ஶ்ரீ ராதா⁴ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி꞉

field_imag_alt

ஶ்ரீ ராதா⁴ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி꞉

 1. ௐ ஶ்ரீ ராதா⁴யை நம꞉
 2. ௐ ஶ்ரீ ராதி⁴காயை நம꞉
 3. ௐ க்ருʼஷ்ணவல்லபா⁴யை நம꞉
 4. ௐ க்ருʼஷ்ணஸம்ʼயுக்தாயை நம꞉
 5. ௐ வ்ருʼந்தா³வனேஶ்வர்யை நம꞉
 6. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ரியாயை நம꞉
 7. ௐ மத³நமோஹின்யை நம꞉
 8. ௐ ஶ்ரீமத்யை நம꞉
 9. ௐ க்ருʼஷ்ணகாந்தாயை நம꞉
 10. ௐ க்ருʼஷ்ணானந்த³ப்ரதா³யின்யை நம꞉
 11. ௐ யஶஸ்வின்யை நம꞉
 12. ௐ யஶோதா³நந்த³னவல்லபா⁴யை நம꞉
 13. ௐ த்ரைலோக்யஸுந்த³ர்யை நம꞉
 14. ௐ வ்ருʼந்தா³வனவிஹாரிண்யை நம꞉
 15. ௐ வ்ருʼஷபா⁴னுஸுதாயை நம꞉
 16. ௐ ஹேமாங்கா³யை நம꞉
 17. ௐ உஜ்ஜ்வலகா³த்ரிகாயை நம꞉
 18. ௐ ஶுபா⁴ங்கா³யை நம꞉
 19. ௐ விமலாங்கா³யை நம꞉
 20. ௐ விமலாயை நம꞉
 21. ௐ க்ருʼஷ்ணசந்த்³ரப்ரியாயை நம꞉
 22. ௐ ராஸப்ரியாயை நம꞉
 23. ௐ ராஸாதி⁴ஷ்டாத்ருʼதே³வதாயை நம꞉
 24. ௐ ரஸிகாயை நம꞉
 25. ௐ ரஸிகானந்தா³யை நம꞉
 26. ௐ ராஸேஶ்வர்யே நம꞉
 27. ௐ ராஸமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²யை நம꞉
 28. ௐ ராஸமண்ட³லஶோபி⁴தாயை நம꞉
 29. ௐ ராஸமண்ட³லஸேவ்யாயை நம꞉
 30. ௐ ராஸக்ரிடா³மனோஹர்யை நம꞉
 31. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ரேமபராயணாயை நம꞉
 32. ௐ வ்ருʼந்தா³ரண்யப்ரியாயை நம꞉
 33. ௐ வ்ருʼந்தா³வனவிலாஸின்யை நம꞉
 34. ௐ துலஸ்யதி⁴ஷ்டாத்ருʼதே³வ்யை நம꞉
 35. ௐ கருணார்ணவஸம்பூர்ணாயை நம꞉
 36. ௐ மங்க³ளப்ரதா³யை நம꞉
 37. ௐ க்ருʼஷ்ணப⁴ஜநாஶ்ரிதாயை நம꞉
 38. ௐ கோ³விந்தா³ர்பிதசித்தாயை நம꞉
 39. ௐ கோ³விந்த³ப்ரியகாரிண்யை நம꞉
 40. ௐ ராஸக்ரீடா³கர்யை நம꞉
 41. ௐ ராஸவாஸின்யை நம꞉
 42. ௐ ராஸஸுந்த³ர்யை நம꞉
 43. ௐ கோ³குலத்வப்ரதா³யின்யை நம꞉
 44. ௐ கிஶோரவல்லபா⁴யை நம꞉
 45. ௐ காலிந்தீ³குலதீ³பிகாயை நம꞉
 46. ௐ ப்ரேமப்ரியாயை நம꞉
 47. ௐ ப்ரேமரூபாயை நம꞉
 48. ௐ ப்ரேமானந்த³தரங்கி³ண்யை நம꞉
 49. ௐ ப்ரேமதா⁴த்ர்யை நம꞉
 50. ௐ ப்ரேமஶக்திமய்யை நம꞉
 51. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ரேமவத்யை நம꞉
 52. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ரேமதரங்கி³ண்யை நம꞉
 53. ௐ கௌ³ரசந்த்³ரானனாயை நம꞉
 54. ௐ சந்த்³ரகா³த்ர்யை நம꞉
 55. ௐ ஸுகோமலாயை நம꞉
 56. ௐ ரதிவேஷாயை நம꞉
 57. ௐ ரதிப்ரியாயை நம꞉
 58. ௐ க்ருʼஷ்ணரதாயை நம꞉
 59. ௐ க்ருʼஷ்ணதோஷணதத்பராயை நம꞉
 60. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ரேமவத்யை நம꞉
 61. ௐ க்ருʼஷ்ணப⁴க்தாயை நம꞉
 62. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ரியப⁴க்தாயை நம꞉
 63. ௐ க்ருʼஷ்ணக்ரீடா³யை நம꞉
 64. ௐ ப்ரேமரதாம்பி³காயை நம꞉
 65. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ராணாயை நம꞉
 66. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ராணஸர்வஸ்வதா³யின்யை நம꞉
 67. ௐ கோடிகந்த³ர்பலாவண்யாயை நம꞉
 68. ௐ கந்த³ர்பகோடிஸுந்த³ர்யை நம꞉
 69. ௐ லீலாலாவண்யமங்க³லாயை நம꞉
 70. ௐ கருணார்ணவரூபிண்யை நம꞉
 71. ௐ யமுனாபாரகௌதுகாயை நம꞉
 72. ௐ க்ருʼஷ்ணஹாஸ்யபா⁴ஷணதத்பராயை நம꞉
 73. ௐ கோ³பாங்க³னாவேஷ்டிதாயை நம꞉
 74. ௐ க்ருʼஷ்ணஸங்கீர்தின்யை நம꞉
 75. ௐ ராஸஸக்தாயை நம꞉
 76. ௐ க்ருʼஷ்ணபா⁴ஷாதிவேகி³ன்யை நம꞉
 77. ௐ க்ருʼஷ்ணராகி³ண்யை நம꞉
 78. ௐ பா⁴வின்யை நம꞉
 79. ௐ க்ருʼஷ்ணபா⁴வநாமோதா³யை நம꞉
 80. ௐ க்ருʼஷ்ணோன்மாத³விதா³யின்யை நம꞉
 81. ௐ க்ருʼஷ்ணார்தகுஶலாயை நம꞉
 82. ௐ பதிவ்ரதாயை நம꞉
 83. ௐ மஹாபா⁴வஸ்வரூபிண்யை நம꞉
 84. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ரேமகல்பலதாயை நம꞉
 85. ௐ கோ³விந்த³னந்தி³ன்யை நம꞉
 86. ௐ கோ³விந்த³மோஹின்யை நம꞉
 87. ௐ கோ³விந்த³ஸர்வஸ்வாயை நம꞉
 88. ௐ ஸர்வகாந்தாஶிரோமண்யை நம꞉
 89. ௐ க்ருʼஷ்ணகாந்தாஶிரோமண்யை நம꞉
 90. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ராணத⁴னாயை நம꞉
 91. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ரேமானந்தா³ம்ருʼதஸிந்த⁴வே நம꞉
 92. ௐ ப்ரேமசிந்தாமண்யை நம꞉
 93. ௐ ப்ரேமஸாத்⁴யஶிரோமண்யை நம꞉
 94. ௐ ஸர்வைஶ்வர்யஸர்வஶக்திஸர்வரஸபூர்ணாயை நம꞉
 95. ௐ மஹாபா⁴வசிந்தாமண்யை நம꞉
 96. ௐ காருண்யாம்ருʼதாயை நம꞉
 97. ௐ தாருண்யாம்ருʼதாயை நம꞉
 98. ௐ லாவண்யாம்ருʼதாயை நம꞉
 99. ௐ நிஜலஜ்ஜாபரீதா⁴னஶ்யாமபடுஶார்யை நம꞉
 100. ௐ ஸௌந்த³ர்யகுங்குமாயை நம꞉
 101. ௐ ஸகீ²ப்ரணயசந்த³னாயை நம꞉
 102. ௐ க³ந்தோ⁴ன்மாதி³தமாத⁴வாயை நம꞉
 103. ௐ மஹாபா⁴வபரமோத்கர்ஷதர்ஷிண்யை நம꞉
 104. ௐ ஸகீ²ப்ரணயிதாவஶாயை நம꞉
 105. ௐ க்ருʼஷ்ணப்ரியாவலீமுக்²யாயை நம꞉
 106. ௐ ஆனந்த³ஸ்வரூபாயை நம꞉
 107. ௐ ரூபகு³ணஸௌபா⁴க்³யப்ரேமஸர்வாதி⁴காராதி⁴காயை நம꞉
 108. ௐ ஏகமாத்ரக்ருʼஷ்ணபராயணாயை நம꞉


|| இதி ஶ்ரீ ராத⁴ ஶதநாமாவளி ஸமாப்தம்ʼ ||