Sri Gayatri Sahasranamavali

field_imag_alt

Sri Gayatri Sahasranamavali

 1. Om Tatkaararoopaayai Namah
 2. Om Tatvajnyaayai Namah
 3. Om Tatpadaarthasvaroopinyai Namah
 4. Om Tapassvaadhyaayanirataayai Namah
 5. Om Tapasvijanasannutaayai Namah
 6. Om Tatkeertigunasampannaayai Namah
 7. Om Tathyavaache Namah
 8. Om Taponidhaye Namah
 9. Om Tatvopadeshasambandhaayai Namah
 10. Om Tapolokanivaasinyai Namah
 11. Om Tarunaadityasankaashaayai Namah
 12. Om Taptakaanchanabhooshanaayai Namah
 13. Om Tamopahaarinyai Namah
 14. Om Tantryai Namah
 15. Om Taarinyai Namah
 16. Om Taararoopinyai Namah
 17. Om Talaadibhuvanaantasthaayai Namah
 18. Om Tarkashaastravidhaayinyai Namah
 19. Om Tantrasaaraayai Namah
 20. Om Tantramaatre Namah
 21. Om Tantramaargapradarshinyai Namah
 22. Om Tatvaayai Namah
 23. Om Tantravidhaanajnyaayai Namah
 24. Om Tantrasthaayai Namah
 25. Om Tantrasaakshinyai Namah
 26. Om Tadekadhyaananirataayai Namah
 27. Om Tatvajnyaanaprabodhinyai Namah
 28. Om Tannaamamantrasupreetaayai Namah
 29. Om Tapasveejanasevitaayai Namah
 30. Om Sakaararoopaayai Namah
 31. Om Saavitryai Namah
 32. Om Sarvaroopaayai Namah
 33. Om Sanaatanyai Namah
 34. Om Samsaaraduhkhashamanyai Namah
 35. Om Sarvayaagaphalapradaayai Namah
 36. Om Sakalaayai Namah
 37. Om Satyasankalpaayai Namah
 38. Om Satyaayai Namah
 39. Om Satyapradaayinyai Namah
 40. Om Santoshajananyai Namah
 41. Om Saaraayai Namah
 42. Om Satyalokanivaasinyai Namah
 43. Om Samudratanayaaraadhyaayai Namah
 44. Om Saamagaanapriyaayai Namah
 45. Om Satyai Namah
 46. Om Samaanyai Namah
 47. Om Saamadevyai Namah
 48. Om Samastasurasevitaayai Namah
 49. Om Sarvasampattijananyai Namah
 50. Om Sadgunaayai Namah
 51. Om Sakaleshtadaayai Namah
 52. Om Sanakaadimunidhyeyaayai Namah
 53. Om Samaanaadhikavarjitaayai Namah
 54. Om Saadhyaayai Namah
 55. Om Siddhaayai Namah
 56. Om Sudhaavaasaayai Namah
 57. Om Siddhyai Namah
 58. Om Saadhyapradaayinyai Namah
 59. Om Sadyugaaraadhyanilayaayai Namah
 60. Om Samutteernaayai Namah
 61. Om Sadaashivaayai Namah
 62. Om Sarvavedaantanilayaayai Namah
 63. Om Sarvashaastraarthagocharaayai Namah
 64. Om Sahasradalapadmasthaayai Namah
 65. Om Sarvajnyaayai Namah
 66. Om Sarvatomukhyai Namah
 67. Om Samayaayai Namah
 68. Om Samayaachaaraayai Namah
 69. Om Sadsadgranthibhedinyai Namah
 70. Om Saptakotimahaamantramaatre Namah
 71. Om Sarvapradaayinyai Namah
 72. Om Sagunaayai Namah
 73. Om Sambhramaayai Namah
 74. Om Saakshinyai Namah
 75. Om Sarvachaitanyaroopinyai Namah
 76. Om Satkeertaye Namah
 77. Om Saatvikaayai Namah
 78. Om Saadhvyai Namah
 79. Om Sachchidaanandasvaroopinyai Namah
 80. Om Sankalparoopinyai Namah
 81. Om Sandhyaayai Namah
 82. Om Saalagraamanivaasinyai Namah
 83. Om Sarvopaadhivinirmuktaayai Namah
 84. Om Satyajnyaanaprabodhinyai Namah
 85. Om Vikaararoopaayai Namah
 86. Om Viprashriyai Namah
 87. Om Vipraaraadhanatatparaayai Namah
 88. Om Viprapriyaayai Namah
 89. Om Viprakalyaanyai Namah
 90. Om Vipravaakyasvaroopinyai Namah
 91. Om Vipramandiramadhyasthaayai Namah
 92. Om Vipravaadavinodinyai Namah
 93. Om Vipropaadhivinirbhetre Namah
 94. Om Viprahatyaavimochanyai Namah
 95. Om Vipratraatre Namah
 96. Om Vipragaatraayai Namah
 97. Om Vipragotravivardhinyai Namah
 98. Om Viprabhojanasantushtaayai Namah
 99. Om Vishnuroopaayai Namah
 100. Om Vinodinyai Namah
 101. Om Vishnumaayaayai Namah
 102. Om Vishnuvandyaayai Namah
 103. Om Vishnugarbhaayai Namah
 104. Om Vichitrinyai Namah
 105. Om Vaishnavyai Namah
 106. Om Vishnubhaginyai Namah
 107. Om Vishnumaayaavilaasinyai Namah
 108. Om Vikaararahitaayai Namah
 109. Om Vishvavijnyaanaghanaroopinyai Namah
 110. Om Vibudhaayai Namah
 111. Om Vishnusankalpaayai Namah
 112. Om Vishvaamitraprasaadinyai Namah
 113. Om Vishnuchaitanyanilayaayai Namah
 114. Om Vishnusvaayai Namah
 115. Om Vishvasaakshinyai Namah
 116. Om Vivekinyai Namah
 117. Om Viyadroopaayai Namah
 118. Om Vijayaayai Namah
 119. Om Vishvamohinyai Namah
 120. Om Vidyaadharyai Namah
 121. Om Vidhaanajnyaayai Namah
 122. Om Vedatatvaartharoopinyai Namah
 123. Om Viroopaakshyai Namah
 124. Om Viraadroopaayai Namah
 125. Om Vikramaayai Namah
 126. Om Vishvamangalaayai Namah
 127. Om Vishvambharaasamaaraadhyaayai Namah
 128. Om Vishvabhramanakaarinyai Namah
 129. Om Vinaayakyai Namah
 130. Om Vinodasthaayai Namah
 131. Om Veeragoshtheevivardhinyai Namah
 132. Om Vivaaharahitaayai Namah
 133. Om Vindhyaayai Namah
 134. Om Vindhyaachalanivaasinyai Namah
 135. Om Vidyaavidyaakaryai Namah
 136. Om Vidyaayai Namah
 137. Om Vidyaavidyaaprabodhinyai Namah
 138. Om Vimalaayai Namah
 139. Om Vibhavaayai Namah
 140. Om Vedyaayai Namah
 141. Om Vishvasthaayai Namah
 142. Om Vividhojjvalaayai Namah
 143. Om Veeramadhyaayai Namah
 144. Om Varaarohaayai Namah
 145. Om Vitantraayai Namah
 146. Om Vishvanaayikaayai Namah
 147. Om Veerahatyaaprashamanyai Namah
 148. Om Vinamrajanapaalinyai Namah
 149. Om Veeradhiye Namah
 150. Om Vividhaakaaraayai Namah
 151. Om Virodhijananaashinyai Namah
 152. Om Tukaararoopaayai Namah
 153. Om Turyashriyai Namah
 154. Om Tulaseevanavaasinyai Namah
 155. Om Turangyai Namah
 156. Om Turangaaroodhaayai Namah
 157. Om Tulaadaanaphalapradaayai Namah
 158. Om Tulaamaaghasnaanatushtaayai Namah
 159. Om Tushtipushtipradaayinyai Namah
 160. Om Turangamaprasantushtaayai Namah
 161. Om Tulitaayai Namah
 162. Om Tulyamadhyagaayai Namah
 163. Om Tungottungaayai Namah
 164. Om Tungakuchaayai Namah
 165. Om Tuhinaachalasamsthitaayai Namah
 166. Om Tumburaadistutipreetaayai Namah
 167. Om Tushaarashikhareeshvaryai Namah
 168. Om Tushtaayai Namah
 169. Om Tushtijananyai Namah
 170. Om Tushtalokanivaasinyai Namah
 171. Om Tulaadhaaraayai Namah
 172. Om Tulaamadhyaayai Namah
 173. Om Tulasthaayai Namah
 174. Om Turyaroopinyai Namah
 175. Om Tureeyagunagambheeraayai Namah
 176. Om Turyanaadasvaroopinyai Namah
 177. Om Turyavidyaalaasyatushtaayai Namah
 178. Om Turyashaastraarthavaadinyai Namah
 179. Om Tureeyashaastratatvajnyaayai Namah
 180. Om Tooryavaadavinodinyai Namah
 181. Om Tooryanaadaantanilayaayai Namah
 182. Om Tooryaanandasvaroopinyai Namah
 183. Om Tureeyabhaktijananyai Namah
 184. Om Turyamaargapradarshinyai Namah
 185. Om Vakaararoopaayai Namah
 186. Om Vaageeshyai Namah
 187. Om Varenyaayai Namah
 188. Om Varasamvidhaayai Namah
 189. Om Varaayai Namah
 190. Om Varishthaayai Namah
 191. Om Vaidehyai Namah
 192. Om Vedashaastrapradarshinyai Namah
 193. Om Vikalpashamanyai Namah
 194. Om Vaanyai Namah
 195. Om Vaanchhitaarthaphalapradaayai Namah
 196. Om Vayasthaayai Namah
 197. Om Vayomadhyaayai Namah
 198. Om Vayovasthaavarjitaayai Namah
 199. Om Vandinyai Namah
 200. Om Vaadinyai Namah
 201. Om Varyaayai Namah
 202. Om Vaangmayyai Namah
 203. Om Veeravanditaayai Namah
 204. Om Vaanaprasthaashramasthaayai Namah
 205. Om Vanadurgaayai Namah
 206. Om Vanaalayaayai Namah
 207. Om Vanajaakshyai Namah
 208. Om Vanacharyai Namah
 209. Om Vanitaayai Namah
 210. Om Vishvamohinyai Namah
 211. Om Vashishthavaamadevaadivandyaayai Namah
 212. Om Vandyasvaroopinyai Namah
 213. Om Vaidyaayai Namah
 214. Om Vaidyachikitsaayai Namah
 215. Om Vasundharaayai Namah
 216. Om Vashatkaaryai Namah
 217. Om Vasutraatre Namah
 218. Om Vasumaatre Namah
 219. Om Vasujanmavimochanyai Namah
 220. Om Vasupradaayai Namah
 221. Om Vaasudevyai Namah
 222. Om Vaasudevamanoharyai Namah
 223. Om Vaasavaarchitapaadashriyai Namah
 224. Om Vaasavaarivinaashinyai Namah
 225. Om Vaageeshyai Namah
 226. Om Vaangmanasthaayinyai Namah
 227. Om Vashinyai Namah
 228. Om Vanavaasabhuve Namah
 229. Om Vaamadevyai Namah
 230. Om Varaarohaayai Namah
 231. Om Vaadyaghoshanatatparaayai Namah
 232. Om Vaachaspatisamaaraadhyaayai Namah
 233. Om Vedamaatre Namah
 234. Om Rekaararoopaayai Namah
 235. Om Revaayai Namah
 236. Om Revaateeranivaasinyai Namah
 237. Om Raajeevalochanaayai Namah
 238. Om Raamaayai Namah
 239. Om Raaginyai Namah
 240. Om Rativanditaaya Namah
 241. Om Ramanyai Namah
 242. Om Raamajaptryai Namah
 243. Om Raajyapaayai Namah
 244. Om Rajitaadrigaayai Namah
 245. Om Raakinyai Namah
 246. Om Revatyai Namah
 247. Om Rakshaayai Namah
 248. Om Rudrajanmaayai Namah
 249. Om Rajasvalaayai Namah
 250. Om Renukaaramanyai Namah
 251. Om Ramyaayai Namah
 252. Om Rativriddhaayai Namah
 253. Om Rataayai Namah
 254. Om Ratyai Namah
 255. Om Raavanaanandasandhaayinyai Namah
 256. Om Raajashriyai Namah
 257. Om Raajashekharyai Namah
 258. Om Ranamadhyaayai Namah
 259. Om Radhaaroodhaayai Namah
 260. Om Ravikotiasamaprabhaayai Namah
 261. Om Ravimandalamadhyasthaayai Namah
 262. Om Rajanyai Namah
 263. Om Ravilochanaayai Namah
 264. Om Rathaangapaanyai Namah
 265. Om Rakshoghnyai Namah
 266. Om Raaginyai Namah
 267. Om Raavanaarchitaayai Namah
 268. Om Rambhaadikanyakaaraadhyaayai Namah
 269. Om Raajyadaayai Namah
 270. Om Ramyaayai Namah
 271. Om Raajavardhinyai Namah
 272. Om Rajataadreeshasakthisthaayai Namah
 273. Om Raajeevalochanaayai Namah
 274. Om Ramyavaanai Namah
 275. Om Ramaaraadhyaayai Namah
 276. Om Raajyadhaatryai Namah
 277. Om Ratotsavaayai Namah
 278. Om Revatyai Namah
 279. Om Ratotsaahaayai Namah
 280. Om Raajahridrogahaarinyai Namah
 281. Om Rangapravriddhamadhuraayai Namah
 282. Om Rangamandapamadhyagaayai Namah
 283. Om Ranjitaayai Namah
 284. Om Raajajananyai Namah
 285. Om Ramyaayai Namah
 286. Om Raakendumadhyagaayai Namah
 287. Om Raavinyai Namah
 288. Om Raaginyai Namah
 289. Om Ranjyaayai Namah
 290. Om Raajaraajeshvaraarchitaayai Namah
 291. Om Raajanvatyai Namah
 292. Om Raajaneetyai Namah
 293. Om Rajataachalavaasinyai Namah
 294. Om Raaghavaarchitapaadashriyai Namah
 295. Om Raaghavaayai Namah
 296. Om Raaghavapriyaayai Namah
 297. Om Ratnanoopuramadhyaadhyaayai Namah
 298. Om Ratnadveepanivaasinyai Namah
 299. Om Ratnapraakaaramadyasthaayai Namah
 300. Om Ratnamandapamadhyagaayai Namah
 301. Om Ratnaabhishekasantushtaayai Namah
 302. Om Ratnaangyai Namah
 303. Om Ratnadaayinyai Namah
 304. Om Nikaararoopinyai Namah
 305. Om Nityaayai Namah
 306. Om Nityatriptaayai Namah
 307. Om Niranjanaayai Namah
 308. Om Nidraatyayavisheshajnyaayai Namah
 309. Om Neelajeemootasannibhaayai Namah
 310. Om Neevaarashukavattanvyai Namah
 311. Om Nityakalyaanaroopinyai Namah
 312. Om Nityotsavaayai Namah
 313. Om Nityapoojyaayai Namah
 314. Om Nityaanandasvaroopinyai Namah
 315. Om Nirvikalpaayai Namah
 316. Om Nirgunasthaayai Namah
 317. Om Nishchintaayai Namah
 318. Om Nirupadravaayai Namah
 319. Om Nissamshayaayai Namah
 320. Om Nireehaayai Namah
 321. Om Nirlobhaayai Namah
 322. Om Neelamoordhajaayai Namah
 323. Om Nikhilaagamamadhyasthaayai Namah
 324. Om Nikhilaagamasamsthitaayai Namah
 325. Om Nityopaadhivinirmuktaayai Namah
 326. Om Nityakarmaphalapradaayai Namah
 327. Om Neelagreevaayai Namah
 328. Om Niraahaaraayai Namah
 329. Om Niranjanavarapradaayai Namah
 330. Om Navaneetapriyaayai Namah
 331. Om Naaryai Namah
 332. Om Narakaarnavataarinyai Namah
 333. Om Naaraayanyai Namah
 334. Om Nireehaayai Namah
 335. Om Nirmalaayai Namah
 336. Om Nirgunapriyaayai Namah
 337. Om Nishchintaayai Namah
 338. Om Nigamaachaaranikhilaagamavedinyai Namah
 339. Om Nimeshaayai Namah
 340. Om Nimishotpannaayai Namah
 341. Om Nimeshaandavidhaayinyai Namah
 342. Om Nirvighnaayai Namah
 343. Om Nivaatadeepamadhyasthaayai Namah
 344. Om Neechanaashinyai Namah
 345. Om Neechavenyai Namah
 346. Om Neelakhandaayai Namah
 347. Om Nirvishaayai Namah
 348. Om Nishkashobhitaayai Namah
 349. Om Neelaamshukapareedhaanaayai Namah
 350. Om Nindaghnyai Namah
 351. Om Nireeshvaryai Namah
 352. Om Nishvaasochchhvaasamadhyasthaayai Namah
 353. Om Nityayaanavilaasinyai Namah
 354. Om Yankaararoopaayai Namah
 355. Om Yantreshyai Namah
 356. Om Yantryai Namah
 357. Om Yantrayashasvinyai Namah
 358. Om Yantraaraadhanasantushtaayai Namah
 359. Om Yajamaanasvaroopinyai Namah
 360. Om Yogipoojyaayai Namah
 361. Om Yakaarasthaayai Namah
 362. Om Yoopastambhanivaasinyai Namah
 363. Om Yamagnayai Namah
 364. Om Yamakalpaayai Namah
 365. Om Yashahkaamaayai Namah
 366. Om Yateeshvaryai Namah
 367. Om Yamaadiyoganirataayai Namah
 368. Om Yatiduhkhaapahaarinyai Namah
 369. Om Yajnyaayai Namah
 370. Om Yajvane Namah
 371. Om Yajurgeyaayai Namah
 372. Om Yajnyeshvarapateevrataayai Namah
 373. Om Yajnyasootrapradaayai Namah
 374. Om Yashtryai Namah
 375. Om Yajnyakarmaphalapradaayai Namah
 376. Om Yavaankurapriyaayai Namah
 377. Om Yantryai Namah
 378. Om Yavadaghnyai Namah
 379. Om Yavaarchitaayai Namah
 380. Om Yajnyakartryai Namah
 381. Om Yajnyabhoktryai Namah
 382. Om Yajnyaangyai Namah
 383. Om Yajnyavaahinyai Namah
 384. Om Yajnyasaakshinyai Namah
 385. Om Yajnyamukhyai Namah
 386. Om Yajushyai Namah
 387. Om Yajnyarakshanyai Namah
 388. Om Bhakaararoopaayai Namah
 389. Om Bhadreshyai Namah
 390. Om Bhadrakalyaanadaayinyai Namah
 391. Om Bhaktapriyaayai Namah
 392. Om Bhaktasakhaayai Namah
 393. Om Bhaktaabheeshtasvaroopinyai Namah
 394. Om Bhaginyai Namah
 395. Om Bhaktasulabhaayai Namah
 396. Om Bhaktidaayai Namah
 397. Om Bhaktavatsalaayai Namah
 398. Om Bhaktachaitanyanilayaayai Namah
 399. Om Bhaktabandhavimochinyai Namah
 400. Om Bhaktasvaroopinyai Namah
 401. Om Bhaagyaayai Namah
 402. Om Bhaktaarogyapradaayinyai Namah
 403. Om Bhaktamaatre Namah
 404. Om Bhaktagamyaayai Namah
 405. Om Bhaktaabheeshtapradaayinyai Namah
 406. Om Bhaaskaryai Namah
 407. Om Bhairavyai Namah
 408. Om Bhogyaayai Namah
 409. Om Bhavaanyai Namah
 410. Om Bhayanaashinyai Namah
 411. Om Bhadraatmikaayai Namah
 412. Om Bhadradaayinyai Namah
 413. Om Bhadrakaalyai Namah
 414. Om Bhayankaryai Namah
 415. Om Bhaganishyandinyai Namah
 416. Om Bhoomnyai Namah
 417. Om Bhavabandhavimochinyai Namah
 418. Om Bheemaayai Namah
 419. Om Bhavasakhaayai Namah
 420. Om Bhangyai Namah
 421. Om Bhanguraayai Namah
 422. Om Bheemadarshinyai Namah
 423. Om Bhallayai Namah
 424. Om Bhalleedharaayai Namah
 425. Om Bheerave Namah
 426. Om Bherundaayai Namah
 427. Om Bheemapaapaghnyai Namah
 428. Om Bhaavajnyaayai Namah
 429. Om Bhogadaatryai Namah
 430. Om Bhavaghnayai Namah
 431. Om Bhootibhooshanaayai Namah
 432. Om Bhootidaayai Namah
 433. Om Bhoomidaatryai Namah
 434. Om Bhoopatitvapradaayinyai Namah
 435. Om Bhraamaryai Namah
 436. Om Bhramaryai Namah
 437. Om Bhaaryai Namah
 438. Om Bhavasaagarataarinyai Namah
 439. Om Bhandaasuravadhotsaahaayai Namah
 440. Om Bhaagyadaayai Namah
 441. Om Bhaavamodinyai Namah
 442. Om Gokaararoopaayai Namah
 443. Om Gomaatre Namah
 444. Om Gurupatnyai Namah
 445. Om Gurupriyaayai Namah
 446. Om Gorochanapriyaayai Namah
 447. Om Gauryai Namah
 448. Om Govindagunavardhinyai Namah
 449. Om Gopaalacheshtaasantushtaayai Namah
 450. Om Govardhanavivardhinyai Namah
 451. Om Govindaroopinyai Namah
 452. Om Goptryai Namah
 453. Om Gokulavivardhinyai Namah
 454. Om Geetaayai Namah
 455. Om Geetaapriyaayai Namah
 456. Om Geyaayai Namah
 457. Om Godaayai Namah
 458. Om Goroopadhaarinyai Namah
 459. Om Gopyai Namah
 460. Om Gohatyaashamanyai Namah
 461. Om Guninyai Namah
 462. Om Gunivigrahaayai Namah
 463. Om Govindajananyai Namah
 464. Om Goshthaayai Namah
 465. Om Gopradaayai Namah
 466. Om Gokulotsavaayai Namah
 467. Om Gocharyai Namah
 468. Om Gautamyai Namah
 469. Om Gangaayai Namah
 470. Om Gomukhyai Namah
 471. Om Guruvaasinyai Namah
 472. Om Gopaalyai Namah
 473. Om Gomayyai Namah
 474. Om Gumbhaayai Namah
 475. Om Goshthyai Namah
 476. Om Gopuravaasinyai Namah
 477. Om Garudaayai Namah
 478. Om Gamanashreshthaayai Namah
 479. Om Gaarudaayai Namah
 480. Om Garudadhvajaayai Namah
 481. Om Gambheeraayai Namah
 482. Om Gandakyai Namah
 483. Om Gumbhaayai Namah
 484. Om Garudadhvajavallabhaayai Namah
 485. Om Gaganasthaayai Namah
 486. Om Gayaavaasaayai Namah
 487. Om Gunavrittyai Namah
 488. Om Gunodbhavaayai Namah
 489. Om Dekaararoopaayai Namah
 490. Om Deveshyai Namah
 491. Om Drigroopaayai Namah
 492. Om Devataarchitaayai Namah
 493. Om Devaraajeshvaraardhaangyai Namah
 494. Om Deenadainyavimochanyai Namah
 495. Om Deshakaalaparijnyaanaayai Namah
 496. Om Deshopadravanaashinyai Namah
 497. Om Devamaatre Namah
 498. Om Devamohaayai Namah
 499. Om Devadaanavamohinyai Namah
 500. Om Devendraarchitapaadashriyai Namah
 501. Om Devadevaprasaadinyai Namah
 502. Om Deshaantaryai Namah
 503. Om Devaalayanivaasinyai Namah
 504. Om Desharoopaayai Namah
 505. Om Deshabhramanasantushtaayai Namah
 506. Om Deshasvaasthyapradaayinyai Namah
 507. Om Devayaanaayai Namah
 508. Om Devataayai Namah
 509. Om Devasainyaprapaalinyai Namah
 510. Om Vakaararoopaayai Namah
 511. Om Vaagdevyai Namah
 512. Om Vedamaanasagocharaayai Namah
 513. Om Vaikunthadeshikaayai Namah
 514. Om Vedyaayai Namah
 515. Om Vaayuroopaayai Namah
 516. Om Varapradaayai Namah
 517. Om Vakratundaarchitapadaayai Namah
 518. Om Vakratundaprasaadinyai Namah
 519. Om Vaichitraroopaayai Namah
 520. Om Vasudhaayai Namah
 521. Om Vasusthaanaayai Namah
 522. Om Vasupriyaayai Namah
 523. Om Vashatkaarasvaroopaayai Namah
 524. Om Varaarohaayai Namah
 525. Om Varaasanaayai Namah
 526. Om Vaideheejananyai Namah
 527. Om Vedyaayai Namah
 528. Om Vaideheeshokanaashinyai Namah
 529. Om Vedamaatre Namah
 530. Om Vedakanyaayai Namah
 531. Om Vedaroopaayai Namah
 532. Om Vedaantavaadinyai Namah
 533. Om Vedaantanilayapriyaayai Namah
 534. Om Vedashravaayai Namah
 535. Om Vedaghoshaayai Namah
 536. Om Vedageetavinodinyai Namah
 537. Om Vedashaastraarthatatvajnyaayai Namah
 538. Om Vedamaargapradarshanyai Namah
 539. Om Vaidikeekarmaphaladaayai Namah
 540. Om Vedasaagaravaadavaayai Namah
 541. Om Vedavandyaayai Namah
 542. Om Vedaguhyaayai Namah
 543. Om Vedaashvarathavaahinyai Namah
 544. Om Vedachakraayai Namah
 545. Om Vedavandyaayai Namah
 546. Om Vedaangyai Namah
 547. Om Vedavitkavayai Namah
 548. Om Sakaararoopaayai Namah
 549. Om Saamantaayai Namah
 550. Om Saamagaanavichakshanaayai Namah
 551. Om Saamraajnyai Namah
 552. Om Saamaroopaayai Namah
 553. Om Sadaanandapradaayinyai Namah
 554. Om Sarvadriksannivishtaayai Namah
 555. Om Sarvasampreshinyai Namah
 556. Om Sahaayai Namah
 557. Om Savyaapasavyadaayai Namah
 558. Om Savyasadhreechyai Namah
 559. Om Sahaayinyai Namah
 560. Om Sakalaayai Namah
 561. Om Saagaraayai Namah
 562. Om Saaraayai Namah
 563. Om Saarvabhaumasvaroopinyai Namah
 564. Om Santoshajananyai Namah
 565. Om Sevyaayai Namah
 566. Om Sarveshyai Namah
 567. Om Sarvaranjanyai Namah
 568. Om Sarasvatyai Namah
 569. Om Samaaraadhyaayai Namah
 570. Om Saamadaayai Namah
 571. Om Sindhusevitaayai Namah
 572. Om Sammohinyai Namah
 573. Om Sadaamohaayai Namah
 574. Om Sarvamaangalyadaayinyai Namah
 575. Om Samastabhuvaneshaanyai Namah
 576. Om Sarvakaamaphalapradaayai Namah
 577. Om Sarvasiddhipradaayai Namah
 578. Om Saadhvyai Namah
 579. Om Sarvajnyaanapradaayinyai Namah
 580. Om Sarvadaaridryashamanyai Namah
 581. Om Sarvaduhkhavimochanyai Namah
 582. Om Sarvarogaprashamanyai Namah
 583. Om Sarvapaapavimochanyai Namah
 584. Om Samadrishtyai Namah
 585. Om Samagunaaya Namah
 586. Om Sarvagoptryai Namah
 587. Om Sahaayinyai Namah
 588. Om Saamarthyavaahinyai Namah
 589. Om Sankhyaayai Namah
 590. Om Saandraanandapayodharaayai Namah
 591. Om Sankeernamandirasthaanaayai Namah
 592. Om Saaketakulapaalinyai Namah
 593. Om Samhaarinyai Namah
 594. Om Sudhaaroopaayai Namah
 595. Om Saaketapuravaasinyai Namah
 596. Om Sambodhinyai Namah
 597. Om Samasteshyai Namah
 598. Om Satyajnyaanasvaroopinyai Namah
 599. Om Sampatkaryai Namah
 600. Om Samaanaangyai Namah
 601. Om Sarvabhaavasusamsthitaayai Namah
 602. Om Sandhyaavandanasupreetaayai Namah
 603. Om Sanmaargakulapaalinyai Namah
 604. Om Sanjeevanyai Namah
 605. Om Sarvamedhaayai Namah
 606. Om Sabhyaayai Namah
 607. Om Saadhupoojitaayai Namah
 608. Om Samiddhaayai Namah
 609. Om Saamidhenyai Namah
 610. Om Saamaanyaayai Namah
 611. Om Saamavedinyai Namah
 612. Om Samutteernaayai Namah
 613. Om Sadaachaaraayai Namah
 614. Om Samhaaraayai Namah
 615. Om Sarvapaavanyai Namah
 616. Om Sarpinyai Namah
 617. Om Sarpamaatre Namah
 618. Om Saamagaanasukhapradaayai Namah
 619. Om Sarvarogaprashamanyai Namah
 620. Om Sarvajnyatvaphalapradaayai Namah
 621. Om Sankramaayai Namah
 622. Om Samadaayai Namah
 623. Om Sindhave Namah
 624. Om Sargaadikaranakshamaayai Namah
 625. Om Sankataayai Namah
 626. Om Sankataharaayai Namah
 627. Om Sakunkumavilepanaayai Namah
 628. Om Sumukhaayai Namah
 629. Om Sumukhapreetaayai Namah
 630. Om Samaanaadhikavarjitaayai Namah
 631. Om Samstutaayai Namah
 632. Om Stutisupreetaayai Namah
 633. Om Satyavaadinyai Namah
 634. Om Sadaaspadaayai Namah
 635. Om Dhikaararoopaayai Namah
 636. Om Dheemaatre Namah
 637. Om Dheeraayai Namah
 638. Om Dheeraprasaadinyai Namah
 639. Om Dheerottamaayai Namah
 640. Om Dheeradheeraayai Namah
 641. Om Dheerasthaayai Namah
 642. Om Dheerashekharaayai Namah
 643. Om Dhritiroopaayai Namah
 644. Om Dhanaadhyaayai Namah
 645. Om Dhanapaayai Namah
 646. Om Dhanadaayinyai Namah
 647. Om Dheeroopaayai Namah
 648. Om Dhiravandyaayai Namah
 649. Om Dheeprabhaayai Namah
 650. Om Dheeramaanasaayai Namah
 651. Om Dheegeyaayai Namah
 652. Om Dheepadasthaayai Namah
 653. Om Dheeshaanaayai Namah
 654. Om Dheeprasaadinyai Namah
 655. Om Makararoopaayai Namah
 656. Om Maitreyaayai Namah
 657. Om Mahaamangaladevataayai Namah
 658. Om Manovaikalyashamanyai Namah
 659. Om Malayaachalavaasinyai Namah
 660. Om Malayadhvajaraajashriyai Namah
 661. Om Maayaayai Namah
 662. Om Mohavibhedinyai Namah
 663. Om Mahaadevyai Namah
 664. Om Mahaaroopaayai Namah
 665. Om Mahaabhairavapoojitaayai Namah
 666. Om Manupreetaayai Namah
 667. Om Mantramoortyai Namah
 668. Om Mantravashyaayai Namah
 669. Om Maheshvaryai Namah
 670. Om Mattamaatangagamanaayai Namah
 671. Om Madhuraayai Namah
 672. Om Merumantapaayai Namah
 673. Om Mahaaguptaayai Namah
 674. Om Mahaabhootamahaabhayavinaashinyai Namah
 675. Om Mahaashauryaayai Namah
 676. Om Mantrinyai Namah
 677. Om Mahaavairivinaashinyai Namah
 678. Om Mahaalakshmyai Namah
 679. Om Mahaagauryai Namah
 680. Om Mahishaasuramardinyai Namah
 681. Om Mahyai Namah
 682. Om Mandalasthaayai Namah
 683. Om Madhuraagamapoojitaayai Namah
 684. Om Medhaayai Namah
 685. Om Medhaakaryai Namah
 686. Om Medhyaayai Namah
 687. Om Maadhavyai Namah
 688. Om Madhumardinyai Namah
 689. Om Mantraayai Namah
 690. Om Mantramayyai Namah
 691. Om Maanyaayai Namah
 692. Om Maayaayai Namah
 693. Om Maadhavamantrinyai Namah
 694. Om Maayaadooraayai Namah
 695. Om Maayaavyai Namah
 696. Om Maayaajnyaayai Namah
 697. Om Maanadaayinyai Namah
 698. Om Maayaasankalpajananyai Namah
 699. Om Maayaamayaavinodinyai Namah
 700. Om Maayaaprapanchashamanyai Namah
 701. Om Maayaasamhaararoopinyai Namah
 702. Om Maayaamantraprasaadaayai Namah
 703. Om Maayaajanavimohinyai Namah
 704. Om Mahaapathaayai Namah
 705. Om Mahaabhogaayai Namah
 706. Om Mahaavighnavinaashinyai Namah
 707. Om Mahaanubhaavaayai Namah
 708. Om Mantradhyaayai Namah
 709. Om Mahaamangaladevataayai Namah
 710. Om Hreenkaararoopaayai Namah
 711. Om Hridyaayai Namah
 712. Om Hitakaaryapravardhinyai Namah
 713. Om Heyopaadhivinirmuktaayai Namah
 714. Om Heenalokavinaashinyai Namah
 715. Om Hreenkaaryai Namah
 716. Om Hreemmatyai Namah
 717. Om Hridyaayai Namah
 718. Om Hreendevyai Namah
 719. Om Hreemsvabhaavinyai Namah
 720. Om Hreemmandiraayai Namah
 721. Om Hitakaraayai Namah
 722. Om Hrishtaayai Namah
 723. Om Hreenkulodbhavaayai Namah
 724. Om Hitaprajnyaayai Namah
 725. Om Hitapreetaayai Namah
 726. Om Hitakaarunyavardhinyai Namah
 727. Om Hitaasinyai Namah
 728. Om Hitakrodhaayai Namah
 729. Om Hitakarmaphalapradaayai Namah
 730. Om Himaayai Namah
 731. Om Haimavatyai Namah
 732. Om Haimnyai Namah
 733. Om Hemaachalanivaasinyai Namah
 734. Om Himagajaayai Namah
 735. Om Hitakaryai Namah
 736. Om Hitaayai Namah
 737. Om Hitakarmasvabhaavinyai Namah
 738. Om Dhikaararoopaayai Namah
 739. Om Dhishanaayai Namah
 740. Om Dharmaroopaayai Namah
 741. Om Dhanurdharaayai Namah
 742. Om Dharaadhaaraayai Namah
 743. Om Dharmakarmaphalapradaayai Namah
 744. Om Dharmaachaaraayai Namah
 745. Om Dharmasaaraayai Namah
 746. Om Dharmamadhyanivaasinyai Namah
 747. Om Dhanurvidyaayai Namah
 748. Om Dhanurvedaayai Namah
 749. Om Dhanyaayai Namah
 750. Om Dhoortavinaashinyai Namah
 751. Om Dhanadhaanyaayai Namah
 752. Om Dhenuroopaayai Namah
 753. Om Dhanaadhyaayai Namah
 754. Om Dhanadaayinyai Namah
 755. Om Dhaneshyai Namah
 756. Om Dharmanirataayai Namah
 757. Om Dharmaraajaprasaadinyai Namah
 758. Om Dharmasvaroopaayai Namah
 759. Om Dharmeshyai Namah
 760. Om Dharmaadharmavichaarinyai Namah
 761. Om Dharmasookshmaayai Namah
 762. Om Dharmagehaayai Namah
 763. Om Dharmishthaayai Namah
 764. Om Dharmagocharaayai Namah
 765. Om Yokaararoopaayai Namah
 766. Om Yogeshyai Namah
 767. Om Yogasthaayai Namah
 768. Om Yogaroopinyai Namah
 769. Om Yogyaayai Namah
 770. Om Yogeeshavaradaayai Namah
 771. Om Yogamaarganivaasinyai Namah
 772. Om Yogaasanasthaayai Namah
 773. Om Yogeshyai Namah
 774. Om Yogamaayaavilaasinyai Namah
 775. Om Yoginyai Namah
 776. Om Yogaraktaayai Namah
 777. Om Yogaangyai Namah
 778. Om Yogavigrahaayai Namah
 779. Om Yogavaasaayai Namah
 780. Om Yogabhogyaayai Namah
 781. Om Yogamaargapradarshinyai Namah
 782. Om Yokaararoopaayai Namah
 783. Om Yodhaadhyaayai Namah
 784. Om Yodhryai Namah
 785. Om Yodhasutatatparaayai Namah
 786. Om Yoginyai Namah
 787. Om Yogineesevyaayai Namah
 788. Om Yogajnyaanaprabodhinyai Namah
 789. Om Yogeshvarapraananaathaayai Namah
 790. Om Yogeeshvarahridisthitaayai Namah
 791. Om Yogaayai Namah
 792. Om Yogakshemakartryai Namah
 793. Om Yogakshemavidhaayinyai Namah
 794. Om Yogaraajeshvaraaraadhyaayai Namah
 795. Om Yogaanandasvaroopinyai Namah
 796. Om Nakaararoopaayai Namah
 797. Om Naadeshyai Namah
 798. Om Naamapaaraayanapriyaayai Namah
 799. Om Navasiddhisamaaraadhyaayai Namah
 800. Om Naaraayanamanoharyai Namah
 801. Om Navaadhaaraayai Namah
 802. Om Navabrahmaarchitaanghrikaayai Namah
 803. Om Nagendratanayaaraadhyaayai Namah
 804. Om Naamaroopavivarjitaayai Namah
 805. Om Narasimhaarchitapadaayai Namah
 806. Om Navabandhavimochanyai Namah
 807. Om Navagrahaarchitapadaayai Namah
 808. Om Navameepoojanapriyaayai Namah
 809. Om Naimittikaarthaphaladaayai Namah
 810. Om Nanditaarivinaashinyai Namah
 811. Om Navapeethasthitaayai Namah
 812. Om Naadaayai Namah
 813. Om Navarshiganasevitaayai Namah
 814. Om Navasootravidhaanajnyaayai Namah
 815. Om Naimishaaranyavaasinyai Namah
 816. Om Navachandanadigdhaangaayai Namah
 817. Om Navakunkumadhaarinyai Namah
 818. Om Navavastrapareedhaanaayai Namah
 819. Om Navaratnavibhooshanaayai Namah
 820. Om Navyabhasmavidigdhaangaayai Namah
 821. Om Navachandrakalaadharaayai Namah
 822. Om Prakaararoopaayai Namah
 823. Om Praaneshyai Namah
 824. Om Praanasamrakshanyai Namah
 825. Om Paraaya Namah
 826. Om Praanasanjeevinyai Namah
 827. Om Praachyaayai Namah
 828. Om Praanipraanaprabodhinyai Namah
 829. Om Prajnyaayai Namah
 830. Om Praajnyaayai Namah
 831. Om Prabhaapushpaayai Namah
 832. Om Prateechyai Namah
 833. Om Prabhudaayai Namah
 834. Om Priyaayai Namah
 835. Om Praacheenaayai Namah
 836. Om Praanichittasthaayai Namah
 837. Om Prabhaayai Namah
 838. Om Prajnyaanaroopinyai Namah
 839. Om Prabhaatakarmasantushtaayai Namah
 840. Om Praanaayaamaparaayanaayai Namah
 841. Om Praayajnyaayai Namah
 842. Om Pranavaayai Namah
 843. Om Praanaayai Namah
 844. Om Pravrittyainamah
 845. Om Prakrityai Namah
 846. Om Paraayai Namah
 847. Om Prabandhaayai Namah
 848. Om Prathamaayai Namah
 849. Om Pragaayai Namah
 850. Om Praarabdhanaashinyai Namah
 851. Om Prabodhanirataayai Namah
 852. Om Prekshyaayai Namah
 853. Om Prabandhaayai Namah
 854. Om Praanasaakshinyai Namah
 855. Om Prayaagateerthanilayaayai Namah
 856. Om Pratyakshaparameshvaryai Namah
 857. Om Pranavaadyantanilayaayai Namah
 858. Om Pranavaadaye Namah
 859. Om Prajeshvaryai Namah
 860. Om Chokaararoopaayai Namah
 861. Om Choradhnyai Namah
 862. Om Chorabaadhaavinaashinyai Namah
 863. Om Chaitanyaayai Namah
 864. Om Chetanasthaayai Namah
 865. Om Chaturaayai Namah
 866. Om Chamatkrityai Namah
 867. Om Chakravartikulaadhaaraayai Namah
 868. Om Chakrinyai Namah
 869. Om Chakradhaarinyai Namah
 870. Om Chittageyaayai Namah
 871. Om Chidaanandaayai Namah
 872. Om Chidroopaayai Namah
 873. Om Chidvilaasinyai Namah
 874. Om Chintaayai Namah
 875. Om Chittaprashamanyai Namah
 876. Om Chintitaarthaphalapradaayai Namah
 877. Om Chaampeyyai Namah
 878. Om Champakapreetaayai Namah
 879. Om Chandyai Namah
 880. Om Chandaattahaasinyai Namah
 881. Om Chandeshvaryai Namah
 882. Om Chandamaatre Namah
 883. Om Chandamundavinaashinyai Namah
 884. Om Chakoraakshyai Namah
 885. Om Chirapreetaayai Namah
 886. Om Chikuraayai Namah
 887. Om Chikuraalakaayai Namah
 888. Om Chaitanyaroopinyai Namah
 889. Om Chaitryai Namah
 890. Om Chetanaayai Namah
 891. Om Chittasaakshinyai Namah
 892. Om Chitraayai Namah
 893. Om Chitravichitraangyai Namah
 894. Om Chitraguptaprasaadinyai Namah
 895. Om Chalanaayai Namah
 896. Om Chakrasamsthaayai Namah
 897. Om Chaampeyyai Namah
 898. Om Chalachitrinyai Namah
 899. Om Chandramandalamadhyasthaayai Namah
 900. Om Chandrakotisusheetalaayai Namah
 901. Om Chandaanujasamaaraadhyaayai Namah
 902. Om Chandraayai Namah
 903. Om Chandamahodaryai Namah
 904. Om Charchitaaraye Namah
 905. Om Chandramaatre Namah
 906. Om Chandrakaantaayai Namah
 907. Om Chaleshvaryai Namah
 908. Om Charaacharanivaasinyai Namah
 909. Om Chakrapaanisahodaryai Namah
 910. Om Dakaararoopaayai Namah
 911. Om Dattashriye Namah
 912. Om Daaridryachchhedakaarinyai Namah
 913. Om Dattaatreyavaradaayai Namah
 914. Om Daryaayai Namah
 915. Om Deenavatsalaayai Namah
 916. Om Dakshaaraadhyaayai Namah
 917. Om Dakshakanyaayai Namah
 918. Om Dakshayajnyavinaashinyai Namah
 919. Om Dakshaayai Namah
 920. Om Daakshaayanyai Namah
 921. Om Deekshaayai Namah
 922. Om Drishtaayai Namah
 923. Om Dakshavarapradaayai Namah
 924. Om Dakshinaayai Namah
 925. Om Dakshinaaraadhyaayai Namah
 926. Om Dakshinaamoortiroopinyai Namah
 927. Om Dayaavatyai Namah
 928. Om Damasvaantaayai Namah
 929. Om Danujaaraye Namah
 930. Om Dayaanidhaye Namah
 931. Om Dantashobhanibhaayai Namah
 932. Om Devyai Namah
 933. Om Damanaayai Namah
 934. Om Daadeemastanaayai Namah
 935. Om Dandaayai Namah
 936. Om Damayitryai Namah
 937. Om Dandinyai Namah
 938. Om Damanapriyaayai Namah
 939. Om Dandakaaranyanilayaayai Namah
 940. Om Dandakaarivinaashinyai Namah
 941. Om Damshtraakaraalavadanaarye Namah
 942. Om Dandashobhaayai Namah
 943. Om Darodaryai Namah
 944. Om Daridraarishtashamanyai Namah
 945. Om Damyaayai Namah
 946. Om Damanapoojitaayai Namah
 947. Om Daanavaarchitapaadashriye Namah
 948. Om Dravinaayai Namah
 949. Om Draavinyai Namah
 950. Om Dayaayai Namah
 951. Om Daamodaryai Namah
 952. Om Daanavaaraye Namah
 953. Om Daamodarasahodaryai Namah
 954. Om Daatryai Namah
 955. Om Daanapriyaayai Namah
 956. Om Daamnyai Namah
 957. Om Daanashriyai Namah
 958. Om Dvijavanditaayai Namah
 959. Om Dantigaayai Namah
 960. Om Doorvaayai Namah
 961. Om Dadhidugdhasvaroopinyai Namah
 962. Om Daadimeebeejasandohaayai Namah
 963. Om Dantapanktiviraajitaayai Namah
 964. Om Darpanaayai Namah
 965. Om Darpanasvachchhaayai Namah
 966. Om Drumamandalavaasinyai Namah
 967. Om Dashaavataarajananyai Namah
 968. Om Dashadigdaivapoojitaayai Namah
 969. Om Damaayai Namah
 970. Om Dashadishaayai Namah
 971. Om Drishyaayai Namah
 972. Om Dashadaasyai Namah
 973. Om Deshakaalaparijnyaanaayai Namah
 974. Om Deshakaalavishodhinyai Namah
 975. Om Dashamyaadikalaaraadhyaayai Namah
 976. Om Dashagreevavirodhinyai Namah
 977. Om Dashaaparaadhashamanyai Namah
 978. Om Dashavrittiphalapradaayai Namah
 979. Om Yaatkaararoopinyai Namah
 980. Om Yaajnyyai Namah
 981. Om Yaadavyai Namah
 982. Om Yaadavaarchitaayai Namah
 983. Om Yayaatipoojanapritaayai Namah
 984. Om Yaajnyakyai Namah
 985. Om Yaajakapriyaayai Namah
 986. Om Yajamaanaayai Namah
 987. Om Yadupritaayai Namah
 988. Om Yaamapoojaaphalapradaayai Namah
 989. Om Yashasvinyai Namah
 990. Om Yamaaraadhyaayai Namah
 991. Om Yamakanyaayai Namah
 992. Om Yateeshvaryai Namah
 993. Om Yamaadiyogasantushtaayai Namah
 994. Om Yogeendrahridayaayai Namah
 995. Om Yamaayai Namah
 996. Om Yamopaadhivinirmuktaayai Namah
 997. Om Yashasyavidhisannutaayai Namah
 998. Om Yaveeyasyai Namah
 999. Om Yuvapritaayai Namah
 1000. Om Yaatraanandaayai Namah
 1001. Om Yogapriyaayai Namah
 1002. Om Yogagamyaayai Namah
 1003. Om Yogadhyeyaayai Namah
 1004. Om Yathechchhagaayai Namah
 1005. Om Yaagapriyaayai Namah
 1006. Om Yajnyasenyai Namah
 1007. Om Yogaroopaayai Namah
 1008. Om Yatheshtadaayai Namah

|| Iti Shree Gaayatree Sahasranaamaavalih Sampoornam ||