ശ്രീ വേങ്കടേശ്വര സഹസ്രനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ വേങ്കടേശ്വര സഹസ്രനാമാവളിഃ

 1. ഓം ശ്രീവേങ്കടേശായ നമഃ
 2. ഓം വിരൂപാക്ഷായ നമഃ
 3. ഓം വിശ്വേശായ നമഃ
 4. ഓം വിശ്വഭാവനായ നമഃ
 5. ഓം വിശ്വസൃജേ നമഃ
 6. ഓം വിശ്വസംഹർത്രേ നമഃ
 7. ഓം വിശ്വപ്രാണായ നമഃ
 8. ഓം വിരാഡ്വപുഷേ നമഃ
 9. ഓം ശേഷാദ്രിനിലയായ നമഃ
 10. ഓം അശേഷഭക്തദുഃഖപ്രണാശനായ നമഃ
 11. ഓം ശേഷസ്തുത്യായ നമഃ
 12. ഓം ശേഷശായിനേ നമഃ
 13. ഓം വിശേഷജ്ഞായ നമഃ
 14. ഓം വിഭവേ നമഃ
 15. ഓം സ്വഭുവേ നമഃ
 16. ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
 17. ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ
 18. ഓം വർധിഷ്ണവേ നമഃ
 19. ഓം ഉത്സഹിഷ്ണവേ നമഃ
 20. ഓം സഹിഷ്ണുകായ നമഃ 20
 21. ഓം ഭ്രാജിഷ്ണവേ നമഃ
 22. ഓം ഗ്രസിഷ്ണവേ നമഃ
 23. ഓം വർതിഷ്ണവേ നമഃ
 24. ഓം ഭരിഷ്ണുകായ നമഃ
 25. ഓം കാലയന്ത്രേ നമഃ
 26. ഓം കാലായ നമഃ
 27. ഓം കാലഗോപ്ത്രേ നമഃ
 28. ഓം കാലാന്തകായ നമഃ
 29. ഓം അഖിലായ നമഃ
 30. ഓം കാലഗമ്യായ നമഃ
 31. ഓം കാലകണ്ഠവന്ദ്യായ നമഃ
 32. ഓം കാലകാലേശ്വരായ നമഃ
 33. ഓം ശംഭവേ നമഃ
 34. ഓം സ്വയംഭുവേ നമഃ
 35. ഓം അംഭോജനാഭയേ നമഃ
 36. ഓം സ്തംഭിതവാരിധയേ നമഃ
 37. ഓം അംഭോധിനന്ദിനീജാനയേ നമഃ
 38. ഓം ശോണാംഭോജപദപ്രഭായ നമഃ
 39. ഓം കംബുഗ്രീവായ നമഃ
 40. ഓം ശംബരാരിരൂപായ നമഃ 40
 41. ഓം ശംബരജേക്ഷണായ നമഃ
 42. ഓം ബിംബാധരായ നമഃ
 43. ഓം ബിംബരൂപിണേ നമഃ
 44. ഓം പ്രതിബിംബക്രിയാതിഗായ നമഃ
 45. ഓം ഗുണവതേ നമഃ
 46. ഓം ഗുണഗമ്യായ നമഃ
 47. ഓം ഗുണാതീതായ നമഃ
 48. ഓം ഗുണപ്രിയായ നമഃ
 49. ഓം ദുർഗുണധ്വംസകൃതേ നമഃ
 50. ഓം സർവസുഗുണായ നമഃ
 51. ഓം ഗുണഭാസകായ നമഃ
 52. ഓം പരേശായ നമഃ
 53. ഓം പരമാത്മനേ നമഃ
 54. ഓം പരഞ്ജ്യോതിഷേ നമഃ
 55. ഓം പരായൈഗതയേ നമഃ
 56. ഓം പരസ്മൈപദായ നമഃ
 57. ഓം വിയദ്വാസസേ നമഃ
 58. ഓം പാരമ്പര്യശുഭപ്രദായ നമഃ
 59. ഓം ബ്രഹ്മാണ്ഡഗർഭായ നമഃ
 60. ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ 60
 61. ഓം ബ്രഹ്മസൃജേ നമഃ
 62. ഓം ബ്രഹ്മബോധിതായ നമഃ
 63. ഓം ബ്രഹ്മസ്തുത്യായ നമഃ
 64. ഓം ബ്രഹ്മവാദിനേ നമഃ
 65. ഓം ബ്രഹ്മചര്യപരായണായ നമഃ
 66. ഓം സത്യവ്രതാർഥസന്തുഷ്ടായ നമഃ
 67. ഓം സത്യരൂപിണേ നമഃ
 68. ഓം ഝഷാംഗവതേ നമഃ
 69. ഓം സോമകപ്രാണഹാരിണേ നമഃ
 70. ഓം ആനീതാമ്നായായ നമഃ
 71. ഓം അബ്ദിവന്ദിതായ നമഃ
 72. ഓം ദേവാസുരസ്തുത്യായ നമഃ
 73. ഓം പതന്മന്ദരധാരകായ നമഃ
 74. ഓം ധന്വന്തരയേ നമഃ
 75. ഓം കച്ഛപാംഗായ നമഃ
 76. ഓം പയോനിധിവിമന്ഥകായ നമഃ
 77. ഓം അമരാമൃത സന്ദാത്രേ നമഃ
 78. ഓം ധൃതസമ്മോഹിനീവപുഷേ നമഃ
 79. ഓം ഹരമോഹകമായാവിനേ നമഃ
 80. ഓം രക്ഷസ്സന്ദോഹഭഞ്ജനായ നമഃ 80
 81. ഓം ഹിരണ്യാക്ഷവിദാരിണേ നമഃ
 82. ഓം യജ്ഞായ നമഃ
 83. ഓം യജ്ഞവിഭാവനായ നമഃ
 84. ഓം യജ്ഞീയോർവീസമുദ്ധർത്രേ നമഃ
 85. ഓം ലീലാക്രോഡായ നമഃ
 86. ഓം പ്രതാപവതേ നമഃ
 87. ഓം ദണ്ഡകാസുരവിധ്വംസിനേ നമഃ
 88. ഓം വക്രദംഷ്ട്രായ നമഃ
 89. ഓം ക്ഷമാധരായ നമഃ
 90. ഓം ഗന്ധർവശാപഹരണായ നമഃ
 91. ഓം പുണ്യഗന്ധായ നമഃ
 92. ഓം വിചക്ഷണായ നമഃ
 93. ഓം കരാലവക്ത്രായ നമഃ
 94. ഓം സോമാർകനേത്രായ നമഃ
 95. ഓം ഷഡ്ഗുണവൈഭവായ നമഃ
 96. ഓം ശ്വേതഘോണിനേ നമഃ
 97. ഓം ഘൂർണിതഭ്രുവേ നമഃ
 98. ഓം ഘുർഘുരധ്വനിവിഭ്രമായ നമഃ
 99. ഓം ദ്രാഘീയസേ നമഃ
 100. ഓം നീലകേശിനേ നമഃ 100
 101. ഓം ജാഗ്രദംബുജലോചനായ നമഃ
 102. ഓം ഘൃണാവതേ നമഃ
 103. ഓം ഘൃണിസമ്മോഹായ നമഃ
 104. ഓം മഹാകാലാഗ്നിദീധിതയേ നമഃ
 105. ഓം ജ്വാലാകരാലവദനായ നമഃ
 106. ഓം മഹോൽകാകുലവീക്ഷണായ നമഃ
 107. ഓം സടാനിർബിന്നമേഘൗഘായ നമഃ
 108. ഓം ദംഷ്ട്രാരുഗ്വ്യാപ്തദിക്തടായ നമഃ
 109. ഓം ഉച്ഛ്വാസാകൃഷ്ടഭൂതേശായ നമഃ
 110. ഓം നി:ശ്വാസത്യക്തവിശ്വസൃജേ നമഃ
 111. ഓം അന്തർഭ്രമജ്ജഗദ്ഗർഭായ നമഃ
 112. ഓം അനന്തായ നമഃ
 113. ഓം ബ്രഹ്മകപാലഹൃതേ നമഃ
 114. ഓം ഉഗ്രായ നമഃ
 115. ഓം വീരായ നമഃ
 116. ഓം മഹാവിഷ്ണവേ നമഃ
 117. ഓം ജ്വലനായ നമഃ
 118. ഓം സർവതോമുഖായ നമഃ
 119. ഓം നൃസിംഹായ നമഃ
 120. ഓം ഭീഷണായ നമഃ
 121. ഓം ഭദ്രായ നമഃ
 122. ഓം മൃത്യുമൃത്യവേ നമഃ
 123. ഓം സനാതനായ നമഃ
 124. ഓം സഭാസ്തംഭോദ്ഭവായ നമഃ
 125. ഓം ഭീമായ നമഃ
 126. ഓം ശിരോമാലിനേ നമഃ
 127. ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ
 128. ഓം ദ്വാദശാദിത്യചൂഡാലായ നമഃ
 129. ഓം കല്പധൂമസടാച്ഛവയേ നമഃ
 130. ഓം ഹിരണ്യകോരസ്ഥലഭിന്നഖായ നമഃ
 131. ഓം സിംഹമുഖായ നമഃ
 132. ഓം അനഘായ നമഃ
 133. ഓം പ്രഹ്ലാദവരദായ നമഃ
 134. ഓം ധീമതേ നമഃ
 135. ഓം ഭക്തസംഘപ്രതിഷ്ഠിതായ നമഃ
 136. ഓം ബ്രഹ്മരുദ്രാദിസംസേവ്യായ നമഃ
 137. ഓം സിദ്ധസാധ്യപ്രപൂജിതായ നമഃ
 138. ഓം ലക്ഷ്മീനൃസിംഹായ നമഃ
 139. ഓം ദേവേശായ നമഃ
 140. ഓം ജ്വാലാജിഹ്വാന്ത്രമാലികായ നമഃ
 141. ഓം ഖഡ്ഗിനേ നമഃ
 142. ഓം മഹേഷ്വാസിനേ നമഃ
 143. ഓം ഖേടിനേ നമഃ
 144. ഓം കപാലിനേ നമഃ
 145. ഓം മുസലിനേ നമഃ
 146. ഓം ഹലിനേ നമഃ
 147. ഓം പാശിനേ നമഃ
 148. ഓം ശൂലിനേ നമഃ
 149. ഓം മഹാബാഹവേ നമഃ
 150. ഓം ജ്വരഘ്നായ നമഃ
 151. ഓം രോഗലുണ്ടകായ നമഃ
 152. ഓം മൗഞ്ജീയുജേ നമഃ
 153. ഓം ഛത്രകായ നമഃ
 154. ഓം ദണ്ഡിനേ നമഃ
 155. ഓം കൃഷ്ണാജിനധരായ നമഃ
 156. ഓം വടവേ നമഃ
 157. ഓം അധീതവേദായ നമഃ
 158. ഓം വേദാന്തോദ്ധാരകായ നമഃ
 159. ഓം ബ്രഹ്മനൈഷ്ഠികായ നമഃ
 160. ഓം അഹീനശയനപ്രീതായ നമഃ
 161. ഓം ആദിതേയായ നമഃ
 162. ഓം അനഘായ നമഃ
 163. ഓം ഹരയേ നമഃ
 164. ഓം സംവിത്പ്രിയായ നമഃ
 165. ഓം സാമവേദ്യായ നമഃ
 166. ഓം ബലിവേശ്മപ്രതിഷ്ഠിതായ നമഃ
 167. ഓം ബലിക്ഷാലിതപാദാബ്ജായ നമഃ
 168. ഓം വിന്ധ്യാവലിവിമാനിതായ നമഃ
 169. ഓം ത്രിപാദഭൂമിസ്വീകർത്രേ നമഃ
 170. ഓം വിശ്വരൂപപ്രദർശകായ നമഃ
 171. ഓം ധൃതത്രിവിക്രമായ നമഃ
 172. ഓം സ്വാംഘ്രീനഖഭിന്നാണ്ഡാകർപരായ നമഃ
 173. ഓം പജ്ജാതവാഹിനീധാരാപവിത്രിതജഗത്ത്രയായ നമഃ
 174. ഓം വിധിസമ്മാനിതായ നമഃ
 175. ഓം പുണ്യായ നമഃ
 176. ഓം ദൈത്യയോദ്ധ്രേ നമഃ
 177. ഓം ജയോർജിതായ നമഃ
 178. ഓം സുരരാജ്യപ്രദായ നമഃ
 179. ഓം ശുക്രമദഹൃതേ നമഃ
 180. ഓം സുഗതീശ്വരായ നമഃ
 181. ഓം ജാമദഗ്ന്യായ നമഃ
 182. ഓം കുഠാരിണേ നമഃ
 183. ഓം കാർതവീര്യവിദാരണായ നമഃ
 184. ഓം രേണുകായാശ്ശിരോഹാരിണേ നമഃ
 185. ഓം ദുഷ്ടക്ഷത്രിയമർദനായ നമഃ
 186. ഓം വർചസ്വിനേ നമഃ
 187. ഓം ദാനശീലായ നമഃ
 188. ഓം ധനുഷ്മതേ നമഃ
 189. ഓം ബ്രഹ്മവിത്തമായ നമഃ
 190. ഓം അത്യുദഗ്രായ നമഃ
 191. ഓം സമഗ്രായ നമഃ
 192. ഓം ന്യഗ്രോധായ നമഃ
 193. ഓം ദുഷ്ടനിഗ്രഹായ നമഃ
 194. ഓം രവിവംശസമുദ്ഭൂതായ നമഃ
 195. ഓം രാഘവായ നമഃ
 196. ഓം ഭരതാഗ്രജായ നമഃ
 197. ഓം കൗസല്യാതനയായ നമഃ
 198. ഓം രാമായ നമഃ
 199. ഓം വിശ്വാമിത്രപ്രിയങ്കരായ നമഃ
 200. ഓം താടകാരയേ നമഃ 200
 201. ഓം സുബാഹുഘ്നായ നമഃ
 202. ഓം ബലാതിബലമന്ത്രവതേ നമഃ
 203. ഓം അഹല്യാശാപവിച്ഛേദിനേ നമഃ
 204. ഓം പ്രവിഷ്ടജനകാലയായ നമഃ
 205. ഓം സ്വയംവരസഭാസംസ്ഥായ നമഃ
 206. ഓം ഈശചാപപ്രഭഞ്ജനായ നമഃ
 207. ഓം ജാനകീപരിണേത്രേ നമഃ
 208. ഓം ജനകാധീശസംസ്തുതായ നമഃ
 209. ഓം ജമദഗ്നിതനൂജാതയോദ്ധ്രേ നമഃ
 210. ഓം അയോധ്യാധിപാഗ്രണ്യേ നമഃ
 211. ഓം പിതൃവാക്യപ്രതീപാലായ നമഃ
 212. ഓം ത്യക്തരാജ്യായ നമഃ
 213. ഓം സലക്ഷ്മണായ നമഃ
 214. ഓം സസീതായ നമഃ
 215. ഓം ചിത്രകൂടസ്ഥായ നമഃ
 216. ഓം ഭരതാഹിതരാജ്യകായ നമഃ
 217. ഓം കാകദർപപ്രഹർതേ നമഃ
 218. ഓം ദണ്ഡകാരണ്യവാസകായ നമഃ
 219. ഓം പഞ്ചവട്യാം വിഹാരിണേ നമഃ
 220. ഓം സ്വധർമപരിപോഷകായ നമഃ 220
 221. ഓം വിരാധഘ്നേ നമഃ
 222. ഓം അഗസ്ത്യമുഖ്യമുനി സമ്മാനിതായ നമഃ
 223. ഓം പുംസേ നമഃ
 224. ഓം ഇന്ദ്രചാപധരായ നമഃ
 225. ഓം ഖഡ്ഗധരായ നമഃ
 226. ഓം അക്ഷയസായകായ നമഃ
 227. ഓം ഖരാന്തകായ നമഃ
 228. ഓം ധൂഷണാരയേ നമഃ
 229. ഓം ത്രിശിരസ്കരിപവേ നമഃ
 230. ഓം വൃഷായ നമഃ
 231. ഓം ശൂർപണഖാനാസാച്ഛേത്ത്രേ നമഃ
 232. ഓം വൽകലധാരകായ നമഃ
 233. ഓം ജടാവതേ നമഃ
 234. ഓം പർണശാലാസ്ഥായ നമഃ
 235. ഓം മാരീചബലമർദകായ നമഃ
 236. ഓം പക്ഷിരാട്കൃതസംവാദായ നമഃ
 237. ഓം രവിതേജസേ നമഃ
 238. ഓം മഹാബലായ നമഃ
 239. ഓം ശബര്യാനീതഫലഭുജേ നമഃ
 240. ഓം ഹനൂമത്പരിതോഷിതായ നമഃ 240
 241. ഓം സുഗ്രീവാഭയദായ നമഃ
 242. ഓം ദൈത്യകായക്ഷേപണഭാസുരായ നമഃ
 243. ഓം സപ്തസാലസമുച്ഛേത്ത്രേ നമഃ
 244. ഓം വാലിഹൃതേ നമഃ
 245. ഓം കപിസംവൃതായ നമഃ
 246. ഓം വായുസൂനുകൃതാസേവായ നമഃ
 247. ഓം ത്യക്തപമ്പായ നമഃ
 248. ഓം കുശാസനായ നമഃ
 249. ഓം ഉദന്വത്തീരഗായ നമഃ
 250. ഓം ശൂരായ നമഃ
 251. ഓം വിഭീഷണവരപ്രദായ നമഃ
 252. ഓം സേതുകൃതേ നമഃ
 253. ഓം ദൈത്യഘ്നേ നമഃ
 254. ഓം പ്രാപ്തലങ്കായ നമഃ
 255. ഓം അലങ്കാരവതേ നമഃ
 256. ഓം അതികായശിരശ്ഛേത്ത്രേ നമഃ
 257. ഓം കുംഭകർണവിഭേദനായ നമഃ
 258. ഓം ദശകണ്ഠശിരോധ്വംസിനേ നമഃ
 259. ഓം ജാംബവത്പ്രമുഖാവൃതായ നമഃ
 260. ഓം ജാനകീശായ നമഃ 260
 261. ഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ
 262. ഓം സാകേതേശായ നമഃ
 263. ഓം പുരാതനായ നമഃ
 264. ഓം പുണ്യശ്ലോകായ നമഃ
 265. ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ
 266. ഓം സ്വാമിതീർഥനിവാസകായ നമഃ
 267. ഓം ലക്ഷ്മീസരഃകേലിലോലായ നമഃ
 268. ഓം ലക്ഷ്മീശായ നമഃ
 269. ഓം ലോകരക്ഷകായ നമഃ
 270. ഓം ദേവകീഗർഭസംഭൂതായ നമഃ
 271. ഓം യശോദേക്ഷണലാലിതായ നമഃ
 272. ഓം വസുദേവകൃതസ്തോത്രായ നമഃ
 273. ഓം നന്ദഗോപമനോഹരായ നമഃ
 274. ഓം ചതുർഭുജായ നമഃ
 275. ഓം കോമലാംഗായ നമഃ
 276. ഓം ഗദാവതേ നമഃ
 277. ഓം നീലകുന്തലായ നമഃ
 278. ഓം പൂതനാപ്രാണസംഹർത്രേ നമഃ
 279. ഓം തൃണാവർതവിനാശനായ നമഃ
 280. ഓം ഗർഗാരോപിതനാമാങ്കായ നമഃ 280
 281. ഓം വാസുദേവായ നമഃ
 282. ഓം അധോക്ഷജായ നമഃ
 283. ഓം ഗോപികാസ്തന്യപായിനേ നമഃ
 284. ഓം ബലഭദ്രാനുജായ നമഃ
 285. ഓം അച്യുതായ നമഃ
 286. ഓം വൈയാഘ്രനഖഭൂഷായ നമഃ
 287. ഓം വത്സജിതേ നമഃ
 288. ഓം വത്സവർധനായ നമഃ
 289. ഓം ക്ഷീരസാരാശനരതായ നമഃ
 290. ഓം ദധിഭാണ്ഡപ്രമർധനായ നമഃ
 291. ഓം നവനീതാപഹർത്രേ നമഃ
 292. ഓം നീലനീരദഭാസുരായ നമഃ
 293. ഓം ആഭീരദൃഷ്ടദൗർജന്യായ നമഃ
 294. ഓം നീലപദ്മനിഭാനനായ നമഃ
 295. ഓം മാതൃദർശിതവിശ്വാസായ നമഃ
 296. ഓം ഉലൂഖലനിബന്ധനായ നമഃ
 297. ഓം നലകൂബരശാപാന്തായ നമഃ
 298. ഓം ഗോധൂലിച്ഛുരിതാംഗകായ നമഃ
 299. ഓം ഗോസംഘരക്ഷകായ നമഃ
 300. ഓം ശ്രീശായ നമഃ 300
 301. ഓം ബൃന്ദാരണ്യനിവാസകായ നമഃ
 302. ഓം വത്സാന്തകായ നമഃ
 303. ഓം ബകദ്വേഷിണേ നമഃ
 304. ഓം ദൈത്യാംബുദമഹാനിലായ നമഃ
 305. ഓം മഹാജഗരചണ്ഡാഗ്നയേ നമഃ
 306. ഓം ശകടപ്രാണകണ്ടകായ നമഃ
 307. ഓം ഇന്ദ്രസേവ്യായ നമഃ
 308. ഓം പുണ്യഗാത്രായ നമഃ
 309. ഓം ഖരജിതേ നമഃ
 310. ഓം ചണ്ഡദീധിതയേ നമഃ
 311. ഓം താലപക്വഫലാശിനേ നമഃ
 312. ഓം കാലീയഫണിദർപഘ്നേ നമഃ
 313. ഓം നാഗപത്നീസ്തുതിപ്രീതായ നമഃ
 314. ഓം പ്രലംബാസുരഖണ്ഡനായ നമഃ
 315. ഓം ദാവാഗ്നിബലസംഹാരിണേ നമഃ
 316. ഓം ഫലാഹാരിണേ നമഃ
 317. ഓം ഗദാഗ്രജായ നമഃ
 318. ഓം ഗോപാംഗനാചേലചോരായ നമഃ
 319. ഓം പാഥോലീലാവിശാരദായ നമഃ
 320. ഓം വംശഗാനപ്രവീണായ നമഃ 320
 321. ഓം ഗോപീഹസ്താംബുജാർചിതായ നമഃ
 322. ഓം മുനിപത്ന്യാഹൃതാഹാരായ നമഃ
 323. ഓം മുനിശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
 324. ഓം മുനിപ്രിയായ നമഃ
 325. ഓം ഗോവർധനാദ്രിസന്ധർത്രേ നമഃ
 326. ഓം സങ്ക്രന്ദനതമോപഹായ നമഃ
 327. ഓം സദുദ്യാനവിലാസിനേ നമഃ
 328. ഓം രാസക്രീഡാപരായണായ നമഃ
 329. ഓം വരുണാഭ്യർചിതായ നമഃ
 330. ഓം ഗോപീപ്രാർഥിതായ നമഃ
 331. ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
 332. ഓം അക്രൂരസ്തുതിസമ്പ്രീതായ നമഃ
 333. ഓം കുബ്ജായൗവനദായകായ നമഃ
 334. ഓം മുഷ്ടികോരഃപ്രഹാരിണേ നമഃ
 335. ഓം ചാണൂരോദരാദാരണായ നമഃ
 336. ഓം മല്ലയുദ്ധാഗ്രഗണ്യായ നമഃ
 337. ഓം പിതൃബന്ധനമോചകായ നമഃ
 338. ഓം മത്തമാതംഗപഞ്ചാസ്യായ നമഃ
 339. ഓം കംസഗ്രീവാനികൃതനായ നമഃ
 340. ഓം ഉഗ്രസേനപ്രതിഷ്ഠാത്രേ നമഃ 340
 341. ഓം രത്നസിംഹാസനസ്ഥിതായ നമഃ
 342. ഓം കാലനേമിഖലദ്വേഷിണേ നമഃ
 343. ഓം മുചുകുന്ദവരപ്രദായ നമഃ
 344. ഓം സാല്വസേവിതദുർധർഷരാജസ്മയനിവാരണായ നമഃ
 345. ഓം രുക്മിഗർവാപഹാരിണേ നമഃ
 346. ഓം രുക്മിണീനയനോത്സവായ നമഃ
 347. ഓം പ്രദ്യുമ്നജനകായ നമഃ
 348. ഓം കാമിനേ നമഃ
 349. ഓം പ്രദ്യുമ്നായ നമഃ
 350. ഓം ദ്വാരകാധിപായ നമഃ
 351. ഓം മണ്യാഹർത്രേ നമഃ
 352. ഓം മഹാമായായ നമഃ
 353. ഓം ജാംബവത്കൃതസംഗരായ നമഃ
 354. ഓം ജാംബൂനദാംബരധരായ നമഃ
 355. ഓം ഗമ്യായ നമഃ
 356. ഓം ജാംബവതീവിഭവേ നമഃ
 357. ഓം കാലിന്ദീപ്രഥിതാരാമകേലയേ നമഃ
 358. ഓം ഗുഞ്ജാവതംസകായ നമഃ
 359. ഓം മന്ദാരസുമനോഭാസ്വതേ നമഃ
 360. ഓം ശചീശാഭീഷ്ടദായകായ നമഃ 360
 361. ഓം സത്രാജിന്മാനസോല്ലാസിനേ നമഃ
 362. ഓം സത്യാജാനയേ നമഃ
 363. ഓം ശുഭാവഹായ നമഃ
 364. ഓം ശതധന്വഹരായ നമഃ
 365. ഓം സിദ്ധായ നമഃ
 366. ഓം പാണ്ഡവപ്രിയകോത്സവായ നമഃ
 367. ഓം ഭദ്രാപ്രിയായ നമഃ
 368. ഓം സുഭദ്രായാഃ ഭ്രാത്രേ നമഃ
 369. ഓം നാഗ്നജിതീവിഭവേ നമഃ
 370. ഓം കിരീടകുണ്ഡലധരായ നമഃ
 371. ഓം കല്പപല്ലവലാലിതായ നമഃ
 372. ഓം ഭൈഷ്മീപ്രണയഭാഷാവതേ നമഃ
 373. ഓം മിത്രവിന്ദാധിപായ നമഃ
 374. ഓം അഭയായ നമഃ
 375. ഓം സ്വമൂർതികേലിസമ്പ്രീതായ നമഃ
 376. ഓം ലക്ഷ്മണോദാരമാനസായ നമഃ
 377. ഓം പ്രാഗ്ജ്യോതിഷാധിപധ്വംസിനേ നമഃ
 378. ഓം തത്സൈന്യാന്തകരായ നമഃ
 379. ഓം അമൃതായ നമഃ
 380. ഓം ഭൂമിസ്തുതായ നമഃ 380
 381. ഓം ഭൂരിഭോഗായ നമഃ
 382. ഓം ഭൂഷണാംബരസംയുതായ നമഃ
 383. ഓം ബഹുരാമാകൃതാഹ്ലാദായ നമഃ
 384. ഓം ഗന്ധമാല്യാനുലേപനായ നമഃ
 385. ഓം നാരദാദൃഷ്ടചരിതായ നമഃ
 386. ഓം ദേവേശായ നമഃ
 387. ഓം വിശ്വരാജേ നമഃ
 388. ഓം ഗുരവേ നമഃ
 389. ഓം ബാണബാഹുവിദാരായ നമഃ
 390. ഓം താപജ്വരവിനാശനായ നമഃ
 391. ഓം ഉപോദ്ധർഷയിത്രേ നമഃ
 392. ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
 393. ഓം ശിവവാക്തുഷ്ടമാനസായ നമഃ
 394. ഓം മഹേശജ്വരസംസ്തുതായ നമഃ
 395. ഓം ശീതജ്വരഭയാന്തകായ നമഃ
 396. ഓം നൃഗരാജോദ്ധാരകായ നമഃ
 397. ഓം പൗണ്ഡ്രകാദിവധോദ്യതായ നമഃ
 398. ഓം വിവിധാരിച്ഛലോദ്വിഗ്ന ബ്രാഹ്മണേഷു ദയാപരായ നമഃ
 399. ഓം ജരാസന്ധബലദ്വേഷിണേ നമഃ
 400. ഓം കേശിദൈത്യഭയങ്കരായ നമഃ 400
 401. ഓം ചക്രിണേ നമഃ
 402. ഓം ചൈദ്യാന്തകായ നമഃ
 403. ഓം സഭ്യായ നമഃ
 404. ഓം രാജബന്ധവിമോചകായ നമഃ
 405. ഓം രാജസൂയഹവിർഭോക്ത്രേ നമഃ
 406. ഓം സ്നിഗ്ധാംഗായ നമഃ
 407. ഓം ശുഭലക്ഷണായ നമഃ
 408. ഓം ധാനാഭക്ഷണസമ്പ്രീതായ നമഃ
 409. ഓം കുചേലാഭീഷ്ടദായകായ നമഃ
 410. ഓം സത്ത്വാദിഗുണഗംഭീരായ നമഃ
 411. ഓം ദ്രൗപദീമാനരക്ഷകായ നമഃ
 412. ഓം ഭീഷ്മധ്യേയായ നമഃ
 413. ഓം ഭക്തവശ്യായ നമഃ
 414. ഓം ഭീമപൂജ്യായ നമഃ
 415. ഓം ദയാനിധയേ നമഃ
 416. ഓം ദന്തവക്ത്രശിരശ്ഛേത്ത്രേ നമഃ
 417. ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ
 418. ഓം കൃഷ്ണാസഖായ നമഃ
 419. ഓം സ്വരാജേ നമഃ
 420. ഓം വൈജയന്തീപ്രമോദിനേ നമഃ 420
 421. ഓം ബർഹിബർഹവിഭൂഷണായ നമഃ
 422. ഓം പാർഥകൗരവസന്ധാനകാരിണേ നമഃ
 423. ഓം ദുശ്ശാസനാന്തകായ നമഃ
 424. ഓം ബുദ്ധായ നമഃ
 425. ഓം വിശുദ്ധായ നമഃ
 426. ഓം സർവജ്ഞായ നമഃ
 427. ഓം ക്രതുഹിംസാവിനിന്ദകായ നമഃ
 428. ഓം ത്രിപുരസ്ത്രീമാനഭംഗായ നമഃ
 429. ഓം സർവശാസ്ത്രവിശാരദായ നമഃ
 430. ഓം നിർവികാരായ നമഃ
 431. ഓം നിർമമായ നമഃ
 432. ഓം നിരാഭാസായ നമഃ
 433. ഓം വിരാമയായ നമഃ
 434. ഓം ജഗന്മോഹകധർമിണേ നമഃ
 435. ഓം ദിഗ്വസ്ത്രായ നമഃ
 436. ഓം ദിക്പതീശ്വരായായ നമഃ
 437. ഓം കൽകിനേ നമഃ
 438. ഓം മ്ലേച്ഛപ്രഹർത്രേ നമഃ
 439. ഓം ദുഷ്ടനിഗ്രഹകാരകായ നമഃ
 440. ഓം ധർമപ്രതിഷ്ഠാകാരിണേ നമഃ 440
 441. ഓം ചാതുർവർണ്യവിഭാഗകൃതേ നമഃ
 442. ഓം യുഗാന്തകായ നമഃ
 443. ഓം യുഗാക്രാന്തായ നമഃ
 444. ഓം യുഗകൃതേ നമഃ
 445. ഓം യുഗഭാസകായ നമഃ
 446. ഓം കാമാരയേ നമഃ
 447. ഓം കാമകാരിണേ നമഃ
 448. ഓം നിഷ്കാമായ നമഃ
 449. ഓം കാമിതാർഥദായ നമഃ
 450. ഓം സവിതുർവരേണ്യായ ഭർഗസേ നമഃ
 451. ഓം ശാർങ്ഗിണേ നമഃ
 452. ഓം വൈകുണ്ഠമന്ദിരായ നമഃ
 453. ഓം ഹയഗ്രീവായ നമഃ
 454. ഓം കൈടഭാരയേ നമഃ
 455. ഓം ഗ്രാഹഘ്നായ നമഃ
 456. ഓം ഗജരക്ഷകായ നമഃ
 457. ഓം സർവസംശയവിച്ഛേത്ത്രേ നമഃ
 458. ഓം സർവഭക്തസമുത്സുകായ നമഃ
 459. ഓം കപർദിനേ നമഃ
 460. ഓം കാമഹാരിണേ നമഃ 460
 461. ഓം കലായൈ നമഃ
 462. ഓം കാഷ്ഠായൈ നമഃ
 463. ഓം സ്മൃതയേ നമഃ
 464. ഓം ധൃതയേ നമഃ
 465. ഓം അനാദയേ നമഃ
 466. ഓം അപ്രമേയൗജസേ നമഃ
 467. ഓം പ്രധാനായ നമഃ
 468. ഓം സന്നിരൂപകായ നമഃ
 469. ഓം നിർലേപായ നമഃ
 470. ഓം നിസ്സ്പൃഹായ നമഃ
 471. ഓം അസംഗായ നമഃ
 472. ഓം നിർഭയായ നമഃ
 473. ഓം നീതിപാരഗായ നമഃ
 474. ഓം നിഷ്പ്രേഷ്യായ നമഃ
 475. ഓം നിഷ്ക്രിയായ നമഃ
 476. ഓം ശാന്തായ നമഃ
 477. ഓം നിധയേ നമഃ
 478. ഓം നിഷ്പ്രപഞ്ചായ നമഃ
 479. ഓം നയായ നമഃ
 480. ഓം കർമിണേ നമഃ 480
 481. ഓം അകർമിണേ നമഃ
 482. ഓം വികർമിണേ നമഃ
 483. ഓം കർമേപ്സവേ നമഃ
 484. ഓം കർമഭാവനായ നമഃ
 485. ഓം കർമാംഗായ നമഃ
 486. ഓം കർമവിന്യാസായ നമഃ
 487. ഓം മഹാകർമിണേ നമഃ
 488. ഓം മഹാവ്രതിനേ നമഃ
 489. ഓം കർമഭുജേ നമഃ
 490. ഓം കർമഫലദായ നമഃ
 491. ഓം കർമേശായ നമഃ
 492. ഓം കർമനിഗ്രഹായ നമഃ
 493. ഓം നരായ നമഃ
 494. ഓം നാരായണായ നമഃ
 495. ഓം ദാന്തായ നമഃ
 496. ഓം കപിലായ നമഃ
 497. ഓം കാമദായ നമഃ
 498. ഓം ശുചയേ നമഃ
 499. ഓം തപ്ത്രേ നമഃ
 500. ഓം ജപ്ത്രേ നമഃ 500
 501. ഓം അക്ഷമാലാവതേ നമഃ
 502. ഓം ഗന്ത്രേ നമഃ
 503. ഓം നേത്രേ നമഃ
 504. ഓം ലയായ നമഃ
 505. ഓം ഗതയേ നമഃ
 506. ഓം ശിഷ്ടായ നമഃ
 507. ഓം ദ്രഷ്ട്രേ നമഃ
 508. ഓം രിപുദ്വേഷ്ട്രേ നമഃ
 509. ഓം രോഷ്ട്രേ നമഃ
 510. ഓം വേഷ്ട്രേ നമഃ
 511. ഓം മഹാനടായ നമഃ
 512. ഓം രോദ്ധ്രേ നമഃ
 513. ഓം ബോദ്ധ്രേ നമഃ
 514. ഓം മഹായോദ്ധ്രേ നമഃ
 515. ഓം ശ്രദ്ധാവതേ നമഃ
 516. ഓം സത്യധിയേ നമഃ
 517. ഓം ശുഭായ നമഃ
 518. ഓം മന്ത്രിണേ നമഃ
 519. ഓം മന്ത്രായ നമഃ
 520. ഓം മന്ത്രഗമ്യായ നമഃ
 521. ഓം മന്ത്രകൃതേ നമഃ
 522. ഓം പരമന്ത്രഹൃതേ നമഃ
 523. ഓം മന്ത്രഭൃതേ നമഃ
 524. ഓം മന്ത്രഫലദായ നമഃ
 525. ഓം മന്ത്രേശായ നമഃ
 526. ഓം മന്ത്രവിഗ്രഹായ നമഃ
 527. ഓം മന്ത്രാംഗായ നമഃ
 528. ഓം മന്ത്രവിന്യാസായ നമഃ
 529. ഓം മഹാമന്ത്രായ നമഃ
 530. ഓം മഹാക്രമായ നമഃ
 531. ഓം സ്ഥിരധിയേ നമഃ
 532. ഓം സ്ഥിരവിജ്ഞാനായ നമഃ
 533. ഓം സ്ഥിരപ്രജ്ഞായ നമഃ
 534. ഓം സ്ഥിരാസനായ നമഃ
 535. ഓം സ്ഥിരയോഗായ നമഃ
 536. ഓം സ്ഥിരാധാരായ നമഃ
 537. ഓം സ്ഥിരമാർഗായ നമഃ
 538. ഓം സ്ഥിരാഗമായ നമഃ
 539. ഓം വിശ്ശ്രേയസായ നമഃ
 540. ഓം നിരീഹായ നമഃ
 541. ഓം അഗ്നയേ നമഃ
 542. ഓം നിരവദ്യായ നമഃ
 543. ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ
 544. ഓം നിർവൈരായ നമഃ
 545. ഓം നിരഹങ്കാരായ നമഃ
 546. ഓം നിർദംഭായ നമഃ
 547. ഓം നിരസൂയകായ നമഃ
 548. ഓം അനന്തായ നമഃ
 549. ഓം അനന്തബാഹൂരവേ നമഃ
 550. ഓം അനന്താംഘ്രയേ നമഃ
 551. ഓം അനന്തദൃശേ നമഃ
 552. ഓം അനന്തവക്ത്രായ നമഃ
 553. ഓം അനന്താംഗായ നമഃ
 554. ഓം അനന്തരൂപായ നമഃ
 555. ഓം അനന്തകൃതേ നമഃ
 556. ഓം ഊർധ്വരേതസേ നമഃ
 557. ഓം ഊർധ്വലിംഗായ നമഃ
 558. ഓം ഊർധ്വമൂർധ്നേ നമഃ
 559. ഓം ഊർധ്വശാഖകായ നമഃ
 560. ഓം ഊർധ്വായ നമഃ
 561. ഓം ഊർധ്വാധ്വരക്ഷിണേ നമഃ
 562. ഓം ഊർധ്വജ്വാലായ നമഃ
 563. ഓം നിരാകുലായ നമഃ
 564. ഓം ബീജായ നമഃ
 565. ഓം ബീജപ്രദായ നമഃ
 566. ഓം നിത്യായ നമഃ
 567. ഓം നിദാനായ നമഃ
 568. ഓം നിഷ്കൃതയേ നമഃ
 569. ഓം കൃതിനേ നമഃ
 570. ഓം മഹതേ നമഃ
 571. ഓം അണീയസേ നമഃ
 572. ഓം ഗരിമ്ണേ നമഃ
 573. ഓം സുഷമായ നമഃ
 574. ഓം ചിത്രമാലികായ നമഃ
 575. ഓം നഭസ്പൃശേ നമഃ
 576. ഓം നഭസോ ജ്യോതിഷേ നമഃ
 577. ഓം നഭസ്വതേ നമഃ
 578. ഓം നിർനഭസേ നമഃ
 579. ഓം നഭസേ നമഃ
 580. ഓം അഭവേ നമഃ
 581. ഓം വിഭവേ നമഃ
 582. ഓം പ്രഭവേ നമഃ
 583. ഓം ശംഭവേ നമഃ
 584. ഓം മഹീയസേ നമഃ
 585. ഓം ഭൂർഭുവാകൃതയേ നമഃ
 586. ഓം മഹാനന്ദായ നമഃ
 587. ഓം മഹാശൂരായ നമഃ
 588. ഓം മഹോരാശയേ നമഃ
 589. ഓം മഹോത്സവായ നമഃ
 590. ഓം മഹാക്രോധായ നമഃ
 591. ഓം മഹാജ്വാലായ നമഃ
 592. ഓം മഹാശാന്തായ നമഃ
 593. ഓം മഹാഗുണായ നമഃ
 594. ഓം സത്യവ്രതായ നമഃ
 595. ഓം സത്യപരായ നമഃ
 596. ഓം സത്യസന്ധായ നമഃ
 597. ഓം സതാംഗതയേ നമഃ
 598. ഓം സത്യേശായ നമഃ
 599. ഓം സത്യസങ്കല്പായ നമഃ
 600. ഓം സത്യചാരിത്രലക്ഷണായ നമഃ 600
 601. ഓം അന്തശ്ചരായ നമഃ
 602. ഓം അന്തരാത്മനേ നമഃ
 603. ഓം പരമാത്മനേ നമഃ
 604. ഓം ചിദാത്മകായ നമഃ
 605. ഓം രോചനായ നമഃ
 606. ഓം രോചമാനായ നമഃ
 607. ഓം സാക്ഷിണേ നമഃ
 608. ഓം ശൗരയേ നമഃ
 609. ഓം ജനാർദനായ നമഃ
 610. ഓം മുകുന്ദായ നമഃ
 611. ഓം നന്ദനിഷ്പന്ദായ നമഃ
 612. ഓം സ്വർണബിന്ദവേ നമഃ
 613. ഓം പുരുദരായ നമഃ
 614. ഓം അരിന്ദമായ നമഃ
 615. ഓം സുമന്ദായ നമഃ
 616. ഓം കുന്ദമന്ദാരഹാസവതേ നമഃ
 617. ഓം സ്യന്ദനാരൂഢചണ്ഡാംഗായ നമഃ
 618. ഓം ആനന്ദിനേ നമഃ
 619. ഓം നന്ദനന്ദായ നമഃ
 620. ഓം അനസൂയാനന്ദനായ നമഃ
 621. ഓം അത്രിനേത്രാനന്ദായ നമഃ
 622. ഓം സുനന്ദവതേ നമഃ
 623. ഓം ശംഖവതേ നമഃ
 624. ഓം പങ്കജകരായ നമഃ
 625. ഓം കുങ്കുമാങ്കായ നമഃ
 626. ഓം ജയാങ്കുശായ നമഃ
 627. ഓം അംഭോജമകരന്ദാഢ്യായ നമഃ
 628. ഓം നിഷ്പങ്കായ നമഃ
 629. ഓം അഗരുപങ്കിലായ നമഃ
 630. ഓം ഇന്ദ്രായ നമഃ
 631. ഓം ചന്ദ്രായ നമഃ
 632. ഓം ചന്ദ്രരഥായ നമഃ
 633. ഓം അതിചന്ദ്രായ നമഃ
 634. ഓം ചന്ദ്രഭാസകായ നമഃ
 635. ഓം ഉപേന്ദ്രായ നമഃ
 636. ഓം ഇന്ദ്രരാജായ നമഃ
 637. ഓം വാഗീന്ദ്രായ നമഃ
 638. ഓം ചന്ദ്രലോചനായ നമഃ
 639. ഓം പ്രതീചേ നമഃ
 640. ഓം പരാചേ നമഃ
 641. ഓം പരന്ധാമ്നേ നമഃ
 642. ഓം പരമാർഥായ നമഃ
 643. ഓം പരാത്പരായ നമഃ
 644. ഓം അപാരവാചേ നമഃ
 645. ഓം പാരഗാമിനേ നമഃ
 646. ഓം പരാവാരായ നമഃ
 647. ഓം പരാവരായ നമഃ
 648. ഓം സഹസ്വതേ നമഃ
 649. ഓം അർഥദാത്രേ നമഃ
 650. ഓം സഹനായ നമഃ
 651. ഓം സാഹസിനേ നമഃ
 652. ഓം ജയിനേ നമഃ
 653. ഓം തേജസ്വിനേ നമഃ
 654. ഓം വായുവിശിഖിനേ നമഃ
 655. ഓം തപസ്വിനേ നമഃ
 656. ഓം താപസോത്തമായ നമഃ
 657. ഓം ഐശ്വര്യോദ്ഭൂതികൃതേ നമഃ
 658. ഓം ഭൂതയേ നമഃ
 659. ഓം ഐശ്വര്യാംഗകലാപവതേ നമഃ
 660. ഓം അംഭോധിശായിനേ നമഃ
 661. ഓം ഭഗവതേ നമഃ
 662. ഓം സർവജ്ഞായ നമഃ
 663. ഓം സാമപാരഗായ നമഃ
 664. ഓം മഹായോഗിനേ നമഃ
 665. ഓം മഹാധീരായ നമഃ
 666. ഓം മഹാഭോഗിനേ നമഃ
 667. ഓം മഹാപ്രഭവേ നമഃ
 668. ഓം മഹാവീരായ നമഃ
 669. ഓം മഹാതുഷ്ടയേ നമഃ
 670. ഓം മഹാപുഷ്ടയേ നമഃ
 671. ഓം മഹാഗുണായ നമഃ
 672. ഓം മഹാദേവായ നമഃ
 673. ഓം മഹാബാഹവേ നമഃ
 674. ഓം മഹാധർമായ നമഃ
 675. ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ
 676. ഓം സമീപഗായ നമഃ
 677. ഓം ദൂരഗാമിനേ നമഃ
 678. ഓം സ്വർഗമാർഗനിരർഗലായ നമഃ
 679. ഓം നഗായ നമഃ
 680. ഓം നഗധരായ നമഃ
 681. ഓം നാഗായ നമഃ
 682. ഓം നാഗേശായ നമഃ
 683. ഓം നാഗപാലകായ നമഃ
 684. ഓം ഹിരണ്മയായ നമഃ
 685. ഓം സ്വർണരേതസേ നമഃ
 686. ഓം ഹിരണ്യാർചിഷേ നമഃ
 687. ഓം ഹിരണ്യദായ നമഃ
 688. ഓം ഗുണഗണ്യായ നമഃ
 689. ഓം ശരണ്യായ നമഃ
 690. ഓം പുണ്യകീർതയേ നമഃ
 691. ഓം പുരാണഗായ നമഃ
 692. ഓം ജന്യഭൃതേ നമഃ
 693. ഓം ജന്യസന്നദ്ധായ നമഃ
 694. ഓം ദിവ്യപഞ്ചായുധായ നമഃ
 695. ഓം വിശിനേ നമഃ
 696. ഓം ദൗർജന്യഭംഗായ നമഃ
 697. ഓം പർജന്യായ നമഃ
 698. ഓം സൗജന്യനിലയായ നമഃ
 699. ഓം അലയായ നമഃ
 700. ഓം ജലന്ധരാന്തകായ നമഃ 800
 701. ഓം മഹാമനസേ നമഃ
 702. ഓം ഭസ്മദൈത്യനാശിനേ നമഃ
 703. ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
 704. ഓം ശ്രവിഷ്ഠായ നമഃ
 705. ഓം ദ്രാഘിഷ്ഠായ നമഃ
 706. ഓം ഗരിഷ്ഠായ നമഃ
 707. ഓം ഗരുഡധ്വജായ നമഃ
 708. ഓം ജ്യേഷ്ഠായ നമഃ
 709. ഓം ദ്രഢിഷ്ഠായ നമഃ
 710. ഓം വർഷിഷ്ഠായ നമഃ
 711. ഓം ദ്രാഘിയസേ നമഃ
 712. ഓം പ്രണവായ നമഃ
 713. ഓം ഫണിനേ നമഃ
 714. ഓം സമ്പ്രദായകരായ നമഃ
 715. ഓം സ്വാമിനേ നമഃ
 716. ഓം സുരേശായ നമഃ
 717. ഓം മാധവായ നമഃ
 718. ഓം മധവേ നമഃ
 719. ഓം നിർണിമേഷായ നമഃ
 720. ഓം വിധയേ നമഃ
 721. ഓം വേധസേ നമഃ
 722. ഓം ബലവതേ നമഃ
 723. ഓം ജീവനായ നമഃ
 724. ഓം ബലിനേ നമഃ
 725. ഓം സ്മർത്രേ നമഃ
 726. ഓം ശ്രോത്രേ നമഃ
 727. ഓം നികർത്രേ നമഃ
 728. ഓം ധ്യാത്രേ നമഃ
 729. ഓം നേത്രേ നമഃ
 730. ഓം സമായ നമഃ
 731. ഓം അസമായ നമഃ
 732. ഓം ഹോത്രേ നമഃ
 733. ഓം പോത്രേ നമഃ
 734. ഓം മഹാവക്ത്രേ നമഃ
 735. ഓം രന്ത്രേ നമഃ
 736. ഓം മന്ത്രേ നമഃ
 737. ഓം ഖലാന്തകായ നമഃ
 738. ഓം ദാത്രേ നമഃ
 739. ഓം ഗ്രാഹയിത്രേ നമഃ
 740. ഓം മാത്രേ നമഃ
 741. ഓം നിയന്ത്രേ നമഃ
 742. ഓം അനന്തവൈഭവായ നമഃ
 743. ഓം ഗോപ്ത്രേ നമഃ
 744. ഓം ഗോപയിത്രേ നമഃ
 745. ഓം ഹന്ത്രേ നമഃ
 746. ഓം ധർമജാഗരിത്രേ നമഃ
 747. ഓം ധവായ നമഃ
 748. ഓം കർത്രേ നമഃ
 749. ഓം ക്ഷേത്രകരായ നമഃ
 750. ഓം ക്ഷേത്രപ്രദായ നമഃ
 751. ഓം ക്ഷേത്രജ്ഞായ നമഃ
 752. ഓം ആത്മവിദേ നമഃ
 753. ഓം ക്ഷേത്രിണേ നമഃ
 754. ഓം ക്ഷേത്രഹരായ നമഃ
 755. ഓം ക്ഷേത്രപ്രിയായ നമഃ
 756. ഓം ക്ഷേമകരായ നമഃ
 757. ഓം മരുതേ നമഃ
 758. ഓം ഭക്തിപ്രദായ നമഃ
 759. ഓം മുക്തിദായിനേ നമഃ
 760. ഓം ശക്തിദായ നമഃ
 761. ഓം യുക്തിദായകായ നമഃ
 762. ഓം ശക്തിയുജേ നമഃ
 763. ഓം മൗക്തികസ്രഗ്വിണേ നമഃ
 764. ഓം സൂക്തയേ നമഃ
 765. ഓം ആമ്നായസൂക്തിഗായ നമഃ
 766. ഓം ധനഞ്ജയായ നമഃ
 767. ഓം ധനാധ്യക്ഷായ നമഃ
 768. ഓം ധനികായ നമഃ
 769. ഓം ധനദാധിപായ നമഃ
 770. ഓം മഹാധനായ നമഃ
 771. ഓം മഹാമാനിനേ നമഃ
 772. ഓം ദുര്യോധനവിമാനിതായ നമഃ
 773. ഓം രത്നകരായ നമഃ
 774. ഓം രത്ന രോചിഷേ നമഃ
 775. ഓം രത്നഗർഭാശ്രയായ നമഃ
 776. ഓം ശുചയേ നമഃ
 777. ഓം രത്നസാനുനിധയേ നമഃ
 778. ഓം മൗലിരത്നഭാസേ നമഃ
 779. ഓം രത്നകങ്കണായ നമഃ
 780. ഓം അന്തർലക്ഷ്യായ നമഃ
 781. ഓം അന്തരഭ്യാസിനേ നമഃ
 782. ഓം അന്തർധ്യേയായ നമഃ
 783. ഓം ജിതാസനായ നമഃ
 784. ഓം അന്തരംഗായ നമഃ
 785. ഓം ദയാവതേ നമഃ
 786. ഓം അന്തർമായായ നമഃ
 787. ഓം മഹാർണവായ നമഃ
 788. ഓം സരസായ നമഃ
 789. ഓം സിദ്ധരസികായ നമഃ
 790. ഓം സിദ്ധയേ നമഃ
 791. ഓം സിദ്ധ്യായ നമഃ
 792. ഓം സദാഗതയേ നമഃ
 793. ഓം ആയുഃപ്രദായ നമഃ
 794. ഓം മഹായുഷ്മതേ നമഃ
 795. ഓം അർചിഷ്മതേ നമഃ
 796. ഓം ഓഷധീപതയേ നമഃ
 797. ഓം അഷ്ടശ്രിയൈ നമഃ
 798. ഓം അഷ്ടഭാഗായ നമഃ
 799. ഓം അഷ്ടകകുബ്വ്യാപ്തയശസേ നമഃ
 800. ഓം വ്രതിനേ നമഃ 800
 801. ഓം അഷ്ടാപദായ നമഃ
 802. ഓം സുവർണാഭായ നമഃ
 803. ഓം അഷ്ടമൂർതയേ നമഃ
 804. ഓം ത്രിമൂർതിമതേ നമഃ
 805. ഓം അസ്വപ്നായ നമഃ
 806. ഓം സ്വപ്നഗായ നമഃ
 807. ഓം സ്വപ്നായ നമഃ
 808. ഓം സുസ്വപ്നഫലദായകായ നമഃ
 809. ഓം ദുസ്സ്വപ്നധ്വംസകായ നമഃ
 810. ഓം ധ്വസ്തദുർനിമിത്തായ നമഃ
 811. ഓം ശിവങ്കരായ നമഃ
 812. ഓം സുവർണവർണായ നമഃ
 813. ഓം സംഭാവ്യായ നമഃ
 814. ഓം വർണിതായ നമഃ
 815. ഓം വർണസമ്മുഖായ നമഃ
 816. ഓം സുവർണമുഖരീതീരശിവ ധ്യാതപദാംബുജായ നമഃ
 817. ഓം ദാക്ഷായണീവചസ്തുഷ്ടായ നമഃ
 818. ഓം ദുർവാസോദൃഷ്ടിഗോചരായ നമഃ
 819. ഓം അംബരീഷവ്രതപ്രീതായ നമഃ
 820. ഓം മഹാകൃത്തിവിഭഞ്ജനായ നമഃ 820
 821. ഓം മഹാഭിചാരകധ്വംസിനേ നമഃ
 822. ഓം കാലസർപഭയാന്തകായ നമഃ
 823. ഓം സുദർശനായ നമഃ
 824. ഓം കാലമേഘശ്യാമായ നമഃ
 825. ഓം ശ്രീമന്ത്രഭാവിതായ നമഃ
 826. ഓം ഹേമാംബുജസരസ്നായിനേ നമഃ
 827. ഓം ശ്രീമനോഭാവിതാകൃതയേ നമഃ
 828. ഓം ശ്രീപ്രദത്താംബുജസ്രഗ്വിണേ നമഃ
 829. ഓം ശ്രീ കേലയേ നമഃ
 830. ഓം ശ്രീനിധയേ നമഃ
 831. ഓം ഭവായ നമഃ
 832. ഓം ശ്രീപ്രദായ നമഃ
 833. ഓം വാമനായ നമഃ
 834. ഓം ലക്ഷ്മീനായകായ നമഃ
 835. ഓം ചതുർഭുജായ നമഃ
 836. ഓം സന്തൃപ്തായ നമഃ
 837. ഓം തർപിതായ നമഃ
 838. ഓം തീർഥസ്നാതൃസൗഖ്യപ്രദർശകായ നമഃ
 839. ഓം അഗസ്ത്യസ്തുതിസംഹൃഷ്ടായ നമഃ
 840. ഓം ദർശിതാവ്യക്തഭാവനായ നമഃ 840
 841. ഓം കപിലാർചിഷേ നമഃ
 842. ഓം കപിലവതേ നമഃ
 843. ഓം സുസ്നാതാഘാവിപാടനായ നമഃ
 844. ഓം വൃഷാകപയേ നമഃ
 845. ഓം കപിസ്വാമിമനോന്തസ്ഥിതവിഗ്രഹായ നമഃ
 846. ഓം വഹ്നിപ്രിയായ നമഃ
 847. ഓം അർഥസംഭവായ നമഃ
 848. ഓം ജനലോകവിധായകായ നമഃ
 849. ഓം വഹ്നിപ്രഭായ നമഃ
 850. ഓം വഹ്നിതേജസേ നമഃ
 851. ഓം ശുഭാഭീഷ്ടപ്രദായ നമഃ
 852. ഓം യമിനേ നമഃ
 853. ഓം വാരുണക്ഷേത്രനിലയായ നമഃ
 854. ഓം വരുണായ നമഃ
 855. ഓം സാരണാർചിതായ നമഃ
 856. ഓം വായുസ്ഥാനകൃതാവാസായ നമഃ
 857. ഓം വായുഗായ നമഃ
 858. ഓം വായുസംഭൃതായ നമഃ
 859. ഓം യമാന്തകായ നമഃ
 860. ഓം അഭിജനനായ നമഃ 860
 861. ഓം യമലോകനിവാരണായ നമഃ
 862. ഓം യമിനാമഗ്രഗണ്യായ നമഃ
 863. ഓം സംയമിനേ നമഃ
 864. ഓം യമഭാവിതായ നമഃ
 865. ഓം ഇന്ദ്രോദ്യാനസമീപസ്ഥായ നമഃ
 866. ഓം ഇന്ദ്രദൃഗ്വിഷയായ നമഃ
 867. ഓം പ്രഭവേ നമഃ
 868. ഓം യക്ഷരാട്സരസീവാസായ നമഃ
 869. ഓം അക്ഷയ്യനിധികോശകൃതേ നമഃ
 870. ഓം സ്വാമിതീർഥകൃതാവാസായ നമഃ
 871. ഓം സ്വാമിധ്യേയായ നമഃ
 872. ഓം അധോക്ഷജായ നമഃ
 873. ഓം വരാഹാദ്യഷ്ടതീർഥാഭിസേവിതാംഘ്രിസരോരുഹായ നമഃ
 874. ഓം പാണ്ഡുതീർഥാഭിഷിക്താംഗായ നമഃ
 875. ഓം യുധിഷ്ഠിരവരപ്രദായ നമഃ
 876. ഓം ഭീമാന്തഃകരണാരൂഢായ നമഃ
 877. ഓം ശ്വേതവാഹനസഖ്യവതേ നമഃ
 878. ഓം നകുലാഭയദായ നമഃ
 879. ഓം മാദ്രീസഹദേവാഭിവന്ദിതായ നമഃ
 880. ഓം കൃഷ്ണാശപഥസന്ധാത്രേ നമഃ 880
 881. ഓം കുന്തീസ്തുതിരതായ നമഃ
 882. ഓം ദമിനേ നമഃ
 883. ഓം നാരാദാദിമുനിസ്തുത്യായ നമഃ
 884. ഓം നിത്യകർമപരായണായ നമഃ
 885. ഓം ദർശിതാവ്യക്തരൂപായ നമഃ
 886. ഓം വീണാനാദപ്രമോദിതായ നമഃ
 887. ഓം ഷട്കോടിതീർഥചര്യാവതേ നമഃ
 888. ഓം ദേവതീർഥകൃതാശ്രമായ നമഃ
 889. ഓം ബില്വാമലജലസ്നായിനേ നമഃ
 890. ഓം സരസ്വത്യംബുസേവിതായ നമഃ
 891. ഓം തുംബുരൂദകസംസ്പർശജചിത്തതമോപഹായ നമഃ
 892. ഓം മത്സ്യവാമനകൂർമാദിതീർഥരാജായ നമഃ
 893. ഓം പുരാണഭൃതേ നമഃ
 894. ഓം ശക്രധ്യേയപദാംഭോജയ നമഃ
 895. ഓം ശംഖപൂജിതപാദുകായ നമഃ
 896. ഓം രാമതീർഥവിഹാരിണേ നമഃ
 897. ഓം ബലഭദ്രബ്രതിഷ്ഠിതായ നമഃ
 898. ഓം ജാമദഗ്ന്യസരസ്തീർഥജലസേചനതർപിതായ നമഃ
 899. ഓം പാപഹാരികീലാലസുസ്നാതാഘവിനാശനായ നമഃ
 900. ഓം നഭോഗംഗാഭിഷിക്തായ നമഃ 900
 901. ഓം നാഗതീർഥാഭിഷേകവതേ നമഃ
 902. ഓം കുമാരധാരാതീർഥസ്ഥായ നമഃ
 903. ഓം വടുവേഷായ നമഃ
 904. ഓം സുമേഖലായ നമഃ
 905. ഓം വൃദ്ധസ്യസുകുമാരത്വ പ്രദായ നമഃ
 906. ഓം സൗന്ദര്യവതേ നമഃ
 907. ഓം സുഖിനേ നമഃ
 908. ഓം പ്രിയംവദായ നമഃ
 909. ഓം മഹാകുക്ഷയേ നമഃ
 910. ഓം ഇക്ഷ്വാകുകുലനന്ദനായ നമഃ
 911. ഓം നീലഗോക്ഷീരധാരാഭുവേ നമഃ
 912. ഓം വരാഹാചലനായകായ നമഃ
 913. ഓം ഭരദ്വാജപ്രതിഷ്ഠാവതേ നമഃ
 914. ഓം ബൃഹസ്പതിവിഭാവിതായ നമഃ
 915. ഓം അഞ്ജനാകൃതപൂജാവതേ നമഃ
 916. ഓം ആഞ്ജനേയകരാർചിതായ നമഃ
 917. ഓം അഞ്ജനാദ്രനിവാസായ നമഃ
 918. ഓം മുഞ്ജികേശായ നമഃ
 919. ഓം പുരന്ദരായ നമഃ
 920. ഓം കിന്നരദ്വന്ദ്വസംബന്ധിബന്ധമോക്ഷപ്രദായകായ നമഃ
 921. ഓം വൈഖാനസമഖാരംഭായ നമഃ
 922. ഓം വൃഷജ്ഞേയായ നമഃ
 923. ഓം വൃഷാചലായ നമഃ
 924. ഓം വൃഷകായപ്രഭേത്ത്രേ നമഃ
 925. ഓം ക്രീഡാനാചാരസംഭ്രമായ നമഃ
 926. ഓം സൗവർചലേയവിന്യസ്തരാജ്യായ നമഃ
 927. ഓം നാരായണപ്രിയായ നമഃ
 928. ഓം ദുർമേധോഭഞ്ജകായ നമഃ
 929. ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ
 930. ഓം ബ്രഹ്മോത്സവമഹോത്സുകായ നമഃ
 931. ഓം സുഭദ്രവതേ നമഃ
 932. ഓം ഭദ്രാസുരശിരശ്ഛേത്രേ നമഃ
 933. ഓം ഭദ്രക്ഷേത്രിണേ നമഃ
 934. ഓം മൃഗയാക്ഷീണസന്നാഹായ നമഃ
 935. ഓം ശംഖരാജന്യതുഷ്ടിദായ നമഃ
 936. ഓം സ്ഥാണുസ്ഥായ നമഃ
 937. ഓം വൈനതേയാംഗഭാവിതായ നമഃ
 938. ഓം അശരീരവതേ നമഃ
 939. ഓം ഭോഗീന്ദ്രഭോഗസംസ്ഥാനായ നമഃ
 940. ഓം ബ്രഹ്മാദിഗണസേവിതായ നമഃ
 941. ഓം സഹസ്രാർകച്ഛടാഭാസ്വദ്വിമാനാന്തസ്സ്ഥിതായ നമഃ
 942. ഓം ഗുണിനേ നമഃ
 943. ഓം വിഷ്വക്സേനകൃതസ്തോത്രായ നമഃ
 944. ഓം സനന്ദനപരീവൃതായ നമഃ
 945. ഓം ജാഹ്നവ്യാദിനദീസേവ്യായ നമഃ
 946. ഓം സുരേശാദ്യഭിവന്ദിതായ നമഃ
 947. ഓം സുരാംഗനാനൃത്യപരായ നമഃ
 948. ഓം ഗന്ധർവോദ്ഗായനപ്രിയായ നമഃ
 949. ഓം രാകേന്ദുസങ്കാശനഖായ നമഃ
 950. ഓം കോമലാംഘ്രിസരോരുഹായ നമഃ
 951. ഓം കച്ഛപപ്രപദായ നമഃ
 952. ഓം കുന്ദഗുൽഫകായ നമഃ
 953. ഓം സ്വച്ഛകൂർപരായ നമഃ
 954. ഓം ശുഭങ്കരായ നമഃ
 955. ഓം മേദുരസ്വർണവസ്ത്രാഢ്യകടിദേശസ്ഥമേഖലായ നമഃ
 956. ഓം പ്രോല്ലസച്ഛുരികാഭാസ്വത്കടിദേശായ നമഃ
 957. ഓം അനന്തപദ്മജസ്ഥാനനാഭയേ നമഃ
 958. ഓം മൗക്തികമാലികായ നമഃ
 959. ഓം മന്ദാരചാമ്പേയമാലിനേ നമഃ
 960. ഓം രത്നാഭരണസംഭൃതായ നമഃ
 961. ഓം ലംബയജ്ഞോപവീതിനേ നമഃ
 962. ഓം ചന്ദ്രശ്രീഖണ്ഡലേപവതേ നമഃ
 963. ഓം വരദായ നമഃ
 964. ഓം അഭയദായ നമഃ
 965. ഓം ചക്രിണേ നമഃ
 966. ഓം ശംഖിനേ നമഃ
 967. ഓം കൗസ്തുഭദീപ്തിമതേ നമഃ
 968. ഓം ശ്രീവത്സാങ്കിതവക്ഷസ്കായ നമഃ
 969. ഓം ലക്ഷ്മീസംശ്രിതഹൃത്തടായ നമഃ
 970. ഓം നീലോത്പലനിഭാകാരായ നമഃ
 971. ഓം ശോണാംഭോജസമാനനായ നമഃ
 972. ഓം കോടിമന്മഥലാവണ്യായ നമഃ
 973. ഓം ചന്ദ്രികാസ്മിതപൂരിതായ നമഃ
 974. ഓം സുധാസ്വച്ഛോർധ്വപുണ്ഡ്രായ നമഃ
 975. ഓം കസ്തൂരീതിലകാഞ്ചിതായ നമഃ
 976. ഓം പുണ്ഡരീകേക്ഷണായ നമഃ
 977. ഓം സ്വച്ഛായ നമഃ
 978. ഓം മൗലിശോഭാവിരാജിതായ നമഃ
 979. ഓം പദ്മസ്ഥായ നമഃ
 980. ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ
 981. ഓം സോമമണ്ഡലഗായ നമഃ
 982. ഓം ബുധായ നമഃ
 983. ഓം വഹ്നിമണ്ഡലഗായ നമഃ
 984. ഓം സൂര്യായ നമഃ
 985. ഓം സൂര്യമണ്ഡലസംസ്ഥിതായ നമഃ
 986. ഓം ശ്രീപതയേ നമഃ
 987. ഓം ഭൂമിജാനയേ നമഃ
 988. ഓം വിമലാദ്യഭിസംവൃതായ നമഃ
 989. ഓം ജഗത്കുടുംബജനിത്രേ നമഃ
 990. ഓം രക്ഷകായ നമഃ
 991. ഓം കാമിതപ്രദായ നമഃ
 992. ഓം അവസ്ഥാത്രയയന്ത്രേ നമഃ
 993. ഓം വിശ്വതേജസ്സ്വരൂപവതേ നമഃ
 994. ഓം ജ്ഞപ്തയേ നമഃ
 995. ഓം ജ്ഞേയായ നമഃ
 996. ഓം ജ്ഞാനഗമ്യായ നമഃ
 997. ഓം ജ്ഞാനാതീതായ നമഃ
 998. ഓം സുരാതിഗായ നമഃ
 999. ഓം ബ്രഹ്മാണ്ഡാന്തർബഹിർവ്യാപ്തായ നമഃ
 1000. ഓം വേങ്കടാദ്രിഗദാധരായ നമഃ 1000


|| ഇതി ശ്രീ വേങ്കടേശ്വര സഹസ്രനാമാവളിഃ സമ്പൂർണം ||