ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉

field_imag_alt

ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉

 1. ௐ ஸ்தி²ராய நம꞉
 2. ௐ ஸ்தா²ணவே நம꞉
 3. ௐ ப்ரப⁴வே நம꞉
 4. ௐ பீ⁴மாய நம꞉
 5. ௐ ப்ரவராய நம꞉
 6. ௐ வரதா³ய நம꞉
 7. ௐ வராய நம꞉
 8. ௐ ஸர்வாத்மனே நம꞉
 9. ௐ ஸர்வவிக்²யாதாய நம꞉
 10. ௐ ஸர்வஸ்மை நம꞉ 10
 11. ௐ ஸர்வகராய நம꞉
 12. ௐ ப⁴வாய நம꞉
 13. ௐ ஜடினே நம꞉
 14. ௐ சர்மிணே நம꞉
 15. ௐ ஶிக²ண்டி³னே நம꞉
 16. ௐ ஸர்வாங்கா³ய நம꞉
 17. ௐ ஸர்வபா⁴வனாய நம꞉
 18. ௐ ஹராய நம꞉
 19. ௐ ஹரிணாக்ஷாய நம꞉
 20. ௐ ஸர்வபூ⁴தஹராய நம꞉ 20
 21. ௐ ப்ரப⁴வே நம꞉
 22. ௐ ப்ரவ்ருʼத்தயே நம꞉
 23. ௐ நிவ்ருʼத்தயே நம꞉
 24. ௐ நியதாய நம꞉
 25. ௐ ஶாஶ்வதாய நம꞉
 26. ௐ த்⁴ருவாய நம꞉
 27. ௐ ஶ்மஶானவாஸினே நம꞉
 28. ௐ ப⁴க³வதே நம꞉
 29. ௐ க²சராய நம꞉
 30. ௐ கோ³சராய நம꞉ 30
 31. ௐ அர்த³னாய நம꞉
 32. ௐ அபி⁴வாத்³யாய நம꞉
 33. ௐ மஹாகர்மணே நம꞉
 34. ௐ தபஸ்வினே நம꞉
 35. ௐ பூ⁴தபா⁴வனாய நம꞉
 36. ௐ உன்மத்தவேஷப்ரச்ச²ன்னாய நம꞉
 37. ௐ ஸர்வலோகப்ரஜாபதயே நம꞉
 38. ௐ மஹாரூபாய நம꞉
 39. ௐ மஹாகாயாய நம꞉
 40. ௐ வ்ருʼஷரூபாய நம꞉ 40
 41. ௐ மஹாயஶஸே நம꞉
 42. ௐ மஹாத்மனே நம꞉
 43. ௐ ஸர்வபூ⁴தாத்மனே நம꞉
 44. ௐ விஶ்வரூபாய நம꞉
 45. ௐ மஹாஹணவே நம꞉
 46. ௐ லோகபாலாய நம꞉
 47. ௐ அந்தர்ஹிதத்மனே நம꞉
 48. ௐ ப்ரஸாதா³ய நம꞉
 49. ௐ ஹயக³ர்த⁴ப⁴யே நம꞉
 50. ௐ பவித்ராய நம꞉ 50
 51. ௐ மஹதே நம꞉
 52. ஓம்ʼநியமாய நம꞉
 53. ௐ நியமாஶ்ரிதாய நம꞉
 54. ௐ ஸர்வகர்மணே நம꞉
 55. ௐ ஸ்வயம்பூ⁴தாய நம꞉
 56. ௐ ஆத³யே நம꞉
 57. ௐ ஆதி³கராய நம꞉
 58. ௐ நித⁴யே நம꞉
 59. ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம꞉
 60. ௐ விஶாலாக்ஷாய நம꞉ 60
 61. ௐ ஸோமாய நம꞉
 62. ௐ நக்ஷத்ரஸாத⁴காய நம꞉
 63. ௐ சந்த்³ராய நம꞉
 64. ௐ ஸூர்யாய நம꞉
 65. ௐ ஶனயே நம꞉
 66. ௐ கேதவே நம꞉
 67. ௐ க்³ரஹாய நம꞉
 68. ௐ க்³ரஹபதயே நம꞉
 69. ௐ வராய நம꞉
 70. ௐ அத்ரயே நம꞉ 70
 71. ௐ அத்ர்யா நமஸ்கர்த்ரே நம꞉
 72. ௐ ம்ருʼக³பா³ணார்பணாய நம꞉
 73. ௐ அனகா⁴ய நம꞉
 74. ௐ மஹாதபஸே நம꞉
 75. ௐ கோ⁴ரதபஸே நம꞉
 76. ௐ அதீ³னாய நம꞉
 77. ௐ தீ³னஸாத⁴காய நம꞉
 78. ௐ ஸம்ʼவத்ஸரகராய நம꞉
 79. ௐ மந்த்ராய நம꞉
 80. ௐ ப்ரமாணாய நம꞉ 80
 81. ௐ பரமாயதபஸே நம꞉
 82. ௐ யோகி³னே நம꞉
 83. ௐ யோஜ்யாய நம꞉
 84. ௐ மஹாபீ³ஜாய நம꞉
 85. ௐ மஹாரேதஸே நம꞉
 86. ௐ மஹாப³லாய நம꞉
 87. ௐ ஸுவர்ணரேதஸே நம꞉
 88. ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம꞉
 89. ௐ ஸுபீ³ஜாய நம꞉
 90. ௐ பீ³ஜவாஹனாய நம꞉ 90
 91. ௐ த³ஶபா³ஹவே நம꞉
 92. ௐ அனிமிஶாய நம꞉
 93. ௐ நீலகண்டா²ய நம꞉
 94. ௐ உமாபதயே நம꞉
 95. ௐ விஶ்வரூபாய நம꞉
 96. ௐ ஸ்வயம்ʼஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉
 97. ௐ ப³லவீராய நம꞉
 98. ௐ அப³லோக³ணாய நம꞉
 99. ௐ க³ணகர்த்ரே நம꞉
 100. ௐ க³ணபதயே நம꞉ 100
 101. ௐ தி³க்³வாஸஸே நம꞉
 102. ௐ காமாய நம꞉
 103. ௐ மந்த்ரவிதே³ நம꞉
 104. ௐ பரமாய மந்த்ராய நம꞉
 105. ௐ ஸர்வபா⁴வகராய நம꞉
 106. ௐ ஹராய நம꞉
 107. ௐ கமண்ட³லுத⁴ராய நம꞉
 108. ௐ த⁴ன்வினே நம꞉
 109. ௐ பா³ணஹஸ்தாய நம꞉
 110. ௐ கபாலவதே நம꞉ 110
 111. ௐ அஶனயே நம꞉
 112. ௐ ஶதக்⁴னினே நம꞉
 113. ௐ க²ட்³கி³னே நம꞉
 114. ௐ பட்டிஶினே நம꞉
 115. ௐ ஆயுதி⁴னே நம꞉
 116. ௐ மஹதே நம꞉
 117. ௐ ஸ்ருவஹஸ்தாய நம꞉
 118. ௐ ஸுரூபாய நம꞉
 119. ௐ தேஜஸே நம꞉
 120. ௐ தேஜஸ்கராய நித⁴யே நம꞉ 120
 121. ௐ உஷ்ணீஷிணே நம꞉
 122. ௐ ஸுவக்த்ராய நம꞉
 123. ௐ உத³க்³ராய நம꞉
 124. ௐ வினதாய நம꞉
 125. ௐ தீ³ர்கா⁴ய நம꞉
 126. ௐ ஹரிகேஶாய நம꞉
 127. ௐ ஸுதீர்தா²ய நம꞉
 128. ௐ க்ருʼஷ்ணாய நம꞉
 129. ௐ ஶ்ருʼகா³லரூபாய நம꞉
 130. ௐ ஸித்³தா⁴ர்தா²ய நம꞉ 130
 131. ௐ முண்டா³ய நம꞉
 132. ௐ ஸர்வஶுப⁴ங்கராய நம꞉
 133. ௐ அஜாய நம꞉
 134. ௐ ப³ஹுரூபாய நம꞉
 135. ௐ க³ந்த⁴தா⁴ரிணே நம꞉
 136. ௐ கபர்தி³னே நம꞉
 137. ௐ உர்த்⁴வரேதஸே நம꞉
 138. ௐ ஊர்த்⁴வலிங்கா³ய நம꞉
 139. ௐ ஊர்த்⁴வஶாயினே நம꞉
 140. ௐ நப⁴ஸ்த²லாய நம꞉ 140
 141. ௐ த்ரிஜடினே நம꞉
 142. ௐ சீரவாஸஸே நம꞉
 143. ௐ ருத்³ராய நம꞉
 144. ௐ ஸேனாபதயே நம꞉
 145. ௐ விப⁴வே நம꞉
 146. ௐ அஹஶ்சராய நம꞉
 147. ௐ நக்தஞ்சராய நம꞉
 148. ௐ திக்³மமன்யவே நம꞉
 149. ௐ ஸுவர்சஸாய நம꞉
 150. ௐ க³ஜக்⁴னே நம꞉ 150
 151. ௐ தை³த்யக்⁴னே நம꞉
 152. ௐ காலாய நம꞉
 153. ௐ லோகதா⁴த்ரே நம꞉
 154. ௐ கு³ணாகராய நம꞉
 155. ௐ ஸிம்ʼஹஶார்தூ³லரூபாய நம꞉
 156. ௐ ஆர்த்³ரசர்மாம்ப³ராவ்ருʼதாய நம꞉
 157. ௐ காலயோகி³னே நம꞉
 158. ௐ மஹாநாதா³ய நம꞉
 159. ௐ ஸர்வகாமாய நம꞉
 160. ௐ சதுஷ்பதா²ய நம꞉ 160
 161. ௐ நிஶாசராய நம꞉
 162. ௐ ப்ரேதசாரிணே நம꞉
 163. ௐ பூ⁴தசாரிணே நம꞉
 164. ௐ மஹேஶ்வராய நம꞉
 165. ௐ ப³ஹுபூ⁴தாய நம꞉
 166. ௐ ப³ஹுத⁴ராய நம꞉
 167. ௐ ஸ்வர்பா⁴னவே நம꞉
 168. ௐ அமிதாய நம꞉
 169. ௐ க³தயே நம꞉
 170. ௐ ந்ருʼத்யப்ரியாய நம꞉ 170
 171. ௐ நித்யனர்தாய நம꞉
 172. ௐ நர்தகாய நம꞉
 173. ௐ ஸர்வலாலஸாய நம꞉
 174. ௐ கோ⁴ராய நம꞉
 175. ௐ மஹாதபஸே நம꞉
 176. ௐ பாஶாய நம꞉
 177. ௐ நித்யாய நம꞉
 178. ௐ கி³ரிருஹாய நம꞉
 179. ௐ நப⁴ஸே நம꞉
 180. ௐ ஸஹஸ்ரஹஸ்தாய நம꞉ 180
 181. ௐ விஜயாய நம꞉
 182. ௐ வ்யவஸாயாய நம꞉
 183. ௐ அதந்த்³ரிதாய நம꞉
 184. ௐ அத⁴ர்ஷணாய நம꞉
 185. ௐ த⁴ர்ஷணாத்மனே நம꞉
 186. ௐ யஜ்ஞக்⁴னே நம꞉
 187. ௐ காமநாஶகாய நம꞉
 188. ௐ த³க்ஷ்யாக³பஹாரிணே நம꞉
 189. ௐ ஸுஸஹாய நம꞉
 190. ௐ மத்⁴யமாய நம꞉ 190
 191. ௐ தேஜோபஹாரிணே நம꞉
 192. ௐ ப³லக்⁴னே நம꞉
 193. ௐ முதி³தாய நம꞉
 194. ௐ அர்தா²ய நம꞉
 195. ௐ அஜிதாய நம꞉
 196. ௐ அவராய நம꞉
 197. ௐ க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷய நம꞉
 198. ௐ க³ம்பீ⁴ராய நம꞉
 199. ௐ க³ம்பீ⁴ரப³லவாஹனாய நம꞉
 200. ௐ ந்யக்³ரோத⁴ரூபாய நம꞉ 200
 201. ௐ ந்யக்³ரோதா⁴ய நம꞉
 202. ௐ வ்ருʼக்ஷகர்ணஸ்தி²தாய நம꞉
 203. ௐ விப⁴வே நம꞉
 204. ௐ ஸுதீக்ஷ்ணத³ஶனாய நம꞉
 205. ௐ மஹாகாயாய நம꞉
 206. ௐ மஹானனாய நம꞉
 207. ௐ விஶ்வக்ஸேனாய நம꞉
 208. ௐ ஹரயே நம꞉
 209. ௐ யஜ்ஞாய நம꞉
 210. ௐ ஸம்ʼயுகா³பீட³வாஹனாய நம꞉ 210
 211. ௐ தீக்ஷணாதாபாய நம꞉
 212. ௐ ஹர்யஶ்வாய நம꞉
 213. ௐ ஸஹாயாய நம꞉
 214. ௐ கர்மகாலவிதே³ நம꞉
 215. ௐ விஷ்ணுப்ரஸாதி³தாய நம꞉
 216. ௐ யஜ்ஞாய நம꞉
 217. ௐ ஸமுத்³ராய நம꞉
 218. ௐ ப³ட³வாமுகா²ய நம꞉
 219. ௐ ஹுதாஶனஸஹாயாய நம꞉
 220. ௐ ப்ரஶாந்தாத்மனே நம꞉ 220
 221. ௐ ஹுதாஶனாய நம꞉
 222. ௐ உக்³ரதேஜஸே நம꞉
 223. ௐ மஹாதேஜஸே நம꞉
 224. ௐ ஜந்யாய நம꞉
 225. ௐ விஜயகாலவிதே³ நம꞉
 226. ௐ ஜ்யோதிஷாமயனாய நம꞉
 227. ௐ ஸித்³த⁴யே நம꞉
 228. ௐ ஸர்வவிக்³ரஹாய நம꞉
 229. ௐ ஶிகி²னே நம꞉
 230. ௐ முண்டி³னே நம꞉ 230
 231. ௐ ஜடினே நம꞉
 232. ௐ ஜ்வலினே நம꞉
 233. ௐ மூர்திஜாய நம꞉
 234. ௐ மூர்த⁴ஜாய நம꞉
 235. ௐ ப³லினே நம꞉
 236. ௐ வைனவினே நம꞉
 237. ௐ பணவினே நம꞉
 238. ௐ தாலினே நம꞉
 239. ௐ க²லினே நம꞉
 240. ௐ காலகடங்கடாய நம꞉ 240
 241. ௐ நக்ஷத்ரவிக்³ரஹமதயே நம꞉
 242. ௐ கு³ணபு³த்³த⁴யே நம꞉
 243. ௐ லயாய நம꞉
 244. ௐ அக³மாய நம꞉
 245. ௐ ப்ரஜாபதயே நம꞉
 246. ௐ விஶ்வபா³ஹவே நம꞉
 247. ௐ விபா⁴கா³ய நம꞉
 248. ௐ ஸர்வகா³ய நம꞉
 249. ௐ அமுகா²ய நம꞉
 250. ௐ விமோசனாய நம꞉ 250
 251. ௐ ஸுஸரணாய நம꞉
 252. ௐ ஹிரண்யகவசோத்³ப⁴வாய நம꞉
 253. ௐ மேட்⁴ரஜாய நம꞉
 254. ௐ ப³லசாரிணே நம꞉
 255. ௐ மஹீசாரிணே நம꞉
 256. ௐ ஸ்ருதாய நம꞉
 257. ௐ ஸர்வதூர்யவினோதி³னே நம꞉
 258. ௐ ஸர்வதோத்³யபரிக்³ரஹாய நம꞉
 259. ௐ வ்யாலரூபாய நம꞉
 260. ௐ கு³ஹாவாஸினே நம꞉ 260
 261. ௐ கு³ஹாய நம꞉
 262. ௐ மாலினே நம꞉
 263. ௐ தரங்க³விதே³ நம꞉
 264. ௐ த்ரித³ஶாய நம꞉
 265. ௐ த்ரிகாலத்⁴ருʼதே நம꞉
 266. ௐ கர்மஸர்வப³ந்த⁴விமோசனாய நம꞉
 267. ௐ அஸுரேந்த்³ராணாம்ப³ந்த⁴னாய நம꞉
 268. ௐ யுதி⁴ ஶத்ருவிநாஶனாய நம꞉
 269. ௐ ஸாங்க்²யப்ரஸாதா³ய நம꞉
 270. ௐ து³ர்வாஸஸே நம꞉ 270
 271. ௐ ஸர்வஸாதி⁴நிஷேவிதாய நம꞉
 272. ௐ ப்ரஸ்கந்த³னாய நம꞉
 273. ௐ யஜ்ஞவிபா⁴க³விதே³ நம꞉
 274. ௐ அதுல்யாய நம꞉
 275. ௐ யஜ்ஞவிபா⁴க³விதே³ நம꞉
 276. ௐ ஸர்வவாஸாய நம꞉
 277. ௐ ஸர்வசாரிணே நம꞉
 278. ௐ து³ர்வாஸஸே நம꞉
 279. ௐ வாஸவாய நம꞉
 280. ௐ அமராய நம꞉ 280
 281. ௐ ஹைமாய நம꞉
 282. ௐ ஹேமகராய நம꞉
 283. ௐ நிஷ்கர்மாய நம꞉
 284. ௐ ஸர்வதா⁴ரிணே நம꞉
 285. ௐ த⁴ரோத்தமாய நம꞉
 286. ௐ லோஹிதாக்ஷாய நம꞉
 287. ௐ மாக்ஷாய நம꞉
 288. ௐ விஜயக்ஷாய நம꞉
 289. ௐ விஶாரதா³ய நம꞉
 290. ௐ ஸங்க்³ரஹாய நம꞉ 290
 291. ௐ நிக்³ரஹாய நம꞉
 292. ௐ கர்த்ரே நம꞉
 293. ௐ ஸர்பசீரநிவாஸனாய நம꞉
 294. ௐ முக்²யாய நம꞉
 295. ௐ அமுக்²யாய நம꞉
 296. ௐ தே³ஹாய நம꞉
 297. ௐ காஹலயே நம꞉
 298. ௐ ஸர்வகாமதா³ய நம꞉
 299. ௐ ஸர்வகாலப்ரஸாத³யே நம꞉
 300. ௐ ஸுப³லாய நம꞉ 300
 301. ௐ ப³லரூபத்⁴ருʼதே நம꞉
 302. ௐ ஸர்வகாமவராய நம꞉
 303. ௐ ஸர்வதா³ய நம꞉
 304. ௐ ஸர்வதோமுகா²ய நம꞉
 305. ௐ ஆகாஶநிர்விரூபாய நம꞉
 306. ௐ நிபாதினே நம꞉
 307. ௐ அவஶாய நம꞉
 308. ௐ க²கா³ய நம꞉
 309. ௐ ரௌத்³ரரூபாய நம꞉
 310. ௐ அம்ʼஶவே நம꞉ 310
 311. ௐ ஆதி³த்யாய நம꞉
 312. ௐ ப³ஹுரஶ்மயே நம꞉
 313. ௐ ஸுவர்சஸினே நம꞉
 314. ௐ வஸுவேகா³ய நம꞉
 315. ௐ மஹாவேகா³ய நம꞉
 316. ௐ மனோவேகா³ய நம꞉
 317. ௐ நிஶாசராய நம꞉
 318. ௐ ஸர்வவாஸினே நம꞉
 319. ௐ ஶ்ரியாவாஸினே நம꞉
 320. ௐ உபதே³ஶகராய நம꞉ 320
 321. ௐ அகராய நம꞉
 322. ௐ முனயே நம꞉
 323. ௐ ஆத்மநிராலோகாய நம꞉
 324. ௐ ஸம்ப⁴க்³னாய நம꞉
 325. ௐ ஸஹஸ்ரதா³ய நம꞉
 326. ௐ பக்ஷிணே நம꞉
 327. ௐ பக்ஷரூபாய நம꞉
 328. ௐ அதிதீ³ப்தாய நம꞉
 329. ௐ விஶாம்பதயே நம꞉
 330. ௐ உன்மாதா³ய நம꞉ 330
 331. ௐ மத³னாய நம꞉
 332. ௐ காமாய நம꞉
 333. ௐ அஶ்வத்தா²ய நம꞉
 334. ௐ அர்த²கராய நம꞉
 335. ௐ யஶஸே நம꞉
 336. ௐ வாமதே³வாய நம꞉
 337. ௐ வாமாய நம꞉
 338. ௐ ப்ராசே நம꞉
 339. ௐ த³க்ஷிணாய நம꞉
 340. ௐ வாமனாய நம꞉ 340
 341. ௐ ஸித்³த⁴யோகி³னே நம꞉
 342. ௐ மஹர்ஶயே நம꞉
 343. ௐ ஸித்³தா⁴ர்தா²ய நம꞉
 344. ௐ ஸித்³த⁴ஸாத⁴காய நம꞉
 345. ௐ பி⁴க்ஷவே நம꞉
 346. ௐ பி⁴க்ஷுரூபாய நம꞉
 347. ௐ விபணாய நம꞉
 348. ௐ ம்ருʼத³வே நம꞉
 349. ௐ அவ்யயாய நம꞉
 350. ௐ மஹாஸேனாய நம꞉ 350
 351. ௐ விஶாகா²ய நம꞉
 352. ௐ ஷஷ்டிபா⁴கா³ய நம꞉
 353. ௐ க³வாம்ʼ பதயே நம꞉
 354. ௐ வஜ்ரஹஸ்தாய நம꞉
 355. ௐ விஷ்கம்பி⁴னே நம꞉
 356. ௐ சமூஸ்தம்ப⁴னாய நம꞉
 357. ௐ வ்ருʼத்தாவ்ருʼத்தகராய நம꞉
 358. ௐ தாலாய நம꞉
 359. ௐ மத⁴வே நம꞉
 360. ௐ மது⁴கலோசனாய நம꞉ 360
 361. ௐ வாசஸ்பத்யாய நம꞉
 362. ௐ வாஜஸேனாய நம꞉
 363. ௐ நித்யமாஶ்ரிதபூஜிதாய நம꞉
 364. ௐ ப்³ரஹ்மசாரிணே நம꞉
 365. ௐ லோகசாரிணே நம꞉
 366. ௐ ஸர்வசாரிணே நம꞉
 367. ௐ விசாரவிதே³ நம꞉
 368. ௐ ஈஶானாய நம꞉
 369. ௐ ஈஶ்வராய நம꞉
 370. ௐ காலாய நம꞉ 370
 371. ௐ நிஶாசாரிணே நம꞉
 372. ௐ பினாகப்⁴ருʼதே நம꞉
 373. ௐ நிமித்தஸ்தா²ய நம꞉
 374. ௐ நிமித்தாய நம꞉
 375. ௐ நந்த³யே நம꞉
 376. ௐ நந்தி³கராய நம꞉
 377. ௐ ஹரயே நம꞉
 378. ௐ நந்தீ³ஶ்வராய நம꞉
 379. ௐ நந்தி³னே நம꞉
 380. ௐ நந்த³னாய நம꞉ 380
 381. ௐ நந்தி³வர்த⁴னாய நம꞉
 382. ௐ ப⁴க³ஹாரிணே நம꞉
 383. ௐ நிஹந்த்ரே நம꞉
 384. ௐ கலாய நம꞉
 385. ௐ ப்³ரஹ்மணே நம꞉
 386. ௐ பிதாமஹாய நம꞉
 387. ௐ சதுர்முகா²ய நம꞉
 388. ௐ மஹாலிங்கா³ய நம꞉
 389. ௐ சாருலிங்கா³ய நம꞉
 390. ௐ லிங்கா³த்⁴யாக்ஷாய நம꞉ 390
 391. ௐ ஸுராத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 392. ௐ யோகா³த்⁴யக்ஷாய நம꞉
 393. ௐ யுகா³வஹாய நம꞉
 394. ௐ பீ³ஜாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 395. ௐ பீ³ஜகர்த்ரே நம꞉
 396. ௐ அத்⁴யாத்மானுக³தாய நம꞉
 397. ௐ ப³லாய நம꞉
 398. ௐ இதிஹாஸாய நம꞉
 399. ௐ ஸகல்பாய நம꞉
 400. ௐ கௌ³தமாய நம꞉ 400
 401. ௐ நிஶாகராய நம꞉
 402. ௐ த³ம்பா⁴ய நம꞉
 403. ௐ அத³ம்பா⁴ய நம꞉
 404. ௐ வைத³ம்பா⁴ய நம꞉
 405. ௐ வஶ்யாய நம꞉
 406. ௐ வஶகராய நம꞉
 407. ௐ கலயே நம꞉
 408. ௐ லோககர்த்ரே நம꞉
 409. ௐ பஶுபதயே நம꞉
 410. ௐ மஹாகர்த்ரே நம꞉ 410
 411. ௐ அனௌஷதா⁴ய நம꞉
 412. ௐ அக்ஷராய நம꞉
 413. ௐ பரமாய ப்³ரஹ்மணே நம꞉
 414. ௐ ப³லவதே நம꞉
 415. ௐ ஶக்ராய நம꞉
 416. ௐ நித்யை நம꞉
 417. ௐ அநித்யை நம꞉
 418. ௐ ஶுத்³தா⁴த்மனே நம꞉
 419. ௐ ஶுத்³தா⁴ய நம꞉
 420. ௐ மாந்யாய நம꞉ 420
 421. ௐ க³தாக³தாய நம꞉
 422. ௐ ப³ஹுப்ரஸாதா³ய நம꞉
 423. ௐ ஸுஸ்வப்னாய நம꞉
 424. ௐ த³ர்பணாய நம꞉
 425. ௐ அமித்ரஜிதே நம꞉
 426. ௐ வேத³காராய நம꞉
 427. ௐ மந்த்ரகாராய நம꞉
 428. ௐ விது³ஷே நம꞉
 429. ௐ ஸமரமர்த³னாய நம꞉
 430. ௐ மஹாமேக⁴நிவாஸினே நம꞉ 430
 431. ௐ மஹாகோ⁴ராய நம꞉
 432. ௐ வஶினே நம꞉
 433. ௐ கராய நம꞉
 434. ௐ அக்³நிஜ்வாலாய நம꞉
 435. ௐ மஹாஜ்வாலாய நம꞉
 436. ௐ அதிதூ⁴ம்ராய நம꞉
 437. ௐ ஹுதாய நம꞉
 438. ௐ ஹவிஷே நம꞉
 439. ௐ வ்ருʼஷணாய நம꞉
 440. ௐ ஶங்கராய நம꞉ 440
 441. ௐ நித்யம்ʼ வர்சஸ்வினே நம꞉
 442. ௐ தூ⁴மகேதனாய நம꞉
 443. ௐ நீலாய நம꞉
 444. ௐ அங்க³லுப்³தா⁴ய நம꞉
 445. ௐ ஶோப⁴னாய நம꞉
 446. ௐ நிரவக்³ரஹாய நம꞉
 447. ௐ ஸ்வஸ்திதா³ய நம꞉
 448. ௐ ஸ்வஸ்திபா⁴வாய நம꞉
 449. ௐ பா⁴கி³னே நம꞉
 450. ௐ பா⁴க³கராய நம꞉ 450
 451. ௐ லக⁴வே நம꞉
 452. ௐ உத்ஸங்கா³ய நம꞉
 453. ௐ மஹாங்கா³ய நம꞉
 454. ௐ மஹாக³ர்ப⁴பராயணாய நம꞉
 455. ௐ க்ருʼஷ்ணவர்ணாய நம꞉
 456. ௐ ஸுவர்ணாய நம꞉
 457. ௐ ஸர்வதே³ஹினாம்ʼ இந்த்³ரியாய நம꞉
 458. ௐ மஹாபாதா³ய நம꞉
 459. ௐ மஹாஹஸ்தாய நம꞉
 460. ௐ மஹாகாயாய நம꞉ 460
 461. ௐ மஹாயஶஸே நம꞉
 462. ௐ மஹாமூர்த்⁴னே நம꞉
 463. ௐ மஹாமாத்ராய நம꞉
 464. ௐ மஹாநேத்ராய நம꞉
 465. ௐ நிஶாலயாய நம꞉
 466. ௐ மஹாந்தகாய நம꞉
 467. ௐ மஹாகர்ணாய நம꞉
 468. ௐ மஹோஷ்டா²ய நம꞉
 469. ௐ மஹாஹணவே நம꞉
 470. ௐ மஹானாஸாய நம꞉ 470
 471. ௐ மஹாகம்ப³வே நம꞉
 472. ௐ மஹாக்³ரீவாய நம꞉
 473. ௐ ஶ்மஶானபா⁴ஜே நம꞉
 474. ௐ மஹாவக்ஷஸே நம꞉
 475. ௐ மஹோரஸ்காய நம꞉
 476. ௐ அந்தராத்மனே நம꞉
 477. ௐ ம்ருʼகா³லயாய நம꞉
 478. ௐ லம்ப³னாய நம꞉
 479. ௐ லம்பி³தோஷ்டா²ய நம꞉
 480. ௐ மஹாமாயாய நம꞉ 480
 481. ௐ பயோநித⁴யே நம꞉
 482. ௐ மஹாத³ந்தாய நம꞉
 483. ௐ மஹாத³ம்ʼஷ்ட்ராய நம꞉
 484. ௐ மஹஜிஹ்வாய நம꞉
 485. ௐ மஹாமுகா²ய நம꞉
 486. ௐ மஹாநகா²ய நம꞉
 487. ௐ மஹாரோமாய நம꞉
 488. ௐ மஹாகோஶாய நம꞉
 489. ௐ மஹாஜடாய நம꞉
 490. ௐ ப்ரஸன்னாய நம꞉ 490
 491. ௐ ப்ரஸாதா³ய நம꞉
 492. ௐ ப்ரத்யயாய நம꞉
 493. ௐ கி³ரிஸாத⁴னாய நம꞉
 494. ௐ ஸ்னேஹனாய நம꞉
 495. ௐ அஸ்னேஹனாய நம꞉
 496. ௐ அஜிதாய நம꞉
 497. ௐ மஹாமுனயே நம꞉
 498. ௐ வ்ருʼக்ஷாகாராய நம꞉
 499. ௐ வ்ருʼக்ஷகேதவே நம꞉
 500. ௐ அனலாய நம꞉ 500
 501. ௐ வாயுவாஹனாய நம꞉
 502. ௐ க³ண்ட³லினே நம꞉
 503. ௐ மேருதா⁴ம்னே நம꞉
 504. ௐ தே³வாதி⁴பதயே நம꞉
 505. ௐ அத²ர்வஶீர்ஷாய நம꞉
 506. ௐ ஸாமாஸ்யாய நம꞉
 507. ௐ ருʼக்ஸஹஸ்ராமிதேக்ஷணாய நம꞉
 508. ௐ யஜு꞉ பாத³ பு⁴ஜாய நம꞉
 509. ௐ கு³ஹ்யாய நம꞉
 510. ௐ ப்ரகாஶாய நம꞉ 510
 511. ௐ ஜங்க³மாய நம꞉
 512. ௐ அமோகா⁴ர்தா²ய நம꞉
 513. ௐ ப்ரஸாதா³ய நம꞉
 514. ௐ அபி⁴க³ம்யாய நம꞉
 515. ௐ ஸுத³ர்ஶனாய நம꞉
 516. ௐ உபகாராய நம꞉
 517. ௐ ப்ரியாய நம꞉
 518. ௐ ஸர்வாய நம꞉
 519. ௐ கனகாய நம꞉
 520. ௐ கஞ்சனச்ச²வயே நம꞉ 520
 521. ௐ நாப⁴யே நம꞉
 522. ௐ நந்தி³கராய நம꞉
 523. ௐ பா⁴வாய நம꞉
 524. ௐ புஷ்கரஸ்தா²பதயே நம꞉
 525. ௐ ஸ்தி²ராய நம꞉
 526. ௐ த்³வாத³ஶாய நம꞉
 527. ௐ த்ராஸனாய நம꞉
 528. ௐ ஆத்³யாய நம꞉
 529. ௐ யஜ்ஞாய நம꞉
 530. ௐ யஜ்ஞஸமாஹிதாய நம꞉ 530
 531. ௐ நக்தம்ʼ நம꞉
 532. ௐ கலயே நம꞉
 533. ௐ காலாய நம꞉
 534. ௐ மகராய நம꞉
 535. ௐ காலபூஜிதாய நம꞉
 536. ௐ ஸக³ணாய நம꞉
 537. ௐ க³ணகாராய நம꞉
 538. ௐ பூ⁴தவாஹனஸாரத²யே நம꞉
 539. ௐ ப⁴ஸ்மஶயாய நம꞉
 540. ௐ ப⁴ஸ்மகோ³ப்த்ரே நம꞉ 540
 541. ௐ ப⁴ஸ்மபூ⁴தாய நம꞉
 542. ௐ தரவே நம꞉
 543. ௐ க³ணாய நம꞉
 544. ௐ லோகபாலாய நம꞉
 545. ௐ அலோகாய நம꞉
 546. ௐ மஹாத்மனே நம꞉
 547. ௐ ஸர்வபூஜிதாய நம꞉
 548. ௐ ஶுக்லாய நம꞉
 549. ௐ த்ரிஶுக்லாய நம꞉
 550. ௐ ஸம்பன்னாய நம꞉ 550
 551. ௐ ஶுசயே நம꞉
 552. ௐ பூ⁴தநிஷேவிதாய நம꞉
 553. ௐ ஆஶ்ரமஸ்தா²ய நம꞉
 554. ௐ க்ரியாவஸ்தா²ய நம꞉
 555. ௐ விஶ்வகர்மமதயே நம꞉
 556. ௐ வராய நம꞉
 557. ௐ விஶாலஶாகா²ய நம꞉
 558. ௐ தாம்ரோஷ்டா²ய நம꞉
 559. ௐ அம்பு³ஜாலாய நம꞉
 560. ௐ ஸுநிஶ்சலாய நம꞉ 560
 561. ௐ கபிலாய நம꞉
 562. ௐ கபிஶாய நம꞉
 563. ௐ ஶுக்லாய நம꞉
 564. ௐ அயுஶே நம꞉
 565. ௐ பராய நம꞉
 566. ௐ அபராய நம꞉
 567. ௐ க³ந்த⁴ர்வாய நம꞉
 568. ௐ அதி³தயே நம꞉
 569. ௐ தார்க்ஷ்யாய நம꞉
 570. ௐ ஸுவிஜ்ஞேயாய நம꞉ 570
 571. ௐ ஸுஶாரதா³ய நம꞉
 572. ௐ பரஶ்வதா⁴யுதா⁴ய நம꞉
 573. ௐ தே³வாய நம꞉
 574. ௐ அனுகாரிணே நம꞉
 575. ௐ ஸுபா³ந்த⁴வாய நம꞉
 576. ௐ தும்ப³வீணாய நம꞉
 577. ௐ மஹாக்ரோதா⁴யா நம꞉
 578. ௐ ஊர்த்⁴வரேதஸே நம꞉
 579. ௐ ஜலேஶயாய நம꞉
 580. ௐ உக்³ராய நம꞉ 580
 581. ௐ வஶங்கராய நம꞉
 582. ௐ வம்ʼஶாய நம꞉
 583. ௐ வம்ʼஶநாதா³ய நம꞉
 584. ௐ அனிந்தி³தாய நம꞉
 585. ௐ ஸர்வாங்க³ரூபாய நம꞉
 586. ௐ மாயாவினே நம꞉
 587. ௐ ஸுஹ்ருʼதா³ய நம꞉
 588. ௐ அனிலாய நம꞉
 589. ௐ அனலாய நம꞉
 590. ௐ ப³ந்த⁴னாய நம꞉ 590
 591. ௐ ப³ந்த⁴கர்த்ரே நம꞉
 592. ௐ ஸுப³ந்த⁴னவிமோசனாய நம꞉
 593. ௐ ஸயஜ்ஞாரயே நம꞉
 594. ௐ ஸகாமாரயே நம꞉
 595. ௐ மஹாத³ம்ʼஶ்ட்ராய நம꞉
 596. ௐ மஹாயுதா⁴ய நம꞉
 597. ௐ ப³ஹுதா⁴னிந்தி³தாய நம꞉
 598. ௐ ஶர்வாய நம꞉
 599. ௐ ஶங்கராய நம꞉
 600. ௐ ஶங்கராய நம꞉ 600
 601. ௐ அத⁴னாய நம꞉
 602. ௐ அமரேஶாய நம꞉
 603. ௐ மஹாதே³வாய நம꞉
 604. ௐ விஶ்வதே³வாய நம꞉
 605. ௐ ஸுராரிக்⁴னே நம꞉
 606. ௐ அஹிர்பு³த்⁴ந்யாய நம꞉
 607. ௐ அனிலாபா⁴ய நம꞉
 608. ௐ சேகிதானாய நம꞉
 609. ௐ ஹவிஷே நம꞉
 610. ௐ அஜைகபாதே நம꞉ 610
 611. ௐ காபாலினே நம꞉
 612. ௐ த்ரிஶங்கவே நம꞉
 613. ௐ அஜிதாய நம꞉
 614. ௐ ஶிவாய நம꞉
 615. ௐ த⁴ன்வந்தரயே நம꞉
 616. ௐ தூ⁴மகேதவே நம꞉
 617. ௐ ஸ்கந்தா³ய நம꞉
 618. ௐ வைஶ்ரவணாய நம꞉
 619. ௐ தா⁴த்ரே நம꞉
 620. ௐ ஶக்ராய நம꞉ 620
 621. ௐ விஷ்ணவே நம꞉
 622. ௐ மித்ராய நம꞉
 623. ௐ த்வஷ்ட்ரே நம꞉
 624. ௐ த்⁴ருʼவாய நம꞉
 625. ௐ த⁴ராய நம꞉
 626. ௐ ப்ரபா⁴வாய நம꞉
 627. ௐ ஸர்வகா³ய வாயவே நம꞉
 628. ௐ அர்யம்னே நம꞉
 629. ௐ ஸவித்ரே நம꞉
 630. ௐ ரவயே நம꞉ 630
 631. ௐ உஷங்க³வே நம꞉
 632. ௐ விதா⁴த்ரே நம꞉
 633. ௐ மாந்தா⁴த்ரே நம꞉
 634. ௐ பூ⁴தபா⁴வனாய நம꞉
 635. ௐ விப⁴வே நம꞉
 636. ௐ வர்ணவிபா⁴வினே நம꞉
 637. ௐ ஸர்வகாமகு³ணாவஹாய நம꞉
 638. ௐ பத்³மநாபா⁴ய நம꞉
 639. ௐ மஹாக³ர்பா⁴ய நம꞉
 640. ௐ சந்த்³ரவக்த்ராய நம꞉ 640
 641. ௐ அனிலாய நம꞉
 642. ௐ அனலாய நம꞉
 643. ௐ ப³லவதே நம꞉
 644. ௐ உபஶாந்தாய நம꞉
 645. ௐ புராணாய நம꞉
 646. ௐ புண்யசஞ்சவே நம꞉
 647. ௐ யே நம꞉
 648. ௐ குருகர்த்ரே நம꞉
 649. ௐ குருவாஸினே நம꞉
 650. ௐ குருபூ⁴தாய நம꞉ 650
 651. ௐ கு³ணௌஷதா⁴ய நம꞉
 652. ௐ ஸர்வாஶயாய நம꞉
 653. ௐ த³ர்ப⁴சாரிணே நம꞉
 654. ௐ ஸர்வேஷம்ʼ ப்ராணினாம்ʼ பதயே நம꞉
 655. ௐ தே³வதே³வாய நம꞉
 656. ௐ ஸுகா²ஸக்தாய நம꞉
 657. ௐ ஸதே நம꞉
 658. ௐ அஸதே நம꞉
 659. ௐ ஸர்வரத்னவிதே³ நம꞉
 660. ௐ கைலாஸகி³ரிவாஸினே நம꞉ 660
 661. ௐ ஹிமவத்³கி³ரிஸம்ʼஶ்ரயாய நம꞉
 662. ௐ கூலஹாரிணே நம꞉
 663. ௐ குலகர்த்ரே நம꞉
 664. ௐ ப³ஹுவித்³யாய நம꞉
 665. ௐ ப³ஹுப்ரதா³ய நம꞉
 666. ௐ வணிஜாய நம꞉
 667. ௐ வர்த⁴கினே நம꞉
 668. ௐ வ்ருʼக்ஷாய நம꞉
 669. ௐ வகிலாய நம꞉
 670. ௐ சந்த³னாய நம꞉ 670
 671. ௐ ச²தா³ய நம꞉
 672. ௐ ஸாரக்³ரீவாய நம꞉
 673. ௐ மஹாஜத்ரவே நம꞉
 674. ௐ அலோலாய நம꞉
 675. ௐ மஹௌஷதா⁴ய நம꞉
 676. ௐ ஸித்³தா⁴ர்த²காரிணே நம꞉
 677. ௐ ஸித்³தா⁴ர்த²ஶ்ச²ந்தோ³வ்யாகரணோத்தராய நம꞉
 678. ௐ ஸிம்ʼஹநாதா³ய நம꞉
 679. ௐ ஸிம்ʼஹத³ம்ʼஷ்ட்ராய நம꞉
 680. ௐ ஸிம்ʼஹகா³ய நம꞉ 680
 681. ௐ ஸிம்ʼஹவாஹனாய நம꞉
 682. ௐ ப்ரபா⁴வாத்மனே நம꞉
 683. ௐ ஜக³த்காலஸ்தா²லாய நம꞉
 684. ௐ லோகஹிதாய நம꞉
 685. ௐ தரவே நம꞉
 686. ௐ ஸாரங்கா³ய நம꞉
 687. ௐ நவசக்ராங்கா³ய நம꞉
 688. ௐ கேதுமாலினே நம꞉
 689. ௐ ஸபா⁴வனாய நம꞉
 690. ௐ பூ⁴தாலயாய நம꞉ 690
 691. ௐ பூ⁴தபதயே நம꞉
 692. ௐ அஹோராத்ராய நம꞉
 693. ௐ அனிந்தி³தாய நம꞉
 694. ௐ ஸர்வபூ⁴தானாம்ʼ வாஹித்ரே நம꞉
 695. ௐ நிலயாய நம꞉
 696. ௐ விப⁴வே நம꞉
 697. ௐ ப⁴வாய நம꞉
 698. ௐ அமோகா⁴ய நம꞉
 699. ௐ ஸம்ʼயதாய நம꞉
 700. ௐ அஶ்வாய நம꞉ 700
 701. ௐ போ⁴ஜனாய நம꞉
 702. ௐ ப்ராணதா⁴ரணாய நம꞉
 703. ௐ த்⁴ருʼதிமதே நம꞉
 704. ௐ மதிமதே நம꞉
 705. ௐ த³க்ஷாய நம꞉
 706. ௐ ஸத்க்ருʼதாய நம꞉
 707. ௐ யுகா³தி⁴பாய நம꞉
 708. ௐ கோ³பாலயே நம꞉
 709. ௐ கோ³பதயே நம꞉
 710. ௐ க்³ராமாய நம꞉
 711. ௐ கோ³சர்மவஸனாய நம꞉
 712. ௐ ஹரயே நம꞉
 713. ௐ ஹிரண்யபா³ஹவே நம꞉
 714. ௐ ப்ரவேஶினாம்ʼ கு³ஹாபாலாய நம꞉
 715. ௐ ப்ரக்ருʼஷ்டாரயே நம꞉
 716. ௐ மஹாஹர்ஶாய நம꞉
 717. ௐ ஜிதகாமாய நம꞉
 718. ௐ ஜிதேந்த்³ரியாய நம꞉
 719. ௐ கா³ந்தா⁴ராய நம꞉
 720. ௐ ஸுவாஸாய நம꞉ 720
 721. ௐ தபஸ்ஸக்தாய நம꞉
 722. ௐ ரதயே நம꞉
 723. ௐ நராய நம꞉
 724. ௐ மஹாகீ³தாய நம꞉
 725. ௐ மஹாந்ருʼத்யாய நம꞉
 726. ௐ அப்ஸரோக³ணஸேவிதாய நம꞉
 727. ௐ மஹாகேதவே நம꞉
 728. ௐ மஹாதா⁴தவே நம꞉
 729. ௐ நைகஸானுசராய நம꞉
 730. ௐ சலாய நம꞉ 730
 731. ௐ ஆவேத³னீயாய நம꞉
 732. ௐ ஆதே³ஶாய நம꞉
 733. ௐ ஸர்வக³ந்த⁴ஸுகா²ஹவாய நம꞉
 734. ௐ தோரணாய நம꞉
 735. ௐ தாரணாய நம꞉
 736. ௐ வாதாய நம꞉
 737. ௐ பரிதீ⁴னே நம꞉
 738. ௐ பதிகே²சராய நம꞉
 739. ௐ ஸம்ʼயோகா³ய வர்த⁴னாய நம꞉
 740. ௐ வ்ருʼத்³தா⁴ய நம꞉ 740
 741. ௐ அதிவ்ருʼத்³தா⁴ய நம꞉
 742. ௐ கு³ணாதி⁴காய நம꞉
 743. ௐ நித்யமாத்மஸஹாயாய நம꞉
 744. ௐ தே³வாஸுரபதயே நம꞉
 745. ௐ பதயே நம꞉
 746. ௐ யுக்தாய நம꞉
 747. ௐ யுக்தபா³ஹவே நம꞉
 748. ௐ தி³விஸுபர்ணோதே³வாய நம꞉
 749. ௐ ஆஷாடா⁴ய நம꞉
 750. ௐ ஸுஷாடா⁴ய நம꞉ 750
 751. ௐ த்⁴ருவாய நம꞉
 752. ௐ ஹரிணாய நம꞉
 753. ௐ ஹராய நம꞉
 754. ௐ ஆவர்தமானேப்⁴யோவபுஷே நம꞉
 755. ௐ வஸுஶ்ரேஷ்டா²ய நம꞉
 756. ௐ மஹாபதா²ய நம꞉
 757. ௐ ஶிரோஹாரிணே நம꞉
 758. ௐ ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாய நம꞉
 759. ௐ அக்ஷாய ரத²யோகி³னே நம꞉
 760. ௐ ஸர்வயோகி³னே நம꞉ 760
 761. ௐ மஹாப³லாய நம꞉
 762. ௐ ஸமாம்னாயாய நம꞉
 763. ௐ அஸ்மாம்னாயாய நம꞉
 764. ௐ தீர்த²தே³வாய நம꞉
 765. ௐ மஹாரதா²ய நம꞉
 766. ௐ நிர்ஜீவாய நம꞉
 767. ௐ ஜீவனாய நம꞉
 768. ௐ மந்த்ராய நம꞉
 769. ௐ ஶுபா⁴க்ஷாய நம꞉
 770. ௐ ப³ஹுகர்கஶாய நம꞉ 770
 771. ௐ ரத்னப்ரபூ⁴தாய நம꞉
 772. ௐ ரத்னாங்கா³ய நம꞉
 773. ௐ மஹார்ணவனிபானவிதே³ நம꞉
 774. ௐ மூலாய நம꞉
 775. ௐ விஶாலாய நம꞉
 776. ௐ அம்ருʼதாய நம꞉
 777. ௐ வ்யக்தாவ்யக்தாய நம꞉
 778. ௐ தபோநித⁴யே நம꞉
 779. ௐ ஆரோஹணாய நம꞉
 780. ௐ அதி⁴ரோஹாய நம꞉ 780
 781. ௐ ஶீலதா⁴ரிணே நம꞉
 782. ௐ மஹாயஶஸே நம꞉
 783. ௐ ஸேனாகல்பாய நம꞉
 784. ௐ மஹாகல்பாய நம꞉
 785. ௐ யோகா³ய நம꞉
 786. ௐ யுக³கராய நம꞉
 787. ௐ ஹரயே நம꞉
 788. ௐ யுக³ரூபாய நம꞉
 789. ௐ மஹாரூபாய நம꞉
 790. ௐ மஹாநாக³ஹனாய நம꞉ 790
 791. ௐ வதா⁴ய நம꞉
 792. ௐ ந்யாயநிர்வபணாய நம꞉
 793. ௐ பாதா³ய நம꞉
 794. ௐ பண்டி³தாய நம꞉
 795. ௐ அசலோபமாய நம꞉
 796. ௐ ப³ஹுமாலாய நம꞉
 797. ௐ மஹாமாலாய நம꞉
 798. ௐ ஶஶினே ஹரஸுலோசனாய நம꞉
 799. ௐ விஸ்தாராய லவணாய கூபாய நம꞉
 800. ௐ த்ரியுகா³ய நம꞉ 800
 801. ௐ ஸப²லோத³யாய நம꞉
 802. ௐ த்ரிலோசனாய நம꞉
 803. ௐ விஷண்ணாங்கா³ய நம꞉
 804. ௐ மணிவித்³தா⁴ய நம꞉
 805. ௐ ஜடாத⁴ராய நம꞉
 806. ௐ பி³ந்த³வே நம꞉
 807. ௐ விஸர்கா³ய நம꞉
 808. ௐ ஸுமுகா²ய நம꞉
 809. ௐ ஶராய நம꞉
 810. ௐ ஸர்வாயுதா⁴ய நம꞉ 810
 811. ௐ ஸஹாய நம꞉
 812. ௐ நிவேத³னாய நம꞉
 813. ௐ ஸுகா²ஜாதாய நம꞉
 814. ௐ ஸுக³ந்தா⁴ராய நம꞉
 815. ௐ மஹாத⁴னுஷே நம꞉
 816. ௐ க³ந்த⁴பாலினே ப⁴க³வதே நம꞉
 817. ௐ ஸர்வகர்மணாம்ʼ உத்தா²னாய நம꞉
 818. ௐ மந்தா²னாய ப³ஹுலவாயவே நம꞉
 819. ௐ ஸகலாய நம꞉
 820. ௐ ஸர்வலோசனாய நம꞉ 820
 821. ௐ தலஸ்தாலாய நம꞉
 822. ௐ கரஸ்தா²லினே நம꞉
 823. ௐ ஊர்த்⁴வஸம்ʼஹனனாய நம꞉
 824. ௐ மஹதே நம꞉
 825. ௐ ச²த்ராய நம꞉
 826. ௐ ஸுச²த்ராய நம꞉
 827. ௐ விரவ்யாதலோகாய நம꞉
 828. ௐ ஸர்வாஶ்ரயாய க்ரமாய நம꞉
 829. ௐ முண்டா³ய நம꞉
 830. ௐ விரூபாய நம꞉ 830
 831. ௐ விக்ருʼதாய நம꞉
 832. ௐ த³ண்டி³னே நம꞉
 833. ௐ குண்டி³னே நம꞉
 834. ௐ விகுர்வணாய நம꞉
 835. ௐ ஹர்யக்ஷாய நம꞉
 836. ௐ ககுபா⁴ய நம꞉
 837. ௐ வஜ்ரிணே நம꞉
 838. ௐ ஶதஜிஹ்வாய நம꞉
 839. ௐ ஸஹஸ்ரபாதே³ நம꞉
 840. ௐ ஸஹஸ்ரமுர்த்⁴னே நம꞉ 840
 841. ௐ தே³வேந்த்³ராய ஸர்வதே³வமயாய நம꞉
 842. ௐ கு³ரவே நம꞉
 843. ௐ ஸஹஸ்ரபா³ஹவே நம꞉
 844. ௐ ஸர்வாங்கா³ய நம꞉
 845. ௐ ஶரண்யாய நம꞉
 846. ௐ ஸர்வலோகக்ருʼதே நம꞉
 847. ௐ பவித்ராய நம꞉
 848. ௐ த்ரிககுடே³ மந்த்ராய நம꞉
 849. ௐ கநிஷ்டா²ய நம꞉
 850. ௐ க்ருʼஷ்ணபிங்க³லாய நம꞉ 850
 851. ௐ ப்³ரஹ்மத³ண்ட³விநிர்மாத்ரே நம꞉
 852. ௐ ஶதக்⁴னீபாஶ ஶக்திமதே நம꞉
 853. ௐ பத்³மக³ர்பா⁴ய நம꞉
 854. ௐ மஹாக³ர்பா⁴ய நம꞉
 855. ௐ ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ய நம꞉
 856. ௐ ஜலோத்³ப⁴வாய நம꞉
 857. ௐ க³ப⁴ஸ்தயே நம꞉
 858. ௐ ப்³ரஹ்மக்ருʼதே நம꞉
 859. ௐ ப்³ரஹ்மிணே நம꞉
 860. ௐ ப்³ரஹ்மவிதே³ நம꞉ 860
 861. ௐ ப்³ராஹ்மணாய நம꞉
 862. ௐ க³தயே நம꞉
 863. ௐ அனந்தரூபாய நம꞉
 864. ௐ நைகாத்மனே நம꞉
 865. ௐ ஸ்வயம்பு⁴வ திக்³மதேஜஸே நம꞉
 866. ௐ ஊர்த்⁴வகா³த்மனே நம꞉
 867. ௐ பஶுபதயே நம꞉
 868. ௐ வாதரம்ʼஹாய நம꞉
 869. ௐ மனோஜவாய நம꞉
 870. ௐ சந்த³னினே நம꞉ 870
 871. ௐ பத்³மனாலாக்³ராய நம꞉
 872. ௐ ஸுரப்⁴யுத்தரணாய நம꞉
 873. ௐ நராய நம꞉
 874. ௐ கர்ணிகாரமஹாஸ்ரக்³விணே நம꞉
 875. ௐ நீலமௌலயே நம꞉
 876. ௐ பினாகத்⁴ருʼதே நம꞉
 877. ௐ உமாபதயே நம꞉
 878. ௐ உமாகாந்தாய நம꞉
 879. ௐ ஜாஹ்னவீப்⁴ருʼதே நம꞉
 880. ௐ உமாத⁴வாய நம꞉
 881. ௐ வராய வராஹாய நம꞉
 882. ௐ வரதா³ய நம꞉
 883. ௐ வரேண்யாய நம꞉
 884. ௐ ஸுமஹாஸ்வனாய நம꞉
 885. ௐ மஹாப்ரஸாதா³ய நம꞉
 886. ௐ த³மனாய நம꞉
 887. ௐ ஶத்ருக்⁴னே நம꞉
 888. ௐ ஶ்வேதபிங்க³லாய நம꞉
 889. ௐ ப்ரீதாத்மனே நம꞉
 890. ௐ பரமாத்மனே நம꞉ 890
 891. ௐ ப்ரயதாத்மானே நம꞉
 892. ௐ ப்ரதா⁴னத்⁴ருʼதே நம꞉
 893. ௐ ஸர்வபார்ஶ்வமுகா²ய நம꞉
 894. ௐ த்ர்யக்ஷாய நம꞉
 895. ௐ த⁴ர்மஸாதா⁴ரணோ வராய நம꞉
 896. ௐ சராசராத்மனே நம꞉
 897. ௐ ஸூக்ஷ்மாத்மனே நம꞉
 898. ௐ அம்ருʼதாய கோ³வ்ருʼஷேஶ்வராய நம꞉
 899. ௐ ஸாத்⁴யர்ஷயே நம꞉
 900. ௐ வஸுராதி³த்யாய நம꞉ 900
 901. ௐ விவஸ்வதே ஸவிதாம்ருʼதாய நம꞉
 902. ௐ வ்யாஸாய நம꞉
 903. ௐ ஸர்கா³ய ஸுஸங்க்ஷேபாய விஸ்தராய நம꞉
 904. ௐ பர்யாயோனராய நம꞉
 905. ௐ ருʼதவே நம꞉
 906. ௐ ஸம்ʼவத்ஸராய நம꞉
 907. ௐ மாஸாய நம꞉
 908. ௐ பக்ஷாய நம꞉
 909. ௐ ஸங்க்²யாஸமாபனாய நம꞉
 910. ௐ கலாப்⁴யோ நம꞉ 910
 911. ௐ காஷ்டா²ப்⁴யோ நம꞉
 912. ௐ லவேப்⁴யோ நம꞉
 913. ௐ மாத்ராப்⁴யோ நம꞉
 914. ௐ முஹூர்தாஹ꞉ க்ஷபாப்⁴யோ நம꞉
 915. ௐ க்ஷணேப்⁴யோ நம꞉
 916. ௐ விஶ்வக்ஷேத்ராய நம꞉
 917. ௐ ப்ரஜாபீ³ஜாய நம꞉
 918. ௐ லிங்கா³ய நம꞉
 919. ௐ ஆத்³யாய நிர்க³மாய நம꞉
 920. ௐ ஸதே நம꞉ 920
 921. ௐ அஸதே நம꞉
 922. ௐ வ்யக்தாய நம꞉
 923. ௐ அவ்யக்தாய நம꞉
 924. ௐ பித்ரே நம꞉
 925. ௐ மாத்ரே நம꞉
 926. ௐ பிதாமஹாய நம꞉
 927. ௐ ஸ்வர்க³த்³வாராய நம꞉
 928. ௐ ப்ரஜாத்³வாராய நம꞉
 929. ௐ மோக்ஷத்³வாராய நம꞉
 930. ௐ த்ரிவிஷ்டபாய நம꞉ 930
 931. ௐ நிர்வாணாய நம꞉
 932. ௐ ஹ்லாத³னாய நம꞉
 933. ௐ ப்³ரஹ்மலோகாய நம꞉
 934. ௐ பராயை க³த்யை நம꞉
 935. ௐ தே³வாஸுர விநிர்மாத்ரே நம꞉
 936. ௐ தே³வாஸுரபராயணாய நம꞉
 937. ௐ தே³வாஸுரகு³ரவே நம꞉
 938. ௐ தே³வாய நம꞉
 939. ௐ தே³வாஸுர நமஸ்க்ருʼதாய நம꞉
 940. ௐ தே³வாஸுர மஹாமாத்ராய நம꞉ 940
 941. ௐ தே³வாஸுர க³ணாஶ்ரயாய நம꞉
 942. ௐ தே³வாஸுரக³ணாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 943. ௐ தே³வாஸுர க³ணாக்³ருʼண்யை நம꞉
 944. ௐ தே³வாதிதே³வாய நம꞉
 945. ௐ தே³வர்ஶயே நம꞉
 946. ௐ தே³வாஸுரவரப்ரதா³ய நம꞉
 947. ௐ தே³வாஸுரேஶ்வராய நம꞉
 948. ௐ விஶ்வாய நம꞉
 949. ௐ தே³வாஸுரமஹேஶ்வராய நம꞉
 950. ௐ ஸர்வதே³வமயாய நம꞉ 950
 951. ௐ அசிந்த்யாய நம꞉
 952. ௐ தே³வதாத்மனே நம꞉
 953. ௐ ஆத்மஸம்ப⁴வாய நம꞉
 954. ௐ உத்³பி⁴தே³ நம꞉
 955. ௐ த்ரிவிக்ரமாய நம꞉
 956. ௐ வைத்³யாய நம꞉
 957. ௐ விரஜாய நம꞉
 958. ௐ நீரஜாய நம꞉
 959. ௐ அமராய நம꞉
 960. ௐ ஈட்³யாய நம꞉ 960
 961. ௐ ஹஸ்தீஶ்வராய நம꞉
 962. ௐ வ்யக்⁴ராய நம꞉
 963. ௐ தே³வஸிம்ʼஹாய நம꞉
 964. ௐ நரருʼஷபா⁴ய நம꞉
 965. ௐ விபு³தா⁴ய நம꞉
 966. ௐ அக்³ரவராய நம꞉
 967. ௐ ஸூக்ஷ்மாய நம꞉
 968. ௐ ஸர்வதே³வாய நம꞉
 969. ௐ தபோமயாய நம꞉
 970. ௐ ஸுயுக்தாய நம꞉ 970
 971. ௐ ஶிப⁴னாய நம꞉
 972. ௐ வஜ்ரிணே நம꞉
 973. ௐ ப்ராஸானாம்ʼ ப்ரப⁴வாய நம꞉
 974. ௐ அவ்யயாய நம꞉
 975. ௐ கு³ஹாய நம꞉
 976. ௐ காந்தாய நம꞉
 977. ௐ நிஜாய ஸர்கா³ய நம꞉
 978. ௐ பவித்ராய நம꞉
 979. ௐ ஸர்வபாவனாய நம꞉
 980. ௐ ஶ்ருʼங்கி³ணே நம꞉ 980
 981. ௐ ஶ்ருʼங்க³ப்ரியாய நம꞉
 982. ௐ ப³ப்⁴ருவே நம꞉
 983. ௐ ராஜராஜாய நம꞉
 984. ௐ நிராமயாய நம꞉
 985. ௐ அபி⁴ராமாய நம꞉
 986. ௐ ஸுரக³ணாய நம꞉
 987. ௐ விராமாய நம꞉
 988. ௐ ஸர்வஸாத⁴னாய நம꞉
 989. ௐ லலாடாக்ஷாய நம꞉
 990. ௐ விஶ்வதே³வாய நம꞉ 990
 991. ௐ ஹரிணாய நம꞉
 992. ௐ ப்³ரஹ்மவர்சஸாய நம꞉
 993. ௐ ஸ்தா²வராணாம்ʼ பதயே நம꞉
 994. ௐ நியமேந்த்³ரியவர்த⁴னாய நம꞉
 995. ௐ ஸித்³தா⁴ர்தா²ய நம꞉
 996. ௐ ஸித்³த⁴பூ⁴தார்தா²ய நம꞉
 997. ௐ அசிந்த்யாய நம꞉
 998. ௐ ஸத்யவ்ரதாய நம꞉
 999. ௐ ஶுசயே நம꞉
 1000. ௐ வ்ரதாதி⁴பாய நம꞉ 1000
 1001. ௐ பரஸ்மை நம꞉
 1002. ௐ ப்³ரஹ்மணே நம꞉
 1003. ௐ ப⁴க்தானாம்ʼ பரமாயை க³தயே நம꞉
 1004. ௐ விமுக்தாய நம꞉
 1005. ௐ முக்ததேஜஸே நம꞉
 1006. ௐ ஶ்ரீமதே நம꞉
 1007. ௐ ஶ்ரீவர்த⁴னாய நம꞉
 1008. ௐ ஜக³தே நம꞉ 1008


|| இதி ஶ்ரீ ஶிவ ஸஹஸ்ரநாமாவளி꞉ ஶிவார்பணம்ʼ ||