Sri Narayana Ashtakam

field_imag_alt

Sri Narayana Ashtakam

Vaatsalyaadabhayapradaanasamayaadaarttaartinirvaapanaad-
Audaaryyaadaghashoshanaadaganitashreyah Padapraapanaat |
Sevyah Shreepatireka Eva Jagataametebhavansaakshinah
Prahlaadashcha Vibheeshanashcha Kariraat Paanchaalyahalyaadhruvah || 1||

Prahlaadaasti Yadeeshvaro Vada Harih Sarvatra Me Darshaya
Stambhe Chaivamiti Bruvantamasuram Tatraaviraaseeddharih |
Vakshastasya Vidaarayannijanakhairvaatsalyamaapaadayan-
Naarttatraanaparaayanah Sa Bhagavaannaaraayano Me Gatih || 2||

Shreeraamotra Vibheeshanoyamanagho Rakshobhayaadaagatah
Sugreevaanaya Paalayainamadhunaa Paulastyamevaagatam |
Ityuktvaabhayamasya Sarvaviditam Yo Raaghavo Dattavaan-
Aarttatraanaparaayanah Sa Bhagavaannaaraayano Me Gatih || 3||

Nakragrastapadam Samuddhritakaram Brahmaadayo Bhoh Suraa
Rakshantaamiti Deenavaakyakarinam Deveshvashakteshu Yah |
Maa Bhaisheeriti Tasya Nakrahanane Chakraayudhah Shreedharo-
Hyaarttatraanaparaayanah Sa Bhagavaannaaraayano Me Gatih || 4||

Bhoh Krishnaachyutah Bhoh Kripaalaya Hare Bhoh Paandavaanaam Sakhe
Kvaasi Kvaasi Suyodhanaadhyapahritaam Bho Raksha Maamaaturaam |
Ityukttokshayavastrasambhritatanuryopaalayaddraupadeem-
Aarttatraanaparaayanah Sa Bhagavaannaaraayano Me Gatih || 5||

Yatpaadaabjanakhodakam Trijagataam Paapaughavidhvamsanam
Yannaamaamritapoorakam Cha Pibataam Samsaarasantaarakam |
Paashaanopi Yadangighrapankarajasaa Shaapaanmunermochito
Hyaarttatraanaparaayanah Sa Bhagavaannaaraayano Me Gatih || 6||

Pitraa Bhraataramuttamaasanagatam Hyauttaanapaadirdhruvo
Drishtvaa Tatsamamaarurukshuradhikam Maatraavamaanam Gatah |
Yam Gatvaa Sharanam Yadaapa Tapasaa Hemaadrisimhaasanam
Hyaarttatraanaparaayanah Sa Bhagavaannaaraayano Me Gatih || 7||

Aarttaa Vishannaah Shithilaashcha Bheetaa Ghoreshu Cha Vyaadhishu Vartamaanaah |
Sankeertya Naaraayanashabdamaatram Vimuktaduhkhaah Sukhino Bhavanti || 8||

Iti Shreekooreshasvaamivirachitam Naaraayanaashtakam Sampoornam |