ஶ்ரீ  வாராஹி அஷ்டோத்தரா ஶதநாமாவளி

field_imag_alt

ஶ்ரீ  வாராஹி அஷ்டோத்தரா ஶதநாமாவளி

 1. ௐ நமோ வராஹவத³னாயை நம꞉
 2. ௐ நமோ வாராஹ்யை நம꞉
 3. ௐ வரரூபிண்யை நம꞉
 4. ௐ க்ரோடா³னனாயை நம꞉
 5. ௐ கோலமுக்²யை நம꞉
 6. ௐ ஜக³த³ம்பா³யை நம꞉
 7. ௐ தருண்யை நம꞉
 8. ௐ விஶ்வேஶ்வர்யை நம꞉
 9. ௐ ஶங்கி²ன்யை நம꞉
 10. ௐ சக்ரிண்யை நம꞉ ||10||
 11. ௐ க²ட்³க³ஶூலக³தா³ஹஸ்தாயை நம꞉
 12. ௐ முஸலதா⁴ரிண்யை நம꞉
 13. ௐ ஹலஸகாதி³ ஸமாயுக்தாயை நம꞉
 14. ௐ ப⁴க்தாநாமப⁴யப்ரதா³யை நம꞉
 15. ௐ இஷ்டார்த²தா³யின்யை நம꞉
 16. ௐ கோ⁴ராயை நம꞉
 17. ௐ மஹாகோ⁴ராயை நம꞉
 18. ௐ மஹாமாயாயை நம꞉
 19. ௐ வார்தால்யை நம꞉
 20. ௐ ஜக³தீ³ஶ்வர்யை நம꞉ ||20||
 21. ௐ அண்டே³ அண்டி³ன்யை நம꞉
 22. ௐ ருண்டே³ ருண்டி³ன்யை நம꞉
 23. ௐ ஜம்பே⁴ ஜம்பி⁴ன்யை நம꞉
 24. ௐ மோஹே மோஹின்யை நம꞉
 25. ௐ ஸ்தம்பே⁴ ஸ்தம்பி⁴ன்யை நம꞉
 26. ௐ தே³வேஶ்யை நம꞉
 27. ௐ ஶத்ருநாஶின்யை நம꞉
 28. ௐ அஷ்டபு⁴ஜாயை நம꞉
 29. ௐ சதுர்ஹஸ்தாயை நம꞉
 30. ௐ உன்னதபை⁴ரவாங்க³ஸ்தா²யை நம꞉ ||30||
 31. ௐ கபிலாலோசனாயை நம꞉
 32. ௐ பஞ்சம்யை நம꞉
 33. ௐ லோகேஶ்யை நம꞉
 34. ௐ நீலமணிப்ரபா⁴யை நம꞉
 35. ௐ அஞ்ஜநாத்³ரிப்ரதீகாஶாயை நம꞉
 36. ௐ ஸிம்ʼஹாருத்³ராயை நம꞉
 37. ௐ த்ரிலோசனாயை நம꞉
 38. ௐ ஶ்யாமலாயை நம꞉
 39. ௐ பரமாயை நம꞉
 40. ௐ ஈஶான்யை நம꞉ ||40||
 41. ௐ நீல்யை நம꞉
 42. ௐ இந்தீ³வரஸன்னிபா⁴யை நம꞉
 43. ௐ கணஸ்தா²னஸமோபேதாயை நம꞉
 44. ௐ கபிலாயை நம꞉
 45. ௐ கலாத்மிகாயை நம꞉
 46. ௐ அம்பி³காயை நம꞉
 47. ௐ ஜக³த்³தா⁴ரிண்யை நம꞉
 48. ௐ ப⁴க்தோபத்³ரவநாஶின்யை நம꞉
 49. ௐ ஸகு³ணாயை நம꞉
 50. ௐ நிஷ்கலாயை நம꞉ ||50||
 51. ௐ வித்³யாயை நம꞉
 52. ௐ நித்யாயை நம꞉
 53. ௐ விஶ்வவஶங்கர்யை நம꞉
 54. ௐ மஹாரூபாயை நம꞉
 55. ௐ மஹேஶ்வர்யை நம꞉
 56. ௐ மஹேந்த்³ரிதாயை நம꞉
 57. ௐ விஶ்வவ்யாபின்யை நம꞉
 58. ௐ தே³வ்யை நம꞉
 59. ௐ பஶூநாமப⁴யகாரிண்யை நம꞉
 60. ௐ காலிகாயை நம꞉ ||60||
 61. ௐ ப⁴யதா³யை நம꞉
 62. ௐ ப³லிமாம்ʼஸமஹாப்ரியாயை நம꞉
 63. ௐ ஜயபை⁴ரவ்யை நம꞉
 64. ௐ க்ருʼஷ்ணாங்கா³யை நம꞉
 65. ௐ பரமேஶ்வரவல்லபா⁴யை நம꞉
 66. ௐ நுதா³யை நம꞉
 67. ௐ ஸ்துத்யை நம꞉
 68. ௐ ஸுரேஶான்யை நம꞉
 69. ௐ ப்³ரஹ்மாதி³வரதா³யை நம꞉
 70. ௐ ஸ்வரூபிண்யை நம꞉ ||70||
 71. ௐ ஸுராநாமப⁴யப்ரதா³யை நம꞉
 72. ௐ வராஹதே³ஹஸம்பூ⁴தாயை நம꞉
 73. ௐ ஶ்ரோணிவாராலஸே நம꞉
 74. ௐ க்ரோதி⁴ன்யை நம꞉
 75. ௐ நீலாஸ்யாயை நம꞉
 76. ௐ ஶுப⁴தா³யை நம꞉
 77. ௐ ஶுப⁴வாரிண்யை நம꞉
 78. ௐ ஶத்ரூணாம்ʼ வாக்ஸ்தம்ப⁴னகாரிண்யை நம꞉
 79. ௐ கடிஸ்தம்ப⁴னகாரிண்யை நம꞉
 80. ௐ மதிஸ்தம்ப⁴னகாரிண்யை நம꞉ ||80||
 81. ௐ ஸாக்ஷீஸ்தம்ப⁴னகாரிண்யை நம꞉
 82. ௐ மூகஸ்தம்பி⁴ன்யை நம꞉
 83. ௐ ஜிஹ்வாஸ்தம்பி⁴ன்யை நம꞉
 84. ௐ து³ஷ்டானாம்ʼ நிக்³ரஹகாரிண்யை நம꞉
 85. ௐ ஶிஷ்டானுக்³ரஹகாரிண்யை நம꞉
 86. ௐ ஸர்வஶத்ருக்ஷயகராயை நம꞉
 87. ௐ ஶத்ருஸாத³னகாரிண்யை நம꞉
 88. ௐ ஶத்ருவித்³வேஷணகாரிண்யை நம꞉
 89. ௐ பை⁴ரவீப்ரியாயை நம꞉
 90. ௐ மந்த்ராத்மிகாயை நம꞉ ||90||
 91. ௐ யந்த்ரரூபாயை நம꞉
 92. ௐ தந்த்ரரூபிண்யை நம꞉
 93. ௐ பீடா²த்மிகாயை நம꞉
 94. ௐ தே³வதே³வ்யை நம꞉
 95. ௐ ஶ்ரேயஸ்காரிண்யை நம꞉
 96. ௐ சிந்திதார்த²ப்ரதா³யின்யை நம꞉
 97. ௐ ப⁴க்தாலக்ஷ்மீவிநாஶின்யை நம꞉
 98. ௐ ஸம்பத்ப்ரதா³யை நம꞉
 99. ௐ ஸௌக்²யகாரிண்யை நம꞉
 100. ௐ பா³ஹுவாராஹ்யை நம꞉ ||100||
 101. ௐ ஸ்வப்னவாராஹ்யை நம꞉
 102. ௐ க்³லௌம்ʼ ப⁴க³வத்யை நமோ நம꞉
 103. ௐ ஈஶ்வர்யை நம꞉
 104. ௐ ஸர்வாராத்⁴யாயை நம꞉
 105. ௐ ஸர்வமயாயை நம꞉
 106. ௐ ஸர்வலோகாத்மிகாயை நம꞉
 107. ௐ மஹிஷநாஶினாயை நம꞉
 108. ௐ ப்³ருʼஹத்³வாராஹ்யை நம꞉ ||108||

|| இதி ஶ்ரீ வாராஹி தே³வீ அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி ஸம்பூர்ணம்ʼ ||