Sri Satyanarayana Ashtakam

field_imag_alt

Sri Satyanarayana Ashtakam

aadidevam jagatkaaranam shreedharam lokanaatham vibhum vyaapakam shankaram |
sarvabhaktesht'adam muktidam maadhavam satyanaaraayanam vishnumeesham bhaje || 1||

sarvadaa loka-kalyaana-paaraayanam deva-go-vipra-rakshaartha-sadvigraham |
deena-heenaatma-bhaktaashrayam sundaram satyanaaraayanam vishnumeesham bhaje || 2||

dakshine yasya gangaa shubhaa shobhate raajate saa ramaa yasya vaame sadaa |
yah' prasannaanano bhaati bhavyashcha tam satyanaaraayanam vishnumeesham bhaje || 3||

sankat'e sangare yam janah' sarvadaa svaatmabheenaashanaaya smaret peed'itah' |
poornakri'tyo bhaved yatprasaadaachcha tam satyanaaraayanam vishnumeesham bhaje || 4||

vaanchhitam durlabham yo dadaati prabhuh' saadhave svaatmabhaktaaya bhaktipriyah' |
sarvabhootaashrayam tam hi vishvambharam satyanaaraayanam vishnumeesham bhaje || 5||

braahmanah' saadhu-vaishyashcha tungadhvajo ye'bhavan vishrutaa yasya bhaktyaa'maraa |
leelayaa yasya vishvam tatam tam vibhum satyanaaraayanam vishnumeesham bhaje || 6||

yena chaabrahmabaalatri'nam dhaaryate sri'jyate paalyate sarvametajjagat |
bhaktabhaavapriyam shreedayaasaagaram satyanaaraayanam vishnumeesham bhaje || 7||

sarvakaamapradam sarvadaa satpriyam vanditam devavri'ndairmuneendraarchitam |
putra-pautraadi-sarvesht'adam shaashvatam satyanaaraayanam vishnumeesham bhaje || 8||

asht'akam satyadevasya bhaktyaa narah' bhaavayukto mudaa yastrisandhyam pat'het |
tasya nashyanti paapaani tenaa'gninaa indhanaaneeva shushkaani sarvaani vai || 9||

iti satyanaaraayanaasht'akam sampoornam |