Sri Dharmashastra (Ayyappa) Sahasranamavali 

field_imag_alt

Sri Dharmashastra (Ayyappa) Sahasranamavali 

Om Namo Bhagavate Bhootanaathaaya

 1. Om Shivaputraaya Namah
 2. Om Mahaatejase Namah
 3. Om Shivakaaryadhurandharaaya Namah
 4. Om Shivapradaaya Namah
 5. Om Shivajnyaanine Namah
 6. Om Shaivadharmasurakshakaaya Namah
 7. Om Shankhadhaarine Namah
 8. Om Suraadhyakshaaya Namah
 9. Om Chandramaulaye Namah
 10. Om Surottamaaya Namah
 11. Om Kaameshaaya Namah
 12. Om Kaamatejasvine Namah
 13. Om Kaamaadi Phalasamyutaaya Namah
 14. Om Kalyaanaaya Namah
 15. Om Komalaangaaya Namah
 16. Om Kalyaanaphaladaayakaaya Namah
 17. Om Karunaabdhaye Namah
 18. Om Karmadakshaaya Namah
 19. Om Karunaarasasaagaraaya Namah
 20. Om Jagatpriyaaya Namah
 21. Om Jagadrakshakaaya Namah
 22. Om Jagadaanandadaayakaaya Namah
 23. Om Jayaadishaktisamsevyaaya Namah
 24. Om Janaahlaadaaya Namah
 25. Om Jigeeshukaaya Namah
 26. Om Jitendriyaaya Namah
 27. Om Jitakrodhaaya Namah
 28. Om Jitasevaarisanghakaaya Namah
 29. Om Jaiminyaadi Reeshisamsevyaaya Namah
 30. Om Jaraamarananaashakaaya Namah
 31. Om Janaardanasutaaya Namah
 32. Om Jyeshthaaya Namah
 33. Om Jyeshthaadiganasevitaaya Namah
 34. Om Janmaheenaaya Namah
 35. Om Jitaamitraaya Namah
 36. Om Janakenaabhipoojitaaya Namah
 37. Om Parameshthine Namah
 38. Om Pashupataye Namah
 39. Om Pankajaasanapoojitaaya Namah
 40. Om Purahantre Namah
 41. Om Puratraatre Namah
 42. Om Paramaishvaryadaayakaaya Namah
 43. Om Pavanaadisuraih Sevyaaya Namah
 44. Om Panchabrahmaparaayanaaya Namah
 45. Om Paarvateetanayaaya Namah
 46. Om Brahmane Namah
 47. Om Paraanandaaya Namah
 48. Om Paraatparaaya Namah
 49. Om Brahmishthaaya Namah
 50. Om Jnyaananirataaya Namah
 51. Om Gunaagunaniroopakaaya Namah
 52. Om Gunaadhyakshaaya Namah
 53. Om Gunanidhaye Namah
 54. Om Gopaalenaabhipoojitaaya Namah
 55. Om Gorakshakaaya Namah
 56. Om Godhanaaya Namah
 57. Om Gajaaroodhaaya Namah
 58. Om Gajapriyaaya Namah
 59. Om Gajagreevaaya Namah
 60. Om Gajaskandhaaya Namah
 61. Om Gabhastaye Namah
 62. Om Gopataye Namah
 63. Om Prabhave Namah
 64. Om Graamapaalaaya Namah
 65. Om Gajaadhyakshaaya Namah
 66. Om Diggajenaabhipoojitaaya Namah
 67. Om Ganaadhyakshaaya Namah
 68. Om Ganapataye Namah
 69. Om Gavaampataye Namah
 70. Om Aharpataye Namah
 71. Om Jataadharaaya Namah
 72. Om Jalanibhaaya Namah
 73. Om Jaiminyaadi Rishipoojitaaya Namah
 74. Om Jalandharanihantre Namah
 75. Om Shonaakshaaya Namah
 76. Om Shonavaasakaaya Namah
 77. Om Suraadhipaaya Namah
 78. Om Shokahantre Namah
 79. Om Shobhaakshaaya Namah
 80. Om Sooryataijasaaya Namah
 81. Om Suraarchitaaya Namah
 82. Om Surairvandyaaya Namah
 83. Om Shonaangaaya Namah
 84. Om Shaalmaleepataye Namah
 85. Om Sujyotishe Namah
 86. Om Sharaveeraghnaaya Namah
 87. Om Sharachchandranibhaananaaya Namah
 88. Om Sanakaadimunidhyeyaaya Namah
 89. Om Sarvajnyaanapradaayakaaya Namah
 90. Om Vibhave Namah
 91. Om Halaayudhaaya Namah
 92. Om Hamsanibhaaya Namah
 93. Om Haahaa Hoohoomukhastutaaya Namah
 94. Om Haripriyaaya Namah
 95. Om Harapriyaaya Namah
 96. Om Hamsaaya Namah
 97. Om Haryakshaasanatatparaaya Namah
 98. Om Paavanaaya Namah
 99. Om Paavakanibhaaya Namah
 100. Om Bhaktapaapavinaashanaaya Namah
 101. Om Bhasitaangaaya Namah
 102. Om Bhayatraatre Namah
 103. Om Bhaanumate Namah
 104. Om Bhayanaashanaaya Namah
 105. Om Tripundrakaaya Namah
 106. Om Trinayanaaya Namah
 107. Om Tripundraankitamastakaaya Namah
 108. Om Tripuraghnaaya Namah
 109. Om Devavaraaya Namah
 110. Om Devaarikulanaashakaaya Namah
 111. Om Devasenaadhipaaya Namah
 112. Om Tejase Namah
 113. Om Tejoraashaye Namah
 114. Om Dashaananaaya Namah
 115. Om Daarunaaya Namah
 116. Om Doshahantre Namah
 117. Om Dordandaaya Namah
 118. Om Dandanaayakaaya Namah
 119. Om Dhanushpaanaye Namah
 120. Om Dharaadhyakshaaya Namah
 121. Om Dhanikaaya Namah
 122. Om Dharmavatsalaaya Namah
 123. Om Dharmajnyaaya Namah
 124. Om Dharmanirataaya Namah
 125. Om Dhanuhshaastraparaayanaaya Namah
 126. Om Sthoolakarnaaya Namah
 127. Om Sthoolatanave Namah
 128. Om Sthoolaakshaaya Namah
 129. Om Sthoolabaahukaaya Namah
 130. Om Tanoottamaaya Namah
 131. Om Tanutraanaaya Namah
 132. Om Taarakaaya Namah
 133. Om Tejasaampataye Namah
 134. Om Yogeeshvaraaya Namah
 135. Om Yoganidhaye Namah
 136. Om Yogeenaaya Namah
 137. Om Yogasamsthitaaya Namah
 138. Om Mandaaravaatikaaya Namah
 139. Om Mattaaya Namah
 140. Om Malayaalachalavaasabhuve Namah
 141. Om Mandaarakusumaprakhyaaya Namah
 142. Om Mandamaarutasevitaaya Namah
 143. Om Mahaabhaasaaya Namah
 144. Om Mahaavakshase Namah
 145. Om Manoharamadaarchitaaya Namah
 146. Om Mahonnataaya Namah
 147. Om Mahaakaayaaya Namah
 148. Om Mahaanetraaya Namah
 149. Om Mahaahanave Namah
 150. Om Marutpoojyaaya Namah
 151. Om Maanadhanaaya Namah
 152. Om Mohanaaya Namah
 153. Om Mokshadaayakaaya Namah
 154. Om Mitraaya Namah
 155. Om Medhaayai Namah
 156. Om Mahaujasvine Namah
 157. Om Mahaavarshapradaayakaaya Namah
 158. Om Bhaashakaaya Namah
 159. Om Bhaashyashaastrajnyaaya Namah
 160. Om Bhaanumate Namah
 161. Om Bhaanutaijase Namah
 162. Om Bhishaje Namah
 163. Om Bhavaaneeputraaya Namah
 164. Om Bhavataaranakaaranaaya Namah
 165. Om Neelaambaraaya Namah
 166. Om Neelanibhaaya Namah
 167. Om Neelagreevaaya Namah
 168. Om Niranjanaaya Namah
 169. Om Netratrayaaya Namah
 170. Om Nishaadajnyaaya Namah
 171. Om Naanaaratnopashobhitaaya Namah
 172. Om Ratnaprabhaaya Namah
 173. Om Ramaaputraaya Namah
 174. Om Ramayaa Paritoshitaaya Namah
 175. Om Raajasevvaaya Namah
 176. Om Raajadhanaaya Namah
 177. Om Ranadordandamanditaaya Namah
 178. Om Ramanaaya Namah
 179. Om Renukaasevyaaya Namah
 180. Om Rajaneecharadaaranaaya Namah
 181. Om Eeshaanaaya Namah
 182. Om Ibharaatsevyaaya Namah
 183. Om Eeshanaatrayanaashanaaya Namah
 184. Om Idaavaasaaya Namah
 185. Om Hemanibhaaya Namah
 186. Om Haimapraakaarashobhitaaya Namah
 187. Om Hayapriyaaya Namah
 188. Om Hayagreevaaya Namah
 189. Om Hamsaaya Namah
 190. Om Hariharaatmajaaya Namah
 191. Om Haatakasphatikaprakhyaaya Namah
 192. Om Hamsaaroodhenasevitaaya Namah
 193. Om Vanavaasaaya Namah
 194. Om Vanaadhyakshaaya Namah
 195. Om Vaamadevaaya Namah
 196. Om Vaaraananaaya Namah
 197. Om Vaivasvatapataye Namah
 198. Om Vishnave Namah
 199. Om Viraadroopaaya Namah
 200. Om Vishaampatiye Namah
 201. Om Venunaadaaya Namah
 202. Om Varagreevaaya Namah
 203. Om Varaabhayakaraanvitaaya Namah
 204. Om Varchasvine Namah
 205. Om Vipulagreevaaya Namah
 206. Om Vipulaakshaaya Namah
 207. Om Vinodavate Namah
 208. Om Vainavaaranyavaasaaya Namah
 209. Om Vaamadevenasevitaaya Namah
 210. Om Vetrahastaaya Namah
 211. Om Vedanidhaye Namah
 212. Om Vamshadevaaya Namah
 213. Om Varaangaaya Namah
 214. Om Hreenkaaraaya Namah
 215. Om Hrimmanase Namah
 216. Om Hrishtaayaa Namah
 217. Om Hiranyaaya Namah
 218. Om Hemasambhavaaya Namah
 219. Om Hutaashaaya Namah
 220. Om Hutanishpannaaya Namah
 221. Om Hunkaaraakritisuprabhave Namah
 222. Om Havyavaahaaya Namah
 223. Om Havyakaraaya Namah
 224. Om Attahaasaaya Namah
 225. Om Aparaahataaya Namah
 226. Om Anuroopaaya Namah
 227. Om Roopakaraaya Namah
 228. Om Acharaaya Namah
 229. Om Atanuroopakaaya Namah
 230. Om Hamsamantraaya Namah
 231. Om Hutabhuge Namah
 232. Om Hemaambaraaya Namah
 233. Om Sulakshanaaya Namah
 234. Om Neepapriyaaya Namah
 235. Om Neelavaasase Namah
 236. Om Nidhipaalaaya Namah
 237. Om Niraatapaaya Namah
 238. Om Krodahastaaya Namah
 239. Om Tapastraatre Namah
 240. Om Taporakshakaaya Namah
 241. Om Tapaahvayaaya Namah
 242. Om Moordhaabhishiktaaya Namah
 243. Om Maanine Namah
 244. Om Mantraroopaaya Namah
 245. Om Mridaaya Namah
 246. Om Manave Namah
 247. Om Medhaavine Namah
 248. Om Medhase Namah
 249. Om Mushnave Namah
 250. Om Makaraaya Namah
 251. Om Makaraalayaaya Namah
 252. Om Maartaandaaya Namah
 253. Om Manjukeshaaya Namah
 254. Om Maasapaalaaya Vanamah
 255. Om Mahaushadhaye Namah
 256. Om Shrotriyaaya Namah
 257. Om Shobhamaanaaya Namah
 258. Om Savitre Namah
 259. Om Sarvadeshikaaya Namah
 260. Om Chandrahaasaaya Namah
 261. Om Shamaaya Namah
 262. Om Shaktaaya Namah
 263. Om Shashibhaasaaya Namah
 264. Om Shamaadhikaaya Namah
 265. Om Sudantaaya Namah
 266. Om Sukapolaaya Namah
 267. Om Shadvarnaaya Namah
 268. Om Sampadodhipaaya Namah
 269. Om Garalaaya Namah
 270. Om Kaalakanthaaya Namah
 271. Om Gonetre Namah
 272. Om Gomukhaprabhave Namah
 273. Om Kaushikaaya Namah
 274. Om Kaaladevaaya Namah
 275. Om Kroshakaaya Namah
 276. Om Kraunchabhedakaaya Namah
 277. Om Kriyaakaraaya Namah
 278. Om Kripaalave Namah
 279. Om Karaveerakareruhaaya Namah
 280. Om Kandarpadarpahaarine Namah
 281. Om Kaamadaatre Namah
 282. Om Kapaalakaaya Namah
 283. Om Kailaasavaasaaya Namah
 284. Om Varadaaya Namah
 285. Om Virochanaaya Namah
 286. Om Vibhaavasave Namah
 287. Om Babhruvaahaaya Namah
 288. Om Balaadhyakshaaya Namah
 289. Om Phanaamanivibhooshanaaya Namah
 290. Om Sundaraaya Namah
 291. Om Sumukhaaya Namah
 292. Om Svachchhaaya Namah
 293. Om Sabhaasade Namah
 294. Om Sabhaakaraaya Namah
 295. Om Sharaanivrittaaya Namah
 296. Om Shakraaptaaya Namah
 297. Om Sharanaagatapaalakaaya Namah
 298. Om Teekshnadamshtraaya Namah
 299. Om Deerghajihvaaya Namah
 300. Om Pingalaakshaaya Namah
 301. Om Pishaachaghne Namah
 302. Om Abhedyaaya Namah
 303. Om Angadaadhyaaya Namah
 304. Om Bhojapaalaaya Namah
 305. Om Bhoopataye Namah
 306. Om Gridhranaasaaya Namah
 307. Om Avishahyaaya Namah
 308. Om Digdehaaya Namah
 309. Om Dainyadaahakaaya Namah
 310. Om Baadavapooritamukhaaya Namah
 311. Om Vyaapakaaya Namah
 312. Om Vishamochakaaya Namah
 313. Om Vasantaaya Namah
 314. Om Samarakruddhaaya Namah
 315. Om Pungavaaya Namah
 316. Om Pankajaasanaaya Namah
 317. Om Vishvadarpaaya Namah
 318. Om Nishchitajnyaaya Namah
 319. Om Naagaabharanabhooshitaaya Namah
 320. Om Bharataaya Namah
 321. Om Bhairavaakaaraaya Namah
 322. Om Bharanaaya Namah
 323. Om Vaamanakriyaaya Namah
 324. Om Simhaasyaaya Namah
 325. Om Simharoopaaya Namah
 326. Om Senaapataye Namah
 327. Om Sakaarakaaya Namah
 328. Om Sanaatanaaya Namah
 329. Om Siddharoopine Namah
 330. Om Siddhadharmaparaayanaaya Namah
 331. Om Aadityaroopaaya Namah
 332. Om Aapadghnaaya Namah
 333. Om Amritaabdhinivaasabhuve Namah
 334. Om Yuvaraajaaya Namah
 335. Om Yogivaryaaya Namah
 336. Om Ushastejase Namah
 337. Om Uduprabhaaya Namah
 338. Om Devaadidevaaya Namah
 339. Om Daivajnyaaya Namah
 340. Om Taamroshthaaya Namah
 341. Om Taamralochanaaya Namah
 342. Om Pingalaakshaayaa Namah
 343. Om Pinchhachoodaaya Namah
 344. Om Phanaamanivibhooshitaaya Namah
 345. Om Bhujangabhooshanaaya Namah
 346. Om Bhogaaya Namah
 347. Om Bhogaanandakaraaya Namah
 348. Om Avyayaaya Namah
 349. Om Panchahastenasampoojyaaya Namah
 350. Om Panchabaanena Sevitaaya Namah
 351. Om Bhavaaya Namah
 352. Om Sharvaaya Namah
 353. Om Bhaanumayaaya Namah
 354. Om Praajaapatyasvaroopakaaya Namah
 355. Om Svachchhandaaya Namah
 356. Om Chhandahshaastrajnyaaya Namah
 357. Om Daantaaya Namah
 358. Om Devamanuprabhave Namah
 359. Om Dashabhujaaya Namah
 360. Om Dashaadhyakshaaya Namah
 361. Om Daanavaanaam Vinaashanaaya Namah
 362. Om Sahasraakshaaya Namah
 363. Om Sharotpannaaya Namah
 364. Om Shataanandasamaagamaaya Namah
 365. Om Gridhraadrivaasaaya Namah
 366. Om Gambheeraaya Namah
 367. Om Gandhagraahaaya Namah
 368. Om Ganeshvaraaya Namah
 369. Om Gomedhaaya Namah
 370. Om Gandakaavaasaaya Namah
 371. Om Gokulaih Parivaaritaaya Namah
 372. Om Pariveshaaya Namah
 373. Om Padajnyaanine Namah
 374. Om Priyangudrumavaasakaaya Namah
 375. Om Guhaavaasaaya Namah
 376. Om Guruvaraaya Namah
 377. Om Vandaneeyaaya Namah
 378. Om Vadaanyakaaya Namah
 379. Om Vrittaakaaraaya Namah
 380. Om Venupaanaye Namah
 381. Om Veenaadandadharaaya Namah
 382. Om Haraaya Namah
 383. Om Haimeedyaaya Namah
 384. Om Hotrisubhagaaya Namah
 385. Om Hautrajnyaaya Namah
 386. Om Ojasaampataye Namah
 387. Om Pavamaanaaya Namah
 388. Om Prajaatantupradaaya Namah
 389. Om Dandavinaashanaaya Namah
 390. Om Nimeedyaaya Namah
 391. Om Nimishaardhajnyaaya Namah
 392. Om Nimishaakaarakaaranaaya Namah
 393. Om Ligudaabhaaya Namah
 394. Om Lidaakaaraaya Namah
 395. Om Lakshmeevandyaaya Namah
 396. Om Varaprabhave Namah
 397. Om Idaajnyaaya Namah
 398. Om Pingalaavaasaaya Namah
 399. Om Sushumnaamadhyasambhavaaya Namah
 400. Om Bhikshaatanaaya Namah
 401. Om Bheemavarchase Namah
 402. Om Varakeertaye Namah
 403. Om Sabheshvaraaya Namah
 404. Om Vaachaateetaaya Namah
 405. Om Varanidhaye Namah
 406. Om Parivetre Namah
 407. Om Pramaanakaaya Namah
 408. Om Aprameyaaya Namah
 409. Om Aniruddhaaya Namah
 410. Om Anantaadityasuprabhaaya Namah
 411. Om Veshapriyaaya Namah
 412. Om Vishagraahaaya Namah
 413. Om Varadaanakarottamaaya Namah
 414. Om Vipinaaya Namah
 415. Om Vedasaaraaya Namah
 416. Om Vedaantaihparitoshitaaya Namah
 417. Om Vakraagamaaya Namah
 418. Om Varchavaachaaya Namah
 419. Om Baladaatre Namah
 420. Om Vimaanavate Namah
 421. Om Vajrakaantaaya Namah
 422. Om Vamshakaraaya Namah
 423. Om Vaturakshaavishaaradaaya Namah
 424. Om Vaprakreedaaya Namah
 425. Om Viprapoojyaaya Namah
 426. Om Velaaraashaye Namah
 427. Om Chalaalakaaya Namah
 428. Om Kolaahalaaya Namah
 429. Om Krodanetraaya Namah
 430. Om Krodaasyaaya Namah
 431. Om Kapaalabhrite Namah
 432. Om Kunjaredyaaya Namah
 433. Om Manjuvaasase Namah
 434. Om Kriyamaanaaya Namah
 435. Om Kriyaapradaaya Namah
 436. Om Kreedaanaathaaya Namah
 437. Om Keelahastaaya Namah
 438. Om Kroshamaanaaya Namah
 439. Om Balaadhikaaya Namah
 440. Om Kanakaaya Namah
 441. Om Hotribhaagine Namah
 442. Om Khavaasaaya Namah
 443. Om Khacharaaya Namah
 444. Om Khagaaya Namah
 445. Om Ganakaaya Namah
 446. Om Gunanirdishtaaya Namah
 447. Om Gunatyaagine Namah
 448. Om Kushaadhipaaya Namah
 449. Om Paatalaaya Namah
 450. Om Patradhaarine Namah
 451. Om Palaashaaya Namah
 452. Om Putravardhanaaya Namah
 453. Om Pitrisachcharitaaya Namah
 454. Om Preshtaaya Namah
 455. Om Paapabhasmapunashshuchaye Namah
 456. Om Phaalanetraaya Namah
 457. Om Phullakeshaaya Namah
 458. Om Phullakalhaarabhooshitaaya Namah
 459. Om Phanisevyaaya Namah
 460. Om Pattabhadraaya Namah
 461. Om Patave Namah
 462. Om Vaagmine Namah
 463. Om Vayodhikaaya Namah
 464. Om Choranaatyaaya Namah
 465. Om Choraveshaaya Namah
 466. Om Choraghnaaya Namah
 467. Om Shauryavardhanaaya Namah
 468. Om Chanchalaakshaaya Namah
 469. Om Amarakaaya Namah
 470. Om Mareechaye Namah
 471. Om Madagaamikaaya Namah
 472. Om Mridaabhaaya Namah
 473. Om Meshavaahaaya Namah
 474. Om Maithilyaaya Namah
 475. Om Mochakaaya Namah
 476. Om Manase Namah
 477. Om Manuroopaaya Namah
 478. Om Mantradevaaya Namah
 479. Om Mantraraashaye Namah
 480. Om Mahaadridhaaya Namah
 481. Om Stoopijnyaaya Namah
 482. Om Dhanadaatre Namah
 483. Om Devavandyaaya Namah
 484. Om Taaranaaya Namah
 485. Om Yajnyapriyaaya Namah
 486. Om Yamaadhyakshaaya Namah
 487. Om Ibhakreedaaya Namah
 488. Om Ibhekshanaaya Namah
 489. Om Dadhipriyaaya Namah
 490. Om Duraadharshaaya Namah
 491. Om Daarupaalaaya Namah
 492. Om Danoojahane Namah
 493. Om Daamodaraaya Namah
 494. Om Daamadharaaya Namah
 495. Om Dakshinaamoortiroopakaaya Namah
 496. Om Shacheepoojyaaya Namah
 497. Om Shankhakarnaaya Namah
 498. Om Chandrachoodaaya Namah
 499. Om Manupriyaaya Namah
 500. Om Gudarupaaya Namah
 501. Om Gudaakeshaaya Namah
 502. Om Kuladharmaparaayanaaya Namah
 503. Om Kaalakanthaaya Namah
 504. Om Gaadhagaatraaya Namah
 505. Om Gotraroopaaya Namah
 506. Om Kuleshvaraaya Namah
 507. Om Aanandabhairavaaraadhyaaya Namah
 508. Om Hayamedhaphalapradaaya Namah
 509. Om Dadhyannaasaktahridayaaya Namah
 510. Om Gudaannapreetamaanasaaya Namah
 511. Om Ghritaannaasaktahridayaaya Namah
 512. Om Gauraangaaya Namah
 513. Om Garvabhanjakaaya Namah
 514. Om Ganeshapoojyaaya Namah
 515. Om Gaganaaya Namah
 516. Om Ganaanaampataye Namah
 517. Om Oorjitaaya Namah
 518. Om Chhadmaheenaaya Namah
 519. Om Shashiradaaya Namah
 520. Om Shatroonaampataye Namah
 521. Om Angirase Namah
 522. Om Charaacharamayaaya Namah
 523. Om Shaantaaya Namah
 524. Om Sharabheshaaya Namah
 525. Om Shataatapaaya Namah
 526. Om Veeraaraadhyaaya Namah
 527. Om Vakraagamaaya Namah
 528. Om Vedaangaaya Namah
 529. Om Vedapaaragaaya Namah
 530. Om Parvataarohanaaya Namah
 531. Om Pooshne Namah
 532. Om Parameshaaya Namah
 533. Om Prajaapataye Namah
 534. Om Bhaavajnyaaya Namah
 535. Om Bhavarogaghnaaya Namah
 536. Om Bhavasaagarataaranaaya Namah
 537. Om Chidagnidehaaya Namah
 538. Om Chidroopaaya Namah
 539. Om Chidaanandaaya Namah
 540. Om Chidaakritaye Namah
 541. Om Naatyapriyaaya Namah
 542. Om Narapataye Namah
 543. Om Naranaaraayanaarchitaaya Namah
 544. Om Nishaadaraajaaya Namah
 545. Om Neehaaraaya Namah
 546. Om Neshtre Namah
 547. Om Nishturabhaashanaaya Namah
 548. Om Nimnapriyaaya Namah
 549. Om Neelanetraaya Namah
 550. Om Neelaangaaya Namah
 551. Om Neelakeshakaaya Namah
 552. Om Simhaakshaaya Namah
 553. Om Sarvavighneshaaya Namah
 554. Om Saamavedaparaayaanaaya Namah
 555. Om Sanakaadimunidhyeyaaya Namah
 556. Om Sharvareeshaaya Namah
 557. Om Shadaananaaya Namah
 558. Om Suroopaaya Namah
 559. Om Sulabhaaya Namah
 560. Om Svargaaya Namah
 561. Om Shacheenaathenapoojitaaya Namah
 562. Om Kaakeenaaya Namah
 563. Om Kaamadahanaaya Namah
 564. Om Dagdhapaapaaya Namah
 565. Om Dharaadhipaaya Namah
 566. Om Daamagrandhine Namah
 567. Om Shatastreeshaaya Namah
 568. Om Tantreepaalaaya Namah
 569. Om Taarakaaya Namah
 570. Om Taamraakshaaya Namah
 571. Om Teekshnadamshtraaya Namah
 572. Om Tilabhojyaaya Namah
 573. Om Tilodaraaya Namah
 574. Om Maandukarnaaya Namah
 575. Om Mridaadheeshaaya Namah
 576. Om Meruvarnaaya Namah
 577. Om Mahodaraaya Namah
 578. Om Maarttaandabhairavaaraadhyaaya Namah
 579. Om Maniroopaaya Namah
 580. Om Marudvahaaya Namah
 581. Om Maashapriyaaya Namah
 582. Om Madhupaanaaya Namah
 583. Om Mrinaalaaya Namah
 584. Om Mohineepataye Namah
 585. Om Mahaakaameshatanayaaya Namah
 586. Om Maadhavaaya Namah
 587. Om Madagarvitaaya Namah
 588. Om Moolaadhaaraambujaavaasaaya Namah
 589. Om Moolavidyaasvaroopakaaya Namah
 590. Om Svaadhishthaanamayaaya Namah
 591. Om Svasthaaya Namah
 592. Om Svastivaakyaaya Namah
 593. Om Sruvaayudhaaya Namah
 594. Om Manipooraabjanilayaaya Namah
 595. Om Mahaabhairavapoojitaaya Namah
 596. Om Anaahataabjarasikaaya Namah
 597. Om Hreenkaararasapeshalaaya Namah
 598. Om Bhoomadhyavaasaaya Namah
 599. Om Bhookaantaaya Namah
 600. Om Bharadvaajaprapoojitaaya Namah
 601. Om Sahasraaraambujaavaasaaya Namah
 602. Om Savitre Namah
 603. Om Saamavaachakaaya Namah
 604. Om Mukundaaya Namah
 605. Om Gunaateetaaya Namah
 606. Om Gunapoojyaaya Namah
 607. Om Gunaashrayaaya Namah
 608. Om Dhanyaaya Namah
 609. Om Dhanabhrite Namah
 610. Om Daahaaya Namah
 611. Om Dhanadaanakaraambujaaya Namah
 612. Om Mahaashayaaya Namah
 613. Om Mahaateetaaya Namah
 614. Om Maayaaheenaaya Namah
 615. Om Madaarchitaaya Namah
 616. Om Maatharaaya Namah
 617. Om Mokshaphaladaaya Namah
 618. Om Sadvairikulanaashanaaya Namah
 619. Om Pingalaaya Namah
 620. Om Pinchhachoodaaya Namah
 621. Om Pishitaashapavitrakaaya Namah
 622. Om Paayasaannapriyaaya Namah
 623. Om Parvapakshamaasavibhaajakaaya Namah
 624. Om Vajrabhooshaaya Namah
 625. Om Vajrakaayaaya Namah
 626. Om Virinchaaya Namah
 627. Om Varavakshanaaya Namah
 628. Om Vijnyaanakalikaavrindaaya Namah
 629. Om Vishvaroopapradarshakaaya Namah
 630. Om Dambhaghnaaya Namah
 631. Om Daamaghoshaghnaaya Namah
 632. Om Daasapaalaaya Namah
 633. Om Tapaujasaaya Namah
 634. Om Dronakumbhaabhishiktaaya Namah
 635. Om Drohinaashaaya Namah
 636. Om Tapaaturaaya Namah
 637. Om Mahaaveerendravaradaaya Namah
 638. Om Mahaasamsaaranaashanaaya Namah
 639. Om Laakineehaakineelabdhaaya Namah
 640. Om Lavanaambhodhitaaranaaya Namah
 641. Om Kaakilaaya Namah
 642. Om Kaalapaashaghnaaya Namah
 643. Om Karmabandhavimochakaaya Namah
 644. Om Mochakaaya Namah
 645. Om Mohanirbhinnaaya Namah
 646. Om Bhagaaraadhyaaya Namah
 647. Om Brihattanave Namah
 648. Om Akshayaaya Namah
 649. Om Akrooravaradaaya Namah
 650. Om Vakraagamavinaashanaaya Namah
 651. Om Daakeenaaya Namah
 652. Om Sooryatejasvine Namah
 653. Om Sarpabhooshaaya Namah
 654. Om Sadgurave Namah
 655. Om Svatantraaya Namah
 656. Om Sarvatantreshaaya Namah
 657. Om Dakshinaadigadheeshvaraaya Namah
 658. Om Sachchidaanandakalikaaya Namah
 659. Om Premaroopaaya Namah
 660. Om Priyankaraaya Namah
 661. Om Mithyaajagadadhishtaanaaya Namah
 662. Om Muktidaaya Namah
 663. Om Muktiroopakaaya Namah
 664. Om Mumukshave Namah
 665. Om Karmaphaladaaya Namah
 666. Om Maargadakshaaya Namah
 667. Om Karmanaaya Namah
 668. Om Mahaabuddhaaya Namah
 669. Om Mahaashuddhaaya Namah
 670. Om Shukavarnaaya Namah
 671. Om Shukapriyaaya Namah
 672. Om Somapriyaaya Namah
 673. Om Surapriyaaya Namah
 674. Om Parvaaraadhanatatparaaya Namah
 675. Om Ajapaaya Namah
 676. Om Janahamsaaya Namah
 677. Om Phalapaaniprapoojitaaya Namah
 678. Om Architaaya Namah
 679. Om Vardhanaaya Namah
 680. Om Vaagmine Namah
 681. Om Veeraveshaaya Namah
 682. Om Vidhupriyaaya Namah
 683. Om Laasyapriyaaya Namah
 684. Om Layakaraaya Namah
 685. Om Laabhaalaabhavivarjitaaya Namah
 686. Om Panchaananaaya Namah
 687. Om Panchagoodaaya Namah
 688. Om Panchayajnyaphalapradaaya Namah
 689. Om Paashahastaaya Namah
 690. Om Paavakeshaaya Namah
 691. Om Parjanyasamagarjanaaya Namah
 692. Om Paapaaraye Namah
 693. Om Paramodaaraaya Namah
 694. Om Prajeshaaya Namah
 695. Om Pankanaashanaaya Namah
 696. Om Nashtakarmane Namah
 697. Om Nashtavairaaya Namah
 698. Om Ishtasiddhipradaayakaaya Namah
 699. Om Naagaadheeshaaya Namah
 700. Om Nashtapaapaaya Namah
 701. Om Ishtanaamavidhaayakaaya Namah
 702. Om Saamarasyaaya Namah
 703. Om Aprameyaaya Namah
 704. Om Paashandine Namah
 705. Om Parvatapriyaaya Namah
 706. Om Panchakrityaparaaya Namah
 707. Om Paatre Namah
 708. Om Panchapanchaatishaayikaaya Namah
 709. Om Padmaakshaaya Namah
 710. Om Padmavadanaaya Namah
 711. Om Paavakaabhaaya Namah
 712. Om Priyankaraaya Namah
 713. Om Kaartasvaraangaaya Namah
 714. Om Gauraangaaya Namah
 715. Om Gaureeputraaya Namah
 716. Om Dhaneshvaraaya Namah
 717. Om Ganeshaashlishtadehaaya Namah
 718. Om Shitaamshave Namah
 719. Om Shubhadeedhitaye Namah
 720. Om Dakshadhvamsaaya Namah
 721. Om Dakshakaraaya Namah
 722. Om Varaaya Namah
 723. Om Kaatyaayaneesutaaya Namah
 724. Om Sumukhaaya Namah
 725. Om Maarganaaya Namah
 726. Om Garbhaaya Namah
 727. Om Garvabhangaaya Namah
 728. Om Kushaasanaaya Namah
 729. Om Kulapaalapataye Namah
 730. Om Shreshthaaya Namah
 731. Om Pavamaanaaya Namah
 732. Om Prajaadhipaaya Namah
 733. Om Darshapriyaaya Namah
 734. Om Nirvikaaraaya Namah
 735. Om Deerghakaayaaya Namah
 736. Om Divaakaraaya Namah
 737. Om Bherinaadapriyaaya Namah
 738. Om Vrindaaya Namah
 739. Om Brihatsenaaya Namah
 740. Om Supaalakaaya Namah
 741. Om Subrahmane Namah
 742. Om Brahmarasikaaya Namah
 743. Om Rasajnyaaya Namah
 744. Om Rajataadribhaase Namah
 745. Om Timiraghnaaya Namah
 746. Om Mihiraabhaaya Namah
 747. Om Mahaaneelasamaprabhaaya Namah
 748. Om Shreechandanaviliptaangaaya Namah
 749. Om Shreeputraaya Namah
 750. Om Shreetarupriyaaya Namah
 751. Om Laakshaavarnaaya Namah
 752. Om Lasatkarnaaya Namah
 753. Om Rajaneedhvamsisannibhaaya Namah
 754. Om Bindupriyaaya Namah
 755. Om Ambikaaputraaya Namah
 756. Om Baindavaaya Namah
 757. Om Balanaayakaaya Namah
 758. Om Aapannataarakaaya Namah
 759. Om Taptaaya Namah
 760. Om Taptakrichhraphalapradaaya Namah
 761. Om Marudvridhaaya Namah
 762. Om Mahaakharvaaya Namah
 763. Om Chiraavaasaya Namah
 764. Om Shikhipriyaaya Namah
 765. Om Aayushmate Namah
 766. Om Anaghaaya Namah
 767. Om Dootaaya Namah
 768. Om Aayurvedaparaayanaaya Namah
 769. Om Hamsaaya Namah
 770. Om Paramahamsaaya Namah
 771. Om Avadhootaashramapriyaaya Namah
 772. Om Ashvavegaaya Namah
 773. Om Ashvahridayaaya Namah
 774. Om Hayadhairyaaya Phalapradaaya Namah
 775. Om Sumukhaaya Namah
 776. Om Durmukhaaya Namah
 777. Om Vighnaaya Namah
 778. Om Nirvighnaaya Namah
 779. Om Vighnanaashanaaya Namah
 780. Om Aaryaaya Namah
 781. Om Naathaaya Namah
 782. Om Aryamaabhaasaaya Namah
 783. Om Phaalgunaaya Namah
 784. Om Phaalalochanaaya Namah
 785. Om Araatighnaaya Namah
 786. Om Ghanagreevaaya Namah
 787. Om Greeshmasooryasamaprabhaaya Namah
 788. Om Kireetine Namah
 789. Om Kalpashaastrajnyaaya Namah
 790. Om Kalpaanalavidhaayakaaya Namah
 791. Om Jnyaanavijnyaanaphaladaaya Namah
 792. Om Virinchaarivinaashanaaya Namah
 793. Om Veeramaartaandavaradaaya Namah
 794. Om Veerabaahave Namah
 795. Om Poorvajaaya Namah
 796. Om Veerasimhaasanaaya Namah
 797. Om Vijnyaaya Namah
 798. Om Veerakaaryaaya Namah
 799. Om Astadaanavaaya Namah
 800. Om Naraveerasuhridbhraatre Namah
 801. Om Naagaratnavibhooshitaaya Namah
 802. Om Vaachaspataye Namah
 803. Om Puraaraataye Namah
 804. Om Samvarttaaya Namah
 805. Om Samareshvaraaya Namah
 806. Om Uruvaagmine Namah
 807. Om Umaaputraaya Namah
 808. Om Udulokasurakshakaaya Namah
 809. Om Shringaararasasampoornaaya Namah
 810. Om Sindooratilakaangitaaya Namah
 811. Om Kunkumaankita Sarvaangaaya Namah
 812. Om Kaalakeyavinaashaaya Namah
 813. Om Mattanaagapriyaaya Namah
 814. Om Netre Namah
 815. Om Naagagandharvapoojitaaya Namah
 816. Om Susvapnabodhakaaya Namah
 817. Om Bodhaaya Namah
 818. Om Gaureeduhsvapnanaashanaaya Namah
 819. Om Chintaaraashiparidhvamsine Namah
 820. Om Chintaamanivibhooshitaaya Namah
 821. Om Charaacharajagatsrashte Namah
 822. Om Chalatkundalakarnayuge Namah
 823. Om Mukuraasyaaya Namah
 824. Om Moolanidhaye Namah
 825. Om Nidhidvayanishevitaaya Namah
 826. Om Neeraajanapreetamanase Namah
 827. Om Neelanetraaya Namah
 828. Om Nayapradaaya Namah
 829. Om Kedaareshaaya Namah
 830. Om Kiraataaya Namah
 831. Om Kaalaatmane Namah
 832. Om Kalpavigrahaaya Namah
 833. Om Kalpaantabhairavaaraadhyaaya Namah
 834. Om Kankapatrasharaayudhaaya Namah
 835. Om Kalaakaashthaasvaroopaaya Namah
 836. Om Rituvarshaadimaasavate Namah
 837. Om Dineshamandalaavaasaaya Namah
 838. Om Vaasavaabhiprapoojitaaya Namah
 839. Om Bahoolaastambakarmajnyaaya Namah
 840. Om Panchaashadvarnaroopakaaya Namah
 841. Om Chintaaheenaaya Namah
 842. Om Chidaakraantaaya Namah
 843. Om Chaarupaalaaya Namah
 844. Om Halaayudhaaya Namah
 845. Om Bandhookakusumaprakhyaaya Namah
 846. Om Paragarvavibhanjanaaya Namah
 847. Om Vidvattamaaya Namah
 848. Om Viraadhaghnaaya Namah
 849. Om Sachitraaya Namah
 850. Om Chitrakarmakaaya Namah
 851. Om Sangeetalolupamanase Namah
 852. Om Snigdhagambheeragarjitaaya Namah
 853. Om Tungavaktraaya Namah
 854. Om Stavarasaaya Namah
 855. Om Abhraabhaaya Namah
 856. Om Bhramarekshanaaya Namah
 857. Om Leelaakamalahastaabjaaya Namah
 858. Om Baalakundavibhooshitaaya Namah
 859. Om Lodhraprasavashuddhaabhaaya Namah
 860. Om Shireeshakusumapriyaaya Namah
 861. Om Trastatraanakaraaya Namah
 862. Om Tattvaaya Namah
 863. Om Tattvavaakyaardhabodhakaaya Namah
 864. Om Varsheeyase Namah
 865. Om Vidhistutyaaya Namah
 866. Om Vedaantapratipaadakaaya Namah
 867. Om Moolabhutaaya Namah
 868. Om Moolatatvaaya Namah
 869. Om Moolakaaranavigrahaaya Namah
 870. Om Aadinaathaaya Namah
 871. Om Akshayaphalaaya Namah
 872. Om Paanijanmane Namah
 873. Om Aparaajitaaya Namah
 874. Om Gaanapriyaaya Namah
 875. Om Gaanalolaaya Namah
 876. Om Maheshaaya Namah
 877. Om Vijnyamaanasaaya Namah
 878. Om Girijaastanyarasikaaya Namah
 879. Om Giriraajavarastutaaya Namah
 880. Om Peeyooshakumbhahastaabjaaya Namah
 881. Om Paashatyaagine Namah
 882. Om Chirantanaaya Namah
 883. Om Sudhaalaalasavaktraabjaaya Namah
 884. Om Suradrumaphalepsitaaya Namah
 885. Om Ratnahaatakabhooshaangaaya Namah
 886. Om Raavanaabhiprapoojitaaya Namah
 887. Om Kanatkaaleyasupreetaaya Namah
 888. Om Kraunchagarvavinaashanaaya Namah
 889. Om Asheshajanasammohanaaya Namah
 890. Om Aayurvidyaaphalapradaaya Namah
 891. Om Avabaddhadukoolaangaaya Namah
 892. Om Haaraalankritakandharaaya Namah
 893. Om Ketakeekusumapriyaaya Namah
 894. Om Kalabhaihparivaaritaaya Namah
 895. Om Kekaapriyaaya Namah
 896. Om Kaartikeyaaya Namah
 897. Om Saaranganinadapriyaaya Namah
 898. Om Chaatakaalaapasantushtaaya Namah
 899. Om Chamareemrigasevitaaya Namah
 900. Om Aamrakootaadrisanchaaraaya Namah
 901. Om Aamnaayaphaladaayakaaya Namah
 902. Om Dhritaakshasootrapaanaye Namah
 903. Om Akshirogavinaashanaaya Namah
 904. Om Mukundapoojyaaya Namah
 905. Om Mohaangaaya Namah
 906. Om Munimaanasatoshitaaya Namah
 907. Om Tailaabhishiktasushirase Namah
 908. Om Tarjaneemudrikaayutaaya Namah
 909. Om Tataatakaamanahpreetaaya Namah
 910. Om Tamogunavinaashanaaya Namah
 911. Om Anaamayaaya Namah
 912. Om Anaadarshaaya Namah
 913. Om Arjunaabhaaya Namah
 914. Om Hutapriyaaya Namah
 915. Om Shaadgunyaparisampoornaaya Namah
 916. Om Saptaashvaadigrahaih Stutaaya Namah
 917. Om Veetashokaaya Namah
 918. Om Prasaadajnyaaya Namah
 919. Om Saptapraanavarapradaaya Namah
 920. Om Saptaarchishe Namah
 921. Om Trinayanaaya Namah
 922. Om Triveneephaladaayakaaya Namah
 923. Om Krishnavartmane Namah
 924. Om Devamukhaaya Namah
 925. Om Daarumandalamadhyakaaya Namah
 926. Om Veeranoopurapaadaabjaaya Namah
 927. Om Veerakankanapaanimate Namah
 928. Om Vishvamoortaye Namah
 929. Om Shuddhamukhaaya Namah
 930. Om Shuddhabhasmaanulepanaaya Namah
 931. Om Shumbhadhvamsinyaasampoojyaaya Namah
 932. Om Raktabeejakulaantakaaya Namah
 933. Om Nishaadaadisurapreetaaya Namah
 934. Om Namaskaaraphalapradaaya Namah
 935. Om Bhaktaaripanchataadaayine Namah
 936. Om Sajjeekritasharaayudhaaya Namah
 937. Om Abhayankaramantrajnyaaya Namah
 938. Om Kubjikaamantravigrahaaya Namah
 939. Om Dhoomraashvaaya Namah
 940. Om Ugratejasvine Namah
 941. Om Dashakanthavinaashanaaya Namah
 942. Om Aashugaayudhahastaabjaaya Namah
 943. Om Gadaayudhakaraambujaaya Namah
 944. Om Paashaayudhasupaanaye Namah
 945. Om Kapaalaayudhasadbhujaaya Namah
 946. Om Sahasrasheershavadanaaya Namah
 947. Om Sahasradvayalochanaaya Namah
 948. Om Naanaahetaye Namah
 949. Om Dhanushpaanaye Namah
 950. Om Naanaasragbhooshanapriyaaya Namah
 951. Om Aashyaamakomalatanave Namah
 952. Om Aaraktaapaangalochanaaya Namah
 953. Om Dvaadashaahakratupreetaaya Namah
 954. Om Paundareekaphalapradaaya Namah
 955. Om Aptoryaamakratumayaaya Namah
 956. Om Chayanaadiphalapradaaya Namah
 957. Om Pashubandhasyaphaladaaya Namah
 958. Om Vaajapeyaatmadaivataaya Namah
 959. Om Aabrahmakeetajananaavanaatmane Namah
 960. Om Champakapriyaaya Namah
 961. Om Pashupaashavibhaagajnyaaya Namah
 962. Om Parijnyaanapradaayakaaya Namah
 963. Om Kalpeshvaraaya Namah
 964. Om Kalpavaryaaya Namah
 965. Om Jaatavedaprabhaakaraaya Namah
 966. Om Kumbheeshvaraaya Namah
 967. Om Kumbhapaanaye Namah
 968. Om Kunkumaaktalalaatakaaya Namah
 969. Om Shileendhrapatrasankaashaaya Namah
 970. Om Simhavaktrapramardanaaya Namah
 971. Om Kokilakvananaakarnine Namah
 972. Om Kaalanaashanatatparaaya Namah
 973. Om Naiyaayikamataghnaaya Namah
 974. Om Bauddhasanghavinaashanaaya Namah
 975. Om Dhritahemaabjapaanaye Namah
 976. Om Homasantushtamaanasaaya
 977. Om Pitriyajnyasyaphaladaaya Namah
 978. Om Pitrivajjanarakshakaaya Namah
 979. Om Padaatikarmanirataaya Namah
 980. Om Prishadaajyapradaayakaaya Namah
 981. Om Mahaasuravadhodyuktaaya Namah
 982. Om Svaastrapratyastravarshakaaya Namah
 983. Om Mahaavarshatirodhaanaaya Namah
 984. Om Naagaabhritakaraambujaaya Namah
 985. Om Namahsvaahaavashadvaushatvallavapratipaadakaaya Namah
 986. Om Maheerasadrishagreevaaya Namah
 987. Om Maheerasadrishastavaaya Namah
 988. Om Tantreevaadanahastaagraaya Namah
 989. Om Sangeetapriyamaanasaaya Namah
 990. Om Chidamshamukuraavaasaaya Namah
 991. Om Manikootaadrisanchaaraaya Namah
 992. Om Leelaasanchaaratanukaaya Namah
 993. Om Lingashaastrapravartakaaya Namah
 994. Om Raakendudyutisampannaaya Namah
 995. Om Yaagakarmaphalapradaaya Namah
 996. Om Mainaakagirisanchaarine Namah
 997. Om Madhuvamshavinaashanaaya Namah
 998. Om Taalakhandapuraavaasaaya Namah
 999. Om Tamaalanibhatejase Namah
 1000. Om Poornaapushkalaambaasameta Shreehariharaputrasvaamine Namah

|| Iti Shree Dharmashaastaa Athavaa Shree Hariharaputra Sahasranaamaavalih Sampoornam ||