ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

field_imag_alt

ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ

 1. ಓಂ ಶ್ರೀ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ
 2. ಓಂ ಭೂವರಾಹಾಯ ನಮಃ
 3. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
 4. ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 5. ಓಂ ಪರಮಾಯ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
 6. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 7. ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
 8. ಓಂ ವ್ಯೋಮಚರಾಯ ನಮಃ
 9. ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
 10. ಓಂ ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ ನಮಃ
 11. ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ
 12. ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 13. ಓಂ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಾಯ ನಮಃ
 14. ಓಂ ನಿರಹಂಕಾರಾಯ ನಮಃ
 15. ಓಂ ನಿರ್ಮಾಯಾಯ ನಮಃ
 16. ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ
 17. ಓಂ ಅಮಲಾಯ ನಮಃ
 18. ಓಂ ವಿಶಿಖಾಯ ನಮಃ
 19. ಓಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ
 20. ಓಂ ವಿಶ್ವದೃಶೇ ನಮಃ
 21. ಓಂ ಓಂ ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ ನಮಃ
 22. ಓಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 23. ಓಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 24. ಓಂ ವಿಮಲಾಯ ನಮಃ
 25. ಓಂ ವೀರ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 26. ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 27. ಓಂ ವಿನೋದಿನೇ ನಮಃ
 28. ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ
 29. ಓಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ
 30. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ
 31. ಓಂ ವಸುಂಧರಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
 32. ಓಂ ವಸುರೇತಸೇ ನಮಃ
 33. ಓಂ ವಿರೋಧಹೃದೇ ನಮಃ
 34. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 35. ಓಂ ಹರ್ಯಶ್ವಾಯ ನಮಃ
 36. ಓಂ ದೈತ್ಯಾರಯೇ ನಮಃ
 37. ಓಂ ಹರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 38. ಓಂ ಮಹಾದರ್ಶಾಯ ನಮಃ
 39. ಓಂ ಮನೋಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 40. ಓಂ ಓಂ ನೈಕಸಾಧನಾಯ ನಮಃ
 41. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 42. ಓಂ ಸರ್ವವಿಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ
 43. ಓಂ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ
 44. ಓಂ ಸತಾಂ ಪತಯೇ ನಮಃ
 45. ಓಂ ಸರ್ವಗಾಯ ನಮಃ
 46. ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 47. ಓಂ ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 48. ಓಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಾಯ ನಮಃ
 49. ಓಂ ಅಸಂಗಾಯ ನಮಃ
 50. ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 51. ಓಂ ಸತ್ಯವ್ಯವಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
 52. ಓಂ ಸತ್ಯಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 53. ಓಂ ಸತ್ಯಪತಯೇ ನಮಃ
 54. ಓಂ ಸರ್ವಸತ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 55. ಓಂ ಮತಾಯ ನಮಃ
 56. ಓಂ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಭಿಯೋ ಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 57. ಓಂ ಮೃಗಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 58. ಓಂ ನಿಯಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 59. ಓಂ ಬಲವೀರಾಯ ನಮಃ
 60. ಓಂ ಓಂ ತಪಃಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 61. ಓಂ ಗುಣಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 62. ಓಂ ಗುಣಾಯ ನಮಃ
 63. ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
 64. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
 65. ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ
 66. ಓಂ ಮಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 67. ಓಂ ಸರ್ವಭಾವವಿದೇ ನಮಃ
 68. ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 69. ಓಂ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 70. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
 71. ಓಂ ಅನಂತರೂಪಾಯ ನಮಃ
 72. ಓಂ ರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 73. ಓಂ ಅಗಾಧನಿಲಯಾಯ ನಮಃ
 74. ಓಂ ಅಪಾರಾಯ ನಮಃ
 75. ಓಂ ನಿರಾಕಾರಾಯ ನಮಃ
 76. ಓಂ ನಿರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 77. ಓಂ ಅಮೋಘದೃಶೇ ನಮಃ
 78. ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 79. ಓಂ ವೇದವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 80. ಓಂ ಓಂ ವಿಶಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
 81. ಓಂ ವಿಹುತಯೇ ನಮಃ
 82. ಓಂ ವಿಭವಾಯ ನಮಃ
 83. ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 84. ಓಂ ಭವಹೀನಾಯ ನಮಃ
 85. ಓಂ ಭವಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 86. ಓಂ ಭಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 87. ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಂಘ್ರಯೇ ನಮಃ
 88. ಓಂ ಸುನಾಸಾಯ ನಮಃ
 89. ಓಂ ಪವನಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 90. ಓಂ ಭಜನೀಯಗುಣಾಯ ನಮಃ
 91. ಓಂ ಅದೃಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
 92. ಓಂ ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
 93. ಓಂ ಭದ್ರಯಶಸೇ ನಮಃ
 94. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
 95. ಓಂ ವೇದಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ
 96. ಓಂ ವೇದವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 97. ಓಂ ವೇದಾಧ್ಯಯನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 98. ಓಂ ವೇದಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 99. ಓಂ ಧರ್ಮಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 100. ಓಂ ಓಂ ವೇದಮಾರ್ಗಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 101. ಓಂ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 102. ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 103. ಓಂ ವೇದಾತೀತಾಯ ನಮಃ
 104. ಓಂ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 105. ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 106. ಓಂ ಜನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 107. ಓಂ ಜಗದೀಶಾಯ ನಮಃ
 108. ಓಂ ಜನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 109. ಓಂ ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ
 110. ಓಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 111. ಓಂ ಹೇಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 112. ಓಂ ಹೇಮಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
 113. ಓಂ ಹರಿದ(ತಾ)ಶ್ವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 114. ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 115. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
 116. ಓಂ ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 117. ಓಂ ಹಲಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 118. ಓಂ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 119. ಓಂ ಅಂಬುಜಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 120. ಓಂ ಓಂ ನಿರ್ಜರಾಯ ನಮಃ
 121. ಓಂ ನಿರಂಕುಶಾಯ ನಮಃ
 122. ಓಂ ನಿಷ್ಠುರಾಯ ನಮಃ
 123. ಓಂ ನಿತ್ಯಸಂತೋಷಾಯ ನಮಃ
 124. ಓಂ ನಿತ್ಯಾನಂದಪದಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 125. ಓಂ ನಿರ್ಜರೇಶಾಯ ನಮಃ
 126. ಓಂ ನಿರಾಲಂಬಾಯ ನಮಃ
 127. ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ
 128. ಓಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ
 129. ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯ ನಮಃ
 130. ಓಂ ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 131. ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ
 132. ಓಂ ಮದೋದ್ಧತಾಯ ನಮಃ
 133. ಓಂ ಮನೋಽಭಿಮಾನಿನೇ ನಮಃ
 134. ಓಂ ಮಾಯಾವಿನೇ ನಮಃ
 135. ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ
 136. ಓಂ ಮಾನಲ(ರ)ಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 137. ಓಂ ಮಂದಾಯ ನಮಃ
 138. ಓಂ ಮಾನಿನೇ ನಮಃ
 139. ಓಂ ಮನಃಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 140. ಓಂ ಓಂ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 141. ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 142. ಓಂ ಮಾಯಾಪತಯೇ ನಮಃ
 143. ಓಂ ಮಾನಪತಯೇ ನಮಃ
 144. ಓಂ ಮನಸಃಪತಯೇ ನಮಃ
 145. ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 146. ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
 147. ಓಂ ಬಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
 148. ಓಂ ಆನಂದಿನೇ ನಮಃ
 149. ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯಾಯ ನಮಃ
 150. ಓಂ ಅಪರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ
 151. ಓಂ ಅಜಾಯ ನಮಃ
 152. ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ
 153. ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ ನಮಃ
 154. ಓಂ ಸದಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 155. ಓಂ ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 156. ಓಂ ಅನಂತಗುಣಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ
 157. ಓಂ ಉಗ್ರಕೃತೇ ನಮಃ
 158. ಓಂ ಪರಿವೇಷ್ಟನಾಯ ನಮಃ
 159. ಓಂ ಜಿತೇಂದಿರಯಾಯ ನಮಃ
 160. ಓಂ ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
 161. ಓಂ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
 162. ಓಂ ಜಯಾಯ ನಮಃ
 163. ಓಂ ಅಜಯಾಯ ನಮಃ
 164. ಓಂ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಾರ್ತಿಘ್ನೇ ನಮಃ
 165. ಓಂ ಸರ್ವಹೃದಂತರನಿವಾಸಕಾಯ ನಮಃ
 166. ಓಂ ಅಂತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 167. ಓಂ ಪರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 168. ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 169. ಓಂ ಸರ್ವಕಾರಕಾಯ ನಮಃ
 170. ಓಂ ಗುರವೇ ನಮಃ
 171. ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
 172. ಓಂ ಕಿಟಯೇ ನಮಃ
 173. ಓಂ ಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 174. ಓಂ ಕಂಜಾಕ್ಷಾಯ ಖಗವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 175. ಓಂ ಸುಶರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 176. ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ
 177. ಓಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ ನಮಃ
 178. ಓಂ ಸುದಾಸಾಭಿಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ
 179. ಓಂ ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 180. ಓಂ ಝಿಲ್ಲಿಕಾತನಯಾಯ ನಮಃ
 181. ಓಂ ಪ್ರೇಷಿಣೇ ನಮಃ
 182. ಓಂ ಝಿಲ್ಲಿಕಾಮುಕ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 183. ಓಂ ಗುಣಜಿತೇ ನಮಃ
 184. ಓಂ ಕಥಿತಾಯ ನಮಃ
 185. ಓಂ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 186. ಓಂ ಕೋಲಾಯ ನಮಃ
 187. ಓಂ ಶ್ರಮಾಪಹಾಯ ನಮಃ
 188. ಓಂ ಕಿಟಯೇ ನಮಃ
 189. ಓಂ ಕೃಪಾಪರಾಯ ನಮಃ
 190. ಓಂ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮಃ
 191. ಓಂ ಸರ್ವದೃಶೇ ನಮಃ
 192. ಓಂ ಸರ್ವಗೋಚರಾಯ ನಮಃ
 193. ಓಂ ಯೋಗಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 194. ಓಂ ಮತಾಯ ನಮಃ
 195. ಓಂ ವಸ್ತುನೇ ನಮಃ
 196. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 197. ಓಂ ವೇದಸತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 198. ಓಂ ಓಂ ಮಹಾಲಂಬೋಷ್ಠಕಾಯ ನಮಃ
 199. ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ
 200. ಓಂ ಮನೋರಮಾಯ ನಮಃ
 201. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಬಾಹವೇ ನಮಃ
 202. ಓಂ ಇಭಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮಃ
 203. ಓಂ ಶ್ಯೇನಾಯ ನಮಃ
 204. ಓಂ ಸೇನಾಪತಯೇ ನಮಃ
 205. ಓಂ ಖನಯೇ ನಮಃ
 206. ಓಂ ದೀರ್ಘಾಯುಷೇ ನಮಃ
 207. ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ
 208. ಓಂ ಕೇಶಿನೇ ನಮಃ
 209. ಓಂ ಸುತೀರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 210. ಓಂ ಮೇಘನಿಃಸ್ವನಾಯ ನಮಃ
 211. ಓಂ ಅಹೋರಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
 212. ಓಂ ಸೂಕ್ತವಾಕಾಯ ನಮಃ
 213. ಓಂ ಸುಹೃನ್ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 214. ಓಂ ಸುವರ್ಚಲಾಯ ನಮಃ
 215. ಓಂ ಸಾರಭೃತೇ ನಮಃ
 216. ಓಂ ಸರ್ವಸಾರಾಯ ನಮಃ
 217. ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರ(ಗ್ರಾ)ಹಾಯ ನಮಃ
 218. ಓಂ ಓಂ ಸದಾಗತಯೇ ನಮಃ
 219. ಓಂ ಸೂರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 220. ಓಂ ಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 221. ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ
 222. ಓಂ ಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 223. ಓಂ ದೇವಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 224. ಓಂ ಭೃಗವೇ ನಮಃ
 225. ಓಂ ಶನಯೇ ನಮಃ
 226. ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ
 227. ಓಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ
 228. ಓಂ ಗ್ರಹಪತಯೇ ನಮಃ
 229. ಓಂ ಯಜ್ಞಭೃತೇ ನಮಃ
 230. ಓಂ ಯಜ್ಞಸಾಧನಾಯ ನಮಃ
 231. ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ
 232. ಓಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 233. ಓಂ ಸೋಮಕಾಂತಾಯ ನಮಃ
 234. ಓಂ ಸುಧಾಕರಾಯ ನಮಃ
 235. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 236. ಓಂ ಯಜ್ಞಪತಯೇ ನಮಃ
 237. ಓಂ ಯಾಜಿನೇ ನಮಃ
 238. ಓಂ ಓಂ ಯಜ್ಞಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 239. ಓಂ ಯಜ್ಞವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 240. ಓಂ ಯಜ್ಞಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ
 241. ಓಂ ಯಜ್ಞಗುಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
 242. ಓಂ ಯಜ್ಞಕೃತೇ ನಮಃ
 243. ಓಂ ಯಜ್ಞಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ
 244. ಓಂ ಇಡಾಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 245. ಓಂ ಸ್ರವತ್ಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 246. ಓಂ ಯಜ್ಞಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 247. ಓಂ ಗೋಪತಯೇ ನಮಃ
 248. ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ
 249. ಓಂ ಘೋಣಾಯ ನಮಃ
 250. ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 251. ಓಂ ಶುಚಿಶ್ರವಸೇ ನಮಃ
 252. ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ
 253. ಓಂ ಶಿವತರಾಯ ನಮಃ
 254. ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ
 255. ಓಂ ಶಿವಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 256. ಓಂ ಶಿವಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
 257. ಓಂ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
 258. ಓಂ ಓಂ ಸುರಾರ್ತಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 259. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 260. ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 261. ಓಂ ಆದಿಕೃತೇ ನಮಃ
 262. ಓಂ ಶಂಖಿನೇ ನಮಃ
 263. ಓಂ ಚಕ್ರಿಣೇ ನಮಃ
 264. ಓಂ ಗದಿನೇ ನಮಃ
 265. ಓಂ ಖಡ್ಗಿನೇ ನಮಃ
 266. ಓಂ ಪದ್ಮಿನೇ ನಮಃ
 267. ಓಂ ಚಂಡಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 268. ಓಂ ಚಂಡಾಯ ನಮಃ
 269. ಓಂ ಕೋಲಾಹಲಾಯ ನಮಃ
 270. ಓಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಿಣೇ ನಮಃ
 271. ಓಂ ಸ್ವಯಂಭುವೇ ನಮಃ
 272. ಓಂ ಅಗ್ರ್ಯಭುಜೇ ನಮಃ
 273. ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ
 274. ಓಂ ಸದಾಚಾರಾಯ ನಮಃ
 275. ಓಂ ಸದಾರಂಭಾಯ ನಮಃ
 276. ಓಂ ದುರಾಚಾರನಿವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 277. ಓಂ ಜ್ಞಾನಿನೇ ನಮಃ
 278. ಓಂ ಓಂ ಜ್ಞಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 279. ಓಂ ಅವಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 280. ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಯ ನಮಃ
 281. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನದಾಯ ನಮಃ
 282. ಓಂ ಯಮಿನೇ ನಮಃ
 283. ಓಂ ಲಯೋದಕವಿಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 284. ಓಂ ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 285. ಓಂ ಗತಯೇ ನಮಃ
 286. ಓಂ ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 287. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 288. ಓಂ ಯಜ್ವನೇ ನಮಃ
 289. ಓಂ ಯಜ್ಞಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 290. ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
 291. ಓಂ ಸೂತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ
 292. ಓಂ ಲೋಲಸೂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 293. ಓಂ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 294. ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ
 295. ಓಂ ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
 296. ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 297. ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 298. ಓಂ ಓಂ ಕೌಸ್ತುಭೋಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
 299. ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಛನಾಯ ನಮಃ
 300. ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ
 301. ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ
 302. ಓಂ ಭೂಧರಾಯ ನಮಃ
 303. ಓಂ ಅರ್ಭಕಾಯ ನಮಃ
 304. ಓಂ ವರುಣಾಯ ನಮಃ
 305. ಓಂ ವೃಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 306. ಓಂ ವೃಷಭಾಯ ನಮಃ
 307. ಓಂ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 308. ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ
 309. ಓಂ ಯುಗಾದಿಕೃತೇ ನಮಃ
 310. ಓಂ ಯುಗಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ
 311. ಓಂ ಪಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 312. ಓಂ ಮಾಸಾಯ ನಮಃ
 313. ಓಂ ಋತವೇ ನಮಃ
 314. ಓಂ ಯುಗಾಯ ನಮಃ
 315. ಓಂ ವತ್ಸರಾಯ ನಮಃ
 316. ಓಂ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
 317. ಓಂ ಓಂ ವೇದಾಯ ನಮಃ
 318. ಓಂ ಶಿಪಿವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 319. ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ
 320. ಓಂ ಇಂದ್ರತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
 321. ಓಂ ಭಯತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
 322. ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರಕೃತೇ ನಮಃ
 323. ಓಂ ಕ್ಷುದ್ರನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 324. ಓಂ ಮಹಾಹನವೇ ನಮಃ
 325. ಓಂ ಮಹಾಘೋರಾಯ ನಮಃ
 326. ಓಂ ಮಹಾದೀಪ್ತಯೇ ನಮಃ
 327. ಓಂ ಮಹಾವ್ರತಾಯ ನಮಃ
 328. ಓಂ ಮಹಾಪಾದಾಯ ನಮಃ
 329. ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 330. ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
 331. ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
 332. ಓಂ ಗಂಭೀರಘೋಷಾಯ ನಮಃ
 333. ಓಂ ಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ
 334. ಓಂ ಗಭೀರಾಯ ನಮಃ
 335. ಓಂ ಘುರ್ಘುರಸ್ವನಾಯ ನಮಃ
 336. ಓಂ ಓಂಕಾರಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 337. ಓಂ ಓನ್ನ್ಯಗ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ
 338. ಓಂ ವಷಟ್ಕಾರಾಯ ನಮಃ
 339. ಓಂ ಹುತಾಶನಾಯ ನಮಃ
 340. ಓಂ ಭೂಯಸೇ ನಮಃ
 341. ಓಂ ಬಹುಮತಾಯ ನಮಃ
 342. ಓಂ ಭೂಮ್ನೇ ನಮಃ
 343. ಓಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ
 344. ಓಂ ವಿಶಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
 345. ಓಂ ವ್ಯವಸಾಯಾಯ ನಮಃ
 346. ಓಂ ಅಘಮರ್ಷಾಯ ನಮಃ
 347. ಓಂ ವಿದಿತಾಯ ನಮಃ
 348. ಓಂ ಅಭ್ಯುತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
 349. ಓಂ ಮಹಸೇ ನಮಃ
 350. ಓಂ ಬಲಭಿದೇ ನಮಃ
 351. ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮಃ
 352. ಓಂ ದಂಡಿನೇ ನಮಃ
 353. ಓಂ ವಕ್ರದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ
 354. ಓಂ ವಶಾಯ ನಮಃ
 355. ಓಂ ವಶಿನೇ ನಮಃ
 356. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 357. ಓಂ ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 358. ಓಂ ಸಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 359. ಓಂ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 360. ಓಂ ಊರ್ಜವತೇ ನಮಃ
 361. ಓಂ ಧೃತಾರಯೇ ನಮಃ
 362. ಓಂ ಅಸಹಾಯಾಯ ನಮಃ
 363. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 364. ಓಂ ಬಡವಾಮುಖಾಯ ನಮಃ
 365. ಓಂ ವಸವೇ ನಮಃ
 366. ಓಂ ವಸುಮನಸೇ ನಮಃ
 367. ಓಂ ಸಾಮಶರೀರಾಯ ನಮಃ
 368. ಓಂ ವಸುಧಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 369. ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಾಯ ನಮಃ
 370. ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
 371. ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ
 372. ಓಂ ಜ್ಞಾನಪಂಜರಾಯ ನಮಃ
 373. ಓಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 374. ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
 375. ಓಂ ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ ನಮಃ
 376. ಓಂ ನಿರ್ಜಿತಾಮರಾಯ ನಮಃ
 377. ಓಂ ಓಂ ನಿತ್ಯಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 378. ಓಂ ನಿತ್ಯವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 379. ಓಂ ಮುಕ್ತವಂದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 380. ಓಂ ಮುರಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 381. ಓಂ ಬಂಧಕಾಯ ನಮಃ
 382. ಓಂ ಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
 383. ಓಂ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ
 384. ಓಂ ಯುದ್ಧಸೇನಾವಿಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ
 385. ಓಂ ಪ್ರಸಾರಣಾಯ ನಮಃ
 386. ಓಂ ನಿಷೇಧಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 387. ಓಂ ಭಿಕ್ಷವೇ ನಮಃ
 388. ಓಂ ಭಿಕ್ಷುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 389. ಓಂ ಋಜವೇ ನಮಃ
 390. ಓಂ ಮಹಾಹಂಸಾಯ ನಮಃ
 391. ಓಂ ಭಿಕ್ಷುರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
 392. ಓಂ ಮಹಾಕಂದಾಯ ನಮಃ
 393. ಓಂ ಮಹಾಶನಾಯ ನಮಃ
 394. ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ
 395. ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 396. ಓಂ ಕಾಲಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ
 397. ಓಂ ಓಂ ಸಭಾಜಿತಾಯ ನಮಃ
 398. ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ
 399. ಓಂ ನಿರ್ವಿಭಾವಾಯ ನಮಃ
 400. ಓಂ ಭೂವಿದಾರಿಣೇ ನಮಃ
 401. ಓಂ ದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ
 402. ಓಂ ವಸನಾಯ ನಮಃ
 403. ಓಂ ವಾಸವಾಯ ನಮಃ
 404. ಓಂ ವಿಶ್ವವಾಸವಾಯ ನಮಃ
 405. ಓಂ ವಾಸವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 406. ಓಂ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 407. ಓಂ ಸಿದ್ಧಕಾಮಾಯ ನಮಃ
 408. ಓಂ ಸಿದ್ಧಿಕಾಮಾಯ ನಮಃ
 409. ಓಂ ಶುಭಾರ್ಥವಿದೇ ನಮಃ
 410. ಓಂ ಅಜೇಯಾಯ ನಮಃ
 411. ಓಂ ವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ
 412. ಓಂ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 413. ಓಂ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 414. ಓಂ ವಿಭಾವಸವೇ ನಮಃ
 415. ಓಂ ಈಕ್ಷಾಮಾತ್ರಜಗತ್ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 416. ಓಂ ಭ್ರೂಭಂಗನಿಯತಾಖಿಲಾಯ ನಮಃ
 417. ಓಂ ಓಂ ಮಹಾಧ್ವಗಾಯ ನಮಃ
 418. ಓಂ ದಿಗೀಶೇಶಾಯ ನಮಃ
 419. ಓಂ ಮುನಿಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 420. ಓಂ ಮುನೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 421. ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
 422. ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ
 423. ಓಂ ವರದಾಯ ನಮಃ
 424. ಓಂ ವಾಯುವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 425. ಓಂ ವದಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 426. ಓಂ ವಜ್ರಭೇದಿನೇ ನಮಃ
 427. ಓಂ ಮಧುಹೃತೇ ನಮಃ
 428. ಓಂ ಕಲಿದೋಷಘ್ನೇ ನಮಃ
 429. ಓಂ ವಾಗೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 430. ಓಂ ವಾಜಸನಾಯ ನಮಃ
 431. ಓಂ ವಾನಸ್ಪತ್ಯಾಯ ನಮಃ
 432. ಓಂ ಮನೋರಮಾಯ ನಮಃ
 433. ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 434. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಧನಾಯ ನಮಃ
 435. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 436. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 437. ಓಂ ಓಂ ವಿಷ್ಟಂಭಿನೇ ನಮಃ
 438. ಓಂ ವಿಶ್ವಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
 439. ಓಂ ವಿಶ್ವಹಾಯ ನಮಃ
 440. ಓಂ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ ನಮಃ
 441. ಓಂ ಅತುಲಾಯ ನಮಃ
 442. ಓಂ ವಸುವೇಗಾಯ ನಮಃ
 443. ಓಂ ಅರ್ಕಾಯ ನಮಃ
 444. ಓಂ ಸಮ್ರಾಜೇ ನಮಃ
 445. ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 446. ಓಂ ಶಕ್ತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 447. ಓಂ ಶಕ್ತಿರೂಪಾಯ ನಮಃ
 448. ಓಂ ಮಾರಶಕ್ತಿವಿಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
 449. ಓಂ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ ನಮಃ
 450. ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 451. ಓಂ ಮೀಮಾಂಸಿತಗುಣಾಕರಾಯ ನಮಃ
 452. ಓಂ ಅನಿರ್ದೇಶ್ಯವಪುಷೇ ನಮಃ
 453. ಓಂ ಶ್ರೀಶಾಯ ನಮಃ
 454. ಓಂ ನಿತ್ಯಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ
 455. ಓಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ
 456. ಓಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ
 457. ಓಂ ಓಂ ನಿಜಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 458. ಓಂ ನಿತ್ಯಭೇದಿನೇ ನಮಃ
 459. ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 460. ಓಂ ಅಂತಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ
 461. ಓಂ ಭವಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
 462. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
 463. ಓಂ ಕಲಾಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 464. ಓಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಿತಾಚಾರಾಯ ನಮಃ
 465. ಓಂ ಜಗದ್ಧಿತಮಹಾವ್ರತಾಯ ನಮಃ
 466. ಓಂ ದುರ್ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ
 467. ಓಂ ಸದಾಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ
 468. ಓಂ ದುರ್ವಾಸಾದಿವಿಬೋಧನಾಯ ನಮಃ
 469. ಓಂ ದುರ್ಧಿಯಾಂ ದುರಾಪಾಯ ನಮಃ
 470. ಓಂ ಗೋಪ್ಯಾಯ ನಮಃ
 471. ಓಂ ದೂರಾದ್ದೂರಾಯ ನಮಃ
 472. ಓಂ ಸಮೀಪಗಾಯ ನಮಃ
 473. ಓಂ ವೃಷಾಕಪಯೇ ನಮಃ
 474. ಓಂ ಕಪಯೇ ನಮಃ
 475. ಓಂ ಕಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 476. ಓಂ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
 477. ಓಂ ಓಂ ಕಾರಣಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 478. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಮಥನಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
 479. ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 480. ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ
 481. ಓಂ ಮಧ್ಯಮಾಯ ನಮಃ
 482. ಓಂ ತಾರಾಯ ನಮಃ
 483. ಓಂ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣೋದರ್ಕಕಾಯವತೇ ನಮಃ
 484. ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ
 485. ಓಂ ಸದಾವೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 486. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 487. ಓಂ ಸುಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 488. ಓಂ ಮಹಾವ್ಯಾಕರಣಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 489. ಓಂ ಶಿಕ್ಷಾಕಲ್ಪಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 490. ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಾಯ ನಮಃ
 491. ಓಂ ಛಂದೋಮಯಾಯ ನಮಃ
 492. ಓಂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಸ್ವಾಹಿತಾರ್ಥವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 493. ಓಂ ಸಾಹಸಿನೇ ನಮಃ
 494. ಓಂ ಸರ್ವಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 495. ಓಂ ಸಮ್ಮತಾಯ ನಮಃ
 496. ಓಂ ಅಸಕೃದನಿಂದಿತಾಯ ನಮಃ
 497. ಓಂ ಓಂ ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ
 498. ಓಂ ಕಾಮಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 499. ಓಂ ಸುತೀರ್ಥ್ಯಾಯ ನಮಃ
 500. ಓಂ ಕ್ಷಪಾಕರಾಯ ನಮಃ
 501. ಓಂ ಜ್ವಾಲಿನೇ ನಮಃ
 502. ಓಂ ವಿಶಾಲಾಯ ನಮಃ
 503. ಓಂ ಪರಾಯ ನಮಃ
 504. ಓಂ ವೇದಕೃಜ್ಜನವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 505. ಓಂ ವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 506. ಓಂ ವೈದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 507. ಓಂ ಮಹಾವೇದಿನೇ ನಮಃ
 508. ಓಂ ವೀರಘ್ನೇ ನಮಃ
 509. ಓಂ ವಿಷಮಾಯ ನಮಃ
 510. ಓಂ ಮಹಾಯ ನಮಃ
 511. ಓಂ ಈತಿಭಾನವೇ ನಮಃ
 512. ಓಂ ಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 513. ಓಂ ಪ್ರಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 514. ಓಂ ನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 515. ಓಂ ಅಗ್ನಿಘ್ನೇ ನಮಃ
 516. ಓಂ ಉತ್ಸರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 517. ಓಂ ಓಂ ಸನ್ನಿಷೇಧಾಯ ನಮಃ
 518. ಓಂ ಸುಪ್ರತಾಪಾಯ ನಮಃ
 519. ಓಂ ಪ್ರತಾಪಧೃತೇ ನಮಃ
 520. ಓಂ ಸರ್ವಾಯುಧಧರಾಯ ನಮಃ
 521. ಓಂ ಶಾಲಾಯ ನಮಃ
 522. ಓಂ ಸುರೂಪಾಯ ನಮಃ
 523. ಓಂ ಸಪ್ರಮೋದನಾಯ ನಮಃ
 524. ಓಂ ಚತುಷ್ಕಿಷ್ಕವೇ ನಮಃ
 525. ಓಂ ಸಪ್ತಪಾದಾಯ ನಮಃ
 526. ಓಂ ಸಿಂಹಸ್ಕಂಧಾಯ ನಮಃ
 527. ಓಂ ತ್ರಿಮೇಖಲಾಯ ನಮಃ
 528. ಓಂ ಸುಧಾಪಾನರತಾಯ ನಮಃ
 529. ಓಂ ಅರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
 530. ಓಂ ಸುರಮೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ
 531. ಓಂ ಸುಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 532. ಓಂ ತತ್ತ್ವವಿದೇ ನಮಃ
 533. ಓಂ ತತ್ತ್ವಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 534. ಓಂ ಪರತತ್ತ್ವಾಯ ನಮಃ
 535. ಓಂ ಪ್ರಜಾಗರಾಯ ನಮಃ
 536. ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ
 537. ಓಂ ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
 538. ಓಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 539. ಓಂ ಮಹಾಮೇರವೇ ನಮಃ
 540. ಓಂ ಅಮೋಘದೃಶೇ ನಮಃ
 541. ಓಂ ಭೇದಪ್ರಭೇದವಾದಿನೇ ನಮಃ
 542. ಓಂ ಸ್ವಾದ್ವೈತಪರಿನಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ
 543. ಓಂ ಭಾಗಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 544. ಓಂ ವಂಶಕರಾಯ ನಮಃ
 545. ಓಂ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 546. ಓಂ ನಿಮಿತ್ತಕೃತೇ ನಮಃ
 547. ಓಂ ನಿಯಂತ್ರೇ ನಮಃ
 548. ಓಂ ನಿಯಮಾಯ ನಮಃ
 549. ಓಂ ಯಂತ್ರೇ ನಮಃ
 550. ಓಂ ನಂದಕಾಯ ನಮಃ
 551. ಓಂ ನಂದಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
 552. ಓಂ ಷಡ್ವಿಂಶಕಾಯ ನಮಃ
 553. ಓಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 554. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 555. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ
 556. ಓಂ ವೇದಕೃತೇ ನಮಃ
 557. ಓಂ ಓಂ ನಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 558. ಓಂ ಅನಂತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ
 559. ಓಂ ಶಬ್ದಾತಿಗಾಯ ನಮಃ
 560. ಓಂ ಕೃಪಾಯ ನಮಃ
 561. ಓಂ ದಂಭಾಯ ನಮಃ
 562. ಓಂ ದಂಭಕರಾಯ ನಮಃ
 563. ಓಂ ದಂಭವಂಶಾಯ ನಮಃ
 564. ಓಂ ವಂಶಕರಾಯ ನಮಃ
 565. ಓಂ ವರಾಯ ನಮಃ
 566. ಓಂ ಅಜನಯೇ ನಮಃ
 567. ಓಂ ಜನಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 568. ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 569. ಓಂ ಯುಗಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 570. ಓಂ ದರ್ಭರೋಮ್ಣೇ ನಮಃ
 571. ಓಂ ಬುಧಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 572. ಓಂ ಮಾನುಕೂಲಾಯ ನಮಃ
 573. ಓಂ ಮದೋದ್ಧತಾಯ ನಮಃ
 574. ಓಂ ಶಾಂತನವೇ ನಮಃ
 575. ಓಂ ಶಂಕರಾಯ ನಮಃ
 576. ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ನಮಃ
 577. ಓಂ ಓಂ ಪ್ರತ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 578. ಓಂ ಚಂಡಶಾಸನಾಯ ನಮಃ
 579. ಓಂ ವೃತ್ತನಾಸಾಯ ನಮಃ
 580. ಓಂ ಮಹಾಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 581. ಓಂ ಕಂಬುಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 582. ಓಂ ಮಹಾನೃಣಾಯ ನಮಃ
 583. ಓಂ ವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ
 584. ಓಂ ದೇವಭೂತಯೇ ನಮಃ
 585. ಓಂ ಅಂತರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 586. ಓಂ ಹೃದಾಲಯಾಯ ನಮಃ
 587. ಓಂ ಮಹಭಾಗಾಯ ನಮಃ
 588. ಓಂ ಮಹಾಸ್ಪರ್ಶಾಯ ನಮಃ
 589. ಓಂ ಮಹಾಮಾತ್ರಾಯ ನಮಃ
 590. ಓಂ ಮಹಾಮನಸೇ ನಮಃ
 591. ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ
 592. ಓಂ ಮಹೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 593. ಓಂ ಮಹಾಜಿಹ್ವಾಯ ನಮಃ
 594. ಓಂ ಮಹಾಮುಖಾಯ ನಮಃ
 595. ಓಂ ಪುಷ್ಕರಾಯ ನಮಃ
 596. ಓಂ ತುಂಬುರವೇ ನಮಃ
 597. ಓಂ ಓಂ ಖೇಟಿನೇ ನಮಃ
 598. ಓಂ ಸ್ಥಾವರಾಯ ನಮಃ
 599. ಓಂ ಸ್ಥಿತಿಮತ್ತರಾಯ ನಮಃ
 600. ಓಂ ಶ್ವಾಸಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
 601. ಓಂ ಸಮರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 602. ಓಂ ವೇದಾರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 603. ಓಂ ಸುಸಮಾಹಿತಾಯ ನಮಃ
 604. ಓಂ ವೇದಶೀರ್ಷಾಯ ನಮಃ
 605. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 606. ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ
 607. ಓಂ ಸಾಮಗಾಯನಾಯ ನಮಃ
 608. ಓಂ ಅಂತರ್ಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ
 609. ಓಂ ಭಾವಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 610. ಓಂ ಮಹೀದಾಸಾಯ ನಮಃ
 611. ಓಂ ದಿವಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 612. ಓಂ ಮಹಾಸುದರ್ಶನಾಯ ನಮಃ
 613. ಓಂ ವಿದುಷೇ ನಮಃ
 614. ಓಂ ಉಪಹಾರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 615. ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ
 616. ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ
 617. ಓಂ ಓಂ ದ್ವಿಶಫಾಯ ನಮಃ
 618. ಓಂ ಗುಪ್ತಾಯ ನಮಃ
 619. ಓಂ ಶೋಭನಾಯ ನಮಃ
 620. ಓಂ ನಿರವಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 621. ಓಂ ಭಾಷಾಕರಾಯ ನಮಃ
 622. ಓಂ ಮಹಾಭರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 623. ಓಂ ಸರ್ವದೇಶವಿಭಾಗಕೃತೇ ನಮಃ
 624. ಓಂ ಕಾಲಕಂಠಾಯ ನಮಃ
 625. ಓಂ ಮಹಾಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 626. ಓಂ ಲೋಮಶಾಯ ನಮಃ
 627. ಓಂ ಕಾಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
 628. ಓಂ ಆಸೇವನಾಯ ನಮಃ
 629. ಓಂ ಅವಸಾನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 630. ಓಂ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 631. ಓಂ ರಕ್ತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ
 632. ಓಂ ನಾರಂಗಾಯ ನಮಃ
 633. ಓಂ ನರಕೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 634. ಓಂ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ ನಮಃ
 635. ಓಂ ದುರಿಷ್ಟಘ್ನೇ ನಮಃ
 636. ಓಂ ಹುಂಕಾರಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 637. ಓಂ ಓಂ ದಿಗ್ವಾಸಸೇ ನಮಃ
 638. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ
 639. ಓಂ ಬಲಾಯ ನಮಃ
 640. ಓಂ ವರ್ಚಸ್ವಿನೇ ನಮಃ
 641. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವದನಾಯ ನಮಃ
 642. ಓಂ ಕ್ಷತ್ರಬಾಹವೇ ನಮಃ
 643. ಓಂ ವಿದೂರಗಾಯ ನಮಃ
 644. ಓಂ ಚತುರ್ಥಪದೇ ನಮಃ
 645. ಓಂ ಚತುಷ್ಪದೇ ನಮಃ
 646. ಓಂ ಚತುರ್ವೇದಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 647. ಓಂ ಚಾತುರ್ಹೋತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ
 648. ಓಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 649. ಓಂ ಸರ್ವವರ್ಣವಿಭಾಗಕೃತೇ ನಮಃ
 650. ಓಂ ಮಹಾಪತಯೇ ನಮಃ
 651. ಓಂ ಗೃಹಪತಯೇ ನಮಃ
 652. ಓಂ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
 653. ಓಂ ವಿಶಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
 654. ಓಂ ಅಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ
 655. ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ
 656. ಓಂ ಅಧೂರ್ತಾಯ ನಮಃ
 657. ಓಂ ಓಂ ರಕ್ಷಿತ್ರೇ ನಮಃ
 658. ಓಂ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕೃತೇ ನಮಃ
 659. ಓಂ ರಜಸ್ಸತ್ತ್ವತಮೋಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 660. ಓಂ ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 661. ಓಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಾಯ ನಮಃ
 662. ಓಂ ತೀರ್ಥಕೃತೇ ನಮಃ
 663. ಓಂ ತೀರ್ಥವಾಸಿನೇ ನಮಃ
 664. ಓಂ ತೀರ್ಥರೂಪಾಯ ನಮಃ
 665. ಓಂ ಅಪಾಂಪತಯೇ ನಮಃ
 666. ಓಂ ಪುಣ್ಯಬೀಜಾಯ ನಮಃ
 667. ಓಂ ಪುರಾಣರ್ಷಯೇ ನಮಃ
 668. ಓಂ ಪವಿತ್ರಾಯ ನಮಃ
 669. ಓಂ ಪರಮೋತ್ಸವಾಯ ನಮಃ
 670. ಓಂ ಶುದ್ಧಿಕೃತೇ ನಮಃ
 671. ಓಂ ಶುದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ
 672. ಓಂ ಶುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 673. ಓಂ ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವನಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ
 674. ಓಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಃ
 675. ಓಂ ಶುಭಾರ್ಹಾಯಾ ನಮಃ
 676. ಓಂ ಶುಭದಿತ್ಸವೇ ನಮಃ
 677. ಓಂ ಓಂ ಶುಭಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 678. ಓಂ ಯಜ್ಞಭಾಗಭುಜಾಂ ಮುಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 679. ಓಂ ಯಕ್ಷಗಾನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 680. ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ
 681. ಓಂ ಸಮಾಯ ನಮಃ
 682. ಓಂ ಮೋದಾಯ ನಮಃ
 683. ಓಂ ಮೋದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 684. ಓಂ ಮೋದದಾಯ ನಮಃ
 685. ಓಂ ಮೋಕ್ಷದಸ್ಮೃತಯೇ ನಮಃ
 686. ಓಂ ಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ
 687. ಓಂ ಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ
 688. ಓಂ ಲೋಕಬಂಧವೇ ನಮಃ
 689. ಓಂ ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 690. ಓಂ ಲೀಲಾವತಾರಾಯ ನಮಃ
 691. ಓಂ ಜನನವಿಹೀನಾಯ ನಮಃ
 692. ಓಂ ಜನ್ಮನಾಶನಾಯ ನಮಃ
 693. ಓಂ ಮಹಾಭೀಮಾಯ ನಮಃ
 694. ಓಂ ಮಹಾಗರ್ತಾಯ ನಮಃ
 695. ಓಂ ಮಹೇಷ್ವಾಸಾಯ ನಮಃ
 696. ಓಂ ಮಹೋದಯಾಯ ನಮಃ
 697. ಓಂ ಓಂ ಅರ್ಜುನಾಯ ನಮಃ
 698. ಓಂ ಭಾಸುರಾಯ ನಮಃ
 699. ಓಂ ಪ್ರಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 700. ಓಂ ವಿದೋಷಾಯ ನಮಃ
 701. ಓಂ ವಿಷ್ಟರಶ್ರವಸೇ ನಮಃ
 702. ಓಂ ಸಹಸ್ರಪದೇ ನಮಃ
 703. ಓಂ ಸಭಾಗ್ಯಾಯ ನಮಃ
 704. ಓಂ ಪುಣ್ಯಪಾಕಾಯ ನಮಃ
 705. ಓಂ ದುರವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ
 706. ಓಂ ಕೃತ್ಯಹೀನಾಯ ನಮಃ
 707. ಓಂ ಮಹಾವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ
 708. ಓಂ ಮಹಾಪಾಪವಿನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 709. ಓಂ ತೇಜೋಽಪಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 710. ಓಂ ಬಲವತೇ ನಮಃ
 711. ಓಂ ಸರ್ವದಾಽರಿವಿದೂಷಕಾಯ ನಮಃ
 712. ಓಂ ಕವಯೇ ನಮಃ
 713. ಓಂ ಕಂಠಗತಯೇ ನಮಃ
 714. ಓಂ ಕೋಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
 715. ಓಂ ಮಣಿಮುಕ್ತಾಜಲಾಪ್ಲುತಾಯ ನಮಃ
 716. ಓಂ ಅಪ್ರಮೇಯಗತಯೇ ನಮಃ
 717. ಓಂ ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
 718. ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ
 719. ಓಂ ಶುಚಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 720. ಓಂ ವಿಜಯಿನೇ ನಮಃ
 721. ಓಂ ಇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 722. ಓಂ ಸುರೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 723. ಓಂ ವಾಗಿಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
 724. ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ
 725. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 726. ಓಂ ತಿರಶ್ಚೀನಗತಯೇ ನಮಃ
 727. ಓಂ ಶುಕ್ಲಾಯ ನಮಃ
 728. ಓಂ ಸಾರಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ
 729. ಓಂ ಧರಾಧರಾಯ ನಮಃ
 730. ಓಂ ಪ್ರಭಾತಾಯ ನಮಃ
 731. ಓಂ ಸರ್ವತೋಭದ್ರಾಯ ನಮಃ
 732. ಓಂ ಮಹಾಜಂತವೇ ನಮಃ
 733. ಓಂ ಮಹೌಷಧಯೇ ನಮಃ
 734. ಓಂ ಪ್ರಾಣೇಶಾಯ ನಮಃ
 735. ಓಂ ವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ
 736. ಓಂ ತೀವ್ರಪ್ರವೇಶಾಯ ನಮಃ
 737. ಓಂ ಓಂ ಪರ್ವತೋಪಮಾಯ ನಮಃ
 738. ಓಂ ಸುಧಾಸಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 739. ಓಂ ಸದಸ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 740. ಓಂ ರಾಜರಾಜೇ ನಮಃ
 741. ಓಂ ದಂಡಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
 742. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 743. ಓಂ ಅಜಮೀಢಾಯ ನಮಃ
 744. ಓಂ ಪಿಪ್ಪಲಾದಾಯ ನಮಃ
 745. ಓಂ ಬಹುಶ್ರವಸೇ ನಮಃ
 746. ಓಂ ಗಂಧರ್ವಾಯ ನಮಃ
 747. ಓಂ ಅಭ್ಯುದಿತಾಯ ನಮಃ
 748. ಓಂ ಕೇಶಿನೇ ನಮಃ
 749. ಓಂ ವೀರಪೇಶಾಯ ನಮಃ
 750. ಓಂ ವಿಶಾರದಾಯ ನಮಃ
 751. ಓಂ ಹಿರಣ್ಯವಾಸಸೇ ನಮಃ
 752. ಓಂ ಸ್ತಬ್ಧಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 753. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಲಾಲಿತಶೈಶವಾಯ ನಮಃ
 754. ಓಂ ಪದ್ಮಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ
 755. ಓಂ ಜಂಬುಮಲಿನೇ ನಮಃ
 756. ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ
 757. ಓಂ ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 758. ಓಂ ಕರಭಾಜೇ ನಮಃ
 759. ಓಂ ಅಗ್ನಿಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 760. ಓಂ ಅಜೀಗರ್ತಾಯ ನಮಃ
 761. ಓಂ ಶಾಕಲಾಗ್ರಯಾಯ ನಮಃ
 762. ಓಂ ಸಂಧಾನಾಯ ನಮಃ
 763. ಓಂ ಸಿಂಹವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 764. ಓಂ ಪ್ರಭಾವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 765. ಓಂ ಜಗತ್ಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 766. ಓಂ ಕಾಲಕಾಲಾಯ ನಮಃ
 767. ಓಂ ಬೃಹದ್ರಥಾಯ ನಮಃ
 768. ಓಂ ಸಾರಾಂಗಾಯ ನಮಃ
 769. ಓಂ ಯತಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 770. ಓಂ ಸತ್ಕೃತಯೇ ನಮಃ
 771. ಓಂ ಶುಚಿಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ
 772. ಓಂ ಕುಮಾರಜಿತೇ ನಮಃ
 773. ಓಂ ವನೇಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
 774. ಓಂ ಸಪ್ತಕನ್ಯಾಮನೋರಮಾಯ ನಮಃ
 775. ಓಂ ಧೂಮಕೇತವೇ ನಮಃ
 776. ಓಂ ಮಹಾಕೇತವೇ ನಮಃ
 777. ಓಂ ಓಂ ಪಕ್ಷಿಕೇತವೇ ನಮಃ
 778. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ನಮಃ
 779. ಓಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ ನಮಃ
 780. ಓಂ ಬಲೋಪಾಯಾಯ ನಮಃ
 781. ಓಂ ಭೂತಾವರ್ತಾಯ ನಮಃ
 782. ಓಂ ಸಜಂಗಮಾಯ ನಮಃ
 783. ಓಂ ರವಯೇ ನಮಃ
 784. ಓಂ ವಾಯವೇ ನಮಃ
 785. ಓಂ ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ
 786. ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಯ ನಮಃ
 787. ಓಂ ನಿಶ್ಚಲಾಯ ನಮಃ
 788. ಓಂ ಅಚಲಾಯ ನಮಃ
 789. ಓಂ ಆಸ್ಥಾನಕೃತೇ ನಮಃ
 790. ಓಂ ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 791. ಓಂ ಅನುಕೂಲಾಯ ನಮಃ
 792. ಓಂ ಭುವೋಽಧಿಕಾಯ ನಮಃ
 793. ಓಂ ಹ್ರಸ್ವಾಯ ನಮಃ
 794. ಓಂ ಪಿತಾಮಹಾಯ ನಮಃ
 795. ಓಂ ಅನರ್ಥಾಯ ನಮಃ
 796. ಓಂ ಕಾಲವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ
 797. ಓಂ ಓಂ ವೃಕೋದರಾಯ ನಮಃ
 798. ಓಂ ಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 799. ಓಂ ಸಹದೇವಾಯ ನಮಃ
 800. ಓಂ ಸರ್ವಜಿತೇ ನಮಃ
 801. ಓಂ ಶತ್ರುತಾಪನಾಯ ನಮಃ
 802. ಓಂ ಪಾಂಚರಾತ್ರಪರಾಯ ನಮಃ
 803. ಓಂ ಹಂಸಿನೇ ನಮಃ
 804. ಓಂ ಪಂಚಭೂತಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ನಮಃ
 805. ಓಂ ಭೂರಿಶ್ರವಸೇ ನಮಃ
 806. ಓಂ ಶಿಖಂಡಿನೇ ನಮಃ
 807. ಓಂ ಸುಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 808. ಓಂ ಸತ್ಯಘೋಷಣಾಯ ನಮಃ
 809. ಓಂ ಪ್ರಗಾಢಾಯ ನಮಃ
 810. ಓಂ ಪ್ರವಣಾಯ ನಮಃ
 811. ಓಂ ಹಾರಿಣೇ ನಮಃ
 812. ಓಂ ಪ್ರಮಾಣಾಯ ನಮಃ
 813. ಓಂ ಪ್ರಣವಾಯ ನಮಃ
 814. ಓಂ ನಿಧಯೇ ನಮಃ
 815. ಓಂ ಮಹೋಪನಿಷದೋ ನಮಃ
 816. ಓಂ ವಾಚೇ ನಮಃ
 817. ಓಂ ವೇದನೀಡಾಯ ನಮಃ
 818. ಓಂ ಓಂ ಕಿರೀಟಧೃತೇ ನಮಃ
 819. ಓಂ ಭವರೋಗಭಿಷಜೇ ನಮಃ
 820. ಓಂ ಭಾವಾಯ ನಮಃ
 821. ಓಂ ಭಾವಸಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 822. ಓಂ ಭವಾತಿಗಾಯ ನಮಃ
 823. ಓಂ ಷಡ್ಧರ್ಮವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
 824. ಓಂ ಕೇಶಿನೇ ನಮಃ
 825. ಓಂ ಕಾರ್ಯವಿದೇ ನಮಃ
 826. ಓಂ ಕರ್ಮಗೋಚರಾಯ ನಮಃ
 827. ಓಂ ಯಮವಿಧ್ವಂಸನಾಯ ನಮಃ
 828. ಓಂ ಪಾಶಿನೇ ನಮಃ
 829. ಓಂ ಯಮಿವರ್ಗನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ
 830. ಓಂ ಮತಂಗಾಯ ನಮಃ
 831. ಓಂ ಮೇಚಕಾಯ ನಮಃ
 832. ಓಂ ಮೇಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
 833. ಓಂ ಮೇಧಾವಿನೇ ನಮಃ
 834. ಓಂ ಸರ್ವಮೇಲಕಾಯ ನಮಃ
 835. ಓಂ ಮನೋಜ್ಞದೃಷ್ಟಯೇ ನಮಃ
 836. ಓಂ ಮಾರಾರಿನಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 837. ಓಂ ಕಮಲಾಕರಾಯ ನಮಃ
 838. ಓಂ ಓಂ ನಮದ್ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ
 839. ಓಂ ಗೋಪೀಡಾಯ ನಮಃ
 840. ಓಂ ಸಂತಾನಾಯ ನಮಃ
 841. ಓಂ ಸಂತತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 842. ಓಂ ಬಹುಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 843. ಓಂ ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 844. ಓಂ ಭಿನ್ನಮರ್ಯಾದಭೇದನಾಯ ನಮಃ
 845. ಓಂ ಅನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 846. ಓಂ ಚಾರುದೇಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
 847. ಓಂ ಸತ್ಯಾಷಾಢಾಯ ನಮಃ
 848. ಓಂ ಸುರಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
 849. ಓಂ ಆವೇದನೀಯಾಯ ನಮಃ
 850. ಓಂ ಅವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ
 851. ಓಂ ತಾರಣಾಯ ನಮಃ
 852. ಓಂ ತರುಣಾಯ ನಮಃ
 853. ಓಂ ಅರುಣಾಯ ನಮಃ
 854. ಓಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 855. ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 856. ಓಂ ಸರ್ವಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 857. ಓಂ ಸುಧಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
 858. ಓಂ ಓಂ ಶರಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
 859. ಓಂ ಶಾಂತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ
 860. ಓಂ ರೋಹಿಣೀಶಾಯ ನಮಃ
 861. ಓಂ ವರಾಹಾಯ ನಮಃ
 862. ಓಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಸ್ವರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ
 863. ಓಂ ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ
 864. ಓಂ ಸುಖದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ
 865. ಓಂ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಾಯ ನಮಃ
 866. ಓಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾಯ ನಮಃ
 867. ಓಂ ಅದ್ವಿತೀಯಾಯ ನಮಃ
 868. ಓಂ ಕೇವಲಾಯ ನಮಃ
 869. ಓಂ ಕೈವಲ್ಯಪತಯೇ ನಮಃ
 870. ಓಂ ಅರ್ಹಣಾಯ ನಮಃ
 871. ಓಂ ತಾಲಪಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 872. ಓಂ ತಾಲಕರಾಯ ನಮಃ
 873. ಓಂ ಯಂತಿರಣೇ ನಮಃ
 874. ಓಂ ತಂತ್ರವಿಭೇದನಾಯ ನಮಃ
 875. ಓಂ ಷಡ್ರಸಾಯ ನಮಃ
 876. ಓಂ ಕುಸುಮಾಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
 877. ಓಂ ಸತ್ಯಮೂಲಫಲೋದಯಾಯ ನಮಃ
 878. ಓಂ ಓಂ ಕಲಾಯೈ ನಮಃ
 879. ಓಂ ಕಾಷ್ಠಾಯೈ ನಮಃ
 880. ಓಂ ಮುಹೂರ್ತಾಯ ನಮಃ
 881. ಓಂ ಮಣಿಬಿಂಬಾಯ ನಮಃ
 882. ಓಂ ಜಗದ್ಧೃಣಯೇ ನಮಃ
 883. ಓಂ ಅಭಯಾಯ ನಮಃ
 884. ಓಂ ರುದ್ರಗೀತಾಯ ನಮಃ
 885. ಓಂ ಗುಣಜಿತೇ ನಮಃ
 886. ಓಂ ಗುಣಭೇದನಾಯ ನಮಃ
 887. ಓಂ ಗುಣಭೇದನಾಯ ನಮಃ
 888. ಓಂ ದೇವಾಸುರವಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 889. ಓಂ ದೇವಾಸುರನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ
 890. ಓಂ ಪ್ರಾರಂಭಾಯ ನಮಃ
 891. ಓಂ ವಿರಾಮಾಯ ನಮಃ
 892. ಓಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ
 893. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 894. ಓಂ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
 895. ಓಂ ಗಹನಾರಂಭಾಯ ನಮಃ
 896. ಓಂ ಜೀವನಾಯ ನಮಃ
 897. ಓಂ ಜೀವನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 898. ಓಂ ರಕ್ತದೇವಾಯ ನಮಃ
 899. ಓಂ ಓಂ ದೇವಮೂಲಾಯ ನಮಃ
 900. ಓಂ ವೇದಮೂಲಾಯ ನಮಃ
 901. ಓಂ ಮನಃಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 902. ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ
 903. ಓಂ ಸುಧಾಜಾತಾಯ ನಮಃ
 904. ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
 905. ಓಂ ಮಹಾಕಪಯೇ ನಮಃ
 906. ಓಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ
 907. ಓಂ ಪ್ರಜಾರೂಪಾಯ ನಮಃ
 908. ಓಂ ಸರ್ವದೇವಶಿಖಾಮಣಯೇ ನಮಃ
 909. ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ
 910. ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
 911. ಓಂ ಸ್ವರ್ಗಾಯ ನಮಃ
 912. ಓಂ ಮಂಜುಕೇಶಾಯ ನಮಃ
 913. ಓಂ ಸುತುಂದಿಲಾಯ ನಮಃ
 914. ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
 915. ಓಂ ಗಂಧಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
 916. ಓಂ ಮುಕ್ತಾಮಾಲಿನೇ ನಮಃ
 917. ಓಂ ಅಚಲೋಪಮಾಯ ನಮಃ
 918. ಓಂ ಮುಕ್ತಾಯ ನಮಃ
 919. ಓಂ ಓಂ ಅಸೃಪ್ಯಾಯ ನಮಃ
 920. ಓಂ ಸುಹೃದೇ ನಮಃ
 921. ಓಂ ಭ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ
 922. ಓಂ ಪಿತ್ರೇ ನಮಃ
 923. ಓಂ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 924. ಓಂ ಪರಾಯೈ ಗತ್ಯೈ ನಮಃ
 925. ಓಂ ಸತ್ತ್ವಧ್ವನಯೇ ನಮಃ
 926. ಓಂ ಸದಾಬಂಧವೇ ನಮಃ
 927. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾಧಿದೈವತಾಯ ನಮಃ
 928. ಓಂ ಸಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
 929. ಓಂ ಸರ್ವದಾಯ ನಮಃ
 930. ಓಂ ಸಾಂಖ್ಯಾಯ ನಮಃ
 931. ಓಂ ಸನ್ಮಾರ್ಗಧ್ಯೇಯಸತ್ಪದಾಯ ನಮಃ
 932. ಓಂ ಸಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 933. ಓಂ ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ
 934. ಓಂ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
 935. ಓಂ ಸ್ವಾದಿನೇ ನಮಃ
 936. ಓಂ ತಪೋಧನಾಯ ನಮಃ
 937. ಓಂ ವಿರಜಸೇ ನಮಃ
 938. ಓಂ ವಿರಜಾನಾಥಾಯ ನಮಃ
 939. ಓಂ ಓಂ ಸ್ವಚ್ಛಶೃಂಗಾಯ ನಮಃ
 940. ಓಂ ದುರಿಷ್ಟಘ್ನೇ ನಮಃ
 941. ಓಂ ಘೋಣಾಯ ನಮಃ
 942. ಓಂ ಬಂಧವೇ ನಮಃ
 943. ಓಂ ಮಹಾಚೇಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 944. ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ
 945. ಓಂ ಪುಷ್ಕರೇಕ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 946. ಓಂ ಅಹಯೇ ಬುಧ್ನ್ಯಾಯ ನಮಃ
 947. ಓಂ ಮುನಯೇ ನಮಃ
 948. ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
 949. ಓಂ ಧರ್ಮಯೂಪಾಯ ನಮಃ
 950. ಓಂ ತಮೋಹರಾಯ ನಮಃ
 951. ಓಂ ಅಗ್ರಾಹ್ಯಾಯ ನಮಃ
 952. ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
 953. ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
 954. ಓಂ ಪ್ರವರಾಯ ನಮಃ
 955. ಓಂ ಪಕ್ಷಿವಾಹನಾಯ ನಮಃ
 956. ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ
 957. ಓಂ ಖಪಥಿಸ್ಥಾಯ ನಮಃ
 958. ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ
 959. ಓಂ ಓಂ ಅಮಿತಭೋಜನಾಯ ನಮಃ
 960. ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ
 961. ಓಂ ಮಹಾವಾಯವೇ ನಮಃ
 962. ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 963. ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
 964. ಓಂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
 965. ಓಂ ಸುಧಿಯೇ ನಮಃ
 966. ಓಂ ಹೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
 967. ಓಂ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
 968. ಓಂ ಶಮನಾಯ ನಮಃ
 969. ಓಂ ಸದಸೇ ನಮಃ
 970. ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿನಿರ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ
 971. ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ
 972. ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ
 973. ಓಂ ಶಶ್ವದೇಕಪ್ರಕಾರಾಯ ನಮಃ
 974. ಓಂ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 975. ಓಂ ಶಶ್ವದ್ಭಕ್ತಪರಾಧೀನಾಯ ನಮಃ
 976. ಓಂ ಶಶ್ವದಾನಂದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 977. ಓಂ ಸದಾನಂದಾಯ ನಮಃ
 978. ಓಂ ಸದಾಭಾಸಾಯ ನಮಃ
 979. ಓಂ ಓಂ ಸದಾ ಸರ್ವಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
 980. ಓಂ ಋತುಮತೇ ನಮಃ
 981. ಓಂ ಋತುಪರ್ಣಾಯ ನಮಃ
 982. ಓಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ
 983. ಓಂ ವಿಭೂತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
 984. ಓಂ ರುಕ್ಮಾಂಗದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
 985. ಓಂ ಅವ್ಯಂಗಾಯ ನಮಃ
 986. ಓಂ ಮಹಾಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ
 987. ಓಂ ಮಹಾಕಪಯೇ ನಮಃ
 988. ಓಂ ಸಂಸ್ಥಾನಸ್ಥಾನದಾಯ ನಮಃ
 989. ಓಂ ಸ್ರಷ್ಟ್ರೇ ನಮಃ
 990. ಓಂ ಜಾಹ್ನವೀವಾಹಧೃಶೇ ನಮಃ
 991. ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
 992. ಓಂ ಮಾಂಡುಕೇಷ್ಟಪ್ರದಾತ್ರೇ ನಮಃ
 993. ಓಂ ಮಹಾಧನ್ವಂತರಯೇ ನಮಃ
 994. ಓಂ ಕ್ಷಿತಯೇ ನಮಃ
 995. ಓಂ ಸಭಾಪತಯೇ ನಮಃ
 996. ಓಂ ಸಿದ್ಧಮೂಲಾಯ ನಮಃ
 997. ಓಂ ಚರಕಾದಯೇ ನಮಃ
 998. ಓಂ ಮಹಾಪಥಾಯ ನಮಃ
 999. ಓಂ ಓಂ ಆಸನ್ನಮೃತ್ಯುಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
 1000. ಓಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
 1001. ಓಂ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
 1002. ಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ
 1003. ಓಂ ಬುಧೇಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 1004. ಓಂ ಧರ್ಮೇಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
 1005. ಓಂ ವೈಕುಂಠಪತಯೇ ನಮಃ
 1006. ಓಂ ಇಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ
 1007. ಓಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಲಕಾಂತಾರಕೃತ ಲೀಲಾವಿಹಾರಾಯ ನಮಃ
 1008. ಓಂ ವಿಶ್ವಮಂಗಲದೋತ್ತುಂಗಕರುಣಾಪಾಂಗಾಯ ನಮಃ


|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವರಾಹ ಸಹಸ್ರನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||