ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സഹസ്രനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സഹസ്രനാമാവളിഃ

 1. ഓം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ
 2. ഓം സുരേശാനായ നമഃ
 3. ഓം സുരാരികുലനാശനായ നമഃ
 4. ഓം ബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ
 5. ഓം ബ്രഹ്മവിദേ നമഃ
 6. ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ
 7. ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യാഗുരവേ നമഃ
 8. ഓം ഗുരവേ നമഃ
 9. ഓം ഈശാനഗുരവേ നമഃ
 10. ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
 11. ഓം വ്യക്തരൂപായ നമഃ
 12. ഓം സനാതനായ നമഃ
 13. ഓം പ്രധാനപുരുഷായ നമഃ
 14. ഓം കർത്രേ നമഃ
 15. ഓം കർമണേ നമഃ
 16. ഓം കാര്യായ നമഃ
 17. ഓം കാരണായ നമഃ
 18. ഓം അധിഷ്ഠാനായ നമഃ
 19. ഓം വിജ്ഞാനായ നമഃ
 20. ഓം ഭോക്ത്രേ നമഃ
 21. ഓം ഭോഗായ നമഃ
 22. ഓം കേവലായ നമഃ
 23. ഓം അനാദിനിധനായ നമഃ
 24. ഓം സാക്ഷിണേ നമഃ
 25. ഓം നിയന്ത്രേ നമഃ
 26. ഓം നിയമായ നമഃ
 27. ഓം യമായ നമഃ
 28. ഓം വാക്പതയേ
 29. ഓം വാക്പ്രദായ നമഃ
 30. ഓം വാഗ്മിണേ നമഃ
 31. ഓം വാച്യായ നമഃ
 32. ഓം വാചേ നമഃ
 33. ഓം വാചകായ നമഃ
 34. ഓം പിതാമഹഗുരവേ നമഃ
 35. ഓം ലോകഗുരവേ നമഃ
 36. ഓം തത്വാർഥബോധകായ നമഃ
 37. ഓം പ്രണവാർഥോപദേഷ്ട്രേ നമഃ
 38. ഓം അജായ നമഃ
 39. ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ
 40. ഓം വേദാന്തവേദ്യായ നമഃ
 41. ഓം വേദാത്മനേ നമഃ
 42. ഓം വേദാദയേ നമഃ
 43. ഓം വേദബോധകായ നമഃ
 44. ഓം വേദാന്തായ നമഃ
 45. ഓം വേദഗുഹ്യായ നമഃ
 46. ഓം വേദശാസ്ത്രാർഥബോധകായ നമഃ
 47. ഓം സർവവിദ്യാത്മകായ നമഃ
 48. ഓം ശാന്തായ നമഃ
 49. ഓം ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാഗുരവേ നമഃ
 50. ഓം മന്ത്രാർഥായ നമഃ
 51. ഓം മന്ത്രമൂർതയേ നമഃ
 52. ഓം മന്ത്രതന്ത്രപ്രവർതകായ നമഃ
 53. ഓം മന്ത്രിണേ നമഃ
 54. ഓം മന്ത്രായ നമഃ
 55. ഓം മന്ത്രബീജായ നമഃ
 56. ഓം മഹാമന്ത്രോപദേശകായ നമഃ
 57. ഓം മഹോത്സാഹായ നമഃ
 58. ഓം മഹാശക്തയേ നമഃ
 59. ഓം മഹാശക്തിധരായ നമഃ
 60. ഓം പ്രഭവേ നമഃ
 61. ഓം ജഗത്സ്രഷ്ട്രേ നമഃ
 62. ഓം ജഗദ്ഭർത്രേ നമഃ
 63. ഓം ജഗന്മൂർതയേ നമഃ
 64. ഓം ജഗന്മയായ നമഃ
 65. ഓം ജഗദാദയേ നമഃ
 66. ഓം അനാദയേ നമഃ
 67. ഓം ജഗദ്ബീജായ നമഃ
 68. ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ
 69. ഓം ജ്യോതിർമയായ നമഃ
 70. ഓം പ്രശാന്താത്മനേ നമഃ
 71. ഓം സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹായ നമഃ
 72. ഓം സുഖമൂർതയേ നമഃ
 73. ഓം സുഖകരായ നമഃ
 74. ഓം സുഖിനേ നമഃ
 75. ഓം സുഖകരാകൃതയേ നമഃ
 76. ഓം ജ്ഞാത്രേ നമഃ
 77. ഓം ജ്ഞേയായ നമഃ
 78. ഓം ജ്ഞാനരൂപായ നമഃ
 79. ഓം ജ്ഞപ്തയേ നമഃ
 80. ഓം ജ്ഞാനഫലായ നമഃ
 81. ഓം ബുധായ നമഃ
 82. ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
 83. ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ
 84. ഓം ഗ്രസിഷ്ണവേ നമഃ
 85. ഓം പ്രഭവിഷ്ണവേ നമഃ
 86. ഓം സഹിഷ്ണുകായ നമഃ
 87. ഓം വർധിഷ്ണവേ നമഃ
 88. ഓം ഭൂഷ്ണവേ നമഃ
 89. ഓം അജരായ നമഃ
 90. ഓം തിതിക്ഷ്ണവേ നമഃ
 91. ഓം ക്ഷാന്തയേ നമഃ
 92. ഓം ആർജവായ നമഃ
 93. ഓം ഋജവേ നമഃ
 94. ഓം സുഗമ്യായ നമഃ
 95. ഓം സുലഭായ നമഃ
 96. ഓം ദുർലഭായ നമഃ
 97. ഓം ലാഭായ നമഃ
 98. ഓം ഈപ്സിതായ നമഃ
 99. ഓം വിജ്ഞായ നമഃ
 100. ഓം വിജ്ഞാനഭോക്ത്രേ നമഃ
 101. ഓം ശിവജ്ഞാനപ്രദായകായ നമഃ
 102. ഓം മഹദാദയേ നമഃ
 103. ഓം അഹങ്കാരായ നമഃ
 104. ഓം ഭൂതാദയേ നമഃ
 105. ഓം ഭൂതഭാവനായ നമഃ
 106. ഓം ഭൂതഭവ്യഭവിഷ്യതേ നമഃ
 107. ഓം ഭൂതഭവ്യഭവത്പ്രഭവേ നമഃ
 108. ഓം ദേവസേനാപതയേ നമഃ
 109. ഓം നേത്രേ നമഃ
 110. ഓം കുമാരായ നമഃ
 111. ഓം ദേവനായകായ നമഃ
 112. ഓം താരകാരയേ നമഃ
 113. ഓം മഹാവീര്യായ നമഃ
 114. ഓം സിംഹവക്ത്ര ശിരോഹരായ നമഃ
 115. ഓം അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡ പരിപൂർണാസുരാന്തകായ നമഃ
 116. ഓം സുരാനന്ദകരായ നമഃ
 117. ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
 118. ഓം അസുരാദിഭയങ്കരായ നമഃ
 119. ഓം അസുരാന്തഃ പുരാക്രന്ദകരഭേരീനിനാദനായ നമഃ
 120. ഓം സുരവന്ദ്യായ നമഃ
 121. ഓം ജനാനന്ദകരശിഞ്ജന്മണിധ്വനയേ നമഃ
 122. ഓം സ്ഫുടാട്ടഹാസസങ്ക്ഷുഭ്യത്താരകാസുരമാനസായ നമഃ
 123. ഓം മഹാക്രോധായ നമഃ
 124. ഓം മഹോത്സാഹായ നമഃ
 125. ഓം മഹാബലപരാക്രമായ നമഃ
 126. ഓം മഹാബുദ്ധയേ നമഃ
 127. ഓം മഹാബാഹവേ നമഃ
 128. ഓം മഹാമായായ നമഃ
 129. ഓം മഹാധൃതയേ നമഃ
 130. ഓം രണഭീമായ നമഃ
 131. ഓം ശത്രുഹരായ നമഃ
 132. ഓം ധീരോദാത്തഗുണോത്തരായ നമഃ
 133. ഓം മഹാധനുഷേ നമഃ
 134. ഓം മഹാബാണായ നമഃ
 135. ഓം മഹാദേവപ്രിയാത്മജായ നമഃ
 136. ഓം മഹാഖഡ്ഗായ നമഃ
 137. ഓം മഹാഖേടായ നമഃ
 138. ഓം മഹാസത്വായ നമഃ
 139. ഓം മഹാദ്യുതയേ നമഃ
 140. ഓം മഹർധയേ നമഃ
 141. ഓം മഹാമായിനേ നമഃ
 142. ഓം മയൂരവരവാഹനായ നമഃ
 143. ഓം മയൂരബർഹാതപത്രായ നമഃ
 144. ഓം മയൂരനടനപ്രിയായ നമഃ
 145. ഓം മഹാനുഭാവായ നമഃ
 146. ഓം അമേയാത്മനേ നമഃ
 147. ഓം അമേയശ്രിയേ നമഃ
 148. ഓം മഹാപ്രഭവേ നമഃ
 149. ഓം സുഗുണായ നമഃ
 150. ഓം ദുർഗുണദ്വേഷിണേ നമഃ
 151. ഓം നിർഗുണായ നമഃ
 152. ഓം നിർമലായ നമഃ
 153. ഓം അമലായ നമഃ
 154. ഓം സുബലായ നമഃ
 155. ഓം വിമലായ നമഃ
 156. ഓം കാന്തായ നമഃ
 157. ഓം കമലാസനപൂജിതായ നമഃ
 158. ഓം കാലായ നമഃ
 159. ഓം കമലപത്രാക്ഷായ നമഃ
 160. ഓം കലികല്മഷനാശകായ നമഃ
 161. ഓം മഹാരണായ നമഃ
 162. ഓം മഹായോദ്ദഘ്നേ നമഃ
 163. ഓം മഹായുദ്ധപ്രിയായ നമഃ
 164. ഓം അഭയായ നമഃ
 165. ഓം മഹാരഥായ നമഃ
 166. ഓം മഹാഭാഗായ നമഃ
 167. ഓം ഭക്താഭീഷ്ടഫലപ്രദായ നമഃ
 168. ഓം ഭക്തപ്രിയായ നമഃ
 169. ഓം പ്രിയായ നമഃ
 170. ഓം പ്രേമ്ണേ നമഃ
 171. ഓം പ്രേയസേ നമഃ
 172. ഓം പ്രീതിധരായ നമഃ
 173. ഓം സഖ്യേ നമഃ
 174. ഓം ഗൗരീകരസരോജാഗ്ര ലാലനീയ മുഖാംബുജായ നമഃ
 175. ഓം കൃത്തികാസ്തന്യപാനൈകവ്യഗ്രഷഡ്വദനാംബുജായ നമഃ
 176. ഓം ചന്ദ്രചൂഡാംഗഭൂഭാഗ വിഹാരണവിശാരദായ നമഃ
 177. ഓം ഈശാനനയനാനന്ദകന്ദലാവണ്യനാസികായ നമഃ
 178. ഓം ചന്ദ്രചൂഡകരാംഭോഅ പരിമൃഷ്ടഭുജാവലയേ നമഃ
 179. ഓം ലംബോദരസഹക്രീഡാ ലമ്പടായ നമഃ
 180. ഓം ശരസംഭവായ നമഃ
 181. ഓം അമരാനനനാലീക ചകോരീപൂർണചന്ദ്രമസേ നമഃ
 182. ഓം സർവാംഗ സുന്ദരായ നമഃ
 183. ഓം ശ്രീശായ നമഃ
 184. ഓം ശ്രീകരായ നമഃ
 185. ഓം ശ്രീപ്രദായ നമഃ
 186. ഓം ശിവായ നമഃ
 187. ഓം വല്ലീസഖായ നമഃ
 188. ഓം വനചരായ നമഃ
 189. ഓം വക്ത്രേ നമഃ
 190. ഓം വാചസ്പതയേ നമഃ
 191. ഓം വരായ നമഃ
 192. ഓം ചന്ദ്രചൂഡായ നമഃ
 193. ഓം ബർഹിപിഞ്ഛശേഖരായ നമഃ
 194. ഓം മകുടോജ്ജ്വലായ നമഃ
 195. ഓം ഗുഡാകേശായ നമഃ
 196. ഓം സുവൃത്തോരുശിരസേ നമഃ
 197. ഓം മന്ദാരശേഖരായ നമഃ
 198. ഓം ബിംബാധരായ നമഃ
 199. ഓം കുന്ദദന്തായ നമഃ
 200. ഓം ജപാശോണാഗ്രലോചനായ നമഃ
 201. ഓം ഷഡ്ദർശനീനടീരംഗരസനായ നമഃ
 202. ഓം മധുരസ്വനായ നമഃ
 203. ഓം മേഘഗംഭീരനിർഘോഷായ നമഃ
 204. ഓം പ്രിയവാചേ നമഃ
 205. ഓം പ്രസ്ഫുടാക്ഷരായ നമഃ
 206. ഓം സ്മിതവക്ത്രായ നമഃ
 207. ഓം ഉത്പലാക്ഷായ നമഃ
 208. ഓം ചാരുഗംഭീരവീക്ഷണായ നമഃ
 209. ഓം കർണാന്തദീർഘനയനായ നമഃ
 210. ഓം കർണഭൂഷണഭൂഷിതായ നമഃ
 211. ഓം സുകുണ്ഡലായ നമഃ
 212. ഓം ചാരുഗണ്ഡായ നമഃ
 213. ഓം കംബുഗ്രീവായ നമഃ
 214. ഓം മഹാഹനവേ നമഃ
 215. ഓം പീനാംസായ നമഃ
 216. ഓം ഗൂഢജത്രവേ നമഃ
 217. ഓം പീനവൃത്തഭുജാവലയേ നമഃ
 218. ഓം രക്താംഗായ നമഃ
 219. ഓം രത്നകേയൂരായ നമഃ
 220. ഓം രത്നകങ്കണഭൂഷിതായ നമഃ
 221. ഓം ജ്യാകിണാങ്കലസദ്വാമപ്രകോഷ്ഠവലയോജ്ജ്വലായ നമഃ
 222. ഓം രേഖാങ്കുശധ്വജച്ഛത്രപാണിപദ്മായ നമഃ
 223. ഓം മഹായുധായ നമഃ
 224. ഓം സുരലോകഭയധ്വാന്തബാലാരുണകരോദയായ നമഃ
 225. ഓം അംഗുലീയകരത്നാംശു ദ്വിഗുണോദ്യന്നഖാങ്കുരായ നമഃ
 226. ഓം പീനവക്ഷസേ നമഃ
 227. ഓം മഹാഹാരായ നമഃ
 228. ഓം നവരത്നവിഭൂഷണായ നമഃ
 229. ഓം ഹിരണ്യഗർഭായ നമഃ
 230. ഓം ഹേമാംഗായ നമഃ
 231. ഓം ഹിരണ്യകവചായ നമഃ
 232. ഓം ഹരായ നമഃ
 233. ഓം ഹിരണ്മയ ശിരസ്ത്രാണായ നമഃ
 234. ഓം ഹിരണ്യാക്ഷായ നമഃ
 235. ഓം ഹിരണ്യദായ നമഃ
 236. ഓം ഹിരണ്യനാഭയേ നമഃ
 237. ഓം ത്രിവലീലലിതോദരസുന്ദരായ നമഃ
 238. ഓം സുവർണസൂത്രവിലസദ്വിശങ്കടകടീതടായ നമഃ
 239. ഓം പീതാംബരധരായ നമഃ
 240. ഓം രത്നമേഖലാവൃത മധ്യകായ നമഃ
 241. ഓം പീവരാലോമവൃത്തോദ്യത്സുജാനവേ നമഃ
 242. ഓം ഗുപ്തഗുൽഫകായ നമഃ
 243. ഓം ശംഖചക്രാബ്ജകുലിശധ്വജരേഖാംഘ്രിപങ്കജായ നമഃ
 244. ഓം നവരത്നോജ്ജ്വലത്പാദകടകായ നമഃ
 245. ഓം പരമായുധായ നമഃ
 246. ഓം സുരേന്ദ്രമകുടപ്രോദ്യന്മണി രഞ്ജിതപാദുകായ നമഃ
 247. ഓം പൂജ്യാംഘ്രയേ നമഃ
 248. ഓം ചാരുനഖരായ നമഃ
 249. ഓം ദേവസേവ്യസ്വപാദുകായ നമഃ
 250. ഓം പാർവതീപാണികമലപരിമൃഷ്ടപദാംബുജായ നമഃ
 251. ഓം മത്തമാതംഗഗമനായ നമഃ
 252. ഓം മാന്യായ നമഃ
 253. ഓം മാന്യഗുണാകരായ നമഃ
 254. ഓം ക്രൗഞ്ച ദാരണദക്ഷൗജസേ നമഃ
 255. ഓം ക്ഷണായ നമഃ
 256. ഓം ക്ഷണവിഭാഗകൃതേ നമഃ
 257. ഓം സുഗമായ നമഃ
 258. ഓം ദുർഗമായ നമഃ
 259. ഓം ദുർഗായ നമഃ
 260. ഓം ദുരാരോഹായ നമഃ
 261. ഓം അരിദുഃസഹായ നമഃ
 262. ഓം സുഭഗായ നമഃ
 263. ഓം സുമുഖായ നമഃ
 264. ഓം സൂര്യായ നമഃ
 265. ഓം സൂര്യമണ്ഡലമധ്യഗായ നമഃ
 266. ഓം സ്വകിങ്കരോപസംസൃഷ്ടസൃഷ്ടിസംരക്ഷിതാഖിലായ നമഃ
 267. ഓം ജഗത്സ്രഷ്ട്രേ നമഃ
 268. ഓം ജഗദ്ഭർത്രേ നമഃ
 269. ഓം ജഗത്സംഹാരകാരകായ നമഃ
 270. ഓം സ്ഥാവരായ നമഃ
 271. ഓം ജംഗമായ നമഃ
 272. ഓം ജേത്രേ നമഃ
 273. ഓം വിജയായ നമഃ
 274. ഓം വിജയപ്രദായ നമഃ
 275. ഓം ജയശീലായ നമഃ
 276. ഓം ജിതാരാതയേ നമഃ
 277. ഓം ജിതമായായ നമഃ
 278. ഓം ജിതാസുരായ നമഃ
 279. ഓം ജിതകാമായ നമഃ
 280. ഓം ജിതക്രോധായ നമഃ
 281. ഓം ജിതമോഹായ നമഃ
 282. ഓം സുമോഹനായ നമഃ
 283. ഓം കാമദായ നമഃ
 284. ഓം കാമഭൃതേ നമഃ
 285. ഓം കാമിനേ നമഃ
 286. ഓം കാമരൂപായ നമഃ
 287. ഓം കൃതാഗമായ നമഃ
 288. ഓം കാന്തായ നമഃ
 289. ഓം കല്യായ നമഃ
 290. ഓം കലിധ്വംസിനേ നമഃ
 291. ഓം കൽഹാരകുസുമപ്രിയായ നമഃ
 292. ഓം രാമായ നമഃ
 293. ഓം രമയിത്രേ നമഃ
 294. ഓം രമ്യായ നമഃ
 295. ഓം രമണീജനവല്ലഭായ നമഃ
 296. ഓം രസജ്ഞായ നമഃ
 297. ഓം രസമൂർതയേ നമഃ
 298. ഓം രസായ നമഃ
 299. ഓം നവരസാത്മകായ നമഃ
 300. ഓം രസാത്മനേ നമഃ
 301. ഓം രസികാത്മനേ നമഃ
 302. ഓം രാസക്രീഡാപരായ നമഃ
 303. ഓം രതയേ നമഃ
 304. ഓം സൂര്യകോടിപ്രതീകാശായ നമഃ
 305. ഓം സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനായ നമഃ
 306. ഓം കലാഭിജ്ഞായ നമഃ
 307. ഓം കലാരൂപിണേ നമഃ
 308. ഓം കലാപിണേ നമഃ
 309. ഓം സകലപ്രഭവേ നമഃ
 310. ഓം ബിന്ദവേ നമഃ
 311. ഓം നാദായ നമഃ
 312. ഓം കലാമൂർതയേ നമഃ
 313. ഓം കലാതീതായ നമഃ
 314. ഓം അക്ഷരാത്മകായ നമഃ
 315. ഓം മാത്രാകാരായ നമഃ
 316. ഓം സ്വരാകാരായ നമഃ
 317. ഓം ഏകമാത്രായ നമഃ
 318. ഓം ദ്വിമാത്രകായ നമഃ
 319. ഓം ത്രിമാത്രകായ നമഃ
 320. ഓം ചതുർമാത്രായ നമഃ
 321. ഓം വ്യക്തായ നമഃ
 322. ഓം സന്ധ്യക്ഷരാത്മകായ നമഃ
 323. ഓം വ്യഞ്ജനാത്മനേ നമഃ
 324. ഓം വിയുക്താത്മനേ നമഃ
 325. ഓം സംയുക്താത്മനേ നമഃ
 326. ഓം സ്വരാത്മകായ നമഃ
 327. ഓം വിസർജനീയായ നമഃ
 328. ഓം അനുസ്വാരായ നമഃ
 329. ഓം സർവവർണതനവേ നമഃ
 330. ഓം മഹതേ നമഃ
 331. ഓം അകാരാത്മനേ നമഃ
 332. ഓം ഉകാരാത്മനേ നമഃ
 333. ഓം മകാരാത്മനേ നമഃ
 334. ഓം ത്രിവർണകായ നമഃ
 335. ഓം ഓങ്കാരായ നമഃ
 336. ഓം വഷട്കാരായ നമഃ
 337. ഓം സ്വാഹാകാരായ നമഃ
 338. ഓം സ്വധാകൃതയേ നമഃ
 339. ഓം ആഹുതയേ നമഃ
 340. ഓം ഹവനായ നമഃ
 341. ഓം ഹവ്യായ നമഃ
 342. ഓം ഹോത്രേ നമഃ
 343. ഓം അധ്വര്യവേ നമഃ
 344. ഓം മഹാഹവിഷേ നമഃ
 345. ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ
 346. ഓം ഉദ്ഗാത്രേ നമഃ
 347. ഓം സദസ്യായ നമഃ
 348. ഓം ബർഹിഷേ നമഃ
 349. ഓം ഇധ്മായ നമഃ
 350. ഓം സമിധേ നമഃ
 351. ഓം ചരവേ നമഃ
 352. ഓം കവ്യായ നമഃ
 353. ഓം പശവേ നമഃ
 354. ഓം പുരോഡാശായ നമഃ
 355. ഓം ആമിക്ഷായ നമഃ
 356. ഓം വാജായ നമഃ
 357. ഓം വാജിനായ നമഃ
 358. ഓം പവനായ നമഃ
 359. ഓം പാവനായ നമഃ
 360. ഓം പൂതായ നമഃ
 361. ഓം പവമാനായ നമഃ
 362. ഓം പരാകൃതയേ നമഃ
 363. ഓം പവിത്രായ നമഃ
 364. ഓം പരിധയേ നമഃ
 365. ഓം പൂർണപാത്രായ നമഃ
 366. ഓം ഉദ്ഭൂതയേ നമഃ
 367. ഓം ഇന്ധനായ നമഃ
 368. ഓം വിശോധനായ നമഃ
 369. ഓം പശുപതയേ നമഃ
 370. ഓം പശുപാശവിമോചകായ നമഃ
 371. ഓം പാകയജ്ഞായ നമഃ
 372. ഓം മഹായജ്ഞായ നമഃ
 373. ഓം യജ്ഞായ നമഃ
 374. ഓം യജ്ഞപതയേ നമഃ
 375. ഓം യജുഷേ നമഃ
 376. ഓം യജ്ഞാംഗായ നമഃ
 377. ഓം യജ്ഞഗമ്യായ നമഃ
 378. ഓം യജ്വനേ നമഃ
 379. ഓം യജ്ഞഫലപ്രദായ നമഃ
 380. ഓം യജ്ഞാംഗഭുവേ നമഃ
 381. ഓം യജ്ഞപതയേ നമഃ
 382. ഓം യജ്ഞശ്രിയേ നമഃ
 383. ഓം യജ്ഞവാഹനായ നമഃ
 384. ഓം യജ്ഞരാജേ നമഃ
 385. ഓം യജ്ഞവിധ്വംസിനേ നമഃ
 386. ഓം യജ്ഞേശായ നമഃ
 387. ഓം യജ്ഞരക്ഷകായ നമഃ
 388. ഓം സഹസ്രബാഹവേ നമഃ
 389. ഓം സർവാത്മനേ നമഃ
 390. ഓം സഹസ്രാക്ഷായ നമഃ
 391. ഓം സഹസ്രപാദേ നമഃ
 392. ഓം സഹസ്രവദനായ നമഃ
 393. ഓം നിത്യായ നമഃ
 394. ഓം സഹസ്രാത്മനേ നമഃ
 395. ഓം വിരാജേ നമഃ
 396. ഓം സ്വരാജേ നമഃ
 397. ഓം സഹസ്രശീർഷായ നമഃ
 398. ഓം വിശ്വായ നമഃ
 399. ഓം തൈജസായ നമഃ
 400. ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ
 401. ഓം ആത്മവതേ നമഃ
 402. ഓം അണവേ നമഃ
 403. ഓം ബൃഹതേ നമഃ
 404. ഓം കൃശായ നമഃ
 405. ഓം സ്ഥൂലായ നമഃ
 406. ഓം ദീർഘായ നമഃ
 407. ഓം ഹ്രസ്വായ നമഃ
 408. ഓം വാമനായ നമഃ
 409. ഓം സൂക്ഷ്മായ നമഃ
 410. ഓം സൂക്ഷ്മതരായ നമഃ
 411. ഓം അനന്തായ നമഃ
 412. ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ
 413. ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ
 414. ഓം അമൃതേശായ നമഃ
 415. ഓം അമൃതാഹാരായ നമഃ
 416. ഓം അമൃതദാത്രേ നമഃ
 417. ഓം അമൃതാംഗവതേ നമഃ
 418. ഓം അഹോരൂപായ നമഃ
 419. ഓം സ്ത്രിയാമായൈ നമഃ
 420. ഓം സന്ധ്യാരൂപായ നമഃ
 421. ഓം ദിനാത്മകായ നമഃ
 422. ഓം അനിമേഷായ നമഃ
 423. ഓം നിമേഷാത്മനേ നമഃ
 424. ഓം കലായൈ നമഃ
 425. ഓം കാഷ്ടായൈ നമഃ
 426. ഓം ക്ഷണാത്മകായ നമഃ
 427. ഓം മുഹൂർതായ നമഃ
 428. ഓം ഘടികാരൂപായ നമഃ
 429. ഓം യാമായ നമഃ
 430. ഓം യാമാത്മകായ നമഃ
 431. ഓം പൂർവാഹ്ണരൂപായ നമഃ
 432. ഓം മധ്യാഹ്നരൂപായ നമഃ
 433. ഓം സായാഹ്നരൂപകായ നമഃ
 434. ഓം അപരാഹ്ണായ നമഃ
 435. ഓം അതിനിപുണായ നമഃ
 436. ഓം സവനാത്മനേ നമഃ
 437. ഓം പ്രജാഗരായ നമഃ
 438. ഓം വേദ്യായ നമഃ
 439. ഓം വേദയിത്രേ നമഃ
 440. ഓം വേദായ നമഃ
 441. ഓം വേദദൃഷ്ടായ നമഃ
 442. ഓം വിദാംവരായ നമഃ
 443. ഓം വിനയായ നമഃ
 444. ഓം നയനേത്രേ നമഃ
 445. ഓം വിദ്വജ്ജനബഹുപ്രിയായ നമഃ
 446. ഓം വിശ്വഗോപ്ത്രേ നമഃ
 447. ഓം വിശ്വഭോക്ത്രേ നമഃ
 448. ഓം വിശ്വകൃതേ നമഃ
 449. ഓം വിശ്വഭേഷജായ നമഃ
 450. ഓം വിശ്വംഭരായ നമഃ
 451. ഓം വിശ്വപതയേ നമഃ
 452. ഓം വിശ്വരാജേ നമഃ
 453. ഓം വിശ്വമോഹനായ നമഃ
 454. ഓം വിശ്വസാക്ഷിണേ നമഃ
 455. ഓം വിശ്വഹന്ത്രേ നമഃ
 456. ഓം വീരായ നമഃ
 457. ഓം വിശ്വംഭരാധിപായ നമഃ
 458. ഓം വീരബാഹവേ നമഃ
 459. ഓം വീരഹന്ത്രേ നമഃ
 460. ഓം വീരാഗ്ര്യായ നമഃ
 461. ഓം വീരസൈനികായ നമഃ
 462. ഓം വീരവാദപ്രിയായ നമഃ
 463. ഓം ശൂരായ നമഃ
 464. ഓം ഏകവീരായ നമഃ
 465. ഓം സുരാധിപായ നമഃ
 466. ഓം ശൂരപദ്മാസുരദ്വേഷിണേ നമഃ
 467. ഓം താരകാസുരഭഞ്ജനായ നമഃ
 468. ഓം താരാധിപായ നമഃ
 469. ഓം താരഹാരായ നമഃ
 470. ഓം ശൂരഹന്ത്രേ നമഃ
 471. ഓം അശ്വവാഹനായ നമഃ
 472. ഓം ശരഭായ നമഃ
 473. ഓം ശരസംഭൂതായ നമഃ
 474. ഓം ശക്തായ നമഃ
 475. ഓം ശരവണേശയായ നമഃ
 476. ഓം ശാങ്കരയേ നമഃ
 477. ഓം ശാംഭവായ നമഃ
 478. ഓം ശംഭവേ നമഃ
 479. ഓം സാധവേ നമഃ
 480. ഓം സാധുജനപ്രിയായ നമഃ
 481. ഓം സാരാംഗായ നമഃ
 482. ഓം സാരകായ നമഃ
 483. ഓം സർവസ്മൈ നമഃ
 484. ഓം ശാർവായ നമഃ
 485. ഓം ശാർവജനപ്രിയായ നമഃ
 486. ഓം ഗംഗാസുതായ നമഃ
 487. ഓം അതിഗംഭീരായ നമഃ
 488. ഓം ഗംഭീരഹൃദയായ നമഃ
 489. ഓം അനഘായ നമഃ
 490. ഓം അമോഘവിക്രമായ നമഃ
 491. ഓം ചക്രായ നമഃ
 492. ഓം ചക്രഭുവേ നമഃ
 493. ഓം ശക്രപൂജിതായ നമഃ
 494. ഓം ചക്രപാണയേ നമഃ
 495. ഓം ചക്രപതയേ നമഃ
 496. ഓം ചക്രവാലാന്തഭൂപതയേ നമഃ
 497. ഓം സാർവഭൗമായ നമഃ
 498. ഓം സുരപതയേ നമഃ
 499. ഓം സർവലോകാധിരക്ഷകായ നമഃ
 500. ഓം സാധുപായ നമഃ
 501. ഓം സത്യസങ്കല്പായ നമഃ
 502. ഓം സത്യായ നമഃ
 503. ഓം സത്യവതാം വരായ നമഃ
 504. ഓം സത്യപ്രിയായ നമഃ
 505. ഓം സത്യഗതയേ നമഃ
 506. ഓം സത്യലോകജനപ്രിയായ നമഃ
 507. ഓം ഭൂതഭവ്യഭവദ്രൂപായ നമഃ
 508. ഓം ഭൂതഭവ്യഭവത്പ്രഭവേ നമഃ
 509. ഓം ഭൂതാദയേ നമഃ
 510. ഓം ഭൂതമധ്യസ്ഥായ നമഃ
 511. ഓം ഭൂതവിധ്വംസകാരകായ നമഃ
 512. ഓം ഭൂതപ്രതിഷ്ഠാസങ്കർത്രേ നമഃ
 513. ഓം ഭൂതാധിഷ്ഠാനായ നമഃ
 514. ഓം അവ്യയായ നമഃ
 515. ഓം ഓജോനിധയേ നമഃ
 516. ഓം ഗുണനിധയേ നമഃ
 517. ഓം തേജോരാശയേ നമഃ
 518. ഓം അകല്മഷായ നമഃ
 519. ഓം കല്മഷഘ്നായ നമഃ
 520. ഓം കലിധ്വംസിനേ നമഃ
 521. ഓം കലൗ വരദവിഗ്രഹായ നമഃ
 522. ഓം കല്യാണമൂർതയേ നമഃ
 523. ഓം കാമാത്മനേ നമഃ
 524. ഓം കാമക്രോധവിവർജിതായ നമഃ
 525. ഓം ഗോപ്ത്രേ നമഃ
 526. ഓം ഗോപായിത്രേ നമഃ
 527. ഓം ഗുപ്തയേ നമഃ
 528. ഓം ഗുണാതീതായ നമഃ
 529. ഓം ഗുണാശ്രയായ നമഃ
 530. ഓം സത്വമൂർതയേ നമഃ
 531. ഓം രജോമൂർതയേ നമഃ
 532. ഓം തമോമൂർതയേ നമഃ
 533. ഓം ചിദാത്മകായ നമഃ
 534. ഓം ദേവസേനാപതയേ നമഃ
 535. ഓം ഭൂമ്നേ നമഃ
 536. ഓം മഹിമ്നേ നമഃ
 537. ഓം മഹിമാകരായ നമഃ
 538. ഓം പ്രകാശരൂപായ നമഃ
 539. ഓം പാപഘ്നായ നമഃ
 540. ഓം പവനായ നമഃ
 541. ഓം പാവനായ നമഃ
 542. ഓം അനലായ നമഃ
 543. ഓം കൈലാസനിലയായ നമഃ
 544. ഓം കാന്തായ നമഃ
 545. ഓം കനകാചലകാർമുകായ നമഃ
 546. ഓം നിർധൂതായ നമഃ
 547. ഓം ദേവഭൂതയേ നമഃ
 548. ഓം വ്യാകൃതയേ നമഃ
 549. ഓം ക്രതുരക്ഷകായ നമഃ
 550. ഓം ഉപേന്ദ്രായ നമഃ
 551. ഓം ഇന്ദ്രവന്ദ്യാംഘ്രയേ നമഃ
 552. ഓം ഉരുജംഘായ നമഃ
 553. ഓം ഉരുക്രമായ നമഃ
 554. ഓം വിക്രാന്തായ നമഃ
 555. ഓം വിജയക്രാന്തായ നമഃ
 556. ഓം വിവേകവിനയപ്രദായ നമഃ
 557. ഓം അവിനീതജനധ്വംസിനേ നമഃ
 558. ഓം സർവാവഗുണവർജിതായ നമഃ
 559. ഓം കുലശൈലൈകനിലയായ നമഃ
 560. ഓം വല്ലീവാഞ്ഛിതവിഭ്രമായ നമഃ
 561. ഓം ശാംഭവായ നമഃ
 562. ഓം ശംഭുതനയായ നമഃ
 563. ഓം ശങ്കരാംഗവിഭൂഷണായ നമഃ
 564. ഓം സ്വയംഭുവേ നമഃ
 565. ഓം സ്വവശായ നമഃ
 566. ഓം സ്വസ്ഥായ നമഃ
 567. ഓം പുഷ്കരാക്ഷായ നമഃ
 568. ഓം പുരൂദ്ഭവായ നമഃ
 569. ഓം മനവേ നമഃ
 570. ഓം മാനവഗോപ്ത്രേ നമഃ
 571. ഓം സ്ഥവിഷ്ഠായ നമഃ
 572. ഓം സ്ഥവിരായ നമഃ
 573. ഓം യുനേ നമഃ
 574. ഓം ബാലായ നമഃ
 575. ഓം ശിശവേ നമഃ
 576. ഓം നിത്യയൂനേ നമഃ
 577. ഓം നിത്യകൗമാരവതേ നമഃ
 578. ഓം മഹതേ നമഃ
 579. ഓം അഗ്രാഹ്യരൂപായ നമഃ
 580. ഓം ഗ്രാഹ്യായ നമഃ
 581. ഓം സുഗ്രഹായ നമഃ
 582. ഓം സുന്ദരാകൃതയേ നമഃ
 583. ഓം പ്രമർദനായ നമഃ
 584. ഓം പ്രഭൂതശ്ര്യേ നമഃ
 585. ഓം ലോഹിതാക്ഷായ നമഃ
 586. ഓം അരിമർദനായ നമഃ
 587. ഓം ത്രിധാമ്നേ നമഃ
 588. ഓം ത്രികകുദേ നമഃ
 589. ഓം ത്രിശ്രിയേ നമഃ
 590. ഓം ത്രിലോകനിലയായ നമഃ
 591. ഓം അലയായ നമഃ
 592. ഓം ശർമദായ നമഃ
 593. ഓം ശർമവതേ നമഃ
 594. ഓം ശർമണേ നമഃ
 595. ഓം ശരണ്യായ നമഃ
 596. ഓം ശരണാലയായ നമഃ
 597. ഓം സ്ഥാണവേ നമഃ
 598. ഓം സ്ഥിരതരായ നമഃ
 599. ഓം സ്ഥേയസേ നമഃ
 600. ഓം സ്ഥിരശ്രിയേ നമഃ
 601. ഓം സ്ഥിരവിക്രമായ നമഃ
 602. ഓം സ്ഥിരപ്രതിജ്ഞായ നമഃ
 603. ഓം സ്ഥിരധിയേ നമഃ
 604. ഓം വിശ്വരേതസേ നമഃ
 605. ഓം പ്രജാഭവായ നമഃ
 606. ഓം അത്യയായ നമഃ
 607. ഓം പ്രത്യയായ നമഃ
 608. ഓം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
 609. ഓം സർവയോഗവിനിഃസൃതായ നമഃ
 610. ഓം സർവയോഗേശ്വരായ നമഃ
 611. ഓം സിദ്ധായ നമഃ
 612. ഓം സർവജ്ഞായ നമഃ
 613. ഓം സർവദർശനായ നമഃ
 614. ഓം വസവേ നമഃ
 615. ഓം വസുമനസേ നമഃ
 616. ഓം ദേവായ നമഃ
 617. ഓം വസുരേതസേ നമഃ
 618. ഓം വസുപ്രദായ നമഃ
 619. ഓം സമാത്മനേ നമഃ
 620. ഓം സമദർശിനേ നമഃ
 621. ഓം സമദായ നമഃ
 622. ഓം സർവദർശനായ നമഃ
 623. ഓം വൃഷാകൃതായ നമഃ
 624. ഓം വൃഷാരൂഢായ നമഃ
 625. ഓം വൃഷകർമണേ നമഃ
 626. ഓം വൃഷപ്രിയായ നമഃ
 627. ഓം ശുചയേ നമഃ
 628. ഓം ശുചിമനസേ നമഃ
 629. ഓം ശുദ്ധായ നമഃ
 630. ഓം ശുദ്ധകീർതയേ നമഃ
 631. ഓം ശുചിശ്രവസേ നമഃ
 632. ഓം രൗദ്രകർമണേ നമഃ
 633. ഓം മഹാരൗദ്രായ നമഃ
 634. ഓം രുദ്രാത്മനേ നമഃ
 635. ഓം രുദ്രസംഭവായ നമഃ
 636. ഓം അനേകമൂർതയേ നമഃ
 637. ഓം വിശ്വാത്മനേ നമഃ
 638. ഓം അനേകബാഹവേ നമഃ
 639. ഓം അരിന്ദമായ നമഃ
 640. ഓം വീരബാഹവേ നമഃ
 641. ഓം വിശ്വസേനായ നമഃ
 642. ഓം വിനേയായ നമഃ
 643. ഓം വിനയപ്രദായ നമഃ
 644. ഓം സർവഗായ നമഃ
 645. ഓം സർവവിദായ നമഃ
 646. ഓം സർവസ്മൈ നമഃ
 647. ഓം സർവവേദാന്തഗോചരായ നമഃ
 648. ഓം കവയേ നമഃ
 649. ഓം പുരാണായ നമഃ
 650. ഓം അനുശാസ്ത്രേ നമഃ
 651. ഓം സ്ഥൂലസ്ഥൂലായ നമഃ
 652. ഓം അണോരണവേ നമഃ
 653. ഓം ഭ്രാജിഷ്ണവേ നമഃ
 654. ഓം വിഷ്ണു വിനുതായ നമഃ
 655. ഓം കൃഷ്ണകേശായ നമഃ
 656. ഓം കിശോരകായ നമഃ
 657. ഓം ഭോജനായ നമഃ
 658. ഓം ഭാജനായ നമഃ
 659. ഓം ഭോക്ത്രേ നമഃ
 660. ഓം വിശ്വഭോക്ത്രേ നമഃ
 661. ഓം വിശാമ്പതയേ നമഃ
 662. ഓം വിശ്വയോനയേ നമഃ
 663. ഓം വിശാലാക്ഷായ നമഃ
 664. ഓം വിരാഗായ നമഃ
 665. ഓം വീരസേവിതായ നമഃ
 666. ഓം പുണ്യായ നമഃ
 667. ഓം പുരുയശസേ നമഃ
 668. ഓം പൂജ്യായ നമഃ
 669. ഓം പൂതകീർതയേ നമഃ
 670. ഓം പുനർവസവേ നമഃ
 671. ഓം സുരേന്ദ്രായ നമഃ
 672. ഓം സർവലോകേന്ദ്രായ നമഃ
 673. ഓം മഹേന്ദ്രോപേന്ദ്രവന്ദിതായ നമഃ
 674. ഓം വിശ്വവേദ്യായ നമഃ
 675. ഓം വിശ്വപതയേ നമഃ
 676. ഓം വിശ്വഭൃതേ നമഃ
 677. ഓം മധവേ നമഃ
 678. ഓം മധുരസംഗീതായ നമഃ
 679. ഓം മാധവായ നമഃ
 680. ഓം ശുചയേ നമഃ
 681. ഓം ഊഷ്മലായ നമഃ
 682. ഓം ശുക്രായ നമഃ
 683. ഓം ശുഭ്രഗുണായ നമഃ
 684. ഓം ശുക്ലായ നമഃ
 685. ഓം ശോകഹന്ത്രേ നമഃ
 686. ഓം ശുചിസ്മിതായ നമഃ
 687. ഓം മഹേഷ്വാസായ നമഃ
 688. ഓം വിഷ്ണുപതയേ നമഃ
 689. ഓം മഹീഹന്ത്രേ നമഃ
 690. ഓം മഹീപതയേ നമഃ
 691. ഓം മരീചയേ നമഃ
 692. ഓം മദനായ നമഃ
 693. ഓം മാനിനേ നമഃ
 694. ഓം മാതംഗഗതയേ നമഃ
 695. ഓം അദ്ഭുതായ നമഃ
 696. ഓം ഹംസായ നമഃ
 697. ഓം സുപൂർണായ നമഃ
 698. ഓം സുമനസേ നമഃ
 699. ഓം ഭുജംഗേശഭുജാവലയേ നമഃ
 700. ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ
 701. ഓം പശുപതയേ നമഃ
 702. ഓം പാരജ്ഞായ നമഃ
 703. ഓം വേദപാരഗായ നമഃ
 704. ഓം പണ്ഡിതായ നമഃ
 705. ഓം പരഘാതിനേ നമഃ
 706. ഓം സന്ധാത്രേ നമഃ
 707. ഓം സന്ധിമതേ നമഃ
 708. ഓം സമായ നമഃ
 709. ഓം ദുർമർഷണായ നമഃ
 710. ഓം ദുഷ്ടശാസ്ത്രേ നമഃ
 711. ഓം ദുർധർഷായ നമഃ
 712. ഓം യുദ്ധധർഷണായ നമഃ
 713. ഓം വിഖ്യാതാത്മനേ നമഃ
 714. ഓം വിധേയാത്മനേ നമഃ
 715. ഓം വിശ്വപ്രഖ്യാതവിക്രമായ നമഃ
 716. ഓം സന്മാർഗദേശികായ നമഃ
 717. ഓം മാർഗരക്ഷകായ നമഃ
 718. ഓം മാർഗദായകായ നമഃ
 719. ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ
 720. ഓം അനിരുദ്ധശ്രിയേ നമഃ
 721. ഓം ആദിത്യായ നമഃ
 722. ഓം ദൈത്യമർദനായ നമഃ
 723. ഓം അനിമേഷായ നമഃ
 724. ഓം അനിമേഷാർച്യായ നമഃ
 725. ഓം ത്രിജഗദ്ഗ്രാമണ്യേ നമഃ
 726. ഓം ഗുണിനേ നമഃ
 727. ഓം സമ്പൃക്തായ നമഃ
 728. ഓം സമ്പ്രവൃത്താത്മനേ നമഃ
 729. ഓം നിവൃത്താത്മനേ നമഃ
 730. ഓം ആത്മവിത്തമായ നമഃ
 731. ഓം അർചിഷ്മതേ നമഃ
 732. ഓം അർചനപ്രീതായ നമഃ
 733. ഓം പാശഭൃതേ നമഃ
 734. ഓം പാവകായ നമഃ
 735. ഓം മരുതേ നമഃ
 736. ഓം സോമായ നമഃ
 737. ഓം സൗമ്യായ നമഃ
 738. ഓം സോമസുതായ നമഃ
 739. ഓം സോമസുതേ നമഃ
 740. ഓം സോമഭൂഷണായ നമഃ
 741. ഓം സർവസാമപ്രിയായ നമഃ
 742. ഓം സർവസമായ നമഃ
 743. ഓം സർവംസഹായ നമഃ
 744. ഓം വസവേ നമഃ
 745. ഓം ഉമാസൂനവേ നമഃ
 746. ഓം ഉമാഭക്തായ നമഃ
 747. ഓം ഉത്ഫുല്ലമുഖപങ്കജായ നമഃ
 748. ഓം അമൃത്യവേ നമഃ
 749. ഓം അമരാരാതിമൃത്യവേ നമഃ
 750. ഓം മൃത്യുഞ്ജയായ നമഃ
 751. ഓം അജിതായ നമഃ
 752. ഓം മന്ദാരകുസുമാപീഡായ നമഃ
 753. ഓം മദനാന്തകവല്ലഭായ നമഃ
 754. ഓം മാല്യവന്മദനാകാരായ നമഃ
 755. ഓം മാലതീകുസുമപ്രിയായ നമഃ
 756. ഓം സുപ്രസാദായ നമഃ
 757. ഓം സുരാരാധ്യായ നമഃ
 758. ഓം സുമുഖായ നമഃ
 759. ഓം സുമഹായശസേ നമഃ
 760. ഓം വൃഷപർവനേ നമഃ
 761. ഓം വിരൂപാക്ഷായ നമഃ
 762. ഓം വിഷ്വക്സേനായ നമഃ
 763. ഓം വൃഷോദരായ നമഃ
 764. ഓം മുക്തായ നമഃ
 765. ഓം മുക്തഗതയേ നമഃ
 766. ഓം മോക്ഷായ നമഃ
 767. ഓം മുകുന്ദായ നമഃ
 768. ഓം മുദ്ഗലിനേ നമഃ
 769. ഓം മുനയേ നമഃ
 770. ഓം ശ്രുതവതേ നമഃ
 771. ഓം സുശ്രുതായ നമഃ
 772. ഓം ശ്രോത്രേ നമഃ
 773. ഓം ശ്രുതിഗമ്യായ നമഃ
 774. ഓം ശ്രുതിസ്തുതായ നമഃ
 775. ഓം വർധമാനായ നമഃ
 776. ഓം വനരതയേ നമഃ
 777. ഓം വാനപ്രസ്ഥനിഷേവിതായ നമഃ
 778. ഓം വാഗ്മിണേ നമഃ
 779. ഓം വരായ നമഃ
 780. ഓം വാവദൂകായ നമഃ
 781. ഓം വസുദേവവരപ്രദായ നമഃ
 782. ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ
 783. ഓം മയൂരസ്ഥായ നമഃ
 784. ഓം ശക്തിഹസ്തായ നമഃ
 785. ഓം ത്രിശൂലധൃതേ നമഃ
 786. ഓം ഓജസേ നമഃ
 787. ഓം തേജസേ നമഃ
 788. ഓം തേജസ്വിനേ നമഃ
 789. ഓം പ്രതാപായ നമഃ
 790. ഓം സുപ്രതാപവതേ നമഃ
 791. ഓം ഋദ്ധയേ നമഃ
 792. ഓം സമൃദ്ധയേ നമഃ
 793. ഓം സംസിദ്ധയേ നമഃ
 794. ഓം സുസിദ്ധയേ നമഃ
 795. ഓം സിദ്ധസേവിതായ നമഃ
 796. ഓം അമൃതാശായ നമഃ
 797. ഓം അമൃതവപുഷേ നമഃ
 798. ഓം അമൃതായ നമഃ
 799. ഓം അമൃതദായകായ നമഃ
 800. ഓം ചന്ദ്രമസേ നമഃ
 801. ഓം ചന്ദ്രവദനായ നമഃ
 802. ഓം ചന്ദ്രദൃഷേ നമഃ
 803. ഓം ചന്ദ്രശീതലായ നമഃ
 804. ഓം മതിമതേ നമഃ
 805. ഓം നീതിമതേ നമഃ
 806. ഓം നീതയേ നമഃ
 807. ഓം കീർതിമതേ നമഃ
 808. ഓം കീർതിവർധനായ നമഃ
 809. ഓം ഔഷധായ നമഃ
 810. ഓം ഓഷധീനാഥായ നമഃ
 811. ഓം പ്രദീപായ നമഃ
 812. ഓം ഭവമോചനായ നമഃ
 813. ഓം ഭാസ്കരായ നമഃ
 814. ഓം ഭാസ്കരതനവേ നമഃ
 815. ഓം ഭാനവേ നമഃ
 816. ഓം ഭയവിനാശനായ നമഃ
 817. ഓം ചതുര്യുഗവ്യവസ്ഥാത്രേ നമഃ
 818. ഓം യുഗധർമപ്രവർതകായ നമഃ
 819. ഓം അയുജായ നമഃ
 820. ഓം മിഥുനായ നമഃ
 821. ഓം യോഗായ നമഃ
 822. ഓം യോഗജ്ഞായ നമഃ
 823. ഓം യോഗപാരഗായ നമഃ
 824. ഓം മഹാശനായ നമഃ
 825. ഓം മഹാഭൂതായ നമഃ
 826. ഓം മഹാപുരുഷവിക്രമായ നമഃ
 827. ഓം യുഗാന്തകൃതേ നമഃ
 828. ഓം യുഗാവർതായ നമഃ
 829. ഓം ദൃശ്യാദൃശ്യസ്വരൂപകായ നമഃ
 830. ഓം സഹസ്രജിതേ നമഃ
 831. ഓം മഹാമൂർതയേ നമഃ
 832. ഓം സഹസ്രായുധപണ്ഡിതായ നമഃ
 833. ഓം അനന്താസുരസംഹർത്രേ നമഃ
 834. ഓം സുപ്രതിഷ്ഠായ നമഃ
 835. ഓം സുഖാകരായ നമഃ
 836. ഓം അക്രോധനായ നമഃ
 837. ഓം ക്രോധഹന്ത്രേ നമഃ
 838. ഓം ശത്രുക്രോധവിമർദനായ നമഃ
 839. ഓം വിശ്വമുർതയേ നമഃ
 840. ഓം വിശ്വബാഹവേ നമഃ
 841. ഓം വിശ്വദൃങ്ശേ നമഃ
 842. ഓം വിശ്വതോമുഖായ നമഃ
 843. ഓം വിശ്വേശായ നമഃ
 844. ഓം വിശ്വസംസേവ്യായ നമഃ
 845. ഓം ദ്യാവാഭൂമിവിവർധനായ നമഃ
 846. ഓം അപാന്നിധയേ നമഃ
 847. ഓം അകർത്രേ നമഃ
 848. ഓം അന്നായ നമഃ
 849. ഓം അന്നദാത്രേ നമഃ
 850. ഓം അന്നദാരുണായ നമഃ
 851. ഓം അംഭോജമൗലയേ നമഃ
 852. ഓം ഉജ്ജീവായ നമഃ
 853. ഓം പ്രാണായ നമഃ
 854. ഓം പ്രാണപ്രദായകായ നമഃ
 855. ഓം സ്കന്ദായ നമഃ
 856. ഓം സ്കന്ദധരായ നമഃ
 857. ഓം ധുര്യായ നമഃ
 858. ഓം ധാര്യായ നമഃ
 859. ഓം ധൃതയേ നമഃ
 860. ഓം അനാതുരായ നമഃ ? ധൃതിരനാതുരായ
 861. ഓം ആതുരൗഷധയേ നമഃ
 862. ഓം അവ്യഗ്രായ നമഃ
 863. ഓം വൈദ്യനാഥായ നമഃ
 864. ഓം അഗദങ്കരായ നമഃ
 865. ഓം ദേവദേവായ നമഃ
 866. ഓം ബൃഹദ്ഭാനവേ നമഃ
 867. ഓം സ്വർഭാനവേ നമഃ
 868. ഓം പദ്മവല്ലഭായ നമഃ
 869. ഓം അകുലായ നമഃ
 870. ഓം കുലനേത്രേ നമഃ
 871. ഓം കുലസ്രഷ്ട്രേ നമഃ
 872. ഓം കുലേശ്വരായനമഃ
 873. ഓം നിധയേ നമഃ
 874. ഓം നിധിപ്രിയായ നമഃ
 875. ഓം ശംഖപദ്മാദിനിധിസേവിതായ നമഃ
 876. ഓം ശതാനന്ദായ നമഃ
 877. ഓം ശതാവർതായ നമഃ
 878. ഓം ശതമൂർതയേ നമഃ
 879. ഓം ശതായുധായ നമഃ
 880. ഓം പദ്മാസനായ നമഃ
 881. ഓം പദ്മനേത്രായ നമഃ
 882. ഓം പദ്മാംഘ്രയേ നമഃ
 883. ഓം പദ്മപാണികായ നമഃ
 884. ഓം ഈശായ നമഃ
 885. ഓം കാരണകാര്യാത്മനേ നമഃ
 886. ഓം സൂക്ഷ്മാത്മനേ നമഃ
 887. ഓം സ്ഥൂലമൂർതിമതേ നമഃ
 888. ഓം അശരീരിണേ നമഃ
 889. ഓം ത്രിശരീരിണേ നമഃ
 890. ഓം ശരീരത്രയനായകായ നമഃ
 891. ഓം ജാഗ്രത്പ്രപഞ്ചാധിപതയേ നമഃ
 892. ഓം സ്വപ്നലോകാഭിമാനവതേ നമഃ
 893. ഓം സുഷുപ്ത്യവസ്ഥാഭിമാനിനേ നമഃ
 894. ഓം സർവസാക്ഷിണേ നമഃ
 895. ഓം തുരീയകായ നാമ്ഃ var?? തുരീയഗായ
 896. ഓം സ്വാപനായ നമഃ
 897. ഓം സ്വവശായ നമഃ
 898. ഓം വ്യാപിണേ നമഃ
 899. ഓം വിശ്വമൂർതയേ നമഃ
 900. ഓം വിരോചനായ നമഃ
 901. ഓം വീരസേനായ നമഃ
 902. ഓം വീരവേഷായ നമഃ
 903. ഓം വീരായുധസമാവൃതായ നമഃ
 904. ഓം സർവലക്ഷണലക്ഷണ്യായ നമഃ
 905. ഓം ലക്ഷ്മീവതേ നമഃ
 906. ഓം ശുഭലക്ഷണായ നമഃ
 907. ഓം സമയജ്ഞായ നമഃ
 908. ഓം സുസമയസമാധിജനവല്ലഭായ നമഃ
 909. ഓം അതുല്യായ നമഃ
 910. ഓം അതുല്യമഹിമ്നേ നമഃ
 911. ഓം ശരഭോപമവിക്രമായ നമഃ
 912. ഓം അഹേതവേ നമഃ
 913. ഓം ഹേതുമതേ നമഃ
 914. ഓം ഹേതവേ നമഃ
 915. ഓം ഹേതുഹേതുമദാശ്രയായ നമഃ
 916. ഓം വിക്ഷരായ നമഃ
 917. ഓം രോഹിതായ നമഃ
 918. ഓം രക്തായ നമഃ
 919. ഓം വിരക്തായ നമഃ
 920. ഓം വിജനപ്രിയായ നമഃ
 921. ഓം മഹീധരായ നമഃ
 922. ഓം മാതരിശ്വനേ നമഃ
 923. ഓം മാംഗല്യമകരാലയായ നമഃ
 924. ഓം മധ്യമാന്താദയേ നമഃ
 925. ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ
 926. ഓം രക്ഷോവിക്ഷോഭകാരകായ നമഃ
 927. ഓം ഗുഹായ നമഃ
 928. ഓം ഗുഹാശയായ നമഃ
 929. ഓം ഗോപ്ത്രേ നമഃ
 930. ഓം ഗുഹ്യായ നമഃ
 931. ഓം ഗുണമഹാർണവായ നമഃ
 932. ഓം നിരുദ്യോഗായ നമഃ
 933. ഓം മഹോദ്യോഗിനേ നമഃ
 934. ഓം നിർനിരോധായ നമഃ
 935. ഓം നിരങ്കുശായ നമഃ
 936. ഓം മഹാവേഗായ നമഃ
 937. ഓം മഹാപ്രാണായ നമഃ
 938. ഓം മഹേശ്വരമനോഹരായ നമഃ
 939. ഓം അമൃതാശായ നമഃ
 940. ഓം അമിതാഹാരായ നമഃ
 941. ഓം മിതഭാഷിണേ നമഃ
 942. ഓം അമിതാർഥവാചേ നമഃ
 943. ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ
 944. ഓം ക്ഷോഭകൃതേ നമഃ
 945. ഓം ക്ഷേമായ നമഃ
 946. ഓം ക്ഷേമവതേ നമഃ
 947. ഓം ക്ഷേമവർധനായ നമഃ
 948. ഓം ഋദ്ധായ നമഃ
 949. ഓം ഋദ്ധിപ്രദായ നമഃ
 950. ഓം മത്തായ നമഃ
 951. ഓം മത്തകേകിനിഷൂദനായ നമഃ
 952. ഓം ധർമായ നമഃ
 953. ഓം ധർമവിദാം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
 954. ഓം വൈകുണ്ഠായ നമഃ
 955. ഓം വാസവപ്രിയായ നമഃ
 956. ഓം പരധീരായ നമഃ
 957. ഓം അപരാക്രാന്തായ നമഃ
 958. ഓം പരിതുഷ്ടായ നമഃ
 959. ഓം പരാസുഹൃതേ നമഃ
 960. ഓം രാമായ നമഃ
 961. ഓം രാമനുതായ നമഃ
 962. ഓം രമ്യായ നമഃ
 963. ഓം രമാപതിനുതായ നമഃ
 964. ഓം ഹിതായ നമഃ
 965. ഓം വിരാമായ നമഃ
 966. ഓം വിനതായ നമഃ
 967. ഓം വിദിഷേ നമഃ
 968. ഓം വീരഭദ്രായ നമഃ
 969. ഓം വിധിപ്രിയായ നമഃ
 970. ഓം വിനയായ നമഃ
 971. ഓം വിനയപ്രീതായ നമഃ
 972. ഓം വിമതോരുമദാപഹായ നമഃ
 973. ഓം സർവശക്തിമതാം ശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
 974. ഓം സർവദൈത്യഭയങ്കരായ നമഃ
 975. ഓം ശത്രുഘ്നായ നമഃ
 976. ഓം ശത്രുവിനതായ നമഃ
 977. ഓം ശത്രുസംഘപ്രധർഷകായ നമഃ
 978. ഓം സുദർശനായ നമഃ
 979. ഓം ഋതുപതയേ നമഃ
 980. ഓം വസന്തായ നമഃ
 981. ഓം മധവേ നമഃ
 982. ഓം വസന്തകേലിനിരതായ നമഃ
 983. ഓം വനകേലിവിശാരദായ നമഃ
 984. ഓം പുഷ്പധൂലീപരിവൃതായ നമഃ
 985. ഓം നവപല്ലവശേഖരായ നമഃ
 986. ഓം ജലകേലിപരായ നമഃ
 987. ഓം ജന്യായ നമഃ
 988. ഓം ജഹ്നുകന്യോപലാലിതായ നമഃ
 989. ഓം ഗാംഗേയായ നമഃ
 990. ഓം ഗീതകുശലായ നമഃ
 991. ഓം ഗംഗാപൂരവിഹാരവതേ നമഃ
 992. ഓം ഗംഗാധരായ നമഃ
 993. ഓം ഗണപതയേ നമഃ
 994. ഓം ഗണനാഥസമാവൃതായ നമഃ
 995. ഓം വിശ്രാമായ നമഃ
 996. ഓം വിശ്രമയുതായ നമഃ
 997. ഓം വിശ്വഭുജേ നമഃ
 998. ഓം വിശ്വദക്ഷിണായ നമഃ
 999. ഓം വിസ്താരായ നമഃ
 1000. ഓം വിഗ്രഹായ നമഃ
 1001. ഓം വ്യാസായ നമഃ
 1002. ഓം വിശ്വരക്ഷണതത്പരായ നമഃ
 1003. ഓം വിനതാനന്ദകാരിണേ നമഃ
 1004. ഓം പാർവതീപ്രാണനന്ദനായ നമഃ
 1005. ഓം വിശാഖായ നമഃ
 1006. ഓം ഷണ്മുഖായ നമഃ
 1007. ഓം കാർതികേയായ നമഃ
 1008. ഓം കാമപ്രദായകായ നമഃ


|| ഇതി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സഹസ്രനാമാവളിഃ സമ്പൂർണം ||