ശ്രീ ശിവ സഹസ്രനാമാവളിഃ

field_imag_alt

ശ്രീ ശിവ സഹസ്രനാമാവളിഃ

 1. ഓം സ്ഥിരായ നമഃ
 2. ഓം സ്ഥാണവേ നമഃ
 3. ഓം പ്രഭവേ നമഃ
 4. ഓം ഭീമായ നമഃ
 5. ഓം പ്രവരായ നമഃ
 6. ഓം വരദായ നമഃ
 7. ഓം വരായ നമഃ
 8. ഓം സർവാത്മനേ നമഃ
 9. ഓം സർവവിഖ്യാതായ നമഃ
 10. ഓം സർവസ്മൈ നമഃ 10
 11. ഓം സർവകരായ നമഃ
 12. ഓം ഭവായ നമഃ
 13. ഓം ജടിനേ നമഃ
 14. ഓം ചർമിണേ നമഃ
 15. ഓം ശിഖണ്ഡിനേ നമഃ
 16. ഓം സർവാംഗായ നമഃ
 17. ഓം സർവഭാവനായ നമഃ
 18. ഓം ഹരായ നമഃ
 19. ഓം ഹരിണാക്ഷായ നമഃ
 20. ഓം സർവഭൂതഹരായ നമഃ 20
 21. ഓം പ്രഭവേ നമഃ
 22. ഓം പ്രവൃത്തയേ നമഃ
 23. ഓം നിവൃത്തയേ നമഃ
 24. ഓം നിയതായ നമഃ
 25. ഓം ശാശ്വതായ നമഃ
 26. ഓം ധ്രുവായ നമഃ
 27. ഓം ശ്മശാനവാസിനേ നമഃ
 28. ഓം ഭഗവതേ നമഃ
 29. ഓം ഖചരായ നമഃ
 30. ഓം ഗോചരായ നമഃ 30
 31. ഓം അർദനായ നമഃ
 32. ഓം അഭിവാദ്യായ നമഃ
 33. ഓം മഹാകർമണേ നമഃ
 34. ഓം തപസ്വിനേ നമഃ
 35. ഓം ഭൂതഭാവനായ നമഃ
 36. ഓം ഉന്മത്തവേഷപ്രച്ഛന്നായ നമഃ
 37. ഓം സർവലോകപ്രജാപതയേ നമഃ
 38. ഓം മഹാരൂപായ നമഃ
 39. ഓം മഹാകായായ നമഃ
 40. ഓം വൃഷരൂപായ നമഃ 40
 41. ഓം മഹായശസേ നമഃ
 42. ഓം മഹാത്മനേ നമഃ
 43. ഓം സർവഭൂതാത്മനേ നമഃ
 44. ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ
 45. ഓം മഹാഹണവേ നമഃ
 46. ഓം ലോകപാലായ നമഃ
 47. ഓം അന്തർഹിതത്മനേ നമഃ
 48. ഓം പ്രസാദായ നമഃ
 49. ഓം ഹയഗർധഭയേ നമഃ
 50. ഓം പവിത്രായ നമഃ 50
 51. ഓം മഹതേ നമഃ
 52. ഓംനിയമായ നമഃ
 53. ഓം നിയമാശ്രിതായ നമഃ
 54. ഓം സർവകർമണേ നമഃ
 55. ഓം സ്വയംഭൂതായ നമഃ
 56. ഓം ആദയേ നമഃ
 57. ഓം ആദികരായ നമഃ
 58. ഓം നിധയേ നമഃ
 59. ഓം സഹസ്രാക്ഷായ നമഃ
 60. ഓം വിശാലാക്ഷായ നമഃ 60
 61. ഓം സോമായ നമഃ
 62. ഓം നക്ഷത്രസാധകായ നമഃ
 63. ഓം ചന്ദ്രായ നമഃ
 64. ഓം സൂര്യായ നമഃ
 65. ഓം ശനയേ നമഃ
 66. ഓം കേതവേ നമഃ
 67. ഓം ഗ്രഹായ നമഃ
 68. ഓം ഗ്രഹപതയേ നമഃ
 69. ഓം വരായ നമഃ
 70. ഓം അത്രയേ നമഃ 70
 71. ഓം അത്ര്യാ നമസ്കർത്രേ നമഃ
 72. ഓം മൃഗബാണാർപണായ നമഃ
 73. ഓം അനഘായ നമഃ
 74. ഓം മഹാതപസേ നമഃ
 75. ഓം ഘോരതപസേ നമഃ
 76. ഓം അദീനായ നമഃ
 77. ഓം ദീനസാധകായ നമഃ
 78. ഓം സംവത്സരകരായ നമഃ
 79. ഓം മന്ത്രായ നമഃ
 80. ഓം പ്രമാണായ നമഃ 80
 81. ഓം പരമായതപസേ നമഃ
 82. ഓം യോഗിനേ നമഃ
 83. ഓം യോജ്യായ നമഃ
 84. ഓം മഹാബീജായ നമഃ
 85. ഓം മഹാരേതസേ നമഃ
 86. ഓം മഹാബലായ നമഃ
 87. ഓം സുവർണരേതസേ നമഃ
 88. ഓം സർവജ്ഞായ നമഃ
 89. ഓം സുബീജായ നമഃ
 90. ഓം ബീജവാഹനായ നമഃ 90
 91. ഓം ദശബാഹവേ നമഃ
 92. ഓം അനിമിശായ നമഃ
 93. ഓം നീലകണ്ഠായ നമഃ
 94. ഓം ഉമാപതയേ നമഃ
 95. ഓം വിശ്വരൂപായ നമഃ
 96. ഓം സ്വയംശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
 97. ഓം ബലവീരായ നമഃ
 98. ഓം അബലോഗണായ നമഃ
 99. ഓം ഗണകർത്രേ നമഃ
 100. ഓം ഗണപതയേ നമഃ 100
 101. ഓം ദിഗ്വാസസേ നമഃ
 102. ഓം കാമായ നമഃ
 103. ഓം മന്ത്രവിദേ നമഃ
 104. ഓം പരമായ മന്ത്രായ നമഃ
 105. ഓം സർവഭാവകരായ നമഃ
 106. ഓം ഹരായ നമഃ
 107. ഓം കമണ്ഡലുധരായ നമഃ
 108. ഓം ധന്വിനേ നമഃ
 109. ഓം ബാണഹസ്തായ നമഃ
 110. ഓം കപാലവതേ നമഃ 110
 111. ഓം അശനയേ നമഃ
 112. ഓം ശതഘ്നിനേ നമഃ
 113. ഓം ഖഡ്ഗിനേ നമഃ
 114. ഓം പട്ടിശിനേ നമഃ
 115. ഓം ആയുധിനേ നമഃ
 116. ഓം മഹതേ നമഃ
 117. ഓം സ്രുവഹസ്തായ നമഃ
 118. ഓം സുരൂപായ നമഃ
 119. ഓം തേജസേ നമഃ
 120. ഓം തേജസ്കരായ നിധയേ നമഃ 120
 121. ഓം ഉഷ്ണീഷിണേ നമഃ
 122. ഓം സുവക്ത്രായ നമഃ
 123. ഓം ഉദഗ്രായ നമഃ
 124. ഓം വിനതായ നമഃ
 125. ഓം ദീർഘായ നമഃ
 126. ഓം ഹരികേശായ നമഃ
 127. ഓം സുതീർഥായ നമഃ
 128. ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ
 129. ഓം ശൃഗാലരൂപായ നമഃ
 130. ഓം സിദ്ധാർഥായ നമഃ 130
 131. ഓം മുണ്ഡായ നമഃ
 132. ഓം സർവശുഭങ്കരായ നമഃ
 133. ഓം അജായ നമഃ
 134. ഓം ബഹുരൂപായ നമഃ
 135. ഓം ഗന്ധധാരിണേ നമഃ
 136. ഓം കപർദിനേ നമഃ
 137. ഓം ഉർധ്വരേതസേ നമഃ
 138. ഓം ഊർധ്വലിംഗായ നമഃ
 139. ഓം ഊർധ്വശായിനേ നമഃ
 140. ഓം നഭസ്ഥലായ നമഃ 140
 141. ഓം ത്രിജടിനേ നമഃ
 142. ഓം ചീരവാസസേ നമഃ
 143. ഓം രുദ്രായ നമഃ
 144. ഓം സേനാപതയേ നമഃ
 145. ഓം വിഭവേ നമഃ
 146. ഓം അഹശ്ചരായ നമഃ
 147. ഓം നക്തഞ്ചരായ നമഃ
 148. ഓം തിഗ്മമന്യവേ നമഃ
 149. ഓം സുവർചസായ നമഃ
 150. ഓം ഗജഘ്നേ നമഃ 150
 151. ഓം ദൈത്യഘ്നേ നമഃ
 152. ഓം കാലായ നമഃ
 153. ഓം ലോകധാത്രേ നമഃ
 154. ഓം ഗുണാകരായ നമഃ
 155. ഓം സിംഹശാർദൂലരൂപായ നമഃ
 156. ഓം ആർദ്രചർമാംബരാവൃതായ നമഃ
 157. ഓം കാലയോഗിനേ നമഃ
 158. ഓം മഹാനാദായ നമഃ
 159. ഓം സർവകാമായ നമഃ
 160. ഓം ചതുഷ്പഥായ നമഃ 160
 161. ഓം നിശാചരായ നമഃ
 162. ഓം പ്രേതചാരിണേ നമഃ
 163. ഓം ഭൂതചാരിണേ നമഃ
 164. ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ
 165. ഓം ബഹുഭൂതായ നമഃ
 166. ഓം ബഹുധരായ നമഃ
 167. ഓം സ്വർഭാനവേ നമഃ
 168. ഓം അമിതായ നമഃ
 169. ഓം ഗതയേ നമഃ
 170. ഓം നൃത്യപ്രിയായ നമഃ 170
 171. ഓം നിത്യനർതായ നമഃ
 172. ഓം നർതകായ നമഃ
 173. ഓം സർവലാലസായ നമഃ
 174. ഓം ഘോരായ നമഃ
 175. ഓം മഹാതപസേ നമഃ
 176. ഓം പാശായ നമഃ
 177. ഓം നിത്യായ നമഃ
 178. ഓം ഗിരിരുഹായ നമഃ
 179. ഓം നഭസേ നമഃ
 180. ഓം സഹസ്രഹസ്തായ നമഃ 180
 181. ഓം വിജയായ നമഃ
 182. ഓം വ്യവസായായ നമഃ
 183. ഓം അതന്ദ്രിതായ നമഃ
 184. ഓം അധർഷണായ നമഃ
 185. ഓം ധർഷണാത്മനേ നമഃ
 186. ഓം യജ്ഞഘ്നേ നമഃ
 187. ഓം കാമനാശകായ നമഃ
 188. ഓം ദക്ഷ്യാഗപഹാരിണേ നമഃ
 189. ഓം സുസഹായ നമഃ
 190. ഓം മധ്യമായ നമഃ 190
 191. ഓം തേജോപഹാരിണേ നമഃ
 192. ഓം ബലഘ്നേ നമഃ
 193. ഓം മുദിതായ നമഃ
 194. ഓം അർഥായ നമഃ
 195. ഓം അജിതായ നമഃ
 196. ഓം അവരായ നമഃ
 197. ഓം ഗംഭീരഘോഷയ നമഃ
 198. ഓം ഗംഭീരായ നമഃ
 199. ഓം ഗംഭീരബലവാഹനായ നമഃ
 200. ഓം ന്യഗ്രോധരൂപായ നമഃ 200
 201. ഓം ന്യഗ്രോധായ നമഃ
 202. ഓം വൃക്ഷകർണസ്ഥിതായ നമഃ
 203. ഓം വിഭവേ നമഃ
 204. ഓം സുതീക്ഷ്ണദശനായ നമഃ
 205. ഓം മഹാകായായ നമഃ
 206. ഓം മഹാനനായ നമഃ
 207. ഓം വിശ്വക്സേനായ നമഃ
 208. ഓം ഹരയേ നമഃ
 209. ഓം യജ്ഞായ നമഃ
 210. ഓം സംയുഗാപീഡവാഹനായ നമഃ 210
 211. ഓം തീക്ഷണാതാപായ നമഃ
 212. ഓം ഹര്യശ്വായ നമഃ
 213. ഓം സഹായായ നമഃ
 214. ഓം കർമകാലവിദേ നമഃ
 215. ഓം വിഷ്ണുപ്രസാദിതായ നമഃ
 216. ഓം യജ്ഞായ നമഃ
 217. ഓം സമുദ്രായ നമഃ
 218. ഓം ബഡവാമുഖായ നമഃ
 219. ഓം ഹുതാശനസഹായായ നമഃ
 220. ഓം പ്രശാന്താത്മനേ നമഃ 220
 221. ഓം ഹുതാശനായ നമഃ
 222. ഓം ഉഗ്രതേജസേ നമഃ
 223. ഓം മഹാതേജസേ നമഃ
 224. ഓം ജന്യായ നമഃ
 225. ഓം വിജയകാലവിദേ നമഃ
 226. ഓം ജ്യോതിഷാമയനായ നമഃ
 227. ഓം സിദ്ധയേ നമഃ
 228. ഓം സർവവിഗ്രഹായ നമഃ
 229. ഓം ശിഖിനേ നമഃ
 230. ഓം മുണ്ഡിനേ നമഃ 230
 231. ഓം ജടിനേ നമഃ
 232. ഓം ജ്വലിനേ നമഃ
 233. ഓം മൂർതിജായ നമഃ
 234. ഓം മൂർധജായ നമഃ
 235. ഓം ബലിനേ നമഃ
 236. ഓം വൈനവിനേ നമഃ
 237. ഓം പണവിനേ നമഃ
 238. ഓം താലിനേ നമഃ
 239. ഓം ഖലിനേ നമഃ
 240. ഓം കാലകടങ്കടായ നമഃ 240
 241. ഓം നക്ഷത്രവിഗ്രഹമതയേ നമഃ
 242. ഓം ഗുണബുദ്ധയേ നമഃ
 243. ഓം ലയായ നമഃ
 244. ഓം അഗമായ നമഃ
 245. ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ
 246. ഓം വിശ്വബാഹവേ നമഃ
 247. ഓം വിഭാഗായ നമഃ
 248. ഓം സർവഗായ നമഃ
 249. ഓം അമുഖായ നമഃ
 250. ഓം വിമോചനായ നമഃ 250
 251. ഓം സുസരണായ നമഃ
 252. ഓം ഹിരണ്യകവചോദ്ഭവായ നമഃ
 253. ഓം മേഢ്രജായ നമഃ
 254. ഓം ബലചാരിണേ നമഃ
 255. ഓം മഹീചാരിണേ നമഃ
 256. ഓം സ്രുതായ നമഃ
 257. ഓം സർവതൂര്യവിനോദിനേ നമഃ
 258. ഓം സർവതോദ്യപരിഗ്രഹായ നമഃ
 259. ഓം വ്യാലരൂപായ നമഃ
 260. ഓം ഗുഹാവാസിനേ നമഃ 260
 261. ഓം ഗുഹായ നമഃ
 262. ഓം മാലിനേ നമഃ
 263. ഓം തരംഗവിദേ നമഃ
 264. ഓം ത്രിദശായ നമഃ
 265. ഓം ത്രികാലധൃതേ നമഃ
 266. ഓം കർമസർവബന്ധവിമോചനായ നമഃ
 267. ഓം അസുരേന്ദ്രാണാംബന്ധനായ നമഃ
 268. ഓം യുധി ശത്രുവിനാശനായ നമഃ
 269. ഓം സാംഖ്യപ്രസാദായ നമഃ
 270. ഓം ദുർവാസസേ നമഃ 270
 271. ഓം സർവസാധിനിഷേവിതായ നമഃ
 272. ഓം പ്രസ്കന്ദനായ നമഃ
 273. ഓം യജ്ഞവിഭാഗവിദേ നമഃ
 274. ഓം അതുല്യായ നമഃ
 275. ഓം യജ്ഞവിഭാഗവിദേ നമഃ
 276. ഓം സർവവാസായ നമഃ
 277. ഓം സർവചാരിണേ നമഃ
 278. ഓം ദുർവാസസേ നമഃ
 279. ഓം വാസവായ നമഃ
 280. ഓം അമരായ നമഃ 280
 281. ഓം ഹൈമായ നമഃ
 282. ഓം ഹേമകരായ നമഃ
 283. ഓം നിഷ്കർമായ നമഃ
 284. ഓം സർവധാരിണേ നമഃ
 285. ഓം ധരോത്തമായ നമഃ
 286. ഓം ലോഹിതാക്ഷായ നമഃ
 287. ഓം മാക്ഷായ നമഃ
 288. ഓം വിജയക്ഷായ നമഃ
 289. ഓം വിശാരദായ നമഃ
 290. ഓം സംഗ്രഹായ നമഃ 290
 291. ഓം നിഗ്രഹായ നമഃ
 292. ഓം കർത്രേ നമഃ
 293. ഓം സർപചീരനിവാസനായ നമഃ
 294. ഓം മുഖ്യായ നമഃ
 295. ഓം അമുഖ്യായ നമഃ
 296. ഓം ദേഹായ നമഃ
 297. ഓം കാഹലയേ നമഃ
 298. ഓം സർവകാമദായ നമഃ
 299. ഓം സർവകാലപ്രസാദയേ നമഃ
 300. ഓം സുബലായ നമഃ 300
 301. ഓം ബലരൂപധൃതേ നമഃ
 302. ഓം സർവകാമവരായ നമഃ
 303. ഓം സർവദായ നമഃ
 304. ഓം സർവതോമുഖായ നമഃ
 305. ഓം ആകാശനിർവിരൂപായ നമഃ
 306. ഓം നിപാതിനേ നമഃ
 307. ഓം അവശായ നമഃ
 308. ഓം ഖഗായ നമഃ
 309. ഓം രൗദ്രരൂപായ നമഃ
 310. ഓം അംശവേ നമഃ 310
 311. ഓം ആദിത്യായ നമഃ
 312. ഓം ബഹുരശ്മയേ നമഃ
 313. ഓം സുവർചസിനേ നമഃ
 314. ഓം വസുവേഗായ നമഃ
 315. ഓം മഹാവേഗായ നമഃ
 316. ഓം മനോവേഗായ നമഃ
 317. ഓം നിശാചരായ നമഃ
 318. ഓം സർവവാസിനേ നമഃ
 319. ഓം ശ്രിയാവാസിനേ നമഃ
 320. ഓം ഉപദേശകരായ നമഃ 320
 321. ഓം അകരായ നമഃ
 322. ഓം മുനയേ നമഃ
 323. ഓം ആത്മനിരാലോകായ നമഃ
 324. ഓം സംഭഗ്നായ നമഃ
 325. ഓം സഹസ്രദായ നമഃ
 326. ഓം പക്ഷിണേ നമഃ
 327. ഓം പക്ഷരൂപായ നമഃ
 328. ഓം അതിദീപ്തായ നമഃ
 329. ഓം വിശാമ്പതയേ നമഃ
 330. ഓം ഉന്മാദായ നമഃ 330
 331. ഓം മദനായ നമഃ
 332. ഓം കാമായ നമഃ
 333. ഓം അശ്വത്ഥായ നമഃ
 334. ഓം അർഥകരായ നമഃ
 335. ഓം യശസേ നമഃ
 336. ഓം വാമദേവായ നമഃ
 337. ഓം വാമായ നമഃ
 338. ഓം പ്രാചേ നമഃ
 339. ഓം ദക്ഷിണായ നമഃ
 340. ഓം വാമനായ നമഃ 340
 341. ഓം സിദ്ധയോഗിനേ നമഃ
 342. ഓം മഹർശയേ നമഃ
 343. ഓം സിദ്ധാർഥായ നമഃ
 344. ഓം സിദ്ധസാധകായ നമഃ
 345. ഓം ഭിക്ഷവേ നമഃ
 346. ഓം ഭിക്ഷുരൂപായ നമഃ
 347. ഓം വിപണായ നമഃ
 348. ഓം മൃദവേ നമഃ
 349. ഓം അവ്യയായ നമഃ
 350. ഓം മഹാസേനായ നമഃ 350
 351. ഓം വിശാഖായ നമഃ
 352. ഓം ഷഷ്ടിഭാഗായ നമഃ
 353. ഓം ഗവാം പതയേ നമഃ
 354. ഓം വജ്രഹസ്തായ നമഃ
 355. ഓം വിഷ്കംഭിനേ നമഃ
 356. ഓം ചമൂസ്തംഭനായ നമഃ
 357. ഓം വൃത്താവൃത്തകരായ നമഃ
 358. ഓം താലായ നമഃ
 359. ഓം മധവേ നമഃ
 360. ഓം മധുകലോചനായ നമഃ 360
 361. ഓം വാചസ്പത്യായ നമഃ
 362. ഓം വാജസേനായ നമഃ
 363. ഓം നിത്യമാശ്രിതപൂജിതായ നമഃ
 364. ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ
 365. ഓം ലോകചാരിണേ നമഃ
 366. ഓം സർവചാരിണേ നമഃ
 367. ഓം വിചാരവിദേ നമഃ
 368. ഓം ഈശാനായ നമഃ
 369. ഓം ഈശ്വരായ നമഃ
 370. ഓം കാലായ നമഃ 370
 371. ഓം നിശാചാരിണേ നമഃ
 372. ഓം പിനാകഭൃതേ നമഃ
 373. ഓം നിമിത്തസ്ഥായ നമഃ
 374. ഓം നിമിത്തായ നമഃ
 375. ഓം നന്ദയേ നമഃ
 376. ഓം നന്ദികരായ നമഃ
 377. ഓം ഹരയേ നമഃ
 378. ഓം നന്ദീശ്വരായ നമഃ
 379. ഓം നന്ദിനേ നമഃ
 380. ഓം നന്ദനായ നമഃ 380
 381. ഓം നന്ദിവർധനായ നമഃ
 382. ഓം ഭഗഹാരിണേ നമഃ
 383. ഓം നിഹന്ത്രേ നമഃ
 384. ഓം കലായ നമഃ
 385. ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ
 386. ഓം പിതാമഹായ നമഃ
 387. ഓം ചതുർമുഖായ നമഃ
 388. ഓം മഹാലിംഗായ നമഃ
 389. ഓം ചാരുലിംഗായ നമഃ
 390. ഓം ലിംഗാധ്യാക്ഷായ നമഃ 390
 391. ഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ
 392. ഓം യോഗാധ്യക്ഷായ നമഃ
 393. ഓം യുഗാവഹായ നമഃ
 394. ഓം ബീജാധ്യക്ഷായ നമഃ
 395. ഓം ബീജകർത്രേ നമഃ
 396. ഓം അധ്യാത്മാനുഗതായ നമഃ
 397. ഓം ബലായ നമഃ
 398. ഓം ഇതിഹാസായ നമഃ
 399. ഓം സകല്പായ നമഃ
 400. ഓം ഗൗതമായ നമഃ 400
 401. ഓം നിശാകരായ നമഃ
 402. ഓം ദംഭായ നമഃ
 403. ഓം അദംഭായ നമഃ
 404. ഓം വൈദംഭായ നമഃ
 405. ഓം വശ്യായ നമഃ
 406. ഓം വശകരായ നമഃ
 407. ഓം കലയേ നമഃ
 408. ഓം ലോകകർത്രേ നമഃ
 409. ഓം പശുപതയേ നമഃ
 410. ഓം മഹാകർത്രേ നമഃ 410
 411. ഓം അനൗഷധായ നമഃ
 412. ഓം അക്ഷരായ നമഃ
 413. ഓം പരമായ ബ്രഹ്മണേ നമഃ
 414. ഓം ബലവതേ നമഃ
 415. ഓം ശക്രായ നമഃ
 416. ഓം നിത്യൈ നമഃ
 417. ഓം അനിത്യൈ നമഃ
 418. ഓം ശുദ്ധാത്മനേ നമഃ
 419. ഓം ശുദ്ധായ നമഃ
 420. ഓം മാന്യായ നമഃ 420
 421. ഓം ഗതാഗതായ നമഃ
 422. ഓം ബഹുപ്രസാദായ നമഃ
 423. ഓം സുസ്വപ്നായ നമഃ
 424. ഓം ദർപണായ നമഃ
 425. ഓം അമിത്രജിതേ നമഃ
 426. ഓം വേദകാരായ നമഃ
 427. ഓം മന്ത്രകാരായ നമഃ
 428. ഓം വിദുഷേ നമഃ
 429. ഓം സമരമർദനായ നമഃ
 430. ഓം മഹാമേഘനിവാസിനേ നമഃ 430
 431. ഓം മഹാഘോരായ നമഃ
 432. ഓം വശിനേ നമഃ
 433. ഓം കരായ നമഃ
 434. ഓം അഗ്നിജ്വാലായ നമഃ
 435. ഓം മഹാജ്വാലായ നമഃ
 436. ഓം അതിധൂമ്രായ നമഃ
 437. ഓം ഹുതായ നമഃ
 438. ഓം ഹവിഷേ നമഃ
 439. ഓം വൃഷണായ നമഃ
 440. ഓം ശങ്കരായ നമഃ 440
 441. ഓം നിത്യം വർചസ്വിനേ നമഃ
 442. ഓം ധൂമകേതനായ നമഃ
 443. ഓം നീലായ നമഃ
 444. ഓം അംഗലുബ്ധായ നമഃ
 445. ഓം ശോഭനായ നമഃ
 446. ഓം നിരവഗ്രഹായ നമഃ
 447. ഓം സ്വസ്തിദായ നമഃ
 448. ഓം സ്വസ്തിഭാവായ നമഃ
 449. ഓം ഭാഗിനേ നമഃ
 450. ഓം ഭാഗകരായ നമഃ 450
 451. ഓം ലഘവേ നമഃ
 452. ഓം ഉത്സംഗായ നമഃ
 453. ഓം മഹാംഗായ നമഃ
 454. ഓം മഹാഗർഭപരായണായ നമഃ
 455. ഓം കൃഷ്ണവർണായ നമഃ
 456. ഓം സുവർണായ നമഃ
 457. ഓം സർവദേഹിനാം ഇന്ദ്രിയായ നമഃ
 458. ഓം മഹാപാദായ നമഃ
 459. ഓം മഹാഹസ്തായ നമഃ
 460. ഓം മഹാകായായ നമഃ 460
 461. ഓം മഹായശസേ നമഃ
 462. ഓം മഹാമൂർധ്നേ നമഃ
 463. ഓം മഹാമാത്രായ നമഃ
 464. ഓം മഹാനേത്രായ നമഃ
 465. ഓം നിശാലയായ നമഃ
 466. ഓം മഹാന്തകായ നമഃ
 467. ഓം മഹാകർണായ നമഃ
 468. ഓം മഹോഷ്ഠായ നമഃ
 469. ഓം മഹാഹണവേ നമഃ
 470. ഓം മഹാനാസായ നമഃ 470
 471. ഓം മഹാകംബവേ നമഃ
 472. ഓം മഹാഗ്രീവായ നമഃ
 473. ഓം ശ്മശാനഭാജേ നമഃ
 474. ഓം മഹാവക്ഷസേ നമഃ
 475. ഓം മഹോരസ്കായ നമഃ
 476. ഓം അന്തരാത്മനേ നമഃ
 477. ഓം മൃഗാലയായ നമഃ
 478. ഓം ലംബനായ നമഃ
 479. ഓം ലംബിതോഷ്ഠായ നമഃ
 480. ഓം മഹാമായായ നമഃ 480
 481. ഓം പയോനിധയേ നമഃ
 482. ഓം മഹാദന്തായ നമഃ
 483. ഓം മഹാദംഷ്ട്രായ നമഃ
 484. ഓം മഹജിഹ്വായ നമഃ
 485. ഓം മഹാമുഖായ നമഃ
 486. ഓം മഹാനഖായ നമഃ
 487. ഓം മഹാരോമായ നമഃ
 488. ഓം മഹാകോശായ നമഃ
 489. ഓം മഹാജടായ നമഃ
 490. ഓം പ്രസന്നായ നമഃ 490
 491. ഓം പ്രസാദായ നമഃ
 492. ഓം പ്രത്യയായ നമഃ
 493. ഓം ഗിരിസാധനായ നമഃ
 494. ഓം സ്നേഹനായ നമഃ
 495. ഓം അസ്നേഹനായ നമഃ
 496. ഓം അജിതായ നമഃ
 497. ഓം മഹാമുനയേ നമഃ
 498. ഓം വൃക്ഷാകാരായ നമഃ
 499. ഓം വൃക്ഷകേതവേ നമഃ
 500. ഓം അനലായ നമഃ 500
 501. ഓം വായുവാഹനായ നമഃ
 502. ഓം ഗണ്ഡലിനേ നമഃ
 503. ഓം മേരുധാമ്നേ നമഃ
 504. ഓം ദേവാധിപതയേ നമഃ
 505. ഓം അഥർവശീർഷായ നമഃ
 506. ഓം സാമാസ്യായ നമഃ
 507. ഓം ഋക്സഹസ്രാമിതേക്ഷണായ നമഃ
 508. ഓം യജുഃ പാദ ഭുജായ നമഃ
 509. ഓം ഗുഹ്യായ നമഃ
 510. ഓം പ്രകാശായ നമഃ 510
 511. ഓം ജംഗമായ നമഃ
 512. ഓം അമോഘാർഥായ നമഃ
 513. ഓം പ്രസാദായ നമഃ
 514. ഓം അഭിഗമ്യായ നമഃ
 515. ഓം സുദർശനായ നമഃ
 516. ഓം ഉപകാരായ നമഃ
 517. ഓം പ്രിയായ നമഃ
 518. ഓം സർവായ നമഃ
 519. ഓം കനകായ നമഃ
 520. ഓം കഞ്ചനച്ഛവയേ നമഃ 520
 521. ഓം നാഭയേ നമഃ
 522. ഓം നന്ദികരായ നമഃ
 523. ഓം ഭാവായ നമഃ
 524. ഓം പുഷ്കരസ്ഥാപതയേ നമഃ
 525. ഓം സ്ഥിരായ നമഃ
 526. ഓം ദ്വാദശായ നമഃ
 527. ഓം ത്രാസനായ നമഃ
 528. ഓം ആദ്യായ നമഃ
 529. ഓം യജ്ഞായ നമഃ
 530. ഓം യജ്ഞസമാഹിതായ നമഃ 530
 531. ഓം നക്തം നമഃ
 532. ഓം കലയേ നമഃ
 533. ഓം കാലായ നമഃ
 534. ഓം മകരായ നമഃ
 535. ഓം കാലപൂജിതായ നമഃ
 536. ഓം സഗണായ നമഃ
 537. ഓം ഗണകാരായ നമഃ
 538. ഓം ഭൂതവാഹനസാരഥയേ നമഃ
 539. ഓം ഭസ്മശയായ നമഃ
 540. ഓം ഭസ്മഗോപ്ത്രേ നമഃ 540
 541. ഓം ഭസ്മഭൂതായ നമഃ
 542. ഓം തരവേ നമഃ
 543. ഓം ഗണായ നമഃ
 544. ഓം ലോകപാലായ നമഃ
 545. ഓം അലോകായ നമഃ
 546. ഓം മഹാത്മനേ നമഃ
 547. ഓം സർവപൂജിതായ നമഃ
 548. ഓം ശുക്ലായ നമഃ
 549. ഓം ത്രിശുക്ലായ നമഃ
 550. ഓം സമ്പന്നായ നമഃ 550
 551. ഓം ശുചയേ നമഃ
 552. ഓം ഭൂതനിഷേവിതായ നമഃ
 553. ഓം ആശ്രമസ്ഥായ നമഃ
 554. ഓം ക്രിയാവസ്ഥായ നമഃ
 555. ഓം വിശ്വകർമമതയേ നമഃ
 556. ഓം വരായ നമഃ
 557. ഓം വിശാലശാഖായ നമഃ
 558. ഓം താമ്രോഷ്ഠായ നമഃ
 559. ഓം അംബുജാലായ നമഃ
 560. ഓം സുനിശ്ചലായ നമഃ 560
 561. ഓം കപിലായ നമഃ
 562. ഓം കപിശായ നമഃ
 563. ഓം ശുക്ലായ നമഃ
 564. ഓം അയുശേ നമഃ
 565. ഓം പരായ നമഃ
 566. ഓം അപരായ നമഃ
 567. ഓം ഗന്ധർവായ നമഃ
 568. ഓം അദിതയേ നമഃ
 569. ഓം താർക്ഷ്യായ നമഃ
 570. ഓം സുവിജ്ഞേയായ നമഃ 570
 571. ഓം സുശാരദായ നമഃ
 572. ഓം പരശ്വധായുധായ നമഃ
 573. ഓം ദേവായ നമഃ
 574. ഓം അനുകാരിണേ നമഃ
 575. ഓം സുബാന്ധവായ നമഃ
 576. ഓം തുംബവീണായ നമഃ
 577. ഓം മഹാക്രോധായാ നമഃ
 578. ഓം ഊർധ്വരേതസേ നമഃ
 579. ഓം ജലേശയായ നമഃ
 580. ഓം ഉഗ്രായ നമഃ 580
 581. ഓം വശങ്കരായ നമഃ
 582. ഓം വംശായ നമഃ
 583. ഓം വംശനാദായ നമഃ
 584. ഓം അനിന്ദിതായ നമഃ
 585. ഓം സർവാംഗരൂപായ നമഃ
 586. ഓം മായാവിനേ നമഃ
 587. ഓം സുഹൃദായ നമഃ
 588. ഓം അനിലായ നമഃ
 589. ഓം അനലായ നമഃ
 590. ഓം ബന്ധനായ നമഃ 590
 591. ഓം ബന്ധകർത്രേ നമഃ
 592. ഓം സുബന്ധനവിമോചനായ നമഃ
 593. ഓം സയജ്ഞാരയേ നമഃ
 594. ഓം സകാമാരയേ നമഃ
 595. ഓം മഹാദംശ്ട്രായ നമഃ
 596. ഓം മഹായുധായ നമഃ
 597. ഓം ബഹുധാനിന്ദിതായ നമഃ
 598. ഓം ശർവായ നമഃ
 599. ഓം ശങ്കരായ നമഃ
 600. ഓം ശങ്കരായ നമഃ 600
 601. ഓം അധനായ നമഃ
 602. ഓം അമരേശായ നമഃ
 603. ഓം മഹാദേവായ നമഃ
 604. ഓം വിശ്വദേവായ നമഃ
 605. ഓം സുരാരിഘ്നേ നമഃ
 606. ഓം അഹിർബുധ്ന്യായ നമഃ
 607. ഓം അനിലാഭായ നമഃ
 608. ഓം ചേകിതാനായ നമഃ
 609. ഓം ഹവിഷേ നമഃ
 610. ഓം അജൈകപാതേ നമഃ 610
 611. ഓം കാപാലിനേ നമഃ
 612. ഓം ത്രിശങ്കവേ നമഃ
 613. ഓം അജിതായ നമഃ
 614. ഓം ശിവായ നമഃ
 615. ഓം ധന്വന്തരയേ നമഃ
 616. ഓം ധൂമകേതവേ നമഃ
 617. ഓം സ്കന്ദായ നമഃ
 618. ഓം വൈശ്രവണായ നമഃ
 619. ഓം ധാത്രേ നമഃ
 620. ഓം ശക്രായ നമഃ 620
 621. ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
 622. ഓം മിത്രായ നമഃ
 623. ഓം ത്വഷ്ട്രേ നമഃ
 624. ഓം ധൃവായ നമഃ
 625. ഓം ധരായ നമഃ
 626. ഓം പ്രഭാവായ നമഃ
 627. ഓം സർവഗായ വായവേ നമഃ
 628. ഓം അര്യമ്നേ നമഃ
 629. ഓം സവിത്രേ നമഃ
 630. ഓം രവയേ നമഃ 630
 631. ഓം ഉഷംഗവേ നമഃ
 632. ഓം വിധാത്രേ നമഃ
 633. ഓം മാന്ധാത്രേ നമഃ
 634. ഓം ഭൂതഭാവനായ നമഃ
 635. ഓം വിഭവേ നമഃ
 636. ഓം വർണവിഭാവിനേ നമഃ
 637. ഓം സർവകാമഗുണാവഹായ നമഃ
 638. ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ
 639. ഓം മഹാഗർഭായ നമഃ
 640. ഓം ചന്ദ്രവക്ത്രായ നമഃ 640
 641. ഓം അനിലായ നമഃ
 642. ഓം അനലായ നമഃ
 643. ഓം ബലവതേ നമഃ
 644. ഓം ഉപശാന്തായ നമഃ
 645. ഓം പുരാണായ നമഃ
 646. ഓം പുണ്യചഞ്ചവേ നമഃ
 647. ഓം യേ നമഃ
 648. ഓം കുരുകർത്രേ നമഃ
 649. ഓം കുരുവാസിനേ നമഃ
 650. ഓം കുരുഭൂതായ നമഃ 650
 651. ഓം ഗുണൗഷധായ നമഃ
 652. ഓം സർവാശയായ നമഃ
 653. ഓം ദർഭചാരിണേ നമഃ
 654. ഓം സർവേഷം പ്രാണിനാം പതയേ നമഃ
 655. ഓം ദേവദേവായ നമഃ
 656. ഓം സുഖാസക്തായ നമഃ
 657. ഓം സതേ നമഃ
 658. ഓം അസതേ നമഃ
 659. ഓം സർവരത്നവിദേ നമഃ
 660. ഓം കൈലാസഗിരിവാസിനേ നമഃ 660
 661. ഓം ഹിമവദ്ഗിരിസംശ്രയായ നമഃ
 662. ഓം കൂലഹാരിണേ നമഃ
 663. ഓം കുലകർത്രേ നമഃ
 664. ഓം ബഹുവിദ്യായ നമഃ
 665. ഓം ബഹുപ്രദായ നമഃ
 666. ഓം വണിജായ നമഃ
 667. ഓം വർധകിനേ നമഃ
 668. ഓം വൃക്ഷായ നമഃ
 669. ഓം വകിലായ നമഃ
 670. ഓം ചന്ദനായ നമഃ 670
 671. ഓം ഛദായ നമഃ
 672. ഓം സാരഗ്രീവായ നമഃ
 673. ഓം മഹാജത്രവേ നമഃ
 674. ഓം അലോലായ നമഃ
 675. ഓം മഹൗഷധായ നമഃ
 676. ഓം സിദ്ധാർഥകാരിണേ നമഃ
 677. ഓം സിദ്ധാർഥശ്ഛന്ദോവ്യാകരണോത്തരായ നമഃ
 678. ഓം സിംഹനാദായ നമഃ
 679. ഓം സിംഹദംഷ്ട്രായ നമഃ
 680. ഓം സിംഹഗായ നമഃ 680
 681. ഓം സിംഹവാഹനായ നമഃ
 682. ഓം പ്രഭാവാത്മനേ നമഃ
 683. ഓം ജഗത്കാലസ്ഥാലായ നമഃ
 684. ഓം ലോകഹിതായ നമഃ
 685. ഓം തരവേ നമഃ
 686. ഓം സാരംഗായ നമഃ
 687. ഓം നവചക്രാംഗായ നമഃ
 688. ഓം കേതുമാലിനേ നമഃ
 689. ഓം സഭാവനായ നമഃ
 690. ഓം ഭൂതാലയായ നമഃ 690
 691. ഓം ഭൂതപതയേ നമഃ
 692. ഓം അഹോരാത്രായ നമഃ
 693. ഓം അനിന്ദിതായ നമഃ
 694. ഓം സർവഭൂതാനാം വാഹിത്രേ നമഃ
 695. ഓം നിലയായ നമഃ
 696. ഓം വിഭവേ നമഃ
 697. ഓം ഭവായ നമഃ
 698. ഓം അമോഘായ നമഃ
 699. ഓം സംയതായ നമഃ
 700. ഓം അശ്വായ നമഃ 700
 701. ഓം ഭോജനായ നമഃ
 702. ഓം പ്രാണധാരണായ നമഃ
 703. ഓം ധൃതിമതേ നമഃ
 704. ഓം മതിമതേ നമഃ
 705. ഓം ദക്ഷായ നമഃ
 706. ഓം സത്കൃതായ നമഃ
 707. ഓം യുഗാധിപായ നമഃ
 708. ഓം ഗോപാലയേ നമഃ
 709. ഓം ഗോപതയേ നമഃ
 710. ഓം ഗ്രാമായ നമഃ
 711. ഓം ഗോചർമവസനായ നമഃ
 712. ഓം ഹരയേ നമഃ
 713. ഓം ഹിരണ്യബാഹവേ നമഃ
 714. ഓം പ്രവേശിനാം ഗുഹാപാലായ നമഃ
 715. ഓം പ്രകൃഷ്ടാരയേ നമഃ
 716. ഓം മഹാഹർശായ നമഃ
 717. ഓം ജിതകാമായ നമഃ
 718. ഓം ജിതേന്ദ്രിയായ നമഃ
 719. ഓം ഗാന്ധാരായ നമഃ
 720. ഓം സുവാസായ നമഃ 720
 721. ഓം തപസ്സക്തായ നമഃ
 722. ഓം രതയേ നമഃ
 723. ഓം നരായ നമഃ
 724. ഓം മഹാഗീതായ നമഃ
 725. ഓം മഹാനൃത്യായ നമഃ
 726. ഓം അപ്സരോഗണസേവിതായ നമഃ
 727. ഓം മഹാകേതവേ നമഃ
 728. ഓം മഹാധാതവേ നമഃ
 729. ഓം നൈകസാനുചരായ നമഃ
 730. ഓം ചലായ നമഃ 730
 731. ഓം ആവേദനീയായ നമഃ
 732. ഓം ആദേശായ നമഃ
 733. ഓം സർവഗന്ധസുഖാഹവായ നമഃ
 734. ഓം തോരണായ നമഃ
 735. ഓം താരണായ നമഃ
 736. ഓം വാതായ നമഃ
 737. ഓം പരിധീനേ നമഃ
 738. ഓം പതിഖേചരായ നമഃ
 739. ഓം സംയോഗായ വർധനായ നമഃ
 740. ഓം വൃദ്ധായ നമഃ 740
 741. ഓം അതിവൃദ്ധായ നമഃ
 742. ഓം ഗുണാധികായ നമഃ
 743. ഓം നിത്യമാത്മസഹായായ നമഃ
 744. ഓം ദേവാസുരപതയേ നമഃ
 745. ഓം പതയേ നമഃ
 746. ഓം യുക്തായ നമഃ
 747. ഓം യുക്തബാഹവേ നമഃ
 748. ഓം ദിവിസുപർണോദേവായ നമഃ
 749. ഓം ആഷാഢായ നമഃ
 750. ഓം സുഷാഢായ നമഃ 750
 751. ഓം ധ്രുവായ നമഃ
 752. ഓം ഹരിണായ നമഃ
 753. ഓം ഹരായ നമഃ
 754. ഓം ആവർതമാനേഭ്യോവപുഷേ നമഃ
 755. ഓം വസുശ്രേഷ്ഠായ നമഃ
 756. ഓം മഹാപഥായ നമഃ
 757. ഓം ശിരോഹാരിണേ നമഃ
 758. ഓം സർവലക്ഷണലക്ഷിതായ നമഃ
 759. ഓം അക്ഷായ രഥയോഗിനേ നമഃ
 760. ഓം സർവയോഗിനേ നമഃ 760
 761. ഓം മഹാബലായ നമഃ
 762. ഓം സമാമ്നായായ നമഃ
 763. ഓം അസ്മാമ്നായായ നമഃ
 764. ഓം തീർഥദേവായ നമഃ
 765. ഓം മഹാരഥായ നമഃ
 766. ഓം നിർജീവായ നമഃ
 767. ഓം ജീവനായ നമഃ
 768. ഓം മന്ത്രായ നമഃ
 769. ഓം ശുഭാക്ഷായ നമഃ
 770. ഓം ബഹുകർകശായ നമഃ 770
 771. ഓം രത്നപ്രഭൂതായ നമഃ
 772. ഓം രത്നാംഗായ നമഃ
 773. ഓം മഹാർണവനിപാനവിദേ നമഃ
 774. ഓം മൂലായ നമഃ
 775. ഓം വിശാലായ നമഃ
 776. ഓം അമൃതായ നമഃ
 777. ഓം വ്യക്താവ്യക്തായ നമഃ
 778. ഓം തപോനിധയേ നമഃ
 779. ഓം ആരോഹണായ നമഃ
 780. ഓം അധിരോഹായ നമഃ 780
 781. ഓം ശീലധാരിണേ നമഃ
 782. ഓം മഹായശസേ നമഃ
 783. ഓം സേനാകല്പായ നമഃ
 784. ഓം മഹാകല്പായ നമഃ
 785. ഓം യോഗായ നമഃ
 786. ഓം യുഗകരായ നമഃ
 787. ഓം ഹരയേ നമഃ
 788. ഓം യുഗരൂപായ നമഃ
 789. ഓം മഹാരൂപായ നമഃ
 790. ഓം മഹാനാഗഹനായ നമഃ 790
 791. ഓം വധായ നമഃ
 792. ഓം ന്യായനിർവപണായ നമഃ
 793. ഓം പാദായ നമഃ
 794. ഓം പണ്ഡിതായ നമഃ
 795. ഓം അചലോപമായ നമഃ
 796. ഓം ബഹുമാലായ നമഃ
 797. ഓം മഹാമാലായ നമഃ
 798. ഓം ശശിനേ ഹരസുലോചനായ നമഃ
 799. ഓം വിസ്താരായ ലവണായ കൂപായ നമഃ
 800. ഓം ത്രിയുഗായ നമഃ 800
 801. ഓം സഫലോദയായ നമഃ
 802. ഓം ത്രിലോചനായ നമഃ
 803. ഓം വിഷണ്ണാംഗായ നമഃ
 804. ഓം മണിവിദ്ധായ നമഃ
 805. ഓം ജടാധരായ നമഃ
 806. ഓം ബിന്ദവേ നമഃ
 807. ഓം വിസർഗായ നമഃ
 808. ഓം സുമുഖായ നമഃ
 809. ഓം ശരായ നമഃ
 810. ഓം സർവായുധായ നമഃ 810
 811. ഓം സഹായ നമഃ
 812. ഓം നിവേദനായ നമഃ
 813. ഓം സുഖാജാതായ നമഃ
 814. ഓം സുഗന്ധാരായ നമഃ
 815. ഓം മഹാധനുഷേ നമഃ
 816. ഓം ഗന്ധപാലിനേ ഭഗവതേ നമഃ
 817. ഓം സർവകർമണാം ഉത്ഥാനായ നമഃ
 818. ഓം മന്ഥാനായ ബഹുലവായവേ നമഃ
 819. ഓം സകലായ നമഃ
 820. ഓം സർവലോചനായ നമഃ 820
 821. ഓം തലസ്താലായ നമഃ
 822. ഓം കരസ്ഥാലിനേ നമഃ
 823. ഓം ഊർധ്വസംഹനനായ നമഃ
 824. ഓം മഹതേ നമഃ
 825. ഓം ഛത്രായ നമഃ
 826. ഓം സുഛത്രായ നമഃ
 827. ഓം വിരവ്യാതലോകായ നമഃ
 828. ഓം സർവാശ്രയായ ക്രമായ നമഃ
 829. ഓം മുണ്ഡായ നമഃ
 830. ഓം വിരൂപായ നമഃ 830
 831. ഓം വികൃതായ നമഃ
 832. ഓം ദണ്ഡിനേ നമഃ
 833. ഓം കുണ്ഡിനേ നമഃ
 834. ഓം വികുർവണായ നമഃ
 835. ഓം ഹര്യക്ഷായ നമഃ
 836. ഓം കകുഭായ നമഃ
 837. ഓം വജ്രിണേ നമഃ
 838. ഓം ശതജിഹ്വായ നമഃ
 839. ഓം സഹസ്രപാദേ നമഃ
 840. ഓം സഹസ്രമുർധ്നേ നമഃ 840
 841. ഓം ദേവേന്ദ്രായ സർവദേവമയായ നമഃ
 842. ഓം ഗുരവേ നമഃ
 843. ഓം സഹസ്രബാഹവേ നമഃ
 844. ഓം സർവാംഗായ നമഃ
 845. ഓം ശരണ്യായ നമഃ
 846. ഓം സർവലോകകൃതേ നമഃ
 847. ഓം പവിത്രായ നമഃ
 848. ഓം ത്രികകുഡേ മന്ത്രായ നമഃ
 849. ഓം കനിഷ്ഠായ നമഃ
 850. ഓം കൃഷ്ണപിംഗലായ നമഃ 850
 851. ഓം ബ്രഹ്മദണ്ഡവിനിർമാത്രേ നമഃ
 852. ഓം ശതഘ്നീപാശ ശക്തിമതേ നമഃ
 853. ഓം പദ്മഗർഭായ നമഃ
 854. ഓം മഹാഗർഭായ നമഃ
 855. ഓം ബ്രഹ്മഗർഭായ നമഃ
 856. ഓം ജലോദ്ഭവായ നമഃ
 857. ഓം ഗഭസ്തയേ നമഃ
 858. ഓം ബ്രഹ്മകൃതേ നമഃ
 859. ഓം ബ്രഹ്മിണേ നമഃ
 860. ഓം ബ്രഹ്മവിദേ നമഃ 860
 861. ഓം ബ്രാഹ്മണായ നമഃ
 862. ഓം ഗതയേ നമഃ
 863. ഓം അനന്തരൂപായ നമഃ
 864. ഓം നൈകാത്മനേ നമഃ
 865. ഓം സ്വയംഭുവ തിഗ്മതേജസേ നമഃ
 866. ഓം ഊർധ്വഗാത്മനേ നമഃ
 867. ഓം പശുപതയേ നമഃ
 868. ഓം വാതരംഹായ നമഃ
 869. ഓം മനോജവായ നമഃ
 870. ഓം ചന്ദനിനേ നമഃ 870
 871. ഓം പദ്മനാലാഗ്രായ നമഃ
 872. ഓം സുരഭ്യുത്തരണായ നമഃ
 873. ഓം നരായ നമഃ
 874. ഓം കർണികാരമഹാസ്രഗ്വിണേ നമഃ
 875. ഓം നീലമൗലയേ നമഃ
 876. ഓം പിനാകധൃതേ നമഃ
 877. ഓം ഉമാപതയേ നമഃ
 878. ഓം ഉമാകാന്തായ നമഃ
 879. ഓം ജാഹ്നവീഭൃതേ നമഃ
 880. ഓം ഉമാധവായ നമഃ
 881. ഓം വരായ വരാഹായ നമഃ
 882. ഓം വരദായ നമഃ
 883. ഓം വരേണ്യായ നമഃ
 884. ഓം സുമഹാസ്വനായ നമഃ
 885. ഓം മഹാപ്രസാദായ നമഃ
 886. ഓം ദമനായ നമഃ
 887. ഓം ശത്രുഘ്നേ നമഃ
 888. ഓം ശ്വേതപിംഗലായ നമഃ
 889. ഓം പ്രീതാത്മനേ നമഃ
 890. ഓം പരമാത്മനേ നമഃ 890
 891. ഓം പ്രയതാത്മാനേ നമഃ
 892. ഓം പ്രധാനധൃതേ നമഃ
 893. ഓം സർവപാർശ്വമുഖായ നമഃ
 894. ഓം ത്ര്യക്ഷായ നമഃ
 895. ഓം ധർമസാധാരണോ വരായ നമഃ
 896. ഓം ചരാചരാത്മനേ നമഃ
 897. ഓം സൂക്ഷ്മാത്മനേ നമഃ
 898. ഓം അമൃതായ ഗോവൃഷേശ്വരായ നമഃ
 899. ഓം സാധ്യർഷയേ നമഃ
 900. ഓം വസുരാദിത്യായ നമഃ 900
 901. ഓം വിവസ്വതേ സവിതാമൃതായ നമഃ
 902. ഓം വ്യാസായ നമഃ
 903. ഓം സർഗായ സുസങ്ക്ഷേപായ വിസ്തരായ നമഃ
 904. ഓം പര്യായോനരായ നമഃ
 905. ഓം ഋതവേ നമഃ
 906. ഓം സംവത്സരായ നമഃ
 907. ഓം മാസായ നമഃ
 908. ഓം പക്ഷായ നമഃ
 909. ഓം സംഖ്യാസമാപനായ നമഃ
 910. ഓം കലാഭ്യോ നമഃ 910
 911. ഓം കാഷ്ഠാഭ്യോ നമഃ
 912. ഓം ലവേഭ്യോ നമഃ
 913. ഓം മാത്രാഭ്യോ നമഃ
 914. ഓം മുഹൂർതാഹഃ ക്ഷപാഭ്യോ നമഃ
 915. ഓം ക്ഷണേഭ്യോ നമഃ
 916. ഓം വിശ്വക്ഷേത്രായ നമഃ
 917. ഓം പ്രജാബീജായ നമഃ
 918. ഓം ലിംഗായ നമഃ
 919. ഓം ആദ്യായ നിർഗമായ നമഃ
 920. ഓം സതേ നമഃ 920
 921. ഓം അസതേ നമഃ
 922. ഓം വ്യക്തായ നമഃ
 923. ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
 924. ഓം പിത്രേ നമഃ
 925. ഓം മാത്രേ നമഃ
 926. ഓം പിതാമഹായ നമഃ
 927. ഓം സ്വർഗദ്വാരായ നമഃ
 928. ഓം പ്രജാദ്വാരായ നമഃ
 929. ഓം മോക്ഷദ്വാരായ നമഃ
 930. ഓം ത്രിവിഷ്ടപായ നമഃ 930
 931. ഓം നിർവാണായ നമഃ
 932. ഓം ഹ്ലാദനായ നമഃ
 933. ഓം ബ്രഹ്മലോകായ നമഃ
 934. ഓം പരായൈ ഗത്യൈ നമഃ
 935. ഓം ദേവാസുര വിനിർമാത്രേ നമഃ
 936. ഓം ദേവാസുരപരായണായ നമഃ
 937. ഓം ദേവാസുരഗുരവേ നമഃ
 938. ഓം ദേവായ നമഃ
 939. ഓം ദേവാസുര നമസ്കൃതായ നമഃ
 940. ഓം ദേവാസുര മഹാമാത്രായ നമഃ 940
 941. ഓം ദേവാസുര ഗണാശ്രയായ നമഃ
 942. ഓം ദേവാസുരഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ
 943. ഓം ദേവാസുര ഗണാഗൃണ്യൈ നമഃ
 944. ഓം ദേവാതിദേവായ നമഃ
 945. ഓം ദേവർശയേ നമഃ
 946. ഓം ദേവാസുരവരപ്രദായ നമഃ
 947. ഓം ദേവാസുരേശ്വരായ നമഃ
 948. ഓം വിശ്വായ നമഃ
 949. ഓം ദേവാസുരമഹേശ്വരായ നമഃ
 950. ഓം സർവദേവമയായ നമഃ 950
 951. ഓം അചിന്ത്യായ നമഃ
 952. ഓം ദേവതാത്മനേ നമഃ
 953. ഓം ആത്മസംഭവായ നമഃ
 954. ഓം ഉദ്ഭിദേ നമഃ
 955. ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
 956. ഓം വൈദ്യായ നമഃ
 957. ഓം വിരജായ നമഃ
 958. ഓം നീരജായ നമഃ
 959. ഓം അമരായ നമഃ
 960. ഓം ഈഡ്യായ നമഃ 960
 961. ഓം ഹസ്തീശ്വരായ നമഃ
 962. ഓം വ്യഘ്രായ നമഃ
 963. ഓം ദേവസിംഹായ നമഃ
 964. ഓം നരഋഷഭായ നമഃ
 965. ഓം വിബുധായ നമഃ
 966. ഓം അഗ്രവരായ നമഃ
 967. ഓം സൂക്ഷ്മായ നമഃ
 968. ഓം സർവദേവായ നമഃ
 969. ഓം തപോമയായ നമഃ
 970. ഓം സുയുക്തായ നമഃ 970
 971. ഓം ശിഭനായ നമഃ
 972. ഓം വജ്രിണേ നമഃ
 973. ഓം പ്രാസാനാം പ്രഭവായ നമഃ
 974. ഓം അവ്യയായ നമഃ
 975. ഓം ഗുഹായ നമഃ
 976. ഓം കാന്തായ നമഃ
 977. ഓം നിജായ സർഗായ നമഃ
 978. ഓം പവിത്രായ നമഃ
 979. ഓം സർവപാവനായ നമഃ
 980. ഓം ശൃംഗിണേ നമഃ 980
 981. ഓം ശൃംഗപ്രിയായ നമഃ
 982. ഓം ബഭ്രുവേ നമഃ
 983. ഓം രാജരാജായ നമഃ
 984. ഓം നിരാമയായ നമഃ
 985. ഓം അഭിരാമായ നമഃ
 986. ഓം സുരഗണായ നമഃ
 987. ഓം വിരാമായ നമഃ
 988. ഓം സർവസാധനായ നമഃ
 989. ഓം ലലാടാക്ഷായ നമഃ
 990. ഓം വിശ്വദേവായ നമഃ 990
 991. ഓം ഹരിണായ നമഃ
 992. ഓം ബ്രഹ്മവർചസായ നമഃ
 993. ഓം സ്ഥാവരാണാം പതയേ നമഃ
 994. ഓം നിയമേന്ദ്രിയവർധനായ നമഃ
 995. ഓം സിദ്ധാർഥായ നമഃ
 996. ഓം സിദ്ധഭൂതാർഥായ നമഃ
 997. ഓം അചിന്ത്യായ നമഃ
 998. ഓം സത്യവ്രതായ നമഃ
 999. ഓം ശുചയേ നമഃ
 1000. ഓം വ്രതാധിപായ നമഃ 1000
 1001. ഓം പരസ്മൈ നമഃ
 1002. ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ
 1003. ഓം ഭക്താനാം പരമായൈ ഗതയേ നമഃ
 1004. ഓം വിമുക്തായ നമഃ
 1005. ഓം മുക്തതേജസേ നമഃ
 1006. ഓം ശ്രീമതേ നമഃ
 1007. ഓം ശ്രീവർധനായ നമഃ
 1008. ഓം ജഗതേ നമഃ 1008


|| ഇതി ശ്രീ ശിവ സഹസ്രനാമാവളിഃ ശിവാർപണം ||