Sri Venkateswara Sahasranamavali

field_imag_alt

Sri Venkateswara Sahasranamavali

 1. Om Shreevenkateshaaya Namah
 2. Om Viroopaakshaaya Namah
 3. Om Vishveshaaya Namah
 4. Om Vishvabhaavanaaya Namah
 5. Om Vishvasrije Namah
 6. Om Vishvasamhartre Namah
 7. Om Vishvapraanaaya Namah
 8. Om Viraadvapushe Namah
 9. Om Sheshaadrinilayaaya Namah
 10. Om Asheshabhaktaduhkhapranaashanaaya Namah
 11. Om Sheshastutyaaya Namah
 12. Om Sheshashaayine Namah
 13. Om Visheshajnyaaya Namah
 14. Om Vibhave Namah
 15. Om Svabhuve Namah
 16. Om Vishnave Namah
 17. Om Jishnave Namah
 18. Om Vardhishnave Namah
 19. Om Utsahishnave Namah
 20. Om Sahishnukaaya Namah 20
 21. Om Bhraajishnave Namah
 22. Om Grasishnave Namah
 23. Om Vartishnave Namah
 24. Om Bharishnukaaya Namah
 25. Om Kaalayantre Namah
 26. Om Kaalaaya Namah
 27. Om Kaalagoptre Namah
 28. Om Kaalaantakaaya Namah
 29. Om Akhilaaya Namah
 30. Om Kaalagamyaaya Namah
 31. Om Kaalakanthavandyaaya Namah
 32. Om Kaalakaaleshvaraaya Namah
 33. Om Shambhave Namah
 34. Om Svayambhuve Namah
 35. Om Ambhojanaabhaye Namah
 36. Om Stambhitavaaridhaye Namah
 37. Om Ambhodhinandineejaanaye Namah
 38. Om Shonaambhojapadaprabhaaya Namah
 39. Om Kambugreevaaya Namah
 40. Om Shambaraariroopaaya Namah 40
 41. Om Shambarajekshanaaya Namah
 42. Om Bimbaadharaaya Namah
 43. Om Bimbaroopine Namah
 44. Om Pratibimbakriyaatigaaya Namah
 45. Om Gunavate Namah
 46. Om Gunagamyaaya Namah
 47. Om Gunaateetaaya Namah
 48. Om Gunapriyaaya Namah
 49. Om Durgunadhvamsakrite Namah
 50. Om Sarvasugunaaya Namah
 51. Om Gunabhaasakaaya Namah
 52. Om Pareshaaya Namah
 53. Om Paramaatmane Namah
 54. Om Paranjyotishe Namah
 55. Om Paraayaigataye Namah
 56. Om Parasmaipadaaya Namah
 57. Om Viyadvaasase Namah
 58. Om Paaramparyashubhapradaaya Namah
 59. Om Brahmaandagarbhaaya Namah
 60. Om Brahmanyaaya Namah 60
 61. Om Brahmasrije Namah
 62. Om Brahmabodhitaaya Namah
 63. Om Brahmastutyaaya Namah
 64. Om Brahmavaadine Namah
 65. Om Brahmacharyaparaayanaaya Namah
 66. Om Satyavrataarthasantushtaaya Namah
 67. Om Satyaroopine Namah
 68. Om Jhashaangavate Namah
 69. Om Somakapraanahaarine Namah
 70. Om Aaneetaamnaayaaya Namah
 71. Om Abdivanditaaya Namah
 72. Om Devaasurastutyaaya Namah
 73. Om Patanmandaradhaarakaaya Namah
 74. Om Dhanvantaraye Namah
 75. Om Kachchhapaangaaya Namah
 76. Om Payonidhivimanthakaaya Namah
 77. Om Amaraamrita Sandaatre Namah
 78. Om Dhritasammohineevapushe Namah
 79. Om Haramohakamaayaavine Namah
 80. Om Rakshassandohabhanjanaaya Namah 80
 81. Om Hiranyaakshavidaarine Namah
 82. Om Yajnyaaya Namah
 83. Om Yajnyavibhaavanaaya Namah
 84. Om Yajnyeeyorveesamuddhartre Namah
 85. Om Leelaakrodaaya Namah
 86. Om Prataapavate Namah
 87. Om Dandakaasuravidhvamsine Namah
 88. Om Vakradamshtraaya Namah
 89. Om Kshamaadharaaya Namah
 90. Om Gandharvashaapaharanaaya Namah
 91. Om Punyagandhaaya Namah
 92. Om Vichakshanaaya Namah
 93. Om Karaalavaktraaya Namah
 94. Om Somaarkanetraaya Namah
 95. Om Shadgunavaibhavaaya Namah
 96. Om Shvetaghonine Namah
 97. Om Ghoornitabhruve Namah
 98. Om Ghurghuradhvanivibhramaaya Namah
 99. Om Draagheeyase Namah
 100. Om Neelakeshine Namah 100
 101. Om Jaagradambujalochanaaya Namah
 102. Om Ghrinaavate Namah
 103. Om Ghrinisammohaaya Namah
 104. Om Mahaakaalaagnideedhitaye Namah
 105. Om Jvaalaakaraalavadanaaya Namah
 106. Om Maholkaakulaveekshanaaya Namah
 107. Om Sataanirbinnameghaughaaya Namah
 108. Om Damshtraarugvyaaptadiktataaya Namah
 109. Om Uchchhvaasaakrishtabhooteshaaya Namah
 110. Om Ni:Shvaasatyaktavishvasrije Namah
 111. Om Antarbhramajjagadgarbhaaya Namah
 112. Om Anantaaya Namah
 113. Om Brahmakapaalahrite Namah
 114. Om Ugraaya Namah
 115. Om Veeraaya Namah
 116. Om Mahaavishnave Namah
 117. Om Jvalanaaya Namah
 118. Om Sarvatomukhaaya Namah
 119. Om Nrisimhaaya Namah
 120. Om Bheeshanaaya Namah
 121. Om Bhadraaya Namah
 122. Om Mrityumrityave Namah
 123. Om Sanaatanaaya Namah
 124. Om Sabhaastambhodbhavaaya Namah
 125. Om Bheemaaya Namah
 126. Om Shiromaaline Namah
 127. Om Maheshvaraaya Namah
 128. Om Dvaadashaadityachoodaalaaya Namah
 129. Om Kalpadhoomasataachchhavaye Namah
 130. Om Hiranyakorasthalabhinnakhaaya Namah
 131. Om Simhamukhaaya Namah
 132. Om Anaghaaya Namah
 133. Om Prahlaadavaradaaya Namah
 134. Om Dheemate Namah
 135. Om Bhaktasanghapratishthitaaya Namah
 136. Om Brahmarudraadisamsevyaaya Namah
 137. Om Siddhasaadhyaprapoojitaaya Namah
 138. Om Lakshmeenrisimhaaya Namah
 139. Om Deveshaaya Namah
 140. Om Jvaalaajihvaantramaalikaaya Namah
 141. Om Khadgine Namah
 142. Om Maheshvaasine Namah
 143. Om Khetine Namah
 144. Om Kapaaline Namah
 145. Om Musaline Namah
 146. Om Haline Namah
 147. Om Paashine Namah
 148. Om Shooline Namah
 149. Om Mahaabaahave Namah
 150. Om Jvaraghnaaya Namah
 151. Om Rogaluntakaaya Namah
 152. Om Maunjeeyuje Namah
 153. Om Chhatrakaaya Namah
 154. Om Dandine Namah
 155. Om Krishnaajinadharaaya Namah
 156. Om Vatave Namah
 157. Om Adheetavedaaya Namah
 158. Om Vedaantoddhaarakaaya Namah
 159. Om Brahmanaishthikaaya Namah
 160. Om Aheenashayanapreetaaya Namah
 161. Om Aaditeyaaya Namah
 162. Om Anaghaaya Namah
 163. Om Haraye Namah
 164. Om Samvitpriyaaya Namah
 165. Om Saamavedyaaya Namah
 166. Om Baliveshmapratishthitaaya Namah
 167. Om Balikshaalitapaadaabjaaya Namah
 168. Om Vindhyaavalivimaanitaaya Namah
 169. Om Tripaadabhoomisveekartre Namah
 170. Om Vishvaroopapradarshakaaya Namah
 171. Om Dhritatrivikramaaya Namah
 172. Om Svaanghreenakhabhinnaandaakarparaaya Namah
 173. Om Pajjaatavaahineedhaaraapavitritajagattrayaaya Namah
 174. Om Vidhisammaanitaaya Namah
 175. Om Punyaaya Namah
 176. Om Daityayoddhre Namah
 177. Om Jayorjitaaya Namah
 178. Om Suraraajyapradaaya Namah
 179. Om Shukramadahrite Namah
 180. Om Sugateeshvaraaya Namah
 181. Om Jaamadagnyaaya Namah
 182. Om Kuthaarine Namah
 183. Om Kaartaveeryavidaaranaaya Namah
 184. Om Renukaayaashshirohaarine Namah
 185. Om Dushtakshatriyamardanaaya Namah
 186. Om Varchasvine Namah
 187. Om Daanasheelaaya Namah
 188. Om Dhanushmate Namah
 189. Om Brahmavittamaaya Namah
 190. Om Atyudagraaya Namah
 191. Om Samagraaya Namah
 192. Om Nyagrodhaaya Namah
 193. Om Dushtanigrahaaya Namah
 194. Om Ravivamshasamudbhootaaya Namah
 195. Om Raaghavaaya Namah
 196. Om Bharataagrajaaya Namah
 197. Om Kausalyaatanayaaya Namah
 198. Om Raamaaya Namah
 199. Om Vishvaamitrapriyankaraaya Namah
 200. Om Taatakaaraye Namah 200
 201. Om Subaahughnaaya Namah
 202. Om Balaatibalamantravate Namah
 203. Om Ahalyaashaapavichchhedine Namah
 204. Om Pravishtajanakaalayaaya Namah
 205. Om Svayamvarasabhaasamsthaaya Namah
 206. Om Eeshachaapaprabhanjanaaya Namah
 207. Om Jaanakeeparinetre Namah
 208. Om Janakaadheeshasamstutaaya Namah
 209. Om Jamadagnitanoojaatayoddhre Namah
 210. Om Ayodhyaadhipaagranye Namah
 211. Om Pitrivaakyaprateepaalaaya Namah
 212. Om Tyaktaraajyaaya Namah
 213. Om Salakshmanaaya Namah
 214. Om Saseetaaya Namah
 215. Om Chitrakootasthaaya Namah
 216. Om Bharataahitaraajyakaaya Namah
 217. Om Kaakadarpapraharte Namah
 218. Om Dandakaaranyavaasakaaya Namah
 219. Om Panchavatyaam Vihaarine Namah
 220. Om Svadharmapariposhakaaya Namah 220
 221. Om Viraadhaghne Namah
 222. Om Agastyamukhyamuni Sammaanitaaya Namah
 223. Om Pumse Namah
 224. Om Indrachaapadharaaya Namah
 225. Om Khadgadharaaya Namah
 226. Om Akshayasaayakaaya Namah
 227. Om Kharaantakaaya Namah
 228. Om Dhooshanaaraye Namah
 229. Om Trishiraskaripave Namah
 230. Om Vrishaaya Namah
 231. Om Shoorpanakhaanaasaachchhettre Namah
 232. Om Valkaladhaarakaaya Namah
 233. Om Jataavate Namah
 234. Om Parnashaalaasthaaya Namah
 235. Om Maareechabalamardakaaya Namah
 236. Om Pakshiraatkritasamvaadaaya Namah
 237. Om Ravitejase Namah
 238. Om Mahaabalaaya Namah
 239. Om Shabaryaaneetaphalabhuje Namah
 240. Om Hanoomatparitoshitaaya Namah 240
 241. Om Sugreevaabhayadaaya Namah
 242. Om Daityakaayakshepanabhaasuraaya Namah
 243. Om Saptasaalasamuchchhettre Namah
 244. Om Vaalihrite Namah
 245. Om Kapisamvritaaya Namah
 246. Om Vaayusoonukritaasevaaya Namah
 247. Om Tyaktapampaaya Namah
 248. Om Kushaasanaaya Namah
 249. Om Udanvatteeragaaya Namah
 250. Om Shooraaya Namah
 251. Om Vibheeshanavarapradaaya Namah
 252. Om Setukrite Namah
 253. Om Daityaghne Namah
 254. Om Praaptalankaaya Namah
 255. Om Alankaaravate Namah
 256. Om Atikaayashirashchhettre Namah
 257. Om Kumbhakarnavibhedanaaya Namah
 258. Om Dashakanthashirodhvamsine Namah
 259. Om Jaambavatpramukhaavritaaya Namah
 260. Om Jaanakeeshaaya Namah 260
 261. Om Suraadhyakshaaya Namah
 262. Om Saaketeshaaya Namah
 263. Om Puraatanaaya Namah
 264. Om Punyashlokaaya Namah
 265. Om Vedavedyaaya Namah
 266. Om Svaamiteerthanivaasakaaya Namah
 267. Om Lakshmeesarahkelilolaaya Namah
 268. Om Lakshmeeshaaya Namah
 269. Om Lokarakshakaaya Namah
 270. Om Devakeegarbhasambhootaaya Namah
 271. Om Yashodekshanalaalitaaya Namah
 272. Om Vasudevakritastotraaya Namah
 273. Om Nandagopamanoharaaya Namah
 274. Om Chaturbhujaaya Namah
 275. Om Komalaangaaya Namah
 276. Om Gadaavate Namah
 277. Om Neelakuntalaaya Namah
 278. Om Pootanaapraanasamhartre Namah
 279. Om Trinaavartavinaashanaaya Namah
 280. Om Gargaaropitanaamaankaaya Namah 280
 281. Om Vaasudevaaya Namah
 282. Om Adhokshajaaya Namah
 283. Om Gopikaastanyapaayine Namah
 284. Om Balabhadraanujaaya Namah
 285. Om Achyutaaya Namah
 286. Om Vaiyaaghranakhabhooshaaya Namah
 287. Om Vatsajite Namah
 288. Om Vatsavardhanaaya Namah
 289. Om Ksheerasaaraashanarataaya Namah
 290. Om Dadhibhaandapramardhanaaya Namah
 291. Om Navaneetaapahartre Namah
 292. Om Neelaneeradabhaasuraaya Namah
 293. Om Aabheeradrishtadaurjanyaaya Namah
 294. Om Neelapadmanibhaananaaya Namah
 295. Om Maatridarshitavishvaasaaya Namah
 296. Om Ulookhalanibandhanaaya Namah
 297. Om Nalakoobarashaapaantaaya Namah
 298. Om Godhoolichchhuritaangakaaya Namah
 299. Om Gosangharakshakaaya Namah
 300. Om Shreeshaaya Namah 300
 301. Om Brindaaranyanivaasakaaya Namah
 302. Om Vatsaantakaaya Namah
 303. Om Bakadveshine Namah
 304. Om Daityaambudamahaanilaaya Namah
 305. Om Mahaajagarachandaagnaye Namah
 306. Om Shakatapraanakantakaaya Namah
 307. Om Indrasevyaaya Namah
 308. Om Punyagaatraaya Namah
 309. Om Kharajite Namah
 310. Om Chandadeedhitaye Namah
 311. Om Taalapakvaphalaashine Namah
 312. Om Kaaleeyaphanidarpaghne Namah
 313. Om Naagapatneestutipreetaaya Namah
 314. Om Pralambaasurakhandanaaya Namah
 315. Om Daavaagnibalasamhaarine Namah
 316. Om Phalaahaarine Namah
 317. Om Gadaagrajaaya Namah
 318. Om Gopaanganaachelachoraaya Namah
 319. Om Paatholeelaavishaaradaaya Namah
 320. Om Vamshagaanapraveenaaya Namah 320
 321. Om Gopeehastaambujaarchitaaya Namah
 322. Om Munipatnyaahritaahaaraaya Namah
 323. Om Munishreshthaaya Namah
 324. Om Munipriyaaya Namah
 325. Om Govardhanaadrisandhartre Namah
 326. Om Sankrandanatamopahaaya Namah
 327. Om Sadudyaanavilaasine Namah
 328. Om Raasakreedaaparaayanaaya Namah
 329. Om Varunaabhyarchitaaya Namah
 330. Om Gopeepraarthitaaya Namah
 331. Om Purushottamaaya Namah
 332. Om Akroorastutisampreetaaya Namah
 333. Om Kubjaayauvanadaayakaaya Namah
 334. Om Mushtikorahprahaarine Namah
 335. Om Chaanoorodaraadaaranaaya Namah
 336. Om Mallayuddhaagraganyaaya Namah
 337. Om Pitribandhanamochakaaya Namah
 338. Om Mattamaatangapanchaasyaaya Namah
 339. Om Kamsagreevaanikritanaaya Namah
 340. Om Ugrasenapratishthaatre Namah 340
 341. Om Ratnasimhaasanasthitaaya Namah
 342. Om Kaalanemikhaladveshine Namah
 343. Om Muchukundavarapradaaya Namah
 344. Om Saalvasevitadurdharsharaajasmayanivaaranaaya Namah
 345. Om Rukmigarvaapahaarine Namah
 346. Om Rukmineenayanotsavaaya Namah
 347. Om Pradyumnajanakaaya Namah
 348. Om Kaamine Namah
 349. Om Pradyumnaaya Namah
 350. Om Dvaarakaadhipaaya Namah
 351. Om Manyaahartre Namah
 352. Om Mahaamaayaaya Namah
 353. Om Jaambavatkritasangaraaya Namah
 354. Om Jaamboonadaambaradharaaya Namah
 355. Om Gamyaaya Namah
 356. Om Jaambavateevibhave Namah
 357. Om Kaalindeeprathitaaraamakelaye Namah
 358. Om Gunjaavatamsakaaya Namah
 359. Om Mandaarasumanobhaasvate Namah
 360. Om Shacheeshaabheeshtadaayakaaya Namah 360
 361. Om Satraajinmaanasollaasine Namah
 362. Om Satyaajaanaye Namah
 363. Om Shubhaavahaaya Namah
 364. Om Shatadhanvaharaaya Namah
 365. Om Siddhaaya Namah
 366. Om Paandavapriyakotsavaaya Namah
 367. Om Bhadraapriyaaya Namah
 368. Om Subhadraayaah Bhraatre Namah
 369. Om Naagnajiteevibhave Namah
 370. Om Kireetakundaladharaaya Namah
 371. Om Kalpapallavalaalitaaya Namah
 372. Om Bhaishmeepranayabhaashaavate Namah
 373. Om Mitravindaadhipaaya Namah
 374. Om Abhayaaya Namah
 375. Om Svamoortikelisampreetaaya Namah
 376. Om Lakshmanodaaramaanasaaya Namah
 377. Om Praagjyotishaadhipadhvamsine Namah
 378. Om Tatsainyaantakaraaya Namah
 379. Om Amritaaya Namah
 380. Om Bhoomistutaaya Namah 380
 381. Om Bhooribhogaaya Namah
 382. Om Bhooshanaambarasamyutaaya Namah
 383. Om Bahuraamaakritaahlaadaaya Namah
 384. Om Gandhamaalyaanulepanaaya Namah
 385. Om Naaradaadrishtacharitaaya Namah
 386. Om Deveshaaya Namah
 387. Om Vishvaraaje Namah
 388. Om Gurave Namah
 389. Om Baanabaahuvidaaraaya Namah
 390. Om Taapajvaravinaashanaaya Namah
 391. Om Upoddharshayitre Namah
 392. Om Avyaktaaya Namah
 393. Om Shivavaaktushtamaanasaaya Namah
 394. Om Maheshajvarasamstutaaya Namah
 395. Om Sheetajvarabhayaantakaaya Namah
 396. Om Nrigaraajoddhaarakaaya Namah
 397. Om Paundrakaadivadhodyataaya Namah
 398. Om Vividhaarichchhalodvigna Braahmaneshu Dayaaparaaya Namah
 399. Om Jaraasandhabaladveshine Namah
 400. Om Keshidaityabhayankaraaya Namah 400
 401. Om Chakrine Namah
 402. Om Chaidyaantakaaya Namah
 403. Om Sabhyaaya Namah
 404. Om Raajabandhavimochakaaya Namah
 405. Om Raajasooyahavirbhoktre Namah
 406. Om Snigdhaangaaya Namah
 407. Om Shubhalakshanaaya Namah
 408. Om Dhaanaabhakshanasampreetaaya Namah
 409. Om Kuchelaabheeshtadaayakaaya Namah
 410. Om Sattvaadigunagambheeraaya Namah
 411. Om Draupadeemaanarakshakaaya Namah
 412. Om Bheeshmadhyeyaaya Namah
 413. Om Bhaktavashyaaya Namah
 414. Om Bheemapoojyaaya Namah
 415. Om Dayaanidhaye Namah
 416. Om Dantavaktrashirashchhettre Namah
 417. Om Krishnaaya Namah
 418. Om Krishnaasakhaaya Namah
 419. Om Svaraaje Namah
 420. Om Vaijayanteepramodine Namah 420
 421. Om Barhibarhavibhooshanaaya Namah
 422. Om Paarthakauravasandhaanakaarine Namah
 423. Om Dushshaasanaantakaaya Namah
 424. Om Buddhaaya Namah
 425. Om Vishuddhaaya Namah
 426. Om Sarvajnyaaya Namah
 427. Om Kratuhimsaavinindakaaya Namah
 428. Om Tripurastreemaanabhangaaya Namah
 429. Om Sarvashaastravishaaradaaya Namah
 430. Om Nirvikaaraaya Namah
 431. Om Nirmamaaya Namah
 432. Om Niraabhaasaaya Namah
 433. Om Viraamayaaya Namah
 434. Om Jaganmohakadharmine Namah
 435. Om Digvastraaya Namah
 436. Om Dikpateeshvaraayaaya Namah
 437. Om Kalkine Namah
 438. Om Mlechchhaprahartre Namah
 439. Om Dushtanigrahakaarakaaya Namah
 440. Om Dharmapratishthaakaarine Namah 440
 441. Om Chaaturvarnyavibhaagakrite Namah
 442. Om Yugaantakaaya Namah
 443. Om Yugaakraantaaya Namah
 444. Om Yugakrite Namah
 445. Om Yugabhaasakaaya Namah
 446. Om Kaamaaraye Namah
 447. Om Kaamakaarine Namah
 448. Om Nishkaamaaya Namah
 449. Om Kaamitaarthadaaya Namah
 450. Om Saviturvarenyaaya Bhargase Namah
 451. Om Shaarngine Namah
 452. Om Vaikunthamandiraaya Namah
 453. Om Hayagreevaaya Namah
 454. Om Kaitabhaaraye Namah
 455. Om Graahaghnaaya Namah
 456. Om Gajarakshakaaya Namah
 457. Om Sarvasamshayavichchhettre Namah
 458. Om Sarvabhaktasamutsukaaya Namah
 459. Om Kapardine Namah
 460. Om Kaamahaarine Namah 460
 461. Om Kalaayai Namah
 462. Om Kaashthaayai Namah
 463. Om Smritaye Namah
 464. Om Dhritaye Namah
 465. Om Anaadaye Namah
 466. Om Aprameyaujase Namah
 467. Om Pradhaanaaya Namah
 468. Om Sanniroopakaaya Namah
 469. Om Nirlepaaya Namah
 470. Om Nissprihaaya Namah
 471. Om Asangaaya Namah
 472. Om Nirbhayaaya Namah
 473. Om Neetipaaragaaya Namah
 474. Om Nishpreshyaaya Namah
 475. Om Nishkriyaaya Namah
 476. Om Shaantaaya Namah
 477. Om Nidhaye Namah
 478. Om Nishprapanchaaya Namah
 479. Om Nayaaya Namah
 480. Om Karmine Namah 480
 481. Om Akarmine Namah
 482. Om Vikarmine Namah
 483. Om Karmepsave Namah
 484. Om Karmabhaavanaaya Namah
 485. Om Karmaangaaya Namah
 486. Om Karmavinyaasaaya Namah
 487. Om Mahaakarmine Namah
 488. Om Mahaavratine Namah
 489. Om Karmabhuje Namah
 490. Om Karmaphaladaaya Namah
 491. Om Karmeshaaya Namah
 492. Om Karmanigrahaaya Namah
 493. Om Naraaya Namah
 494. Om Naaraayanaaya Namah
 495. Om Daantaaya Namah
 496. Om Kapilaaya Namah
 497. Om Kaamadaaya Namah
 498. Om Shuchaye Namah
 499. Om Taptre Namah
 500. Om Japtre Namah 500
 501. Om Akshamaalaavate Namah
 502. Om Gantre Namah
 503. Om Netre Namah
 504. Om Layaaya Namah
 505. Om Gataye Namah
 506. Om Shishtaaya Namah
 507. Om Drashtre Namah
 508. Om Ripudveshtre Namah
 509. Om Roshtre Namah
 510. Om Veshtre Namah
 511. Om Mahaanataaya Namah
 512. Om Roddhre Namah
 513. Om Boddhre Namah
 514. Om Mahaayoddhre Namah
 515. Om Shraddhaavate Namah
 516. Om Satyadhiye Namah
 517. Om Shubhaaya Namah
 518. Om Mantrine Namah
 519. Om Mantraaya Namah
 520. Om Mantragamyaaya Namah
 521. Om Mantrakrite Namah
 522. Om Paramantrahrite Namah
 523. Om Mantrabhrite Namah
 524. Om Mantraphaladaaya Namah
 525. Om Mantreshaaya Namah
 526. Om Mantravigrahaaya Namah
 527. Om Mantraangaaya Namah
 528. Om Mantravinyaasaaya Namah
 529. Om Mahaamantraaya Namah
 530. Om Mahaakramaaya Namah
 531. Om Sthiradhiye Namah
 532. Om Sthiravijnyaanaaya Namah
 533. Om Sthiraprajnyaaya Namah
 534. Om Sthiraasanaaya Namah
 535. Om Sthirayogaaya Namah
 536. Om Sthiraadhaaraaya Namah
 537. Om Sthiramaargaaya Namah
 538. Om Sthiraagamaaya Namah
 539. Om Vishshreyasaaya Namah
 540. Om Nireehaaya Namah
 541. Om Agnaye Namah
 542. Om Niravadyaaya Namah
 543. Om Niranjanaaya Namah
 544. Om Nirvairaaya Namah
 545. Om Nirahankaaraaya Namah
 546. Om Nirdambhaaya Namah
 547. Om Nirasooyakaaya Namah
 548. Om Anantaaya Namah
 549. Om Anantabaahoorave Namah
 550. Om Anantaanghraye Namah
 551. Om Anantadrishe Namah
 552. Om Anantavaktraaya Namah
 553. Om Anantaangaaya Namah
 554. Om Anantaroopaaya Namah
 555. Om Anantakrite Namah
 556. Om Oordhvaretase Namah
 557. Om Oordhvalingaaya Namah
 558. Om Oordhvamoordhne Namah
 559. Om Oordhvashaakhakaaya Namah
 560. Om Oordhvaaya Namah
 561. Om Oordhvaadhvarakshine Namah
 562. Om Oordhvajvaalaaya Namah
 563. Om Niraakulaaya Namah
 564. Om Beejaaya Namah
 565. Om Beejapradaaya Namah
 566. Om Nityaaya Namah
 567. Om Nidaanaaya Namah
 568. Om Nishkritaye Namah
 569. Om Kritine Namah
 570. Om Mahate Namah
 571. Om Aneeyase Namah
 572. Om Garimne Namah
 573. Om Sushamaaya Namah
 574. Om Chitramaalikaaya Namah
 575. Om Nabhasprishe Namah
 576. Om Nabhaso Jyotishe Namah
 577. Om Nabhasvate Namah
 578. Om Nirnabhase Namah
 579. Om Nabhase Namah
 580. Om Abhave Namah
 581. Om Vibhave Namah
 582. Om Prabhave Namah
 583. Om Shambhave Namah
 584. Om Maheeyase Namah
 585. Om Bhoorbhuvaakritaye Namah
 586. Om Mahaanandaaya Namah
 587. Om Mahaashooraaya Namah
 588. Om Mahoraashaye Namah
 589. Om Mahotsavaaya Namah
 590. Om Mahaakrodhaaya Namah
 591. Om Mahaajvaalaaya Namah
 592. Om Mahaashaantaaya Namah
 593. Om Mahaagunaaya Namah
 594. Om Satyavrataaya Namah
 595. Om Satyaparaaya Namah
 596. Om Satyasandhaaya Namah
 597. Om Sataangataye Namah
 598. Om Satyeshaaya Namah
 599. Om Satyasankalpaaya Namah
 600. Om Satyachaaritralakshanaaya Namah 600
 601. Om Antashcharaaya Namah
 602. Om Antaraatmane Namah
 603. Om Paramaatmane Namah
 604. Om Chidaatmakaaya Namah
 605. Om Rochanaaya Namah
 606. Om Rochamaanaaya Namah
 607. Om Saakshine Namah
 608. Om Shauraye Namah
 609. Om Janaardanaaya Namah
 610. Om Mukundaaya Namah
 611. Om Nandanishpandaaya Namah
 612. Om Svarnabindave Namah
 613. Om Purudaraaya Namah
 614. Om Arindamaaya Namah
 615. Om Sumandaaya Namah
 616. Om Kundamandaarahaasavate Namah
 617. Om Syandanaaroodhachandaangaaya Namah
 618. Om Aanandine Namah
 619. Om Nandanandaaya Namah
 620. Om Anasooyaanandanaaya Namah
 621. Om Atrinetraanandaaya Namah
 622. Om Sunandavate Namah
 623. Om Shankhavate Namah
 624. Om Pankajakaraaya Namah
 625. Om Kunkumaankaaya Namah
 626. Om Jayaankushaaya Namah
 627. Om Ambhojamakarandaadhyaaya Namah
 628. Om Nishpankaaya Namah
 629. Om Agarupankilaaya Namah
 630. Om Indraaya Namah
 631. Om Chandraaya Namah
 632. Om Chandrarathaaya Namah
 633. Om Atichandraaya Namah
 634. Om Chandrabhaasakaaya Namah
 635. Om Upendraaya Namah
 636. Om Indraraajaaya Namah
 637. Om Vaageendraaya Namah
 638. Om Chandralochanaaya Namah
 639. Om Prateeche Namah
 640. Om Paraache Namah
 641. Om Parandhaamne Namah
 642. Om Paramaarthaaya Namah
 643. Om Paraatparaaya Namah
 644. Om Apaaravaache Namah
 645. Om Paaragaamine Namah
 646. Om Paraavaaraaya Namah
 647. Om Paraavaraaya Namah
 648. Om Sahasvate Namah
 649. Om Arthadaatre Namah
 650. Om Sahanaaya Namah
 651. Om Saahasine Namah
 652. Om Jayine Namah
 653. Om Tejasvine Namah
 654. Om Vaayuvishikhine Namah
 655. Om Tapasvine Namah
 656. Om Taapasottamaaya Namah
 657. Om Aishvaryodbhootikrite Namah
 658. Om Bhootaye Namah
 659. Om Aishvaryaangakalaapavate Namah
 660. Om Ambhodhishaayine Namah
 661. Om Bhagavate Namah
 662. Om Sarvajnyaaya Namah
 663. Om Saamapaaragaaya Namah
 664. Om Mahaayogine Namah
 665. Om Mahaadheeraaya Namah
 666. Om Mahaabhogine Namah
 667. Om Mahaaprabhave Namah
 668. Om Mahaaveeraaya Namah
 669. Om Mahaatushtaye Namah
 670. Om Mahaapushtaye Namah
 671. Om Mahaagunaaya Namah
 672. Om Mahaadevaaya Namah
 673. Om Mahaabaahave Namah
 674. Om Mahaadharmaaya Namah
 675. Om Maheshvaraaya Namah
 676. Om Sameepagaaya Namah
 677. Om Dooragaamine Namah
 678. Om Svargamaarganirargalaaya Namah
 679. Om Nagaaya Namah
 680. Om Nagadharaaya Namah
 681. Om Naagaaya Namah
 682. Om Naageshaaya Namah
 683. Om Naagapaalakaaya Namah
 684. Om Hiranmayaaya Namah
 685. Om Svarnaretase Namah
 686. Om Hiranyaarchishe Namah
 687. Om Hiranyadaaya Namah
 688. Om Gunaganyaaya Namah
 689. Om Sharanyaaya Namah
 690. Om Punyakeertaye Namah
 691. Om Puraanagaaya Namah
 692. Om Janyabhrite Namah
 693. Om Janyasannaddhaaya Namah
 694. Om Divyapanchaayudhaaya Namah
 695. Om Vishine Namah
 696. Om Daurjanyabhangaaya Namah
 697. Om Parjanyaaya Namah
 698. Om Saujanyanilayaaya Namah
 699. Om Alayaaya Namah
 700. Om Jalandharaantakaaya Namah 800
 701. Om Mahaamanase Namah
 702. Om Bhasmadaityanaashine Namah
 703. Om Shreshthaaya Namah
 704. Om Shravishthaaya Namah
 705. Om Draaghishthaaya Namah
 706. Om Garishthaaya Namah
 707. Om Garudadhvajaaya Namah
 708. Om Jyeshthaaya Namah
 709. Om Dradhishthaaya Namah
 710. Om Varshishthaaya Namah
 711. Om Draaghiyase Namah
 712. Om Pranavaaya Namah
 713. Om Phanine Namah
 714. Om Sampradaayakaraaya Namah
 715. Om Svaamine Namah
 716. Om Sureshaaya Namah
 717. Om Maadhavaaya Namah
 718. Om Madhave Namah
 719. Om Nirnimeshaaya Namah
 720. Om Vidhaye Namah
 721. Om Vedhase Namah
 722. Om Balavate Namah
 723. Om Jeevanaaya Namah
 724. Om Baline Namah
 725. Om Smartre Namah
 726. Om Shrotre Namah
 727. Om Nikartre Namah
 728. Om Dhyaatre Namah
 729. Om Netre Namah
 730. Om Samaaya Namah
 731. Om Asamaaya Namah
 732. Om Hotre Namah
 733. Om Potre Namah
 734. Om Mahaavaktre Namah
 735. Om Rantre Namah
 736. Om Mantre Namah
 737. Om Khalaantakaaya Namah
 738. Om Daatre Namah
 739. Om Graahayitre Namah
 740. Om Maatre Namah
 741. Om Niyantre Namah
 742. Om Anantavaibhavaaya Namah
 743. Om Goptre Namah
 744. Om Gopayitre Namah
 745. Om Hantre Namah
 746. Om Dharmajaagaritre Namah
 747. Om Dhavaaya Namah
 748. Om Kartre Namah
 749. Om Kshetrakaraaya Namah
 750. Om Kshetrapradaaya Namah
 751. Om Kshetrajnyaaya Namah
 752. Om Aatmavide Namah
 753. Om Kshetrine Namah
 754. Om Kshetraharaaya Namah
 755. Om Kshetrapriyaaya Namah
 756. Om Kshemakaraaya Namah
 757. Om Marute Namah
 758. Om Bhaktipradaaya Namah
 759. Om Muktidaayine Namah
 760. Om Shaktidaaya Namah
 761. Om Yuktidaayakaaya Namah
 762. Om Shaktiyuje Namah
 763. Om Mauktikasragvine Namah
 764. Om Sooktaye Namah
 765. Om Aamnaayasooktigaaya Namah
 766. Om Dhananjayaaya Namah
 767. Om Dhanaadhyakshaaya Namah
 768. Om Dhanikaaya Namah
 769. Om Dhanadaadhipaaya Namah
 770. Om Mahaadhanaaya Namah
 771. Om Mahaamaanine Namah
 772. Om Duryodhanavimaanitaaya Namah
 773. Om Ratnakaraaya Namah
 774. Om Ratna Rochishe Namah
 775. Om Ratnagarbhaashrayaaya Namah
 776. Om Shuchaye Namah
 777. Om Ratnasaanunidhaye Namah
 778. Om Mauliratnabhaase Namah
 779. Om Ratnakankanaaya Namah
 780. Om Antarlakshyaaya Namah
 781. Om Antarabhyaasine Namah
 782. Om Antardhyeyaaya Namah
 783. Om Jitaasanaaya Namah
 784. Om Antarangaaya Namah
 785. Om Dayaavate Namah
 786. Om Antarmaayaaya Namah
 787. Om Mahaarnavaaya Namah
 788. Om Sarasaaya Namah
 789. Om Siddharasikaaya Namah
 790. Om Siddhaye Namah
 791. Om Siddhyaaya Namah
 792. Om Sadaagataye Namah
 793. Om Aayuhpradaaya Namah
 794. Om Mahaayushmate Namah
 795. Om Archishmate Namah
 796. Om Oshadheepataye Namah
 797. Om Ashtashriyai Namah
 798. Om Ashtabhaagaaya Namah
 799. Om Ashtakakubvyaaptayashase Namah
 800. Om Vratine Namah 800
 801. Om Ashtaapadaaya Namah
 802. Om Suvarnaabhaaya Namah
 803. Om Ashtamoortaye Namah
 804. Om Trimoortimate Namah
 805. Om Asvapnaaya Namah
 806. Om Svapnagaaya Namah
 807. Om Svapnaaya Namah
 808. Om Susvapnaphaladaayakaaya Namah
 809. Om Dussvapnadhvamsakaaya Namah
 810. Om Dhvastadurnimittaaya Namah
 811. Om Shivankaraaya Namah
 812. Om Suvarnavarnaaya Namah
 813. Om Sambhaavyaaya Namah
 814. Om Varnitaaya Namah
 815. Om Varnasammukhaaya Namah
 816. Om Suvarnamukhareeteerashiva Dhyaatapadaambujaaya Namah
 817. Om Daakshaayaneevachastushtaaya Namah
 818. Om Durvaasodrishtigocharaaya Namah
 819. Om Ambareeshavratapreetaaya Namah
 820. Om Mahaakrittivibhanjanaaya Namah 820
 821. Om Mahaabhichaarakadhvamsine Namah
 822. Om Kaalasarpabhayaantakaaya Namah
 823. Om Sudarshanaaya Namah
 824. Om Kaalameghashyaamaaya Namah
 825. Om Shreemantrabhaavitaaya Namah
 826. Om Hemaambujasarasnaayine Namah
 827. Om Shreemanobhaavitaakritaye Namah
 828. Om Shreepradattaambujasragvine Namah
 829. Om Shree Kelaye Namah
 830. Om Shreenidhaye Namah
 831. Om Bhavaaya Namah
 832. Om Shreepradaaya Namah
 833. Om Vaamanaaya Namah
 834. Om Lakshmeenaayakaaya Namah
 835. Om Chaturbhujaaya Namah
 836. Om Santriptaaya Namah
 837. Om Tarpitaaya Namah
 838. Om Teerthasnaatrisaukhyapradarshakaaya Namah
 839. Om Agastyastutisamhrishtaaya Namah
 840. Om Darshitaavyaktabhaavanaaya Namah 840
 841. Om Kapilaarchishe Namah
 842. Om Kapilavate Namah
 843. Om Susnaataaghaavipaatanaaya Namah
 844. Om Vrishaakapaye Namah
 845. Om Kapisvaamimanontasthitavigrahaaya Namah
 846. Om Vahnipriyaaya Namah
 847. Om Arthasambhavaaya Namah
 848. Om Janalokavidhaayakaaya Namah
 849. Om Vahniprabhaaya Namah
 850. Om Vahnitejase Namah
 851. Om Shubhaabheeshtapradaaya Namah
 852. Om Yamine Namah
 853. Om Vaarunakshetranilayaaya Namah
 854. Om Varunaaya Namah
 855. Om Saaranaarchitaaya Namah
 856. Om Vaayusthaanakritaavaasaaya Namah
 857. Om Vaayugaaya Namah
 858. Om Vaayusambhritaaya Namah
 859. Om Yamaantakaaya Namah
 860. Om Abhijananaaya Namah 860
 861. Om Yamalokanivaaranaaya Namah
 862. Om Yaminaamagraganyaaya Namah
 863. Om Samyamine Namah
 864. Om Yamabhaavitaaya Namah
 865. Om Indrodyaanasameepasthaaya Namah
 866. Om Indradrigvishayaaya Namah
 867. Om Prabhave Namah
 868. Om Yaksharaatsaraseevaasaaya Namah
 869. Om Akshayyanidhikoshakrite Namah
 870. Om Svaamiteerthakritaavaasaaya Namah
 871. Om Svaamidhyeyaaya Namah
 872. Om Adhokshajaaya Namah
 873. Om Varaahaadyashtateerthaabhisevitaanghrisaroruhaaya Namah
 874. Om Paanduteerthaabhishiktaangaaya Namah
 875. Om Yudhishthiravarapradaaya Namah
 876. Om Bheemaantahkaranaaroodhaaya Namah
 877. Om Shvetavaahanasakhyavate Namah
 878. Om Nakulaabhayadaaya Namah
 879. Om Maadreesahadevaabhivanditaaya Namah
 880. Om Krishnaashapathasandhaatre Namah 880
 881. Om Kunteestutirataaya Namah
 882. Om Damine Namah
 883. Om Naaraadaadimunistutyaaya Namah
 884. Om Nityakarmaparaayanaaya Namah
 885. Om Darshitaavyaktaroopaaya Namah
 886. Om Veenaanaadapramoditaaya Namah
 887. Om Shatkotiteerthacharyaavate Namah
 888. Om Devateerthakritaashramaaya Namah
 889. Om Bilvaamalajalasnaayine Namah
 890. Om Sarasvatyambusevitaaya Namah
 891. Om Tumburoodakasamsparshajachittatamopahaaya Namah
 892. Om Matsyavaamanakoormaaditeertharaajaaya Namah
 893. Om Puraanabhrite Namah
 894. Om Shakradhyeyapadaambhojaya Namah
 895. Om Shankhapoojitapaadukaaya Namah
 896. Om Raamateerthavihaarine Namah
 897. Om Balabhadrabratishthitaaya Namah
 898. Om Jaamadagnyasarasteerthajalasechanatarpitaaya Namah
 899. Om Paapahaarikeelaalasusnaataaghavinaashanaaya Namah
 900. Om Nabhogangaabhishiktaaya Namah 900
 901. Om Naagateerthaabhishekavate Namah
 902. Om Kumaaradhaaraateerthasthaaya Namah
 903. Om Vatuveshaaya Namah
 904. Om Sumekhalaaya Namah
 905. Om Vriddhasyasukumaaratva Pradaaya Namah
 906. Om Saundaryavate Namah
 907. Om Sukhine Namah
 908. Om Priyamvadaaya Namah
 909. Om Mahaakukshaye Namah
 910. Om Ikshvaakukulanandanaaya Namah
 911. Om Neelagoksheeradhaaraabhuve Namah
 912. Om Varaahaachalanaayakaaya Namah
 913. Om Bharadvaajapratishthaavate Namah
 914. Om Brihaspativibhaavitaaya Namah
 915. Om Anjanaakritapoojaavate Namah
 916. Om Aanjaneyakaraarchitaaya Namah
 917. Om Anjanaadranivaasaaya Namah
 918. Om Munjikeshaaya Namah
 919. Om Purandaraaya Namah
 920. Om Kinnaradvandvasambandhibandhamokshapradaayakaaya Namah
 921. Om Vaikhaanasamakhaarambhaaya Namah
 922. Om Vrishajnyeyaaya Namah
 923. Om Vrishaachalaaya Namah
 924. Om Vrishakaayaprabhettre Namah
 925. Om Kreedaanaachaarasambhramaaya Namah
 926. Om Sauvarchaleyavinyastaraajyaaya Namah
 927. Om Naaraayanapriyaaya Namah
 928. Om Durmedhobhanjakaaya Namah
 929. Om Praajnyaaya Namah
 930. Om Brahmotsavamahotsukaaya Namah
 931. Om Subhadravate Namah
 932. Om Bhadraasurashirashchhetre Namah
 933. Om Bhadrakshetrine Namah
 934. Om Mrigayaaksheenasannaahaaya Namah
 935. Om Shankharaajanyatushtidaaya Namah
 936. Om Sthaanusthaaya Namah
 937. Om Vainateyaangabhaavitaaya Namah
 938. Om Ashareeravate Namah
 939. Om Bhogeendrabhogasamsthaanaaya Namah
 940. Om Brahmaadiganasevitaaya Namah
 941. Om Sahasraarkachchhataabhaasvadvimaanaantassthitaaya Namah
 942. Om Gunine Namah
 943. Om Vishvaksenakritastotraaya Namah
 944. Om Sanandanapareevritaaya Namah
 945. Om Jaahnavyaadinadeesevyaaya Namah
 946. Om Sureshaadyabhivanditaaya Namah
 947. Om Suraanganaanrityaparaaya Namah
 948. Om Gandharvodgaayanapriyaaya Namah
 949. Om Raakendusankaashanakhaaya Namah
 950. Om Komalaanghrisaroruhaaya Namah
 951. Om Kachchhapaprapadaaya Namah
 952. Om Kundagulphakaaya Namah
 953. Om Svachchhakoorparaaya Namah
 954. Om Shubhankaraaya Namah
 955. Om Medurasvarnavastraadhyakatideshasthamekhalaaya Namah
 956. Om Prollasachchhurikaabhaasvatkatideshaaya Namah
 957. Om Anantapadmajasthaananaabhaye Namah
 958. Om Mauktikamaalikaaya Namah
 959. Om Mandaarachaampeyamaaline Namah
 960. Om Ratnaabharanasambhritaaya Namah
 961. Om Lambayajnyopaveetine Namah
 962. Om Chandrashreekhandalepavate Namah
 963. Om Varadaaya Namah
 964. Om Abhayadaaya Namah
 965. Om Chakrine Namah
 966. Om Shankhine Namah
 967. Om Kaustubhadeeptimate Namah
 968. Om Shreevatsaankitavakshaskaaya Namah
 969. Om Lakshmeesamshritahrittataaya Namah
 970. Om Neelotpalanibhaakaaraaya Namah
 971. Om Shonaambhojasamaananaaya Namah
 972. Om Kotimanmathalaavanyaaya Namah
 973. Om Chandrikaasmitapooritaaya Namah
 974. Om Sudhaasvachchhordhvapundraaya Namah
 975. Om Kastooreetilakaanchitaaya Namah
 976. Om Pundareekekshanaaya Namah
 977. Om Svachchhaaya Namah
 978. Om Maulishobhaaviraajitaaya Namah
 979. Om Padmasthaaya Namah
 980. Om Padmanaabhaaya Namah
 981. Om Somamandalagaaya Namah
 982. Om Budhaaya Namah
 983. Om Vahnimandalagaaya Namah
 984. Om Sooryaaya Namah
 985. Om Sooryamandalasamsthitaaya Namah
 986. Om Shreepataye Namah
 987. Om Bhoomijaanaye Namah
 988. Om Vimalaadyabhisamvritaaya Namah
 989. Om Jagatkutumbajanitre Namah
 990. Om Rakshakaaya Namah
 991. Om Kaamitapradaaya Namah
 992. Om Avasthaatrayayantre Namah
 993. Om Vishvatejassvaroopavate Namah
 994. Om Jnyaptaye Namah
 995. Om Jnyeyaaya Namah
 996. Om Jnyaanagamyaaya Namah
 997. Om Jnyaanaateetaaya Namah
 998. Om Suraatigaaya Namah
 999. Om Brahmaandaantarbahirvyaaptaaya Namah
 1000. Om Venkataadrigadaadharaaya Namah 1000

|| Iti Shree Venkateshvara Sahasranaamaavalih Sampoornam ||