ಬಗಲಾಮುಖೀ ಕವಚಂ

field_imag_alt

ಬಗಲಾಮುಖೀ ಕವಚಂ - Sri Baglamukhi Kavacham

|| ಅಥ ಬಗಲಾಮುಖೀಕವಚಂ ||

ಶ್ರುತ್ವಾ ಚ ಬಗಲಾಪೂಜಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಚಾಪಿ ಮಹೇಶ್ವರ |
ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಕವಚಂ ವದ ಮೇ ಪ್ರಭೋ ||

ವೈರಿನಾಶಕರಂ ದಿವ್ಯಂ ಸರ್ವಾಶುಭವಿನಾಶನಂ |
ಶುಭದಂ ಸ್ಮರಣಾತ್ಪುಣ್ಯಂ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದುಃಖನಾಶನಂ ||

ಶ್ರೀಭೈರವ ಉವಾಚ ||

ಕವಚಂ ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಭೈರವೀ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ ||

ಪಠಿತ್ವಾ ಧಾರಯಿತ್ವಾ ತು ತ್ರೈಲೌಕ್ಯೇ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ||

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀಕವಚಸ್ಯ ನಾರದಋಷಿರನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ
ಶ್ರೀಬಗಲಾಮುಖೀ ದೇವತಾ ಲಂ ಬೀಜಂ ಐಂ ಕೀಲಕಂ
ಪುರುಷಾರ್ಥಚತುಷ್ಟಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ||

ಶಿರೋ ಮೇ ಬಗಲಾ ಪಾತು ಹೃದಯೈಕಾಕ್ಷರೀ ಪರಾ |
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಓಂ ಮೇ ಲಲಾಟೇ ಚ ಬಗಲಾ ವೈರಿನಾಶಿನೀ ||

ಗದಾಹಸ್ತಾ ಸದಾ ಪಾತು ಮುಖಂ ಮೇ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿನೀ |
ವೈರಿಜಿಹ್ವಾಂಧರಾ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಮೇ ಬಗಲಾಮುಖೀ ||

ಉದರಂ ನಾಭಿದೇಶಂ ಚ ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಪರಾತ್ಪರಾ |
ಪರಾತ್ಪರಪರಾ ಪಾತು ಮಮ ಗುಹ್ಯಂ ಸುರೇಶ್ವರೀ ||

ಹಸ್ತೌ ಚೈವ ತಥಾ ಪಾತು ಪಾರ್ವತೀಪರಿಪಾತು ಮೇ |
ವಿವಾದೇ ವಿಷಮೇ ಘೋರೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ರಿಪುಸಂಕಟೇ ||

ಪೀತಾಂಬರಧರಾ ಪಾತು ಸರ್ವಾಂಗಂ ಶಿವನರ್ತಕೀ |
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಸಮಯೋ ಪಾತು ಮಾತಂಗೀದುರಿತಾಶಿವಾ ||

ಪಾತುಪುತ್ರಂ ಸುತಾಂ ಚೈವ ಕಲತ್ರಂ ಕಾಲಿಕಾ ಮಮ |
ಪಾತು ನಿತ್ಯಂ ಭ್ರಾತರಂ ಮೇ ಪಿತರಂ ಶೂಲಿನೀ ಸದಾ ||

ಸಂದೇಹಿ ಬಗಲಾದೇವ್ಯಾಃ ಕವಚಂ ಮನ್ಮುಖೋದಿತಂ |
ನೈವ ದೇಯಮಮುಖ್ಯಾಯ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಂ ||

ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದಸ್ಯ ಪೂಜನಾದ್ವಾಂಛಿತಂ ಲಭೇತ್ |
ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೋ ಜಪೇದ್ ಬಗಲಾಮುಖೀಂ ||

ಪಿಬಂತಿ ಶೋಣಿತಂ ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನ್ಯಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಸಾದರಾಃ |
ವಶ್ಯೇ ಚಾಕರ್ಷಣೇ ಚೈವ ಮಾರಣೇ ಮೋಹನೇ ತಥಾ ||

ಮಹಾಭಯೇ ವಿಪತ್ತೌ ಚ ಪಠೇದ್ವಾಪಾಠಯೇತ್ತು ಯಃ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ಯಾದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಸ್ಯ ಪಾರ್ವತೀ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಬಗಲಾಮುಖೀಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||