ശ്രീ തുലസി സഹസ്രനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ തുലസി സഹസ്രനാമാവളിഃ

 1. ഓം തുലസ്യൈ നമഃ
 2. ഓം ശ്രീപ്രദായൈ നമഃ
 3. ഓം ഭദ്രായൈ നമഃ
 4. ഓം ശ്രീവിഷ്ണുപ്രിയകാരിണ്യൈ നമഃ
 5. ഓം ക്ഷീരവാരിധിസംഭൂതായൈ നമഃ
 6. ഓം ഭൂതാനാമഭയങ്കര്യൈ നമഃ
 7. ഓം മഹേശ്വരാപ്ലവായൈ നമഃ
 8. ഓം സിദ്ധയേ നമഃ
 9. ഓം സിദ്ധിദായൈ നമഃ
 10. ഓം സിദ്ധപൂജിതായൈ നമഃ
 11. ഓം സിദ്ധാന്തഗമ്യായൈ നമഃ
 12. ഓം സിദ്ധേശപ്രിയായൈ നമഃ
 13. ഓം സിദ്ധജനാർഥദായൈ നമഃ
 14. ഓം നാരദാനുഗ്രഹായൈ നമഃ
 15. ഓം ദേവ്യൈ നമഃ
 16. ഓം ഭക്താഭദ്രപ്രണാശിന്യൈ നമഃ
 17. ഓം ശ്യാമജായൈ നമഃ
 18. ഓം ചപലായൈ നമഃ
 19. ഓം ശ്യാമായൈ നമഃ
 20. ഓം ശ്യാമാംഗ്യൈ നമഃ 20
 21. ഓം സർവസുന്ദര്യൈ നമഃ
 22. ഓം കാമദായൈ നമഃ
 23. ഓം ചാമുണ്ഡ്യൈ നമഃ
 24. ഓം ത്രൈലോക്യവിജയപ്രദായൈ നമഃ
 25. ഓം കൃഷ്ണരോമായൈ നമഃ
 26. ഓം കൃഷ്ണവേണ്യൈ നമഃ
 27. ഓം വൃന്ദാവനവിലാസിന്യൈ നമഃ
 28. ഓം ഹൃദ്ധ്യേയായൈ നമഃ
 29. ഓം പഞ്ചമഹിഷ്യൈ നമഃ
 30. ഓം ഈശ്വര്യൈ നമഃ
 31. ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ
 32. ഓം കരാലവിക്രമായൈ നമഃ
 33. ഓം കാമായൈ നമഃ
 34. ഓം ഗൗര്യൈ നമഃ
 35. ഓം കാല്യൈ നമഃ
 36. ഓം ശാംഭവ്യൈ നമഃ
 37. ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 38. ഓം നിഗമവേദ്യായൈ നമഃ
 39. ഓം നിഖിലാഗമരൂപിണ്യൈ നമഃ
 40. ഓം നിരഞ്ജനായൈ നമഃ 40
 41. ഓം നിത്യസുഖായൈ നമഃ
 42. ഓം ചന്ദ്രവക്ത്രായൈ നമഃ
 43. ഓം മത്യൈ നമഃ
 44. ഓം മഹ്യൈ നമഃ
 45. ഓം ചന്ദ്രഹാസായൈ നമഃ
 46. ഓം ചന്ദ്രലിപ്തായൈ നമഃ
 47. ഓം ചന്ദനാക്തസ്തനദ്വയായൈ നമഃ
 48. ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
 49. ഓം വിഷ്ണുവനിതായൈ നമഃ
 50. ഓം വിഷ്ണ്വാരാധനലാലസായൈ നമഃ
 51. ഓം ഉമായൈ നമഃ
 52. ഓം ചണ്ഡ്യൈ നമഃ
 53. ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യായൈ നമഃ
 54. ഓം മാരമാത്രേ നമഃ
 55. ഓം വരദ്യുതയേ നമഃ
 56. ഓം ദ്വാദശീപൂജിതായൈ നമഃ
 57. ഓം രമ്യായൈ നമഃ
 58. ഓം ദ്വാദശീസുപ്രിയായൈ നമഃ
 59. ഓം രത്യൈ നമഃ
 60. ഓം ധൃത്യൈ നമഃ 60
 61. ഓം കൃത്യൈ നമഃ
 62. ഓം നത്യൈ നമഃ
 63. ഓം ശാന്ത്യൈ നമഃ
 64. ഓം ശാന്തിദായൈ നമഃ
 65. ഓം ത്രിഫലായൈ നമഃ
 66. ഓം ശുചയേ നമഃ
 67. ഓം ശുഭാനുരാഗായൈ നമഃ
 68. ഓം ഹരിദ്വർണായൈ നമഃ
 69. ഓം ശുഭാവഹായൈ നമഃ
 70. ഓം ശുഭായൈ നമഃ
 71. ഓം ശുഭാനനായൈ നമഃ
 72. ഓം സുഭ്രുവേ നമഃ
 73. ഓം ഭൂർഭുവഃസ്വഃസ്ഥവന്ദിതായൈ നമഃ
 74. ഓം പഞ്ജികായൈ നമഃ
 75. ഓം കാശികായൈ നമഃ
 76. ഓം പങ്ക്ത്യൈ നമഃ
 77. ഓം മുക്ത്യൈ നമഃ
 78. ഓം മുക്തിപ്രദായൈ നമഃ
 79. ഓം വരായൈ നമഃ
 80. ഓം ദിവ്യശാഖായൈ നമഃ 80
 81. ഓം ഭവ്യരൂപായൈ നമഃ
 82. ഓം മീമാംസായൈ നമഃ
 83. ഓം ഭവ്യരൂപിണ്യൈ നമഃ
 84. ഓം ദിവ്യവേണ്യൈ നമഃ
 85. ഓം ഹരിദ്രൂപായൈ നമഃ
 86. ഓം സൃഷ്ടിദാത്ര്യൈ നമഃ
 87. ഓം സ്ഥിതിപ്രദായൈ നമഃ
 88. ഓം കാല്യൈ നമഃ
 89. ഓം കരാലനേപഥ്യായൈ നമഃ
 90. ഓം ബ്രഹ്മരൂപായൈ നമഃ
 91. ഓം ശിവാത്മികായൈ നമഃ
 92. ഓം പർവമാനായൈ നമഃ
 93. ഓം പൂർണതാരായൈ നമഃ
 94. ഓം രാകായൈ നമഃ
 95. ഓം രാകാസ്വവർണഭാസേ നമഃ
 96. ഓം സുവർണവേദ്യൈ നമഃ
 97. ഓം സൗവർണരത്നപീഠസമാശ്രിതായൈ നമഃ
 98. ഓം വിശാലായൈ നമഃ
 99. ഓം നിഷ്കലായൈ നമഃ
 100. ഓം വൃഷ്ട്യൈ നമഃ 100
 101. ഓം വൃക്ഷവേദ്യായൈ നമഃ
 102. ഓം പദാത്മികായൈ നമഃ
 103. ഓം വിഷ്ണുപാദാശ്രിതായൈ നമഃ
 104. ഓം വേദ്യൈ നമഃ
 105. ഓം വിധിസൂതായൈ നമഃ
 106. ഓം മഹാലികായൈ നമഃ
 107. ഓം സൂതികായൈ നമഃ
 108. ഓം സുഹിതായൈ നമഃ
 109. ഓം സൂരിഗമ്യായൈ നമഃ
 110. ഓം സൂര്യപ്രകാശികായൈ നമഃ
 111. ഓം കാശിന്യൈ നമഃ
 112. ഓം കാശിതനയായൈ നമഃ
 113. ഓം കാശിരാജവരപ്രദായൈ നമഃ
 114. ഓം ക്ഷീരാബ്ധിപൂജാവിരതായൈ നമഃ
 115. ഓം ആദ്യായൈ നമഃ
 116. ഓം ക്ഷീരപ്രിയായൈ നമഃ
 117. ഓം അമൃതായൈ നമഃ
 118. ഓം ക്ഷീരകണ്ഠ്യൈ നമഃ
 119. ഓം സഹസ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ
 120. ഓം ശോണായൈ നമഃ 120
 121. ഓം ഭുജഗപാദുകായൈ നമഃ
 122. ഓം ഉഷസേ നമഃ
 123. ഓം ബുദ്ധായൈ നമഃ
 124. ഓം ത്രിയാമായൈ നമഃ
 125. ഓം ശ്യാമലായൈ നമഃ
 126. ഓം ശ്രീപ്രദായൈ നമഃ
 127. ഓം തനവേ നമഃ
 128. ഓം സരസ്വതീഡ്യായൈ നമഃ
 129. ഓം ശർവാണ്യൈ നമഃ
 130. ഓം ശർവാണീശപ്രിയങ്കര്യൈ നമഃ
 131. ഓം ആദ്യലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
 132. ഓം അന്ത്യലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
 133. ഓം സുഗുണായൈ നമഃ
 134. ഓം നിർഗുണായൈ നമഃ
 135. ഓം സത്യൈ നമഃ
 136. ഓം നിർവാണമാർഗദായൈ നമഃ
 137. ഓം ദേവ്യൈ നമഃ
 138. ഓം ക്ഷീരിണ്യൈ നമഃ
 139. ഓം ഹസിന്യൈ നമഃ
 140. ഓം ക്ഷമായൈ നമഃ 140
 141. ഓം ക്ഷമാവത്യൈ നമഃ
 142. ഓം ക്ഷമാനാഥായൈ നമഃ
 143. ഓം നിർവിദ്യായൈ നമഃ
 144. ഓം നീരജായൈ നമഃ
 145. ഓം വിദ്യകായൈ നമഃ
 146. ഓം ക്ഷിത്യൈ നമഃ
 147. ഓം രാത്രിരൂപായൈ നമഃ
 148. ഓം ശാഖായൈ നമഃ
 149. ഓം ബാലാത്മികായൈ നമഃ
 150. ഓം ബലായൈ നമഃ
 151. ഓം ഭാരത്യൈ നമഃ
 152. ഓം വിശിഖായൈ നമഃ
 153. ഓം പദ്മായൈ നമഃ
 154. ഓം ഗരിമ്ണേ നമഃ
 155. ഓം ഹംസഗാമിന്യൈ നമഃ
 156. ഓം ഗൗര്യൈ നമഃ
 157. ഓം ഭൂത്യൈ നമഃ
 158. ഓം വിരക്തായൈ നമഃ
 159. ഓം ഭൂധാത്ര്യൈ നമഃ
 160. ഓം ഭൂതിദായൈ നമഃ 160
 161. ഓം ഭൃത്യൈ നമഃ
 162. ഓം പ്രഭഞ്ജന്യൈ നമഃ
 163. ഓം സുപുഷ്ടാംഗ്യൈ നമഃ
 164. ഓം മാഹേന്ദ്ര്യൈ നമഃ
 165. ഓം ജാലരൂപിണ്യൈ നമഃ
 166. ഓം പദ്മാർചിതായൈ നമഃ
 167. ഓം പദ്മജേഡ്യായൈ നമഃ
 168. ഓം പഥ്യായൈ നമഃ
 169. ഓം പദ്മാനനായൈ നമഃ
 170. ഓം അദ്ഭുതായൈ നമഃ
 171. ഓം പുണ്യായൈ നമഃ
 172. ഓം പുണ്യപ്രദായൈ നമഃ
 173. ഓം വേദ്യായൈ നമഃ
 174. ഓം ലേഖ്യായൈ നമഃ
 175. ഓം വൃക്ഷാത്മികായൈ നമഃ
 176. ഓം സ്ഥിരായൈ നമഃ
 177. ഓം ഗോമത്യൈ നമഃ
 178. ഓം ജാഹ്നവ്യൈ നമഃ
 179. ഓം ഗമ്യായൈ നമഃ
 180. ഓം ഗംഗായൈ നമഃ 180
 181. ഓം സപ്തശിഖാത്മികായൈ നമഃ
 182. ഓം ലക്ഷണായൈ നമഃ
 183. ഓം സർവവേദാർഥസമ്പത്ത്യൈ നമഃ
 184. ഓം കല്പകായൈ നമഃ
 185. ഓം അരുണായൈ നമഃ
 186. ഓം കലികായൈ നമഃ
 187. ഓം കുഡ്മലാഗ്രായൈ നമഃ
 188. ഓം മായായൈ നമഃ
 189. ഓം അനന്തായൈ നമഃ
 190. ഓം വിരാധികായൈ നമഃ
 191. ഓം അവിദ്യാവാസനാനാഗ്യൈ (ശ്യൈ) നമഃ
 192. ഓം നാഗകന്യായൈ നമഃ
 193. ഓം കലാനനായൈ നമഃ
 194. ഓം ബീജാലീനായൈ നമഃ
 195. ഓം മന്ത്രഫലായൈ നമഃ
 196. ഓം സർവലക്ഷണലക്ഷിതായൈ നമഃ
 197. ഓം വനേ സ്വവൃക്ഷരൂപേണരോപിതായൈ നമഃ
 198. ഓം നാകിവന്ദിതായൈ നമഃ
 199. ഓം വനപ്രിയായൈ നമഃ
 200. ഓം വനചരായൈ നമഃ 200
 201. ഓം സദ്വരായൈ നമഃ
 202. ഓം പർവലക്ഷണായൈ നമഃ
 203. ഓം മഞ്ജരീഭിർവിരാജന്ത്യൈ നമഃ
 204. ഓം സുഗന്ധായൈ നമഃ
 205. ഓം സുമനോഹരായൈ നമഃ
 206. ഓം സത്യൈ നമഃ
 207. ഓം ആധാരശക്ത്യൈ നമഃ
 208. ഓം ചിച്ഛക്ത്യൈ നമഃ
 209. ഓം വീരശക്തികായൈ നമഃ
 210. ഓം ആഗ്നേയ്യൈ തന്വൈ നമഃ
 211. ഓം പാർഥിവായൈ തന്വൈ നമഃ
 212. ഓം ആപ്യായൈ തന്വൈ നമഃ
 213. ഓം വായവ്യൈ തന്വൈ നമഃ
 214. ഓം സ്വരിന്യൈ തന്വൈ നമഃ
 215. ഓം നിത്യായൈ നമഃ
 216. ഓം നിയതകല്യാണായൈ നമഃ
 217. ഓം ശുദ്ധായൈ നമഃ
 218. ഓം ശുദ്ധാത്മികായൈ നമഃ
 219. ഓം പരായൈ നമഃ
 220. ഓം സംസാരതാരികായൈ നമഃ 220
 221. ഓം ഭൈമ്യൈ നമഃ
 222. ഓം ക്ഷത്രിയാന്തകര്യൈ നമഃ
 223. ഓം ക്ഷത്യൈ നമഃ
 224. ഓം സത്യഗർഭായൈ നമഃ
 225. ഓം സത്യരൂപായൈ നമഃ
 226. ഓം സവ്യാസവ്യപരായൈ നമഃ
 227. ഓം അദ്ഭുതായൈ നമഃ
 228. ഓം സവ്യാർധിന്യൈ നമഃ
 229. ഓം സർവദാത്ര്യൈ നമഃ
 230. ഓം സവ്യേശാനപ്രിയായൈ നമഃ
 231. ഓം അംബികായൈ നമഃ
 232. ഓം അശ്വകർണാംയൈ നമഃ
 233. ഓം സഹസ്രാംശുപ്രഭായൈ നമഃ
 234. ഓം കൈവല്യതത്പരായൈ നമഃ
 235. ഓം യജ്ഞാർഥിന്യൈ നമഃ
 236. ഓം യജ്ഞദാത്ര്യൈ നമഃ
 237. ഓം യജ്ഞഭോക്ത്ര്യൈ നമഃ
 238. ഓം ദുരുദ്ധരായൈ നമഃ
 239. ഓം പരശ്വഥധരായൈ നമഃ
 240. ഓം രാധായൈ നമഃ 240
 241. ഓം രേണുകായൈ നമഃ
 242. ഓം ഭീതിഹാരിണ്യൈ നമഃ
 243. ഓം പ്രാച്യൈ നമഃ
 244. ഓം പ്രതീച്യൈ നമഃ
 245. ഓം ഗരുഡായൈ നമഃ
 246. ഓം വിഷ്വക്സേനായൈ നമഃ
 247. ഓം ധനഞ്ജയായൈ നമഃ
 248. ഓം കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ
 249. ഓം ക്ഷീരകണ്ഠായൈ നമഃ
 250. ഓം കാമദായൈ നമഃ
 251. ഓം ഉദ്ദാമകാണ്ഡഗായൈ നമഃ
 252. ഓം ചാമുണ്ഡായൈ നമഃ
 253. ഓം ലോകമാത്രേ നമഃ
 254. ഓം പാർവത്യൈ നമഃ
 255. ഓം പരമാദ്ഭുതായൈ നമഃ
 256. ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യായൈ നമഃ
 257. ഓം മന്ത്രവിദ്യായൈ നമഃ
 258. ഓം മോക്ഷവിദ്യായൈ നമഃ
 259. ഓം മഹാചിത്യൈ നമഃ
 260. ഓം കാമുകായൈ നമഃ 260
 261. ഓം കാമദാത്ര്യൈ നമഃ
 262. ഓം കാമ്യശഫായൈ നമഃ
 263. ഓം ദിവായൈ നമഃ
 264. ഓം നിശായൈ നമഃ
 265. ഓം ഘടികായൈ നമഃ
 266. ഓം കലായൈ നമഃ
 267. ഓം കാഷ്ഠായൈ നമഃ
 268. ഓം മാസരൂപായൈ നമഃ
 269. ഓം ശരദ്വരായൈ നമഃ
 270. ഓം രുദ്രാത്മികായൈ നമഃ
 271. ഓം രുദ്രധാത്ര്യൈ നമഃ
 272. ഓം രൗദ്ര്യൈ നമഃ
 273. ഓം രുദ്രപ്രഭാധികായൈ നമഃ
 274. ഓം കരാലവദനായൈ നമഃ
 275. ഓം ദോഷായൈ നമഃ
 276. ഓം നിർദോഷായൈ നമഃ
 277. ഓം സാകൃത്യൈ നമഃ
 278. ഓം പരായൈ നമഃ
 279. ഓം തേജോമയ്യൈ നമഃ
 280. ഓം വീര്യവത്യൈ നമഃ 280
 281. ഓം വീര്യാതീതായൈ നമഃ
 282. ഓം പരായണായൈ നമഃ
 283. ഓം ക്ഷുരപ്രവാരിണ്യൈ നമഃ
 284. ഓം അക്ഷുദ്രായൈ നമഃ
 285. ഓം ക്ഷുരധാരായൈ നമഃ
 286. ഓം സുമധ്യമായൈ നമഃ
 287. ഓം ഔദുംബര്യൈ നമഃ
 288. ഓം തീർഥകര്യൈ നമഃ
 289. ഓം വികൃതായൈ നമഃ
 290. ഓം അവികൃതായൈ നമഃ
 291. ഓം സമായൈ നമഃ
 292. ഓം തോഷിണ്യൈ നമഃ
 293. ഓം തുകാരേണവാച്യായൈ നമഃ
 294. ഓം സർവാർഥസിദ്ധിദായൈ നമഃ
 295. ഓം ഉദ്ദാമചേഷ്ടായൈ നമഃ
 296. ഓം ആകാരവാച്യായൈ നമഃ
 297. ഓം സർവായൈ നമഃ
 298. ഓം പ്രഭാകര്യൈ നമഃ
 299. ഓം ലക്ഷ്മീരൂപായൈ നമഃ
 300. ഓം ലകാരേണവാച്യായൈ നമഃ 300
 301. ഓം നൃണാം ലക്ഷ്മീപ്രദായൈ നമഃ
 302. ഓം ശീതലായൈ നമഃ
 303. ഓം സീകാരവാച്യായൈ നമഃ
 304. ഓം സുഖരൂപിണ്യൈ നമഃ
 305. ഓം ഗുകാരവാച്യായൈ നമഃ
 306. ഓം ശ്രീരൂപായൈ നമഃ
 307. ഓം ശ്രുതിരൂപായൈ നമഃ
 308. ഓം സദാശിവായൈ നമഃ
 309. ഓം ഭവ്യായൈ നമഃ
 310. ഓം ഭവസ്ഥിതായൈ നമഃ
 311. ഓം ഭാവാധാരായൈ നമഃ
 312. ഓം ഭവഹിതങ്കര്യൈ നമഃ
 313. ഓം ഭവായൈ നമഃ
 314. ഓം ഭാവുകദാത്ര്യൈ നമഃ
 315. ഓം ഭവാഭവവിനാശിന്യൈ നമഃ
 316. ഓം ഭവവന്ദ്യായൈ നമഃ
 317. ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ
 318. ഓം ഭഗവദ്വാസരൂപിണ്യൈ നമഃ
 319. ഓം ദാതാഭാവം ഭൂജനീലായൈ (ദാതൃഭാവേ പൂജനീയായൈ) നമഃ
 320. ഓം ശാന്ത്യൈ നമഃ 320
 321. ഓം ഭാഗവത്യൈ നമഃ
 322. ഓം പ്രിയായൈ നമഃ
 323. ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ
 324. ഓം മഹേശാനായൈ നമഃ
 325. ഓം മഹീപാലായൈ നമഃ
 326. ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ
 327. ഓം ഗഹനാദിസ്ഥിതായൈ നമഃ
 328. ഓം ശക്ത്യൈ നമഃ
 329. ഓം കമലായൈ നമഃ
 330. ഓം കലിനാശിന്യൈ നമഃ
 331. ഓം കാലകേയപ്രഹർത്ര്യൈ നമഃ
 332. ഓം സകലാകലനക്ഷമായൈ നമഃ
 333. ഓം കലധൗതാകൃത്യൈ നമഃ
 334. ഓം കാല്യൈ നമഃ
 335. ഓം കാലകാലപ്രവർതിന്യൈ നമഃ
 336. ഓം കല്യഗ്രായൈ നമഃ
 337. ഓം സകലായൈ നമഃ
 338. ഓം ഭദ്രായൈ നമഃ
 339. ഓം കാലകാലഗലപ്രിയായൈ നമഃ
 340. ഓം മംഗലായൈ നമഃ 340
 341. ഓം ജൃംഭിണ്യൈ നമഃ
 342. ഓം ജൃംഭായൈ നമഃ
 343. ഓം ഭഞ്ജിന്യൈ നമഃ
 344. ഓം കർണികാകൃതയേ നമഃ
 345. ഓം മന്ത്രാരാധ്യായൈ നമഃ
 346. ഓം വാരുണ്യൈ നമഃ
 347. ഓം ശാരദായൈ നമഃ
 348. ഓം പരിഘായൈ നമഃ
 349. ഓം സരിതേ നമഃ
 350. ഓം വൈനായക്യൈ നമഃ
 351. ഓം രത്നമാലായൈ നമഃ
 352. ഓം ശരഭായൈ നമഃ
 353. ഓം വർതികാനനായൈ നമഃ
 354. ഓം മൈത്രേയായൈ നമഃ
 355. ഓം കാമിന്യൈ നമഃ
 356. ഓം ഭൈഷ്മ്യൈ നമഃ
 357. ഓം ധനുർനാരാചധാരിണ്യൈ നമഃ
 358. ഓം കമനീയായൈ നമഃ
 359. ഓം രംഭോരവേ നമഃ
 360. ഓം രംഭാരാധ്യപദായൈ നമഃ 360
 361. ഓം ശുഭാതിഥ്യായൈ നമഃ
 362. ഓം പണ്ഡിതകായൈ നമഃ
 363. ഓം സദാനന്ദായൈ നമഃ
 364. ഓം പ്രപഞ്ചികായൈ നമഃ
 365. ഓം വാമമല്ലസ്വരൂപായൈ നമഃ
 366. ഓം () നമഃ ?
 367. ഓം സദ്യോജാതായൈ നമഃ
 368. ഓം ശാകഭക്ഷായൈ നമഃ
 369. ഓം അദിത്യൈ നമഃ
 370. ഓം ദേവതാമയ്യൈ നമഃ
 371. ഓം ബ്രഹ്മണ്യായൈ നമഃ
 372. ഓം ബ്രഹ്മണാഗമ്യായൈ നമഃ
 373. ഓം വേദവാചേ നമഃ
 374. ഓം സുരേശ്വര്യൈ നമഃ
 375. ഓം ഗായത്ര്യൈ നമഃ
 376. ഓം വ്യാഹൃത്യൈ നമഃ
 377. ഓം പുഷ്ട്യൈ നമഃ
 378. ഓം താടങ്കദ്വയശോഭിന്യൈ നമഃ
 379. ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ
 380. ഓം ചാരുരൂപായൈ നമഃ 380
 381. ഓം സ്വർണസ്വച്ഛകപോലികായൈ നമഃ
 382. ഓം സുപർവ (വർണ )ജ്യായൈ നമഃ
 383. ഓം യുദ്ധശൂരായൈ നമഃ
 384. ഓം ചാരുഭോജ്യായൈ നമഃ
 385. ഓം സുകാമിന്യൈ നമഃ
 386. ഓം ഭൃഗുവാസരസമ്പൂജ്യായൈ നമഃ
 387. ഓം ഭൃഗുപുത്ര്യൈ നമഃ
 388. ഓം നിരാമയായൈ നമഃ
 389. ഓം ത്രിവർഗദായൈ നമഃ
 390. ഓം ത്രിസുഖദായൈ നമഃ
 391. ഓം തൃതീയസവനപ്രിയായൈ നമഃ
 392. ഓം ഭാഗ്യപ്രദായൈ നമഃ
 393. ഓം ഭാഗ്യരൂപായൈ നമഃ
 394. ഓം ഭഗവദ്ഭക്തിദായിന്യൈ നമഃ
 395. ഓം സ്വാഹായൈ നമഃ
 396. ഓം സ്വധായൈ നമഃ
 397. ഓം ക്ഷുധാരൂപായൈ നമഃ
 398. ഓം സ്തോത്രാക്ഷരനിരൂപികായൈ നമഃ
 399. ഓം മാര്യൈ നമഃ
 400. ഓം കുമാര്യൈ നമഃ 400
 401. ഓം മാരാരിഭഞ്ജന്യൈ നമഃ
 402. ഓം ശക്തിരൂപിണ്യൈ നമഃ
 403. ഓം കമനീയതരശ്രോണ്യൈ നമഃ
 404. ഓം രമണീയസ്തന്യൈ നമഃ
 405. ഓം കൃശായൈ നമഃ
 406. ഓം അചിന്ത്യരൂപായൈ നമഃ
 407. ഓം വിശ്വാക്ഷ്യൈ നമഃ
 408. ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ
 409. ഓം വിരൂപാക്ഷ്യൈ നമഃ
 410. ഓം പ്രിയങ്കര്യൈ നമഃ
 411. ഓം വിശ്വസ്യൈ നമഃ
 412. ഓം വിശ്വപ്രദായൈ നമഃ
 413. ഓം വിശ്വഭോക്ത്ര്യൈ നമഃ
 414. ഓം വിശ്വാധികായൈ നമഃ
 415. ഓം ശുചയേ നമഃ
 416. ഓം കരവീരേശ്വര്യൈ നമഃ
 417. ഓം ക്ഷീരനായക്യൈ നമഃ
 418. ഓം വിജയപ്രദായൈ നമഃ
 419. ഓം ഉഷ്ണിഗേ നമഃ
 420. ഓം ത്രിഷ്ടുഭേ നമഃ 420
 421. ഓം അനുഷ്ഠുഭേ നമഃ
 422. ഓം ജഗത്യൈ നമഃ
 423. ഓം ബൃഹത്യൈ നമഃ
 424. ഓം ക്രിയായൈ നമഃ
 425. ഓം ക്രിയാവത്യൈ നമഃ
 426. ഓം വേത്രവത്യൈ നമഃ
 427. ഓം സുഭഗായൈ നമഃ
 428. ഓം ധവലാംബരായൈ നമഃ
 429. ഓം ശുഭ്രദ്വിജായൈ നമഃ
 430. ഓം ഭാസുരാക്ഷ്യൈ നമഃ
 431. ഓം ദിവ്യകഞ്ചുകഭൂഷിതായൈ നമഃ
 432. ഓം നൂപുരാഢ്യായൈ നമഃ
 433. ഓം ഝണഝണച്ഛിഞ്ജാനമണിഭൂഷിതായൈ നമഃ
 434. ഓം ശചീമധ്യായൈ നമഃ
 435. ഓം ബൃഹദ്ബാഹുയുഗായൈ നമഃ
 436. ഓം മന്ഥരഗാമിന്യൈ നമഃ
 437. ഓം മന്ദരോദ്ധാരകരണ്യൈ നമഃ
 438. ഓം പ്രിയകാരിവിനോദിന്യൈ നമഃ
 439. ഓം ബ്രാഹ്മ്യൈ നമഃ
 440. ഓം സുധാത്ര്യൈ നമഃ 440
 441. ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ
 442. ഓം അപർണായൈ നമഃ
 443. ഓം വാരുണ്യൈ നമഃ
 444. ഓം പ്രഭാ (മാ ) യൈ നമഃ
 445. ഓം സൗപർണ്യൈ നമഃ
 446. ഓം ശേഷവിനുതായൈ നമഃ
 447. ഓം ഗാരുഡ്യൈ നമഃ
 448. ഓം ഗരുഡാസനായൈ നമഃ
 449. ഓം ധനഞ്ജയായൈ നമഃ
 450. ഓം വിജയായൈ നമഃ
 451. ഓം പിംഗായൈ നമഃ
 452. ഓം ലീലാവിനോദിന്യൈ നമഃ
 453. ഓം കൗശാംബ്യൈ നമഃ
 454. ഓം കാന്തിദാത്ര്യൈ നമഃ
 455. ഓം കുസുംഭായൈ നമഃ
 456. ഓം ലോകപാവന്യൈ നമഃ
 457. ഓം പിംഗാക്ഷ്യൈ നമഃ
 458. ഓം പിംഗരൂപായൈ നമഃ
 459. ഓം പിശംഗവദനായൈ നമഃ
 460. ഓം വസവേ നമഃ 460
 461. ഓം ത്ര്യക്ഷായൈ നമഃ
 462. ഓം ത്രിശൂലായൈ നമഃ
 463. ഓം ധരണ്യൈ നമഃ
 464. ഓം സിംഹാരൂഢായൈ നമഃ
 465. ഓം മൃഗേക്ഷണായൈ നമഃ
 466. ഓം ഈഷണാത്രയനിർമുക്തായൈ നമഃ
 467. ഓം നിത്യമുക്തായൈ നമഃ
 468. ഓം സർവാർഥദായൈ നമഃ
 469. ഓം ശിവവന്ദ്യായൈ നമഃ
 470. ഓം ശാങ്കര്യൈ നമഃ
 471. ഓം ഹരേഃ പദസുവാഹികായൈ നമഃ
 472. ഓം ഹാരിണ്യൈ നമഃ
 473. ഓം ഹാരകേയൂരകനകാംഗദഭൂഷണായൈ നമഃ
 474. ഓം വാരാണസ്യൈ നമഃ
 475. ഓം ദാനശീലായൈ നമഃ
 476. ഓം ശോഭായൈ നമഃ
 477. ഓം അശേഷകലാശ്രയായൈ നമഃ
 478. ഓം വാരാഹ്യൈ നമഃ
 479. ഓം ശ്യാമലായൈ നമഃ
 480. ഓം മഹാസുന്ദപ്രപൂജിതായൈ നമഃ 480
 481. ഓം അണിമാവത്യൈ നമഃ
 482. ഓം ത്രയീവിദ്യായൈ നമഃ
 483. ഓം മഹിമോപേതലക്ഷണായൈ നമഃ
 484. ഓം ഗരിമായുതായൈ നമഃ
 485. ഓം സുഭഗായൈ നമഃ
 486. ഓം ലഘിമാലക്ഷണൈര്യുതായൈ നമഃ
 487. ഓം ജിഹ്മായൈ നമഃ
 488. ഓം ജിഹ്വാഗ്രരമ്യായൈ നമഃ
 489. ഓം ശ്രുതിഭൂഷായൈ നമഃ
 490. ഓം മനോരമായൈ നമഃ
 491. ഓം രഞ്ജന്യൈ നമഃ
 492. ഓം രംഗനിത്യായൈ നമഃ
 493. ഓം ചാക്ഷുഷ്യൈ നമഃ
 494. ഓം ശ്രുതികൃദ്ബലായൈ നമഃ
 495. ഓം രാമപ്രിയായൈ നമഃ
 496. ഓം ശ്രോത്രിയായൈ നമഃ
 497. ഓം ഉപസർഗഭൃതായൈ നമഃ
 498. ഓം ഭുജ്യൈ നമഃ
 499. ഓം അരുന്ധത്യൈ നമഃ
 500. ഓം ശച്യൈ നമഃ 500
 501. ഓം ഭാമായൈ നമഃ
 502. ഓം സർവവന്ദ്യായൈ നമഃ
 503. ഓം വിലക്ഷണായൈ നമഃ
 504. ഓം ഏകരൂപായൈ നമഃ
 505. ഓം അനന്തരൂപായൈ നമഃ
 506. ഓം ത്രയീരൂപായൈ നമഃ
 507. ഓം സമാകൃത്യൈ നമഃ
 508. ഓം സമാസായൈ നമഃ
 509. ഓം തദ്ധിതാകാരായൈ നമഃ
 510. ഓം വിഭക്ത്യൈ നമഃ
 511. ഓം വ്യഞ്ജനാത്മികായൈ നമഃ
 512. ഓം സ്വരാകാരായൈ നമഃ
 513. ഓം നിരാകാരായൈ നമഃ
 514. ഓം ഗംഭീരായൈ നമഃ
 515. ഓം ഗഹനോപമായൈ നമഃ
 516. ഓം ഗുഹായൈ നമഃ
 517. ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ
 518. ഓം ജ്യോതിർമയ്യൈ നമഃ
 519. ഓം തന്ത്ര്യൈ നമഃ
 520. ഓം ശക്കര്യൈ നമഃ 520
 521. ഓം ബലാബലായൈ നമഃ
 522. ഓം സദ്രൂപായൈ നമഃ
 523. ഓം സൂക്തിപരായൈ നമഃ
 524. ഓം ശ്രോതവ്യായൈ നമഃ
 525. ഓം വഞ്ജുലായൈ നമഃ
 526. ഓം അധ്വരായൈ നമഃ
 527. ഓം വിദ്യാധരീപ്രിയായൈ നമഃ
 528. ഓം സൗര്യൈ നമഃ
 529. ഓം സൂരിഗമ്യായൈ നമഃ
 530. ഓം സുരേശ്വര്യൈ നമഃ
 531. ഓം യന്ത്രവിദ്യായൈ നമഃ
 532. ഓം പ്രദാത്ര്യൈ നമഃ
 533. ഓം മോഹിതായൈ നമഃ
 534. ഓം ശ്രുതിഗർഭിണ്യൈ നമഃ
 535. ഓം വ്യക്ത്യൈ നമഃ
 536. ഓം വിഭാവര്യൈ നമഃ
 537. ഓം ജാത്യൈ നമഃ
 538. ഓം ഹൃദയഗ്രന്ഥിഭേദിന്യൈ നമഃ
 539. ഓം ദാരിദ്ര്യധ്വംസിന്യൈ നമഃ
 540. ഓം കാശായൈ നമഃ 540
 541. ഓം മാതൃകായൈ നമഃ
 542. ഓം ചണ്ഡരൂപിണ്യൈ നമഃ
 543. ഓം നവദുർഗായൈ നമഃ
 544. ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ
 545. ഓം വിപഞ്ച്യൈ നമഃ
 546. ഓം കുബ്ജികായൈ നമഃ
 547. ഓം കാമായൈ നമഃ
 548. ഓം ഇഡാരൂപായൈ നമഃ
 549. ഓം മൃണാല്യൈ നമഃ
 550. ഓം ദക്ഷിണായൈ നമഃ
 551. ഓം പിംഗലാസ്ഥിതായൈ നമഃ
 552. ഓം ദൂതിന്യൈ നമഃ
 553. ഓം മൗനിന്യൈ നമഃ
 554. ഓം മായായൈ നമഃ
 555. ഓം യാമാതാകരസഞ്ജ്ഞികായൈ നമഃ
 556. ഓം കൃതാന്തതാപിന്യൈ നമഃ
 557. ഓം താരായൈ നമഃ
 558. ഓം താരാധിപനിഭാനനായൈ നമഃ
 559. ഓം രക്ഷോഘ്ന്യൈ നമഃ
 560. ഓം വിരൂപാക്ഷ്യൈ നമഃ 560
 561. ഓം പൂർണിമായൈ നമഃ
 562. ഓം അനുമത്യൈ നമഃ
 563. ഓം കുഹ്വൈ നമഃ
 564. ഓം അമാവാസ്യായൈ നമഃ
 565. ഓം സിനീവാല്യൈ നമഃ
 566. ഓം വൈജയന്ത്യൈ നമഃ
 567. ഓം മരാലികായൈ നമഃ
 568. ഓം ക്ഷീരാബ്ധിതനയായൈ നമഃ
 569. ഓം ചന്ദ്രസൗന്ദര്യൈ നമഃ
 570. ഓം അമൃതസേവിന്യൈ നമഃ
 571. ഓം ജ്യോത്സ്നാനാമധികായൈ നമഃ
 572. ഓം ഗുർവ്യൈ നമഃ
 573. ഓം യമുനായൈ നമഃ
 574. ഓം രേവത്യൈ നമഃ
 575. ഓം ജ്യേഷ്ഠായൈ നമഃ
 576. ഓം ജനോ (ലോ )ദര്യൈ നമഃ
 577. ഓം വിശ്വംഭരായൈ നമഃ
 578. ഓം ശബരസൂദിന്യൈ നമഃ
 579. ഓം പ്രബോധിന്യൈ നമഃ
 580. ഓം മഹാകന്യായൈ നമഃ 880
 581. ഓം കമഠായൈ നമഃ
 582. ഓം പ്രസൂതികായൈ നമഃ
 583. ഓം മിഹിരാഭായൈ നമഃ
 584. ഓം തടിദ്രൂപായൈ നമഃ
 585. ഓം ഭൂത്യൈ നമഃ
 586. ഓം ഹിമവതീകരായൈ നമഃ
 587. ഓം സുനന്ദായൈ നമഃ
 588. ഓം മാനവ്യൈ നമഃ
 589. ഓം ഘണ്ടായൈ നമഃ
 590. ഓം ഛായാദേവ്യൈ നമഃ
 591. ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ
 592. ഓം സ്തംഭിന്യൈ നമഃ
 593. ഓം ഭ്രമര്യൈ നമഃ
 594. ഓം ദൂത്യൈ നമഃ
 595. ഓം സപ്തദുർഗായൈ നമഃ
 596. ഓം അഷ്ടഭൈരവ്യൈ നമഃ
 597. ഓം ബിന്ദുരൂപായൈ നമഃ
 598. ഓം കലാരൂപായൈ നമഃ
 599. ഓം നാദരൂപായൈ നമഃ
 600. ഓം കലാത്മികായൈ നമഃ 600
 601. ഓം അജരായൈ നമഃ
 602. ഓം കലശായൈ നമഃ
 603. ഓം പുണ്യായൈ നമഃ
 604. ഓം കൃപാഢ്യായൈ നമഃ
 605. ഓം ചക്രവാസിന്യൈ നമഃ
 606. ഓം ശുംഭായൈ നമഃ
 607. ഓം നിശുംഭായൈ നമഃ
 608. ഓം ദാശാഹ്വായൈ നമഃ
 609. ഓം ഹരിപാദസമാശ്രയായൈ നമഃ
 610. ഓം ത്രിസന്ധ്യായൈ നമഃ
 611. ഓം സഹസ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ
 612. ഓം ശംഖിന്യൈ നമഃ
 613. ഓം ചിത്രിണ്യൈ നമഃ
 614. ഓം ശ്രിതായൈ നമഃ
 615. ഓം അശ്വത്ഥധാരിണ്യൈ നമഃ
 616. ഓം ഈംശാനായൈ നമഃ
 617. ഓം പഞ്ചപത്രായൈ നമഃ
 618. ഓം വരൂഥിന്യൈ നമഃ
 619. ഓം വായുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
 620. ഓം പദാതയേ നമഃ 620
 621. ഓം പങ്ക്തിപാവന്യൈ നമഃ
 622. ഓം ഹിരണ്യവർണായൈ നമഃ
 623. ഓം ഹരിണ്യൈ നമഃ
 624. ഓം ലേഖായൈ നമഃ
 625. ഓം കോശാത്മികായൈ നമഃ
 626. ഓം തതായൈ നമഃ
 627. ഓം പദവ്യൈ നമഃ
 628. ഓം പങ്ക്തിവിജ്ഞാനായൈ നമഃ
 629. ഓം പുണ്യപങ്ക്തിവിരാജിതായൈ നമഃ
 630. ഓം നിസ്ത്രിംശായൈ നമഃ
 631. ഓം പീഠികായൈ നമഃ
 632. ഓം സോമായൈ നമഃ
 633. ഓം പക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 634. ഓം കിന്നരേശ്വര്യൈ നമഃ
 635. ഓം കേതക്യൈ നമഃ
 636. ഓം അഷ്ടഭുജാകാരായൈ നമഃ
 637. ഓം മല്ലികായൈ നമഃ
 638. ഓം അന്തർബഹിഷ്കൃതായൈ നമഃ
 639. ഓം തപസ്വിന്യൈ നമഃ
 640. ഓം ശനൈഷ്കാര്യൈ നമഃ 640
 641. ഓം ഗദ്യപദ്യാത്മികായൈ നമഃ
 642. ഓം ക്ഷരായൈ നമഃ
 643. ഓം തമഃപരായൈ നമഃ
 644. ഓം പുരാണജ്ഞായൈ നമഃ
 645. ഓം ജാഡ്യഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 646. ഓം പ്രിയങ്കര്യൈ നമഃ
 647. ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ
 648. ഓം മൂർതിമയ്യൈ നമഃ
 649. ഓം തത്പദായൈ നമഃ
 650. ഓം പുണ്യലക്ഷണായൈ നമഃ
 651. ഓം കപാലിന്യൈ നമഃ
 652. ഓം മഹാദംഷ്ട്രായൈ നമഃ
 653. ഓം സർവാംവാസായൈ നമഃ
 654. ഓം സുന്ദര്യൈ നമഃ
 655. ഓം ബ്രാഹ്മണ്യൈ നമഃ
 656. ഓം ബ്രഹ്മസമ്പത്ത്യൈ നമഃ
 657. ഓം മാതംഗ്യൈ നമഃ
 658. ഓം അമൃതാകരായൈ നമഃ
 659. ഓം ജാഗ്രതേ നമഃ
 660. ഓം സുപ്തായൈ നമഃ 660
 661. ഓം സുഷുപ്തായൈ നമഃ
 662. ഓം മൂർച്ഛായൈ നമഃ
 663. ഓം സ്വപ്നപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 664. ഓം സാംഖ്യായന്യൈ നമഃ
 665. ഓം മഹാജ്വാലായൈ നമഃ
 666. ഓം വികൃത്യൈ നമഃ
 667. ഓം സാമ്പ്രദായികായൈ നമഃ
 668. ഓം ലക്ഷ്യായൈ നമഃ
 669. ഓം സാനുമത്യൈ നമഃ
 670. ഓം നീത്യൈ നമഃ
 671. ഓം ദണ്ഡനീത്യൈ നമഃ
 672. ഓം മധുപ്രിയായൈ നമഃ
 673. ഓം ആഖ്യാധികായൈ നമഃ
 674. ഓം ആഖ്യാതവത്യൈ നമഃ
 675. ഓം മധുവിദേ നമഃ
 676. ഓം വിധിവല്ലഭായൈ നമഃ
 677. ഓം മാധ്വ്യൈ നമഃ
 678. ഓം മധുമദാസ്വാദായൈ നമഃ
 679. ഓം മധുരാസ്യായൈ നമഃ
 680. ഓം ദവീയസ്യൈ നമഃ 680
 681. ഓം വൈരാജ്യൈ നമഃ
 682. ഓം വിന്ധ്യസംസ്ഥാനായൈ നമഃ
 683. ഓം കാശ്മീരതലവാസിന്യൈ നമഃ
 684. ഓം യോഗനിദ്രായൈ നമഃ
 685. ഓം വിനിദ്രായൈ നമഃ
 686. ഓം ദ്വാസുപർണാശ്രുതിപ്രിയായൈ നമഃ
 687. ഓം മാതൃകായൈ നമഃ
 688. ഓം പഞ്ചസാമേഡ്യായൈ നമഃ
 689. ഓം കല്യാണ്യൈ നമഃ
 690. ഓം കല്പനായൈ നമഃ
 691. ഓം കൃത്യൈ നമഃ
 692. ഓം പഞ്ചസ്തംഭാത്മികായൈ നമഃ
 693. ഓം ക്ഷൗമവസ്രായൈ നമഃ
 694. ഓം പഞ്ചാഗ്നിമധ്യഗായൈ നമഃ
 695. ഓം ആദിദേവ്യൈ നമഃ
 696. ഓം ആദിഭൂതായൈ നമഃ
 697. ഓം അശ്വാത്മനേ നമഃ
 698. ഓം ഖ്യാതിരഞ്ജിതായൈ നമഃ
 699. ഓം ഉദ്ദാമന്യൈ നമഃ
 700. ഓം സംഹിതാഖ്യായൈ നമഃ 700
 701. ഓം പഞ്ചപക്ഷായൈ നമഃ
 702. ഓം കലാവത്യൈ നമഃ
 703. ഓം വ്യോമപ്രിയായൈ നമഃ
 704. ഓം വേണുബന്ധായൈ നമഃ
 705. ഓം ദിവ്യരത്നഗലപ്രഭായൈ നമഃ
 706. ഓം നാഡീദൃഷ്ടായൈ നമഃ
 707. ഓം ജ്ഞാനദൃഷ്ടിദൃഷ്ടായൈ നമഃ
 708. ഓം തദ്ഭ്രാജിന്യൈ നമഃ
 709. ഓം ദൃഢായൈ നമഃ
 710. ഓം ദ്രുതായൈ (ഹുതായൈ) നമഃ
 711. ഓം പഞ്ചവട്യൈ നമഃ
 712. ഓം പഞ്ചഗ്രാസായൈ നമഃ
 713. ഓം പ്രണവസംയത്യൈ നമഃ
 714. ഓം ത്രിശിഖായൈ നമഃ
 715. ഓം പ്രമദാരത്നായ (ക്തായൈ) നമഃ
 716. ഓം സപഞ്ചാസ്യായൈ നമഃ
 717. ഓം പ്രമാദിന്യൈ നമഃ
 718. ഓം ഗീതജ്ഞേയായൈ നമഃ
 719. ഓം ചഞ്ചരീകായൈ നമഃ
 720. ഓം സർവാന്തര്യാമിരൂപിണ്യൈ നമഃ 720
 721. ഓം സമയായൈ നമഃ
 722. ഓം സാമവല്ലഭ്യായൈ നമഃ
 723. ഓം ജ്യോതിശ്ചക്രായൈ നമഃ
 724. ഓം പ്രഭാകര്യൈ നമഃ
 725. ഓം സപ്തജിഹ്വായൈ നമഃ
 726. ഓം മഹാജിഹ്വായൈ നമഃ
 727. ഓം മഹാദുർഗായൈ നമഃ
 728. ഓം മഹോത്സവായൈ നമഃ
 729. ഓം സ്വരസായൈ നമഃ
 730. ഓം മാനവ്യൈ നമഃ
 731. ഓം പൂർണായൈ നമഃ
 732. ഓം ഇഷ്ടികായൈ നമഃ
 733. ഓം വരൂഥിന്യൈ നമഃ
 734. ഓം സർവലോകാനാം നിർമാത്ര്യൈ നമഃ
 735. ഓം അവ്യയായൈ നമഃ
 736. ഓം ശ്രീകരാംബരായൈ നമഃ
 737. ഓം പ്രജാവത്യൈ നമഃ
 738. ഓം പ്രജാദക്ഷായൈ നമഃ
 739. ഓം ശിക്ഷാരൂപായൈ നമഃ
 740. ഓം പ്രജാകര്യൈ നമഃ 740
 741. ഓം സിദ്ധലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
 742. ഓം മോക്ഷലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
 743. ഓം രഞ്ജനായൈ നമഃ
 744. ഓം നിരഞ്ജനായൈ നമഃ
 745. ഓം സ്വയമ്പ്രകാശായൈ നമഃ
 746. ഓം മായൈ നമഃ
 747. ഓം ആശാസ്യദാത്ര്യൈ നമഃ
 748. ഓം അവിദ്യാവിദാരിണ്യൈ നമഃ
 749. ഓം പദ്മാവത്യൈ നമഃ
 750. ഓം മാതുലംഗധാരിണ്യൈ നമഃ
 751. ഓം ഗദാധരായൈ നമഃ
 752. ഓം ഖേയാത്രായൈ നമഃ
 753. ഓം പാത്രസംവിഷ്ടായൈ നമഃ
 754. ഓം കുഷ്ഠാമയനിവർതിന്യൈ നമഃ
 755. ഓം കൃത്സ്നം വ്യാപ്യ സ്ഥിതായൈ നമഃ
 756. ഓം സർവപ്രതീകായൈ നമഃ
 757. ഓം ശ്രവണക്ഷമായൈ നമഃ
 758. ഓം ആയുഷ്യദായൈ നമഃ
 759. ഓം വിമുക്ത്യൈ നമഃ
 760. ഓം സായുജ്യപദവീപ്രദായൈ നമഃ 760
 761. ഓം സനത്കുമാര്യൈ നമഃ
 762. ഓം വൈധാത്ര്യൈ നമഃ
 763. ഓം ഘൃതാച്യാസ്തു വരപ്രദായൈ നമഃ
 764. ഓം ശ്രീസൂക്തസംസ്തുതായൈ നമഃ
 765. ഓം ബാഹ്യോപാസനാശ്ച പ്രകുർവത്യൈ നമഃ
 766. ഓം ജഗത്സഖ്യൈ നമഃ
 767. ഓം സഖ്യദാത്ര്യൈ നമഃ
 768. ഓം കംബുകണ്ഠായൈ നമഃ
 769. ഓം മഹോർമിണ്യൈ നമഃ
 770. ഓം യോഗധ്യാനരതായൈ നമഃ
 771. ഓം വിഷ്ണുയോഗിന്യൈ നമഃ
 772. ഓം വിഷ്ണുസംശ്രിതായൈ നമഃ
 773. ഓം നിഃശ്രേയസ്യൈ നമഃ
 774. ഓം നിഃശ്രേയഃപ്രദായൈ നമഃ
 775. ഓം സർവഗുണാധികായൈ നമഃ
 776. ഓം ശോഭാഢ്യായൈ നമഃ
 777. ഓം ശാംഭവ്യൈ നമഃ
 778. ഓം ശംഭുവന്ദ്യായൈ നമഃ
 779. ഓം വന്ദാരുബന്ധുരായൈ നമഃ
 780. ഓം ഹരേർഗുണാനുധ്യായന്ത്യൈ നമഃ 780
 781. ഓം ഹരിപാദാർചനേ രതായൈ നമഃ
 782. ഓം ഹരിദാസോത്തമായൈ നമഃ
 783. ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ
 784. ഓം ഹര്യധീനായൈ നമഃ
 785. ഓം സദാശുചയേ നമഃ
 786. ഓം ഹരിണ്യൈ നമഃ
 787. ഓം ഹരിപത്ന്യൈ നമഃ
 788. ഓം ശുദ്ധസത്വായൈ നമഃ
 789. ഓം തമോതിഗായൈ നമഃ
 790. ഓം ശുനാസീരപുരാരാധ്യായൈ നമഃ
 791. ഓം സുനാസായൈ നമഃ
 792. ഓം ത്രിപുരേശ്വര്യൈ നമഃ
 793. ഓം ധർമദായൈ നമഃ
 794. ഓം കാമദായൈ നമഃ
 795. ഓം അർഥദാത്ര്യൈ നമഃ
 796. ഓം മോക്ഷപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 797. ഓം വിരജായൈ നമഃ
 798. ഓം താരിണ്യൈ നമഃ
 799. ഓം ലിംഗഭംഗദാത്ര്യൈ നമഃ
 800. ഓം ത്രിദശേശ്വര്യൈ നമഃ 800
 801. ഓം വാസുദേവം ദർശയന്ത്യൈ നമഃ
 802. ഓം വാസുദേവപദാശ്രയായൈ നമഃ
 803. ഓം അമ്ലാനായൈ നമഃ
 804. ഓം അവനസർവജ്ഞായൈ നമഃ
 805. ഓം ഈശായൈ നമഃ
 806. ഓം സാവിത്രികപ്രദായൈ നമഃ
 807. ഓം അവൃദ്ധിഹ്രാസവിജ്ഞാനായൈ നമഃ
 808. ഓം ലോഭത്യക്തസമീപഗായൈ നമഃ
 809. ഓം ദേവേശമൗലിസംബദ്ധപാദപീഠായൈ നമഃ
 810. ഓം തമോ ഘ്നത്യൈ നമഃ
 811. ഓം ഈശഭോഗാധികരണായൈ നമഃ
 812. ഓം യജ്ഞേശ്യൈ നമഃ
 813. ഓം യജ്ഞമാനിന്യൈ നമഃ
 814. ഓം ഹര്യംഗഗായൈ നമഃ
 815. ഓം വക്ഷഃസ്ഥായൈ നമഃ
 816. ഓം ശിരഃസ്ഥായൈ നമഃ
 817. ഓം ദക്ഷിണാത്മികായൈ നമഃ
 818. ഓം സ്ഫുരച്ഛക്തിമയ്യൈ നമഃ
 819. ഓം ഗീതായൈ നമഃ
 820. ഓം പുംവികാരായൈ നമഃ 820
 821. ഓം പുമാകൃത്യൈ നമഃ
 822. ഓം ഈശാവിയോഗിന്യൈ നമഃ
 823. ഓം പുംസാ സമായൈ നമഃ
 824. ഓം അതുലവപുർധരായൈ നമഃ
 825. ഓം വടപത്രാത്മികായൈ നമഃ
 826. ഓം ബാഹ്യാകൃത്യൈ നമഃ
 827. ഓം കീലാലരൂപിണ്യൈ നമഃ
 828. ഓം തമോഭിദേ നമഃ
 829. ഓം മാനവ്യൈ നമഃ
 830. ഓം ദുർഗായൈ നമഃ
 831. ഓം അല്പസുഖാർഥിഭിരഗമ്യായൈ നമഃ
 832. ഓം കരാഗ്രവാരിനീകാശായൈ നമഃ
 833. ഓം കരവാരിസുപോഷിതായൈ നമഃ
 834. ഓം ഗോരൂപായൈ നമഃ
 835. ഓം ഗോഷ്ഠമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
 836. ഓം ഗോപാലപ്രിയകാരിണ്യൈ നമഃ
 837. ഓം ജിതേന്ദ്രിയായൈ നമഃ
 838. ഓം വിശ്വഭോക്ത്ര്യൈ നമഃ
 839. ഓം യന്ത്ര്യൈ നമഃ
 840. ഓം യാനായൈ നമഃ 840
 841. ഓം ചികിത്വിഷ്യൈ നമഃ
 842. ഓം പുണ്യകീർത്യൈ നമഃ
 843. ഓം ചേതയിത്ര്യൈ നമഃ
 844. ഓം മർത്യാപസ്മാരഹാരിണ്യൈ നമഃ
 845. ഓം സ്വർഗവർത്മകര്യൈ നമഃ
 846. ഓം ഗാഥായൈ നമഃ
 847. ഓം നിരാലംബായൈ നമഃ
 848. ഓം ഗുണാകരായൈ നമഃ
 849. ഓം ശശ്വദ്രൂപായൈ നമഃ
 850. ഓം ശൂരസേനായൈ നമഃ
 851. ഓം വൃഷ്ട്യൈ നമഃ
 852. ഓം വൃഷ്ടിപ്രവർഷിണ്യൈ നമഃ
 853. ഓം പ്രമദാത്തായൈ നമഃ
 854. ഓം അപ്രമത്തായൈ നമഃ
 855. ഓം പ്രമാദഘ്ന്യൈ നമഃ
 856. ഓം പ്രമോദദായൈ നമഃ
 857. ഓം ബ്രാഹ്മണ്യൈ നമഃ
 858. ഓം ക്ഷത്രിയായൈ നമഃ
 859. ഓം വൈശ്യായൈ നമഃ
 860. ഓം ശൂദ്രായൈ നമഃ 860
 861. ഓം ജാത്യൈ നമഃ
 862. ഓം മസൂരികായൈ നമഃ
 863. ഓം വാനപ്രസ്ഥായൈ നമഃ
 864. ഓം തീർഥരൂപായൈ നമഃ
 865. ഓം ഗൃഹസ്ഥായൈ നമഃ
 866. ഓം ബ്രഹ്മചാരിണ്യൈ നമഃ
 867. ഓം ആത്മക്രീഡായൈ നമഃ
 868. ഓം ആത്മരത്യൈ നമഃ
 869. ഓം ആത്മവത്യൈ നമഃ
 870. ഓം അസിതേക്ഷണായൈ നമഃ
 871. ഓം അനീഹായൈ നമഃ
 872. ഓം മൗനിന്യൈ നമഃ
 873. ഓം ഹാനിശൂന്യായൈ നമഃ
 874. ഓം കാശ്മീരവാസിന്യൈ നമഃ
 875. ഓം അവ്യഥായൈ നമഃ
 876. ഓം വിജയായൈ നമഃ
 877. ഓം രാജ്ഞ്യൈ നമഃ
 878. ഓം മൃണാലതുലിതാംശുകായൈ നമഃ
 879. ഓം ഗുഹാശയായൈ നമഃ
 880. ഓം ധീരമത്യൈ നമഃ 880
 881. ഓം അനാഥായൈ നമഃ
 882. ഓം അനാഥരക്ഷിണ്യൈ നമഃ
 883. ഓം യൂപാത്മികായൈ നമഃ
 884. ഓം വേദിരൂപായൈ നമഃ
 885. ഓം സ്രുഗ്രൂപായൈ നമഃ
 886. ഓം സ്രുവരൂപിണ്യൈ നമഃ
 887. ഓം ജ്ഞാനോപദേശിന്യൈ നമഃ
 888. ഓം പട്ടസൂത്രാങ്കായൈ നമഃ
 889. ഓം ജ്ഞാനമുദ്രികായൈ നമഃ
 890. ഓം വിധിവേദ്യായൈ നമഃ
 891. ഓം മന്ത്രവേദ്യായൈ നമഃ
 892. ഓം അർഥവാദപ്രരോചിതായൈ നമഃ
 893. ഓം ക്രിയാരൂപായൈ നമഃ
 894. ഓം മന്ത്രരൂപായൈ നമഃ
 895. ഓം ദക്ഷിണായൈ നമഃ
 896. ഓം ബ്രാഹ്മണാത്മികായൈ നമഃ
 897. ഓം അന്നേശായൈ നമഃ
 898. ഓം അന്നദായൈ നമഃ
 899. ഓം അന്നോപാസിന്യൈ നമഃ
 900. ഓം പരമാന്നഭുജേ നമഃ 900
 901. ഓം സഭായൈ നമഃ
 902. ഓം സഭാവത്യൈ നമഃ
 903. ഓം സഭ്യായൈ നമഃ
 904. ഓം സഭ്യാനാം ജീവനപ്രദായൈ നമഃ
 905. ഓം ലിപ്സായൈ നമഃ
 906. ഓം ബഡബായൈ നമഃ
 907. ഓം അശ്വത്ഥായൈ നമഃ
 908. ഓം ജിജ്ഞാസായൈ നമഃ
 909. ഓം വിഷയാത്മികായൈ നമഃ
 910. ഓം സ്വരരൂപായൈ നമഃ
 911. ഓം വർണരൂപായൈ നമഃ
 912. ഓം ദീർഘായൈ നമഃ
 913. ഓം ഹ്രസ്വായൈ നമഃ
 914. ഓം സ്വരാത്മികായൈ നമഃ
 915. ഓം ധർമരൂപായൈ നമഃ
 916. ഓം ധർമപുണ്യായൈ നമഃ
 917. ഓം ആദ്യായൈ നമഃ
 918. ഓം ഈശാന്യൈ നമഃ
 919. ഓം ശാർങ്ഗിവല്ലഭായൈ നമഃ
 920. ഓം ചലന്ത്യൈ നമഃ 920
 921. ഓം ഛത്രിണ്യൈ നമഃ
 922. ഓം ഇച്ഛായൈ നമഃ
 923. ഓം ജഗന്നാഥായൈ നമഃ
 924. ഓം അജരായൈ നമഃ
 925. ഓം അമരായൈ നമഃ
 926. ഓം ഝഷാങ്കസുപ്രിയായൈ നമഃ
 927. ഓം രമ്യായൈ നമഃ
 928. ഓം രത്യൈ നമഃ
 929. ഓം രതിസുഖപ്രദായൈ നമഃ
 930. ഓം നവാക്ഷരാത്മികായൈ നമഃ
 931. ഓം കാദിസർവവർണാത്മികായൈ നമഃ
 932. ഓം ലിപ്യൈ നമഃ
 933. ഓം രത്നകുങ്കുമഫാലാഢ്യായൈ നമഃ
 934. ഓം ഹരിദ്രാഞ്ചിതപാദുകായൈ നമഃ
 935. ഓം ദിവ്യാംഗരാഗായൈ നമഃ
 936. ഓം ദിവ്യാംഗായൈ നമഃ
 937. ഓം സുവർണലതികോപമായൈ നമഃ
 938. ഓം സുദേവ്യൈ നമഃ
 939. ഓം വാമദേവ്യൈ നമഃ
 940. ഓം സപ്തദ്വീപാത്മികായൈ നമഃ 940
 941. ഓം ഭൃത്യൈ നമഃ
 942. ഓം ഗജശുണ്ഡാദ്വയഭൃതസുവർണകലശപ്രിയായൈ നമഃ
 943. ഓം തപനീയപ്രഭായൈ നമഃ
 944. ഓം ലികുചായൈ നമഃ
 945. ഓം ലികുചസ്തന്യൈ നമഃ
 946. ഓം കാന്താരസുപ്രിയായൈ നമഃ
 947. ഓം കാന്തായൈ നമഃ
 948. ഓം അരാതിവ്രാതാന്തദായിന്യൈ നമഃ
 949. ഓം പുരാണായൈ നമഃ
 950. ഓം കീടകാഭാസായൈ നമഃ
 951. ഓം ബിംബോഷ്ഠ്യൈ നമഃ
 952. ഓം പുണ്യചർമിണ്യൈ നമഃ
 953. ഓം ഓങ്കാരഘോഷരൂപായൈ നമഃ
 954. ഓം നവമീതിഥിപൂജിതായൈ നമഃ
 955. ഓം ക്ഷീരാബ്ധികന്യകായൈ നമഃ
 956. ഓം വന്യായൈ നമഃ
 957. ഓം പുണ്ഡരീകനിഭാംബരായൈ നമഃ
 958. ഓം വൈകുണ്ഠരൂപിണ്യൈ നമഃ
 959. ഓം ഹരിപാദാബ്ജസേവിന്യൈ നമഃ
 960. ഓം കൈലാസപൂജിതായൈ നമഃ 960
 961. ഓം കാമരൂപായൈ നമഃ
 962. ഓം ഹിരണ്മയ്യൈ നമഃ
 963. ഓം കണ്ഠസൂത്രസ്ഥിതായൈ നമഃ
 964. ഓം സൗമംഗല്യപ്രദായിന്യൈ നമഃ
 965. ഓം കാമ്യമാനായൈ നമഃ
 966. ഓം ഉപേന്ദ്രദൂത്യൈ നമഃ
 967. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണതുലസ്യൈ നമഃ
 968. ഓം ഘൃണായൈ നമഃ
 969. ഓം ശ്രീരാമതുലസ്യൈ നമഃ
 970. ഓം മിത്രായൈ നമഃ
 971. ഓം ആലോലവിലാസിന്യൈ നമഃ
 972. ഓം സർവതീർഥായൈ നമഃ
 973. ഓം ആത്മമൂലായൈ നമഃ
 974. ഓം ദേവതാമയമധ്യഗായൈ നമഃ
 975. ഓം സർവവേദമയാഗ്രായൈ നമഃ
 976. ഓം ശ്രീമോക്ഷതുലസ്യൈ നമഃ
 977. ഓം ദൃഢായൈ നമഃ
 978. ഓം ശിവജാഡ്യാപഹന്ത്ര്യൈ നമഃ
 979. ഓം ശൈവസിദ്ധാന്തകാശിന്യൈ നമഃ
 980. ഓം കാകാസുരർസ്യാതിഹന്ത്ര്യൈ നമഃ 980
 981. ഓം മഹിഷാസുരമർദിന്യൈ നമഃ
 982. ഓം പീയൂഷപാണ്യൈ നമഃ
 983. ഓം പീയൂഷായൈ നമഃ
 984. ഓം കാമംവാദിവിനോദിന്യൈ നമഃ
 985. ഓം കമനീയശ്രോണിതടായൈ നമഃ
 986. ഓം തടിന്നിഭവരദ്യുത്യൈ നമഃ
 987. ഓം ഭാഗ്യലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ
 988. ഓം മോക്ഷദാത്ര്യൈ നമഃ
 989. ഓം തുലസീതരുരൂപിണ്യൈ നമഃ
 990. ഓം വൃന്ദാവന ശിരോരോഹത്പാദദ്വയസുശോഭിതായൈ നമഃ
 991. ഓം സർവത്രവ്യാപ്തതുലസ്യൈ നമഃ
 992. ഓം കാമധുക്തുലസ്യൈ നമഃ
 993. ഓം മോക്ഷതുലസ്യൈ നമഃ
 994. ഓം ഭവ്യതുലസ്യൈ നമഃ
 995. ഓം സദാ സംസൃതിതാരിണ്യൈ നമഃ
 996. ഓം ഭവപാശവിനാശിന്യൈ നമഃ
 997. ഓം മോക്ഷസാധനദായിന്യൈ നമഃ
 998. ഓം സ്വദലൈഃപരമാത്മനഃ പദദ്വന്ദ്വം ശോഭയിത്ര്യൈ നമഃ
 999. ഓം രാഗബന്ധാദസംസക്തരജോഭിഃ കൃതദൂതികായൈ നമഃ
 1000. ഓം ഭഗവച്ഛബ്ദസംസേവ്യപാദ സർവാർഥദായിന്യൈ നമഃ 1000


ഓം നമോ നമോ നമസ്തസ്യൈ സദാ തസ്യൈ നമോ നമഃ

|| ഇതി ശ്രീ തുലസീ സഹസ്രനാമാവളിഃ സമ്പൂർണം ||