ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಕವಚಂ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಕವಚಂ - Sri Prathyangira Kavacham

ಹರಿಃ ಓಂ- ದೇವ ದೇವ ಮಹಾದೇವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕರುಣಾನಿಧೇ,
ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಯಾಃ ಕವಚಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಂ.
ಜಗನ್ಮಾಂಗಳಿಕಂ ನಾಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಭುವನತ್ರಯೇ,
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನೃಣಾಂ ರಹಸ್ಯಮಪಿ ತದ್ವದ.

ಶ್ರೀ ಶಿವ ಉವಾಚ:
ಶೃಣು ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಶತ್ರುನಿಗ್ರಹಂ,
ಪರಪ್ರೇಷಿತಕರ್ಮಾಣಿ ತತ್ರ ಶಲ್ಯಾದಿ ಭಕ್ಷಣಂ.

ಮಹಾಭಿಚಾರಶಮನಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಪ್ರದಂ ನೃಣಾಂ,
ಪರಸೇನಾಸಮೂಹೇಚ ರಾಜ್ಞಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂಡಲಾತ್.

ಜಪ ಮಾತ್ರೇಣ ದೇವೇಶಿ ಸಮ್ಯಗುಚ್ಚಾಟನಂ ಭವೇತ್,
ಸರ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಶಮನಂ ಕಾರಾಗೃಹ ವಿಮೋಚನಂ.

ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಟಾದಿ ತಾಪ ಜ್ವರ ನಿವಾರಣಂ,
ಪುತ್ರದಂ ಧನದಂ ಶ್ರೀದಂ ಪುಣ್ಯದಂ ಪಾಪನಾಶನಂ.

ವಶ್ಯಪ್ರದಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞಂ ವಿಶೇಷಾಚ್ಛತ್ರುನಾಶನಂ,
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಪರಂ ಶೂನ್ಯ ಗ್ರಹಪೀಡಾ ವಿನಾಶನಂ.

ಬಿಂದುತ್ರಿಕೋಣಂ ತ್ವಥ ಪಂಚಕೋಣಂ ದಳಾಷ್ಟಕಂ ಷೋಡಶಪತ್ರ ವೃತ್ತಂ,
ಮಹೀ ಪುರೇಣಾವೃತಮಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಲಿಖೇನ್ಮನೋರಂಜನ ಮಗ್ರತೋಪಿ

ಯಾಮ್ಯಾಂ ಪುರೀಂ ಯಾತಿರಿಪುಃ ಪ್ರಯೋಗಾತ್,
ಸ್ವತಂನಿವೃತ್ತ್ಯಾ ರಘುನಾಥ ಬೀಜಾತ್. (?)

ಮಹೀಪುರಾತ್ವೂರ್ವಮೇವ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶ ತ್ಪತ್ರ ಮಾಲಿಖೇತ್,
ಅಂತರೇ ಭೂಪುರಂ ಲೇಖ್ಯಂ ಕೋಣಾಗ್ರೇ ಕ್ಷಾಂ ಸಮಾಲಿಖೇತ್.

ಭದ್ರಕಾಳೀಮನುಂ ಲೇಖ್ಯಂ ಮಂತ್ರಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾತ್ಮಕಂ,
ಭದ್ರಕಾಳ್ಯುಕ್ತಮಾರ್ಗೇಣ ಪೂಜ್ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಂ ಶಿವಾಂ.

ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈಸ್ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಕವಚಂ ಜಪ ಮಾಚರೇತ್,
ಸಕೃತ್ಪಠನಮಾತ್ರೇಣ ಸರ್ವಶತ್ರೂನ್ ವಿನಾಶಯೇತ್.

ಶತ್ರವಶ್ಚ ಪಲಾಯಂ ತೇ ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಾತ್ರತಃ,
ಮಾಸಮಾತ್ರಂ ಜಪೇದ್ದೇವಿ ಸರ್ವಶತ್ರೂನ್ ವಿನಾಶಯೇತ್.

ಯಾಂ ಕಲ್ಪಯಂತೀ ಪ್ರದಿಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ಕಾಳೀ ತ್ವಧರ್ವಣೀ, –
ರಕ್ಷೇತ್ಕರಾಳತ್ವಾಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಸದಾ ಮಾಂ ಸಿಂಹವಾಹನೀ
.
ಯಾಮ್ಯಾಂ ದಿಶಂ ಸದಾ ರಕ್ಷೇತೃಕ್ಷಜ್ವಾಲಾ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ,
ನೈರೃತ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಸದಾ ಮಾಸ್ಮಾನೃಚ್ಚೋ ಅನಾಗಸಃ.

ವಾರುಣ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಮಮ ಪ್ರಜಾಂ ಚ ಪುರುಷಾರ್ಧಿನೀ,
ವಾಯವ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಸದಾ ಯಾತುಧಾನ್ಯೋ ಮಮಾಖಿಲಾಃ

ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಳವದನಾ ಕೌಬೇರ್ಯಾಂ ಬಡಬಾನಲಾ,
ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಮೇ ಸದಾ ರಕ್ಷದ್ವೀರಾಂಶ್ಚಾನ್ಯಾನ್ನಿ ಬರ್ಹಯ.

ಉಗ್ರಾ ರಕ್ಷೇದಧೋಭಾಗೇ ಮಾಯಾಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ,
ಊರ್ಧ್ವಂ ಕಪಾಲಿನೀ ರಕ್ಷೇತ್ ಕ್ಷಂ ಹ್ರೀಂ ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವರೂಪಿಣೀ.

ಅಧೋ ಮೇ ವಿದಿಶಂ ರಕ್ಷೋತ್ಕುರುಕುಳ್ಳಾ ಕಪಾಲಿನೀ,
ಪ್ರವಿಚಿತ್ತಾ ಸದಾ ರಕ್ಷೇತ್ ದಿವಾರಾತ್ರಂ ವಿರೋಧಿನೀ.

ಕುರುಕುಳ್ಲಾ ತು ಮೇ ಪುತ್ರಾನ್ ಬಾಂಧವಾ ನುಗ್ರರೂಪಿಣೀ,
ಪ್ರಭಾದೀಪ್ತ ಗ್ರಹಾ ರಕ್ಷೇತ್ ಮಾತಾಪುತ್ರಾಂತ್ಸ್ವಮಾತೃಜಾನ್.

ಸ್ವಭೃತ್ಯಾನ್ ಮೇ ಸದಾ ರಕ್ಷೇತ್ಪಾಯಾತ್ ಸಾ ಮೇ ಪಶೂನ್ಸದಾ,
ಅಜಿತಾ ಮೇ ಸದಾ ರಕ್ಷೇದಪರಾಜಿತ ಕಾಮದಾ..

ಕೇಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ಸಹಪ್ರಾಣೀ ದ್ವಿನೇತ್ರಾ ಕಾಸರಾತ್ರಿಕಾ,
ಫಾಲಂ ಪಾತು ಮಹಾಕ್ರೂರಾ ವೇಗ ಕೇಶೀ ಶಿರೋರುಹಾನ್.

ಭ್ರುವಾ ಮೇ ಕ್ರೂರವದನಾ ಪಾಯಾಚ್ಚಂಡೀ ಪ್ರಚಂಡಿಕಾ,
ಶ್ರೋತ್ರಯೋರ್ಯುಗಳಂ ಪಾತು ತದಾ ಮೇ ಶಂಖಕುಂಡಲಾ.

ಪ್ರೇತ ಚಿತ್ಯಾಸನಾ ದೇವೀ ಪಾಯಾನ್ನೇತ್ರಯುಗಂ ಮಮ,
ಮಮ ನಾಸಾಯುಗದ್ವಂದ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮರೋಚಿಷ್ಣ್ಯ ಮಿತ್ರಹಾ.


ಕಪೋಲೌ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಭೃಗವಶ್ಚಾಪ ಸೇಧಿರೇ,
ಊರ್ವೋಷ್ಠಂ ತು ಸದಾ ಪಾತು ರಥಸ್ಯೇವ ವಿಭುರ್ದಿಯಾ

ಅಧರೋಷ್ಠಂ ಸದಾ ಪಾತು ಅಜ್ಞಾತಸ್ತೇ ವಶೋ ಜನಃ,
ದಂತಪಂಕ್ತಿದ್ವಯಂ ಪಾತು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೀ ಕರಾಳಿನೀ.

ವಾಚಂ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ರಕ್ಷೇ ದ್ರಸನಾಂ ಜನನೀ ಮಮ,
ಚುಬುಕಂ ಪಾತು ಮೇಂದ್ರಾಣೀ ತನೂಂಋಚ್ಛಸ್ವ ಹೇಳಿಕಾ.

ಕರ್ಣಸ್ಥಾನಂ ಮಮ ಸದಾ ರಕ್ಷತಾಂ ಕಂಬುಕಂಧರಾ,
ಕಂಠಧ್ವನಿಂ ಸದಾ ಪಾತು ನಾದಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಮಮ.

ಜಠರಂ ಮೇಂಗಿರಃ ಪುತ್ರೀ ಮೇ ವಕ್ಷಃ ಪಾತು ಕಾಂಚನೀ,
ಪಾತು ಮೇ ಭುಜಯೋರ್ಮೂಲಂ ಜಾತ ವೇದಸ್ವರೂಪಿಣೀ.

ದಕ್ಷಿಣಂ ಮೇ ಭುಜಂ ಪಾತು ಸತತಂ ಕಾಳರಾತ್ರಿಕಾ,
ವಾಮಂ ಭುಜಂ ವಾಮ ಕೇಶೀ ಪರಾಯಂತೀ ಪರಾವತೀ.

ಪಾತು ಮೇ ಕೂರ್ಪರದ್ವಂದ್ವಂ ಮನಸ್ತತ್ವಾಭಿಧಾ ಸತೀ,
ವಾಚಂ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ರಕ್ಷೇತ್ರಸನಾಂ ಜನನೀ ಮಮ. .

ವಜ್ರೇ ಶ್ವರೀ ಸದಾ ಪಾತು ಪ್ರಕೋಷ್ಠಯುಗಳಂ ಮಮ,
ಮಣಿದ್ವಯಂ ಸದಾ ಪಾತು ಧೂಮ್ರಾ ಶತ್ರುಜಿಘಾಂಸಯಾ.

ಪಾಯಾತ್ಕರತಲದ್ವಂದ್ವಂ ಕದಂಬವನವಾಸಿನೀ,
ವಾಮಪಾಣ್ಯಂಗುಳೀ ಪಾತು ಹಿನಸ್ತಿ ಪರಶಾಸನಂ.

ಸವ್ಯ ಪಾಣ್ಯಂಗುಳೀ ಪಾತು ಯದವೈಷಿ ಚತುಷ್ಪದೀ,
ನಾಭಿಂ ನಿತ್ಯಾ ಸದಾ ಪಾತು ಜ್ವಾಲಾಭೈರವರೂಪಿಣೀ.

ಪಂಚಾಸ್ಯಪೀಠನಿಲಯಾ ಪಾತು ಮೇ ಪಾರ್ಶ್ವ ಯೋರ್ಯುಗಂ,
ಪೃಷ್ಠಂ ಪ್ರಜ್ಞೇಶ್ವರಿ ಪಾತು ಕಟಿಂ ಸ್ವಸ್ಥನಿತಂಬಿನೀ.

ಗುಹ್ಯಮಾನಂದರೂಪಾವ್ಯಾದಂಡಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕೀ,
ಪಾಯಾನ್ಮಮ ಗುದಸ್ಥಾನ ಮಿಂದುಮೌಳಿಮನ ಶುಭಾ.

ಬೀಜಂ ಮಮ ಸದಾ ಪಾತು ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾರ್ತಿ ಹಾರಿಣೀ,
ಊರೂ ಮೇ ಪಾತು ಕ್ಷಾಂತಾತ್ಮಾ ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವಮೃತ್ಯವೇ.

ವಾಣೀ ದುರ್ಗಾ ಸದಾ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ವನವಾಸಿನೀ,
ಜಂಘಾಕಾಂಡದ್ವಯಂ ಪಾತು ಯಶ್ಚಜಾಮಿಶಪಾತಿನಃ.

ಗುಲ್ಫಯೋರ್ಯುಗಳಂ ಪಾತು ಯೋ ಸ್ಮಾನ್ ದ್ವೇಷ್ಟಿ ವಧಸ್ವ ತಂ,
ಪದದ್ವಂದ್ವಂ ಸದಾವ್ಯಾನ್ಮೇ ಪದಾವಿಸ್ಫಾರ್ಯ ತಚ್ಛಿರಃ.

ಅಭಿಪ್ರೇಹಿ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಪಾದಯೋರ್ಯುಗಳಂ ಮಮ,
ಪಾಯಾನ್ಮಮ ಪದದ್ವಂದ್ವಂ ದಹನ್ನಗ್ನಿರಿವ ಪ್ರದಂ.

ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ಪಾನೀಯಾತ್ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿರೂಪಿಣೀ,
ಮಂತ್ರಂ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾಕೃತ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾ ಚ್ಚಾಸುಹೃದೋ ಸುಹಾ.

ಪರಾಭಿಚಾರಕೃತ್ಯಾತ್ಮ ಸಮ್ಮಿಧಂ ಜಾತ ವೇದಸಂ,
ಪರಪ್ರೇಷಿತ ಶಲ್ಯಾತ್ಮೇ  ತಮಿತೋ ನಾಶಯಾಮಸಿ.

ವೃಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರತಿರೂಪಾತ್ಮ ಶಿವಂ ದಕ್ಷಿಣತಸ್ಕೃಧಿ,
ಅಭಯಂ ಸತತಂ ಪಶ್ಚಾದ್ಭದ್ರಮುತ್ತರತೋ ಗೃಹೇ.

ಭೂತ ಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೇಷಿತಾನ್ ಜಹಿ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ,
ಭೂತ ಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದೀ ಪರತಂತ್ರ ವಿನಾಶಿನೀ.

ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನೀ ಧಾರಣಾತ್ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಾಂ,
ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಸ್ವರ್ಣ ಪತ್ರೇ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಧಾರಯೇದ್ಯದಿ.

ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್
ಏಕವೃತ್ತಿಂ ಜಪೇದ್ದೇವಿ ಸರ್ವಋಗ್ಜಪದಾ ಭವೇತ್.

ಭದ್ರಕಾಳೀ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಭೂದಭೀಷ್ಟ ಫಲದಾ ಭವೇತ್,
ಬಂದೀಗೃಹೇ ಸಪ್ತರಾತ್ರಂ ಚೋರದ್ರವ್ಯ ಷ್ಟ ರಾತ್ರಕಂ.

ಮಹಾಜ್ವರೇ ಸಪ್ತರಾತ್ರಂ ಉಚ್ಚಾಟೇ ಮಾಸಮಾತ್ರಕಂ,
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ನಿವೃತ್ತಿಸ್ಸ್ಯಾನ್ಮಂಡಲಂ ಜಪಮಾಚರೇತ್. 

ಪುತ್ರಕಾರ್ಯೇ ಮಾಸಮಾತ್ರಂ ಮಹಾಶತ್ರುತ್ವಮಂಡಲಾತ್,
ಯುದ್ಧಕಾರ್ಯೇ ಮಂಡಲಂ ಸ್ಯಾದ್ಧಾರ್ಯಂ ಸರ್ವೇಷು ಕರ್ಮಸು.

ಅಸ್ಮಿನ್ಯಜ್ಞೇ ಸಮಾವಾಹ್ಯ ರಕ್ತಪುಷ್ಪೈಸ್ಸಮರ್ಚಯೇತ್,
ನತ್ವಾ ನ ಕರ್ತು ಮರ್ಹಾಸಿ ಇಷುರೂಪೇ ಗೃಹಾತ್ಸದಾ.


ಶಾಸ್ತ್ರಾಲಯೇ ಚತುಷ್ಪಥೇ ಸ್ವಗೃಹೇ ಗೇಹಳೀಸ್ಥಲೇ,
ನಿಖನೇದ್ಯಂ ತ್ರಿಶಲ್ಯಾದಿ ತದರ್ಧಂ ಪ್ರಾಪಯಾಶುಮೇ.

ಮಾಸೋಚ್ಛಿಷ್ಟಶ್ಚ ದ್ವಿಪದಮೇತತ್ಕಿಂಚಿ ಚ್ಚತುಷ್ಪದಂ,
ಮಾಜ್ಜಾತಿ ರನುಜಾನಸ್ಯಾನ್ಮಾಸಾವೇಶಿ ಪ್ರವೇಶಿನಃ. .

ಬಲೇ ಸ್ವಪ್ನಸ್ಥಲೇ ರಕ್ಷೇದ್ಯೋ ಮೇ ಪಾಪಂ ಚಿಕೀರ್ಷತಿ,
ಆಪಾದಮಸ್ತಕಂ ರಕ್ಷೇತ್ತಮೇವ ಪ್ರತಿಧಾವತು.

ಪ್ರತಿಸರ ಪ್ರತಿಧಾವ ಕುಮಾರೀವ ಪಿತುರ್ ಗೃಹಂ
ಮೂರ್ಥಾನ ಮೇಷಾಂ ಸ್ಫೋಟಯ ವಧಾಮ್ಯೇಷಾಂ ಕುಲೇ ಜಹಿ.

ಯೇ ಮೇ ಮನಸಾ ವಾಚಾ ಯಶ್ಚ ಪಾಪಂ ಚಿಕೀರ್ಷತಿ,
ತತ್ಸರ್ವಂ ರಕ್ಷತಾಂ ದೇವೀ ಜಹಿ ಶತ್ರೂಂತ್ಸದಾ ಮಮ.

ಖಟ್ಫಡ್ಜಹಿ ಮಹಾಕೃತ್ಯೇ ವಿಧೂಮಾಗ್ನಿ ಸಮಪ್ರಭೇ,
ದೇವಿ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಮ ಶತ್ರೂನ್ವಿನಾಶಯ. .

ತ್ರಿಕಾಲಂ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ದೇವಿ ಪಠತಾಂ ಪಾಪನಾಶನಂ,
ಸರ್ವಶತ್ರುಕ್ಷಯಕರಂ ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿ ವಿನಾಶನಂ.

ಇದಂ ತು ಕವಚಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಜಪೇತ್ರ್ಪತ್ಯಂಗಿರಾ  ಋಚಂ
ಶತಲಕ್ಷಂ ಪ್ರಜಪ್ತ್ವಾಪಿ ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ನ ಸಿಧ್ಯತಿ.

ಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪ ಕವಚ ಮೇಕ ಕಾಲಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ,
ಭದ್ರಕಾಳೀ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಂ ದದಾತಿ ಹಿ. 

ಮಹಾಪನ್ನೋ ಮಹಾರೋಗೀ ಮಹಾಗ್ರಂದ್ಯಾದಿ ಪೀಡನೇ,
ಕವಚಂ ಪ್ರಥಮಂ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪಶ್ಚಾದೃಗ್ಜಪಮಾಚರೇತ್.

ಪಕ್ಷಮಾತ್ರಾತ್ಸರ್ವರೋಗಾ ನಶ್ಯಂತ್ಯೇವ ಹಿ ನಿಶ್ಚಯಂ,
ಮಹಾಧನ ಪ್ರದಂ ಪುಂಸಾಂ ಮಹಾದುಸ್ಸ್ವಪ್ನ ನಾಶನಂ.

ಸರ್ವಮಂಗಳದಂ ನಿತ್ಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥ ಫಲಪ್ರದಂ,
ಕೃತ್ಯಾದಿ ಪ್ರೇಷಿತೇ ಗ್ರಸ್ತೇ ಪುರಸ್ತಾಜ್ಜುಹುಯಾದ್ಯದಿ.

ಪ್ರೇಷಿತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಝಡಿತಿ ವಿನಾಶಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಹಿ,
ಸ್ವಗೃಹ್ಯೋಕ್ತವಿಧಾನೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪ್ಯ ಹೂತಾಶನಂ.

ತ್ರಿಕೋಣಕುಂಡೇ ಚಾವಾಹ್ಯ ಷೋಡಶೈರುಪಚಾರತಃ,
ಯೋ ಮೇ ಕರೋತಿ ಮಂತ್ರೋಣ ಖಟ್ಫಡ್ಜಹೀತಿ ಮಂತ್ರತಃ.

ಹುನೇ ದಯುತಮಾತ್ರೇಣ ಯಂತ್ರಸ್ಯ ಪುರತೋ ದ್ವಿಜಃ,
ಕ್ಷಣಾದಾವೇಶ ಮಾಪ್ನೋತಿ ಭೂತಗ್ರಸ್ತಕಳೇಬರೇ.

ವಿಭೀತಕಮಪಾಮಾರ್ಗಂ ವಿಷವೃಕ್ಷ ಸಮುದ್ಭವಂ,
ಗುಳೂಚೀಂ ವಿಕತಂ ಕಾಂತಮಂಕೋಲಂ ನಿಂಬವೃಕ್ಷಕಂ.

ತ್ರಿಕಟುಂ ಸರ್ಷ ಪಂ ಶಿಗ್ರುಂ ಲಶುನಂ ಭ್ರಾಮಕಂ ಫಲಂ,
ಪಂಚ ಋಗ್ಬಿಸ್ಸುಸಂಪಾದ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಸಹಿತಶ್ಶುಚಿಃ.

ದಿನಮೇಕ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಹುನೇದ್ಯಾನ ಪುರಸ್ಸರಃ,
ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟ ಸ್ಸರ್ವಶಾಂತಿಃ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ.

ಶತ್ರುಕೃತ್ಯೇ ಚೈವಮೇವ ಹುನೇದ್ಯದಿ ಸಮಾಹಿತಃ,
ಸ ಶತ್ರುರ್ಮಿತ್ರ ಪುತ್ರಾದಿಯುಕ್ತೋ ಯಮಪುರೀಂ ವ್ರಜೇತ್.

ಬ್ರಹ್ಮಾಪಿ ರಕ್ಷಿತುಂ ನೈವ ಶಕ್ತಃ ಪ್ರತಿನಿವರ್ತನೇ,
ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಯೋಗೇ ಏವಮೇವಂ ಸಮಾಚರೇತ್.

ತತ್ಕಾರ್ಯಂ ಸಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಾಂಛಿತಾನ್ ಲಭತೇ ಸುಧೀಃ,
ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ದೇವೇಶಿ ಮಂತ್ರಯುಕ್ತಂ ತವಾನ ಘೇ.

ಶಿಷ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಾಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನಾನ್ಯಮೇವ ಹಿ,
ನಿಕುಂಭಿಳಾಮಿಂದ್ರಜಿತಾ ಕೃತಂ ಜಯ ರಿಪುಕ್ಷಯೇ.


ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದೇ ಶ್ರೀ ಶಂಕರೇಣ ವಿರಚಿತೇ ಶ್ರೀ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರಾ ಕವಚಂ.