரீரத்ரயநாயகாய நம꞉
 891. ௐ ஜாக்³ரத்ப்ரபஞ்சாதி⁴பதயே நம꞉
 892. ௐ ஸ்வப்னலோகாபி⁴மானவதே நம꞉
 893. ௐ ஸுஷுப்த்யவஸ்தா²பி⁴மானினே நம꞉
 894. ௐ ஸர்வஸாக்ஷிணே நம꞉
 895. ௐ துரீயகாய நாம்꞉ var?? துரீயகா³ய
 896. ௐ ஸ்வாபனாய நம꞉
 897. ௐ ஸ்வவஶாய நம꞉
 898. ௐ வ்யாபிணே நம꞉
 899. ௐ விஶ்வமூர்தயே நம꞉
 900. ௐ விரோசனாய நம꞉
 901. ௐ வீரஸேனாய நம꞉
 902. ௐ வீரவேஷாய நம꞉
 903. ௐ வீராயுத⁴ஸமாவ்ருʼதாய நம꞉
 904. ௐ ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யாய நம꞉
 905. ௐ லக்ஷ்மீவதே நம꞉
 906. ௐ ஶுப⁴லக்ஷணாய நம꞉
 907. ௐ ஸமயஜ்ஞாய நம꞉
 908. ௐ ஸுஸமயஸமாதி⁴ஜனவல்லபா⁴ய நம꞉
 909. ௐ அதுல்யாய நம꞉
 910. ௐ அதுல்யமஹிம்னே நம꞉
 911. ௐ ஶரபோ⁴பமவிக்ரமாய நம꞉
 912. ௐ அஹேதவே நம꞉
 913. ௐ ஹேதுமதே நம꞉
 914. ௐ ஹேதவே நம꞉
 915. ௐ ஹேதுஹேதுமதா³ஶ்ரயாய நம꞉
 916. ௐ விக்ஷராய நம꞉
 917. ௐ ரோஹிதாய நம꞉
 918. ௐ ரக்தாய நம꞉
 919. ௐ விரக்தாய நம꞉
 920. ௐ விஜனப்ரியாய நம꞉
 921. ௐ மஹீத⁴ராய நம꞉
 922. ௐ மாதரிஶ்வனே நம꞉
 923. ௐ மாங்க³ல்யமகராலயாய நம꞉
 924. ௐ மத்⁴யமாந்தாத³யே நம꞉
 925. ௐ அக்ஷோப்⁴யாய நம꞉
 926. ௐ ரக்ஷோவிக்ஷோப⁴காரகாய நம꞉
 927. ௐ கு³ஹாய நம꞉
 928. ௐ கு³ஹாஶயாய நம꞉
 929. ௐ கோ³ப்த்ரே நம꞉
 930. ௐ கு³ஹ்யாய நம꞉
 931. ௐ கு³ணமஹார்ணவாய நம꞉
 932. ௐ நிருத்³யோகா³ய நம꞉
 933. ௐ மஹோத்³யோகி³னே நம꞉
 934. ௐ நிர்நிரோதா⁴ய நம꞉
 935. ௐ நிரங்குஶாய நம꞉
 936. ௐ மஹாவேகா³ய நம꞉
 937. ௐ மஹாப்ராணாய நம꞉
 938. ௐ மஹேஶ்வரமனோஹராய நம꞉
 939. ௐ அம்ருʼதாஶாய நம꞉
 940. ௐ அமிதாஹாராய நம꞉
 941. ௐ மிதபா⁴ஷிணே நம꞉
 942. ௐ அமிதார்த²வாசே நம꞉
 943. ௐ அக்ஷோப்⁴யாய நம꞉
 944. ௐ க்ஷோப⁴க்ருʼதே நம꞉
 945. ௐ க்ஷேமாய நம꞉
 946. ௐ க்ஷேமவதே நம꞉
 947. ௐ க்ஷேமவர்த⁴னாய நம꞉
 948. ௐ ருʼத்³தா⁴ய நம꞉
 949. ௐ ருʼத்³தி⁴ப்ரதா³ய நம꞉
 950. ௐ மத்தாய நம꞉
 951. ௐ மத்தகேகிநிஷூத³னாய நம꞉
 952. ௐ த⁴ர்மாய நம꞉
 953. ௐ த⁴ர்மவிதா³ம்ʼ ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉
 954. ௐ வைகுண்டா²ய நம꞉
 955. ௐ வாஸவப்ரியாய நம꞉
 956. ௐ பரதீ⁴ராய நம꞉
 957. ௐ அபராக்ராந்தாய நம꞉
 958. ௐ பரிதுஷ்டாய நம꞉
 959. ௐ பராஸுஹ்ருʼதே நம꞉
 960. ௐ ராமாய நம꞉
 961. ௐ ராமனுதாய நம꞉
 962. ௐ ரம்யாய நம꞉
 963. ௐ ரமாபதினுதாய நம꞉
 964. ௐ ஹிதாய நம꞉
 965. ௐ விராமாய நம꞉
 966. ௐ வினதாய நம꞉
 967. ௐ விதி³ஷே நம꞉
 968. ௐ வீரப⁴த்³ராய நம꞉
 969. ௐ விதி⁴ப்ரியாய நம꞉
 970. ௐ வினயாய நம꞉
 971. ௐ வினயப்ரீதாய நம꞉
 972. ௐ விமதோருமதா³பஹாய நம꞉
 973. ௐ ஸர்வஶக்திமதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉
 974. ௐ ஸர்வதை³த்யப⁴யங்கராய நம꞉
 975. ௐ ஶத்ருக்⁴னாய நம꞉
 976. ௐ ஶத்ருவினதாய நம꞉
 977. ௐ ஶத்ருஸங்க⁴ப்ரத⁴ர்ஷகாய நம꞉
 978. ௐ ஸுத³ர்ஶனாய நம꞉
 979. ௐ ருʼதுபதயே நம꞉
 980. ௐ வஸந்தாய நம꞉
 981. ௐ மத⁴வே நம꞉
 982. ௐ வஸந்தகேலிநிரதாய நம꞉
 983. ௐ வனகேலிவிஶாரதா³ய நம꞉
 984. ௐ புஷ்பதூ⁴லீபரிவ்ருʼதாய நம꞉
 985. ௐ நவபல்லவஶேக²ராய நம꞉
 986. ௐ ஜலகேலிபராய நம꞉
 987. ௐ ஜந்யாய நம꞉
 988. ௐ ஜஹ்னுகன்யோபலாலிதாய நம꞉
 989. ௐ கா³ங்கே³யாய நம꞉
 990. ௐ கீ³தகுஶலாய நம꞉
 991. ௐ க³ங்கா³பூரவிஹாரவதே நம꞉
 992. ௐ க³ங்கா³த⁴ராய நம꞉
 993. ௐ க³ணபதயே நம꞉
 994. ௐ க³ணநாத²ஸமாவ்ருʼதாய நம꞉
 995. ௐ விஶ்ராமாய நம꞉
 996. ௐ விஶ்ரமயுதாய நம꞉
 997. ௐ விஶ்வபு⁴ஜே நம꞉
 998. ௐ விஶ்வத³க்ஷிணாய நம꞉
 999. ௐ விஸ்தாராய நம꞉
 1000. ௐ விக்³ரஹாய நம꞉
 1001. ௐ வ்யாஸாய நம꞉
 1002. ௐ விஶ்வரக்ஷணதத்பராய நம꞉
 1003. ௐ வினதானந்த³காரிணே நம꞉
 1004. ௐ பார்வதீப்ராணநந்த³னாய நம꞉
 1005. ௐ விஶாகா²ய நம꞉
 1006. ௐ ஷண்முகா²ய நம꞉
 1007. ௐ கார்திகேயாய நம꞉
 1008. ௐ காமப்ரதா³யகாய நம꞉


|| இதி ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉ ஸம்பூர்ணம்ʼ ||