Sri Dattatreya Sahasranamavali

field_imag_alt

Sri Dattatreya Sahasranamavali

 1. Om Shree Dattaatreyaaya Namah
 2. Om Mahaayogine Namah
 3. Om Yogeshaaya Namah
 4. Om Amaraprabhave Namah
 5. Om Munaye Namah
 6. Om Digambaraaya Namah
 7. Om Baalaaya Namah
 8. Om Maayaamuktaaya Namah
 9. Om Madaapahaaya Namah
 10. Om Avadhootaaya Namah 10
 11. Om Mahaanaathaaya Namah
 12. Om Shankaraaya Namah
 13. Om Amaravallabhaaya Namah
 14. Om Mahaadevaaya Namah
 15. Om Aadidevaaya Namah
 16. Om Puraanaprabhave Namah
 17. Om Eeshvaraaya Namah
 18. Om Sattvakrite Namah
 19. Om Sattvabhrite Namah
 20. Om Bhaavaaya Namah 20
 21. Om Sattvaatmane Namah
 22. Om Sattvasaagaraaya Namah
 23. Om Sattvavide Namah
 24. Om Sattvasaakshine Namah
 25. Om Sattvasaadhyaaya Namah
 26. Om Amaraadhipaaya Namah
 27. Om Bhootakrite Namah
 28. Om Bhootabhrite Namah
 29. Om Bhootaatmane Namah
 30. Om Bhootasambhavaaya Namah 30
 31. Om Bhootabhavaaya Namah
 32. Om Bhaavaaya Namah
 33. Om Bhootavide Namah
 34. Om Bhootakaaranaaya Namah
 35. Om Bhootasaakshine Namah
 36. Om Prabhootaye Namah
 37. Om Bhootaanaam Paramam Gataye Namah
 38. Om Bhootasangaviheenaatmane Namah
 39. Om Bhootaatmane Namah
 40. Om Bhootashankaraaya Namah 40
 41. Om Bhootanaathaaya Namah
 42. Om Bhootamahaanaathaaya Namah
 43. Om Bhootaadinaathaaya Namah
 44. Om Maheshvaraaya Namah
 45. Om Sarvabhootanivaasaatmane Namah
 46. Om Bhootasantaapanaashanaaya Namah
 47. Om Sarvaatmane Namah
 48. Om Sarvabhrite Namah
 49. Om Sarvaaya Namah
 50. Om Sarvajnyaaya Namah 50
 51. Om Sarvanirnayaaya Namah
 52. Om Sarvasaakshine Namah
 53. Om Brihadbhaanave Namah
 54. Om Sarvavide Namah
 55. Om Sarvamangalaaya Namah
 56. Om Shaantaaya Namah
 57. Om Satyaaya Namah
 58. Om Shamaaya Namah
 59. Om Samaaya Namah
 60. Om Ekaakine Namah 60
 61. Om Kamalaapataye Namah
 62. Om Raamaaya Namah
 63. Om Raamapriyaaya Namah
 64. Om Viraamaaya Namah
 65. Om Raamakaaranaaya Namah
 66. Om Shuddhaatmane Namah
 67. Om Pavanaaya Namah
 68. Om Anantaaya Namah
 69. Om Prateetaaya Namah
 70. Om Paramaarthabhrite Namah 70
 71. Om Hamsasaakshine Namah
 72. Om Vibhave Namah
 73. Om Prabhave Namah
 74. Om Pralayaaya Namah
 75. Om Siddhaatmane Namah
 76. Om Paramaatmane Namah
 77. Om Siddhaanaam Paramagataye Namah
 78. Om Siddhisiddhaye Namah
 79. Om Saadhyaaya Namah
 80. Om Saadhanaaya Namah 80
 81. Om Uttamaaya Namah
 82. Om Sulakshanaaya Namah
 83. Om Sumedhaavine Namah
 84. Om Vidyavate Namah
 85. Om Vigataantaraaya Namah
 86. Om Vijvaraaya Namah
 87. Om Mahaabaahave Namah
 88. Om Bahulaanandavardhanaaya Namah
 89. Om Avyaktapurushaaya Namah
 90. Om Prajnyaaya Namah 90
 91. Om Parajnyaaya Namah
 92. Om Paramaarthadrishe Namah
 93. Om Paraaparavinirmuktaaya Namah
 94. Om Yuktaaya Namah
 95. Om Tattvaprakaashavate Namah
 96. Om Dayaavate Namah
 97. Om Bhagavate Namah
 98. Om Bhaavine Namah
 99. Om Bhaavaatmane Namah
 100. Om Bhaavakaaranaaya Namah 100
 101. Om Bhavasantaapanaashanaaya
 102. Om Pushpavate Namah
 103. Om Panditaaya Namah
 104. Om Buddhaaya Namah
 105. Om Pratyakshavastave Namah
 106. Om Vishvaatmane Namah
 107. Om Pratyagbrahmasanaatanaaya Namah
 108. Om Pramaanavigataaya Namah
 109. Om Pratyaahaaranee Yojakaaya Namah
 110. Om Pranavaaya Namah 110
 111. Om Pranavaateetaaya Namah
 112. Om Pramukhaaya Namah
 113. Om Pralayaatmakaaya Namah
 114. Om Mrityunjayaaya Namah
 115. Om Viviktaatmane Namah
 116. Om Shankaraatmane Namah
 117. Om Parasmaivapushe Namah
 118. Om Paramaaya Namah
 119. Om Tanuvijnyeyaaya Namah
 120. Om Paramaatmanisamsthitaaya Namah 120
 121. Om Prabodhakalanaadhaaraaya Namah
 122. Om Prabhaava Pravarottamaaya Namah
 123. Om Chidambaraaya Namah
 124. Om Chidvilaasaaya Namah
 125. Om Chidaakaashaaya Namah
 126. Om Chiduttamaaya Namah
 127. Om Chitta Chaitanya Chittaatmane Namah
 128. Om Devaanaam Paramaagataye Namah
 129. Om Achetyaaya Namah
 130. Om Chetanaadhaaraaya Namah 130
 131. Om Chetanaachittavikramaaya Namah
 132. Om Chittaatmane Namah
 133. Om Chetanaaroopaaya Namah
 134. Om Lasatpankajalochanaaya Namah
 135. Om Parabrahmane Namah
 136. Om Paranjyotiye Namah
 137. Om Parandhaamne Namah
 138. Om Parantapase Namah
 139. Om Paramsootraaya Namah
 140. Om Paratantraaya Namah 140
 141. Om Pavitraaya Namah
 142. Om Paramohavate Namah
 143. Om Kshetrajnyaaya Namah
 144. Om Kshetragaaya Namah
 145. Om Kshetraaya Namah
 146. Om Kshetraadhaaraaya Namah
 147. Om Puraanjyanaaya Namah
 148. Om Kshetrashoonyaaya Namah
 149. Om Lokasaakshine Namah
 150. Om Kshetravate Namah 150
 151. Om Bahunaayakaaya Namah
 152. Om Yogeendraaya Namah
 153. Om Yogapoojyaaya Namah
 154. Om Yogyaaya Namah
 155. Om Aatmavidamshuchaye Namah
 156. Om Yogamaayaadharaaya Namah
 157. Om Sthaanave Namah
 158. Om Achalaaya Namah
 159. Om Kamalaapataye Namah
 160. Om Yogeshaaya Namah 160
 161. Om Yoganimantre Namah
 162. Om Yogajnyaanaprakaashakaaya Namah
 163. Om Yogapaalaaya Namah
 164. Om Lokapaalaaya Namah
 165. Om Samsaaratamonaashanaaya Namah
 166. Om Guhyaaya Namah
 167. Om Guhyatamaaya Namah
 168. Om Guptaye Namah
 169. Om Muktaaya Namah
 170. Om Yuktaaya Namah 170
 171. Om Sanaatanaaya Namah
 172. Om Gahanaaya Namah
 173. Om Gaganaakaaraaya Namah
 174. Om Gambheeraaya Namah
 175. Om Gananaayakaaya Namah
 176. Om Govindaaya Namah
 177. Om Gopataye Namah
 178. Om Goptre Namah
 179. Om Gobhaagaaya Namah
 180. Om Bhaavasamsthitaaya Namah 180
 181. Om Gosaakshine Namah
 182. Om Gotamaaraye Namah
 183. Om Gaandhaaraaya Namah
 184. Om Gaganaakritaye Namah
 185. Om Yogayuktaaya Namah
 186. Om Bhogayuktaaya Namah
 187. Om Shankaamukta Samaadhimate Namah
 188. Om Sahajaaya Namah
 189. Om Sakaleshanaaya Namah
 190. Om Kaartaveeryavarapradaaya Namah 190
 191. Om Sarajase Namah
 192. Om Virajase Namah
 193. Om Pumse Namah
 194. Om Paavanaaya Namah
 195. Om Paapanaashanaaya Namah
 196. Om Paraavaravinirmuktaaya Namah
 197. Om Paranjyotiye Namah
 198. Om Puraatanaaya Namah
 199. Om Naanaajyotishe Namah
 200. Om Anekaatmane Namah 200
 201. Om Svayanjyotishe
 202. Om Sadaashivaaya Namah
 203. Om Divyajyotirmayaaya Namah
 204. Om Satyavijnyaanabhaaskaraaya Namah
 205. Om Nityashuddhaaya Namah
 206. Om Paraaya Namah
 207. Om Poornaaya Namah
 208. Om Prakaashaaya Namah
 209. Om Prakatodbhavaaya Namah
 210. Om Pramaadavigataaya Namah 210
 211. Om Pareshaaya Namah
 212. Om Paravikramaaya Namah
 213. Om Yogine Namah
 214. Om Yogaaya Namah
 215. Om Yogapaaya Namah
 216. Om Yogaabhyaasaprakaashanaaya Namah
 217. Om Yoktre Namah
 218. Om Moktre Namah
 219. Om Vidhaatre Namah
 220. Om Traatre Namah 220
 221. Om Paatre Namah
 222. Om Niraayudhaaya Namah
 223. Om Nityamuktaaya Namah
 224. Om Nityayuktaaya Namah
 225. Om Satyaaya Namah
 226. Om Satyaparaakramaaya Namah
 227. Om Sattvashuddhikaraaya Namah
 228. Om Sattvaaya Namah
 229. Om Sattvabhritaangataye Namah
 230. Om Shreedharaaya Namah 230
 231. Om Shreevapushe Namah
 232. Om Shreemate Namah
 233. Om Shreenivaasaaya Namah
 234. Om Amaraarchitaaya Namah
 235. Om Shreenidhaye Namah
 236. Om Shreepataye Namah
 237. Om Shreshthaaya Namah
 238. Om Shreyaskaaya Namah
 239. Om Charamaashrayaaya Namah
 240. Om Tyaagine Namah 240
 241. Om Tyaagaajyasampannaaya Namah
 242. Om Tyaagaatmane Namah
 243. Om Tyaagavigrahaaya Namah
 244. Om Tyaagalakshanasiddhaatmane Namah
 245. Om Tyaagajnyaaya Namah
 246. Om Tyaagakaaranaaya Namah
 247. Om Bhaagaaya Namah
 248. Om Bhoktre Namah
 249. Om Bhogyaaya Namah
 250. Om Bhogasaadhanakaaranaaya Namah 250
 251. Om Bhogine Namah
 252. Om Bhogaarthasampannaaya Namah
 253. Om Bhogajnyaanaprakaashanaaya Namah
 254. Om Kevalaaya Namah
 255. Om Keshavaaya Namah
 256. Om Krishnaaya Namah
 257. Om Kamvaasase Namah
 258. Om Kamalaalayaaya Namah
 259. Om Kamalaasanapoojyaaya Namah
 260. Om Haraye Namah 260
 261. Om Ajnyaanakhandanaaya Namah
 262. Om Mahaatmane Namah
 263. Om Mahadaadaye Namah
 264. Om Maheshottamavanditaa Namah
 265. Om Manovriddhiviheenaatmane Namah
 266. Om Maanaatmane Namah
 267. Om Maanavaadhipaaya Namah
 268. Om Bhuvaneshaaya Namah
 269. Om Vibhootaye Namah
 270. Om Dhritaye Namah 270
 271. Om Medhaaye Namah
 272. Om Smritaye Namah
 273. Om Dayaaye Namah
 274. Om Duhkhadaavaanalaaya Namah
 275. Om Buddhaaya Namah
 276. Om Prabuddhaaya Namah
 277. Om Parameshvaraaya Namah
 278. Om Kaamaghnaaya Namah
 279. Om Krodhaghnaaya Namah
 280. Om Dambhadarpamadaapahaaya Namah 280
 281. Om Ajnyaanatimiraaraye Namah
 282. Om Bhavaaraye Namah
 283. Om Bhuvaneshvaraaya Namah
 284. Om Roopakrite Namah
 285. Om Roopabhrite Namah
 286. Om Roopine Namah
 287. Om Roopaatmane Namah
 288. Om Roopakaaranaaya Namah
 289. Om Roopajnyaaya Namah
 290. Om Roopasaakshine Namah 290
 291. Om Naamaroopaaya Namah
 292. Om Gunaantakaaya Namah
 293. Om Aprameyaaya Namah
 294. Om Prameyaaya Namah
 295. Om Pramaanaaya Namah
 296. Om Pranavaashrayaaya Namah
 297. Om Pramaanarahitaaya Namah
 298. Om Achintyaaya Namah
 299. Om Chetanaavigataaya Namah
 300. Om Ajaraaya Namah 300
 301. Om Aksharaaya Namah
 302. Om Aksharamuktaaya Namah
 303. Om Vijvaraaya Namah
 304. Om Jvaranaashanaaya Namah
 305. Om Vishishtaaya Namah
 306. Om Vittashaastrine Namah
 307. Om Drishtaaya Namah
 308. Om Drishtaantavarjitaaya Namah
 309. Om Guneshaaya Namah
 310. Om Gunakaayaaya Namah 310
 311. Om Gunaatmane Namah
 312. Om Gunabhaavanaaya Namah
 313. Om Anantagunasampannaaya Namah
 314. Om Gunagarbhaaya Namah
 315. Om Gunaadhipaaya Namah
 316. Om Guneshaaya Namah
 317. Om Gunanaathaaya Namah
 318. Om Gunaatmane Namah
 319. Om Gunabhaavanaaya Namah
 320. Om Gunabandhave Namah 320
 321. Om Vivekaatmane Namah
 322. Om Gunayuktaaya Namah
 323. Om Paraakramine Namah
 324. Om Atarkaaya Namah
 325. Om Aakritave Namah
 326. Om Agnaye Namah
 327. Om Kritajnyaaya Namah
 328. Om Saphalaashrayaaya Namah
 329. Om Yajnyaaya Namah
 330. Om Yajnyaphaladaatre Namah 330
 331. Om Yajnyaatmane Namah
 332. Om Eejanaaya Namah
 333. Om Amarottamaaya Namah
 334. Om Hiranyagarbhaaya Namah
 335. Om Shreegarbhaaya Namah
 336. Om Svagarbhaaya Namah
 337. Om Kunapeshvaraaya Namah
 338. Om Maayogarbhaaya Namah
 339. Om Lokagarbhaaya Namah
 340. Om Svayambhuve Namah 340
 341. Om Bhuvanaantakaaya Namah
 342. Om Nishpaapaaya Namah
 343. Om Nibidaaya Namah
 344. Om Nandine Namah
 345. Om Bodhine Namah
 346. Om Bodhasamaashrayaaya Namah
 347. Om Bodhaatmane Namah
 348. Om Bodhanaatmane Namah
 349. Om Bhedavaitandakhandanaaya Namah
 350. Om Svabhaavyaaya Namah 350
 351. Om Bhaavavimuktaaya Namah
 352. Om Vyaktaaya Namah
 353. Om Avyaktasamaashrayaaya Namah
 354. Om Nityatriptaaya Namah
 355. Om Niraabhaasaaya Namah
 356. Om Nirvaanaaya Namah
 357. Om Sharanaaya Namah
 358. Om Suhride Namah
 359. Om Guhyeshaaya Namah
 360. Om Gunagambheeraaya Namah 360
 361. Om Gunadeshanivaaranaaya Namah
 362. Om Gunasangaviheenaaya Namah
 363. Om Yogaarerdarpanaashanaaya Namah
 364. Om Aanandaaya Namah
 365. Om Paramaanandaaya Namah
 366. Om Svaanandasukhavardhanaaya Namah
 367. Om Satyaanandaaya Namah
 368. Om Chidaanandaaya Namah
 369. Om Sarvaanandaparaayanaaya Namah
 370. Om Sadroopaaya Namah 370
 371. Om Sahajaaya Namah
 372. Om Satyaaya Namah
 373. Om Svaanandaaya Namah
 374. Om Sumanoharaaya Namah
 375. Om Sarvaaya Namah
 376. Om Sarvaantaraaya Namah
 377. Om Poorvaatpoorvaantaraaya Namah
 378. Om Svamayaaya Namah
 379. Om Svaparaaya Namah
 380. Om Svaadaye Namah 380
 381. Om Svambrahmane Namah
 382. Om Svatanave Namah
 383. Om Svagaaya Namah
 384. Om Svavaasase Namah
 385. Om Svaviheenaaya Namah
 386. Om Svanidhaye Namah
 387. Om Svaparaakshayaaya Namah
 388. Om Anantaaya Namah
 389. Om Aadiroopaaya Namah
 390. Om Sooryamandalamadhyagaaya Namah 390
 391. Om Amoghaaya Namah
 392. Om Paramaamoghaaya Namah
 393. Om Pareshaaya Namah
 394. Om Paraadaaya Namah
 395. Om Kavaye Namah
 396. Om Vishvachakshushe Namah
 397. Om Vishvasaakshine Namah
 398. Om Vishvabaahave Namah
 399. Om Dhaneshvaraaya Namah
 400. Om Dhananjayaaya Namah 400
 401. Om Mahaatejase Namah
 402. Om Tejishthaaya Namah
 403. Om Tejasaaya Namah
 404. Om Sukhine Namah
 405. Om Jyotishe Namah
 406. Om Jyotirmayaaya Namah
 407. Om Jetre Namah
 408. Om Jyotishaam Jyotiraatmakaaya Namah
 409. Om Jyotishaamapi Jyotishe Namah
 410. Om Janakaaya Namah 410
 411. Om Janamohanaaya Namah
 412. Om Jitendriyaaya Namah
 413. Om Jitakrodhaaya Namah
 414. Om Jitaatmane Namah
 415. Om Jitamaanasaaya Namah
 416. Om Jitasangaaya Namah
 417. Om Jitapraanaaya Namah
 418. Om Jitasamsaara Namah
 419. Om Nirvaasanaaya Namah
 420. Om Niraalambaaya Namah 420
 421. Om Niryogakshemavarjitaaya Namah
 422. Om Nireehaaya Namah
 423. Om Nirahankaaraaya Namah
 424. Om Niraasheenirupaadhikaaya Namah
 425. Om Nirlaabodhyaaya Namah
 426. Om Viviktaatmane Namah
 427. Om Vishuddhottama Gauravaaya Namah
 428. Om Vidyaayine Namah
 429. Om Paramaarthine Namah
 430. Om Shraddhaarthine Namah 430
 431. Om Saadhanaatmakaaya Namah
 432. Om Pratyaahaarine Namah
 433. Om Niraahaarine Namah
 434. Om Sarvaahaaraparaayanaaya Namah
 435. Om Nityashuddhaaya Namah
 436. Om Niraakaankshine Namah
 437. Om Paaraayanaparaayanaaya Namah
 438. Om Anornutarayaa Namah
 439. Om Sookshmaaya Namah
 440. Om Sthoolaaya Namah 440
 441. Om Sthoolataraaya Namah
 442. Om Ekaaya Namah
 443. Om Anekaroopaaya Namah
 444. Om Vishvaroopaaya Namah
 445. Om Sanaatanaaya Namah
 446. Om Naikaroopaaya Namah
 447. Om Niroopaatmane Namah
 448. Om Naikabodhamayaaya Namah
 449. Om Naikanaamamayaaya Namah
 450. Om Naikavidyaavivardhanaaya Namah 450
 451. Om Ekaaya Namah
 452. Om Ekaantikaaya Namah
 453. Om Naanaabhaavavivarjitaaya Namah
 454. Om Ekaaksharaaya Namah
 455. Om Beejaaya Namah
 456. Om Poornabimbaaya Namah
 457. Om Sanaatanaaya Namah
 458. Om Mantraveeryaaya Namah
 459. Om Mantrabeejaaya Namah
 460. Om Shaastraveeryaaya Namah 460
 461. Om Jagatpataye Namah
 462. Om Naanaaveeryadharaaya Namah
 463. Om Shaktreshaaya Namah
 464. Om Prithiveepataye Namah
 465. Om Praaneshaaya Namah
 466. Om Praanadaaya Namah
 467. Om Praanaaya Namah
 468. Om Praanaayaamaparaayanaaya Namah
 469. Om Pranapanchakanirmuktaaya Namah
 470. Om Koshapanchakavarjitaaya Namah 470
 471. Om Nishchalaaya Namah
 472. Om Nishkalaaya Namah
 473. Om Aangaaya Namah
 474. Om Nishprapanchaaya Namah
 475. Om Niraamayaaya Namah
 476. Om Niraadhaaraaya Namah
 477. Om Niraakaaraaya Namah
 478. Om Nirvikaaryaaya Namah
 479. Om Niranjanaaya Namah
 480. Om Nishprateetaaya Namah 480
 481. Om Niraabhaasaaya Namah
 482. Om Niraasaktaaya Namah
 483. Om Niraakulaaya Namah
 484. Om Nishthaasarvagataaya Namah
 485. Om Niraarambhaaya Namah
 486. Om Niraashrayaaya Namah
 487. Om Nirantaraaya Namah
 488. Om Sattvagoptre Namah
 489. Om Shaantaaya Namah
 490. Om Daantaaya Namah 490
 491. Om Mahaamunaye Namah
 492. Om Nihshabdaaya Namah
 493. Om Sukritaaya Namah
 494. Om Svasthaaya Namah
 495. Om Satyavaadine Namah
 496. Om Sureshvaraaya Namah
 497. Om Jnyaanadaaya Namah
 498. Om Jnyaanavijnyaanine Namah
 499. Om Jnyaanaatmane Namah
 500. Om Aanandapooretaaya Namah 500
 501. Om Jnyaanayajnyavidaam Dakshaaya Namah
 502. Om Jnyaanaagnaye Namah
 503. Om Jvalanaaya Namah
 504. Om Budhaaya Namah
 505. Om Dayaavate Namah
 506. Om Bhavarogaaraye Namah
 507. Om Chikitsaa Charamaagalaaye Namah
 508. Om Chandramandala Madhyasthaaya Namah
 509. Om Chandrakotisusheelaalaye Namah
 510. Om Yantrakrite Namah 510
 511. Om Paramaaya Namah
 512. Om Yantrine Namah
 513. Om Yantraaroodhaaparaajitaaya Namah
 514. Om Yantravide Namah
 515. Om Yantravaasaaya Namah
 516. Om Yantraadhaaraaya Namah
 517. Om Dharaadhaaraaya Namah
 518. Om Tattvajnyaaya Namah
 519. Om Tattvabhootaatmane Namah
 520. Om Mahattattvaprakaashanaaya Namah 520
 521. Om Tattvasankhyaanayogajnyaaya Namah
 522. Om Saankhyashaastrapravartakaaya Namah
 523. Om Ananta Vikramaaya Namah
 524. Om Devaaya Namah
 525. Om Maadhavaaya Namah
 526. Om Dhaneshvaraaya Namah
 527. Om Saadhave Namah
 528. Om Saadhu Varishthaatmane Namah
 529. Om Saavadhaanaaya Namah
 530. Om Amarottamaaya Namah 530
 531. Om Nihsankalpaaya Namah
 532. Om Niraadhaaraaya Namah
 533. Om Durdharaaya Namah
 534. Om Aatmavide Namah
 535. Om Pataye Namah
 536. Om Aarogyasukhadaaya Namah
 537. Om Pravaraaya Namah
 538. Om Vaasavaaya Namah
 539. Om Pareshaaya Namah
 540. Om Paramodaaraaya Namah 540
 541. Om Pratyakchaitanya Durgamaaya Namah
 542. Om Duraadharshaaya Namah
 543. Om Duraavaasaaya Namah
 544. Om Dooratvaparinaashanaaya Namah
 545. Om Vedavide Namah
 546. Om Vedakrite Namah
 547. Om Vedaaya Namah
 548. Om Vedaatmane Namah
 549. Om Vimalaashayaaya Namah
 550. Om Viviktasevine Namah 550
 551. Om Samsaarashramanaashanaaya Namah
 552. Om Brahmayonaye Namah
 553. Om Brihadyonaye Namah
 554. Om Vishvayonaye Namah
 555. Om Videhavate Namah
 556. Om Vishaalaakshaaya Namah
 557. Om Vishvanaathaaya Namah
 558. Om Haatakaangadabhooshanaaya Namah
 559. Om Abaadhyaaya Namah
 560. Om Jagadaaraadhyaaya Namah 560
 561. Om Jagadaakhilapaalanaaya Namah
 562. Om Janavate Namah
 563. Om Dhanavate Namah
 564. Om Dharmine Namah
 565. Om Dharmagaaya Namah
 566. Om Dharmavardhanaaya Namah
 567. Om Amritaaya Namah
 568. Om Shaashvataaya Namah
 569. Om Saadhyaaya Namah
 570. Om Siddhidaaya Namah 570
 571. Om Sumanoharaaya Namah
 572. Om Khalubrahma Khalusthaanaaya Namah
 573. Om Muneenaam Paramaagataye Namah
 574. Om Upadrishte Namah
 575. Om Shreshthaaya Namah
 576. Om Shuchirbhootaaya Namah
 577. Om Anaamayaaya Namah
 578. Om Vedasiddhaantavedyaaya Namah
 579. Om Maanasaahlaadavardhanaaya Namah
 580. Om Dehaadanyaaya Namah 580
 581. Om Gunaadanyaaya Namah
 582. Om Lokaadanyaaya Namah
 583. Om Vivekavide Namah
 584. Om Dushtasvapnaharaaya Namah
 585. Om Gurave Namah
 586. Om Guruvarottamaaya Namah
 587. Om Karmine Namah
 588. Om Karmavinirmuktaaya Namah
 589. Om Samnyaasine Namah
 590. Om Saadhakeshvaraaya Namah 590
 591. Om Sarvabhaavavihinaaya Namah
 592. Om Trishnaasanganivaaranaaya Namah
 593. Om Tyaagine Namah
 594. Om Tyagavapushe Namah
 595. Om Tyaagaaya Namah
 596. Om Tyaagadaanavivarjitaaya Namah
 597. Om Tyaagakaaranatyaagaatmane Namah
 598. Om Sadgurave Namah
 599. Om Sukhadaayakaaya Namah
 600. Om Dakshaaya Namah 600
 601. Om Dakshaadi Vandyaaya Namah
 602. Om Jnyaanavaadapravatakaaya Namah
 603. Om Shabdabrahmamayaatmane Namah
 604. Om Shabdabrahmaprakaashavate Namah
 605. Om Grasishnave Namah
 606. Om Prabhavishnave Namah
 607. Om Sahishnave Namah
 608. Om Vigataantaraaya Namah
 609. Om Vidvattamaaya Namah
 610. Om Mahaavandyaaya Namah 610
 611. Om Vishaalottama Vaangmunaye Namah
 612. Om Brahmavide Namah
 613. Om Brahmabhaavaaya Namah
 614. Om Brahmarishaye Namah
 615. Om Braahmanapriyaaya Namah
 616. Om Brahmane Namah
 617. Om Brahmaprakaashaatmane Namah
 618. Om Brahmavidyaaprakaashanaaya Namah
 619. Om Atrivamshaprabhootaatmane Namah
 620. Om Taapasottam Vanditaaya Namah 620
 621. Om Aatmavaasine Namah
 622. Om Vidheyaatmane Namah
 623. Om Atrivamshavivardhanaaya Namah
 624. Om Pravartanaaya Namah
 625. Om Nivrittaatmane Namah
 626. Om Pralayodakasannibhaaya Namah
 627. Om Naaraayanaaya Namah
 628. Om Mahaagarbhaaya Namah
 629. Om Bhaargavapriyakrittamaaya Namah
 630. Om Sankalpaduhkhadalanaaya Namah 630
 631. Om Samsaaratamanaashanaaya Namah
 632. Om Trivikramaaya Namah
 633. Om Tridhaakaaraaya Namah
 634. Om Trimoortaye Namah
 635. Om Trigunaatmakaaya Namah
 636. Om Bhedatrayaharaaya Namah
 637. Om Taapatrayanivaarakaaya Namah
 638. Om Doshatrayavibhedine Namah
 639. Om Samshayaarnavakhandanaaya Namah
 640. Om Asamshayaaya Namah 640
 641. Om Asammoodhaaya Namah
 642. Om Avaadine Namah
 643. Om Raajavanditaaya Namah
 644. Om Raajayogine Namah
 645. Om Mahaayogine Namah
 646. Om Svabhaavagalitaaya Namah
 647. Om Punyashlokaaya Namah
 648. Om Pavitraanghraye Namah
 649. Om Dhyaanayogaparaayanaaya Namah
 650. Om Dhyaanasthaaya Namah 650
 651. Om Dhyaanagamyaaya Namah
 652. Om Vidheyaatmane Namah
 653. Om Puraatanaaya Namah
 654. Om Avijnyeyaaya Namah
 655. Om Antaraatmane Namah
 656. Om Mukhyabimbasanaatanaaya Namah
 657. Om Jeevasanjeevanaaya Namah
 658. Om Jeevaaya Namah
 659. Om Chidvilaasaaya Namah
 660. Om Chidaashrayaaya Namah 660
 661. Om Mahendraaya Namah
 662. Om Amaramaanyaaya Namah
 663. Om Yogeendraaya Namah
 664. Om Yogavidmayaaya Namah
 665. Om Yogadharmaaya Namah
 666. Om Yogaaya Namah
 667. Om Tattvaaya Namah
 668. Om Tattvavinishchayaaya Namah
 669. Om Naikabaahave Namah
 670. Om Anantaatmane Namah 670
 671. Om Naikanaanaaparaakronaaya Namah
 672. Om Naikaakshine Namah
 673. Om Naikapaadaaya Namah
 674. Om Naathanaathaaya Namah
 675. Om Uttamottamaaya Namah
 676. Om Sahasrasheershine Namah
 677. Om Purushaaya Namah
 678. Om Sahasraakshaaya Namah
 679. Om Sahasrapade Namah
 680. Om Sahasraroopadrishe Namah 680
 681. Om Sahasraamaya Udbhavaaya Namah
 682. Om Tripaada Purushaaya Namah
 683. Om Tripadordhvaaya Namah
 684. Om Tryayambakaaya Namah
 685. Om Mahaaveeryaaya Namah
 686. Om Yogaveeryavishaaradaaya Namah
 687. Om Vijayine Namah
 688. Om Vinayine Namah
 689. Om Jetre Namah
 690. Om Veetaraagine Namah 690
 691. Om Viraajitaaya Namah
 692. Om Rudraaya Namah
 693. Om Raudraaya Namah
 694. Om Mahaabheemaaya Namah
 695. Om Praajnyamukhyaaya Namah
 696. Om Sadaashuchaye Namah
 697. Om Antarjyotishe Namah
 698. Om Anantaatmane Namah
 699. Om Pratyagaatmane Namah
 700. Om Nirantaraaya Namah 700
 701. Om Aroopaaya Namah
 702. Om Aatmaroopaaya Namah
 703. Om Sarvabhaavavinirvrittaaya Namah
 704. Om Antahshoonyaaya Namah
 705. Om Bahihshoonyaaya Namah
 706. Om Shoonyaatmane Namah
 707. Om Shoonyabhaavanaaya Namah
 708. Om Antahpoornaaya Namah
 709. Om Bahihpoornaaya Namah
 710. Om Poornaatmane Namah 710
 711. Om Poornabhaavanaaya Namah
 712. Om Antastyaagine Namah
 713. Om Bahistyaagine Namah
 714. Om Tyaagaatmane Namah
 715. Om Sarvayogavate Namah
 716. Om Antaryogine Namah
 717. Om Bahiryogine Namah
 718. Om Sarvayogaparaayanaaya Namah
 719. Om Antarbhogine Namah
 720. Om Bahirbhogine Namah 720
 721. Om Sarvabhigaviduttamaaya Namah
 722. Om Antarnishthaaya Namah
 723. Om Bahirnishthaaya Namah
 724. Om Sarvanishthaamayaaya Namah
 725. Om Baahyaantaravimuktaaya Namah
 726. Om Baahyaantaravivarjitaaya Namah
 727. Om Shaantaaya Namah
 728. Om Shuddhaaya Namah
 729. Om Vishuddhaaya Namah
 730. Om Nirvaanaaya Namah 730
 731. Om Prakritiche Paraaya Namah
 732. Om Akaalaaya Namah
 733. Om Kaalanemine Namah
 734. Om Kaalakaalaaya Namah
 735. Om Janeshvaraaya Namah
 736. Om Kaalaatmane Namah
 737. Om Kaalakartre Namah
 738. Om Kaalajnyaaya Namah
 739. Om Kaalanaashanaaya Namah
 740. Om Kaivalypadadaatre Namah 740
 741. Om Kaivalyasukhadaayakaaya Namah
 742. Om Kaivalyaalayadharaaya Namah
 743. Om Nirbharaaya Namah
 744. Om Harshavardhanaaya Namah
 745. Om Hridayasthaaya Namah
 746. Om Hrishikeshaaya Namah
 747. Om Govindaaya Namah
 748. Om Garbhavarjitaaya Namah
 749. Om Sakalaagamapoojyaaya Namah
 750. Om Nigamaaya Namah 750
 751. Om Nigamaashrayaaya Namah
 752. Om Paraashaktaye Namah
 753. Om Paraakeertaye Namah
 754. Om Paraavrittaye Namah
 755. Om Nidhismritaye Namah
 756. Om Paraavidyaa Paraakshaantaye Namah
 757. Om Vibhaktaye Namah
 758. Om Yuktasadgataye Namah
 759. Om Svaprakaashaaya Namah
 760. Om Prakaashaatmane Namah 760
 761. Om Paraasamvedanaatmakaaya Namah
 762. Om Svasevyaaya Namah
 763. Om Svavidam Svaatmane Namah
 764. Om Svasamvedyaaya Namah
 765. Om Anaghaaya Namah
 766. Om Kshamine Namah
 767. Om Svaanusandhaana Sheelaatmane Namah
 768. Om Svaanusandhaana Gocharaaya Namah
 769. Om Svaanusandhaana Shoonyaatmane Namah
 770. Om Svanusandhaanaashrayaaya Namah 770
 771. Om Svabodhadarpanaaya Namah
 772. Om Abhangaaya Namah
 773. Om Kandarpakulanaashanaaya Namah
 774. Om Brahmachaarine Namah
 775. Om Brahmavetre Namah
 776. Om Braahmanaaya Namah
 777. Om Brahmavittamaaya Namah
 778. Om Tattvabodhaaya Namah
 779. Om Sudhaavarshaaya Namah
 780. Om Pavanaaya Namah 780
 781. Om Paapapaavakaaya Namah
 782. Om Brahmasootravidheyaatmane Namah
 783. Om Brahmasootraarthanirnayaaya Namah
 784. Om Atyantikaaya Namah
 785. Om Mahaakalpaaya Namah
 786. Om Sankalpaavarta Naashanaaya Namah
 787. Om Aadhivyaadhiharaaya Namah
 788. Om Samshayaarnava Shoshakaaya Namah
 789. Om Tattvaatmajnyaanasandeshaaya Namah
 790. Om Mahaanubhaavabhaavitaaya Namah 790
 791. Om Aatmaanubhavasampannaaya Namah
 792. Om Svaanubhavasukhaashrayaaya Namah
 793. Om Achintyaaya Namah
 794. Om Brihadbhaanave Namah
 795. Om Pramadotkarshanaashanaaya Namah
 796. Om Aniketa Prashaantaatmane Namah
 797. Om Shoonyavaasaaya Namah
 798. Om Jagadvapushe Namah
 799. Om Chidgataye Namah
 800. Om Chinmayaaya Namah 800
 801. Om Chakrine
 802. Om Maayaachakrapravartakaaya Namah
 803. Om Sarvavarnavidaarambhine Namah
 804. Om Sarvaarambhaparaayanaaya Namah
 805. Om Puraanaaya Namah
 806. Om Pravaraaya Namah
 807. Om Daatre Namah
 808. Om Sunaraaya Namah
 809. Om Kanakaangadine Namah
 810. Om Anasooyaatmajaaya Namah 810
 811. Om Dattaaya Namah
 812. Om Sarvajnyaaya Namah
 813. Om Sarvakaamadaaya Namah
 814. Om Kaamajite Namah
 815. Om Kaamapataaya Namah
 816. Om Kaamine Namah
 817. Om Kaamapradaagamaaya Namah
 818. Om Kaamavate Namah
 819. Om Kaamaposhaaya Namah
 820. Om Sarvakaamanivartakaaya Namah 820
 821. Om Sarvakaamaphalotpattaye Namah
 822. Om Sarvakaamaphalapradaaya Namah
 823. Om Sarvakaamaphalaih Poojyaaya Namah
 824. Om Sarvakaamaphalaashrayaaya Namah
 825. Om Vishvakarmane Namah
 826. Om Kritaatmane Namah
 827. Om Kritajnyaaya Namah
 828. Om Sarvasaakshikaaya Namah
 829. Om Sarvaarambhaparityaagine Namah
 830. Om Jadonmattapishaachavate Namah 830
 831. Om Bhikshave Namah
 832. Om Bhikshaakaraaya Namah
 833. Om Bheekshnaahaarine Namah
 834. Om Niraashramane Namah
 835. Om Akulaaya Namah
 836. Om Anukoolaaya Namah
 837. Om Vikalaaya Namah
 838. Om Akalaaya Namah
 839. Om Jatilaaya Namah
 840. Om Vanachaarine Namah 840
 841. Om Dandine Namah
 842. Om Mundine Namah
 843. Om Gandhine Namah
 844. Om Dehadharmaviheenaatmane Namah
 845. Om Ekaakine Namah
 846. Om Sangavarjitaaya Namah
 847. Om Aashramine Namah
 848. Om Anaashramaarambhaaya Namah
 849. Om Anaachaarine Namah
 850. Om Karmavarjitaaya Namah 850
 851. Om Asandehine Namah
 852. Om Sandehine Namah
 853. Om Nakinchanaaya Namah
 854. Om Nridehine Namah
 855. Om Dehashoonyaaya Namah
 856. Om Naabhaavine Namah
 857. Om Bhaavanirgataaya Namah
 858. Om Naabrahmane Namah
 859. Om Parabrahmane Namah
 860. Om Svayameva Niraakulaaya Namah 860
 861. Om Anaghaaya Namah
 862. Om Agurave Namah
 863. Om Naathanaathottamaaya Namah
 864. Om Gurave Namah
 865. Om Dvibhujaaya Namah
 866. Om Praakritaaya Namah
 867. Om Janakaaya Namah
 868. Om Pitaamahaaya Namah
 869. Om Anaatmane Namah
 870. Om Nachanaanaatmane Namah 870
 871. Om Neetaye Namah
 872. Om Neetimataam Varaaya Namah
 873. Om Sahajaaya Namah
 874. Om Sadrishaaya Namah
 875. Om Siddhaaya Namah
 876. Om Ekaaya Namah
 877. Om Chinmaatraaya Namah
 878. Om Nakartre Namah
 879. Om Kartre Namah
 880. Om Bhoktre Namah 880
 881. Om Bhogavivarjitaaya Namah
 882. Om Tureeyaaya Namah
 883. Om Tureeyaateetaaya Namah
 884. Om Svachchhaaya Namah
 885. Om Sarvamayaaya Namah
 886. Om Sarvaadhishthaanaroopaya Namah
 887. Om Sarvadhyeyavivarjitaaya Namah
 888. Om Sarvalokanivaasaatmane Namah
 889. Om Sakalottamavanditaaya Namah
 890. Om Dehabhrite Namah 890
 891. Om Dehakrite Namah
 892. Om Dehaatmane Namah
 893. Om Dehabhaavanaaya Namah
 894. Om Dehine Namah
 895. Om Dehavibhaktaaya Namah
 896. Om Dehabhaavaprakaashanaaya Namah
 897. Om Layasthaaya Namah
 898. Om Layavide Namah
 899. Om Layabhaavaaya Namah
 900. Om Bodhavate Namah 900
 901. Om Layaateetaaya Namah
 902. Om Layasyaantaaya Namah
 903. Om Layabhaavanivaaranaaya Namah
 904. Om Vimukhaaya Namah
 905. Om Pramukhaaya Namah
 906. Om Pratyangmukhavadaachaarine Namah
 907. Om Vishvabhuje Namah
 908. Om Vishvaghrishe Namah
 909. Om Vishvaaya Namah
 910. Om Vishvakshemakaraaya Namah 910
 911. Om Avikshiptaaya Namah
 912. Om Apramaadine Namah
 913. Om Paraardhaye Namah
 914. Om Paramaarthadrishe Namah
 915. Om Svaanubhavaviheenaaya Namah
 916. Om Svaanubhavaprakaashanaaya Namah
 917. Om Nirindriyaaya Namah
 918. Om Nirbuddhaye Namah
 919. Om Niraabhaasaaya Namah
 920. Om Niraakritaaya Namah 920
 921. Om Nirahankaaraaya Namah
 922. Om Roopaatmane Namah
 923. Om Nirvapushe Namah
 924. Om Sakalaashrayaaya Namah
 925. Om Shokaduhkhaharaaya Namah
 926. Om Bhogamokshaphalapradaaya Namah
 927. Om Suprasannaaya Namah
 928. Om Sookshmaaya Namah
 929. Om Shabdabrahmaarthasangrihaaya Namah
 930. Om Aagamaapaaya Shoonyaaya Namah 930
 931. Om Sthaanadaaya Namah
 932. Om Sataangataye Namah
 933. Om Aakritaaya Namah
 934. Om Sukritaaya Namah
 935. Om Kritakarmavinirvritaaya Namah
 936. Om Bhedatrayaharaaya Namah
 937. Om Dehatrayavinirgataaya Namah
 938. Om Sarvakaamapradaaya Namah
 939. Om Sarvakaamanivartakaaya Namah
 940. Om Siddheshvaraaya Namah 940
 941. Om Ajaraaya Namah
 942. Om Panchabaanadarpahutaashanaaya Namah
 943. Om Chaturaaksharabeejaatmane Namah
 944. Om Svabhuve Namah
 945. Om Chitkeertibhooshanaaya Namah
 946. Om Agaadhabuddhaye Namah
 947. Om Akshubdhaaya Namah
 948. Om Chandrasooryaagnilochanaaya Namah
 949. Om Yamadamshtraaya Namah
 950. Om Atisamhartre Namah 950
 951. Om Paramaanandasaagaraaya Namah
 952. Om Leelaavishvambharaaya Namah
 953. Om Bhaanave Namah
 954. Om Bhairavaaya Namah
 955. Om Bheemalochanaaya Namah
 956. Om Brahmacharmaambaraaya Namah
 957. Om Kaalaaya Namah
 958. Om Achalaaya Namah
 959. Om Chalanaantakaaya Namah
 960. Om Aadidevaaya Namah 960
 961. Om Jagadyonaye Namah
 962. Om Vaasavaari Vimardanaaya Namah
 963. Om Vikarmakarmakarmajnyaaya Namah
 964. Om Ananya Gamakaaya Namah
 965. Om Agamaaya Namah
 966. Om Abaddhakarmashoonyaaya Namah
 967. Om Kaamaraagakulakshayaaya Namah
 968. Om Yogaandhakaaramathanaaya Namah
 969. Om Padmajanmaadivanditaaya Namah
 970. Om Bhaktakaamaaya Namah 970
 971. Om Agrajaaya Namah
 972. Om Chakrine Namah
 973. Om Bhaavanirbhaavakaaya Namah
 974. Om Bhedaankaaya Namah
 975. Om Mahate Namah
 976. Om Agragaaya Namah
 977. Om Niguhaaya Namah
 978. Om Gocharaantakaaya Namah
 979. Om Kaalaagnishamanaaya Namah
 980. Om Shankhachakrapadmagadaadharaaya Namah 980
 981. Om Deeptaaya Namah
 982. Om Deenapataye Namah
 983. Om Shaastre Namah
 984. Om Svachchhandaaya Namah
 985. Om Muktidaayakaaya Namah
 986. Om Vyomadharmaambaraaya Namah
 987. Om Bhettre Namah
 988. Om Bhasmadhaarine Namah
 989. Om Dharaadharaaya Namah
 990. Om Dharmaguptaaya Namah 990
 991. Om Anvayaatmane Namah
 992. Om Vyatirekaarthanirnayaaya Namah
 993. Om Ekoneka Gunabhaasaabhaasanirbhaasavarjitaaya Namah
 994. Om Bhaavaabhaava Svabhaavaatmane Namah
 995. Om Bhaavaabhaava Vibhaavavide Namah
 996. Om Yogeehridayavishraamaaya Namah
 997. Om Anantavidyaavivardhanaaya Namah
 998. Om Vighnaantakaaya Namah
 999. Om Trikaalajnyaaya Namah
 1000. Om Tattvaatmajnyaanasaagaraaya Namah 1000

|| Iti Shree Dattaatreya Sahasranaamaavalih Sampoornam ||